HP C8907A - Photosmart M-series Dock Digital Camera Docking Station Setup Manual

HP C8907A - Photosmart M-series Dock Digital Camera Docking Station Setup Manual

Wireless dock base
Hide thumbs Also See for C8907A - Photosmart M-series Dock Digital Camera Docking Station:
Table of Contents
 • Anschließen des Netzkabels
 • Installieren der Software
 • Conexión del Cable de Alimentación
 • Conexión a la Red
 • Instalación del Software
 • Ohjelmiston Asentaminen
 • Connexion du Cordon D'alimentation
 • Connexion Au Réseau
 • Installation du Logiciel
 • Sous Macintosh
 • Collegamento del Cavo DI Alimentazione
 • Collegamento Alla Rete
 • Installazione del Software
 • Het Netsnoer Aansluiten
 • De Software Installeren
 • Koble Til Strømledningen
 • Instalacja Oprogramowania
 • Подключение К Сети
 • Installera Programvaran

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
HP 6222 Wireless Dock Base
Start Here
Start her
Beginnen Sie hier
Empiece aquí
Aloita tästä
Commencez ici
Inizio
Begin hier
Begynn her
Słowo wstępne
Comece aqui
Начало
Börja här

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for HP C8907A - Photosmart M-series Dock Digital Camera Docking Station

 • Page 1 HP 6222 Wireless Dock Base Start Here Begin hier Start her Begynn her Beginnen Sie hier Słowo wstępne Empiece aquí Comece aqui Aloita tästä Начало Commencez ici Börja här Inizio...
 • Page 2 HP 6222 Wireless Dock Base Setup Guide English...
 • Page 3 The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of Hewlett-Packard, except as allowed under copyright laws. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.
 • Page 4 Start Here Use this guide to set up the hardware and connect the HP Wireless Dock Base to your television and a working wireless network. IMPORTANT 1. Your wireless network must already be set up and working before setting up your HP Wireless Dock Base. 2.
 • Page 5 Locate your wireless settings You must have your wireless settings to add the HP dock base to your wireless network. Locate and write down your settings. Network Name (also called SSID): __________________________________________ WEP key/WPA Passphrase (if needed): ______________________________________ Workgroup Name: _______________________________________________________ If you do not know your settings, see the documentation that came with your wireless access point and your computer.
 • Page 6: Connect The Power Cord

  Connect the power cord a. Attach the power cord to the back of the wireless dock base. b. Plug the power cord into the wall. Connect the audio / visual cord a. If necessary remove the audio visual cord from the dock.
 • Page 7 Turn on the wireless dock base Turn on the power to the wireless dock base using the button on the wireless dock base. The wireless dock base confi guration screen will display on the television. Set language and country/region a. Use the remote control arrow keys to select a language and press OK.
 • Page 8: Connect To The Network

  Connect to the network a Highlight the name of your network from the list that appears and then press OK . (If your network is not listed, select Enter a New Network Name (SSID) and enter your Network Name (SSID). Make sure there are no obstructions between the access point and your HP Wireless Dock Base.) b If your network is encrypted, a prompt appears for the WEP key or WPA passphrase.
 • Page 9: Update Your Device

  Update your device HP provides automatic updates for your Wireless Dock Base when it’s connected to the Internet. Always accept any update off ered, especially when you are fi rst setting up your device. A message will display at the top of the television screen telling you that a software upgrade is available for the device.
 • Page 10: Macintosh Users

  Macintosh Users: a Insert the HP Software CD. b Double-click the HP Installer icon. c Make sure you complete all screens. Important: Make sure that the Mac is on the same network as the HP Wireless Dock Base. If you have both a wired and a wireless network, follow these instructions. 1.
 • Page 11 HP 6222 Trådløs dokbasis Opsætningsvejledning Dansk...
 • Page 12 Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, oversættelse, bearbejdelse eller omarbejdelse af dette materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, undtaget de tilfælde, der falder ind under loven om copyright. De eneste garantier, der ydes for HP-produkter og -tjenester, er anført i de udtrykkelige erklæringer om garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester.
 • Page 13 Start her Brug denne vejledning til at sætte hardwaren op og tilslutte den trådløse dokbasis til dit fj ernsyn og til et aktivt trådløst netværk. VIGTIGT! 1. Det trådløse netværk skal allerede være sat op og fungere, før du starter opsætningen af den trådløse dokbasis. 2.
 • Page 14 Find dine trådløse indstillinger Du skal bruge oplysningerne om de trådløse indstillinger til at tilføje din HP-dokbasis til det trådløse netværk. Find indstillingerne, og skriv dem ned. Netværksnavn (også kaldet SSID): __________________________________________ WEP-kode/WPA-adgangssætning (hvis det er nødvendigt): ______________________ Navn på arbejdsgruppe: ___________________________________________________ Hvis du ikke kender dine indstillinger, skal du se den dokumentation, der fulgte med det trådløse adgangspunkt og computeren.
 • Page 15 Sæt strømkablet i a Sæt strømkablet i bag på den trådløse dokbasis. b Sæt strømkablet i stikkontakten på væggen. Tilslut audio/video-kablet a Fjern om nødvendigt audio/video-kablet fra dokken. b Sæt kablet i den trådløse dokbasis og tv’et. Indstil tv’et til at modtage videosignalet Du skal indstille tv’et til at modtage et signal fra en ekstern videokilde.
 • Page 16 Tænd den trådløse dokbasis Tænd den trådløse dokbasis ved at trykke på knappen. Konfi gurationsskærmbilledet for den trådløse dokbasis vises på fj ernsynet. Indstil sprog og land/område a Brug fj ernbetjeningens piletaster til at vælge et sprog, og tryk på OK. b Vælg dit land/område, og tryk på...
 • Page 17 Opret forbindelse til netværket a Fremhæv netværksnavnet på den liste, der vises, og tryk på OK . (Hvis dit netværk ikke står på listen, skal du vælge Enter a New Network Name (SSID) (Indtast nyt netværksnavn (SSID)) og indtaste dit Network Name (SSID) (Netværksnavn (SSID)).
 • Page 18 Opdater din enhed HP sørger for automatiske opdateringer til den trådløse dokbasis, når den har forbindelse til internettet. Accepter altid tilbud om opdatering, især når du sætter enheden op første gang. Der vises en meddelelse øverst på fj ernsynsskærmen, hvor der står, at der fi ndes en softwareopdatering til enheden.
 • Page 19 Brugere af Macintosh: a Indsæt cd’en med HP- software . b Dobbeltklik på ikonet HP Installer (HP Installation) . c Sørg for at følge alle anvisninger på skærmen. Vigtigt! Sørg for, at din Mac er på det samme netværk som den trådløse dokbasis. Hvis du både har et traditionelt og et trådløst netværk, skal du følge nedenstående anvisninger.
 • Page 20 HP 6222 Wireless- Basisdockingstation Einrichtungshandbuch Deutsch...
 • Page 21 Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Adaptation oder Übersetzung dieses Dokuments ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Hewlett-Packard ist nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig. Für HP Produkte und Dienstleistungen gelten ausschließlich die in der ausdrücklichen Garantieerklärung, die solchen Produkten und Dienstleistungen beiliegt, angegebenen...
 • Page 22 Beginnen Sie hier Folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch, um die Hardware einzurichten und die HP Wireless-Basisdockingstation an ein TV-Gerät und ein vorhandenes kabelloses Netzwerk anzuschließen. WICHTIG 1. Das kabellose Netzwerk muss bereits eingerichtet sein und ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie die HP Wireless- Basisdockingstation einrichten.
 • Page 23 Ermitteln der Einstellungen des kabellosen Netzwerks Sie benötigen die Einstellungen des kabellosen Netzwerks, um die HP Basisdockingstation an das kabellose Netzwerk anschließen zu können. Ermitteln Sie die Einstellungen, und notieren Sie sie. Netzwerkname (auch als SSID bezeichnet): __________________________________ WEP-Schlüssel/WPA-Passphrase (falls erforderlich): ____________________________ Arbeitsgruppenname: ____________________________________________________ Falls Sie die Einstellungen nicht kennen, sehen Sie in der mit dem kabellosen Zugriff spunkt und dem Computer mitgelieferten Dokumentation nach.
 • Page 24: Anschließen Des Netzkabels

  Anschließen des Netzkabels a. Schließen Sie das Netzkabel hinten an der Wireless- Basisdockingstation an. b. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. Anschließen des Audio-/Videokabels a. Trennen Sie gegebenenfalls das Audio-/Videokabel von der Dockingstation. b. Schließen Sie das Kabel an die Wireless- Basisdockingstation und an das TV-Gerät an.
 • Page 25 Einschalten der Wireless-Basisdockingstation Schalten Sie die Wireless-Basisdockingstation mit der entsprechenden Taste am Gerät ein. Der Konfi gurationsbildschirm der Wireless-Basisdockingstation wird auf dem TV-Gerät angezeigt. Festlegen von Sprache und Land/Region a. Wählen Sie mit den Pfeiltasten der Fernbedienung eine Sprache aus, und drücken Sie auf OK. b.
 • Page 26 Herstellen der Netzwerkverbindung a Markieren Sie in der angezeigten Liste den Namen des Netzwerks, und drücken Sie dann auf OK . (Wenn das Netzwerk nicht aufgeführt wird, wählen Sie Neuen Netzwerknamen eingeben (SSID) aus, und geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Zugriff spunkt und der HP Wireless- Basisdockingstation befi nden.) b Wenn das Netzwerk mit Verschlüsselung arbeitet, werden Sie aufgefordert, den WEP-...
 • Page 27: Installieren Der Software

