Download Print this page

Advertisement

Quick Links

‫ھﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬
CXW-219-D68
‫ﻣﺪل‬

Advertisement

loading

Summary of Contents for Haier CXW-219-D68

 • Page 1 ‫ھﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ CXW-219-D68 ‫ﻣﺪل‬...
 • Page 2 ‫ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی راه اﻧﺪازی‬ ‫دﺳ‬ 10-9 ----------------------- ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻧﮕﮫﺪاری‬ -------- ‫راھﻨﻤﺎﺋﯽ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ----------------------------- ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازی ھﻮد اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﺎزھﺎی آﺗﯽ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺟﮫﺖ ﻧﯿ‬...
 • Page 3 ‫درﯾﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺮاردارد و در ھﻨﮕﺎم ﺗﮫﻮﯾﻪ ﺑﺎز‬ ‫درﯾﭽﻪ ﺗﮫﻮﯾﻪ‬ ‫ﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﯿﮕﺮدد و ﭘﺲ از آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﻮا ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤ‬ ‫ﺟﮫﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن دودوروﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد و ذرات‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮﻣﺸﺒﮏ‬ ‫روﻏﻨﯽ در ﻇﺮف روﻏﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﮕﺮدد‬...
 • Page 4 ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ و‬ ‫اﺣﺘﯿﺎط ھﺎ و اﻗﺪام ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮددﻧﺪ‬ ‫ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب‬...
 • Page 5 ‫ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ﻣﻌﯿﻮب ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‬ ‫ھﺸﺪار‬ ‫ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺎز و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ھﻮای ﺗﺎزه ﺑﺎ ﮔﺎزﻧﺎﺷﯽ ازﺳﻮﺧﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی اﺟﺎق‬ ‫وﺑﻤﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واﮔﺮد ھﻮای آﻟﻮده ﻧﯿﺎزﺑﻪ ھﻮای ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﮔﺎز‬ ‫ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺮارت‬...
 • Page 6 ‫ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺑﺎﻻی ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮو ﻋﻤﻖ‬ ‫ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﺳﻮراخ ﺑﻘﻄﺮ‬ ‫روﻟﭙﻼک ھﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻧﺼﺐ را ﺑﺎ ﭘﯿﭻ ﭼﻮب‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ‬ ‫ﺳﻮراﺧﮫﺎ‬ ‫ھﻤﺮاه ھﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‬ ‫ﺎد ﺳﻮراخ ﺑﺎﻻی ھﻮد‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠ‬...
 • Page 7 ‫ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﮫﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎط‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دورﺗﺮ از درب و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾﺪ ه ُ واروﻧﮕﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و‬ " ‫ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ‬...
 • Page 8 ‫ﺑﺎﻓﺸﺎراﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ آھﺴﺘﻪ ھﻮاﮐﺶ‬ ‫ﺠﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده ﻧﺸﺎﻧﮕﺮآن روﺷﻦ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ آھﺴﺘﻪ ﺑ‬ ‫ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺟﺪارھﻮا در اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪار ھﻮاراﻓﺸﺎر دھﯿﺪ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ﺟﺪارھﻮا ھﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎل‬ ‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ھﻮاﮐﺶ از ﮐﻢ ﯾﺎ آھﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬...
 • Page 9 ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﻗﻒ‬ ‫ﺎﻣﻮش‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﺎرﮐﺮدن ھﻮاﮐﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺪای ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧ‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر و ﯾﺎ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬...
 • Page 10 ‫دوﺷﺎﺧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻇﺮف روﻏﻦ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﭘﯿﭽﮫﺎی ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮﻣﺸﺒﮏ راﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻧﺎل را‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫ﭘﯿﭽﮫﺎی ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﮐﺎور ﺑﺪﻧﻪ ھﻮد ﺑﺎزﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎور‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮدارﯾﺪ‬...
 • Page 11 ‫ھﻨﮕﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎی ﺳﺒﮏ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ھﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻗﻮی ﮐﻪ دارای ﺣﻼﻟﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺋﯿﺪ‬ ‫ﭘﻮدر ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﻮدر ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ و اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎ‬...
 • Page 12 ‫ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﯿﮑﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ‬ ‫ﻟﺤﯿﻢ ﮐﺎری ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﺪار ﺑﺎز وﺟﻮد‬ ‫دارد‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎاﺗﺼﺎﻻت آن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻋﻮض ﺷﻮد‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ ﺟﺪار ھﻮا در ﻣﺪار اﺻﻠﯽ‬...
 • Page 13 ‫وزن ﺧﺎﻟﺺ‬ (LxWxH)930x520x544 ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬ 54 dB ‫ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪای ﺻﺪا ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬ 68 dB ‫ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت ﺻﺪای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺑﺪﻧﻪ ھﻮد‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه درﯾﭽﻪ ھﻮا‬ 160mm ‫ﮐﺎﻧﺎل ﺗﮫﻮﯾﻪ ﺑﻘﻄﺮ‬...