Download Print this page
Toshiba RAS-25N4KVRG-ND Owner's Manual

Toshiba RAS-25N4KVRG-ND Owner's Manual

Air conditioner split type. for general public use indoor unit, outdoor unit
Hide thumbs Also See for RAS-25N4KVRG-ND:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 2

Quick Links

OWNER'S MANUAL
AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use
Indoor unit
RAS-25, 35N4KVRG-ND
Outdoor unit
RAS-25, 35J2AVSG-ND1
R32
ENGLISH
ENGLISH
SVENSKA
ENGLISH
ENGLISH
SUOMI
ENGLISH
NORSK
ENGLISH
DANSK
ENGLISH
EESTI
ENGLISH
LATVISKI
LIETUVIŲ
LIETUVIŲ
1129850205

Advertisement

loading

Summary of Contents for Toshiba RAS-25N4KVRG-ND

 • Page 1 OWNER’S MANUAL ENGLISH ENGLISH SVENSKA ENGLISH ENGLISH SUOMI ENGLISH NORSK ENGLISH DANSK ENGLISH EESTI ENGLISH LATVISKI LIETUVIŲ LIETUVIŲ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use Indoor unit RAS-25, 35N4KVRG-ND Outdoor unit RAS-25, 35J2AVSG-ND1 1129850205...
 • Page 2: Precautions For Safety

  PRECAUTIONS FOR SAFETY Read the precautions in this manual carefully before This appliance is fi lled with R32. operating the unit. ● Keep this manual where the operator can easily fi nd it. ● Read the precautions in this manual carefully before operating the unit. ●...
 • Page 3 PRECAUTIONS FOR SAFETY ● Do not use any refrigerant different from the one specifi ed (R32) for complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
 • Page 4 INDOOR UNIT DISPLAY REMOTE CONTROL 1 Infrared signal emitter 1 ECO (White) 2 Start/Stop button 2 Wi-Fi access (White) 3 Mode select button 3 Hi POWER (White) 4 Temperature button 4 Timer (White) 5 Fan speed button 6 Menu select button 5 Operation Mode - Cool (Blue) 7 Set louver Up-Down button...
 • Page 5 MENU SETUP 9.1 LOUVER SWING and HADA CARE FLOW OPERATION For select more setting of Air conditioner such as Louver select ,Hi Power, Comfortable air fl ow can select from feature. MENU OFF Timer and other use MENU button Louver swing opearation: ●...
 • Page 6 Hi-P 9.2 SILENT OPERATION (Outdoor Unit) 9.3 Hi POWER OPERATION To automatically control room temperature and airfl ow for faster cooling or Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood heating operation (except in DRY and FAN ONLY mode) will have a tight sleep in nighttime.
 • Page 7 9.5 FIREPLACE OPERATION 9.6 TIMER OFF OPERATION Keep indoor unit’s fan blowing continuously during thermo off, to circulate To set the timer OFF when the air conditioner is operating. heat from other sources over the room. There are three setting parameters: 1.
 • Page 8 DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT 9.7 POWER-SELECTION OPERATION To decrease the display lamp brightness or turn it off. This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 1.
 • Page 9 TEMPORARY OPERATION MAINTENANCE In case of the misplaced or discharged remote control Firstly, turn off the circuit breaker. ● Pressing the RESET button, the unit can start Indoor Unit and Remote Control or stop without using the remote control. ● Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed. ●...
 • Page 10 Android : Version 5.0 or later. About Toshiba Home AC Control 1. Toshiba Home AC Control can control AC operation by Smartphone or tablet (mobile device) via internet connection. 2. Everywhere control, control software run on Cloud system and mobile device can set and monitor AC operation via internet connection.
 • Page 11 Open application and select Log in. Enter user name and Login successful. password. Add Wireless adapter for control by Toshiba Home AC Control application. Wireless adapter Build-in Active Wireless adapter by remote controller and Auto log in. Select “Add AC (Adapter)” from both display above.
 • Page 12 Add Wireless adapter for control by Toshiba Home AC Control application. AC (adapter) connect Active Wireless adapter by Remote controller Press and hold MODE button 5 seconds Wireless LED mark will blink MODE when AP mode active MENU WPS mode...
 • Page 13 Toshiba Home AC Control application Home screen Weekly schedule Setting Menu Add AC Sub menu all AC All AC On/Off · Add Group · Delete Group Group AC On/Off · Operation Setting Each AC On/Off Sub menu group · Select AC ·...
 • Page 14 Mode and Condition setting. Enter operation mode of All AC Enter operation mode of Group AC Enter operation mode of each AC Mode select for Toshiba Home AC Control application. Provide for 5 operation modes Auto Cool Heat Fan only...
 • Page 15 Setting in operation mode. Tab for select AC Weekly schedule OFF-ON timer set 0.5-12hrs. Mode select OFF-ON Timer set Temperature set Indoor temperature Outdoor temperature ON timer set from Off mode only Fan speed set Louver set Special feature Off mode...
 • Page 16 Group operation. Maximum 3 groups 1 Group maximum = 10 units. Add group Add AC in group Delete AC in group Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 17 Weekly schedule set. Day select Monday - Sunday Weekly schedule of all AC unit Weekly schedule of all AC unit Time select Weekly schedule set for each unit Mode select Select program for active by tick at select box Weekly schedule cancel. Weekly schedule not set Weekly schedule...
 • Page 18 Energy monitoring Select Room for Energy monitoring Select Energy monitoring Energy monitoring display Set cost calculate and currency Select Energy monitoring display Export data and send by Email ● The power consumption displayed is just an estimate as it is calculated simply. It may sometimes differ from the result measured by the power meter.
 • Page 19 In case of have some problem can check from Help menu. Note : ● The Wireless Adapter must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. ● Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction. DECORATIVE FABRIC INSTALLATION The decorative fabric for cover on the air inlet grille of indoor unit was put in the accessories.
 • Page 20 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan Denna apparat är fylld med R32. du använder enheten. ● Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den. ● Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten. ●...
 • Page 21 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET kvalifi cerad serviceperson att göra dem åt dig. ● Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. ● Använd inget köldmedium som skiljer sig från det som är angivet (R32) som komplement eller ersättning. Annars kan ett onormalt högt tryck genereras i kylcykeln, vilket kan resultera i fel eller explosion hos produkten eller en skada på...
 • Page 22: Förberedelser Före Användning

  INOMHUSENHETENS DISPLAY FJÄRRKONTROLL 1 Infraröd signalsändare 1 ECO (Vit) 2 Start-/stoppknapp 2 Wi-Fi-åtkomst (Vit) 3 Knapp för att välja läge 3 Hi POWER (Vit) 4 Temperaturknapp 5 Knapp för fl äkthastighet 4 Timer (Vit) 6 Menyvalsknapp 5 Driftläge 7 Knapp för att ställa luftintaget upp-ner - Avkylning (Blå) - Värme (Orange) 8 Knapp för att ställa luftintaget vänster-höger...
 • Page 23 9.1 ROTATION PÅ LUFTINTAGET och HADA MENYINSTÄLLNINGAR SKÖTSELFLÖDESDRIFT För att välja fl er inställningar för luftkonditioneringen, t.ex. Luftinfl öde, Komfort luftfl öde kan väljas från funktion MENU Hi Power, Timer AV och annat använd MENY knappen Lamellsvängningsoperation ● För att fördela luftflödet både vertikalt och horisontellt genom att automatiskt svänga lamellen.
 • Page 24 Hi-P 9.2 TYST OPERATION (Utomhusenhet) 9.3 Hi POWER-DRIFT (Drift med hög effekt) För att automatiskt styra rumstemperatur och luftfl öde för snabbare kylning Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar eller uppvärmning (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT) sova gott om natten.
 • Page 25 9.5 DRIFT SOM ELDSTAD (FIREPLACE) 9.6 TIMER AV-DRIFT Håll inomhusenhetens fl äkt igång med värmen avstängd om du vill Ställ in timern AV då luftkonditioneraren används. cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det fi nns tre 1. Tryck på MENY-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på inställningsparametrar: TEMP.-knappen för att välja TIMER AV.
 • Page 26 JUSTERING AV DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA 9.7 HANTERING AV DRIFTNIVÅN För att minska skärmlampans ljusstyrka eller stänga av den. Denna funktion används när strömkretsbrytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 1. Tryck och håll i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån ( 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL.
 • Page 27 TILLFÄLLIG DRIFT UNDERHÅLL Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad Stäng först av strömbrytaren. ● Genom att trycka på RESET-knappen kan Inomhusenheten och fjärrkontrollen enheten startas eller stängas av utan att ● Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov. använda fjärrkontrollen.
 • Page 28 TRÅDLÖS LAN-ANSLUTNING Toshiba Home-AC-styrning Support för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home- AC-styrningsapplikationen. iOS : 9,0 eller senare. Applikation Nyckelord: Toshiba Home-AC-styrning Android : 5,0 eller senare. Om Toshiba Home-AC-styrning. 1. Toshiba Hem-AC-styrning kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobil enhet) via Internetanslutning.
 • Page 29 Öppna applikationen och välj Log Ange användarnamn och Inloggning genomförd. in (Logga in). lösenord. Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation. Trådlös adapter inbyggd Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning. Välj ”Add AC (Adapter)” (Lägg till AC (Adapter)) Välj anslutningsmetod för AC (adapter).
 • Page 30 Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation. AC (adapter) anslut Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll Tryck och håll in MODE-knappen i 5 sekunder Trådlös LED-markering blinkar när AP-läge är aktivt MODE MENU WPS-läge Ansluta till Home Wi-Fi Router Tillägg av A/C färdigt...
 • Page 31 Toshiba Home-AC-styrningsapplikation Hemskärm Veckoschema Inställning Meny Lägg till AC Undermeny all AC · Alla AC på/av Lägg till grupp · Radera grupp Grupp-AC På/Av · Driftinställning Varje AC På/Av Undermenygrupp · Välj AC · Ändra gruppnamn · Gruppdriftinställning Gruppnamn UndermenyAC ·...
 • Page 32 Inställning av läge och förhållande. Ange driftläge för alla AC Ange driftläge för grupp-AC Ange driftläge för varje AC Lägesval för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation. 5 driftlägen erbjuds Auto Kyla Torr Värme Endast fl äkt...
 • Page 33 Inställning i driftläge. Flik för val av AC Veckoschema AV-PÅ-timer inställning 0,5 - 12 timmar. Lägesval AV-PÅ-timerinställning Temperaturinställning Inomhustemperatur Utomhustemperatur PÅ-timer inställd från Av-läge endast Fläkthastighet inställd Luftintagsinställning Specialfunktion Av-läge...
 • Page 34 Gruppdrift. Max 3 grupper 1 grupp maximalt = 10 enheter. Lägg till grupp Lägg till AC i grupp Ta bort AC från grupp Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 35 Inställning av veckoschema. Välj dag måndag - söndag Veckoschema för alla AC-enheter Veckoschema för alla AC-enheter Val av tid Veckoschema inställt för varje enhet Lägesval Välj program som aktivt genom att kryssa i markeringsrutan Avbrytning av veckoschema. Veckoschema ej inställt Veckoschema inställt med inte aktivt Veckoschema...
 • Page 36 Energiövervakning Välj Rum för energiövervakning Välj Energiövervakning Display för energiövervakning Ställ in kostnadsberäkning och valuta Välj Energiövervakningsdisplay Exportera data och skicka via e-post ● Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.
 • Page 37 Om du har några problem kan du kolla i Hjälp-menyn. Obs : ● Den trådlösa adaptern måste installeras, underhållas, repareras och tas bort av en kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson.” ● Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt. MONTERING AV DEKORATIVT TYG Det dekorativa tyget täckning av luftintagsgallret på...
 • Page 38 TURVALLISUUSOHJEET Lue oppaan turvallisuusohjeet Tässä laitteessa käytetään R32- huolellisesti ennen laitteen kylmäainetta. käyttöä. ● Säilytä tämä opas paikassa, josta laitteen käyttäjä löytää sen helposti. ● Lue oppaan turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ● Tämä laite on tarkoitettu asiantuntevien tai koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä...
 • Page 39 TURVALLISUUSOHJEET sitä. Muuten kylmäainekiertoon voi muodostua epänormaalin korkea paine, josta voi seurata toimintahäiriö, tuotteen räjähtäminen tai ruumiinvammoja. ● Älä nopeuta sulatusta tai puhdistusta muilla kuin valmistajan suosittelemilla tavoilla. ● Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia kipinänlähteitä (esimerkiksi avotulta, käytössä olevaa kaasulaitetta tai käytössä olevaa sähkölämmitintä).
 • Page 40 SISÄYKSIKÖN NÄYTTÖ KAUKOSÄÄDIN 1 Infrapunalähetin 1 ECO (valkoinen) 2 Käynnistys-/pysäytyspainike 2 Wi-Fi-yhteys (valkoinen) 3 Tilan valintapainike 3 Hi POWER (valkoinen) 4 Lämpötilan säätöpainike 4 Ajastin (valkoinen) 5 Puhaltimen nopeuden säätöpainike 6 Valikon valintapainike 5 Toimintatila - Jäähdytys (sininen) 7 Säleikön pystysuunnan asetuspainike - Lämmitys (oranssi) 8 Säleikön vaakasuunnan asetuspainike 9 Tarkistuspainike*...
 • Page 41 VALIKON ASETUKSET 9.1 SÄLEIKÖN LIIKE ja HADA CARE FLOW -TOIMINTO Jos haluat asettaa muita ilmastointilaitteen asetuksia, kuten säleikön valinta, Toiminnolla voi valita mukavan ilmavirtausasetuksen. MENU Hi Power, OFF-ajastin ym., käytä MENU-painiketta Säleikön automaattiliike: ● Ilmavirtausta levitetään sekä pysty- että vaakasuunnassa säleikön automaattiliikkeellä.
 • Page 42 Hi-P 9.2 HILJAINEN-toiminto (ulkoyksikkö) 9.3 Hi POWER -TOIMINTO Huonelämpötilan ja ilmanpuhalluksen säätämiseen automaattisesti Toiminto pitää ulkoyksikön toiminnan hiljaisena, jotta sinä itse ja naapurisi viilentymisen tai lämpenemisen nopeuttamiseksi (paitsi KUIVATUS- ja VAIN voitte nukkua rauhassa yöaikaan. Lämmityskapasiteetti optimoidaan siten, PUHALLIN -tiloissa). että...
 • Page 43 9.5 TAKKA-TOIMINTO 9.6 OFF-AJASTINTOIMINTO Pitää sisäyksikön puhaltimen käynnissä lämmityksen ollessa pois päältä ja OFF-ajastimen asettaminen ilmastointilaitteen käydessä. kierrättää lämpöä muista lämmönlähteistä huoneessa. Asetusparametreja on 1. Siirry valikon asetuksiin painamalla MENU-painiketta ja valitse TEMP.- kolme: painiketta painamalla OFF-AJASTIN. Vakiotaso > Takka 1 > Takka 2 Takka 1: MENU ●...
 • Page 44 NÄYTÖN LAMPUN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ 9.7 TEHON VALINTA -TOIMINTO Näytön lampun kirkkauden säätö tai sammuttaminen: Tätä toimintoa käytetään, kun virtakatkaisija on jaettu muiden sähkölaitteiden kanssa. Toiminto rajoittaa virrankulutuksen ja tehon enimmäistasoksi 100%, 75% 1. Pidä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes tai 50% ja sen voi ottaa käyttöön TEHON VALINTA -asetuksella.
 • Page 45 TILAPÄINEN KÄYTTÖ HUOLTO Jos kaukosäädin on kadoksissa tai sen paristot ovat Katkaise ensin laitteen virta virtakatkaisimesta. tyhjentyneet: Sisäyksikkö ja kaukosäädin ● Laite voidaan käynnistää tai pysäyttää ilman ● Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin tarvittaessa kostealla liinalla. kaukosäädintä painamalla RESET-painiketta. ● Älä käytä bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai kemiallisesti käsiteltyä ●...
 • Page 46 LANGATON VERKKOYHTEYS Toshiba Home AC Control Toshiba Home AC Control -sovelluksen käyttöjärjestelmätuki Lataa ja asenna Toshiba Home AC Control -sovellus laitteesi sovelluskaupasta. iOS: 9,0 tai uudempi. Sovellus Avainsana: Toshiba Home AC Control Android: versio 5,0 tai uudempi. Tietoja Toshiba Home AC Control -sovelluksesta 1.
 • Page 47 Sisäinen tyyppi, Langaton sovitin on jo asennettu laitteeseen. Avaa sovellus ja valitse Log in Anna käyttäjätunnus ja Kirjautuminen onnistui. (Kirjaudu sisään). salasana. Ohjattavan laitteen langattoman sovittimen lisääminen Toshiba Home AC Control -sovellukseen. Sisäinen langaton sovitin Aktivoi langaton sovitin kaukosäätimellä ja ota automaattikirjautuminen käyttöön.
 • Page 48 Ohjattavan laitteen langattoman sovittimen lisääminen Toshiba Home AC Control -sovellukseen. Ilmastointilaitteen (sovittimen) yhteystapa Aktivoi langaton sovitin kaukosäätimellä Pidä MODE-painike painettuna 5 sekunnin ajan. Langattoman yhteyden LED-merkkivalo vilkkuu, kun tukiasematila on aktiivinen MODE MENU WPS-tila Yhdistä kodin Wi-Fi-reitittimeen Ilmastointilaite on nyt lisätty Manuaalinen syöttäminen...
 • Page 49 Toshiba Home AC Control - sovellus Kotinäyttö Viikkoaikataulu Asetukset Valikko Lisää ilmastointilaite Kaikkien laitteiden alivalikko Kaikkien ilmastointilaitteiden · Lisää ryhmä käynnistys/sammutus · Poista ryhmä Ryhmän ilmastointilaitteiden · Toiminta-asetukset käynnistys/sammutus Yksittäisen ilmastointilaitteen Ryhmän alivalikko · käynnistys/sammutus Valitse ilmastointilaite · Muuta ryhmän nimeä...
 • Page 50 Tila-asetukset. Valitse kaikkien ilmastointilaitteiden toimintatila Valitse ryhmän ilmastointilaitteiden toimintatila Valitse yksittäisen ilmastointilaitteen toimintatila Tilan valinta Toshiba Home AC Control -sovelluksessa. Viisi mahdollista toimintatilaa Autom. Jäähdytys Kuivatus Lämmitys Vain puhallus Pois...
 • Page 51 Asetukset toimintatilassa. Ilmastointilaitteen valintaluettelo Viikkoaikataulu Käynnistys- tai sammutusajastimen asetus 0,5 –12 h. Käynnistys- tai Tilan valinta sammutusajastimen asetus Lämpötilan asetus Sisälämpötila Ulkolämpötila Käynnistysajastimen asetus vain Off-tilassa Puhaltimen nopeuden säätö Säleikön säätö Erityistoiminnot Off-tila...
 • Page 52 Ryhmäkäyttö. Enintään kolme ryhmää Yhden ryhmän enimmäismäärä = 10 laitetta. Ryhmän lisääminen Ilmastointilaitteen lisääminen ryhmään Ilmastointilaitteen poistaminen ryhmästä Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 53 Viikkoaikataulun asetus. Päivän valinta maanantai–sunnuntai Kaikkien ilmastointilaitteiden viikkoaikataulu Kaikkien ilmastointilaitteiden viikkoaikataulu Ajan valinta Viikkoaikataulun asetus kullekin laitteelle Tilan valinta Aktivoi ohjelma napsauttamalla valintaruutua Viikkoaikataulun peruutus. Viikkoaikataulua ei asetettu Viikkoaikataulu asetettu, mutta ei aktiivinen Viikkoaikataulu asetettu ja aktiivinen...
 • Page 54 Energiankulutuksen valvonta Valitse huone energiankulutuksen valvontaa varten Valitse energiankulutuksen valvonta Energiankulutuksen valvonnan näyttö Aseta kustannuslaskenta ja valuutta Valitse energiankulutuksen valvonnan näyttö Vie tiedot ja lähetä ne sähköpostitse ● Esitetty virrankulutus on vain yksinkertaisesti laskettu arvio. Se voi erota virtamittarilla mitatusta tuloksesta.
 • Page 55 Jos käytössä on ongelmia, etsi apua Ohje-valikosta. Huom.: ● Langattoman sovittimen asennus, huolto, korjaus ja poisto on annettava pätevän asentajan tai huoltohenkilön tehtäväksi. ● Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja/tai huoltoliikkeeseen, jos laite ei toimi oikein. KORISTEKANKAAN ASENNUS Lisävarusteisiin kuuluu koristekangas, jolla voi peittää sisäyksikön ilmanottosäleikön.
 • Page 56 SIKKERHETSREGLER Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten Dette apparet er fylt med R32. brukes. ● Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan fi nne den. ● Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes. ● Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i lett industri og på...
 • Page 57 SIKKERHETSREGLER ● Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er (R32) oppgitt for enheten. Hvis annet blir brukt, kan det oppstå unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan resultere i feil, eksplosjon eller skade på personer. ● Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimingsprosessen eller rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
 • Page 58 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN FJERNKONTROLL 1 Den infrarøde senderen 1 ECO (hvit) 2 Start/stopp-knappen 2 Wi-Fi-tilgang (hvit) 3 Funksjonsvelgeren 3 HØY STRØM (hvit) 4 Temperaturknappen 4 Timer (hvit) 5 Viftehastighetsknappen 6 Menyvalg-knappen 5 Driftsmodus - Kjøling (blå) 7 Innstill spjeld Opp-Ned-knappen - Varme (oransje) 8 Innstill spjeld Venstre-Høyre-knappen 9 Sjekk-knappen*...
 • Page 59 MENYOPPSETT 9.1 SVING AV SPJELDET OG HADA CARE FLOW-DRIFT For valg av fl ere innstillinger for Klimaanlegg, slik som Spjeld, velg Høy effekt, Komfortabel luftstrøm kan velges fra featurer MENU AV-timer og bruk ellers MENU-knappen Spjeldsving-operasjon: ● For å distribuere luftstrømmen i både vertikal og horisontalt ved å svinge høyeren automatisk.
 • Page 60 Hi-P 9.2 STILLEGÅENDE DRIFT (Utendørs enhet) 9.3 Hi POWER-DRIFT For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus) natts søvn.
 • Page 61 9.5 PEIS DRIFT 9.6 TIMER AV-DRIFT Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere Still inn tidsuret AV når luftbehandlingsenheten er i drift. varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere: 1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen Standardinnstilling >...
