Download Print this page

Advertisement

Quick Links

‫هﻮد ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬
CXW-219-D68VQ
‫ﻣﺪل‬

Advertisement

loading

Summary of Contents for Haier CXW-219-D68VQ

 • Page 1 ‫هﻮد ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ CXW-219-D68VQ ‫ﻣﺪل‬...
 • Page 2 ‫ﻩ اﻧﺪازی‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎی را‬ 10-9 --------- ------------- ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻧﮕﻬﺪاری‬ -------- ‫راهﻨﻤﺎﺋﯽ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ‬ ----------------------------- ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از راﻩ اﻧﺪازی هﻮد اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎزهﺎی ﺁﺗﯽ ﺣﻔﻆ ﻧ‬...
 • Page 3 ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ‬ ‫درﯾﭽﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺮاردارد و در هﻨﮕﺎم ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺎز‬ ‫درﯾﭽﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮدد و ﭘﺲ از ﺁن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ هﻮا ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﺸﻮد و ذرات‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن دودو‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﺸﺒﮏ‬...
 • Page 4 ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎی اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎط هﺎ و اﻗﺪام هﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ و‬ ‫. ﺪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮددﻧ‬ ‫ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب‬...
 • Page 5 ‫ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ﻣﻌﻴﻮب ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ‬ ‫هﺸﺪار‬ ‫ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺎز و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ هﻮای ﺗﺎزﻩ ﺑﺎ ﮔﺎزﻧﺎﺷﯽ ازﺳﻮﺧﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪ هﺎی اﺟﺎق‬ ‫وﺑﻤﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از واﮔﺮد هﻮای ﺁﻟﻮدﻩ ﻧﻴﺎزﺑﻪ هﻮای ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﮔﺎز‬ ‫ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺮارت‬...
 • Page 6 ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮو ﻋﻤﻖ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﺳﻮراخ ﺑﻘﻄﺮ‬ ‫روﻟﭙﻼک هﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ وﭘﺎﯾﻪ هﺎی ﻧﺼﺐ را ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﭼﻮب‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ‬ ‫ﺳﻮراﺧﻬﺎ‬ ‫هﻤﺮاﻩ هﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺑﺎﻻی هﻮد‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل داﺧﻠﯽ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬...
 • Page 7 ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺼﺐ هﻮد و ﮐﺎور ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻧﺎل‬ ‫هﻮد را روی ﭘﺎﯾﻪ هﺎ ﻗﺮاردادﻩ از اﺳﺘﻮار ﺑﻮدن ﺁن روی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ هﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫ﻣﻈﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻟﺒ ﻪ ُ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﮐﺎورﮐﺎﻧﺎل داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮐﺎور‬ ‫ﻮد ﻗﺮاردهﻴﺪ‬ ‫ﮐﺎور ﮐﺎﻧﺎل را روی ه‬...
 • Page 8 ‫ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ هﺎی ﻧﺼﺐ هﻤﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ هﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮهﻴﺰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺘﺪاد‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻧﺼﺐ هﻮد روی دﯾﻮار و ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑﻴﻨﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮی هﻮد ﺑﺎﺷﺪ‬...
 • Page 9 ‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر و ﯾﺎ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻩ وﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل رواﻧﮕﺮدی ﭘﻮﻟﯽ‬...
 • Page 10 ‫ﭘﻮﺷﺶ هﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺎﻧﺎل را ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﭘﻴﭽﻬﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﮐﺎور ﺑﺪﻧﻪ هﻮد‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫راﺑﺎزﮐﻨﻴﺪ و ﮐﺎور ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫ﻣﻬﺮﻩ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺣﻠﻘﻪ هﻮاﮐﺶ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و‬ ‫ﻣﻬﺮﻩ را درﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ هﺎی‬ ‫ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫وﺁﻧﺮا‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪوﭘﻮﻟﯽ را ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﺪ‬ ‫ﻣﺼﺮف‬...
 • Page 11 ‫هﻨﮕﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ هﺎی ﺳﺒﮏ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد‬ ‫هﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ ﻗﻮی ﮐﻪ دارای ﺣﻼﻟﻬﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﭘﻮدر ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ و ﭘﻮدر ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ و اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ‬...
 • Page 12 ‫ﻟﺤﻴﻢ ﮐﺎری ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ ﯾﺎ ﻣﺪار ﺑﺎز‬ ‫وﺟﻮد دارد‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎاﺗﺼﺎﻻت ﺁن ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪﻋﻮض ﺷﻮد‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ ﺟﺪار هﻮا در ﻣﺪار اﺻﻠﯽ‬ ‫ﭼﺮاغ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﮔﺮدد‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ‬ ‫ﺎرﻧﻤﻴﮑﻨﺪ‬...
 • Page 13 ‫ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ‬ ‫ﻌﺎد‬ ‫اﺑ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ 54 dB ‫ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪای ﺻﺪا ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ 68 dB ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻦ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت ﺻﺪای اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺑﺪﻧﻪ هﻮد‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ درﯾﭽﻪ هﻮا‬ 160mm ‫ﺑﻘﻄﺮ‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻬﻮﯾﻪ‬...