Download Print this page
Zanussi ZRT23100WA User Manual

Zanussi ZRT23100WA User Manual

Hide thumbs Also See for ZRT23100WA:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 2

Quick Links

User manual
EN
Kasutusjuhend
ET
Lietošanas instrukcija
LV
Naudojimo instrukcija
LT
Manual de instrucciones
ES
Fridge Freezer
Külmik-sügavkülmuti
Ledusskapis ar saldētavu
Šaldytuvas-šaldiklis
Frigorífico-congelador
ZRT23100WA
2
10
18
26
34

Advertisement

loading

Summary of Contents for Zanussi ZRT23100WA

 • Page 1 User manual Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Manual de instrucciones Fridge Freezer Külmik-sügavkülmuti Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis Frigorífico-congelador ZRT23100WA...
 • Page 2 Make sure gloves. that there is access to the mains plug after • Make sure the air can circulate around the the installation. appliance. • The mains cable must stay below the level of the mains plug. www.zanussi.com...
 • Page 3 • Do not remove or touch items from the freez- terials of this appliance are ozone-friendly. er compartment if your hands are wet or • The insulation foam contains flammable gas. damp. Contact your municipal authority for informa- tion on how to discard the appliance correct- www.zanussi.com...
 • Page 4 Set the temperature knob at the highest posi- If you want to freeze the food more quickly, set tion and let the appliance operate for minimum the temperature knob at a higher position. In this 2 hours. condition, the temperature of the fridge can de- www.zanussi.com...
 • Page 5 – The appliance is full. and put them on one of the shelves. Set the temperature knob at a higher position. • Wash fruit and vegetables and put them in The automatic defrosting starts and the ener- the vegetable drawer. gy consumption decreases. www.zanussi.com...
 • Page 6 The water container is behind the appliance, • Be careful not to cause damage to the cool- above the motor compressor. ing unit. The drain hole is in the fridge on the rear part. www.zanussi.com...
 • Page 7 Some sounds are normal when the appliance is operating. Refer to the operation. leaflet supplied with the appliance. The appliance does not operate. Make sure that the appliance is activated. Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. www.zanussi.com...
 • Page 8 Set the temperature knob to a lower position. Technical information Positioning This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient tempera- ture corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance: www.zanussi.com...
 • Page 9 Return the product to your local recycling facility Help protect the environment and human health or contact your municipal office. and to recycle waste of electrical and electronic www.zanussi.com...
 • Page 10 • Olge seadme teise kohta viimisel ettevaat- rast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et lik, sest see on raske. Kasutage alati kait- pärast paigaldamist säilib juurdepääs toite- sekindaid. pistikule. • Jälgige, et õhk saaks seadme ümber vabalt • Toitejuhe peab jääma toitepistikust allapoo- liikuda. www.zanussi.com...
 • Page 11 • Ärge eemaldage sügavkülmikust toiduai- Seadme õige kõrvaldamise kohta saate neid ega puutuge neid märgade või niiskete täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsu- kätega. sest. • Kui võtate seadmest jääkommi, ärge seda • Ärge vigastage soojusvaheti läheduses kohe suhu pistke. Oodake mõni minut. paiknevat jahutusüksust. www.zanussi.com...
 • Page 12 2 tundi tööta- asendis, ei pea seda seadet muutma. Kui soovite toiduaineid külmutada kiiremini, seadke temperatuurinupp kõrgemale taseme- le. Sel juhul võib külmiku sisetemperatuur lan- geda kuni 0 °C või isegi rohkem. Sel juhul seadke temperatuurinupp nõrgemale taseme- www.zanussi.com...
 • Page 13 Ärge hoidke värsket liha külmi- kus kauem kui 2 päeva. – Seade on täis. Seadke temperatuurinupp kõrgemale tase- • Katke valmistehtud toit või külmad road kin- mele. Käivitub automaatne sulatamine ja ni ja asetage need mis tahes riiulile. energiatarve väheneb. www.zanussi.com...
 • Page 14 • Olge torude ja kaablitega ettevaatlik – ärge Vesi valgub äravooluava kaudu välja, kogu- neid tõmmake ega nihutage. neb veenõusse ning aurustub. Veenõu paikneb seadme tagaküljel mootori- • Olge ettevaatlik jahutusüksusega – see on kompressori kohal. õrn. Äravooluava asub külmiku tagaosas. www.zanussi.com...