 • Page 62 JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLYS 9.7 STRØM-VALGFUNKSJON For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av. Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 1. Trykk og hold i 3 sekunder til lysstyrken ( eller 50 % og kan implementeres av EFFEKT-VALG.
 • Page 63 MIDLERTIDLIG DRIFT VEDLIKEHOLD I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll Først, slå av skillebryteren. ● Ved å trykke på RESET knappen kan enheten Innendørsenhet og fjernkontroll starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen. ● Rengjør innendørsenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er ●...
 • Page 64 Nøkkelord: Toshiba Home AC-kontroll Android: Versjon 5,0 eller nyere. Om Toshiba Home AC Control 1. Toshiba Home AC-kontroll kan kontrollere AC-drift via smarttelefon eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling. 2. Kontroller fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører på sky-system og mobilenhet kan stille inn og overvåke A/C-drift via internettilkobling.
 • Page 65 Innebygd type , Trådløs adapter installerer allerede med enhet. Åpne applikasjonen og velg Logg inn. Angi brukernavn og passord. Innlogging vellykket. Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon. Innebygd trådløs adapter Aktiv trådløs adapter av fjernkontroll og Automatisk pålogging.
 • Page 66 Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon. AC (adapter) kobler til Aktiv trådløs adapter ved fjernstyring Trykk og hold MODUS- knappen 5 sekunder LED trådløse merket vil blunke når AP-modus er aktivt MODE MENU WPS-modus Koble til Wi-Fi-ruter for...
 • Page 67 Applikasjon Toshiba Home AC Control Startskjerm Ukentlig plan Innstilling Meny Legg til AC Undermeny alle AC Alle AC på/av · Legg til gruppe · Slett gruppe Gruppe-AC på/av · Driftsinnstilling Hver AC på/av Undermenygruppe · Velg AC · Endre gruppenavn ·...
 • Page 68 Modus og tilstandsinnstilling. Gå inn i driftsmodus for All AC Gå inn i driftsmodus for gruppe AC Gå inn i driftsmodus for hver AC Modusvalg for Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon. Angi for 5 driftsmoduser Auto Kjøle Tørr Varme Bare vifte...
 • Page 69 Innstilling i driftsmodus. Trykk for å velge AC Ukentlig plan PÅ-/AV-timer angi 0,5-12 timer. Modusvalg Angivelse av PÅ-/ AV-timer Temperaturinnstilling Innendørs temperatur Utendørstemperatur PÅ-timer satt fra Kun Av-modus Innstill viftehastighet Innstill spjeldet Spesialfunksjon Av-modus...
 • Page 70 Gruppedrift. Maksimalt 3 grupper 1 gruppe maksimum = 10 enheter. Legg til gruppe Legg til AC i gruppe Slett AC i gruppe Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 71 Angi ukentlig plan. Velg dag Mandag-søndag Ukentlig plan for alle AC-enheter Ukentlig plan for alle AC-enheter Tidsvalg Angi ukentlig plan for hver enhet Modusvalg Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboks Avbryt ukentlig plan. Ukentlig plan ikke satt Ukentlig plan satt men ikke aktiv...
 • Page 72 Energiovervåking Velg rom for energiovervåking Velg Energiovervåking Skjerm for energiovervåking Angi kostnadsberegning og valuta Velg skjerm for energiovervåking Eksporter data og send via e-post ● Strømforbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt. Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.
 • Page 73 Hvis det er noe problem, sjekk Hjelp-menyen. Merk: ● Det trådløse adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell. ● Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret. INSTALLASJON AV DEKORATIV STOFF Det dekorative stoffet som deksel for luftinntaksristen til innendørsenheten er blant tilbehøret.
 • Page 74 SIKKERHEDSFORBEHOLD Læs sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugervejledning Dette apparat er fyldt med R32. omhyggeligt inden ibrugtagning af enheden. ● Opbevar denne brugervejledning hvor operatøren nemt kan fi nde den. ● Læs sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugervejledning omhyggeligt inden ibrugtagning af enheden. ● Dette apparat er beregnet til at skulle bruges af eksperter eller trænede brugere i forretninger, i let industri, landbrug eller ved kommercielt brug af lægmænd.
 • Page 75 SIKKERHEDSFORBEHOLD ● Børn bør overvåges, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. ● Brug ikke andre kølemidler end det specifi cerede (R32) til efterfyldning eller erstatning. Der kan ellers opstå et højt tryk under nedkølingsprocessen, som kan medføre fejl, eller at produktet eksploderer og forårsager personskader. ●...
 • Page 76 DISPLAY PÅ INDENDØRSENHED FJERNKONTROLLENS FUNKTION 1 Udsender af infrarødt signal 1 ØKO (Hvid) 2 Start/stop-knap 2 Wi-Fi adgang (Hvid) 3 Knap til valg af tilstand 3 Hi POWER (Hvid) 4 Temperaturknap 4 Timer (Hvid) 5 Viftehastighedsknap 6 Knap til menuvalg 5 Driftstilstand - Køle (Blå) 7 Indstil lamellens op-ned-knap...
 • Page 77 MENUINDSTILLINGER 9.1 LAMELSVING og HADA CARE LUFTSTRØM FUNKTION Du kan vælge komfortabel luftstrøm via funktioner. For at vælger fl ere indstillinger for klimaanlægget, såsom Lamelvalg, Hi MENU Power, OFF Timer og andre, brug MENU-knappen Betjening af svinge-lamel: ● Fordeler luftstrømmen i både vertikal og horisontal retning ved at svinge lamellen automatisk.
 • Page 78 Hi-P 9.3 Hi POWER-DRIFT 9.2 LYDLØS DRIFT (Udendørsenhed) Til automatisk styring af rummets temperatur og luftstrøm for hurtigere Hold udendørsenhedens drift lydsvag så enten dig selv eller din nabo kan få afkøling eller opvarmning (undtagen i funktionerne TØR og KUN en god nats søvn.
 • Page 79 9.5 PEJSE-FUNKTION 9.6 TIMER OFF FUNKTION Holder ventilatoren kørende kontinuerligt under thermo off, for at cirkulere Slå timeren FRA, når airconditionanlægget er i drift. varmen fra andre varmekilder i rummet. Der er tre indstillingsparametre: 1. Tryk på MENU-knappen for at gå ind i menu-indstillinger og tryk på TEMP.- Standardindstilling >...
 • Page 80 VISER JUSTERING AF LYSSTYRKE I DISPLAYLAMPE 9.7 STRØMVALGS-FUNKTION For at reducere lysstyrken i displaylampen, eller slukke for den. Denne funktion bruges, når dens afbryder deles med andre elektriske apparater. Dette begrænser det maksimale strømforbrug til 100%, 75% eller 50% og kan 1.
 • Page 81 MIDLERTIDIG DRIFT VEDLIGEHOLDELSE I tilfælde af, at fjernbetjeningen er blevet væk eller Først skal du slukke for hovedafbryderen. løbet tør for batteri Indendørs enhed og fjernbetjening ● Ved tryk på RESET-knappen kan enheden ● Rengør indendørsenheden og fjerbetjeningen med en våd klud efter behov. startes eller stoppes uden brug af ●...
 • Page 82 TRÅDLØS LAN-FORBINDELSE Toshiba Home AC Control Støtte til Toshiba Home AC Control applikation Besøg applikationsbutikken på din enhed for at downloade og installere Toshiba Home AC Control appen. iOS : 9,0 eller senere Applikation Nøgleord Toshiba Home AC Control Android : Version 5,0 eller senere Om Toshiba Home AC Control 1.
 • Page 83 Indbygget type , Trådløs adapter allerede installeret inde. Åbn applikationen, og vælg Log ind. Indtast brugernavn og Log ind lykkedes. adgangskode. Tilføj Trådløs adapter til kontrol via Toshiba Home AC Control-applikation. Indbygget Trådløs adapter Aktiv trådløs adapter af fjernbetjening og automatisk log ind.
