Download Print this page
Makita ADP07 Original Instruction Manual

Makita ADP07 Original Instruction Manual

Ac power adapter

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
AC Power Adapter
CS
电源适配器
ID
Adaptor Daya AC
MS Penyesuai Kuasa AC
VI
Bộ Sạc Pin
อะแดปเตอร์ ไ ฟ AC
TH
KM អាដាប ់ ទ ័ រ ថាមពលចរន្ត ឆ្ លា ស ់
AR
‫محول طاقة التيار المتردد‬
Original Instruction Manual
原来使用说明书
Manual penggunaan awal
Manual Arahan Asal
Hướng dẫn nguyên bản
คู ่ ม ื อ การใช ้ ง าน
សសៀវសៅណែនា ំ ច បាប ់ ស �ើ ម
‫دليل التعليمات األصلي‬
ADP07
2
3
4
5
6
7
8
9

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita ADP07

 • Page 1 ADP07 AC Power Adapter Original Instruction Manual 电源适配器 原来使用说明书 Adaptor Daya AC Manual penggunaan awal MS Penyesuai Kuasa AC Manual Arahan Asal Bộ Sạc Pin Hướng dẫn nguyên bản คู ่ ม ื อ การใช ้ ง าน อะแดปเตอร์ ไ ฟ AC KM អាដាប...
 • Page 2 – To reduce risk of electric shock, fire, malfunction or personal injury, do not use for other manufacturer’s product. • This AC adapter is intended for using MAKITA built-in battery products and/or USB powered products only. • Handle the AC adapter carefully. If dropped or hit against something, the AC adapter may be deformed, cracked or damaged.
 • Page 3 简体中文 请保管好使用说明书 • - 此说明书包含AC适配器重要的安全和操作指 南。 • 在使用AC适配器之前,请阅读AC适配器上所有指示和注意标记。 注意 • - 为降低触电、火灾、故障或人身伤害危险,不要用于其他厂商的产品。 • 此AC适配器仅供MAKITA内置电池产品和/或USB供电产品使用。 • 请小心使用AC适配器。如果掉落或撞上什么东西,AC适配器可能会变形、破裂或损坏。 • 请使用AC适配器铭牌上规定电压的电源。 • 不要让AC适配器暴露在雨或雪中。 • 不要拆解AC适配器。 • 请远离挥发性易燃物充电,例如汽油、油漆、天然气、胶粘剂等。 • 如果长时间不使用,请拔下USB电缆/AC适配器。 符号 Makita AC适配器有符号指示。使用之前确保理解其含义。 符号(1 - 4)的含义: 1. 阅读使用说明书。 2. 双重绝缘 3. 仅在室内使用 4. 仅适用欧盟国家...
 • Page 4: Bahasa Indonesia

  – Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, kebakaran, kegagalan fungsi, atau cedera, jangan gunakan produk dari produsen lain. • Adaptor AC ini dirancang untuk digunakan hanya dengan produk baterai internal MAKITA dan/atau produk yang mendukung USB. • Gunakan adaptor AC dengan hati-hati. Jika terjatuh atau terbentur, adaptor AC dapat berubah bentuk, retak, atau rusak.
 • Page 5: Bahasa Melayu

  – Untuk mengurangkan risiko kejutan elektrik, kebakaran, kerosakan atau kecederaan peribadi, jangan gunakannya dengan produk pengeluar yang lain. • Penyesuai AC ini adalah untuk kegunaan produk bateri terbina dalam MAKITA dan/atau produk berkuasa USB sahaja. • Kendalikan penyesuai AC dengan berhati-hati. Sekiranya ia terjatuh atau terhentak pada sesuatu, penyesuai AC mungkin akan menjadi cacat, retak atau rosak.
 • Page 6: Tiếng Việt

  • Rút cáp USB/bộ sạc ra nếu không sử dụng chúng trong thời gian dài. Các ký hiệu Những bộ sạc Makita được chỉ báo bằng các ký hiệu. Hãy chắc chắn bạn hiểu ý nghĩa các ký hiệu này trước khi sử dụng.
 • Page 7 ส ั ญล ักษณ์ อะแดปเตอร์ AC ของ Makita จะมี ส ั ญ ลั ก ษณ์ ต่ ำ งๆ ระบุ ไ ว ้ ต ้องแน่ ใ จว่ ำ ท่ ำ นได ้ท� ำ ควำมเข ้ำใจควำมหมำยเหล่ ำ นั ้ น ก่ อ นกำรใช ้ งำน...
 • Page 8 ដុ ំ អា ដារ់ ទ ័ រ ចរេ្ត ឆ្ លា �់ មា ៉ា ក Makita ្តរូ វ រាេរងា ហា ញសដាយេថិ ម ថិ ត ្ត � ញ្ ញា នានា។ ្តរូ វ ្រាកដថា អ្ន ក យល់ ច បា�់ អ ំ ព ី អ...
 • Page 9 .‫– للحد من خطر الصدمة الكهربائية، الحريق، اختالل التشغيل أو اإلصابة الشخصية، ال تستخدمه لمنتج يخص شركة م ُصنعة أخرى‬ .USB ‫ المحتوية على بطارية مدمجة و/أو منتجاتها التي تستمد طاقتها من‬MAKITA ‫محول التيار المتردد هذا مخصص فقط الستخدام منتجات‬...
 • Page 12 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com 885543A378...