 • Page 15 Mõned töötamise ajal kostuvad helid on normaalsed. Vt seadmega häält. kaasasolevat lehte. Seade ei tööta. Veenduge, et seade on sisse lülitatud. Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud. Kontrollige, kas elektrivarustus on olemas. Ühendage samasse pis- tikupessa mõni muu elektriseade. Pistikupesa parandamiseks pöör- duge elektriku poole. www.zanussi.com...
 • Page 16 +16°C kuni + 32°C maklassi vahemikku: +16°C kuni + 38°C +16°C kuni + 43°C Kui temperatuur jääb sellest vahemikust välja- poole, võivad mõne mudeli töös tekkida pro- bleemid. Õige töö on tagatud ainult ette näh- tud temperatuurivahemikus. Kui te pole kin- www.zanussi.com...
 • Page 17 Ärge visake sümboliga tähistatud ringlusse suunata. Selleks viige pakendid seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. vastavatesse konteineritesse Viige seade kohalikku ringluspunkti või Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja pöörduge abi saamiseks kohalikku suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed omavalitsusse. www.zanussi.com...
 • Page 18 • Vienmēr rīkojieties uzmanīgi, pārvietojot ie- ļas. rīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsarg- • Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai cimdus. tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai • Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brī- gaiss. vi piekļūt. www.zanussi.com...
 • Page 19 • Šīs ierīces dzesētāja shēma un izolācijas materiāli nekaitē ozona slānim. • Nepieskarieties kompresoram vai konden- satoram. Tie ir karsti. • Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai www.zanussi.com...
 • Page 20 Iestatiet temperatūras regulatoru augstākajā mainīt. pozīcijā un ļaujiet ierīcei darboties vismaz di- Ja vēlaties sasaldēt pārtiku ātrāk, iestatiet vas stundas. temperatūras regulatoru augstākā pozīcijā. Šādos apstākļos ledusskapja temperatūra var samazināties līdz 0 °C un vēl vairāk. Ja tā no- www.zanussi.com...
 • Page 21 – telpas, kur ierīce ir uzstādīta, temperatū- • Pārliecinieties, ka ap pārtiku cirkulē gaiss. ra ir pārāk augsta; • Ievietojiet visu veidu gaļu polietilēna maisi- – ierīce ir pilna. ņos. Novietojiet tos uz stikla plaukta virs www.zanussi.com...
 • Page 22 • Tīriet kondensatora un kompresora restes, kas atrodas aiz ierīces, ar suku. Tas palīdz samazina elektroenerģijas patēriņu un uztur ierīci labā stāvoklī. Svarīgi • Rīkojieties uzmanīgi, lai nevilktu, nepārvie- totu vai nebojātu caurules vai kabeļus. www.zanussi.com...
 • Page 23 Ja jums rodas problēmas, kas nav norādītas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. tabulā, sazinieties ar apkopes centru. Problēma Iespējamais risinājums Ierīce darbības laikā ir trokšņaina. Dažas skaņas ierīces darbības laikā ir normālas. Skatiet ierīcei pie- vienoto brošūru. Ierīce nedarbojas. Pārliecinieties, ka ierīce aktivizēta. www.zanussi.com...
 • Page 24 Pārliecinieties, ka pārtika ievietota īpašos konteineros vai iesaiņoju- mā. Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas. Iestatiet temperatūras regulatoru zemākā pozīcijā. Tehniskā informācija Novietojums Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā tel- pā, kuras temperatūra atbilst ierīces tehnisko datu plāksnītē norādītajai klimatiskajai klasei: www.zanussi.com...
 • Page 25 . Ievietojiet iepakojuma materiālus ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā atbilstošos konteineros to otrreizējai ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet pārstrādei. izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību. veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un www.zanussi.com...
 • Page 26 • Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuo- • Prietaisą statykite taip, kad aplink jį galėtų met, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsiti- cirkuliuoti oras. kinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką lengva pasiekti. www.zanussi.com...
 • Page 27 • Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį. produktų arba degiais produktais sudrėkintų • Sugadinkite durelių užraktą, kad vaikai ir daiktų. gyvūnai neužsitrenktų prietaiso viduje. • Nelieskite kompresoriaus arba kondensato- • Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir izoliaci- riaus. Jie būna karšti. nės medžiagos neardo ozono sluoksnio. www.zanussi.com...