  Aktualisieren des Geräts HP stellt automatische Aktualisierungen für die Wireless-Basisdockingstation zur Verfügung, wenn diese an das Internet angeschlossen wird. Übernehmen Sie jede verfügbare Aktualisierung, vor allem dann, wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einrichten. Oben auf dem TV-Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass ein Software-Upgrade für das Gerät verfügbar ist.
 • Page 28 Macintosh-Benutzer: a Legen Sie die HP Software -CD ein. b Doppelklicken Sie auf das Symbol HP Installer . c Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass sich der Mac-Computer im gleichen Netzwerk befi ndet wie die HP Wireless-Basisdockingstation. Wenn Sie sowohl über ein verkabeltes Netzwerk als auch über ein kabelloses Netzwerk verfügen, folgen Sie diesen Anweisungen: 1.
 • Page 29 Base inalámbrica HP 6222 Guía de confi guración Español...
 • Page 30 La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción del presente material sin previo permiso por escrito de Hewlett-Packard, excepto lo permitido por las leyes de copyright.
 • Page 31 Empiece aquí Utilice esta guía para confi gurar el hardware y conectar la base inalámbrica HP al televisor y a una red inalámbrica operativa. IMPORTANTE 1. La red inalámbrica ya debe estar confi gurada y en funcionamiento antes de confi gurar la base inalámbrica 2.
 • Page 32 Localización de los ajustes inalámbricos Debe disponer de los ajustes inalámbricos para añadir la base HP a la red inalámbrica. Busque y anote la confi guración. Nombre de red (también se denomina SSID): __________________________________ Clave WEP/contraseña WPA (si es necesario): __________________________________ Nombre de grupo de trabajo: _______________________________________________ Si no conoce la confi guración, consulte la documentación que acompaña al punto de acceso inalámbrico y al equipo.
 • Page 33: Conexión Del Cable De Alimentación

  Conexión del cable de alimentación a. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la base inalámbrica. b. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente. Conexión del cable de audio/vídeo a. Si es necesario, quite el cable de audio/vídeo de la base. b.
 • Page 34 Encendido de la base inalámbrica Encienda la base inalámbrica con el botón correspondiente. En el televisor se mostrará la pantalla de confi guración de la base inalámbrica. Confi guración del idioma y del país/región a. Utilice las teclas de fl echa del control remoto para seleccionar un idioma y pulse OK.
 • Page 35: Conexión A La Red

  Conexión a la red a Resalte el nombre de la red en la lista que aparece y, a continuación, pulse OK . (Si no se muestra su red, seleccione Introducir nuevo nombre de red (SSID) e introduzca su Nombre de red (SSID). Asegúrese de que no hay obstáculos entre el punto de acceso y la base inalámbrica HP.) b Si la red está...
 • Page 36: Instalación Del Software

  Actualización del dispositivo HP proporciona actualizaciones automáticas para la base inalámbrica cuando está conectada a Internet. Acepte siempre las actualizaciones ofrecidas, en concreto al confi gurar el dispositivo por primera vez. Se mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla del televisor en el que se indica que hay disponible una actualización de software para el dispositivo.
 • Page 37 Usuarios de Macintosh: a Inserte el CD de Software de HP. b Haga doble clic en el icono del instalador de HP . c Asegúrese de fi nalizar todas las pantallas. Importante: Asegúrese de que el Mac se encuentra en la misma red que la base inalámbrica HP.
 • Page 38 HP:n langaton 6222 -telakointialusta Asennusopas Suomi...
 • Page 39 © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin kopioiminen, muuntaminen tai kääntäminen ilman Hewlett-Packardin kirjallista lupaa on kielletty muuten kuin tekijänoikeuslakien sallimissa rajoissa. HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on esitetty tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa.
 • Page 40 Aloita tästä Tämän oppaan avulla voit määrittää laitteiston ja liittää HP:n langattoman telakointialustan televisioon ja toimivaan langattomaan verkkoon. TÄRKEÄÄ 1. Langattoman verkon on oltava toiminnassa ennen HP:n langattoman telakointialustan asentamista. 2. HP:n langaton telakointialusta on liitettävä verkkoon television avulla näiden ohjeiden mukaisesti. Osien paikallistaminen HP 6221 -kamera-alusta Kaukosäädin...
 • Page 41 Langattomien asetusten paikallistaminen Tarvitset langattomat asetukset, jotta voit lisätä HP:n telakointialustan langattomaan verkkoon. Etsi asetukset ja kirjoita ne muistiin. Verkkonimi (SSID): ______________________________________________________ WEP-avain/WPA-tunnus (tarvittaessa): ______________________________________ Työryhmän nimi: ________________________________________________________ Jos et tiedä asetuksia, katso lisätietoja langattoman käyttöpisteen ja tietokoneen oppaista. Kamera-alustan liittäminen langattomaan telakointialustaan a.
 • Page 42 Virtajohdon liittäminen a. Liitä virtajohto langattoman telakointialustan taustapuolelle. b. Liitä virtajohto pistorasiaan. Ääni-/videokaapelin liittäminen a. Irrota tarvittaessa ääni-/videokaapeli kamera- alustasta. b. Liitä kaapeli langattomaan telakointialustaan ja televisioon. Television määrittäminen videosignaalin vastaanottotilaan Televisio on määritettävä vastaanottamaan signaali ulkoisesta videolähteestä. Katso tarvittaessa lisätietoja television oppaista.
 • Page 43 Langattoman telakointialustan virran kytkeminen Kytke langattoman telakointialustan virta virtapainikkeella. Alustan määritysnäyttö tulee televisioruutuun. Kielen ja maan/alueen määrittäminen a. Valitse kieli kaukosäätimen nuolinäppäimillä ja paina OK-painiketta. b. Valitse maa/alue ja paina OK-painiketta. Tärkeää: Maan/alueen valinta määrää langattoman radion taajuusalueen. Valitse asuinmaasi/-alueesi, jotta laite toimii oikein alueella.
 • Page 44 Verkkoyhteyden muodostaminen a Korosta käytettävä verkko näyttöön tulevasta luettelosta ja paina OK -painiketta. (Jos verkko ei näy luettelossa, valitse Enter a New Network Name (SSID) (Kirjoita uusi verkkonimi (SSID)) ja anna verkkonimi (SSID). Varmista, että käyttöpisteen ja HP:n langattoman telakointialustan välillä ei ole esteitä.) b Jos verkossa käytetään salausta, näyttöön tulee WEP-avaimen tai WPA-tunnuksen kehote.
 • Page 45: Ohjelmiston Asentaminen

