Husqvarna ST 227 Operator's Manual
Hide thumbs Also See for ST 227:
Table of Contents
 • Français

  • Manuel D'utilisation
  • 48 Sécurité
  • Installation
  • 51 Dépannage
  • Entretien
  • Caractéristiques Techniques
  • Remisage Et Mise Au Rebut
  • 55 Déclaration de Conformité UE
  • Garantie
 • Italiano

  • Manuale Dell'operatore
  • Sicurezza
  • Installazione
  • Conservazione E Smaltimento
  • Manutenzione
  • Ricerca Guasti
  • Dati Tecnici
  • Dichiarazione DI Conformità UE
  • Garanzia
 • Español

  • Manual de Usuario
  • Seguridad
  • Instalación
  • Mantenimiento
  • Resolución de Problemas
  • Almacenamiento y Desecho
  • Datos Técnicos
  • Declaración de Conformidad CE
  • Garantía
 • Deutsch

  • Bedienungsanleitung
  • Sicherheit
  • Installation
  • Fehlerbehebung
  • Wartung
  • Lagerung und Entsorgung
  • Technische Angaben
  • EU-Konformitätserklärung
  • Gewährleistung
 • Русский

  • Руководство По Эксплуатации
  • Безопасность
  • Установка
  • Поиск И Устранение Неисправностей
  • Техническое Обслуживание
  • Технические Данные
  • Хранение И Утилизация
  • Гарантия
  • Декларация Соответствия Требованиям ЕС
 • Magyar

  • KezelőI Kézikönyv
  • Biztonság
  • Telepítés
  • 106 Tárolás És Leselejtezés
  • Hibaelhárítás
  • Karbantartás
  • 107 Műszaki Adatok
  • EU Megfelelőségi Nyilatkozat
  • Garancia

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
EN
Operator's manual 2-12
SV
Bruksanvisning 13-22
DA
Brugsanvisning 23-32
FI
Käyttöohje 33-42
NO
Bruksanvisning 43-52
FR
Manuel d'utilisation 53-63
NL
Gebruiksaanwijzing 64-73
IT
Manuale dell'operatore 74-83
ES
Manual de usuario 84-94
DE
Bedienungsanweisung 95-105
RU
Руководство по эксплуатации
106-116
HU
Használati utasítás 117-126
PT
Manual do utilizador 127-137
BG
Ръководство за експлоатация
138-148
PL
Instrukcja obsługi 149-159
RO
Instrucţiuni de utilizare 160-170
ET
Kasutusjuhend 171-180
LV
Lietošanas pamācība 181-190
LT
Operatoriaus vadovas 191-200
SK
Návod na obsluhu 201-210
EL
Οδηγίες χρήσης 211-221
HR
Priručnik za korištenje 222-231
SL
Navodila za uporabo 232-241
CS
Návod k použití 242-251
EPOS Reference
station

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna ST 227

 • Page 1 Operator's manual 2-12 Manual do utilizador 127-137 Bruksanvisning 13-22 Ръководство за експлоатация 138-148 Brugsanvisning 23-32 Instrukcja obsługi 149-159 Käyttöohje 33-42 Instrucţiuni de utilizare 160-170 Bruksanvisning 43-52 Kasutusjuhend 171-180 Manuel d'utilisation 53-63 EPOS Reference Lietošanas pamācība 181-190 Gebruiksaanwijzing 64-73 station Operatoriaus vadovas 191-200 Manuale dell'operatore 74-83 Návod na obsluhu 201-210 Manual de usuario 84-94...
 • Page 2: Table Of Contents

  The serial number is on the product rating plate and on the product carton. Use the serial number to register your product on www.husqvarna.com. 1.1.1 Support 1.1.3 Product description For support about the product, speak to your Husqvarna Note: Husqvarna regularly updates the appearance servicing dealer.
 • Page 3 1.1.4 Product overview Reference station This product complies with the applicable UK Directives. Support bracket Post bracket small, for post dimensions 32-44 mm/ 1.26-1.73 in. Post bracket large, for post dimensions 44-55 mm/ It is not permitted to dispose the product 1.73-2.16 in.
 • Page 4: Safety

  • Disconnect the product from the power supply • Husqvarna does not guarantee full compatibility before you clean or do maintenance on the between the product and other types of wireless product. systems such as remote controls, radio transmitters, hearing loops, underground electric 2.5 In the event of a thunderstorm...
 • Page 5: Installation

  Speak to your local Husqvarna position. representative for more information. 3.3 To examine where to put the power •...
 • Page 6 3.4 Installation of the product Put the arm on top of the post. Read and understand the instructions about the To examine where to put the reference station. Refer to reference station on page 5 . Read the Operator's manual for the robotic lawn mower to be used together with the reference station.
 • Page 7 Connect the low-voltage cable to the reference station and the power supply. Refer to To examine where to put the power supply on page 5 . Attach the low-voltage cable to the post from the reference station to the power supply with cable ties.
 • Page 8 Tighten the screw (Torx 20) on the arm of the reference station. Put the cable of the reference station through the slot in the arm and install the reference station on Connect the low-voltage cable to the reference the arm. station and the power supply.
 • Page 9: Maintenance

  The reference station is not working due to an error. Restart the product. If the prob- lem stays, speak to your approved servicing dealer. White flashing light Firmware update is necessary. Speak to your local Husqvarna representative. 6 Storage and disposal 6.1 Storage 6.2 Disposal...
 • Page 10: Technical Data

  7 Technical data 7.1 Technical data Dimensions Length, max length including plate for post installation cm / in. 36 / 13.8 Width, cm / in. 19 / 7.5 Height, cm / in. 36 / 13.8 Weight, reference station kg / lb 0.88 / 1.9 Weight, arm kg / lb 0.33 / 0.73...
 • Page 11: Warranty

  If an error occurs with your Husqvarna product, please • The product may only be used in compliance with contact Husqvarna local representative for further the instructions in this Operator’s Manual.
 • Page 12: Declaration Of Conformity

