Przed Pierwszym Użyciem - Zanussi CASA ZHM1250 Instruction Book

Table of Contents

Advertisement

Bezpieczeństwo /
Przed pierwszym użyciem urządzenia
pl
należy uważnie przeczytać poniższe
instrukcje.
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby
mieć pewność, że nie bawią się
urządzeniem.
Urządzenie można podłączać tylko
do źródła zasilania, którego napięcie i
częstotliwość odpowiada specyfikacji
na naklejce znamionowej!
Nie wolno używać ani podnosić
urządzenia, jeśli
– przewód zasilający jest uszkodzony,
– obudowa jest uszkodzona.
A gép első használatát megelőzően
h
olvassa el figyelmesen a következő
utasításokat.
Korlátozott fizikai, mentális vagy
érzékelési képességű személy
(ideértve a gyermekeket is), továbbá
a készülék használatában nem jártas
személy a készüléket csak akkor
működtetheti, ha a biztonságáért
felelős személy útmutatással látta el
vagy gondoskodik a felügyeletéről.
Gyermekek a készüléket csak
felügyelet mellett működtethetik, és
ügyelni kell arra, hogy ne használják
játékra.
A készüléket csak a műszaki adatok
címkéjén feltüntetett értékekkel
azonos feszültségű ás frekvenciájú
elektromos hálózathoz szabad
csatlakoztatni.
Soha ne használja és ne vegye kézbe a
készüléket, ha:
– megsérült a tápkábel,
– megsérült a burkolat.
Ha a készülék vagy a tápkábel
megsérült, a veszély elkerülése
36
ELX14260_IFU_Marta_Zanussi_19lang.indd 36
Biztonsági előírások
W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego powinien być on
wymieniony przez producenta,
autoryzowany punkt serwisowy lub
osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania, gdy nie jest ono używane
oraz przed montażem, demontażem
lub czyszczeniem.
Nigdy nie odłączaj akcesoriów od
działającego urządzenia.
Unikaj dotykania ruchomych części.
Może to doprowadzić do zranienia!
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub
innym płynie.
Przy pracy z dużym obciążeniem nie
używaj urządzenia dłużej niż przez 3
minut bez przerwy. Przed ponownym
uruchomieniem urządzenie musi
ostygnąć.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do mieszania farby. Uwaga, grozi to
wybuchem!
érdekében azt a gyártónak, a gyártó
által megbízott szerviznek vagy
hasonlóan képzett szakembernek kell
kicserélnie.
A készüléket mindig áramtalanítsa
összeszerelés, szétszerelés vagy
tisztítás előtt, illetve ha felügyelet
nélkül hagyja.
Az adaptereket a készülék működése
közben soha ne oldja ki.
Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez.
Az alkatrészek érintése sérülést
okozhat.
A készüléket ne merítse vízbe vagy
egyéb folyadékba.
Ha nagy tömegű anyagot dolgoz fel,
ne használja a készüléket egyszerre
3 percig hosszabb ideig. Újraindítás
előtt hagyja lehűlni.
A készüléket ne használja festék
keverésére. Veszélyes, robbanáshoz
vezethet!
Ez a készülék kizárólag háztartási
használatra alkalmas. A gyártó nem
vállal semmilyen kötelezettséget a
helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használat miatt bekövetkezett
esetleges károkért.
Urządzenie jest przeznaczone tylko
do użytku domowego. Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikające z
niewłaściwego lub nieprawidłowego
użycia.
4/19/2011 12:56:32 PM
hr

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents