Download Print this page

Haier CXW-219-D69 Manual

Advertisement

Quick Links

‫ھﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬
CXW-219-D69
‫ﻣﺪل‬

Advertisement

loading

Summary of Contents for Haier CXW-219-D69

 • Page 1 ‫ھﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ CXW-219-D69 ‫ﻣﺪل‬...
 • Page 2 ‫ﺪازی‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی راه اﻧ‬ 10-9 ----------------------- ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻧﮕﮫﺪاری‬ -------- ‫راھﻨﻤﺎﺋﯽ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ----------------------------- ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازی ھﻮد اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺎزھﺎی آﺗﯽ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﯿ‬...
 • Page 3 ‫درﯾﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺮاردارد و در ھﻨﮕﺎم ﺗﮫﻮﯾﻪ ﺑﺎز‬ ‫ﻮﯾﻪ‬ ‫درﯾﭽﻪ ﺗﮫ‬ ‫ﻣﯿﮕﺮدد و ﭘﺲ از آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﻮا ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﺟﮫﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن دودوروﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد و ذرات‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮﻣﺸﺒﮏ‬ ‫روﻏﻨﯽ در ﻇﺮف روﻏﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﮕﺮدد‬...
 • Page 4 ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎط ھﺎ و اﻗﺪام ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ و‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮددﻧﺪ‬ ‫اد ﻣﺠﺮب‬ ‫ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮ‬...
 • Page 5 ‫ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ﻣﻌﯿﻮب ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‬ ‫ھﺸﺪار‬ ‫ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺎز و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ھﻮای ﺗﺎزه ﺑﺎ ﮔﺎزﻧﺎﺷﯽ ازﺳﻮﺧﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی اﺟﺎق‬ ‫وﺑﻤﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واﮔﺮد ھﻮای آﻟﻮده ﻧﯿﺎزﺑﻪ ھﻮای ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﮔﺎز‬ ‫ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺮارت‬...
 • Page 6 ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮو ﻋﻤﻖ‬ ‫ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﺳﻮراخ ﺑﻘﻄﺮ‬ ‫روﻟﭙﻼک ھﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻧﺼﺐ را ﺑﺎ ﭘﯿﭻ ﭼﻮب‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ‬ ‫ﺳﻮراﺧﮫﺎ‬ ‫ھﻤﺮاه ھﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺑﺎﻻی ھﻮد‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل داﺧﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬...
 • Page 7 ‫ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﮫﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎط‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دورﺗﺮ از درب و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾﺪ ه ُ واروﻧﮕﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و‬ " ‫ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ‬...
 • Page 8 ‫ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺟﺪارھﻮا در‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪار‬ ‫ھﻮاراﻓﺸﺎر دھﯿﺪ‬ ‫ﺟﺪارھﻮا ھﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎل‬ ‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ھﻮاﮐﺶ از ﮐﻢ ﯾﺎ آھﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ھﻮاﮐﺶ از زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ آھﺴﺘﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه و‬...
 • Page 9 ‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر و ﯾﺎ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫اﺷﮑﺎل رواﻧﮕﺮدی ﭘﻮﻟﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮده وﺑﺮای رﻓﻊ‬...
 • Page 10 ‫ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻧﺎل‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫را ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫ﭘﯿﭽﮫﺎی ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﮐﺎور ﺑﺪﻧﻪ ھﻮد ﺑﺎزﮐﻨﯿﺪ و‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﮐﺎور ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫ﻣﮫﺮه ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﺣﻠﻘﻪ ھﻮاﮐﺶ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و‬ ‫ﻣﮫﺮه را درﺟﮫﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ھﺎی‬ ‫ﺑﺮدارﯾﺪ‬ ‫وآﻧﺮا‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻟﯽ را ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﺪ‬...
 • Page 11 ‫ھﻨﮕﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎی ﺳﺒﮏ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ھﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻗﻮی ﮐﻪ دارای ﺣﻼﻟﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﯾﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ و اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﭘﻮدر ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﻮدر ﺻﺎﺑﻮن و‬...
 • Page 12 ‫ﻟﺤﯿﻢ ﮐﺎری ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠ‬ ‫ﺑﺎز وﺟﻮد دارد‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎاﺗﺼﺎﻻت آن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻋﻮض ﺷﻮد‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ ﺟﺪار ھﻮا در ﻣﺪار‬ ‫ﭼﺮاغ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻣﻮﺗﻮر و‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﮔﺮدد‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‬ ‫ﺟﺪارھﻮا ﮐﺎرﻧﻤﯿﮑﻨﺪ‬...
 • Page 13 ‫وزن ﺧﺎﻟﺺ‬ (LxWxH)900x510x510 ‫ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬ 57 dB ‫ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪای ﺻﺪا ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬ 71 dB ‫ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت ﺻﺪای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺪﻧﻪ ھﻮد‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه درﯾﭽﻪ ھﻮا‬ 160mm ‫ﮐﺎﻧﺎل ﺗﮫﻮﯾﻪ ﺑﻘﻄﺮ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ درﯾﭽﻪ ھﻮا‬...