  Laitteen päivittäminen HP tarjoaa automaattisia päivityksiä langattomaan telakointialustaan, kun se on yhteydessä Internetiin. Hyväksy aina tarjotut päivitykset, varsinkin laitteen ensimmäisen määrityksen yhteydessä. Television ruutuun tulee ilmoitus, että laitteeseen on saatavissa ohjelmistopäivitys. 1. Valitse OK. Ohjelmisto ladataan. Ilmoituksessa kehotetaan katkaisemaan laitteen virta ja kytkemään se uudelleen.
 • Page 46 Macintosh: a Aseta HP:n ohjelmisto -CD-levy CD-asemaan. b Kaksoisosoita HP:n asennusohjelman symbolia. c Käy läpi kaikki näytöt. Tärkeää: Varmista, että Mac-tietokone on samassa verkossa kuin HP:n langaton telakointiasema. Jos käytössä on sekä kiinteä että langaton verkko, noudata näitä ohjeita. 1. Valitse Järjestelmäasetukset:Verkko. 2.
 • Page 47 Base sans fi l de la station d’accueil HP 6222 Guide d’installation Français...
 • Page 48 Tous droits réservés. La reproduction, l’adaptation ou la traduction de ce document dans une autre langue sans l’autorisation écrite préalable de Hewlett-Packard est interdite, ou autorisée conformément aux lois relatives au copyright. Les garanties couvrant les produits et services HP sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant ces produits et services.
 • Page 49 Commencez ici Utilisez ce guide pour confi gurer le matériel et connecter la base de la station d’accueil sans fi l HP à votre téléviseur et à un réseau sans fi l existant. IMPORTANT 1. Votre réseau sans fi l doit être déjà confi guré et fonctionner avant d’installer votre base sans fi l de la station d’accueil HP.
 • Page 50 Réglages sans fi l Vous devez connaître vos réglages sans fi l pour ajouter la base de station d’accueil HP à votre réseau sans fi l. Retrouvez et notez vos réglages. Nom de réseau (appelé également SSID) : ____________________________________ Clé WEP/Passe WPA (si nécessaire) : _________________________________________ Nom de groupe de travail : _________________________________________________ Si vous ne connaissez pas vos réglages, consultez la documentation accompagnant votre point d’accès sans fi l et votre ordinateur.
 • Page 51: Connexion Du Cordon D'alimentation

  Connexion du cordon d’alimentation a Attachez le cordon d’alimentation à l’arrière de la base sans fi l de station d’accueil. b Branchez le cordon d’alimentation à la prise secteur. Connexion du cordon audiovisuel a Si nécessaire, débranchez le cordon audiovisuel de la station d’accueil.
 • Page 52 Mise sous tension de la base sans fi l de la station d’accueil sous tension Allumez la base sans fi l de la station d’accueil en appuyant sur son bouton. L’écran de confi guration de la base sans fi l de la station d’accueil s’affi che sur le téléviseur.
 • Page 53: Connexion Au Réseau

  Connexion au réseau a Mettez le nom de votre réseau en surbrillance dans la liste qui s’affi che puis appuyez sur OK . (Si votre réseau n’est pas affi ché, sélectionnez Saisissez un nouveau nom de réseau (SSID) et entrez le nom de votre réseau (SSID). Assurez-vous qu’aucune obstruction ne se trouve entre le point d’accès et votre base sans fi l de la station d’accueil HP.) b Si votre réseau est crypté, une invite s’affi che pour vous demander la clé...
 • Page 54: Installation Du Logiciel

  Mise à jour du périphérique HP propose des mises à jour automatiques de votre base sans fi l de station d’accueil lorsqu’elle est connectée à Internet. Acceptez toujours les mises à jour qui vous sont proposées, en particulier lorsque vous installez le périphérique pour la première fois. Un message s’affi che en haut de l’écran du téléviseur pour vous signaler qu’une mise à...
 • Page 55: Sous Macintosh

  Sous Macintosh : a Insérez le CD Logiciel HP. b Double-cliquez sur l’icône Programme d’installation HP . c Assurez-vous que vous avez eff ectué toutes les actions nécessaires sur tous les écrans. Important : Assurez-vous que le Mac se trouve sur le même réseau que la base sans fi l de la station d’accueil HP.
 • Page 56 Base per alloggiamento wireless HP 6222 Guida di installazione Italiano...
 • Page 57 Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifi ca senza preavviso. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, l’adattamento o la traduzione del presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Hewlett-Packard sono vietati, tranne nella misura consentita dalle leggi sul copyright.
 • Page 58 Inizio Utilizzare questa guida per confi gurare l’hardware e collegare la base per alloggiamento wireless HP al televisore e a una rete wireless funzionante. IMPORTANTE 1. Per confi gurare la base per alloggiamento wireless HP è necessario disporre di una rete wireless funzionante. 2.
 • Page 59 Individuazione delle impostazioni wireless È necessario conoscere le impostazioni wireless per confi gurare la base per alloggiamento sulla rete wireless. Individuare e annotare le impostazioni. Nome di rete (chiamato anche SSID): _______________________________________ Chiave WEP/Passphrase WPA (se necessarie): _________________________________ Nome gruppo di lavoro: __________________________________________________ Se non si conoscono le impostazioni, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless e il computer.
 • Page 60: Collegamento Del Cavo Di Alimentazione

  Collegamento del cavo di alimentazione a. Collegare il cavo di alimentazione sul retro della base per alloggiamento wireless. b. Collegare il cavo di alimentazione alla presa. Collegamento del cavo audio/video a. Se necessario, rimuovere il cavo audio/video dall’alloggiamento. b. Collegare la base per alloggiamento wireless al televisore tramite il cavo.
 • Page 61 Accensione della base per alloggiamento wireless Accendere la base per alloggiamento wireless tramite il pulsante posto sulla base stessa. Sul televisore viene visualizzata la schermata di confi gurazione della base per alloggiamento wireless. Impostazione della lingua e del paese/regione a. Selezionare una lingua tramite i tasti freccia del telecomando, quindi premere OK.
 • Page 62: Collegamento Alla Rete

  Collegamento alla rete a Evidenziare il nome della rete nell’elenco visualizzato, quindi premere OK . Se la rete non fi gura nell’elenco, selezionare Immetti nuovo nome di rete (SSID) , quindi digitare il nome della rete (SSID). Verifi care che non siano presenti ostacoli tra il punto di accesso e la base per alloggiamento wireless HP.
 • Page 63: Installazione Del Software

  Aggiornamento della periferica HP aggiorna automaticamente la base per alloggiamento wireless quando il collegamento a Internet è attivo. Si consiglia di accettare tutti gli aggiornamenti proposti, specialmente durante la prima confi gurazione della periferica. Nella parte superiore dello schermo del televisore viene visualizzato un messaggio che indica la presenza di aggiornamenti per il software della periferica.
 • Page 64 Utenti Macintosh: a Inserire il CD del Software HP. b Fare doppio clic sull’icona Programma di installazione HP . c Eseguire tutte le operazioni indicate nelle schermate. Importante: verifi care che il computer Mac sia sulla stessa rete della base per alloggiamento wireless.
 • Page 65 HP 6222 draadloos dockstation Installatiehandleiding Nederlands...
 • Page 66 © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling van dit materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett Packard zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.
 • Page 67 Begin hier Met deze handleiding kunt u de hardware instellen en het draadloze dockstation van HP op uw televisie en een functionerend draadloos netwerk aansluiten. BELANGRIJK 1. Uw draadloze netwerk moet al zijn ingesteld en moet al werken voordat u het draadloze dockstation van HP installeert.
 • Page 68 Draadloze instellingen zoeken U dient te beschikken over de draadloze instellingen als u het dockstation van HP wilt toevoegen aan uw draadloze netwerk. Zoek de instellingen en noteer deze. Netwerknaam (ook SSID genoemd): _________________________________________ WEP-code/WPA-toegangscode (indien nodig): ________________________________ Naam van de werkgroep: _________________________________________________ Als u uw instellingen wilt weten, raadpleegt u de documentatie die is geleverd bij uw draadloze toegangspunt en uw computer.
 • Page 69: Het Netsnoer Aansluiten

  Het netsnoer aansluiten a. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van het draadloze dockstation. b. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Het audio-/beeldsnoer aansluiten a. Indien nodig verwijdert u het audio-/beeldsnoer uit het dock. b. Sluit het snoer aan op het draadloze dockstation en de tv.
 • Page 70 Het draadloze dockstation inschakelen Schakel het draadloze dockstation in met behulp van de knop op het draadloze dockstation. Het confi guratiescherm van het draadloze dockstation wordt weergegeven op de televisie. De taal en het land/de regio instellen a. Gebruik de pijltoetsen van de afstandsbediening om een taal te selecteren en druk op OK.
 • Page 71 Verbinding maken met het netwerk a Markeer de naam van het netwerk in de lijst die wordt weergegeven en druk vervolgens op OK . (Als uw netwerk niet wordt vermeld, selecteert u Voer een nieuwe netwerknaam (SSID) in en voer uw netwerknaam (SSID) in. Zorg dat zich geen obstakels bevinden tussen het toegangspunt en het draadloze dockstation van HP.) b Als uw netwerk is gecodeerd, wordt een prompt weergegeven voor de WEP-code of de WPA-toegangscode.
 • Page 72: De Software Installeren

