Asus 4G-N16 Quick Start Manual

Asus 4G-N16 Quick Start Manual

Wireless-n300 lte modem router
Hide thumbs Also See for 4G-N16:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Wireless-N300 LTE Modem Router
Wireless-N300 LTE Modem Router
Quick Start Guide
4G-N16
4G-N16
U20036 / First Edition / March 2022

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Asus 4G-N16

 • Page 1 4G-N16 4G-N16 Wireless-N300 LTE Modem Router Wireless-N300 LTE Modem Router Quick Start Guide U20036 / First Edition / March 2022...
 • Page 2: Table Of Contents

  This QSG contains these languages: English ................................................3 Български ...............................................8 Hrvatski ................................................. 13 Čeština ................................................18 Dansk ................................................23 Nederlands ..............................................28 Eesti ................................................33 Français ................................................. 38 Suomi ................................................43 Deutsch ................................................. 48 Ελληνικά ................................................ 53 Magyar................................................58 Italiano................................................63 Lietuvių...
 • Page 3: English

  1 x Network cable (RJ-45) Quick Start Guide 2 x detachable LTE antennas Warranty card NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your 4G-N16 A quick look at your 4G-N16...
 • Page 4 Power LED Power button 2.4GHz LED LAN port 4G/LTE Internet LED WPS button 3G/4G signal LED WiFi button Detachable LTE antennas SIM card slot Power (DC-IN) port Reset button Installing your router Installing your router Prepare the setup requirements. To set up your wireless network, you need to meet the following requirements: •...
 • Page 5 CAUTION! • Use only a standard Micro SIM/USIM card on your router. • Always insert the Micro SIM adapter with Nano SIM card. The Micro SIM adapter might get stuck if it is inserted alone. • A computer with Ethernet RJ-45 (LAN) port (10Base-T/100Base-TX) or a Wi-Fi-enabled device with a 2.4 GHz 802.11 b/g/n wireless interface •...
 • Page 6 2. Your router will automatically detect your ISP’s settings and APN profile. If the 3G/4G signal LEDs become solid blue, you can start surfing the Internet. 3. The 3G/4G signal LEDs will not light up if your router fails to detect your ISP’s settings successfully.
 • Page 7 Wi-Fi key when required. 1. Where can I find more information about the wireless router? • Online FAQ site: http://support.asus.com/faq • Technical support site: https://www.asus.com/support Customer hotline: refer to the Networks Global Hotline Information section •...
 • Page 8: Български

  1 x Мрежов кабел (RJ-45) Ръководство за бърз старт 2 x Отстраняеми LTE антени Гаранционна карта ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител. Бърз преглед на Вашия 4G-N16 Бърз преглед на Вашия 4G-N16...
 • Page 9 Бутон за включване и LED на захранването изключване 2.4GHz LED LAN порт 4G/LTE интернет LED WPS бутон LED за 3G/4G сигнал WiFi бутон Отстраняеми LTE антени Гнездо за SIM карта Порт захранване (DC-IN) Бутон за нулиране Инсталиране на Вашия рутер Инсталиране...
 • Page 10 ВНИМАНИЕ! • Използвайте само стандартна Micro SIM/USIM карта с Вашия рутер. • Винаги вкарвайте Micro SIM адаптер с Nano SIM карта. Micro SIM адаптер може да заседне, ако се вкара самостоятелно. • Компютър с Ethernet RJ-45 (LAN) порт (10Base- T/100Base-TX) или устройство...
 • Page 11 2. Вашият маршрутизатор открива Вашите ISP настройки и APN профил. Ако LED индикаторите на 3G/4G сигнала започнат да светят синьо непрекъснато, можете да започнете да сърфирате в Интернет. 3. Ако LED индикаторите на 3G/4G сигнала няма да светнат, ако Вашият маршрутизатор не може да открие успешно Вашите ISP настройки.
 • Page 12 ключа, когато е необходимо. 1. Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер? • Онлайн, на сайта с въпроси и отговори: http://support.asus.com/faq • На сайта за техническа поддръжка: https://www.asus.com/support На горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте Networks Global Hotline •...
 • Page 13: Hrvatski

  Hrvatski Sadržaj pakiranja Sadržaj pakiranja 4G-N16 Wi-Fi LTE usmjerivač Adapter napajanja 1 x Mrežni kabel (RJ-45) Vodič za brzi početak rada 2 x Odvojive LTE antene Jamstvena kartica NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
 • Page 14 LED napajanja Gumb napajanja LED 2.4GHz LAN priključak LED za 4G/LTE Internet WPS gumb 3G/4G signal LED WiFi gumb Odvojive LTE antene Utor za SIM karticu Ulaz za napajanje (DC-IN) Gumb za resetiranje Instalacija usmjerivača Instalacija usmjerivača Pripremite zahtjeve za postavu. Za postavljanje bežične mreže potrebno je zadovoljiti sljedeće zahtjeve: •...
 • Page 15 OPREZ! • Koristite samo standardnu Micro SIM/USIM karticu na usmjerivaču. • Adapter za Micro SIM karticu stavite samo s Nano SIM karticom. Adapter za Micro SIM karticu mogao bi se zaglaviti ako se stavi sam. • Računalo s Ethernet RJ-45 (LAN) priključkom (10Base - T/100Base- TX) ili Uređaj s omogućenom funkcijom Wi-Fi s bežičnim sučeljem na 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
 • Page 16 2. Usmjerivač će automatski otkriti postavke vašeg ISP-a i APN profil. Ako LED za 3G/4G signal svijetli plavo, možete započeti s pretraživanjem interneta. 3. LED svjetla za 3G/4G signal neće svijetliti ako usmjerivač ne uspije otkriti your postavke vašeg ISP-a. Utipkajte zadanu IP adresu usmjerivača 192.168.50.1/ u internetski preglednik.
 • Page 17 Wi-Fi ključ kada se to zatraži. 1. Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču? • Internetska stranica za ČPP: http://support.asus.com/faq • Stranica za tehničku podršku: https://www.asus.com/support Korisnički telefon: Potražite Networks Global Hotline Information (Podaci o •...
 • Page 18: Čeština

  Čeština Obsah krabice Obsah krabice 4G-N16 Wi-Fi LTE router Síťový adaptér 1 x Síťový kabel (RJ-45) Stručná příručka 2 x Odpojitelné antény LTE Záruční karta POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce. Stručný popis přístroje 4G-N16...
 • Page 19 Síťový LED Tlačítko napájení 2.4GHz Indikátor LED Porty LAN Indikátor LED sítě 4G/LTE WPS tlačítko Indikátor LED signálu WiFi tlačítko 3G/4G LED Odpojitelné antény LTE Slot na kartu SIM Napájecí port (DC-IN) Resetovací tlačítko Instalace směrovače Instalace směrovače Splňte požadavky pro instalaci. Aby bylo možné...
 • Page 20 POZOR! • V tomto směrovači používejte pouze standardní kartu Mikro SIM/USIM s přiloženým adaptérem SIM. • Vždy zasuňte Mikro SIM adaptér s kartou Nano SIM. Pokud Mikro SIM adaptér zasunete prázdný, může se zaseknout. • Počítač s portem Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100 Base-TX) nebo zařízení...
 • Page 21 2. Router automaticky detekuje nastavení vašeho ISP a profil APN. Pokud LED indikátory signálu 3G/4G začnou svítit modré, můžete začít používat internet. 3. Pokud se vašemu routeru nepodaří úspěšně detekovat nastavení vašeho ISP, LED indikátory signálu 3G/4G se nerozsvítí. Do svého webového prohlížeče zadejte výchozí...
 • Page 22 Wi-Fi. Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači? • Server online s odpověďmi na časté dotazy: http://support.asus.com/faq • Server technické podpory: https://www.asus.com/support Horká linka pro zákazníky: Viz Networks Global Hotline Information (Informace o •...
 • Page 23: Dansk

