Download Table of Contents Print this page
Makita 9566PCV01 Instruction Manual

Makita 9566PCV01 Instruction Manual

Advertisement

Quick Links

GB Angle Grinder
F
Meuleuse d'Angle
D
Winkelschleifer
I
Smerigliatrice angolare
NL Haakse slijpmachine
E
Esmeriladora Angular
P
Esmerilhadeira Angular
DK Vinkelsliber
GR Γωνιακ ς λειαντήρας
9564PC
9564PCV
9565PC
9565PCV
9566PC
9566PCV
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 9566PCV01

 • Page 1 GB Angle Grinder Instruction Manual Meuleuse d’Angle Manuel d’instructions Winkelschleifer Betriebsanleitung Smerigliatrice angolare Istruzioni per l’uso NL Haakse slijpmachine Gebruiksaanwijzing Esmeriladora Angular Manual de instrucciones Esmerilhadeira Angular Manual de instruções DK Vinkelsliber Brugsanvisning GR Γωνιακ ς λειαντήρας Οδηγίες χρήσεως 9564PC 9564PCV 9565PC 9565PCV...
 • Page 2 008370 008371 008372 008373 008374 008375 008376 008377...
 • Page 3 008378 008379 010855 008381...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view Shaft lock Lever 13 Abrasive cut-off wheel/diamond Lock-off lever Lock nut wheel Switch lever 10 Depressed center grinding 14 Wheel guard for abrasive cut-off Speed adjusting dial wheel/ Multi-disc wheel/diamond wheel Wheel guard 11 Inner flange 15 Exhaust vent Bearing box...
 • Page 5 Wear personal protective equipment. Depending a) Maintain a firm grip on the power tool and on application, use face shield, safety goggles position your body and arm to allow you to or safety glasses. As appropriate, wear dust resist kickback forces. Always use auxiliary mask, hearing protectors, gloves and workshop handle, if provided, for maximum control apron capable of stopping small abrasive or...
 • Page 6: Functional Description

  c) When wheel is binding or when interrupting a 23. Watch out for flying sparks. Hold the tool so that cut for any reason, switch off the power tool sparks fly away from you and other persons or and hold the power tool motionless until the flammable materials.
 • Page 7: Operation

  Switch action (Fig. 2) ASSEMBLY CAUTION: CAUTION: • Before plugging in the tool, always check to see that • Always be sure that the tool is switched off and the switch lever actuates properly and returns to the unplugged before carrying out any work on the tool. “OFF”...
 • Page 8: Maintenance

  • These accessories or attachments are recommended the possibility of kickback, wheel breakage and over- for use with your Makita tool specified in this manual. heating of the motor may occur. The use of any other accessories or attachments might •...
 • Page 9 For European countries only age as standard accessories. They may differ from EC Declaration of Conformity country to country. We Makita Corporation as the responsible manufac- ENG905-1 Noise turer declare that the following Makita machine(s): The typical A-weighted noise level determined according...
 • Page 10: Spécifications

  FRANÇAIS (Instructions originales) Descriptif Blocage de l’arbre Levier 13 Meule de tronçonnage abrasive/ Levier de sécurité Contre-écrou meule diamantée Levier de l’interrupteur 10 Meule à moyeu déporté/multi- 14 Carter de meule pour meule de Cadran de réglage de la vitesse disque tronçonnage abrasive/meule Carter de meule...
 • Page 11 N’utilisez jamais un accessoire endommagé. 15. N’utilisez pas l’outil électrique près des maté- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la riaux inflammables. Les étincelles peuvent allumer meule abrasive est exempte de copeaux et fissu- ces matériaux. res, que la semelle n’est pas fissurée, déchirée 16.
 • Page 12 Consignes de sécurité spécifiques aux opérations de d) Ne reprenez pas la coupe en laissant la meulage et de tronçonnage abrasif : meule telle quelle dans la pièce. Attendez que la meule ait atteint sa pleine vitesse a) Utilisez exclusivement les types de meule avant de la réintroduire soigneusement dans recommandés pour votre outil électrique, et la ligne de coupe.
 • Page 13: Description Du Fonctionnement

  21. Avant d’utiliser l’outil sur la pièce à travailler, fai- DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT tes-le tourner un instant à vide. Soyez attentif à ATTENTION : toute vibration ou sautillement pouvant indiquer • Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et que la meule n’est pas bien posée ou qu’elle est débranché...
 • Page 14 ATTENTION : Pour les outils à carter de meule avec levier de ser- • Si l’outil est utilisé de manière continue à vitesse rage (Fig. 6 et 7) réduite sur une période prolongée, le moteur sera sur- Tirez le levier dans le sens de la flèche après avoir des- chargé...
 • Page 15: Entretien

  / diamantée, assurez-vous d’utiliser le carter de bons, et tout autre travail d’entretien ou de réglage doi- meule spécialement conçu pour les meules de tronçon- vent être effectués dans un centre de service Makita nage. agréé, exclusivement avec des pièces de rechange •...
 • Page 16 Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon Déclaration de conformité CE EN60745 : Modèle 9564PCV Makita Corporation, en tant que fabricant responsa- Niveau de pression sonore (L ) : 81 dB (A) ble, déclare que la ou les machines suivantes :...
 • Page 17: Technische Daten

  DEUTSCH (Originale Anleitungen) Übersicht Spindelarretierung Hebel 13 Trennschleifscheibe/Diamant- Einschaltsperrhebel Sicherungsmutter scheibe Schalthebel 10 Gekröpfte Trennschleifscheibe/ 14 Schutzhaube für Trennschleif- Drehzahl-Stellrad Multischeibe scheibe/Diamantscheibe Schutzhaube 11 Innenflansch 15 Auslassöffnung Lagergehäuse 12 Sicherungsmutterschlüssel 16 Einlassöffnung Schraube TECHNISCHE DATEN 115 mm/M14 9564PC – 9564PCV –...
 • Page 18 Verwenden Sie keine beschädigten Zubehörteile. 15. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Überprüfen Sie die Zubehörteile vor jedem Nähe von brennbaren Materialien. Funken könn- Gebrauch: z. B. Schleifscheiben auf Absplitte- ten diese Materialien entzünden. rungen und Risse, Schleifteller auf Risse, Brü- 16.
 • Page 19 Sicherheitswarnungen speziell für Schleif- und c) Falls die Schleifscheibe klemmt oder der Trennschleifbetrieb: Schnitt aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus a) Verwenden Sie nur Schleifscheiben, die für und halten Sie es bewegungslos im Werk- Ihr Elektrowerkzeug empfohlen werden, und stück, bis die Schleifscheibe zum völligen die für die ausgewählte Schleifscheibe vorge- Stillstand kommt.
 • Page 20 18. Verwenden Sie NIEMALS Stein-Topfschleifschei- 37. Verwenden Sie bei Arbeiten mit der Trenn- ben mit dieser Schleifmaschine. Diese Schleifma- scheibe immer eine gesetzlich vorgeschriebene schine nicht für derartige Schleifscheiben Staubsammelhaube. ausgelegt, und der Gebrauch eines solchen Produkts 38. Trennscheiben dürfen keinem seitlichen Druck kann zu schweren Personenverletzungen führen.
 • Page 21: Montage

  Für 9566PCV Für Maschine mit Sicherungsschrauben-Schutzhaube (Abb. 5) –1 Position (Drehzahl) Montieren Sie die Schutzhaube so, dass der Vorsprung am Schutzhaubenring auf die Nut im Lagergehäuse aus- 4 000 gerichtet ist. Drehen Sie dann die Schutzhaube um 180 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die 5 000 Schraube fest an.
 • Page 22: Wartung

  • Starten Sie den Schnittbetrieb nicht mit im Werkstück prüfung und Austausch der Kohlebürsten und andere sitzender Trennscheibe. Warten Sie, bis die Trenn- Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Kunden- scheibe ihre volle Drehzahl erreicht hat, bevor Sie sie dienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von vorsichtig in den Schnitt senken und die Maschine über...
 • Page 23 • Der angegebene Vibrationsemissionswert wird für Zweck. Hauptanwendungen des Elektrowerkzeugs verwendet. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- Wird das Elektrowerkzeug jedoch für andere Anwen- hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- dungen verwendet, kann der Vibrationsemissionswert Kundendienstzentrum. abweichen. • Schutzhaube (Scheibenabdeckung) für...
 • Page 24: Dati Tecnici

  ITALIANO (Istruzioni originali) Visione generale Blocco albero Leva 13 Disco abrasivo scanalato/disco Leva di sblocco Controdado diamantato Leva interruttore 10 Disco/multidisco con centro 14 Protezione disco per disco Ghiera di regolazione velocità depresso abrasivo scanalato/disco Protezione disco 11 Flangia interna diamantato Scatola cuscinetti 12 Chiave controdadi...
 • Page 25 Non si deve usare un accessorio danneggiato. 16. Non si devono usare accessori che richiedono Prima di ciascun utilizzo, ispezionare che refrigeranti liquidi. L’impiego di acqua o di altri l’accessorio, come i dischi abrasivi, non presenti refrigeranti liquidi potrebbe causare elettrocuzione o scheggiature e crepe, che i tamponi di rinforzo scosse elettriche.
 • Page 26 b) La protezione deve essere attaccata salda- f) Usare precauzioni speciali per praticare un mente all’utensile elettrico e posizionata per “taglio cavo” nelle pareti esistenti o altre aree la massima sicurezza, in modo che una parte cieche. Il disco sporgente potrebbe tagliare i tubi minima del disco sia esposta verso l’opera- del gas o dell’acqua, fili elettrici od oggetti che tore.
 • Page 27: Descrizione Funzionale

  27. Osservare le istruzioni del produttore per il cor- L’utensile è dotato di una leva di sblocco, per evitare che retto montaggio e utilizzo dei dischi. Maneggiare la leva interruttore venga schiacciata accidentalmente. e conservare i dischi con cura. Per avviare l’utensile, tirare la leva di sblocco verso l’ope- 28.
 • Page 28 MONTAGGIO OPERAZIONI ATTENZIONE: AVVERTIMENTO: • Accertarsi sempre che l’utensile sia spento e staccato • Non dovrebbe mai essere necessario forzare l’utensile. dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento su Il peso dell’utensile esercita una pressione adeguata. di esso. Se si forza l’utensile e si esercita su di esso una pres- sione eccessiva, si potrebbe causare una pericolosa Installazione dell’impugnatura laterale (manico) rottura del disco.
 • Page 29: Manutenzione

  Centro Assistenza Makita lati. autorizzato usando sempre ricambi Makita. • MAI usare un disco scanalato per la smerigliatura late- rale.
 • Page 30 Il tipico livello di rumore pesato A determinato secondo EN60745: Dichiarazione CE di conformità Modello 9564PCV Noi della Makita Corporation, come produttori Livello pressione sonora (L ): 81 dB (A) responsabili, dichiariamo che le macchine Makita Livello potenza sonora (L...
 • Page 31: Technische Gegevens

  NEDERLANDS (Originele instructies) Verklaring van algemene gegevens Asblokkering Schroef 13 Doorslijpschijf/diamantschijf Uit-vergrendelhendel Hendel 14 Beschermkap voor doorslijp- Aan/uit-schakelaar Borgmoer schijf/diamantschijf Toerentalregelknop 10 Afbraamschijf/multi-schijf 15 Luchtuitlaatopening Beschermkap 11 Binnenflens 16 Luchtinlaatopening Kussenblokkast 12 Borgmoersleutel TECHNISCHE GEGEVENS 115 mm/M14 9564PC – 9564PCV –...
 • Page 32 Gebruik nooit een beschadigd accessoire. 14. Maak de ventilatieopeningen van het gereed- Inspecteer het accessoire vóór ieder gebruik, schap regelmatig schoon. De ventilator van de bijvoorbeeld een slijpschijf op ontbrekende motor zal het stof de behuizing in trekken, en een schilfers en barsten;...
 • Page 33 Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor slijpen d) Begin niet met doorslijpen terwijl de schijf al doorslijpwerkzaamheden: in het werkstuk steekt. Wacht totdat de schijf op volle snelheid heeft bereikt en breng a) Gebruik uitsluitend schijven van het type daarna de schijf voorzichtig terug in de aanbevolen voor uw elektrisch gereedschap snede.
 • Page 34: Beschrijving Van De Functies

  22. Gebruik de aangegeven kant van de schijf om BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES mee te slijpen. LET OP: 23. Wees alert op rondvliegende vonken. Houd het • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn gereedschap zodanig vast dat de vonken weg- stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u func- vliegen van u en andere personen of brandbare ties op het gereedschap afstelt of controleert.
 • Page 35 LET OP: Voor gereedschap met een beschermkap voorzien • Wanneer u het gereedschap lange tijd achtereen bij van een klemhendel (Fig. 6 en 7) een lage snelheid gebruikt, kan de motor overbelast en Trek de hendel in de richting van de pijl nadat de schroef oververhit worden.
 • Page 36: Optionele Accessoires

  • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen raken. voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze • Begin niet met doorslijpen terwijl de schijf al in het gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van werkstuk steekt.
 • Page 37 ENG905-1 ENH101-16 Alleen voor Europese landen Geluidsniveau De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol- EU-Verklaring van Conformiteit gens EN60745: Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke Model 9564PCV fabrikant, verklaren volgende Makita- Geluidsdrukniveau (L ): 81 dB (A) machine(s): Geluidsenergie-niveau (L ): 92 dB (A)
 • Page 38: Especificaciones

  ESPAÑOL (Instrucciones originales) Explicación de los dibujos Bloqueo del eje Palanca 13 Disco de corte abrasivo/disco Palanca de desbloqueo Contratuerca de diamante Palanca del interruptor 10 Disco de amolar de centro 14 Protector de disco para disco de Dial de ajuste de velocidad hundido/multidisco corte abrasivo/disco de dia- Protector de disco...
 • Page 39 El tamaño del agujero para eje de los discos, bri- 13. No tenga en marcha la herramienta eléctrica das, platos de caucho o cualquier otro accesorio mientras la trasporta en su costado. Un contacto deberá encajar debidamente en el eje de la accidental con el accesorio giratorio podrá...
 • Page 40 e) No coloque un disco de tallar madera de das correctivas para eliminar la causa del estan- cadena de sierra ni un disco de sierra den- camiento del disco. tado. Tales discos crean retrocesos bruscos y d) No recomience la operación de corte en la pérdida de control frecuentes.
 • Page 41: Descripción Del Funcionamiento

  21. Antes de utilizar la herramienta en una pieza de DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO trabajo definitiva, déjela funcionar durante un PRECAUCIÓN: rato. Observe para ver si hay vibración o bambo- • Asegúrese siempre de que la herramienta esté apa- leo que pueda indicar una incorrecta instalación gada y desenchufada antes de ajustar o comprobar o disco mal equilibrado.
 • Page 42: Montaje

  PRECAUCIÓN: Para herramienta con protector de disco de tipo • Si la herramienta es utilizada continuamente a bajas palanca de abrazadera (Fig. 6 y 7) velocidades durante largo tiempo, el motor sufrirá Empuje la palanca en la dirección de la flecha después sobrecarga y se calentará.
 • Page 43: Mantenimiento

  • Estos accesorios o aditamentos están recomendados susceptibilidad de retorcerse o doblarse el disco en el para su uso con la herramienta Makita especificada en corte y existirá la posibilidad de producirse un retro- este manual. El uso de cualquier otro accesorio o adi-...
 • Page 44 Modelo 9564PCV Makita Corporation como fabricante responsable Nivel de presión sonora (L ): 81 dB (A) declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) de Makita: Nivel de potencia sonora (L ): 92 dB (A) Designación de máquina: Esmeriladora Angular Error (K): 3 dB (A) Modelo N°/Tipo: 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PCV...
 • Page 45 PORTUGUÊS (Instruções originais) Explicação geral Travão do veio Parafuso 13 Disco abrasivo de corte/disco Alavanca de segurança Alavanca diamantado Alavanca do interruptor Porca de bloqueio 14 Resguardo da roda para o disco Marcador de regulação da 10 Roda de rebarbação deprimida abrasivo de corte/disco diaman- velocidade ao centro/Disco múltiplo...
 • Page 46 Não utilize acessórios danificados. Antes de Advertências sobre contragolpes cada utilização, inspeccione o acessório, tal O contragolpe é uma reacção repentina a um disco rota- como o disco abrasivo, para ver se há trincos ou tivo, base protectora, escova ou qualquer outro acessó- rachaduras, a base protectora para ver se há...
 • Page 47 c) Os discos devem ser utilizados somente para Advertências de segurança específicas para lixa- as aplicações recomendadas. Por exemplo: mento: não rebarbar com a lateral do disco de corte. a) Não utilize uma lixa grande demais. Siga as Como os discos abrasivos de corte são projecta- recomendações do fabricante ao escolher a dos para rebarbação periférica, a pressão lateral lixa.
 • Page 48: Descrição Funcional

  30. Para ferramentas destinadas a serem equipadas Marcador de regulação da velocidade (Fig. 3) com discos de orifício roscado, certifique-se de A velocidade de rotação pode ser alterada rodando o que a rosca no disco tem tamanho suficiente marcador de regulação de velocidade para dado número para aceitar o comprimento do veio.
 • Page 49 MONTAGEM OPERAÇÃO PRECAUÇÃO: AVISO: • Certifique-se sempre de que a ferramenta está desli- • Nunca deverá ser necessário forçar a ferramenta. O gada e a ficha retirada da tomada antes de executar peso da ferramenta aplica a pressão adequada. Força qualquer trabalho na ferramenta.
 • Page 50: Acessórios Opcionais

  • Estes acessórios ou acoplamentos são os recomenda- roda especialmente projectado para os discos de dos para uso na ferramenta MAKITA especifidada corte. neste manual. A utilização de qualquer outros acessó- • NUNCA utilize discos de corte para rebarbação lateral.
 • Page 51 Só para países Europeus A característica do nível de ruído A determinado de Declaração de conformidade CE acordo com EN60745: Modelo 9564PCV Nós, a Makita Corporation, fabricante responsável, Nível de pressão de som (L ): 81 dB (A) declaramos a(s)
 • Page 52 DANSK (Oprindelige anvisninger) Illustrationsoversigt Spindellås Skrue 12 Låsemøtriknøgle Aflåseknap 13 Afskæringsskive/diamantskive Afbryderarm Låsemøtrik 14 Beskyttelsesskærm til afskæ- Hastighedsvælger 10 Forkrøppet centerslibeskive/ ringsskive/diamantskive Beskyttelsesskærm multi-skive 15 Udstødsåbning Lejeunderpart 11 Indvendig flange 16 Indsugningsåbning SPECIFIKATIONER 115 mm/M14 9564PC – 9564PCV – Forkrøppet centerskivediameter/ 125 mm/M14 9565PC...
 • Page 53 Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhæn- a) Hold godt fast i maskinen og hold kroppen gigt af brugen skal der anvendes beskyttelses- og armen således, at De kan modvirke til- briller eller sikkerhedsbriller. Anvend, alt efter bageslagskraften. Anvend altid hjælpehånd- forholdene, støvmaske, høreværn, handsker og taget, hvis et sådant medfølger, til at opnå...
 • Page 54 Supplerende sikkerhedsforskrifter for arbejde med Supplerende sikkerhedsforskrifter: slibende afskæring: 17. Hvis der anvendes forkrøppet centerslibeskive, skal man sørge for kun at anvende fiberglasfor- a) Vær påpasselig med ikke at “klemme” skæ- stærkede skiver. reskiven fast eller udsætte den for et eks- 18.
 • Page 55 ADVARSEL: FORSIGTIG: LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro- • Hvis maskinen anvendes til vedvarende arbejde ved duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at lav hastighed i lang tid, vil motoren bliver overbelastet sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol- og overophedet. des.
 • Page 56 Montering eller afmontering af den forkrøppede • Undgå at bumpe eller obstruere slibeskiven, specielt når der arbejdes med hjørner, skarpe kanter etc. Dette centersliveskive/multi-skive (tilbehør) kan forårsage tab af kontrol og tilbageslag. Monter den indvendige flange på spindelen. Anbring sli- •...
 • Page 57 LIGHED, må istandsættelse, eftersyn af kulbørster og Usikkerhed (K): 3 dB (A) udskiftning af dele samt alle andre veligholdelsesarbej- Bær høreværn der og justeringer kun udføres af et autoriseret Makita- ENG900-1 servicecenter, og der må kun anvendes udskiftningsdele Vibration fra Makita.
 • Page 58 ENH101-16 Kun for lande i Europa EU-konformitetserklæring Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r): Maskinens betegnelse: Vinkelsliber Model nr./Type: 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PCV er af serieproduktion og opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver: 2006/42/EC og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende...
 • Page 59: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχικές οδηγίες) Περιγραφή γενικής άποψης Κλείδωμα άξονα Μοχλ ς 13 Τροχ ς λείανσης κοπής/ Μοχλ ς εμπλοκής 10 Τροχ ς λείανσης διαμαντοτροχ ς Μοχλ ς-διακ πτης χαμηλωμένου κέντρου/ 14 Προφυλακτήρας τροχού για Καντράν ρύθ ισης ταχύτητας Πολύ-δίσκος τροχ λείανσης κοπής/ Προφυλακτήρας...
 • Page 60 Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του 11. Κρατήστε το καλώδιο μακρυά απ το εξαρτήματ ς σας πρέπει να είναι μέσα στα ρια περιστρεφ μενο εξάρτημα. Εάν χάσετε τον ικαν τητας του εργαλείου σας. Εξαρτήματα μη έλεγχο, το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να πιαστεί σωστού...
 • Page 61 β) Ποτέ μη βάλετε το χέρι σας κοντά στο ε) Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένους τροχούς περιστρεφ μενο εξάρτημα. Το εξάρτημα απ μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Ένας μπορεί να οπισθολακτίσει στο χέρι σας. τροχ ς που προορίζεται για χρήση με ένα μεγαλύτερο ηλεκτρικ εργαλείο...
 • Page 62 Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για εργασίες 25. Μην αγγίζετε το τεμάχιο εργασίας αμέσως μετά γυαλοχαρτίσματος: τη λειτουργία. Μπορεί να είναι υπερβολικά καυτ και να προκαλέσει έγκαυμα. α) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά μεγαλύτερο 26. Να φροντίζετε πάντα ώστε να έχει μέγεθος δίσκου γυαλοχαρτίσματος. απενεργοποιηθεί...
 • Page 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ • Εάν το εργαλείο λειτουργεί συνεχώς σε χαμηλές ΠΡΟΣΟΧΗ: ταχύτητες επί μακρ ν, ο κινητήρας θα • Πάντοτε βεβαιώνεστε τι το εργαλείο είναι υπερφορτωθεί και υπερθερμανθεί. σβηστ και αποσυνδεδεμένο πριν ρυθμίσετε ή • Το καντράν ρύθμισης ταχύτητος μπορεί να...
 • Page 64 Για εργαλείο με προφυλακτήρα τροχού τύπου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μοχλού σύσφιγξης (Εικ. 6 και 7) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τραβήξτε τον μοχλ κατά την διεύθυνση του βέλους • Δεν πρέπει ποτέ να γίνει απαραίτητο να μετα το χαλάρωμα της βίδας. Τοποθετήστε τον εξαναγκάσετε το εργαλείο. Το...
 • Page 65 χρησιμοποιείτε • Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται μ νον τον ειδικ προφυλακτήρα τροχού που έχει για χρήση με το εργαλείο Makita που περιγράφηκε σχεδιαστεί για χρήση με τροχούς κοπής. στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οτιδήποτε άλλων • Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τροχ...
 • Page 66 πρ τυπα ή έγγραφα τυποποίησης: Φοράτε ωτοασπίδες EN60745 ENG900-1 Το τεχνικ πληροφοριακ υλικ διατηρείται απ : Κραδασμ ς Makita International Europe Ltd. Η ολική τιμή δ νησης (άθροισμα τρι-αξονικού Technical Department (Τεχνικ Τμήμα), διανύσματος) καθορίζεται σύμφωνα με το EN60745: Michigan Drive, Tongwell, Μοντέλο 9566PCV Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Είδος...
 • Page 68 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884754E992...

This manual is also suitable for:

9564pc9564pcv9565pc9565pcv9566pc9566pcv

Table of Contents