  Het apparaat bijwerken HP biedt automatische updates aan voor uw draadloze dockstation als het is verbonden met Internet. Accepteer altijd alle aangeboden updates, met name als u uw apparaat voor de eerste keer instelt. Er wordt een bericht weergegeven bovenaan het televisiescherm met de melding dat er een software-upgrade beschikbaar is voor het apparaat.
 • Page 73 Gebruikers van Macintosh: a Plaats de cd-rom met software van HP. b Dubbelklik op het pictogram van het HP-installatieprogramma . c Vul alle schermen in. Belangrijk: Controleer of de Macintosh-computer is aangesloten op hetzelfde netwerk als het draadloze dockstation van HP. Als u een vast netwerk en een draadloos netwerk hebt, volgt u de volgende instructies.
 • Page 74 HP 6222 Trådløs dokkbase Installasjonshåndbok Norsk...
 • Page 75 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Med enerett. Kopiering, bearbeiding og oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra Hewlett-Packard, unntatt slik dette tillates i lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
 • Page 76 Begynn her Bruk denne håndboken når du skal installere maskinvaren og koble den trådløse HP- dokkbasen til TVen og et aktivt trådløst nettverk. VIKTIG 1. Det trådløse nettverket må være konfi gurert og fungere før du installerer den trådløse HP-dokkbasen. 2.
 • Page 77 Finn innstillingene for det trådløse nettverket Du må kjenne innstillingene for det trådløse nettverket for å kunne legge til HP- dokkbasen. Finn og noter innstillingene. Nettverksnavn (også kalt SSID): __________________________________________ WEP-kode/WPA-passord (om nødvendig): __________________________________ Navn på arbeidsgruppe: _________________________________________________ Hvis du ikke kjenner innstillingene, kan du se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet og datamaskinen.
 • Page 78: Koble Til Strømledningen

  Koble til strømledningen a. Fest strømledningen bak på den trådløse dokkbasen. b. Plugg strømledningen inn i veggen. Koble til A/V-kabelen a. Fjern om nødvendig A/V-kabelen fra dokkingstasjonen. b. Fest kabelen til den trådløse dokkbasen og TVen. Still inn TVen for å motta videosignalet Du må...
 • Page 79 Slå på den trådløse dokkbasen Slå på strømmen på den trådløse dokkbasen ved hjelp av knappen på dokkbasen. Konfi gurasjonsskjermbildet for den trådløse dokkbasen vises på TV-skjermen. Angi språk og land/region a. Bruk piltastene på fj ernkontrollen til å velge et språk, og trykk på...
 • Page 80 Koble til nettverket a Uthev navnet på nettverket du skal bruke, i listen som vises, og trykk på OK . (Hvis nettverket ikke står på listen, velger du Enter a New Network Name (SSID) (Angi et nytt nettverksnavn (SSID)) og angir nettverksnavnet (SSID). Pass på at det ikke er noen hindringer mellom det trådløse tilgangspunktet og den trådløse HP- dokkbasen.) b Hvis nettverket er kryptert, blir du bedt om å...
 • Page 81 Oppdater enheten HP tilbyr automatiske oppdateringer for den trådløse dokkbasen når den er koblet til Internett. Godta oppdateringene som tilbys, spesielt når du installerer enheten. Det vises en melding øverst på TV-skjermen om at det er en programvareoppdatering tilgjengelig for enheten. 1.
 • Page 82 Macintosh-brukere: a Sett inn HP-programvare-CDen. b Dobbeltklikk på HP Installer -ikonet (HP Installerin gsprogram). c Gå gjennom alle skjermbildene. Viktig: Pass på at Mac-maskinen er på samme nettverk som den trådløse HP- dokkbasen. Hvis du har både et kablet og et trådløst nettverk, følger du disse instruksjonene: 1.
 • Page 83 HP 6222 Trådløs dokkbase Installasjonshåndbok Norsk...
 • Page 84 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Med enerett. Kopiering, bearbeiding og oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra Hewlett-Packard, unntatt slik dette tillates i lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
 • Page 85 Begynn her Bruk denne håndboken når du skal installere maskinvaren og koble den trådløse HP- dokkbasen til TVen og et aktivt trådløst nettverk. VIKTIG 1. Det trådløse nettverket må være konfi gurert og fungere før du installerer den trådløse HP-dokkbasen. 2.
 • Page 86 Finn innstillingene for det trådløse nettverket Du må kjenne innstillingene for det trådløse nettverket for å kunne legge til HP- dokkbasen. Finn og noter innstillingene. Nettverksnavn (også kalt SSID): __________________________________________ WEP-kode/WPA-passord (om nødvendig): __________________________________ Navn på arbeidsgruppe: _________________________________________________ Hvis du ikke kjenner innstillingene, kan du se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet og datamaskinen.
 • Page 87 Koble til strømledningen a. Fest strømledningen bak på den trådløse dokkbasen. b. Plugg strømledningen inn i veggen. Koble til A/V-kabelen a. Fjern om nødvendig A/V-kabelen fra dokkingstasjonen. b. Fest kabelen til den trådløse dokkbasen og TVen. Still inn TVen for å motta videosignalet Du må...
 • Page 88 Slå på den trådløse dokkbasen Slå på strømmen på den trådløse dokkbasen ved hjelp av knappen på dokkbasen. Konfi gurasjonsskjermbildet for den trådløse dokkbasen vises på TV-skjermen. Angi språk og land/region a. Bruk piltastene på fj ernkontrollen til å velge et språk, og trykk på...
 • Page 89 Koble til nettverket a Uthev navnet på nettverket du skal bruke, i listen som vises, og trykk på OK . (Hvis nettverket ikke står på listen, velger du Enter a New Network Name (SSID) (Angi et nytt nettverksnavn (SSID)) og angir nettverksnavnet (SSID). Pass på at det ikke er noen hindringer mellom det trådløse tilgangspunktet og den trådløse HP- dokkbasen.) b Hvis nettverket er kryptert, blir du bedt om å...
 • Page 90 Oppdater enheten HP tilbyr automatiske oppdateringer for den trådløse dokkbasen når den er koblet til Internett. Godta oppdateringene som tilbys, spesielt når du installerer enheten. Det vises en melding øverst på TV-skjermen om at det er en programvareoppdatering tilgjengelig for enheten. 1.
 • Page 91 Macintosh-brukere: a Sett inn HP-programvare-CDen. b Dobbeltklikk på HP Installer -ikonet (HP Installerin gsprogram). c Gå gjennom alle skjermbildene. Viktig: Pass på at Mac-maskinen er på samme nettverk som den trådløse HP- dokkbasen. Hvis du har både et kablet og et trådløst nettverk, følger du disse instruksjonene: 1.
 • Page 92 Bezprzewodowa stacja bazowa HP 6222 Instrukcja instalacyjna Polski...
 • Page 93 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać mechanicznie, fotografi cznie ani tłumaczyć na język obcy bez uprzedniej pisemnej zgody fi rmy Hewlett-Packard, poza wyjątkami dozwolonymi w ramach praw autorskich. Gwarancje produktów i usług HP zostały zawarte wyłącznie w wyraźnym oświadczeniu gwarancyjnym, dostarczanym z produktami i usługami HP.
 • Page 94 Słowo wstępne Korzystając z tego przewodnika, skonfi guruj sprzęt i podłącz bezprzewodową stację bazową HP do telewizora i funkcjonującej sieci bezprzewodowej. WAŻNE 1. Sieć bezprzewodowa musi być skonfi gurowana i działać prawidłowo przed rozpoczęciem konfi gurowania bezprzewodowej stacji bazowej HP. 2.
 • Page 95 Znajdź ustawienia Znajomość ustawień bezprzewodowych jest niezbędna podczas dodawania stacji bazowej HP do sieci bezprzewodowej. Znajdź i spisz ustawienia. Nazwa sieci (nazywana także identyfi katorem SSID): ____________________________ Klucz WEP/hasło dostępu WPA (jeśli konieczne): _______________________________ Nazwa grupy roboczej: ___________________________________________________ Jeśli nie znasz ustawień, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępu i komputerem.
 • Page 96 Podłącz przewód zasilania a) Podłącz przewód zasilania do tylnej części bezprzewodowej stacji bazowej. b) Podłącz przewód zasilania do gniazdka ściennego. Podłącz kabel audio/wideo a) Jeśli to konieczne, odłącz kabel audio-wideo od stacji. b) Podłącz kabel do bezprzewodowej stacji bazowej i telewizora. Przełącz telewizor na odbiór sygnału wideo.
 • Page 97 Włącz bezprzewodową stację bazową Włącz zasilanie bezprzewodowej stacji bazowej za pomocą znajdującego się na niej przycisku. Telewizor wyświetli ekran konfi guracyjny bezprzewodowej stacji bazowej. Ustaw język i kraj/region a) Za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybierz język i naciśnij przycisk OK. b) Wybierz kraj/region i naciśnij przycisk OK.
 • Page 98 Podłącz do sieci a) Podświetl właściwą nazwę sieci na wyświetlanej liście i naciśnij przycisk OK . Jeśli właściwej sieci nie ma na liście, wybierz pozycję Enter a New Network Name (SSID) (Wprowadź nową nazwę sieci – SSID) i wypełnij pole Network Name (SSID) (Nazwa sieci –...
 • Page 99: Instalacja Oprogramowania