  4G-N16 Wi-Fi LTE-router Strømadapter 1 * Netværkskabel (RJ-45) Kvikstartguide 2 * Aftagelige LTE-antenner Garantibevis BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. Et hurtigt kik på din 4G-N16 Et hurtigt kik på din 4G-N16...
 • Page 24 Strøm LED Strøm knap 2.4GHz LED LAN porte 4G/LTE Internet- WPS knap lysindikator 3G/4G-signalindikator WiFi knap Aftagelige LTE-antenner Stik til SIM-kort Strøm (DC-IN) port Nulstillingsknap Installering af din router Installering af din router Forberedelse af indstillingskravene. For at konfigurere dit trådløse netværk, skal du opfylde følgende krav: •...
 • Page 25 FORSIGTIG! • Brug kun et standard Micro SIM/USIM-kort på din router. • Sæt altid Micro SIM-adapteren i med Nana SIM-kortet. Micro SIM-adapteren kan sætte sig fast, hvis den sættes i alene. • En computer med en Ethernet 45 RJ-port (LAN) (10Base-T/ 100Base-TX), eller en Wi-Fi-enhed med en 2,4 GHz 802.11 b/g/n trådløs grænseflade •...
 • Page 26 2. Din router registrerer automatisk din internetudbyders indstillinger og APN-profil. Hvis indikatoren for 3G/4G-signalet lyder blå, kan du gå på nettet. 3. Indikatoren for 3G/4G-signalet lyser ikke, hvis din router ikke kan registrere din internetudbyders indstillinger. Indtast venligst din trådløse routers standard IP-adresse 192.168.50.1/ i din webbrowser. 4.
 • Page 27 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 1. Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: https://www.asus.com/support • Kunde hotline: Se venligst Globale kundeservicenumre til netværker i den medfølgende vejledning...
 • Page 28: Nederlands

  1 x Netwerkkabel (RJ-45) Beknopte handleiding 2 x Afneembare LTE-antennes Garantiekaart OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snelle blik op uw 4G-N16 Een snelle blik op uw 4G-N16...
 • Page 29 Voedings-LED Knop voeding 2.4GHz LED LAN poorten 4G/LTE Internet-LED WPS-knop LED 3G/4G-signaal WiFi-knop Afneembare LTE-antennes SIM-kaartsleuf Netstroomaansluiting (DC-In) Reset-knop Uw router installeren Uw router installeren De installatievereisten voorbereiden. Om uw draadloos netwerk te installeren, moet u voldoen aan de volgende vereisten: •...
 • Page 30 VOORZICHTIG! • Gebruik alleen een standaard Micro SIM/USIM-kaart op uw router. • Plaats de Micro SIM-adapter altijd met de nano SIM-kaart. De Micro SIM-adapter kan vastraken als deze zonder kaart wordt geplaatst. • Een computer met ethernet RJ-45-poort (LAN) (10Base-T/100Base- TX) of een apparaat met wifi-ondersteuning en een 2,4 GHz 802.11 b/g/n draadloze interface •...
 • Page 31 2. Uw router zal automatisch de instellingen van uw ISP en het APN-profiel detecteren. Als de 3G/4G-signaal-leds stabiel blauw oplichten, kunt u beginnen surfen op internet. 3. De 3G/4G-signaal-leds zullen niet oplichten als uw router de instellingen van uw ISP niet kan detecteren.Voer het standaard IP- adres 192.168.50.1/ voor de draadloze router in op uw webbrowser.
 • Page 32 Veelgestelde vragen (FAQ’s) Veelgestelde vragen (FAQ’s) 1. Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • Online site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support.asus.com/faq • Site voor technische ondersteuning: https://www.asus.com/support • Hotline klantendienst: raadpleeg de Networks Global Hotline Information...
 • Page 33: Eesti

  Eesti Pakendi sisu Pakendi sisu Ruuter 4G-N16 Wi-Fi LTE Toiteadapter Lühijuhend 1 * Võrgukaabel (RJ-45) 2 * Eemaldatavad LTE antennid Garantiikaart MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga. Kiire pilguheit ruuterile 4G-N16 Kiire pilguheit ruuterile 4G-N16...
 • Page 34 Toite LED indikaator Toitenupp 2.4GHz LED indikaator LAN pesa 4G/LTE Internet LED WPS nupp 3G/4G signaali LED WiFi nupp indikaator Eemaldatavad LTE SIM-kaardi pesa antennid Power (DC-IN) port Reset nupp Ruuteri installimine Ruuteri installimine Nõuded süsteemi häälestamiseks. Traadita võrgu häälestamiseks peavad olema tagatud järgmised nõuded: •...
 • Page 35 ETTEVAATUST! • Standardne SIM/USIM-kaart on standardmõõdus Micro-SIM- kaart. • Kasutage mikro-SIM kaardi adapterit koos nano-SIM- kaardiga. Mikro-SIM kaart võib kinni jääda, kui püüate seda ilma adapterita sisestada. • Ethernet RJ-45 (LAN) pordiga (10BASE-T/100BASE-TX) arvuti või aktiveeritud Wi-Fi-ga seade, millel on 2,4 GHz 802.11 b/g/n traadita liides •...
 • Page 36 2. Ruuter tuvastab automaatselt teie ISP-sätted ja APN-profiili. Kui 3G/4G-signaali olemasolul hakkab LED-märgutuli siniselt põlema, võite hakata Internetti kasutama. 3. Kui ruuter ei suuda teie ISP-sätteid tuvastada, siis 3G/4G LED- märgutuli ei sütti. Sellisel juhul sisestage oma veebilehitsejasse juhtmeta ruuteri IP-aadress „192.168.50.1/“. 4.
 • Page 37 Korduma kippuvad küsimused (KKK) Korduma kippuvad küsimused (KKK) 1. Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta? • KKK võrgus: http://support.asus.com/faq • Tehnilise toe leht: https://www.asus.com/support • Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin Alalisvoolu (DC) DC väljund: +12 V max vooluga 0,5 A...
 • Page 38: Français

  1 x Câble réseau (RJ-45) Guide de démarrage rapide 2 x Antennes LTE amovibles Carte de garantie REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur. Aperçu rapide de votre routeur 4G-N16 Aperçu rapide de votre routeur 4G-N16...
 • Page 39 Voyant d'alimentation Bouton d'alimentation Voyant de bande 2,4 GHz Port réseau Voyant internet 4G/LTE Bouton WPS Voyant de signal 3G/4G Bouton Wi-Fi Antennes LTE amovibles Fente pour carte SIM Port d'alimentation (CC) Bouton de réinitialisation Installer votre routeur Installer votre routeur Pré-requis d'installation.
 • Page 40 ATTENTION ! • Utilisez uniquement une carte micro SIM/USIM standard avec ce routeur. • Insérez toujours l'adaptateur Micro SIM avec la carte Nano SIM. L'adaptateur Micro SIM peut se bloquer s'il est inséré seul. • Un ordinateur doté d'une prise réseau Ethernet (RJ-45 de type 10 Base-T/100 Base-TX) ou d'un adaptateur Wi-Fi sur bande 2,4 GHz avec les normes 802.11 b/g/n •...
 • Page 41 2. Votre routeur détectera automatiquement les paramètres de votre FAI et le profil APN (identifiant du point d'accès). Si les voyants lumineux de signal 3G/4G affichent un bleu fixe, vous pouvez commencer à naviguer sur Internet. 3. Les voyant lumineux de signal 3G/4G ne s'allumeront pas si votre routeur ne parvient pas à...
 • Page 42 FAQ en ligne : http://support.asus.com/faq • Site de support technique : https://www.asus.com/fr/support • Service clientèle : consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide Adaptateur secteur CC Sortie CC : 12V (0,5A max.) Température de fonctionnement -10~40°C Stockage -20~65°C...
 • Page 43: Suomi