  10 UK Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the product: Description Communication kit Brand HUSQVARNA Type/Model HUSQVARNA Reference Station Identification Serial numbers dating from 2021 week 40...
 • Page 13 Serienummer: Serienumret finns på produktens typskylt och på produktkartongen. Använd serienumret för att registrera din produkt på www.husqvarna.com. 11.1.1 Support 11.1.3 Produktbeskrivning Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om support Notera: Husqvarna uppdaterar regelbundet för produkten. produkternas utseende och funktion. Se Support på sida 11.1.2 Systembeskrivning...
 • Page 14 11.1.4 Produktöversikt Referensstation Den här produkten överensstämmer med gällande direktiv för Storbritannien. Stödfäste Litet stolpfäste, för stolpar som är 32–44 mm Stort stolpfäste, för stolpar som är 44–55 mm Det är inte tillåtet att kassera produkten Skruvar som vanligt hushållsavfall. Följ nationella Skruvar bestämmelser och använd det lokala Brickor...
 • Page 15 • Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan du rengör den eller utför underhåll på den. • Husqvarna garanterar ej full kompatibilitet mellan produkten och andra typer av trådlösa system 12.5 Vid åskväder såsom fjärrstyrningar, radiosändare, hörslingor, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande.
 • Page 16 • Särskilda inställningar krävs om platsen har mer än Installera inte en robotgräsklippare och referensstation. Prata referensstationen på en flaggstång. med din lokala Husqvarna-representant för mer Referensstationens rörelser påverkar de information. korrigeringsdata som skickas till produkten med korrekt position. 13.3 Undersöka var strömförsörjningen kan placeras •...
 • Page 17 13.4 Installation av produkten Läs och förstå anvisningarna om referensstationen. Se Undersöka var referensstationen kan placeras på sida 16 . Läs bruksanvisningen för robotgräsklipparen som ska användas tillsammans med referensstationen. Du kan installera referensstationen på en stolpe eller vägg. OBSERVERA: Referensstationens rörelser påverkar de korrigeringsdata som skickas till produkten med korrekt position.
 • Page 18 Anslut lågspänningskabeln till referensstationen och strömförsörjningen. Se Undersöka var strömförsörjningen kan placeras på sida 16 . Fäst lågspänningskabeln mot stolpen med buntband från referensstationen till strömförsörjningen. OBSERVERA: lågspänningskabeln inte sitter fast ordentligt med buntband kan den skadas vid hård vind. 10.
 • Page 19 Dra åt skruven (Torx 20) på referensstationens arm. För referensstationens kabel genom hålet i armen och montera referensstationen på armen. Anslut lågspänningskabeln till referensstationen och strömförsörjningen. Fäst lågspänningskabeln mot väggen med buntband från referensstationen till strömförsörjningen. OBSERVERA: lågspänningskabeln inte sitter fast ordentligt med buntband kan den skadas vid hård vind.
 • Page 20 Rött blinkande ljus Referensstationen fungerar inte på grund av ett fel. Starta om produkten. Om proble- met kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad. Vitt blinkande ljus Programvaruuppdatering krävs. Tala med en lokal Husqvarna-representant. 16 Förvaring och kassering 16.1 Förvaring 16.2 Kassering Om du förvarar referensstationen inomhus ska du låta...
 • Page 21 17 Tekniska data 17.1 Tekniska data Dimensioner Längd, maximal längd inklusive platta för stolpmontering cm / tum 36 / 13,8 Bredd, cm / tum 19 / 7,5 Höjd, cm / tum 36 / 13,8 Vikt, referensstation kg / lb 0,88 / 1,9 Vikt, arm kg / lb 0,33 / 0,73 Referensstation...
 • Page 22 ändringar av produkten eller dess strömförsörjning • Produkten får bara användas i enlighet med Om ett fel inträffar med din Husqvarna-produkt ska du instruktionerna i den här bruksanvisningen. Den kontakta din lokala Husqvarna-representant för att få här tillverkargarantin påverkar inte garantier mot ytterligare instruktioner.
 • Page 23 Serienummeret findes på produktets typeskilt og på produktkassen. Brug serienummeret, når du skal registrere dit produkt på www.husqvarna.com. 20.1.1 Support 20.1.3 Produktbeskrivelse Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få Bemærk: Husqvarna opdaterer regelmæssigt sine support til dit produkt. produkters udseende og funktion. Se Support på...
 • Page 24 20.1.4 Produktoversigt Referencestation Dette produkt overholder gældende UK- direktiver. Støttebeslag Lille stolpebeslag til stolpedimensioner 32-44 mm Stort stolpebeslag til stolpedimensioner 44-55 mm Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som almindeligt Skruer husholdningsaffald. Overhold de nationale Skruer bestemmelser, og brug det lokale Skiver genbrugssystem.
 • Page 25 • Husqvarna garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse • Tag stikket til produktet ud af stikkontakten, før du systemer, såsom fjernbetjeninger, radiosendere, rengør eller udfører vedligeholdelse på...
 • Page 26 Specielle indstillinger er nødvendige, hvis stedet referencestationen på en flagstang. har mere end én robotplæneklipper og Referencestationens bevægelser påvirker referencestation. Spørg den lokale Husqvarna- de korrektionsdata, der sendes til produktet forhandler for at få yderligere oplysninger. med den nøjagtige position.
 • Page 27 22.4 Installation af produktet Læs og forstå instruktionerne om referencestationen. Se Sådan undersøges, hvor referencestationen skal placeres på side 26 . Læs instruktionsbogen for den robotplæneklipper, der skal bruges sammen med referencestationen. Du kan installere referencestationen på en stolpe eller en væg.
 • Page 28 Slut lavspændingskablet til referencestationen og strømforsyningen. Se Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres på side 26 . Tilslut lavspændingskablet til stolpen fra referencestationen til strømforsyningen med kabelbindere. BEMÆRK: Hvis lavspændingskablet ikke er stramt forbundet med kabelbindere, kan det blive beskadiget i hård vind. 10.
 • Page 29 Spænd skruen (Torx 20) på referencestationens arm. Før referencestationens kabel gennem hullet i armen, og monter referencestationen på armen. Slut lavspændingskablet til referencestationen og strømforsyningen. Tilslut lavspændingskablet til væggen fra referencestationen til strømforsyningen med kabelbindere. BEMÆRK: Hvis lavspændingskablet ikke er stramt forbundet med kabelbindere, kan det blive beskadiget i hård vind.
 • Page 30 Blinkende rødt lys Referencestationen fungerer ikke pga. en fejl. Genstart produktet. Hvis problemet fort- sætter, skal du kontakte din godkendte forhandler. Blinkende hvidt lys Firmwareopdatering er nødvendig. Kontakt din lokale Husqvarna-repræsentant. 25 Opbevaring og bortskaffelse 25.1 Opbevaring 25.2 Bortskaffelse Hvis du opbevarer referencestationen indendørs, skal Overhold de lokale krav til genanvendelse og de du beholde armen monteret på...
 • Page 31 26 Tekniske data 26.1 Tekniske data Dimensioner Længde, maks. længde inklusive plade til installation af stolpe cm. Bredde, cm. Højde, cm. Vægt, referencestation kg 0,88 Vægt, arm kg 0,33 Referencestation Type af strømforsyningsenhed ADP-40BR, ADP-40EW XX Strømforsyningsindgang, V AC 100-240 Strømforsyningsudgang, V DC Strømforsyningsudgang, A Lavspændingskabel, længde, m...
 • Page 32 • Produktet må kun anvendes i overensstemmelse Hvis der opstår fejl på dit Husqvarna-produkt, bedes du med instruktionerne i denne brugsanvisning. kontakte din lokale kundeservice hos Husqvarna for Producentens garanti påvirker ikke eksisterende yderligere oplysninger. Sørg venligst for at have garantikrav mod forhandleren.
 • Page 33 29.1 Johdanto Sarjanumero: Sarjanumero on laitteen tyyppikilvessä ja pakkauksessa. Käytä sarjanumeroa rekisteröidessäsi laitetta osoitteessa www.husqvarna.com. 29.1.1 Tukipalvelut 29.1.3 Tuotekuvaus Voit kysyä Husqvarna-tuotteen huoltopalveluista Huomautus: Husqvarna päivittää laitteidensa huoltoliikkeessä. ulkonäköä ja toimintoja säännöllisesti. Katso 29.1.2 Järjestelmän kuvaus Tukipalvelut sivulla 33 .
 • Page 34 29.1.4 Laitteen kuvaus Viiteasema Varsi Laitetta ei saa hävittää normaalin Tukikiinnike kotitalousjätteen mukana. Noudata Tolppakiinnike, pieni, tolpan mitoille 32–44 mm kansallisia säädöksiä ja käytä paikallista Tolppakiinnike, suuri, tolpan mitoille 44–55 mm kierrätysjärjestelmää. Ruuvit Ruuvit Käytä irrotettavaa virtalähdet- Aluslevyt tä symbolin vieressä olevas- Virtalähde sa tyyppikilvessä...
 • Page 35 30.5 Ukkosen sattuessa • Husqvarna ei takaa laitteen täyttä Viiteaseman sähköosien vahingoittumisriskin yhteensopivuutta muiden langattomien pienentämiseksi suosittelemme, että viiteaseman järjestelmien, kuten kaukosäätimien, virransyöttö katkaistaan, jos ukonilma on mahdollinen.
 • Page 36 • Erityisasetuksia vaaditaan, jos työalueella on Huomautus: Lisätietoja asennuksesta on enemmän kuin yksi robottiruohonleikkuri ja osoitteessa www.husqvarna.com. viiteasema. Lisätietoja saat paikalliselta Husqvarna-edustajalta. 31.2 Viiteaseman paikan määrittäminen 31.3 Virtalähteen paikan määrittäminen HUOMAUTUS: VAROITUS: Jos lähellä on Älä...
 • Page 37 HUOMAUTUS: Huomautus: Kartan kohteet Viiteasema on asennettava muuttavat sijaintia, jos siirrät viiteasemaa. tolpan yläosaan. Säädä kartan kohteita tai tee asennus uudelleen Automower ® Connect - Kiinnitä viiteasema tolppaan kahdella ruuvilla sovelluksessa. (4 mm:n kuusiokoloavain). 31.4.1 Asennustyökalut • Ruuvimeisseli, Torx 20. •...
 • Page 38 Pidä viiteaseman vartta aitaa vasten, johon aiot kiinnittää sen. Tee aitaan neljä merkkiä neljän ruuvin kiinnitystä varten. Kiristä viiteaseman varren ruuvi (Torx 20). Huomautus: Jos viiteasema asennetaan aitaan, viiteaseman yläosan on yletyttävä aidan yläpuolelle. Poraa aitaan neljä reikää neljää ruuvia varten. Asenna viiteasema aitaan neljällä...
 • Page 39 Kiristä viiteaseman varren ruuvi (Torx 20). Liitä matalajännitekaapeli viiteasemaan ja virtalähteeseen. Kiinnitä matalajännitekaapeli aitaan viiteasemasta Kiinnitä liitin varren pidikkeisiin. virtalähteeseen nippusiteillä. HUOMAUTUS: matalajännitekaapelia ei ole kiinnitetty tiukasti nippusiteillä, se voi vaurioitua kovassa tuulessa. Aseta virtalähde vähintään 30 cm:n korkeudelle Virtalähteen paikan maasta.
 • Page 40 Punainen vilkkuva valo Viiteasema ei toimi virheen takia. Käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hyväksyttyyn huoltoliikkeeseen. Valkoinen vilkkuva valo Laiteohjelmisto on päivitettävä. Ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-edustajaasi. 34 Säilyttäminen ja hävittäminen 34.1 Säilytys 34.2 Hävittäminen Jos varastoit viiteaseman sisätiloihin, pidä varsi Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.
 • Page 41 Laitteen ja muiden langattomien järjestelmien, kuten kaukosäätimien ja radiolähettimien, täydellistä yhteensopivuutta ei voida taata. 35.2 Rekisteröidyt tavaramerkit Bluetooth ® Bluetooth SIG, inc. :n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna -sanamerkki ja -logot ovat käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. 36 Takuu 36.1 Takuuehdot •...
 • Page 42 Husqvarna-edustajaan. Jos Husqvarna-laitteeseen tulee toimintahäiriö, kysy lisäohjeita paikalliselta Husqvarna-edustajalta. Ota 37 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 vakuuttaa täten, että tuote: Kuvaus Tiedonsiirtosarja Tuotemerkki HUSQVARNA...
 • Page 43 Hvis du ønsker støtte for produktet, kan du snakke med Husqvarna-serviceforhandleren din. 38.1.3 Produktbeskrivelse 38.1.2 Systembeskrivelse Merk: Husqvarna oppdaterer jevnlig utseendet og EPOS-systemet inneholder en robotgressklipper, en Støtte på side 43 . funksjonen til produktene. Se ladestasjon og en referansestasjon.
 • Page 44 38.1.4 Produktoversikt Referansestasjon Dette produktet samsvarer med gjeldende UK-direktiver. Støttebrakett Liten stolpebrakett, for stolpemål 32–44 mm / 1,26–1,73 tommer Stor stolpebrakett, for stolpemål 44–55 mm / 1,73– Det er ikke tillatt å kaste dette produktet 2,16 tommer som vanlig husholdningsavfall. Følg nasjonale forskrifter, og bruk det lokale Skruer gjenvinningssystemet.
 • Page 45 Les de følgende produktet. advarselinstruksjonene før du bruker produktet. • Husqvarna garanterer ikke at produktet er fullt kompatibelt med andre typer trådløse systemer, som fjernkontroller, radiosendere, teleslynger, • Koble produktet fra strømforsyningen før du nedgravde elektriske dyregjerder og lignende.
 • Page 46 10° 10° OBS: Bruk originale reservedeler og originalt installasjonsmateriale. Merk: Se www.husqvarna.com for mer informasjon om installasjon. • Installer referansestasjonen i minimum 2.5 m / 8 fots høyde. 40.2 Slik finner du ut hvor du skal •...
 • Page 47 40.4 Installasjon av produktet Sett armen på toppen av stolpen. Les og forstå instruksjonene om referansestasjonen. Se Slik finner du ut hvor du skal plassere referansestasjonen på side 46 . Les brukerhåndboken for robotgressklipperen som skal brukes sammen med referansestasjonen. Du kan installere referansestasjonen på...
 • Page 48 Koble lavspenningskabelen til referansestasjonen og strømforsyningen. Se Slik finner du ut hvor du skal plassere strømforsyningen på side 46 . Koble lavspenningskabelen til stolpen fra referansestasjonen og til strømforsyningen med kabelstropper. OBS: Hvis lavspenningskabelen ikke er godt festet med kabelstrips, kan den bli skadet av sterk vind.
 • Page 49 Trekk til skruen (Torx 20) på armen til referansestasjonen. Trekk kabelen til referansestasjonen gjennom sporet i armen, og monter referansestasjonen på Koble lavspenningskabelen til referansestasjonen armen. og strømforsyningen. Fest lavspenningskabelen til veggen fra referansestasjonen og til strømforsyningen med kabelstrips. OBS: Hvis lavspenningskabelen ikke er festet godt med kabelstrips, kan den bli skadet av sterk vind.
 • Page 50 Referansestasjonen fungerer ikke på grunn av en feil. Start produktet på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren. Hvitt blinkende lys Fastvareoppdatering er nødvendig. Snakk med den lokale Husqvarna-representanten. 43 Oppbevaring og kassering 43.1 Oppbevaring 43.2 Kassering...
 • Page 51 44 Tekniske data 44.1 Tekniske data Dimensjoner Lengde, maksimal lengde, inkludert plate for stolpeinstallasjon, cm/ 36/13,8 tommer. Bredde, cm/tommer. 19/7,5 Høyde, cm/tommer. 36/13,8 Vekt, referansestasjon, kg/pund. 0,88/1,9 Vekt, arm, kg/pund. 0,33/0,73 Referansestasjon Type strømforsyningsenhet ADP-40BR, ADP-40EW XX Inngangseffekt, strømforsyning, V AC 100–240 Utgangseffekt, strømforsyning, V DC Utgangseffekt, strømforsyning, A...
 • Page 52 • Produktet må bare brukes i samsvar med strømforsyning. instruksjonene i denne brukerhåndboken. Denne Hvis det oppstår en feil med Husqvarna-produktet ditt, produsentgarantien påvirker ikke garantirettigheter må du kontakte Husqvarnas lokale representant for mot forhandleren/butikken. ytterligere instruksjoner. Ha kvitteringen og produktets •...
 • Page 53: Manuel D'utilisation