  Zaktualizuj urządzenie Firma HP dostarcza automatyczne aktualizacje do bezprzewodowych stacji bazowych, które są podłączone do Internetu. Zawsze akceptuj proponowane aktualizacje, zwłaszcza podczas początkowej konfi guracji urządzenia. W górnej części ekranu telewizora pojawi się komunikat z informacją o dostępnej aktualizacji oprogramowania urządzenia. 1.
 • Page 100 Użytkownicy systemu Macintosh: a) Umieść w napędzie dysk CD nazwany HP Software (Oprogramowanie HP). b) Kliknij dwukrotnie ikonę HP Installer (Instalator HP). c) Wypełnij polecenia prezentowane na wszystkich ekranach. Ważne: Upewnij się, że komputer Mac jest podłączony do tej samej sieci, co bezprzewodowa stacja bazowa HP.
 • Page 101 Estação de acoplamento sem fi o HP 6222 Guia de Confi guração Português...
 • Page 102 As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notifi cação prévia. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, adaptação ou tradução deste material sem autorização prévia e por escrito da Hewlett-Packard, exceto quando permitido pelas leis de direitos autorais.
 • Page 103 Comece aqui Use este guia para confi gurar o hardware e conectar a Estação de acoplamento sem fi o HP à sua televisão e a uma rede sem fi o em funcionamento. IMPORTANTE 1. Sua rede sem fi o já deverá estar ativada e funcionando antes de você...
 • Page 104 Localize as confi gurações sem fi o Você deve saber as confi gurações sem fi o para adicionar a estação de acoplamento HP à rede sem fi o. Localize e anote as confi gurações. Nome da rede (também chamado de SSID): __________________________________ chave WEP/senha WPA (se necessário): ______________________________________ Nome do grupo de trabalho: ______________________________________________ Se você...
 • Page 105 Conecte o fi o a. Conecte o fi o à parte traseira da estação de acoplamento. b. Ligue o fi o na tomada da parede. Conecte o fi o de áudio / vídeo a. Se necessário, retire o fi o de áudio / vídeo da estação de acoplamento.
 • Page 106 Ligue a estação de acoplamento sem fi o Ligue a estação de acoplamento sem fi o usando o botão liga/desliga. A tela de confi guração da estação de acoplamento sem fi o será exibida na televisão. Escolha o idioma e o país/região a.
 • Page 107 Conecte à rede a. Destaque o nome da sua rede na lista que aparecer e, em seguida, pressione OK . (Caso sua rede não esteja listada, selecione Digite um novo nome de rede (SSID) e informe o Nome da rede (SSID). Certifi que-se de que não haja obstruções entre o ponto de acesso e sua Estação de acoplamento sem fi o HP.) b.
 • Page 108 Atualize seu dispositivo A HP oferece atualizações automáticas para sua Estação de acoplamento sem fi o quando ela está conectada à Internet. Sempre aceite qualquer atualização oferecida, especialmente quando você estiver instalando pela primeira vez seu dispositivo. Uma mensagem será exibida no alto da tela da televisão, informando que há uma atualização de software disponível para o dispositivo.
 • Page 109 Usuários do Macintosh: a. Insira o CD do software HP. b . Clique duas vezes no ícone Instalador HP . c . Certifi que-se de completar todas as telas. Importante: Certifi que-se de que o Mac esteja na mesma rede que a Estação de acoplamento sem fi o HP.
 • Page 112 Идентификация компонентов...
 • Page 113 Поиск настроек Подключение док-станции к беспроводной док-базе...
 • Page 114 Подключение шнура питания Подключение аудио/видеокабеля Настройка приема видеосигнала в телевизоре...
 • Page 115 Включение беспроводной док-базы Установка языка и страны/региона...
 • Page 116: Подключение К Сети