 • Page 84 Tilføj Trådløs adapter til kontrol via Toshiba Home AC Control-applikation. Aktiv trådløs adapter med fjernbetjening forbind AC (adapter) Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen, og hold den nede i mere end 5 sekunder. Det trådløse LED-mærke vil blive når AP-tilstand er aktiv...
 • Page 85 Toshiba Home AC Control applikation Hjemmeskærm Ugentlig tidsplan Indstilling Menu Tilføj AC Undermenu alle AC Alle AC Tændt/Slukket · Add Group · Slet gruppe Gruppe AC Tændt/Slukket · Driftsindstilling Hver AC Tændt/Slukket Undermenu gruppe · Vælg AC · Skift gruppenavn ·...
 • Page 86 Indstilling af funktion og tilstand. Gå ind i driftstilstand for Alle AC Gå ind i driftstilstand for Gruppe AC Gå ind i driftstilstand for hver AC Valg af tilstand for Toshiba Home AC Control appen. Der er 5 driftstilstande Auto Kølig Tør...
 • Page 87 Indstillinger i driftstilstand. Tryk for at vælge AC Ugentlig tidsplan OFF-ON timer indstillet 0,5-12 timer. Valg af tilstand OFF-ON Timer indstillet Temperaturindstilling Indendørs temperatur Udendørs temperatur ON timer indstillet fra Kun Off-tilstand Indstilling af Ventilatorhastighed Lamelindstilling Særlig funktion Off-tilstand...
 • Page 88 Gruppefunktion. Maksimalt 3 grupper 1 gruppe maksimalt = 10 enheder. Tilføj gruppe Tilføj AC til gruppe Slet AC til gruppe Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 89 Indstil ugentlig tidsplan. Vælg dag Mandag-Søndag Ugentlig tidsplan for alle AC-enheder Ugentlig tidsplan for alle AC-enheder Valg af tid Ugentlig tidsplan indstillet for hver enhed Valg af tilstand Væld det program, du ønsker at aktivere ved at markere feltet Annullér ugentlig tidsplan. Ugentlig tidsplan Ikke indstillet Ugentlig tidsplan...
 • Page 90 Energiovervågning Vælg rum for energiovervågning Vælg energiovervågning Display for energiovervågning Indstil beregning af omkostninger og valuta Vælg display for energiovervågning Eksportér data og send via e-mail ● Det viste strømforbrug er kun et estimat, og er fremkommet ved en simpel beregning. Det kan til tider være forskelligt fra resultatet målt med en strømmåler.
 • Page 91 I tilfælde problemer, tjek menuen Hjælp. Bemærk : ● Den trådløse adapter skal installeres, vedligeholdes, repareres og nedtages af en kvalificeret installatør eller servicetekniker. ● Kontakt forhandler og/eller servicecenter, når udstyret fejler. MONTERING AF DET DEKORATIVE STOF Det dekorative stof til afdækning af luftindtagsgitteret på indendørsenheden leveres som tilbehør.
 • Page 92 OHUTUSABINÕUD Enne seadme kasutamist lugege hoolega selle See seade on täidetud kasutusjuhendi ohutusabinõud jahutusseguga R32. läbi. ● Hoidke seda juhendit kohas, kus seadme kasutajal on seda lihtne leida. ● Enne seadme kasutamist lugege hoolega selle kasutusjuhendi ohutusabinõud läbi. ● Seda seadet võivad kasutada spetsialistid või vastava väljaõppega kasutajad poodides, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes, samuti üldkasutajad äriasutustes.
 • Page 93 OHUTUSABINÕUD ● Täitke seadet ainult seadme jaoks ette nähtud jahutusseguga (R32). Vastasel juhul võib tekkida lubamatult jahutussüsteemis kõrge rõhk, mis omakorda võib põhjustada rikke või ohtliku plahvatuse. ● Ärge proovige jääsulatusprotsessi kiirendada või ise puhastada (v.a tootja soovitatud viisil). ● Seadet tuleks hoida ruumis, kus puuduvad süüteallikad (nt lahtised leegid ja töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).
 • Page 94 SISESEADME EKRAAN KAUGJUHTIMISPULDI OTSTARVE 1 IP-signaali allikas 1 ECO (öko) (Valge) 2 Nupp Start/Stop (sisse-väljalülitamine) 2 Wi-Fi juurdepääs (Valge) 3 Režiimi valiku nupp (Mode) 3 Hi POWER (Valge) 4 Temperatuuri nupp (Temp) 4 Taimer (Valge) 5 Ventilaatori kiiruse nupp (Fan) 6 Menüü...
 • Page 95 9.1 VENTILATSIOONIRESTI LIIGUTAMISE ja MENÜÜ SEADISTAMINE NAHAHOOLDUSE ÕHUVOOLU REŽIIM Konditsioneeri (nt ventilatsiooni resti) valimiseks vajutage nuppu Hi Power Funktsiooni abil saab valida mugava õhuvoolu. (suur võimsus), OFF Timer (taimer välja) ja muu seadistuse valimiseks Ventilatsiooniresti liigutamine MENU kasutage nuppu MENU (MENÜÜ) ●...
 • Page 96 Hi-P 9.2 SILENT OPERATION (VAIKNE TÖÖ) (välisseade) 9.3 SUURE VÕIMSUSEGA TÖÖ Välisseadme vaikne töötamine, et tagada endale ja naabritele öisel ajal Suurendatud võimsuse režiim võimaldab ruumi kiiremaks jahutamiseks või hea uni. Selle funktsiooniga optimeeritakse küttevõimsust, et tagada vaikne soojendamiseks automaatselt õhuvoo hulka ja temperatuuri kontrollida (välja tulemus.
 • Page 97 9.5 KAMINATÖÖ 9.6 TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) TÖÖTAMINE Siseseadme ventilaator puhub pidevalt, kui küte on väljas, et teiste Seadke taimer õhukonditsioneeri töötamise ajal VÄLJA (OFF). kütteallikate soojus saaks levida üle kogu ruumi. Saadaval on kolm 1. Menüüseade sisestamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja režiimi seadistusparameetrit: TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) valimiseks vajutage nuppu TEMP.
 • Page 98 EKRAANI HELEDUSE REGULEERIMINE 9.7 VÕIMSUSVALIKU PROTSEDUUR Ekraani heleduse vähendamine või selle väljalülitamine. Seda funktsiooni kasutatakse, kui automaatkaitset jagatakse teiste elektriseadmetega. See piirab maksimaalse voolu ja võimsuse tarvet 100%, 75% 1. Hoidke nuppu [ ] 3 sekundit all, kuni kaugjuhtimispuldi LCD- või 50%-le ning seda saab kasutada VÕIMSUSE VALIKU funktsiooniga.
 • Page 99 AJUTINE REŽIIM HOOLDUS Kaugjuhtimispuldi kadumise või patareide Kõigepealt lülitage välja võimsuslüliti. tühjenemise korral Siseseade ja kaugjuhtimispult ● Vajutades RESET nuppu saab seadme ● Puhastage siseseadet ja kaugjuhtimispulti vajaduse korral märja lapiga. käivitada ja peatada ilma kaugjuhtimispulti ● Ei tohi kasutada bensiini, vedeldajat, puhastuspulbrit või kemikaaliga kasutamata.
