Download Print this page

Haier CXW-219-D68 Manual page 11

Advertisement

‫ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری‬
!
‫اﺣﺘﯿﺎط‬
‫ﯾﮏ ﺟﻔﺖ دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ‬
,
‫ھﻨﮕﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ‬
.
‫ﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ‬
‫ﻟﺒﻪ ھﺎی ﺗﯿﺰﻗﻄ‬
.
‫ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﺪﻗﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
,
‫ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ‬
.
‫ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ وزن ﻏﻠﻄﮏ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ‬
,
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد‬
‫ﻋﺪم ﺗﻮازن ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﻏﻠﻄﮏ ﺳﺒﺐ ﻟﺮزش ھﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و‬
,
‫درﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت‬
.
‫ﺻﺪای ﻧﺎھﻨﺠﺎر در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
.
‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﻤﺎﻧﺪ‬
,
‫ﻣﻮﺗﻮر‬
‫ھﻨﮕﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ‬
.
‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎی ﺳﺒﮏ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد‬
,
‫ھﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻗﻮی ﮐﻪ دارای ﺣﻼﻟﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‬
.
‫ﺋﯿﺪ‬
‫ﭘﻮدر ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﻮدر ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ و اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎ‬
,
‫ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪان‬
.
‫ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﭼﻪ ﺧﺸﻦ و ﯾﺎ ﻣﺴﻮاک ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‬
‫ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺧﺎرج‬
.
‫ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺸﺒﮏ را در آب ﻧﯿﻢ ﮔﺮم و ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﯽ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
‫ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﺑﺘﮑﺎﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﺸﮏ‬
.
‫ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
.
‫ﺷﻮد‬
.
‫ﻧﺪ‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻣﺠﺮای ﺗﮫﻮﯾﻪ ھﺮﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮد‬
!
‫اﺷﺎره‬
‫ﮐﻞ‬
.
‫ﻏﻠﻄﮏ را ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
.
‫ﺳﻄﺢ ھﻮد را ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
.
‫دﺳﺘﮕﺎه ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻮد‬

Advertisement

loading