  Numéro de série : Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique et sur le carton du produit. Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre produit sur www.husqvarna.com. 47.1.1 Assistance des points de réglage pour créer une carte dans une application.
 • Page 54 47.1.4 Aperçu du produit Station de référence Ce produit est conforme aux directives en Bras vigueur au Royaume-Uni. Support de fixation Petit support de poteau, pour poteaux de 32-44 mm/1,26-1,73 po Grand support de poteau, pour poteaux de Ce produit ne doit pas être jeté avec les 44-55 mm/1,73-2,16 po ordures ménagères.
 • Page 55: 48 Sécurité

  AVERTISSEMENT: Lisez les • Husqvarna ne garantit en aucun cas la instructions qui suivent avant d'utiliser le compatibilité totale entre le produit et d'autres produit. types de dispositif sans fil comme des télécommandes, des transmetteurs radio, des...
 • Page 56: Installation

  Remarque: reportez-vous à la section • Installez la station de référence à www.husqvarna.com pour obtenir plus d'informations une hauteur minimum de 2.5 m / 8 pi. sur l'installation. • La distance maximale entre la station de référence et le produit est de 500 m / 1640 pi lorsque la visibilité...
 • Page 57 • Utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) pour brancher le bloc d'alimentation à la prise de courant. • Si nécessaire, prolongez le câble basse tension. Le câble basse tension peut être prolongé jusqu'à 100 m / 328 pi. 49.4 Installation du produit Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions relatives à...
 • Page 58 Tirez le câble de la station de référence dans la fente du bras et installez la station de référence Raccordez le câble basse tension à la station de sur le bras. référence et à l'alimentation électrique. Reportez- Détermination de l'emplacement vous à...
 • Page 59 Remarque: si la station de référence est installée sur un mur, la partie supérieure de la station de référence doit se trouver au-dessus du mur. Percez 4 trous dans le mur pour les 4 vis. Installez la station de référence sur le mur à l'aide Fixez le connecteur aux attaches du bras.
 • Page 60: Entretien

  La station de référence ne fonctionne pas en raison d'une erreur. Redémarrez le pro- duit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé. Lumière blanche clignotan- Une mise à jour du firmware est nécessaire. Contactez votre représentant Husqvarna local. 60 - Entretien...
 • Page 61: Remisage Et Mise Au Rebut

  52 Remisage et mise au rebut 52.1 Remisage 52.2 Mise au rebut Si vous remisez la station de référence à l'intérieur, Respectez les consignes locales de recyclage et la maintenez le bras installé sur le montant ou au mur pour réglementation en vigueur.
 • Page 62: Garantie

  Bluetooth SIG, inc. , et toute utilisation La marque et les logos sont des marques déposées appartenant à de ces marques par Husqvarna est régie par une licence. 54 Garantie 54.1 Conditions de garantie Exemples de pannes non couvertes par la garantie : •...
 • Page 63 et que les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques suivantes sont appliquées : • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 • EN 55032:2015 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 •...
 • Page 64 56.1.1 Steun product te bedienen en waypoints toe te voegen om een kaart in een app te maken. Neem contact op met uw Husqvarna-dealer voor ondersteuning met betrekking tot het product. 56.1.3 Productbeschrijving 56.1.2 Systeembeschrijving Let op:...
 • Page 65 56.1.4 Productoverzicht Referentiestation Dit product voldoet aan de geldende UK- richtlijnen. Steunbeugel Paalbeugel klein, voor paalafmetingen 32-44 mm/ 1.26-1.73 inch Paalbeugel groot, voor paalafmetingen 44-55 mm/ Het is niet toegestaan om het product als 1.73-2.16 inch normaal huishoudelijk afval af te voeren. Houd u aan de nationale voorschriften en Schroeven gebruik het lokale recyclingsysteem.
 • Page 66 De voedingskabel en verlengkabel moeten zich • Het product mag alleen worden gebruikt met de buiten het werkgebied bevinden om schade aan de voedingseenheid die is geleverd door Husqvarna. kabels te voorkomen. • Het product mag uitsluitend worden gebruikt in •...
 • Page 67 Speciale instellingen zijn nodig als het gebied OPGELET: Installeer het meer dan een robotmaaier en referentiestation referentiestation niet op een vlaggenmast. heeft. Neem contact op met een Husqvarna- Bewegingen van het referentiestation vertegenwoordiger bij u in de buurt voor meer beïnvloeden de correctiegegevens die met informatie.
 • Page 68 • Verleng de laagspanningskabel indien nodig. De Let op: De paalsteunen zijn verkrijgbaar in 2 laagspanningskabel kan worden verlengd tot 100 afmetingen, zodat ze passen op palen met m / 328 ft. verschillende afmetingen. Selecteer de juiste paalsteun voor uw installatie. 58.4 Montage van het product Lees en begrijp de instructies met betrekking tot het Plaats de arm boven op de paal.
 • Page 69 Sluit de laagspanningskabel aan op het referentiestation en de voeding. Zie Onderzoeken waar de voeding moet worden geplaatst op pagina 67 . Bevestig de laagspanningskabel met kabelbinders aan de paal vanaf het referentiestation naar de voeding. OPGELET: Indien de laagspanningskabel niet stevig is bevestigd met kabelbinders, kan deze bij harde wind beschadigd raken.
 • Page 70 Draai de schroef (Torx 20) op de arm van het referentiestation vast. Trek de kabel op het referentiestation door de sleuf in de arm en installeer het referentiestation op de Sluit de laagspanningskabel aan op het arm. referentiestation en de voeding. Bevestig de laagspanningskabel met kabelbinders aan de muur vanaf het referentiestation naar de voeding.
 • Page 71 Het referentiestation werkt niet vanwege een fout. Start het product opnieuw op. In- dien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende service- dealer. Wit knipperend lampje Er is een firmware-update nodig. Neem contact op met uw plaatselijke Husqvarna ver- tegenwoordiger. 61 Opbergen en afdanken 61.1 Opslag 61.2 Afvoeren...
 • Page 72 62 Technische gegevens 62.1 Technische gegevens Afmetingen Lengte, max. lengte inclusief plaat voor montage op paal cm/inch 36 / 13,8 Breedte, cm/inch 19 / 7,5 Hoogte, cm/inch 36 / 13,8 Gewicht, referentiestation kg / lb 0,88 / 1,9 Gewicht, arm kg / lb 0,33 / 0,73 Referentiestation Type voedingseenheid...
 • Page 73 Bluetooth ® Bluetooth SIG, inc. -woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie. 63 Garantie 63.1 Garantievoorwaarden • Schade veroorzaakt door het weglekken van water door het gebruik van een hogedrukreiniger.
 • Page 74: Manuale Dell'operatore

  Numero di serie: Il numero di serie si trova sulla targhetta dati di funzionamento del prodotto e sulla confezione del prodotto. Utilizzare il numero di serie per registrare il prodotto sul sito Web www.husqvarna.com. 65.1.1 Supporto 65.1.3 Descrizione del prodotto...
 • Page 75 65.1.4 Panoramica del prodotto Stazione di riferimento Il presente prodotto è conforme alle Braccio direttive UK vigenti. Staffa di supporto Staffa per palo piccolo, dimensioni 32-44 mm / 1,26-1,73 poll. Staffa per palo grande, dimensioni 44-55 mm / Non è consentito smaltire questo prodotto 1,73-2,16 poll.
 • Page 76: Sicurezza

  AVVERTENZA: contenuto. Leggere le seguenti • Husqvarna non garantisce la completa avvertenze prima di utilizzare il prodotto. compatibilità tra il prodotto e altri tipi di sistemi wireless, quali telecomandi, trasmettitori radio, • Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione del apparecchi acustici, recinzioni elettriche interrate prodotto, scollegarlo dalla presa di corrente.
 • Page 77: Installazione

  I movimenti della stazione di robot tagliaerba. Contattare il rappresentante riferimento influiscono sui dati di correzione locale Husqvarna per ulteriori informazioni. inviati al prodotto con la posizione corretta. 67.3 Esame della collocazione •...
 • Page 78 • Se necessario, estendere il cavo a bassa tensione. Nota: Le staffe sono disponibili in 2 dimensioni a Il cavo a bassa tensione può essere esteso fino A seconda delle dimensioni del palo. Selezionare la 100 m / 328 ft. staffa del palo adatta per l'installazione.
 • Page 79 Collegare il cavo a bassa tensione alla stazione di riferimento e all'alimentatore. Fare riferimento a Esame della collocazione dell'alimentatore alla pagina 77 . Collegare il cavo a bassa tensione al palo, dalla stazione di riferimento all'alimentatore con le fascette per cavi. ATTENZIONE: Se il cavo a bassa tensione non è...
 • Page 80 Serrare la vite (Torx 20) sul braccio della stazione di riferimento. Inserire il cavo sulla stazione di riferimento attraverso la fessura nel braccio e installare la Collegare il cavo a bassa tensione alla stazione di stazione di riferimento sul braccio. riferimento e all'alimentatore.
 • Page 81: Manutenzione