 • Page 28 šaldytuve gali nukristi iki 0 °C ir že- diklyje užšaldytiems maisto produktams laiky- mesnės temperatūros. Jei taip atsitiktų, nusta- tykite temperatūros reguliavimo rankenėlę ties Jeigu temperatūros reguliavimo rankenė- žemesne padėtimi. lė nustatyta ties vidurine padėtimi, nuo- statos keisti nebūtina. www.zanussi.com...
 • Page 29 • Indus su pagamintu maistu ir užkandžiais kenėlę į aukštesnę padėtį. Pradedamas au- uždenkite dangčiais ir dėkite juos ant vie- tomatinis atitirpinimas ir energijos sąnaudos nos iš lentynų. sumažėja. • Vaisius ir daržoves nuplaukite ir sudėkite juos į daržovių stalčių. www.zanussi.com...
 • Page 30 šepetėliu. Tuomet sumažės energijos sąnaudos ir prietaisas bus geros techninės būklės. Svarbu • Būkite atsargūs, kad nenutrauktumėte, ne- Kai prietaisui veikiant nustoja veikti variklio pajudintumėte ir nepažeistumėte vamzdelių kompresorius, automatiškai pradedamas arba kabelių. šerkšno šalinimas. www.zanussi.com...
 • Page 31 šiai nuostatai prietaisas pa- veiktų bent 2 arba 3 valandas. 8. Vėl sudėkite maistą į šaldiklį. Trikčių šalinimas Įspėjimas Prieš atlikdami tikrinimo Esant šioje lentelėje nenurodytų problemų, darbus, ištraukite kištuką iš elektros kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą. tinklo. www.zanussi.com...
 • Page 32 Patikrinkite, ar prietaisas ne per daug pilnas. Temperatūra šaldytuve nepakan- Patikrinkite, ar prietaise vyksta šalto oro cirkuliacija. kamai žema. Per daug šerkšno. Maistą būtinai laikykite uždarytą specialiuose induose arba pakuo- tėse. Įsitinkite, ar prietaiso durelės uždarytos. Nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę į žemesnę padėtį. www.zanussi.com...
 • Page 33 Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų perdirbta. surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą savivaldybe dėl papildomos informacijos. ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos www.zanussi.com...
 • Page 34 • El aparato es pesado, tenga cuidado siempre • Conecte el enchufe a la toma de corriente que lo mueva. Utilice siempre guantes de únicamente cuando haya terminado la instala- protección. www.zanussi.com...
 • Page 35 • No almacene gas ni líquido inflamable en el asfixia. aparato. • Desconecte el aparato de la red. • No coloque productos inflamables ni objetos • Corte el cable de conexión a la red y desé- mojados con productos inflamables dentro, chelo. cerca o encima del aparato. www.zanussi.com...
 • Page 36 El congelador es aplicable para congelar ali- rio cambiar el ajuste. mentos frescos y para conservar alimentos con- Si desea congelar los alimentos más rápida- gelados y ultracongelados. mente, ajuste el mando en una posición más al- ta. En esta condición, la temperatura del frigorí- www.zanussi.com...
 • Page 37 – El mando de la temperatura se ha ajustado evaporen. en la posición más baja. • Coloque todos los alimentos que tengan sa- – La temperatura ambiente, una vez instalado bores u olores fuertes en recipientes. el aparato, es demasiado alta. www.zanussi.com...
 • Page 38 Antes de cambiar una junta dañada, diríjase al servicio técnico. Después del mantenimiento, conecte el enchufe a la toma de corriente. • Limpie la rejilla del condensador y el compre- sor de la parte posterior del aparato con un www.zanussi.com...
 • Page 39 El tipo de bombilla o lámpara halógena uti- 3. Deje abierta la puerta del aparato hasta que lizada para este aparato es específica para termine de descongelarse. aparatos domésticos. No debe utilizarse para la 4. Limpie y seque totalmente el congelador. iluminación doméstica. www.zanussi.com...
 • Page 40 Asegúrese de no colocar alimentos calientes en el aparato. Espere a que se enfríen los alimentos. Asegúrese de que el aparato no está demasiado lleno. La temperatura del frigorífico no es Compruebe que el aire frío circula libremente. lo suficientemente fría. www.zanussi.com...
 • Page 41 Lleve el producto Ayude a proteger el medio ambiente y la salud a su centro de reciclaje local o póngase en pública, así como a reciclar residuos de contacto con su oficina municipal. www.zanussi.com...
 • Page 42 www.zanussi.com...
 • Page 43 www.zanussi.com...
 • Page 44 www.zanussi.com/shop...