  Подключение к сети...
 • Page 117 Обновление устройства Установка программного обеспечения...
 • Page 119 HP 6222 Trådlös dockningsplatta Installationshandbok Svenska...
 • Page 120 Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning av det här materialet utan föregående skriftlig tillåtelse från Hewlett-Packard är förbjudet, förutom enligt vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
 • Page 121 Börja här Konfi gurera maskinvara och anslut den trådlösa dockningsplattan från HP till tv:n och ett trådlöst nätverk med hjälp av den här handboken. Viktigt 1. Det trådlösa nätverket måste vara konfi gurerat och aktivt innan du installerar den trådlösa dockningsplattan från HP. 2.
 • Page 122 Ta reda på inställningarna för trådlös användning Du måste ha tillgång till inställningarna för trådlös användning för att lägga till HP- dockningsplattan till det trådlösa nätverket. Skriv ned inställningarna. Nätverksnamn (även kallat SSID): __________________________________________ WEP-nyckel/WPA-lösenord (om det krävs): ___________________________________ Arbetsgrupp: ___________________________________________________________ Om du inte känner till vilka inställningar du ska använda läser du i dokumentationen som levererades med den trådlösa åtkomstpunkten och datorn.
 • Page 123 Anslut nätsladden a. Anslut nätsladden till den trådlösa dockningsplattan (på baksidan). b. Anslut nätsladden till ett vägguttag. Anslut ljud-/videosladden a. Om det behövs kopplar du från ljud-/videosladden från dockningsstationen. b. Anslut sladden till den trådlösa dockningsplattan och tv:n. Ställ in tv:n så att den tar emot videosignal Du måste ställa in tv:n så...
 • Page 124 Aktivera den trådlösa dockningsplattan Slå på strömmen till den trådlösa dockningsplattan genom att trycka på strömbrytaren på dockningsplattan. Konfi gurationsfönstret för den trådlösa dockningsplattan visas på tv:n. Ange språk och land/region a. Välj ett språk med hjälp av pilknapparna på fj ärrkontrollen och tryck på...
 • Page 125 Anslut till nätverket. a Markera namnet på det aktuella nätverket i listan som visas och tryck sedan på OK . (Om det aktuella nätverket inte visas väljer du Enter a New Network Name (SSID) (Ange ett nytt nätverksnamn (SSID)) och anger nätverksnamnet (SSID). Kontrollera att det inte fi nns något som kan störa signalen mellan åtkomstpunkten och den trådlösa dockningsplattan från HP.) b Om nätverket är krypterat får du en uppmaning om att ange WEP-nyckeln eller WPA-...
 • Page 126: Installera Programvaran

  Uppdatera enheten HP tillhandahåller automatiska uppdateringar för den trådlösa dockningsplattan när den är ansluten till Internet. Acceptera alltid uppdateringar, särskilt när du konfi gurerar enheten första gången. Ett meddelande om att det fi nns en programvaruuppgradering tillgänglig för enheten visas längst upp på tv-skärmen. 1.
 • Page 127 Macintosh-användare: a Sätt i cd-skivan med HP- programvara . b Dubbelklicka på ikonen HP Installer (HP- installation). c Se till att du följer anvisningarna i alla fönster. Viktigt: Kontrollera att Mac-datorn fi nns på samma nätverk som den trådlösa dockningsplattan från HP. Om du använder både ett trådbundet och ett trådlöst nätverk följer anvisningarna nedan.

This manual is also suitable for:

6222

Table of Contents