  La stazione di riferimento non funziona a causa di un errore. Riavviare il prodotto. Se il problema persiste, contattare un rivenditore autorizzato con assistenza. Luce bianca lampeggiante È necessario aggiornare il firmware. Rivolgersi al proprio rappresentante Husqvarna. 70 Conservazione e smaltimento 70.1 Rimessaggio 70.2 Smaltimento...
 • Page 82: Dati Tecnici

  71 Dati tecnici 71.1 Dati tecnici Dimensioni Lunghezza, lunghezza massima inclusa la piastra per l'installazione 36 / 13,8 del palo cm / poll. Larghezza, cm / poll. 19 / 7,5 Altezza, cm / poll. 36 / 13,8 Peso, stazione di riferimento kg / lb 0,88 / 1,9 Peso, braccio kg / lb 0,33 / 0,73...
 • Page 83: Garanzia

  Bluetooth SIG, inc. e qualsiasi Il marchio denominativo e i logo sono marchi registrati di proprietà di utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna è soggetto a licenza. 72 Garanzia 72.1 Condizioni di garanzia Esempi di guasti non coperti da garanzia: •...
 • Page 84: Manual De Usuario

  Nº de serie: El número de serie se encuentra en la placa de características y en el embalaje del producto. Utilice el número de serie para registrar su producto en www.husqvarna.com. 74.1.1 Asistencia producto y se añaden puntos de referencia a fin de trazar un mapa en la aplicación.
 • Page 85 74.1.4 Descripción del producto Estación de referencia Este producto cumple con las directivas Brazo vigentes del Reino Unido. Abrazadera de soporte Abrazadera para poste pequeño, 32-44 mm (1,26-1,73 pulg.) Abrazadera para poste grande, 44-55 mm No está permitido desechar el producto (1,73-2,16 pulg.) como residuo doméstico normal.
 • Page 86: Seguridad

  ADVERTENCIA: Lea las siguientes • Husqvarna no garantiza la total compatibilidad instrucciones de advertencia antes de entre el producto y otro tipo de sistemas utilizar el producto. inalámbricos, como mandos a distancia, radiotransmisores, bucles magnéticos, vallas...
 • Page 87: Instalación

  Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna para obtener más información. • Instale la estación de referencia en un objeto fijo que no se mueva ni gire.
 • Page 88 • Coloque la fuente de alimentación en una zona bien ventilada. • Utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) cuando conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente. • Extienda el cable de baja tensión si es necesario. El cable de baja tensión se puede extender hasta 100 m (328 ft).
 • Page 89 Pase el cable de la estación de referencia a través de la ranura del brazo e instale la estación de Conecte el cable de baja tensión a la estación de referencia en el brazo. referencia y a la fuente de alimentación. Consulte Determinar el lugar donde se colocará...
 • Page 90 Nota: Si la estación de referencia se monta en una pared, dicha estación debe situarse por encima de la pared. Taladre 4 orificios en la pared para los 4 tornillos. Instale la estación de referencia en la pared con 4 tornillos. Fije el conector a las abrazaderas del brazo.
 • Page 91: Mantenimiento

  La estación de referencia no funciona debido a un error. Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado. Luz blanca intermitente Hay que actualizar el firmware. Hable con su representante local de Husqvarna. 1512 - 002 - 08.11.2021 Mantenimiento - 91...
 • Page 92: Almacenamiento Y Desecho

  79 Almacenamiento y desecho 79.1 Almacenamiento 79.2 Eliminación Si guarda la estación de referencia en un espacio Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas cerrado, deje el brazo instalado en el poste o en la aplicables. pared para poder montarla en el mismo sitio más adelante.
 • Page 93: Garantía

  Bluetooth Bluetooth SIG, inc. Los logotipos y las denominaciones son marcas comerciales registradas propiedad de y su uso por parte de Husqvarna está sujeto a una licencia. 81 Garantía 81.1 Condiciones de la garantía • Daños causados por la filtración de agua como consecuencia del uso de un sistema de limpieza a ®...
 • Page 94 Además, se aplican las especificaciones técnicas o los estándares armonizados siguientes: • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 • EN 55032:2015 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 • ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 •...
 • Page 95: Bedienungsanleitung

  83 Bedienungsanleitung 83.1 Einleitung Seriennummer: Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild und auf dem Karton des Geräts. Verwenden Sie die Seriennummer, um Ihr Gerät auf www.husqvarna.com zu registrieren. 83.1.1 Support 83.1.3 Gerätebeschreibung Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler, Hinweis: Husqvarna aktualisiert regelmäßig das...
 • Page 96 83.1.4 Geräteübersicht Referenzstation Dieses Gerät entspricht den geltenden Richtlinien für GB. Stützhalterung Pfostenhalterung klein, für Pfostenabmessungen 32-44 mm/1,26-1,73 Zoll Es ist nicht zulässig, dieses Gerät über Pfostenhalterung groß, für Pfostenabmessungen den normalen Hausmüll zu entsorgen. 44-55 mm/1,73-2,16 Zoll Befolgen Sie die nationalen Vorschriften und verwenden Sie das lokale Schrauben Recyclingsystem.
 • Page 97: Sicherheit

  Beachten Sie nationale Vorschriften über Gefahr von herabfallenden Objekten. Dies kann zu elektrische Sicherheit. Verletzungen führen. • Das Gerät darf nur mit dem von Husqvarna zur • Netzkabel und Verlängerungskabel müssen sich Verfügung gestellten Netzteil betrieben werden. außerhalb des Arbeitsbereichs befinden, damit sie •...
 • Page 98: Installation

  Einstellungen erforderlich. Bitte setzen Korrekturdaten aus, die mit der korrekten Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem Position an das Gerät gesendet werden. Husqvarna Vertreter vor Ort in Verbindung. 85.3 So finden Sie die richtige Position • Installieren Sie die Referenzstation an einem für das Netzteil...
 • Page 99 • Stellen Sie das Netzteil in einem Bereich mit guter Luftzirkulation auf. • Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD), wenn Sie das Netzteil an eine Steckdose anschließen. • Verlängern Sie ggf. das Niederspannungskabel. Das Niederspannungskabel kann auf bis zu 100 m/ 328 ft.
 • Page 100 Ziehen Sie die Schraube (Torx 20) am Arm der Referenzstation fest. Ziehen Sie das Kabel an der Referenzstation durch die Nut im Arm, und installieren Sie die Referenzstation am Arm. Schließen Sie das Niederspannungskabel an die Referenzstation und das Netzteil an. Siehe finden Sie die richtige Position für das Netzteil auf Seite 98 .
 • Page 101 Hinweis: Wenn die Referenzstation an einer Wand installiert wird, muss die Oberseite der Referenzstation über die Wand hinausragen. Bohren Sie 4 Löcher für die 4 Schrauben in die Wand. Montieren Sie die Referenzstation mit 4 Schrauben Befestigen Sie den Steckverbinder an den Clips an der Wand.
 • Page 102: Wartung

  Rotes Blinklicht Die Referenzstation funktioniert aufgrund eines Fehlers nicht. Das Gerät neu starten. Falls das Problem weiter besteht, einen autorisierten Fachhändler kontaktieren. Weißes Blinklicht Firmware-Aktualisierung ist erforderlich. Ihren lokalen Husqvarna Vertreter kontaktie- ren. 102 - Wartung 1512 - 002 - 08.11.2021...
 • Page 103: Lagerung Und Entsorgung

  88 Lagerung und Entsorgung 88.1 Lagerung 88.2 Entsorgung Wenn Sie die Referenzstation in Innenräumen lagern, Befolgen Sie die örtlichen Recyclinganforderungen und lassen Sie den Arm am Pfosten oder an der Wand geltenden Vorschriften. installiert, um die Referenzstation wieder an ihrer ursprünglichen Position installieren zu können.
 • Page 104: Gewährleistung

  Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Diese Herstellergarantie hat Sollten Sie eine Störung Ihres Husqvarna-Geräts keine Auswirkungen auf die feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Husqvarna- Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Vertreter vor Ort in Verbindung. Bitte halten Sie die Händler/Einzelhändler.
 • Page 105 und dass die folgenden harmonisierten Normen und/ oder technischen Daten angewendet werden; • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 • EN 55032:2015 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 •...
 • Page 106: Руководство По Эксплуатации

  92 Руководство по эксплуатации 92.1 Введение Серийный номер: Серийный номер указан на паспортной табличке и на упаковке изделия. Используйте серийный номер для регистрации изделия на веб-сайте www.husqvarna.com. 92.1.1 Поддержка добавления точек маршрута для создания карты в приложении. Для получения поддержки по вопросам работы...
 • Page 107 92.1.4 Обзор агрегата Контрольная станция Агрегат отвечает требованиям Рычаг соответствующих директив Опорный кронштейн Великобритании. Кронштейн стойки, малый, для стойки размером 32–44 мм / 1,26–1,73 дюйма Запрещается утилизировать данный Кронштейн стойки, большой, для стойки агрегат как обычные бытовые отходы. размером 44–55 мм /1,73–2,16 дюйма Соблюдайте...
 • Page 108: Безопасность

  93 Безопасность 93.1 Инструкции по технике • Компания Husqvarna не гарантирует нормальную совместную работу агрегата с безопасности другими беспроводными устройствами, такими как пульты дистанционного управления, Предупреждения, предостережения и примечания радиопередатчики, слуховые устройства, используются для выделения особо важных пунктов подземное электрическое ограждение для...
 • Page 109: Установка