  Suomi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö 4G-N16 Wi-Fi LTE -reititin Verkkolaite 1 x Verkkokaapeli (RJ-45) Pikaopas 2 x Irrotettavat LTE-antennit Takuukortti HUOMAUTUS: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Katsaus 4G-N16-sovellukseen Katsaus 4G-N16-sovellukseen...
 • Page 44 Virran LED-valo Virta painike 2.4GHz LED-valo LAN portit 4G/LTE Internet LED WPS-painike 3G/4G-signaali -LED WiFi-painike Irrotettavat LTE-antennit SIM-korttipaikka Virta (DC-In)-portti Nollauspainike Reitittimen asennus Reitittimen asennus Valmistele asetusvaatimukset. Langattoman verkon asettamiseksi seuraavien vaatimusten on täytyttävä: • Mikro SIM/USIM-kortti, jolla on WCDMA- ja LTE-tilaus Nano SIM Nano SIM Nano SIM card...
 • Page 45 VAROITUS! • Käytä reitittimessä ainoastaan vakio Mikro SIM/USIM-korttia. • Liitä aina Mikro SIM -sovitin Nano SIM -korttiin. Mikro SIM- sovitin voi juuttua kiinni, jos se liitetään ilman korttia. • Tietokone, jossa on Ethernet RJ-45 (LAN) -portti (10Base-T/100Base- TX) tai Wi-Fi-laite, jossa on langaton 2,4 GHzin 802.11 b/g/n-liittymä •...
 • Page 46 2. Reitittimesi tunnistaa automaattisesti internet-palveluntarjoajan asetukset ja APN-profiilin. Jos 3G/4G-signaalin LED-merkkivalot palavat tasaisesti sininen, voit alkaa surffata internetissä. 3. 3G/4G-signaalin LED-merkkivalot eivät syty, jos reitin ei onnistu tunnistamaan internet-palveluntarjoajan asetuksia. Näppäile langattoman reitittimen oletus-IP-osoite 192.168.50.1/ web- selaimeesi. 4. Kirjoita kirjautumissivulla oletuskäyttäjänimi (admin) ja -salasana (admin).
 • Page 47 Usein kysyttyä (FAQ) Usein kysyttyä (FAQ) 1. Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support.asus.com/faq • Teknisen tuen sivusto: https://www.asus.com/support Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Verkkojen • globaali puhelinpalvelu -tiedot. Verkkolaite Tasavirtalähtö: +12 V maks. 0,5A:n virralla Käyttölämpötila Tallennustila...
 • Page 48: Deutsch

  Verpackungsinhalt 4G-N16 WLAN LTE Router Netzteil 1 x Netzwerkkabel (RJ-45) Schnellstartanleitung 2 x Abnehmbare LTE-Antennen Garantiekarte HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Ihr 4G-N16 auf einen Blick Ihr 4G-N16 auf einen Blick...
 • Page 49 Betriebs-LED Ein-/Austaste 2,4-GHz-LED LAN-Port 4G/LTE-Internet-LED WPS-Taste 3G/4G Signal-LED WLAN-Taste Abnehmbare LTE-Antennen SIM-Kartensteckplatz Netzanschluss (DC-In) Reset-Taste Installation Ihres Routers Installation Ihres Routers Vorbereitung der Anforderungen für die Einrichtung. Zur Netzwerkeinrichtung müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: • Eine Micro-SIM/USIM-Karte mit WCDMA- und LTE-Abonnement Nano SIM Nano SIM Nano SIM card...
 • Page 50 ACHTUNG! • Verwenden Sie für Ihren Router ausschließlich eine standardmäßige Micro-SIM/USIM-Karte. • Setzen Sie den Micro-SIM-Adapter immer zusammen mit einer Nano- SIM-Karte ein. Wenn der Micro-SIM-Adapter allein eingesetzt wird, könnte er steckenbleiben. • Einen Computer mit Ethernet RJ-45 (LAN) Anschluss (10Base-T/100Base-TX) oder ein WLAN-fähiges Gerät mit einer 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Schnittstelle •...
 • Page 51 2. Ihr Router erkennt automatisch die Einstellungen Ihres Internetanbieters und das APN-Profil. Wenn die 3G/4G-Signal-LEDs dauerhaft blau leuchten, können Sie im Internet surfen. 3. Die 3G/4G-Signal-LEDs leuchten nicht, falls Ihr Router die Einstellungen Ihres Internetanbieters nicht erfolgreich erkennen kann. Bitte geben Sie die Standard-IP-Adresse 192.168.50.1/ des WLAN-Routers in Ihren Browser ein.
 • Page 52 WLAN-Schlüssel ein. FAQ (Häufig gestellte Fragen) FAQ (Häufig gestellte Fragen) Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router? • Online-Seite für häufig gestellte Fragen: http://support.asus.com/faq • Technische Support Webseite: https://www.asus.com/support Kunden-Hotline: Schauen Sie im Abschnitt über die Globalen Hotlines in dieser •...
 • Page 53: Ελληνικά

  Οδηγός Γρήγορης Έναρξης 1 x Καλωδιακού δικτύου (RJ-45) 2 x Αποσπώμενες κεραίες LTE Κάρτα εγγύησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά στο 4G-N16 Μια γρήγορη ματιά στο 4G-N16...
 • Page 54 Λυχνία LED Τροφοδοσίας Κουμπί λειτουργίας Λυχνία LED 2.4GHz Θύρα LAN Λυχνία LED 4G/LTE Internet WPS κουμπί Λυχνία ένδειξης LED 3G/4G WiFi κουμπί Αποσπώμενες κεραίες LTE Υποδοχή κάρτας SIM Είσοδος τροφοδοσίας Κουμπί επαναφοράς ρεύματος (DC-IN) Εγκατάσταση του δρομολογητή Εγκατάσταση του δρομολογητή Προετοιμάστε...
 • Page 55 ΠΡΟΣΟΧΗ • Μια τυπική κάρτα Micro SIM/USIM είναι μια τυπική κάρτα mni SIM. • Τοποθετείτε πάντα τον προσαρμογέα Micro SIM με κάρτα Nano SIM. Ο προσαρμογέας Micro SIM ενδέχεται να κολλήσει εάν εισαχθεί μόνος του. • Υπολογιστή με θύρα Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base- T/100Base-TX) ή...
 • Page 56 2. Ο δρομολογητής σας ανιχνεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις ISP και το προφίλ APN σας. Εάν οι λυχνίες LED σήματος 3G/4G γίνουν μπλε, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Internet. 3. Οι λυχνίες LED σήματος 3G/4G δεν ανάβουν εάν ο δρομολογητής δεν μπορέσει να ανιχνεύσει επιτυχώς τις ρυθμίσεις ISP σας. Πληκτρολογήστε...
 • Page 57 1. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή? • Ιστότοπος συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων:http://support.asus.com/faq • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: http://support.asus.com Γραμμή άμεσης υποστήριξης πελατών: Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή • άμεσης υποστήριξης σε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης Μετασχηματιστής Έξοδος DC: +12V με μέγιστο. ρεύμα 0,5A ρεύματος...
 • Page 58: Magyar