 • Page 100 JUHTMEVABA LAN-ÜHENDUS Toshiba koduse õhukonditsioneeri juhtimine Toshiba koduse õhukonditsioneeri juhtimise rakenduse tugi Külastage oma seadmes rakenduste poodi, et laadida alla ja installida Toshiba koduse õhukonditsioneeri rakendus. iOS: 9,0 või uuem. Rakendus Võtmesõna: Toshiba koduse õhukonditsioneeri Android: versioon 5,0 või uuem.
 • Page 101 Ühendage juhtmevaba adapter õhukonditsioneeriga ja lülitage sisse. Sisseehitatud adapter, juhtmevaba adapter on juba seadmesse installitud. Avage rakendus ja logige sisse. Sisestage kasutajanimi ja Sisselogimine õnnestus. salasõna. Lisage Toshiba koduse õhukonditsioneeri juhtimise rakendusse juhtmevaba adapter. sisseehitatud juhtmevaba adapter Juhtmevaba adapteri aktiveerimine kaugjuhtimispuldi ja automaatne sisselogimine.
 • Page 102 Lisage Toshiba koduse õhukonditsioneeri juhtimise rakendusse juhtmevaba adapter. Õhukonditsioneeri (adapteri) ühendamine. Juhtmevaba adapteri aktiveerimine kaugjuhtimispuldiga Vajutage ja hoidke režiimi nuppu MODE all 5 sekundit. Juhtmevaba valgusdioodi (LED) sümbol vilgub, kui režiim AP on aktiivne. MODE MENU WPS-režiim Ühendamine koduse Wi-Fi Ruuteriga Õhukonditsioneeri lisamine lõpetatud...
 • Page 103 Toshiba koduse õhukonditsioneeri juhtimise rakendus Avaekraan Nädalakava Setting Menüü Lisage õhukonditsioneer. Kõigi õhukonditsioneeride alammenüü Kõik õhukonditsioneerid · Lisage grupp. sees/väljas · Kustutage grupp. Grupi õhukonditsioneer · sees/väljas Toimingu seadistamine Iga õhukonditsioneer sees/ Grupi alammenüü · väljas Valige õhukonditsioneer. · Muutke grupi nime.
 • Page 104 Režiimi ja tingimuste seadistamine. Sisestage režiim All AC (kõik õhukonditsioneerid) Sisestage grupi õhukonditsioneeride töörežiim. Sisestage iga õhukonditsioneeri töörežiim. Valige Toshiba koduse õhukonditsioneeri juhtimise rakendusse režiim. Lisage viis töörežiimi. Automaatne Jahutamine Kuivatamine Kütmine Ainult ventilaator Välja...
 • Page 105 Seadistus töörežiimis. Sakk õhukonditsioneeri valimiseks Nädalakava Taimeri sisse-väljalülitamise (OFF-ON) vahemik 0,5 –12 tundi. Taimeri sisse- Režiimi väljalülitamise valimine (OFF-ON TIMER) seadistus Temperatuur seadistatud Sisetemperatuur Välistemperatuur Sisselülitatud taimeri seadistus Ainult väljalülitatud režiim Ventilaatori kiiruse seadistus Ventilatsiooniresti seadistus Erifunktsioon Välijalülitatud režiim...
 • Page 106 Grupi töö. Kuni kolm gruppi Ühes grupis kuni 10 seadet Lisage grupp Lisa gruppi õhukonditsioneer Kustutage õhukonditsioneer grupist. Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 107 Nädalakava seadistatud. Valige nädalapäev esmaspäevast pühapäevani. Kõigi õhukonditsioneeride seire nädalakava Kõigi õhukonditsioneeride seire nädalakava Igale seadmele Aja valimine nädalakava seadistatud. Režiimi valimine Valige programm aktiveerimiseks, märkides ära valitud lahtri. Nädalakava tühistamine. Nädalakava ei ole seadistatud. Nädalakava seadistatud, kuid aktiveerimata. Nädalakava seadistatud ja aktiveeritud.
 • Page 108 Energia seire Valige ruum energia seireks. Valige energia seire Energia seire ekraan Seadistage kulude kalkulatsioon ja vääring. Valige energia seire ekraan. Andmete eksportimine ja e-postiga saatmine. ● Kuvatav energiatarbimine on hinnanguline, kuna see lihtsalt arvutatakse kokku. See võib mõnikord erineda voolumõõtja näidust.
 • Page 109 Probleemide korral otsige lahendust menüüst Help (Spikker). Märkus : ● Õhukonditsioneeri võivad paigaldada, hooldada, parandada ja eemaldada ainult selleks kvalifitseeritud paigaldajad või hooldustöötajad. ● Seadme talitlushäirete korral võtke ühendust edasimüüja ja/või teeninduskeskusega. DEKORATIIVKANGA PAIGALDAMINE Tarvikute seast leiab dekoratiivkanga, millega saab katta siseseadme õhu sissevooluvõre.
 • Page 110: Profilaktiskie Drošības Pasākumi

  PROFILAKTISKIE DROŠĪBAS PASĀKUMI Pirms izmantošanas rūpīgi Šī ierīce satur R32. izlasiet šo rokasgrāmatu. ● Glabājiet šo rokasgrāmatu vietā, kur to viegli var atrast ierīces izmantotājs. ● Pirms izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. ● Šo ierīci paredzēts izmantot profesionāļiem, apmācītiem lietotājiem veikalos, vieglajā...
 • Page 111 PROFILAKTISKIE DROŠĪBAS PASĀKUMI ● Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. ● Papildināšanai un nomaiņai izmantojiet tikai norādīto dzesējošo vielu (R32). Pretējā gadījumā dzesēšanas kontūrā var rasties ārkārtīgi augsts spiediens, kas var izraisīt kļūmi vai produkta eksploziju, vai arī radīt ievainojumu cilvēkam. ●...
 • Page 112 IEKŠTELPAS AGREGĀTA DISPLEJS TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS 1 Infrasarkano staru signāla raidītājs 1 ECO (Balts) 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 2 Wi-Fi piekļuve (Balts) 3 Režīma izvēles poga 3 Hi POWER (Balts) 4 Temperatūras regulēšanas poga Ventilatora rotācijas ātruma pārslēgšanas 4 Taimeris (Balts) poga 5 Darbības režīms 6 Izvēlnes izvēles poga...
 • Page 113 IZVĒLNES IESTATĪŠANA 9.1 ŽALŪZIJU PAGRIEŠANA un HADA CARE FLOW REŽĪMS Lai atlasītu citas gaisa kondicioniera funkcijas, piemēram, aizvirtņu izvēle, Hi Komfortablu gaisa plūsmu var atlasīt no funkcijām. MENU Power, taimera izslēgšanu u. c., izmantojiet pogu MENU Žalūziju pagriešanas režīms: ● Lai novirzītu gaisa plūsmu vienlaicīgi vertikālā un horizontālā virzienā, automātiski pagriežot žalūzijas.
 • Page 114 Hi-P 9.2 KLUSAS DARBĪBAS REŽĪMS SILENT OPERATION 9.3 Režīma Hi POWER (Liela jauda) darbība (āra ierīcei) Ieslēdziet āra ierīces klusās darbības režīmu, lai naktī netraucētu miegu ne Telpas temperatūras un gaisa plūsmas automātiska regulēšana, nodrošinot sev, nedz kaimiņiem. Izmantojot šo funkciju, tiks pielāgots sildīšanas režīms, ātrāku dzesēšanu vai sildīšanu (izņemot ŽĀVĒŠANAS un VENTILATORA lai nodrošinātu ierīces klusu darbību.
 • Page 115 9.5 DARBĪBA KAMĪNA REŽĪMĀ 9.6 TIMER OFF (IZSLĒGTA TAIMERA) REŽĪMS Kad siltuma funkcija izslēgta, nodrošiniet, lai ierīces ventilators nepārtraukti Taimera iestatīšanai izslēgtā režīmā OFF gaisa kondicionētāja darbības laikā. darbojas, cirkulējot siltumu telpā no citiem avotiem. Ir pieejami trīs iestatāmi 1. Nospiediet pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes iestatījumus, un nospiediet parametri: pogu TEMP., lai izvēlētos TIMER OFF.
 • Page 116 EKRĀNA APGAISMOJUMA SPILGTUMA 9.7 POWER-SELECTION DARBĪBA PIELĀGOŠANA Šo funkciju izmanto tad, ja ar jaudas slēdzi darbina arī citas elektroierīces. Šī funkcija ierobežo maksimālo strāvas un jaudas patēriņu līdz 100%, 75% vai Lai samazinātu vai izslēgtu ekrāna apgaismojuma spilgtumu. 50%, un funkciju var iestatīt ar POWER-SELECTION (Jaudas izvēle). Jo zemāka 1.
 • Page 117 PAGAIDU DARBĪBAS REŽĪMS APKOPE Paredzēts gadījumam, ja nevarat atrast tālvadības Vispirms atvienojiet automātisko drošinātāju. pulti vai ir izlādējusies tās baterija Iekštelpas agregāts un tālvadības pults ● Pēc pogas RESET nospiešanas agregāts sāk ● Notīriet iekštelpas agregātu un tālvadības pulti pēc nepieciešamības, darboties vai izslēdzas, neizmantojot tālvadības izmantojot mitru drāniņu.
 • Page 118 Atslēgvārds : Toshiba Home AC Control Android : 5,0 versija vai jaunāka. Par Toshiba Home AC Control. 1. Toshiba Home AC Control spēj vadīt AC darbību no viedtālruņa vai planšetdatora (mobilās ierīces) ar interneta pieslēgumu. 2. Ar vadību no jebkuras vietas, vadības programmatūra darbojas mākoņa sistēmā, un no mobilās ierīces ir iespējams iestatīt un uzraudzīt gaisa...
 • Page 119 Iebūvētā tipa , bezvadu adapters ierīcei ir jau uzstādīts. Atveriet lietotni un izvēlieties pieteikšanos. Ievadiet lietotājvārdu un paroli. Pieteikšanās ir veiksmīga. Pievienojiet bezvadu adapteri, lai veiktu vadību no Toshiba Home AC Control lietotnes. Iebūvēts bezvadu adapters Ar tālvadības pulti vadāms aktīvs bezvadu adapters, automātiska pieteikšanās.
 • Page 120 Pievienojiet bezvadu adapteri, lai veiktu vadību no Toshiba Home AC Control lietotnes. AC (adaptera) pievienošana Ar tālvadības pulti vadāms aktīvs bezvadu adapters Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu MODE Bezvadu LED zīme mirgos, ja AP režīms būs aktīvs MODE MENU WPS režīms...
 • Page 121 Toshiba Home AC Control lietotne Sākuma ekrāns Nedēļas grafi ks Iestatīšana Izvēlne Pievienot gaisa kondicionieri Visu gaisa kondicionieru · apakšizvēlne Pievienot grupu Visi AC ieslēgti/izslēgti · Dzēst grupu Grupas AC ieslēgti/izslēgti · Darbību iestatīšana Katrs AC ieslēgts/izslēgts · Grupas apakšizvēlne Izvēlieties...
 • Page 122 Režīma un stāvokļa iestatīšana. Ievadiet visu gaisa kondicionētāju darbības režīmu Ievadiet gaisa kondicionētāju grupas darbības režīmu Ievadiet katra gaisa kondicionētāja darbības režīmu Režīma izvēle Toshiba Home AC Control lietotnei. Pieejami 5 darbības režīmi Automātiskais Dzesēšana Žāvēšana Sildīšana Tikai ventilators Izsl.
 • Page 123 Iestatīšana darbības režīmā. Cilne AC izvēlei Nedēļas grafi ks OFF-ON taimeris iestatīts 0,5-12 h. Ir iestatīts izslēgšanas/ Režīma ieslēgšanas izvēle OFF-ON taimeris Ir iestatīta temperatūra Temperatūra iekštelpās Āra temperatūra ON taimeris iestatīts no Tikai izslēgšanas režīms Ir iestatīts ventilatora ātrums Ir iestatītas žalūzijas Īpašās funkcijas Izslēgšanas režīms...
 • Page 124 Grupas darbība. Maksimāli 3 grupas Maksimāli 1 grupa = 10 ierīces. Pievienot grupu Pievienot grupā AC Dzēst no grupas gaisa kondicionētāju Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 125 Ir iestatīts nedēļas grafiks. Dienas izvēle pirmdiena-svētdiena Visu AC ierīču nedēļas grafi ks Visu AC ierīču nedēļas grafi ks Katrai ierīcei iestatīts Laika izvēle nedēļas grafi ks Režīma izvēle Izvēlieties aktīvo programmu, atzīmējot izvēles lauciņu Atcelt nedēļas grafiku. Nedēļas grafi ks nav iestatīts Nedēļas grafi...
 • Page 126 Enerģijas uzraudzība izvēlieties telpu enerģijas uzraudzībai Izvēlieties enerģijas uzraudzību Enerģijas uzraudzības displejs Iestatiet izmaksu aprēķināšanu un valūtu Izvēlieties enerģijas uzraudzības displeju Eksportēt datus un nosūtīt ar e-pastu ● Norādītais elektrības patēriņš ir aptuvens, jo tiek vienkārši aprēķināts. Dažkārt tas var atšķirties no rezultāta, kas iegūts ar elektrības patēriņa skaitītāju.
 • Page 127 Problēmu gadījumā ir ieteicams aplūkot palīdzības Help izvēlni. Piezīme: ● Bezvadu adapteri ir jāuzstāda, jāapkalpo, jālabo un jānoņem kvalificētam montierim vai kvalificētam servisa darbiniekam. ● Iekārtas darbības traucējumu gadījumā sazinieties ar izplatītāju un/vai servisa centru. DEKORATĪVĀ AUDUMA UZLIKŠANA Aksesuāri ietver dekoratīvu audumu iekštelpu ierīces gaisa pieplūdes režģa nosegšanai.
 • Page 128: Atsargumo Priemonės

  ATSARGUMO PRIEMONĖS Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite Šis prietaisas yra pripildytas R32. šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones. ● Ši vadovą padėkite patogioje vietoje, kad operatorius jį lengvai rastų. ● Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones. ● Šį prietaisą gali naudoti specialistai arba išmokyti naudotojai parduotuvėse, apšvietimo pramonėje ir ūkiuose arba komerciniais tikslais ne specialistai.
 • Page 129 ATSARGUMO PRIEMONĖS ● Papildymui arba keitimui naudokite tik nurodytą (R32) šaldymo priemonę. Priešingu atveju, aušinimo kontūre gali susidaryti per didelis slėgis, atsirasti gedimas ar įvykti produkto sprogimas ir sukelti sužeidimus. ● Atšildymo procesui paspartinti arba valymui naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones. ●...
 • Page 130 VIDAUS PRIETAISO EKRANAS NUOTOLINIS VALDYMAS 1 Infraraudonųjų signalų siųstuvas 1 EKONOMINIS (Baltas) 2 Paleidimo / sustabdymo mygtukas 2 „Wi-Fi“ ryšys (Baltas) 3 Režimo parinkties mygtukas 3 Hi POWER (Baltas) 4 Temperatūros mygtukas 4 Laikmatis (Baltas) 5 Ventiliatoriaus greičio mygtukas 6 Meniu pasirinkimo mygtukas 5 Veikimo režimas –...
 • Page 131 MENIU SĄRANKA 9.1 ŽALIUZIŲ SIŪBAVIMO ir „HADA CARE FLOW“ veikimas Jei norite pasirinkti kitus oro kondicionieriaus nustatymus, pvz., žaliuzių Funkcijose galima pasirinkti ramią oro tėkmę. pasirinkimą, „Hi Power“, išjungimo laikmatį ir pan., spauskite mygtuką MENU Žaliuzių siūbavimas: MENU ● įjunkite automatinį žaliuzių siūbavimą, kad oro srautas būtų paskirstytas vertikaliai ir horizontaliai.
 • Page 132 Hi-P 9.2 TYLUSIS VEIKIMAS (išorės įrenginys) 9.3 VEIKIMAS DIDELIU GALINGUMU (Hi POWER) Norint automatiškai valdyti patalpos temperatūrą ir oro srautą, kad patalpa Kad jūs patys arba kaimynai galėtumėte ramiai miegoti naktį, nustatykite, kad būtų greičiau atvėsinta arba pašildyta (išskyrus režimus DRY (džiovinti) ir išorės įrenginys veiktų...
 • Page 133 9.5 ŽIDINIO REŽIMAS 9.6 IŠJUNGIMO LAIKMAČIO NAUDOJIMAS Išjungę šildymo režimą, vidaus įrenginio ventiliatorių visą laiką laikykite IŠJUNGIMO laikmačio nustatymas veikiant oro kondicionieriui. įjungtą, kad patalpoje cirkuliuotų kitų šaltinių skleidžiama šiluma. Nustatomi 1. Paspauskite mygtuką MENU, kad įjungtumėte meniu nustatymą, ir trys parametrai: paspausdami mygtuką...
 • Page 134 OPERACIJOS RODYMO LEMPUTĖS ŠVIESUMO 9.7 GALIOS PARINKIMO NAUDOJIMAS REGULIAVIMAS Ši funkcija naudojama, kai grandinės pertraukiklis naudojamas kartu ir kitiems elektros prietaisams. Ji riboja maksimalias srovės ir energijos sąnaudas iki Galite sumažinti ekrano lemputės ryškumą arba visiškai ją išjungti. 100%, 75% ar 50%. Tai galima padaryti naudojant POWER-SELECTION (galios 1.
 • Page 135 LAIKINAS NAUDOJIMAS PRIEŽIŪRA Jei nerandamas arba išsikrovęs valdiklis. Pirmiausia išjunkite grandinės pertraukiklį. ● Paspaudus mygtuką RESET (atstatyti), Vidaus prietaisas ir nuotolinis valdiklis prietaisą galima paleisti ir sustabdyti be ● Esant poreikiui, vidaus prietaisą ir nuotolinį valdiklį valykite drėgna šluoste. nuotolinio valdiklio. ●...
 • Page 136 „Android“: 5,0 ar naujesnė versiją. Apie „Toshiba Home AC Control“ 1. „Toshiba Home AC Control“ galima valdyti oro kondicionieriaus veikimą išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu (mobiliuoju įrenginiu) per internetą. 2. Valdymas bet kur – naudodami debesų sistemoje ir mobiliajame įrenginyje veikiančią...
 • Page 137 Integruotasis – belaidžio ryšio adapteris integruotas įrenginyje su. Atidarykite programą ir pasirinkite Įveskite naudotojo vardą ir Prisijungta. „Log in“ (Prisijungti). slaptažodį. „Toshiba Home AC Control“ programoje pridėkite norimą valdyti belaidžio ryšio adapterį. Integruotasis belaidžio ryšio adapteris Nuotolinio valdymo pultu suaktyvinkite belaidžio ryšio adapterį ir automatiškai prisijunkite.
 • Page 138 „Toshiba Home AC Control“ programoje pridėkite norimą valdyti belaidžio ryšio adapterį. Oro kondicionieriaus (adapterio) Nuotolinio valdymo pultu suaktyvinkite prijungimas belaidžio ryšio adapterį. Paspauskite mygtuką MODE (režimas) ir palaikykite 5 sek. Belaidė LED lemputė mirksės, kai bus suaktyvintas AP režimas MODE MENU WPS režimas...
 • Page 139 „Toshiba Home AC Control“ programa Pradžios ekranas Savaitės tvarkaraštis Nustatymas Meniu Pridėti oro kondicionierių Submeniu visiems oro Visų oro kondicionierių kondicionieriams · įjungimas / išjungimas Pridėti grupę · Trinti grupę Grupės oro kondicionierių įjungimas / išjungimas · Veikimo nustatymas Kiekvieno oro kondicionieriaus Submeniu grupė...
 • Page 140 Režimo ir sąlygų nustatymas. Pereikite prie visų oro kondicionierių veikimo režimo Pereikite prie oro kondicionierių grupės veikimo režimo Pereikite prie kiekvieno oro kondicionieriaus veikimo režimo Režimo pasirinkimas „Toshiba Home AC Control“ programoje. Pateikiami 5 veikimo režimai Auto Vėsinimas Džiovinimas Šildymas Tik ventiliatorius Išjungta...
 • Page 141 Veikimo režimo nustatymas. Oro kondicionieriaus pasirinkimo skirtukas Savaitės tvarkaraštis Režimo Išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas 0,5 –12 val. pasirinkimas Išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas Temperatūros nustatymas Kambario temperatūra Lauko temperatūra Įjungimo laikmatis nustatytas nuo Tik išjungimo režimas Ventiliatoriaus greičio nustatymas Žaliuzių...
 • Page 142 Grupės veikimas. Maks. 3 grupės 1 grupė maks. = 10 įrenginių. Pridėti grupę Pridėti oro kondicionierių grupėje Trinti oro kondicionierių grupėje Please make sure Factory Reset is performed before deleting AC from mobile application. (See owner manual ʺPress and hold MODE button on remote control for 5 second and active dL functionʺ) MODE...
 • Page 143 Savaitės tvarkaraščio nustatymas. Dienos pasirinkimas, pirmadienis–sekmadienis Savaitės tvarkaraštis visiems Savaitės tvarkaraštis visiems oro kondicionieriams oro kondicionieriams Laiko pasirinkimas Savaitės tvarkaraštis kiekvienam įrenginiui Režimo pasirinkimas Aktyvios programos pasirinkimas pažymint langelį Savaitės tvarkaraščio atšaukimas. Savaitės tvarkaraštis nenustatytas Savaitės tvarkaraštis nustatytas, bet neaktyvus Savaitės tvarkaraštis nustatytas ir...
 • Page 144 Energijos sąnaudų stebėjimas Kambario energijos sąnaudų stebėjimui pasirinkimas Energijos sąnaudų stebėjimo pasirinkimas Energijos sąnaudų stebėjimo rodymas Išlaidų skaičiavimo ir valiutos nustatymas Energijos sąnaudų stebėjimo rodymas Eksportuoti duomenis ir siųsti el. paštu ● Rodomos energijos sąnaudos yra apytikslės, nes jos apskaičiuojamos paprastu būdu. Jos kartais gali skirtis nuo rezultato, gauto matuojant energijos skaitikliu.
 • Page 145 Jei kyla kokių nors problemų, sprendimų galite ieškoti pagalbos meniu. Pastaba: ● Belaidžio ryšio adapterio montavimo, priežiūros, remonto ir išmontavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas arba techninės priežiūros specialistas. ● Jei įranga veikia netinkamai, kreipkitės į pardavėją ir (arba) techninės priežiūros centrą. DEKORATYVINIO AUDINIO MONTAVIMAS Dekoratyvinis audinys, kuriuo uždengiamos vidinio įrenginio oro įsiurbimo grotelės, yra pridėtas prie priedų.
 • Page 146 MEMO...
 • Page 148 1129850205...