Advertisement

Quick Links

SSNB-24/SSNB-24BZ
Guide de démarrage rapide
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Stručný návod k obsluze
Príručka so stručným návodom
Краткое руководство пользователя
Priročnik za hiter začetek
PC Monitör Hızlı Kullanım Kılavuzu
Quick Start Guide
Quick Start Guide
Schnellstartanleitung
Guida di avvio rapido
Guía de inicio rápido
Guia de Início Rápido
Snelstartgids
Instrukcja obsługi
Ghid de pornire rapidă
Кратко ръководство
Короткий посібник
Īsā pamācība
Trumpasis gidas
Vodič za brzi početak
Kratko uputstvo
Кратко упатство
Gyorsútmutató
Lühijuhend
Snabbstartguide
Hurtigveiledning
Kort startvejledning
Aloitusopas

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei SSNB-24

 • Page 1 Ghid de pornire rapidă Кратко ръководство Краткое руководство пользователя Короткий посібник Īsā pamācība Trumpasis gidas Vodič za brzi početak Priročnik za hiter začetek Kratko uputstvo Кратко упатство Gyorsútmutató Lühijuhend Snabbstartguide Hurtigveiledning Kort startvejledning Aloitusopas PC Monitör Hızlı Kullanım Kılavuzu SSNB-24/SSNB-24BZ...
 • Page 3 SSNB-24: Quick release paddle SSNB-24BZ: Quick release paddle...
 • Page 4 five-way joystick Power HDMI...
 • Page 5: Table Of Contents

  English.............................. 1 English (United Kingdom).......................1 Français............................2 Deutsch.............................3 Italiano.............................. 3 Español............................. 4 Português............................5 Nederlands............................6 Polski..............................6 Ελληνικά............................8 Čeština.............................. 9 Slovenčina............................9 Română............................10 Български............................11 Русский ............................11 Українська............................12 Latviešu ............................13 Lietuvių ............................14 Hrvatski............................15 Slovenščina............................ 15 Srpski.............................. 16 Македонски...........................
 • Page 6: English

  EU Regulatory Conformance Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device SSNB-24/SSNB-24BZ is in compliance with the following Directive: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. The full text of the EU declaration of conformity, the detailed ErP information and most recent information about accessories & software are available at the following internet address: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 7: Français

  EU Regulatory Conformance Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device SSNB-24/SSNB-24BZ is in compliance with the following Directive: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. The full text of the EU declaration of conformity, the detailed ErP information and most recent information about accessories & software are available at the following internet address: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 8: Deutsch

  Conformité réglementaire UE Huawei Device Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil SSNB-24/SSNB-24BZ est conforme aux directives suivantes : EMCD 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE, les informations détaillées ErP et les informations les plus récentes sur les accessoires et logiciels sont consultables à...
 • Page 9: Español

  Conformità alla normativa UE Con la presente, Huawei Device Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo SSNB-24/SSNB-24BZ è conforme alla seguente Direttiva: EMCD 2014/30UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE, le informazioni ErP dettagliate e le informazioni più recenti in ambito di accessori e software sono disponibili al seguente indirizzo: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 10: Português

  Cumplimiento de las normas de la UE Por este medio, Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo SSNB-24/SSNB-24BZ cumple las siguientes directivas: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. El texto completo de la declaración de cumplimiento de la UE, la información detallada de productos relacionados con la energía y los...
 • Page 11: Nederlands

  Conformidade regulamentar da UE Pelo presente, a Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo SSNB-24/SSNB-24BZ está em conformidade com a seguinte Diretiva: EMCD 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE, as informações detalhadas de ErP (produtos relacionados com o consumo de energia) e as informações mais recentes sobre acessórios e software encontram-se disponíveis no...
 • Page 12 środowiska naturalnego. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami, sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów, albo odwiedzając witrynę https://consumer.huawei.com/pl/. Utylizacja i recykling odpadów Niniejszym informujemy, że głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz...
 • Page 13: Ελληνικά

  οικιακών απορριμμάτων ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://consumer.huawei.com/en/. Συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ Διά του παρόντος, η Huawei Device Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή SSNB-24/SSNB-24BZ συμμορφώνεται με την παρακάτω οδηγία: οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, οδηγία...
 • Page 14: Čeština

  Prohlášení o shodě s předpisy EU Společnost Huawei Device Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení SSNB-24/SSNB-24BZ je v souladu s následující směrnicí: 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMCD), 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání...
 • Page 15: Română

  Súlad s nariadeniami EÚ Spoločnosť Huawei Device Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie SSNB-24/SSNB-24BZ je v súlade s nasledujúcou smernicou: EMCD 2014/30/EÚ, LVD 2014/35/EÚ, RoHS 2011/65/EÚ, ErP 2009/125/ES. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ, podrobné informácie o ekodizajne energeticky významných výrobkov (ErP) a najnovšie informácie o príslušenstve a softvéri sú...
 • Page 16: Български

  Conformitatea cu reglementările UE Prin prezenta, Huawei Device Co., Ltd. declară că acest dispozitiv SSNB-24/SSNB-24BZ este în conformitate cu următoarele Directive: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. Textul complet al Declarației de conformitate UE, informațiile ErP detaliate și cele mai recente informații despre accesorii și software sunt disponibile la următoarea adresă: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 17: Українська

  котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт https://consumer.huawei.com/en/. Декларация соответствия ЕС Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, что устройство SSNB-24/SSNB-24BZ отвечает основным требованиям и соответствующим положениям следующих директив: директивы о низковольтном оборудовании и системах EMCD 2014/30/EU, директивы об электромагнитной совместимости ЕС LVD 2014/35/EU, директивы...
 • Page 18: Latviešu

  вебсайт https://consumer.huawei.com/en/. Відповідність нормативним актам ЄС Цим компанія Huawei Device Co., Ltd. заявляє, що цей пристрій SSNB-24/SSNB-24BZ відповідає вимогам таких директив: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. З повним текстом декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС, докладною інформацією про товари, що...
 • Page 19: Lietuvių

  Atbilstība ES normatīvajiem aktiem Ar šo Huawei Device Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce SSNB-24/SSNB-24BZ atbilst tālāk norādīto direktīvu prasībām: EMCD 2014/30/ES, LVD 2014/35/ES, RoHS 2011/65/ES, ErP 2009/125/EK. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts, detalizēta informācija par ErP, kā...
 • Page 20: Hrvatski

  Usklađenost sa zakonodavstvom EU-a Ovime tvrtka Huawei Device Co., Ltd. izjavljuje da je ovaj uređaj SSNB-24/SSNB-24BZ sukladan sa sljedećim Direktivama: Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktivom o niskom naponu 2014/35/EU, Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 2011/65/EU te Direktivom o proizvodima koji upotrebljavaju energiju 2009/125/EZ.
 • Page 21: Srpski

  Skladnost z uredbami EU Družba Huawei Device Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava SSNB-24/SSNB-24BZ skladna s temi direktivami: Direktiva 2014/30/EU (EMCD) o harmonizaciji zakonodaj v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, Direktiva 2014/35/EU (LVD) o nizkonapetostni opremi, Direktiva 2011/65/EU (RoHS) o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, Direktiva 2009/125/ES (ErP) o izdelkih, povezanih z...
 • Page 22: Македонски

  Usaglašenost sa propisima EU Kompanija Huawei Device Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj SSNB-24/SSNB-24BZ u saglasnosti sa sledećom Direktivom: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. Celokupan tekst EU deklaracije o usaglašenosti, detaljne ErP informacije i najnovije informacije o dodatnoj opremi i softveru dostupni su na sledećoj internet adresi: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 23: Magyar

  Az európai uniós előírásoknak való megfelelőség A Huawei Device Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az SSNB-24/SSNB-24BZ készülék megfelel a következő irányelvek rendelkezéseinek: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EK. Az EU- megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege, a részletes ErP-információk és a kiegészítőkre, illetve a szoftverre...
 • Page 24: Svenska

  Vastavus EL-i nõuetele Käesolevaga kinnitab Huawei Device Co., Ltd., et see seade SSNB-24/SSNB-24BZ täidab järgmise direktiivi nõudeid: EMCD 2014/30/EL, LVD 2014/35/EL, RoHS 2011/65/EL, ErP 2009/125/EÜ. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik versioon, üksikasjalik ErP teave ning värskeim tarvikuid ja tarkvara puudutav teave on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 25: Norsk

  Uppfyllande av EU-krav Härmed försäkrar Huawei Device Co., Ltd. att denna enhet, SSNB-24/SSNB-24BZ, överensstämmer med följande direktiv: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EG. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse, detaljerad information om ErP och den senaste informationen om tillbehör och programvara är tillgängliga på...
 • Page 26: Suomi

  Overensstemmelse med EU-regler Huawei Device Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed SSNB-24/SSNB-24BZ er i overensstemmelse med følgende direktiv: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EF. EU- overensstemmelseserklæringens fulde tekst, de detaljerede ErP-oplysninger og de seneste oplysninger om tilbehør og software er tilgængelige på...
 • Page 27: Türkçe

  AB Mevzuatına Uygunluk Huawei Device Co., Ltd. bu belge ile bu cihazın SSNB-24/SSNB-24BZ şu Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder: EMCD 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. AB uygunluk beyanının tam metni, ayrıntılı...
 • Page 28 Bu cihaz Türkiye Altyapısına uygundur. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü: 5 yıl. Cihazınıza yasal tanımlama amacıyla (yukarıdaki belirtilen ürün özelliklerine göre) SSNB-24/SSNB-24BZ ismi atanmıştır. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;...
 • Page 29 Tel : 0086-755-28780808 Web: www.huawei.com E-mail: mobile.tr@huawei.com Çin'de üretilmiştir. İthalatçı Firma Bilgileri: Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Sit. A1 Blok No:10 B/1 Ümraniye/İstanbul https://consumer.huawei.com/tr/ mobile.tr@huawei.com Yetkili Servisler: Huawei Yetkili Servis Merkezi Telefon: 02166299908 Adres: Canpark Avm, Yaman Evler Mah, Alemdağ...
 • Page 30 Kvk Teknik Servis Telefon: 04623216402 Adres: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. Ziyabey Sit. A Blok No:16/B Trabzon Acar Teknik Telefon: 4447988 Adres: Fatih Mah. Fehmi Öney Sok. No:5g9/10 81030 Düzce Çelik Isitma Telefon: 4447988 Adres: Dedebaba Mahallesi Sefer Hoca Caddesi No:14/1 Afşin Kahramanmaraş Görür Soğutma Adres: Hayrullah Mahallesi Kutdusi Baba Bulvari No:101 C 12 Şubat Kahramanmaraş...

This manual is also suitable for:

Ssnb-24bz

Table of Contents