  Magyar Contenido del paquete Contenido del paquete 4G-N16 Wi-Fi LTE Router Hálózati adapter Gyors üzembehelyezési 1 x Hálózati kábel (RJ-45) útmutató 2 x Leválasztható LTE-antennák Garanciajegy MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A 4G-N16 gyors áttekintése...
 • Page 59 Bekapcsolt állapot LED Főkapcsoló gomb 2.4GHz LED Portok LAN 4G/LTE Internet LED WPS gomb A 3G/4G-jeleket jelző LED WiFi gomb Leválasztható LTE-antennák SIM-kártya nyílása Hálózati (DC bemeneti) port Alaphelyzet gomb A router üzembe helyezése A router üzembe helyezése Készítse elő a beállításhoz szükséges követelményeket. A vezeték nélküli hálózat beállításához az alábbi követelmények kielégítése szükséges: •...
 • Page 60 VIGYÁZAT! • A routeren csak szabványos Micro SIM-/USIM-kártyát használjon az eszközhöz kapott SIM-adapterrel. • Mindig helyezzen be egy Micro SIM adaptert a Nano SIM kartyához. A Micro SIM adapter beszorulhat ha egyedül helyezi be. • Ethernet RJ-45 (LAN) porttal (10Base-T/100Base-TX) rendelkező számítógép vagy 2.4 GHz 802.11 b/g/n vezeték nélküli csatolóval ellátott Wi-Fi-kompatibilis eszköz •...
 • Page 61 2. A router automatikusan érzékeli a internetszolgáltató beállításait és APN profilokat. Ha a 3G/4G LED folyamatos kék lesz, kezdheti az internetes navigálást. 3. A 3G/4G LED nem gyúl ki, ha router nem érzékeli sikeresen az internetszolgáltató beállításait. Gépelje be a vezeték nélküli router alapértelmezett IP-címét, azaz 192.168.50.1/ a webböngészőbe.
 • Page 62 Gyakran ismételt kérdések (GYIK) Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 1. Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban? • Online GYIK oldal: http://support.asus.com/faq • Műszaki támogatás oldal: https://www.asus.com/support • Ügyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található Globális hálózati forróvonal információ...
 • Page 63: Italiano

  Italiano Contenuto della confezione Contenuto della confezione Router 4G-N16 Wi-Fi LTE Adattatore di alimentazione 1 x Cavo di rete (RJ-45) Guida rapida 2 x Antenne LTE rimovibili Certificato di garanzia NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
 • Page 64 Pulsante di accensione/speg- LED alimentazione nimento LED 2.4GHz Porta LAN LED 4G/LTE Internet Pulsante WPS LED segnale 3G/4G Pulsante di WiFi Antenne LTE rimovibili Alloggiamento SIM card Porta ingresso alimentazione Pulsante di reset (DC-IN) Installazione del router Installazione del router Preparate i requisiti per l'installazione.
 • Page 65 ATTENZIONE! • Usate solamente una scheda Micro SIM/USIM standard con il vostro router. • Usate sempre l'adattatore Micro SIM se disponete di una scheda Nano SIM. L'adattatore Micro SIM potrebbe incastrarsi se inserito da solo. • Un computer con una porta LAN RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) o un dispositivo compatibile Wi-Fi con interfaccia wireless 2.4 GHz 802.11 b/g/n •...
 • Page 66 2. Il router rileva automaticamente le impostazioni dell'ISP e il profilo APN. Quando il LED del segnale 3G/4G diventa blu è possibile la navigazione Internet. 3. Se il LED del segnale 3G/4G non si accende questo indica che il router non è riuscito a rilevare correttamente le impostazioni dell’ISP (fornitore dei servizi Internet).
 • Page 67 Wi-Fi quando richiesto. 1. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless? • Sito web delle domande frequenti: http://support.asus.com/faq • Sito del supporto tecnico: http://www.asus.com/it/support • Numero di telefono del supporto tecnico: consultate la sezione Networks...
 • Page 68: Lietuvių

  Lietuvių Pakuotės turinys Pakuotės turinys Kelvedis „4G-N16 Wi-Fi LTE“ Maitinimo adapteris 1 x Tinklo kabelis (RJ-45) Greitos pradžios vadovas 2 x Nuimamos LTE antenos Garantijos kortelė PASTABA: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.
 • Page 69 Maitinimo LED Maitinimo mygtukas Vietinio kompiuterių tinklo 2.4GHz LED (LAN) prievadas 4G/LTE interneto kontrolinė WPS mygtukas lemputė 3G/4G signalo šviesinis WiFi mygtukas (LED) indikatorius Nuimamos LTE antenos SIM kortelės lizdas Maitinimo (nuolatinės Paleidimo iš naujo srovės įvado) prievadas mygtukas Maršrutizatoriaus įdiegimas Maršrutizatoriaus įdiegimas Patikrinkite sąrankos reikalavimus.
 • Page 70 DĖMESIO! • Standartinė Micro SIM / USIM kortelė yra standartinė SIM kortelė. • Visada įdėkite „Micro SIM“ adapterį su „Nano SIM“ kortele. Įdėjus tik „Micro SIM“ adapterį, jis gali užstrigti. • Kompiuteris su eterneto RJ-45 (LAN) prievadu („10Base- T“ / „100Base-TX“) arba „Wi-Fi“...
 • Page 71 2. Kelvedis automatiškai nustatys jūsų interneto paslaugų teikėjo parametrus ir APN profilį. Jei 3G/4G signalo kontrolinės lemputės šviečia mėlynai, galite pradėti naršyti internete. 3. Jei kelvedžiui nepavyks aptikti interneto paslaugų teikėjo parametrų, 3G/4G signalo kontrolinės lemputės nešvies. Interneto naršyklėje įveskite numatytąjį belaidžio kelvedžio IP adresą 192.168.50.1/.
 • Page 72 įveskite „Wi-Fi“ raktą. 1. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą? • Internetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje http://support.asus.com/faq • Techninės pagalbos svetainėje https://www.asus.com/support Paskambinę į klientų aptarnavimo liniją, žr Networks Global Hotline •...
 • Page 73: Latviešu

  Latviešu Iepakojuma saturs Iepakojuma saturs 4G-N16 Wi-Fi LTE maršrutētājs Maiņstrāvas adapteris Padomi ātrai darba 1 x Tīkla kabelis (RJ-45) uzsākšanai 2 x Noņemamas LTE antenas Garantijas karte ŅEMIET: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.
 • Page 74 Barošanas LED Barošanas poga 2.4GHz LED LAN pieslēgvieta 4G / LTE interneta LED WPS poga 3G/4G signāla gaismas diode 10. WiFi poga Noņemamas LTE antenas SIM kartes slot Strāvas (DC-IN) osta Atiestatīšanas poga Maršrutētāja uzstādīšana Maršrutētāja uzstādīšana Sagatavojieties uzstādīšanas prasībām. Lai uzstādītu bezvadu tīklu, ir jāapmierina šādas prasības: •...
 • Page 75 PIESARDZĪBA! • Maršrutētājā lietojiet tikai standarta Mikro SIM/USIM karti. • Vienmēr ievietojiet Mikro SIM adapteri ar nano SIM karti. Mikro SIM adapteris var iestrēgt, ja to iebīda tukšu. • Dators ar Ethernet RJ-45 (LAN) portu (10Base- T/100Base-TX) vai Wi-Fi iespējota ierīce ar 2.4 GHz 802.11 b/g/n bezvadu saskarni •...
 • Page 76 2. Jūsu maršrutētājs nosaka jūsu ISP iestatījumus un APN profilu. Ja 3G/4G signāla gaismas diodes sāk nepārtraukti mirdzēt zilā krāsā, varat sākt sērfot internetā. 3. Ja 3G/4G signāla gaismas diodes neiedegas, ja maršrutētājs nevar veiksmīgi noteikt jūsu ISP iestatījumus. Lūdzu, ievadiet bezvadu pārlūkprogrammas noklusējuma IP adresi 192.168.50.1/.
 • Page 77 Wi-Fi atslēgu. Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ) Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ) 1. Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju? • Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: http://support.asus.com/faq • Tehniskā atbalsta vietne: http://support.asus.com/ Klientu palīdzības telefons: Lietojiet Networks Global Hotline •...
 • Page 78: Norsk

  Innhold i pakken Innhold i pakken 4G-N16 Wi-Fi LTE-ruter Strømadapter 1 stk. Nettverkskabel (RJ-45) Hurtigstartguide 2 stk. 3G/4G-antenner Garantikort MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. En rask kikk på 4G-N16 En rask kikk på 4G-N16...
 • Page 79 Strøm LED Strømbryter 2.4GHz LED LAN porter 4G/LTE Internet LED WPS-knapp 3G/4G-signal-LED-lampe WiFi-knapp Avtakbare LTE antenner SIM-kortspor Strømport (DC) Reset (Nullstill)-knapp Installere ruteren Installere ruteren Gjør klart det som er nødvendig for oppsett. Du trenger følgende for å sette opp et trådløst nettverk: •...
 • Page 80 FORSIKTIG! • Bruk bare et vanlig Micro-SIM-/USIM-kort i ruteren. • Sett alltid inn Micro SIM-adapteren sammen med et Nano SIM-kort. Micro SIM-kortadapteren kan sette seg fast hvis den settes inn for seg selv. • En datamaskin med Ethernet RJ-45 (LAN)-port (10Base-T/100Base- TX) eller en Wi-Fi-kompatibel enhet med 2,4 GHz 802.11 b/g/n trådløst grensesnitt •...
 • Page 81 2. Ruteren din registrerer automatisk innstillingene og APN-profilen til internettleverandøren. Når 3G/4G-signaldiodene lyser blått, kan du begynne å surfe på Internett. 3. 3G/4G-signallysdioder lyser ikke hvis ruteren ikke klarer å finne innstillingene til internettleverandøren. Angi standard IP-adresse 192.168.50.1/ for den trådløse ruteren i nettleseren. 4.
 • Page 82 Spørsmål og svar Spørsmål og svar 1. Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Online side med spørsmål og svar: http://support.asus.com/faq • Side for teknisk støtte: https://www.asus.com/support Kundehjelp: Henvis til Global kontaktinformasjon i tilleggsguiden •...
 • Page 83: Português

  1 x Cabo de rede (RJ-45) Guia de consulta rápida 2 x Antenas LTE amovíveis Cartão de Garantia NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral do seu 4G-N16 Visão geral do seu 4G-N16...
 • Page 84 LED de Alimentação Botão Alimentação LED 2.4GHz Portas da LAN LED de Internet 4G/LTE Botão WPS LED de sinal 3G/4G Botão WiFi Antenas LTE amovíveis Ranhura para cartão SIM Porta de alimentação Botão de reposição (Entrada DC) Instalar o router Instalar o router Preparar os requisitos de instalação.
 • Page 85 ATENÇÃO! • Utilize apenas um cartão Micro SIM/USIM comum com o adaptador do SIM incluído no seu router. • Insira sempre o adaptador de cartões Micro SIM com o cartão Nano SIM. O adaptador de cartões Micro SIM pode ficar encravado se for inserido sem cartão.
 • Page 86 2. O router irá detetar automaticamente as definições do ISP e o perfil APN. Se os LED de sinal 3G/4G acenderem em azul estático, pode começar a navegar na internet. 3. Os LED de sinal 3G/4G não acenderão se o router não detetar as definições do ISP com êxito.
 • Page 87 Perguntas Frequentes (FAQ) 1. Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios? • Site de Perguntas Frequentes Online: http://support.asus.com/faq • Site de Apoio Técnico: https://www.asus.com/support Linha de Apoio ao Cliente: Informações sobre a linha de apoio global de •...
 • Page 88: Polski

  Polski Zawartość opakowania Zawartość opakowania Router Wi-Fi LTE 4G-N16 Zasilacz Instrukcja szybkiego 1 x Kabel sieciowy (RJ-45) uruchomienia 2 x Odłączane anteny LTE Karta gwarancyjna UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą. Szybki przegląd routera 4G-N16...
 • Page 89 Włącznik/wyłącznik Dioda LED zasilania zasilania Dioda 2.4GHz LED Port LAN Wskaźnik LED Internetu Przycisk WPS 4G/LTE Kontrolka LED sygnału sieci Przycisk WiFi 3G/4G Odłączane anteny LTE Gniazdo karty SIM Port wejścia zasilania Przycisk Reset (Wejście prądu stałego) Instalacja routera Instalacja routera Przygotowanie wymagań...
 • Page 90 PRZESTROGA! • W routerze można używać tylko standardowej karty Micro SIM/ USIM z dołączonym adapterem SIM. • Adapter Micro SIM należy zawsze wkładać z kartą nano SIM. Włożenie adaptera micro SIM bez karty grozi jego zablokowaniem. • Komputer z gniazdem Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) lub kartą...
 • Page 91 2. Router automatycznie wykryje ustawienia i profil APN usługodawcy internetowego. Gdy wskaźniki LED sygnału 3G/4G zaczną świecić na niebiesko można rozpocząć korzystanie z Internetu. 3. Jeśli router nie wykryje ustawień usługodawcy internetowego, wskaźniki LED sygnału 3G/4G nie zaczną świecić. Wprowadź domyślny adres IP routera bezprzewodowego 192.168.50.1/ w przeglądarce internetowej.
 • Page 92 Często zadawane pytania (FAQ) Często zadawane pytania (FAQ) Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym? • Często zadawane pytania online (FAQ): http://support.asus.com/faq • Portal wsparcia technicznego: https://www.asus.com/support Obsługa klienta: Informacje o globalnych punktach wsparcia technicznego dla sieci w •...
 • Page 93: Русский

  РУССКИЙ Комплект поставки Комплект поставки Беспроводной роутер 4G-N16 LTE Блок питания Сетевой кабель (RJ-45) Краткое руководство 2 cъемные антенны LTE Гарантийный талон ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки от- сутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор роутера Быстрый обзор роутера...
 • Page 94 Индикатор питания Кнопка питания Индикатор 2.4 ГГц LAN-порт Индикатор интернета 4G / LTE Кнопка WPS Индикатор сигнала 3G/4G Кнопка WiFi Съемные антенны LTE Слот для SIM-карты Разъем питания (DC-In) Кнопка сброса Установка роутера Установка роутера Требования к установке. Для настройки беспроводной требуется следующее: •...
 • Page 95 ВНИМАНИЕ! • Используйте только стандартную карту SIM/USIM. • Всегда вставляйте адаптер с картой nano-SIM. Адаптер может за- стрять, если он вставлен без карты. • Компьютер с разъемом RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) или беспроводное устройство стандарта 802.11 b/g/n 2,4 ГГц • Браузер, например Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome Настройте...
 • Page 96 2. Роутер автоматически определит настройки Вашего провайдера и про- филь APN. Если индикаторы сигнала 3G/4G загорелись синим цветом, можно начать серфинг в интернете. 3. Индикаторы сигнала 3G/4G не будут гореть, если роутер не смог опреде- лить настройки Вашего провайдера. Откройте браузер и введите IP-адрес роутера...
 • Page 97 беспроводной сети (SSID), указанной на этикетке в нижней части роутера и введите пароль. Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере? • Сайт с часто задаваемыми вопросами и ответами: http://support.asus.com/faq • Сайт технической поддержки: https://www.asus.com/support Горячая линия: обратитесь к разделу Информация о горячих линиях данного крат- •...
 • Page 98: Română

  1 * Reţeaua de cablu (RJ-45) Ghid rapid de pornire 2 * Antene LTE detașabile Card de garanţie NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. O privire rapidă asupra dispozitivului 4G-N16 O privire rapidă asupra dispozitivului 4G-N16...
 • Page 99 Led alimentare Buton de alimentare 2.4GHz LED Porturi LAN LED internet 4G/LTE Buton WPS LED semnal 3G/4G Buton WiFi Antene LTE detașabile Slot pentru cartele SIM Port de alimentare (intrare c.c.) Buton resetare Instalarea ruterului Instalarea ruterului Pregătiţi cerinţele pentru configurare. Pentru a configura rețeaua fără...
 • Page 100 ATENŢIE! • Utilizaţi doar o cartelă Micro SIM/USIM standard împreună cu adaptorul SIM inclus în pachet pe ruter. • Introduceți întotdeauna adaptorul Micro SIM împreună cu cartela Nano SIM. Adaptorul Micro SIM se poate înțepeni dacă este introdus singur. • Un computer cu port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) sau un dispozitiv cu capacitate Wi-Fi cu o interfață...
 • Page 101 2. Routerul dvs. va detecta în mod automat setările furnizorului de servicii internet și profilul APN. Dacă LED-urile care indică semnalul 3G/4G rămân aprinse albastru, puteți începe să navigați pe internet. 3. LED-urile care indică semnalul 3G/4G nu se vor aprinde dacă routerul nu reușește să...
 • Page 102 Întrebări frecvente (FAQ) Întrebări frecvente (FAQ) 1. Unde pot găsi informaţii suplimentare despre ruterul fără fir? • Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): http://support.asus.com/faq • Site de asistenţă tehnică: https://www.asus.com/support Linie telefonică de tip Hotline pentru clienţi: Informaţii privind liniile •...
 • Page 103: Español

  Guía de inicio rápido 2 x Antenas LTE desmontables Tarjeta de garantía NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido a su 4G-N16 Un vistazo rápido a su 4G-N16...
 • Page 104 LED de alimentación Botón de encendido LED de 2,4 GHz Puerto LAN LED de Internet 4G/LTE Botón WPS LED de señal 3G/4G Botón WiFi Antenas LTE desmontables Ranura para tarjetas SIM Puerto de alimentación Botón de restablecimiento (DC-IN) Instalar el router Instalar el router Prepare los requisitos de configuración.
 • Page 105 ¡PRECAUCIÓN! • Utilice solamente una tarjeta Micro SIM/USIM estándar con el adaptador SIM incluido en su router. • Inserte siempre el adaptador Micro SIM con la tarjeta Nano-SIM. El adaptador Micro SIM podría obturarse si se inserta solo. • Un equipo con un puerto RJ-45 (LAN) Ethernet (10Base-T/100Base- TX) o un dispositivo Wi-Fi con una interfaz inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz •...
 • Page 106 2. El enrutador detectará automáticamente la configuración de su ISP y el perfil de APN. Si los LED de señal 3G/4G se iluminan en azul permanente, puede comenzar a navegar por Internet. 3. Los LED de señal 3G/4G no se iluminarán si el enrutador no puede detectar la configuración de su ISP correctamente.
 • Page 107 1. ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? • El sitio web de preguntas más frecuentes: http://support.asus.com/faq • El sitio web de soporte técnico: http://www.asus.com/support Línea Directa: Consulte el Información telefónica internacional acerca de redes de •...
 • Page 108: Srpski

  1 * Mrežni kabl (RJ-45) Vodič za brzo korišćenje 2 * Odvojive LTE antene Garanciji BELEŠKE: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca. Brzi pogled na vaš 4G-N16 Brzi pogled na vaš 4G-N16...
 • Page 109 Taster za uključivanje/ Napajanje lampica isključivanje 2.4 GHz svetleća dioda LAN portovi 4G/LTE Internet LED WPS taster 3G/4G signalna lampica WiFi taster Odvojive LTE antene Prorez za SIM karticu Port za napajanje (DC-IN) Taster za resetovanje Instaliranje rutera Instaliranje rutera Pripremite zahteve da podešavanje.
 • Page 110 OPREZ! • Koristite isključivo Micro SIM/USIM karticu na svom ruteru. • Uvek ubacite Micro SIM adapter sa Nano SIM karticom. Micro SIM adapter može da se zaglavi ukoliko se ubaci samostalno. • Kompjuter sa Ethernet RJ-45 (LAN) portom (10Base- T /100Base-TX) ili Wi-Fi-omogućen uređaj sa 2.4 GHz 802.11 b/g/n bežičnim interfejsom •...
 • Page 111 2. Vaš ruter će automatski da detektuje podešavanje vašeg ISP-a i APN profil. Ukoliko 3G/4G signalne lampice postanu postojano plave, možete da počnete da surfujete internetom. 3. Signalne lampice za 3G/4G se neće upaliti ukoliko vaš ruter ne bude uspešno detektovao podešavanja vašeg ISP-a. Unesite podrazumevanu IP adresu bežičnog rutera 192.168.50.1/ u internet pregledač.
 • Page 112 1. Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru • Internet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: http://support.asus.com/faq • Internet prezentacija za tehničku podršku site: https://www.asus.com/support Hitna linija za potrošače: Pogledajte Informacije o globalnim pozivnim • centrima za umrežavanje u ovom Uputstvu za brzo korišćenje Adapter za Izlaz jednosmerne struje: +12 V sa maks.
 • Page 113: Slovenský

  Slovenský Obsah balenia Obsah balenia Sieťový adaptér Smerovač 4G-N16 Wi-Fi LTE Stručný návod na obsluhu 1 x Sieťový kábel (RJ-45) 2 x Odpojiteľné antény LTE Záručný list POZNÁMKY: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi. Rýchly pohľad na váš...
 • Page 114 LED indikátor napájania Tlačidlo napájania LED indikátor pre 2.4 GHz Port siete LAN Svetelná LED kontrolka Tlačidlo WPS 4G/LTE Internet Signál 3G/4G LED Tlačidlo WiFi Odpojiteľné antény LTE Štrbina pre kartu SIM Port napájania (DC-IN – vstup jednosmerného Tlačidlo na resetovanie prúdu) Inštalácia vášho smerovača Inštalácia vášho smerovača...
 • Page 115 UPOZORNENIE! • Vo svojom smerovači používajte len štandardnú kartu micro SIM/USIM. • Vždy zasuňte adaptér na kartu SIM s vloženou kartou Nano SIM. Ak adaptér na kartu micro SIM zasuniete bez vloženej karty, môže sa zaseknúť. • Počítač s portom Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base- T/100Base-TX) alebo zariadenie so vstavanou sieťou Wi-Fi s rozhraním bezdrôtovej siete 2.4 GHz 802.11 b/g/n •...
 • Page 116 2. Smerovač automaticky zistí nastavenia ISP a profil APN. Keď svietia modré signálne LED kontrolky 3G/4G, môžete začať surfovať po internete. 3. Signálne LED kontrolky 3G/4G nebudú svietiť, ak smerovač úspešne nezistí nastavenia ISP. Vo vašom internetovom prehliadači zadajte predvolenú IP adresu 192.168.50.1/ bezdrôtového smerovača. 4.
 • Page 117 Často kladené otázky (FAQ) Často kladené otázky (FAQ) 1. Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie? • On-line stránka s často kladenými otázkami: http://support.asus.com/faq • Stránka technickej podpory: https://www.asus.com/support • Zákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v Networks Global Hotline Information (Informácie o globálnej linke...
 • Page 118: Slovenščina

  Slovenščina Vsebina paketa Vsebina paketa Napajalnik Brezžični usmerjevalnik 4G-N16 LTE Vodnik za hitri zagon 1 x Omrežni kabel (RJ-45) 2 x Snemljive antene omrežja LTE Garancijski list OPOMBE: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca. Kratek pregled usmerjevalnika 4G-N16...
 • Page 119 Lučka za vklop Gumb za vklop/izklop Lučka 2,4GHz Vrata LAN 4G/LTE Internet LED Gumb za WPS LED-dioda signala omrežja Gumb za WiFi 3G/4G Snemljive antene omrežja LTE 11. Reža za kartico SIM Vhod (DC-IN) vklop Gumb za ponastavitev Namestitev usmerjevalnika Namestitev usmerjevalnika Pripravite pogoje za namestitev.
 • Page 120 POZOR! • Z usmerjevalnikom lahko uporabljate le standardno kartico micro SIM/USIM. • Vedno vstavite pretvornik za micro SIM z nano SIM kartico. Pretvornik micro SIM se lahko zagozdi, če vstavite zgolj njega. • Računalnik z ethernetnim priključkom RJ-45 (LAN) (10Base- T/100Base-TX) ali napravo, ki podpira Wi-Fi- in ima 2,4 GHz brezžični vmesnik 802.11 b/g/n •...
 • Page 121 2. Vaš usmerjevalnik bo samodejno prepoznal nastavitve ISP-ja in profil APN. Če lučke LED za signal 3G/4G zasvetijo modro, lahko začnete brskate po internetu. 3. Če usmerjevalnik ne zazna nastavitev vašega ISP-ja, se lučke LED za signal 3G/4G ne prižgejo. V spletni brskalnik vnesite privzeti naslov IP brezžičnega usmerjevalnika 192.168.50.1/.
 • Page 122 1. Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku? • Spletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): http://support.asus.com/faq • Stran s tehnično podporo: https://www.asus.com/support Telefonska številka za stranke: Glejte Globalne telefonske številke za • podporo za omrežja v tem Vodniku za hitri zagon. Enosmerni napajalnik Izhod enosmernega toka: +12 V z največ...
 • Page 123: Svenska

  Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll 4G-N16 Wi-Fi LTE-router Nätadapter 1 x Nätverkskabel (RJ-45) Snabbstartguide 2 x Avtagbara LTE-antenner Garantikort OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt på din 4G-N16 En snabbtitt på din 4G-N16...
 • Page 124 Strömlampa Strömbrytare 2.4GHz LED LAN Portar 4G/LTE Internet-LED WPS knapp 3G/4G-signallampa WiFi knapp Avtagbara LTE-antenner SIM-kortöppning Strömingång (DC-IN) Återställningsknapp Installera din router Installera din router Förbered för installationskraven. För att installera ditt trådlösa nätverk måste du uppfylla följande krav: • Ett Micro SIM/USIM-kort med WCDMA och LTE-abonnemang Nano SIM Nano SIM...
 • Page 125 VARNING! • Använd endast ett standard Micro SIM/USIM-kort för routern. • Sätt alltid i Micro SIM-adaptern med Nano SIM-kort. Micro SIM-adaptern kan fastna om man bara sätter i den. • En dator med Ethernet RJ-45-port (LAN) (10Base-T/100Base-TX) eller en Wi-Fi-aktiverad enhet med ett 2.4 GHz 802.11 b/g/n trådlöst gränssnitt •...
 • Page 126 2. Routern identifierar automatiskt inställningarna för din ISP och APN-profil. Om indigatorn för 3G/4G-signalen lyser fast blått, kan du börja surfa på Internet. 3. Indikatorerna för 3G/4G-signalen tänds inte om routern inte kan hitta inställningarna för din ISP. Ange den trådlösa routerns standard-IP-adress 192.168.50.1/ i webbläsaren.
 • Page 127 Wi-Fi- nyckeln vid behov. Vanliga frågor Vanliga frågor 1. Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Online FAQ webbplatsen: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: https://www.asus.com/support • Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden. DC-strömadapter DC-uteffekt: +12V med max 0,5A ström;...
 • Page 128: Türkçe

  4G-N16 Wi-Fi LTE Yönlendirici Güç adaptörü 1 ağ kablosu (RJ-45) Hızlı Başlangıç Kılavuzu 2 çıkarılabilir LTE antenleri Garanti kartı NOTLAR: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. 4G-N16 aygıtınıza hızlı bir bakış 4G-N16 aygıtınıza hızlı bir bakış...
 • Page 129 Güç LED Güç düğmesi 2.4GHz LED LAN bağlantı noktası 4G/LTE İnternet LED WPS düðmesi 3G/4G sinyali LED’i WiFi düðmesi Çıkarılabilir LTE antenleri SIM kart yuvası Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası Sýfýrla düðmesi Yönlendiricinizi kurma Yönlendiricinizi kurma Kurulum gereksinimlerini hazırlayın. Kablosuz ağınızı kurmak için, aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gereklidir: •...
 • Page 130 DİKKAT! • Standart SIM/USIM kartı standart bir Mikro SIM/USIM karttır. • Her zaman Mikro SIM adaptörünü Nano SIM kartla birlikte takın. Mikro SIM adaptörü tek başına takılırsa takılabilir. • Ethernet RJ-45 (LAN) bağlantı noktalı (10Base-T/100Base-TX) bir bilgisayar veya 2.4Hz 802.11 b/g/n kablosuz arabirimli Wi-Fi destekli bir aygıt •...
 • Page 131 2. Yönlendiriciniz, ISP’nizin ayarlarını ve APN profilini otomatik olarak algılayacaktır. 3G/4G sinyal LED’leri sabit mavi olursa, İnternette gezinmeye başlayabilirsiniz. 3. Yönlendiriciniz ISS’nizin ayarlarını başarılı bir şekilde algılayamazsa 3G/4G sinyal LED’leri yanmaz. Lütfen kablosuz yönlendiricinin varsayılan IP adresini 192.168.50.1/ web tarayıcınıza girin. 4.
 • Page 132 Sık Sorulan Sorular (SSS’lar) Sık Sorulan Sorular (SSS’lar) 1. Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim? • Çevrimiçi SSS sitesi: http://support.asus.com/faq • Teknik destek sitesi: https://www.asus.com/support • Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki Ağ Küresel Yardım Hattı Bilgisi bakın. DC Güç adaptörü...
 • Page 133: Українська

  До комплекту входять Маршрутизатор 4G-N16 Адаптер живлення Wi-Fi LTE 1 * Мережевий кабель Стисле керівництво для (RJ-45) початку експлуатації 2 * З’ємні антени LTE Гарантійний талон ПРИМІТКА: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора. Швидкий огляд 4G-N16 Швидкий огляд 4G-N16...
 • Page 134 Світлодіод живлення Кнопка живлення Світлодіод 2,4 ГГц Порт LAN Світлодіод Інтернет 4G/LTE Кнопка WPS Світлодіод сигналу 3G/4G Кнопка WiFi З’ємні антени LTE Отвір SIM-карти Порт живлення (входу Кнопка “Скинути” постійного струму) Інсталяція маршрутизатора Інсталяція маршрутизатора Підготуйте все потрібне для налаштування. Для...
 • Page 135 УВАГА! • Карта стандарту Micro SIM/USIM - це стандартна SIM-карта. • Разом із Nano SIM-картою завжди вставляйте адаптер Micro SIM. Адаптер Micro SIM може застрягнути, якщо його вставити сам по собі. • Комп’ютер з портом Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base- T/100Base-TX) або...
 • Page 136 2. Маршрутизатор автоматично визначає налаштування Інтернет- провайдера і профіль APN. Якщо світлодіоди сигналу 3G/4G стають постійно блакитними, можна починати користуватися Інтернетом. 3. Світлодіоди сигналу 3G/4G не увімкнуться, якщо маршрутизатор не визначить налаштування провайдера. Введіть у веб-браузер ІР-адресу маршрутизатора за замовчуванням 192.168.50.1/. 4.
 • Page 137 знадобиться. Розповсюджені питання Розповсюджені питання 1. Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор? • Розповсюджені питання он-лайн: http://support.asus.com/faq • Сайт технічної підтримки: http://support.asus.com • Гаряча лінія для клієнтів: Див. “Інформація про Networks Global Hotline” у Supplementary Guide (Додаткове керівництво).
 • Page 138: Arb

  ‫محتويات العبوة‬ ‫محتويات العبوة‬ ‫مهايئ الطاقة‬ 4G-N16 Wi-Fi LTE ‫جهاز التوجيه‬ ‫دليل التشغيل السريع‬ )RJ-45( ‫عدد 1 كبل شبكة اإلنترنت‬ ‫بطاقة الضمان‬ ‫ قابل للفصل‬LTE ‫عدد 2 هوائي‬ ‫مالحظة: إذا تعرض أي من هذه العناصر للتلف أو الفقد, فاتصل ببائع التجزئة الذي‬...
 • Page 139 ‫زر الطاقة‬ ‫مؤشر الطاقة‬ LAN ‫منفذ‬ ‫ جيجا هرتز‬LED 2.4 ‫مؤشر‬ WPS ‫زر‬ ‫ لإلنترنت‬LED 4G/LTE ‫مؤشر‬ WiFi ‫01. زر‬ 3G/4G ‫ إلشارة‬LED ‫مؤشر‬ SIM ‫منفذ بطاقة‬ ‫ قابل للفصل‬LTE ‫هوائي‬ ‫21. زر إعادة الضبط‬ )DC-IN( ‫منفذ الطاقة‬ ‫تركيب جهاز التوجيه‬ ‫تركيب...
 • Page 140 !‫تنبيه‬ .‫ قياسية على جهاز التوجيه لديك‬Micro SIM/USIM ‫ال تستخدم إال بطاقة‬ • ‫. يمكن أن يعلق مهايئ‬Nano SIM ‫ مع بطاقة‬Micro SIM ‫أدخل دائ م ً ا مهايئ‬ • .‫ إذا تم إدخاله وحده‬Micro SIM ‫ أو جهاز‬RJ-45 )LAN) )10Base-T/100Base-TX( ‫حاسوب به منفذ إيثرنت‬ •...
 • Page 141 ‫ (مقدم خدمة اإلنترنت) وملف تعريف‬ISP ‫2. سيكتشف جهاز التوجيه لديك تلقائ ي ً ا إعدادات‬ ‫3 باللون األزرق الثابت, يمكنك بدء تصفح‬G/4G ‫. إذا ظلت مؤشرات اإلشارة‬APN .‫اإلنترنت‬ ‫3 إذا لم ينجح جهاز التوجيه في اكتشاف إعدادات‬G/4G ‫3. لن تضيء مؤشرات اإلشارة‬ ‫...
 • Page 142 .‫ عندما يتطلب األمر ذلك‬Wi-Fi ‫األسئلة المتداولة‬ ‫األسئلة المتداولة‬ ‫1. أين يمكنني العثور على المزيد من المعلومات حول جهاز التوجيه الالسلكي؟‬ http://support.asus.com/faq :‫موقع األسئلة الشائعة اإللكتروني‬ • https://www.asus.com/support/ :‫موقع الدعم الفني اإللكتروني‬ • ‫الخط الساخن للعمالء: ارجع إلى قسم معلومات حول الخط الساخن العالمي للشبكات الموجود بدليل البدء‬...
 • Page 143 ‫תכולת האריזה‬ ‫תכולת האריזה‬ ‫מתאם חשמל‬ 4G-N16 Wi-Fi LTE ‫נתב‬ ‫מדריך מקוצר להתחלת‬ )RJ-45( ‫ כבל רשת‬x 1 ‫השימוש‬ ‫תעודת אחריות‬ ‫ ניתקות‬LTE ‫ אנטנות‬x 2 .‫הערה: אם אחד מהפריטים ניזוק או חסר, פנה למשווק‬ 4G-N16 ‫מבט מהיר על‬ ‫מבט מהיר על‬...
 • Page 144 ‫נורית הפעלה‬ ‫נורית הפעלה‬ LAN ‫יציאות‬ 2.4GHz ‫נורית‬ WPS ‫לחצן‬ ‫4 לאינטרנט‬G/LTE ‫נורית‬ WiFi ‫לחצן‬ 3G/4G ‫נורית חיווי‬ SIM ‫חריץ לכרטיס‬ ‫ ניתקות‬LTE ‫אנטנות‬ ‫לחצן איפוס‬ )DC-IN( ‫חיבור לחשמל‬ ‫התקנת הנתב‬ ‫התקנת הנתב‬ .‫הכן את המכשיר להגדרה‬ :‫להגדרת הרשת האלחוטית, עליך לעמוד בדרישות הבאות‬ LTE-‫...
 • Page 145 !‫זהירות‬ Micro SIM/USIM ‫בנתב זה יש להשתמש אך ורק בכרטיס‬ • .‫סטנדרטי‬ ‫ תהיה אך ורק עם כרטיס‬Micro SIM ‫הכנסה של מתאם‬ • ‫. אם תכניס את המתאם ללא כרטיס, הוא עלול‬Nano SIM .‫להיתקע‬ Ethernet RJ-45 )LAN( )10Base-T/100Base- ‫מחשב עם יציאת‬ •...
 • Page 146 .APN-‫2. הנתב יזהה את הגדרות הספק באופן אוטומטי וכן את פרופיל ה‬ ‫3 תדלוקנה קבוע בצבע כחול, תוכל להתחיל‬G/4G ‫לאחר שהנוריות של אות‬ .‫לגלוש באינטרנט‬ ‫3 לא תידלקנה אם הנתב לא יצליח לזהות בהצלחה‬G/4G ‫3. נוריות אות‬ ‫את הגדרות הספק. הקלד את כתובת ברירת המחדל של הנתב האלחוטי‬ .‫(/1.05.861.291) בדפדפן‬...
 • Page 147 .‫ כאשר תידרש לעשות זאת‬Wi-Fi-‫והזן את מפתח ה‬ ‫שאלות נפוצות‬ ‫שאלות נפוצות‬ ?‫1. איפה אפשר למצוא מידע נוסף על הראוטר האלחוטי‬ http://support.asus.com/faq :‫אתר אינטרנט לשאלות ותשובות‬ • https://www.asus.com/support :‫אתר תמיכה טכנית‬ • ”‫מוקד שירות לקוחות: המספר רשום בקטע “מידע על קו הסיוע של הרשת העולמית‬...

Table of Contents