  во всех направлениях при угле возвышения оригинальные запчасти и материалы для более 10°. установки. 160° Примечание: Дополнительную информацию об установке см. в разделе www.husqvarna.com. 10° 10° 94.2 Выбор места для установки контрольной станции ВНИМАНИЕ: Если рядом находится громоотвод, не устанавливайте...
 • Page 110 получения дополнительных сведений • Отвертка, Torx 20. свяжитесь с местным представителем • Шестигранный ключ, 4 мм. Входит в комплект Husqvarna. поставки. 94.3 Выбор места для установки 94.4.2 Установка передатчика на стойку источника питания Надежно закрепите стойку на стене, крыше или...
 • Page 111 Прикрепите передатчик к стойке с помощью 2 винтов (используйте шестигранный ключ 4 мм). Подсоедините кабель низкого напряжения к Протяните кабель передатчика через отверстие передатчику и источнику питания. См. раздел в рычаге и установите передатчик на рычаг. Выбор места для установки источника питания на...
 • Page 112 Примечание: Если передатчик устанавливается на стену, его верхняя часть должна находиться над стеной. Просверлите 4 отверстия в стене для 4 винтов. Установите передатчик на стену с помощью 4 винтов. Установите разъем на фиксаторы на рычаге. Затяните винт (Torx 20) на рычаге передатчика. Протяните...
 • Page 113: Техническое Обслуживание

  Мигает красным Контрольная станция не работает из-за ошибки. Перезапустите агрегат. Если не- исправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Мигает белым Требуется обновление встроенного ПО. Обратитесь к местному представителю Husqvarna. 1512 - 002 - 08.11.2021 Техническое обслуживание - 113...
 • Page 114: Хранение И Утилизация

  97 Хранение и утилизация 97.1 Хранение 97.2 Утилизация Если передатчик хранится в помещении, не Соблюдайте местное законодательство и снимайте рычаг со стойки или стены, чтобы можно действующие нормы в области переработки. было установить передатчик в исходное положение. Если в зимний период передатчик хранится вне помещения, рекомендуется...
 • Page 115: Гарантия

  и радиопередатчики, не гарантируется. 98.2 Зарегистрированные товарные знаки ® Bluetooth Словесный знак и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, inc. . Любое использование этих знаков компанией Husqvarna регулируется компании лицензионным соглашением. 99 Гарантия 99.1 Условия гарантии • Повреждения, вызванные проникновением...
 • Page 116 полностью соответствует следующим директивам и нормам ЕС: Нормативный акт Описание 2014/53/EU "О радиооборудовании" 2011/65/EU "Об ограничении использования опасных веществ" а также требованиям следующих согласованных стандартов и/или технических регламентов: • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 • EN 55032:2015 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 •...
 • Page 117: Kezelői Kézikönyv

  101 Kezelői kézikönyv 101.1 Bevezető Sorozatszám: A sorozatszám a termék típustábláján és dobozán van feltüntetve. A sorozatszám használatával regisztrálhatja termékét a www.husqvarna.com weboldalon. 101.1.1 Támogatás során útvonalpontokat hozzáadva, az alkalmazásban így térképet készítve virtuálisan határozható meg. A termékkel kapcsolatos támogatásért forduljon a Husqvarna szakszervizhez.
 • Page 118 101.1.4 A termék áttekintése Referenciaállomás Jelen termék megfelel a vonatkozó UK- irányelveknek. Tartókonzol Kis oszlopkonzol, 32–44 mm-es/1,26–1,73 hüvelykes oszlopmérethez A terméket nem szabad a szokásos Nagy oszlopkonzol, 44–55 mm-es/1,73–2,16 háztartási hulladékként elhelyezni. Tartsa hüvelykes oszlopmérethez be a nemzeti szabályozásokat, és használja a helyi újrahasznosítási Csavarok rendszert.
 • Page 119: Biztonság

  Tartsa be az elektromos biztonságra vonatkozó lezuhanásának veszélye. Ez személyi sérüléshez nemzeti előírásokat. vezethet. • A terméket kizárólag a Husqvarna által biztosított • A sérülés elkerülése érdekében a tápkábelnek és tápegységgel szabad használni. a hosszabbítókábelnek a munkaterületen kívül kell •...
 • Page 120: Telepítés

  üzembe helyezné a terméket. VIGYÁZAT: Csak eredeti alkatrészeket és telepítési anyagokat használjon. Megjegyzés: Az üzembe helyezéssel kapcsolatos bővebb információért lásd: www.husqvarna.com • A referenciaállomást legalább 2.5 m/8 láb magasságban szerelje fel. • A referenciaállomás és a termék közötti maximális 103.2 A referenciaállomás helyének...
 • Page 121 • Szükség esetén hosszabbítsa meg a Megjegyzés: Az oszlopkonzolok 2 méretben kisfeszültségű kábelt. Az kisfeszültségű kábel kaphatók, hogy illeszkedjenek a különböző legfeljebb 100m-re/328lábra hosszabbítható. oszlopméretekhez. Válassza ki a megfelelő oszlopkonzolt a felszereléshez. 103.4 A termék telepítése Tanulmányozza figyelmesen a referenciaállomásra Helyezze a kart az oszlop tetejére.
 • Page 122 Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a referenciaállomáshoz és a tápegységhez. Lásd: tápegység elhelyezésének megállapítása120. oldalon . Rögzítse az oszlophoz a referenciaállomástól a tápellátásig futó kisfeszültségű kábelt kábelkötözők segítségével. VIGYÁZAT: Ha a kisfeszültségű kábel nincs szorosan csatlakoztatva kábelkötözőkkel, az erős szélben megsérülhet. 10.
 • Page 123 Húzza meg a referenciaállomás karján lévő csavart (Torx 20). Vezesse át a referenciaállomás kábelét a karon lévő nyíláson, és szerelje fel a referenciaállomást a Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a karra. referenciaállomáshoz és a tápegységhez. Rögzítse a falhoz a referenciaállomástól a tápellátásig futó...
 • Page 124: Karbantartás

  A referenciaállomás egy hiba miatt nem működik. Indítsa újra a terméket. Ha a problé- ma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel. Villogó fehér fény Firmware-frissítés szükséges. Forduljon a helyi Husqvarna-képviselőhöz. 106 Tárolás és leselejtezés 106.1 Tárolás 106.2 Hulladékkezelés Ha a referenciaállomást beltéren tárolja, hagyja a kart az...
 • Page 125: 107 Műszaki Adatok

  107 Műszaki adatok 107.1 Műszaki adatok Méretek Hossz, max. hossz az oszlop felszereléséhez szükséges lemezzel, 36/13,8 cm/hüvelyk Szélesség, cm/hüvelyk 19/7,5 Magasság, cm/hüvelyk 36/13,8 Tömeg, referenciaállomás, kg/font 0,88/1,9 Tömeg, kar, kg/font 0,33/0,73 Referenciaállomás Tápegység típusa ADP-40BR, ADP-40EW XX Tápellátás bemenete, V AC 100–240 Tápellátás kimenete, V DC Tápellátás kimenete, A...
 • Page 126: Garancia

  107.2 Bejegyzett védjegyek Bluetooth ® Bluetooth SIG, inc. bejegyzett védjegye, és ezen jelzések Husqvarna általi szóvédjegy és embléma a(z) használata licencelés keretében történik. 108 Garancia 108.1 A garancia feltételei • Nagynyomású tisztítóberendezés alkalmazásából beszivárgott vízből adódó sérülés. ® A Husqvarna garancia két évig garantálja a termék...
 • Page 127 110.1 Introdução Número de série: O número de série encontra-se na etiqueta de tipo do produto e na embalagem do produto. Utilize o número de série para registar o seu produto em www.husqvarna.com. 110.1.1 Apoio 110.1.3 Descrição do produto Para apoio relativamente ao produto, contacte o seu...
 • Page 128 110.1.4 Vista geral do produto Estação de referência O produto está em conformidade com as Braço Diretivas do Reino Unido aplicáveis. Suporte de apoio Suporte para poste pequeno, para postes com 32-44 mm/1,26-1,73 pol. Suporte para poste grande, para postes com Não é...
 • Page 129 Leia as instruções de aviso • A Husqvarna não garante a total compatibilidade que se seguem antes de utilizar o produto. entre o produto e outros tipos de sistemas sem fios, tais como controlos remotos, transmissores •...
 • Page 130 CUIDADO: Utilize material de instalação e peças sobresselentes originais. Nota: Para mais informações sobre a instalação, consulte www.husqvarna.com. • Instale a estação de referência a uma altura mínima de 2.5 m/8 pés. • A distância máxima entre a estação de referência 112.2 Analisar onde colocar a estação...
 • Page 131 • Utilize um dispositivo diferencial residual (DDR) quando ligar a fonte de alimentação à tomada de alimentação. • Aumente o cabo de baixa tensão, se necessário. O cabo de baixa tensão pode ser aumentado até 100 m/328 pés. 112.4 Instalação do produto Leia e compreenda as instruções sobre a estação de Analisar onde colocar a estação de referência.
 • Page 132 Puxe o cabo da estação de referência através da ranhura no braço e instale a estação de referência Ligue o cabo de baixa tensão à estação de no braço. referência e à fonte de alimentação. Consulte Analisar onde colocar a fonte de alimentação na página 130 .
 • Page 133 Nota: Se a estação de referência estiver instalada numa parede, a respetiva parte superior tem de estar acima da parede. Perfure 4 orifícios na parede para os 4 parafusos. Instale a estação de referência na parede com os 4 parafusos. Fixe o conetor aos grampos do braço.
 • Page 134 A estação de referência não está a funcionar devido a um erro. Reinicie o produto. Se o problema persistir, contacte o revendedor com assistência técnica aprovado. Luz branca intermitente É necessária uma atualização de firmware. Contacte o seu representante Husqvarna local. 134 - Manutenção...
 • Page 135 115 Armazenamento e eliminação 115.1 Armazenamento 115.2 Eliminação Se armazenar a estação de referência no interior, Respeite os requisitos de reciclagem locais e os mantenha o braço instalado no poste ou na parede para regulamentos aplicáveis. poder instalar novamente a estação de referência na respetiva posição original.
 • Page 136 Bluetooth Bluetooth SIG, inc. e qualquer A palavra e os logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da utilização de tais marcas pela Husqvarna é feita mediante licença. 117 Garantia 117.1 Termos da garantia • Danos causados por infiltração de água devido à...
 • Page 137 está em plena conformidade com as seguintes diretivas e regulamentos da UE: Regulamento Descrição 2014/53/EU Relativa ao equipamento de rádio 2011/65/EU Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas e que as seguintes normas harmonizadas e/ou especificações técnicas são aplicadas; • EN 62368-1:2014+A11:2017 •...
 • Page 138 119.1 Въведение Сериен номер: Серийният номер се намира върху табелката с данни на продукта и на кашона на продукта. Използвайте серийния номер, за да регистрирате продукта си на www.husqvarna.com. 119.1.1 Поддръжка на точки от маршрута, за да се състави карта в...
 • Page 139 119.1.4 Общ преглед на продукта Базова станция Този продукт отговаря на изискванията Рамо на приложимите директиви на Опорна планка Обединеното кралство. Малка планка за стълб, за стълб с размери 32 – 44 mm/1,26 – 1,73 in Изхвърлянето на този продукт като Голяма...
 • Page 140 Уверете се, че щифтовете на кабела за ниско • Продуктът трябва да се използва само с напрежение и захранващият блок са чисти и предоставения от Husqvarna захранващ блок. сухи, преди да ги свържете. • Продуктът може да се използва само с...
 • Page 141 Използвайте 10° 10° оригинални резервни части и инсталационни материали. Забележка: Направете справка с www.husqvarna.com за повече информация относно монтирането. • Монтирайте базовата станция на височина от 121.2 За да проверите къде да най-малко 2.5 m/8 ft. поставите базовата станция •...
 • Page 142 ВНИМАНИЕ: Уверете се, че ножовете на косачката-робот няма да прережат захранващите кабели. • Поставете захранването на площ с покрив и защита от слънце и дъжд. • Поставете захранването на площ с добър въздушен поток. • Използвайте дефектнотокова защита (RCD), когато свързвате захранването към захранващия...
 • Page 143 Прокарайте кабела на базовата станция през прореза в рамото и монтирайте базовата Свържете кабела за ниско напрежение към станция върху рамото. базовата станция и захранването. Направете За да проверите къде да поставите справка с захранването на страница 141 . Закрепете кабела за ниско напрежение към стълба...
 • Page 144 Забележка: Ако базовата станция се монтира на стена, горната част на базовата станция трябва да е над стената. Пробийте 4 отвора в стената за 4-те винта. Монтирайте базовата станция на стената с помощта на 4 винта. Закрепете конектора към щипките на рамото. Затегнете...
 • Page 145 Базовата станция не работи поради грешка. Рестартирайте продукта. Ако про- на блемът продължава, говорете с Вашия одобрен сервизен дилър. Бяла мигаща светлина Необходима е актуализация на фърмуера. Говорете с Вашия местен представи- тел на Husqvarna. 1512 - 002 - 08.11.2021 Поддръжка - 145...
 • Page 146 124 Съхранение и изхвърляне 124.1 Съхранение 124.2 Изхвърляне Ако съхранявате базовата станция на закрито, Спазвайте местните изисквания за рециклиране и оставете рамото монтирано към стълба или стената, приложимите разпоредби. за да можете след това отново да монтирате базовата станция в първоначалната й позиция. Ако...
 • Page 147 Bluetooth Bluetooth SIG, inc. , и Словната марка и логата на са регистрирани търговски марки, собственост на всяко използване на тези марки от Husqvarna е лицензирано. 126 Гаранция 126.1 Гаранционни условия Примери за неизправности, които не са включени в гаранцията: ®...
 • Page 148 отговаря напълно на следните директиви и регламенти на ЕС: Разпоредба Описание 2014/53/EU Относно радиосъоръженията 2011/65/EU Ограничение за използване на определени опасни вещества и че следните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации са приложени; • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 • EN 55032:2015 •...
 • Page 149 128 Instrukcja obsługi 128.1 Wstęp Numer seryjny: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu oraz na opakowaniu produktu. Numeru seryjnego należy użyć w celu rejestracji produktu na stronie www.husqvarna.com. 128.1.1 Pomoc techniczna 128.1.3 Opis produktu Pomoc techniczną dotyczącą urządzenia można...
 • Page 150 128.1.4 Przegląd urządzenia Stacja referencyjna Niniejszy produkt jest zgodny z Ramię dyrektywami obowiązującymi w Wielkiej Wspornik Brytanii. Mały wspornik słupka, do słupków o średnicy 32– 44 mm / 1,26–1,73 cala Wyrzucanie produktu ze zwykłymi Duży wspornik słupka, do słupków o średnicy 44– odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 55 mm / 1,73–2,16 cala domowego jest zabronione.
 • Page 151 • Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z • Aby uniknąć uszkodzenia przewodów, przewód zasilaczem dostarczonym przez firmę Husqvarna. zasilający oraz przedłużacz muszą znajdować się • Urządzenie może być używane tylko z poza obszarem pracy. wyposażeniem zalecanym przez producenta.
 • Page 152 Uwaga: Więcej informacji na temat montażu znajduje • Stację referencyjną należy zamontować na się w części www.husqvarna.com. minimalnej wysokości 2.5 m / 8 stóp. • Maksymalna odległość między stacją referencyjną a produktem wynosi 500 m / 1640 stóp, gdy oba 130.2 Umiejscowienie stacji...
 • Page 153 • Podczas podłączania zasilacza do gniazda zasilania użyć wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). • W razie potrzeby należy przedłużyć przewód niskiego napięcia. Przewód niskiego napięcia można przedłużyć do 100 m / 328 stóp. 130.4 Montaż urządzenia Przeczytać ze zrozumieniem instrukcje dotyczące stacji Umiejscowienie stacji referencyjnej referencyjnej.
 • Page 154 Przeciągnąć przewód stacji referencyjnej przez otwór w ramieniu i zamontować stację referencyjną Podłączyć przewód niskiego napięcia do stacji na ramieniu. referencyjnej i zasilacza. Patrz Określanie lokalizacji zasilacza na stronie 152 . Przymocować przewód niskiego napięcia do słupka za pomocą opasek kablowych od stacji referencyjnej do zasilacza.
 • Page 155 Uwaga: Jeśli stacja referencyjna jest zamontowana na ścianie, jej górna część musi znajdować się nad ścianą. Wywiercić 4 otwory w ścianie na 4 śruby. Zamontować stację referencyjną na ścianie za pomocą 4 śrub. Przymocować złącze do zacisków na ramieniu. Dokręcić śrubę (wkrętak Torx 20) na ramieniu stacji referencyjnej.
 • Page 156 Czerwone migające światło Stacja referencyjna nie działa z powodu błędu. Ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso- wym. Białe migające światło Konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Husqvarna. 156 - Przegląd 1512 - 002 - 08.11.2021...
 • Page 157 133 Przechowywanie i utylizacja 133.1 Przechowywanie 133.2 Utylizacja W przypadku przechowywania stacji referencyjnej w Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących pomieszczeniu należy pozostawić na swoim miejscu recyklingu oraz obowiązujących przepisów. ramię zamontowane na słupku lub na ścianie, aby móc ponownie zamontować stację referencyjną w jej pierwotnym położeniu.
 • Page 158 ® Bluetooth Bluetooth SIG, Nazwa handlowa i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność inc. . Każde wykorzystanie takich znaków przez Husqvarna odbywa się w ramach umowy licencyjnej. 135 Gwarancja 135.1 Warunki gwarancji • Uszkodzenia spowodowane przedostawaniem się wody w wyniku korzystania z myjki ®...
 • Page 159 spełniają wszystkie wymogi określone w odpowiednich dyrektywach i przepisach UE: Przepis Opis 2014/53/EU Dotycząca sprzętu radiowego 2011/65/EU Dotycząca ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych oraz został zaprojektowany zgodnie z następującymi zharmonizowanymi normami i specyfikacjami technicznymi; • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 •...
 • Page 160 137.1 Introducere Număr de serie: Numărul de serie se află pe plăcuța de identificare a produsului și pe ambalajul produsului. Folosiți numărul de serie pentru a vă înregistra produsul pe www.husqvarna.com. 137.1.1 Asistență 137.1.3 Descrierea produsului Pentru asistență pentru produs, adresați-vă...
 • Page 161 137.1.4 Prezentarea generală a produsului Stație de referință Acest produs este în conformitate cu Braț directivele UK aplicabile. Consolă de susținere Consolă mică pentru stâlp, pentru stâlpi cu dimensiunea de 32-44 mm/1,26-1,73 in. Consolă mare pentru stâlp, pentru stâlpi cu Nu este permisă...
 • Page 162 Acest lucru poate duce • Produsul trebuie utilizat doar cu unitatea de la vătămări corporale. alimentare cu tensiune furnizată de Husqvarna. • Cablul de alimentare și cablul prelungitor trebuie să • Produsul poate fi utilizat numai cu echipamentul se afle în afara zonei de lucru, pentru a evita...
 • Page 163 și stații de referință. Adresați-vă poziția precisă trimise către produs. reprezentantului local Husqvarna pentru informații suplimentare. • Montați stația de referință pe un obiect fix, care nu se poate mișca sau roti.
 • Page 164 • Folosiți un dispozitiv de curent rezidual (RCD) când conectați sursa de alimentare la priza de alimentare. • Prelungiți cablul de joasă tensiune dacă este necesar. Cablul de joasă tensiune poate fi prelungit până la 100 m / 328 ft. 139.4 Instalarea produsului Citiți și familiarizați-vă...
 • Page 165 Trageți cablul stației de referință prin fanta din braț și montați stația pe braț. Conectați cablul de joasă tensiune la stația de referință și sursa de alimentare. Consultați Examinarea locului de amplasare a sursei de alimentare la pagina 163 . Prindeți cu coliere pe stâlp cablul de joasă...
 • Page 166 Nota: Dacă stația de referință este montată pe perete, partea superioară a acesteia trebuie să se afle deasupra peretelui. Realizați 4 găuri în perete pentru cele 4 șuruburi. Montați stația de referință pe perete cu cele 4 Prindeți conectorul de clemele brațului. șuruburi.
 • Page 167 Lumină roșie intermitentă Stația de referință nu funcționează din cauza unei erori. Reporniți produsul. Dacă pro- blema persistă, contactați reprezentantul de service autorizat. Lumină albă intermitentă Este necesară actualizarea firmware-ului. Contactați reprezentantul Husqvarna local. 1512 - 002 - 08.11.2021 Întreținerea - 167...
 • Page 168 142 Depozitare și eliminare 142.1 Depozitarea 142.2 Dezafectarea Dacă depozitați stația de referință la interior, lăsați brațul Respectați cerințele de reciclare și reglementările locale montat pe stâlp sau perete, pentru a putea monta din aplicabile. nou stația de referință în poziția inițială. Dacă...
 • Page 169 Nu se poate garanta compatibilitatea totală între produs și alte tipuri de sisteme wireless, precum telecomenzile și emițătoarele radio. 143.2 Mărci comerciale înregistrate ® Bluetooth Bluetooth SIG, inc. , iar utilizarea lor de Husqvarna Marca și siglele sunt mărci comerciale înregistrate ale se face sub licență. 144 Garanție 144.1 Termeni de garanție...
 • Page 170 și că au fost aplicate următoarele standardele armonizate și/sau specificații tehnice; • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 • EN 55032:2015 • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 • ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 •...
 • Page 171 Seerianumber: Seerianumber on toote mudeli etiketil ja toote pakendil. Registreerige oma toote seerianumber veebisaidil www.husqvarna.com. 146.1.1 Tugi 146.1.3 Toote kirjeldus Toote klienditoe küsimustes võtke ühendust Husqvarna Märkus: Husqvarna uuendab regulaarselt toodete edasimüüjaga. välimust ja funktsioone. Vt jaotist Tugi lk 171 .
 • Page 172 146.1.4 Toote tutvustus Viitejaam See toode vastab kehtivatele UK Õlg direktiividele. Tugikronstein Väike postikronstein, posti mõõtmetele 32–44 mm / 1,26–1,73 tolli. Suur postikronstein, posti mõõtmetele 44–55 mm / Toodet ei tohi kasutusest kõrvaldada koos 1,73–2,16 tolli. tavaliste olmejäätmetega. Järgige riiklikke eeskirju ja kasutage kohalikku jäätmete Kruvid ringlussevõtu süsteemi.
 • Page 173 • Husqvarna ei garanteeri täielikku ühilduvust toote • Lahutage toode toiteallikast enne, kui alustate ja muud tüüpi traadita süsteemide vahel, milleks toote puhastamist või hooldamist.
 • Page 174 Kui piirkonnas töötab rohkem kui üks robotniiduk ja Märkus: Paigaldamise kohta leiate lisateavet vt kasutatakse rohkem kui üht viitejaama, läheb vaja www.husqvarna.com. eriseadeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Husqvarna esindajaga. 148.2 Viitejaama asukoha valimine 148.3 Toiteallika asukoha valimine ETTEVAATUST: Kui läheduses asub HOIATUS: Ära lõika madalpingekaablit.
 • Page 175 ETTEVAATUST: Märkus: Viitejaama Viitejaam peab olema paigaldatud liigutamisel muudavad ka kaardil asuvad posti otsa. elemendid oma asukohta. Kohandage kaardil olevaid elemente või installige Kinnita viitejaam 2 kruvi abil (4 mm kuuskantvõti) ® rakenduses Automower Connect uuesti. postile. 148.4.1 Paigaldustööriistad • Kruvikeeraja, Torx 20.
 • Page 176 148.4.3 Viitejaama kinnitamine seinale Märkus: Kuna seinamaterjalid võivad olla erinevad, pole kinnitamiseks vajalikke kruvisid seadme komplektis kaasas. Hoia viitejaama õlga vastu seina, kuhu soovid selle kinnitada. Tee seinale 4 märgist kohta, kuhu soovid kinnitada 4 kruvi. Pinguta viitejaama õlal asuvad kruvid (Torx 20). Märkus: Kui viitejaam paigaldatakse seinale, peab viitejaama ülaosa ulatuma üle seina.
 • Page 177 Pinguta viitejaama õlal asuvad kruvid (Torx 20). Ühenda madalpingekaabel viitejaama ja toiteallikaga. Kinnita madalpingekaabel kaablivitsadega Kinnita konnektor õlal asuvatele klambritele. viitejaamast seinale ja toitekaablile. ETTEVAATUST: madalpingekaabel pole tugevalt kinnitatud, võib tugev tuul kaablivitsasid kahjustada. Paiguta toiteallikas vähemalt 30 cm / 12 tolli Toiteallika kõrgusele maapinnalt.
 • Page 178 Vilkuv punane tuli Viitejaam ei tööta tõrke tõttu. Taaskäivita toode. Probleemi püsimise korral pöördu vo- litatud hooldustöökotta. Vilkuv valge tuli Vajalik on püsivara värskendamine. Võtke ühendust kohaliku Husqvarna esindajaga. 151 Hoiustamine ja kasutuselt kõrvaldamine 151.1 Hoiustamine 151.2 Kõrvaldamine Viitejaama siseruumides hoiustades jäta õlg posti või Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid...
 • Page 179 Toote ja muud tüüpi raadiosüsteemide, näiteks kaugjuhtimispultide ja raadiosaatjate vahelist sobivust pole võimalik garanteerida. 152.2 Registreeritud kaubamärgid Bluetooth ® Bluetooth SIG, inc. registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna -i sõnamärk ja logod on ettevõtte kasutab neid litsentsi alusel. 153 Garantii 153.1 Garantiitingimused •...
 • Page 180 Kui teie Husqvarna tootel tekib tööhäire, pöörduge poole. Husqvarna kohaliku esindajaga ühendust võttes lisajuhiste saamiseks Husqvarna kohaliku esindaja hoidke käepärast tšekk ja toote seerianumber. 154 EÜ vastavusdeklaratsioon Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500, deklareerime omavastutusel, et toode: Kirjeldus Ühenduskomplekt Kaubamärk...
 • Page 181 Sērijas numurs atrodas uz datu plāksnītes un izstrādājuma iepakojuma. Izmantojiet sērijas numuru, lai reģistrētu izstrādājumu vietnē www.husqvarna.com. 155.1.1 Atbalsts 155.1.3 Izstrādājuma apraksts Lai saņemtu atbalstu saistībā ar Husqvarna, sazinieties Piezīme: Husqvarna regulāri atjaunina izstrādājumu ar apkalpojošo dīleri. konstrukciju un funkcionalitāti. Skatiet Atbalsts lpp.
 • Page 182 155.1.4 Produkta pārskats Atbalsta stacija Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām Balstenis AK direktīvām. Atbalsta kronšteins Staba kronšteins, mazs, stabiem ar izmēru 32–44 mm/1,26–1,73 collas Staba kronšteins, liels, stabiem ar izmēru 44–55 mm/1,73–2,16 collas Šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ievērojiet valsts normatīvus un Skrūves izmantojiet vietējo pārstrādes sistēmu.
 • Page 183 Ja uzstādāt atbalsta staciju augstā vietā, ir risks, elektrodrošības prasības. ka jūs varētu nokrist. Pārliecinieties, ka atbalsta • Šo produktu drīkst izmantot tikai ar Husqvarna stacijas uzstādīšanas laikā esat stabilā pozīcijā. nodrošināto barošanas bloku. 156.4 Drošības norādījumi par apkopi •...
 • Page 184 Lai iegūtu plašāku informāciju, nosūtīti produktam ar precīzo pozīciju. sazinieties ar savu vietējo Husqvarna pārstāvi. • Uzstādiet atbalsta staciju uz fiksēta priekšmeta, 157.3 Izdomājiet, kur atradīsies kas nevar izkustēties vai grozīties.
 • Page 185 157.4 Produkta uzstādīšana Uzlieciet balsteni staba galā. Izlasiet un izprotiet norādījumus par atbalsta staciju. Atbalsta stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. Skatiet šeit: 184 . Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu tam robotizētajam zāles pļāvējam, ko plānojat izmantot kopā ar atbalsta staciju. Atbalsta staciju varat uzstādīt pie staba vai pie sienas. IEVĒROJIET: Atbalsta stacijas kustības ietekmēs korekcijas datus, kas tiek...
 • Page 186 Pievienojiet zemsprieguma kabeli atsauces stacijai un strāvas avotam. Skatiet: Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks lpp. 184 . Nostipriniet zemsprieguma kabeli no atsauces stacijas līdz barošanas blokam pie staba, izmantojot kabeļu savilcējus. IEVĒROJIET: Ja zemsprieguma kabelis netiek stingri nostiprināts ar kabeļu savilcējiem, tas spēcīgā vējā var tikt sabojāts.
 • Page 187 Pievelciet skrūvi (Torx 20) uz atsauces stacijas balsteņa. Izvelciet atsauces stacijas kabeli cauri spraugai balstenī un uzstādiet atsauces staciju uz balsteņa. Pievienojiet zemsprieguma kabeli atsauces stacijai un strāvas avotam. Nostipriniet zemsprieguma kabeli no atsauces stacijas līdz barošanas blokam pie sienas, izmantojot kabeļu savilcējus.
 • Page 188 158 Apkope 158.1 Ievads — apkope Pārbaudiet visu skrūvju pievilkšanas griezes momentu. Katru gadu pārbaudiet instalāciju. Pārliecinieties, ka stabs ir stingri nostiprināts. Skrūve Darbarīks Griezes moments (Nm) No augšējās šasijas uz apakšējo šasiju Torx 20 Atbalsta stacija pie balsta Torx 20 Balsts pie staba Seškanšu atslēga, 4 mm 5–6...
 • Page 189 161 Tehniskie dati 161.1 Tehniskie dati Izmēri Garums, maks. garums, ietverot plāksni nostiprināšanai pie staba, 36/13,8 cm / collas Platums, cm / collas 19/7,5 Augstums, cm / collas 36/13,8 Svars, atbalsta stacija, kg / mārc. 0,88/1,9 Svars, balstenis kg / mārc. 0,33/0,73 Atbalsta stacija Barošanas bloka veids...
 • Page 190 161.2 Reģistrētās preču zīmes Bluetooth ® Bluetooth SIG, inc. reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši preču zīme un logotipi ir licencei. 162 Garantija 162.1 Garantijas noteikumi • Bojājumi, ko izraisa iesūcies ūdens pēc augstspiediena mazgātāja izmantošanas. ® Husqvarna garantija piešķir šim izstrādājumam 2 gadu...
 • Page 191 164 Naudojimo instrukcija 164.1 Įvadas Serijos numeris. Gaminio serijos numeris yra ant gaminio nominalių parametrų plokštelės ir nurodytas ant gaminio pakuotės. Norėdami užregistruoti gaminį www.husqvarna.com, naudokite serijos numerį. 164.1.1 Palaikymas atkuriama virtuali darbo zona ir sudaromas jos žemėlapis. Dėl gaminio palaikymo kreipkitės į Husqvarna aptarnavimo atstovą.
 • Page 192 164.1.4 Gaminio apžvalga Kontrolinė stotis Šis gaminys atitinka taikomas JK Gembė direktyvas. Atraminis laikiklis Mažas stulpo laikiklis, stulpo matmenys 32–44 mm / 1,26–1,73 col. Didelis stulpo laikiklis, stulpo matmenys 44–55 Draudžiama išmesti gaminį kartu su mm / 1,73–2,16 col. buitinėmis atliekomis. Laikykitės nacionalinių...
 • Page 193 165.5 Jei kyla audra su perkūnija įsitikinkite, ar viską gerai supratote. • Husqvarna negali užtikrinti visiško suderinamumo Kad būtų sumažinta kontrolinės stoties elektrinių tarp gaminio ir kitų tipų belaidžio ryšio sistemų, komponentų pažeidimo rizika, rekomenduojame atjungti tokių...
 • Page 194 į gaminį vejapjovė ir kontrolinė stotis, reikalingos siunčiamų pakoreguotų padėties duomenų specialiosios nuostatos. Dėl išsamesnės tikslumą. informacijos kreipkitės į savo „Husqvarna“ prekybos atstovą. • Kontrolinę stotį montuokite ant fiksuoto objekto, kuris nejuda ir nesisuka. 166.3 Kaip pasirinkti tinkamą vietą...
 • Page 195 166.4 Gaminio montavimas Perskaitykite ir įsitikinkite, kad suprantate instrukcijas, Kaip nustatyti, kur susijusias su kontroline stotimi. Žr. įrengti kontrolinę stotį psl. 194 . Perskaitykite naudojimo instrukciją, skirtą robotui vejapjovei, kurį naudosite su kontroline stotimi. Kontrolinę stotį galite montuoti ant stulpo ar sienos. PASTABA: Kontrolinės stoties judėjimas neigiamai paveiks į...
 • Page 196 Prijunkite žemosios įtampos kabelį prie kontrolinės stoties ir maitinimo šaltinio. Žr. Kaip pasirinkti tinkamą vietą maitinimo šaltiniui psl. 194 . Žemosios įtampos kabelį, einantį nuo kontrolinės stoties iki maitinimo šaltinio, pritvirtinkite prie stulpo kabelio laikikliais. PASTABA: Patikimai nepritvirtinus laikikliais žemosios įtampos kabelio, jis gali būti pažeistas kilus smarkiam vėjui.
 • Page 197 Priveržkite varžtą (naudodami „Torx 20“ suktuvą) ant kontrolinės stoties gembės. Prakiškite kontrolinės stoties kabelį pro angą gembėje ir pritvirtinkite kontrolinę stotį prie Prijunkite žemosios įtampos kabelį prie kontrolinės gembės. stoties ir maitinimo šaltinio. Žemosios įtampos kabelį, einantį nuo kontrolinės stoties iki maitinimo šaltinio, pritvirtinkite prie sienos kabelio laikikliais.
 • Page 198 Kontrolinė stotis neveikia dėl klaidos. Paleiskite gaminį iš naujo. Jeigu problemos ne- pavyksta išspręsti, kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros atstovą. Mirksinti balta šviesa Reikalingas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas. Pasikonsultuokite su vieti- niu „Husqvarna“ atstovu. 169 Laikymas ir šalinimas 169.1 Laikymas 169.2 Šalinimas Jei nenaudojimo laikotarpiu laikote kontrolinę...
 • Page 199 170 Techniniai duomenys 170.1 Techniniai duomenys Matmenys Ilgis (maksimalus ilgis, įskaitant montavimo ant stulpo plokštę), cm / 36 / 13,8 col. Plotis, cm / col. 19 / 7,5 Aukštis, cm / col. 36 / 13,8 Kontrolinės stoties svoris, kg / svar. 0,88 / 1,9 Gembės svoris, kg / svar.
 • Page 200 Husqvarna vietiniu įgaliotuoju atstovu. Gedimų, kuriems netaikoma garantija, pavyzdžiai: 172 ES atitikties deklaracija Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys: Aprašymas Ryšio priemonių rinkinys...
 • Page 201 173 Návod na obsluhu 173.1 Úvod Výrobné číslo: Výrobné číslo je uvedené na výkonovom štítku a na škatuli výrobku. Výrobné číslo použite na registráciu výrobku na webovej stránke spoločnosti www.husqvarna.com. 173.1.1 Technická podpora 173.1.3 Popis výrobku Technickú podporu pre výrobok vám poskytne váš...
 • Page 202 173.1.4 Prehľad výrobku Referenčná stanica Tento výrobok je v súlade s príslušnými Rameno smernicami Spojeného kráľovstva. Podporná konzola Malá konzola na stĺp, na stĺp s rozmermi 32 – 44 mm Veľká konzola na stĺp, na stĺp s rozmermi 44 – 55 Tento výrobok sa nesmie likvidovať...
 • Page 203 • Tento výrobok sa smie používať len so zdrojom napájania dodaným spoločnosťou Husqvarna. • Pri inštalácii referenčnej stanice vo vysokej polohe vám hrozí riziko pádu. Pri inštalácii referenčnej • Výrobok sa smie používať iba s stanice sa uistite, že ste v stabilnej polohe.
 • Page 204 údaje referenčnú stanicu. O ďalšie informácie požiadajte odoslané do výrobku s presnou polohou. miestneho zástupcu spoločnosti Husqvarna. • Referenčnú stanicu nainštalujte na pevný predmet, 175.3 Určenie umiestnenia pre ktorý...
 • Page 205 175.4 Montáž zariadenia stĺpu. Vyberte konzolu, ktorá je vhodná pre vašu inštaláciu. Riadne si prečítajte pokyny týkajúce sa referenčnej Určenie umiestnenia pre stanice. Pozrite si časť Rameno položte na vrch stĺpu. referenčnú stanicu na strane 204 . Prečítajte si návod na obsluhu robotickej kosačky, ktorá sa má...
 • Page 206 Pripojte nízkonapäťový napájací kábel k referenčnej stanici a zdroju napájania. Pozrite si Určenie umiestnenia pre napájací zdroj na časť strane 204 . Pripojte nízkonapäťový kábel k stĺpu od referenčnej stanice k zdroju napájania pomocou sťahovacích pások. VAROVANIE: Ak nie je nízkonapäťový...
 • Page 207 Utiahnite skrutku (Torx 20) na ramene referenčnej stanice. Pretiahnite kábel na referenčnej stanici cez otvor v ramene a nainštalujte referenčnú stanicu na Pripojte nízkonapäťový napájací kábel rameno. k referenčnej stanici a zdroju napájania. Pripojte nízkonapäťový kábel k stene od referenčnej stanice k zdroju napájania pomocou sťahovacích pások.
 • Page 208 Referenčná stanica nefunguje kvôli chybe. Reštartujte výrobok. Ak problém pretrváva, obráťte sa na schváleného servisného zástupcu. Blikajúce biele svetlo Je potrebná aktualizácia firmvéru. Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Husqvarna. 178 Skladovanie a likvidácia 178.1 Skladovanie 178.2 Likvidácia Ak referenčnú stanicu skladujete v interiéri, nechajte Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a...
 • Page 209 179 Technické údaje 179.1 Technické údaje Rozmery Dĺžka, maximálna dĺžka vrátane platne na inštaláciu na stĺp cm/palce 36/13,8 Šírka, cm/palce 19/7,5 Výška, cm/palce 36/13,8 Hmotnosť, referenčná stanica kg/lb 0,88/1,9 Hmotnosť, rameno kg/lb 0,33/0,73 Referenčná stanica Typ jednotky zdroja napájania ADP-40BR, ADP-40EW XX Vstup zdroja napájania, V striedavého prúdu 100 –...
 • Page 210 179.2 Registrované ochranné známky Bluetooth ® Bluetooth SIG, inc. a Slovné označenie a súvisiace logá sú registrované ochranné známky spoločnosti každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Husqvarna vychádza z licencie. 180 Záruka 180.1 Záručné podmienky • Poškodenie spôsobené presakovaním vody z vysokotlakového čističa.
 • Page 211 182.1 Εισαγωγή Αριθμός σειράς: Ο αριθμός σειράς βρίσκεται στην πινακίδα στοιχείων και στο χαρτοκιβώτιο του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό σειράς για να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.husqvarna.com. 182.1.1 Υποστήριξη προϊόν και προσθέτοντας σημεία για τη δημιουργία χάρτη σε μια εφαρμογή.
 • Page 212 182.1.4 Επισκόπηση προϊόντος Σταθμός αναφοράς Δεν επιτρέπεται η απόρριψη του Βραχίονας προϊόντος ως συνηθισμένο οικιακό Μπράτσο στήριξης απόρριμμα. Φροντίστε να τηρείτε τους κρατικούς κανονισμούς και να Μικρό μπράτσο στύλου, για διαστάσεις στύλου χρησιμοποιείτε το τοπικό σύστημα 32-44 mm/1,26-1,73 in. ανακύκλωσης. Μεγάλο...
 • Page 213 προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις του σταθμού αναφοράς. οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος. • Η Husqvarna δεν εγγυάται την πλήρη συμβατότητα του προϊόντος με άλλα ασύρματα συστήματα, όπως τηλεχειριστήρια, ραδιοπομπούς, βοηθήματα ακοής, υπόγειες ηλεκτρικές περιφράξεις για ζώα ή...
 • Page 214 Εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς σε έναν σταθμό αναφοράς. Επικοινωνήστε με τον στύλο ή σε έναν τοίχο. Ο στύλος πρέπει να έχει αντιπρόσωπο της Husqvarna στην περιοχή σας για διάμετρο 32-55 / 1.26-2.16 in. για να ταιριάζουν τα περισσότερες πληροφορίες. εξαρτήματα στον σταθμό αναφοράς.
 • Page 215 184.3 Εξέταση του σημείου 184.4.2 Εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς σε στύλο τοποθέτησης του τροφοδοτικού Στερεώστε το στύλο σφιχτά σε τοίχο, οροφή ή στο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε το έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι ο στύλος δεν μπορεί να καλώδιο χαμηλής τάσης. Υπάρχει κίνδυνος μετακινηθεί...
 • Page 216 Περάστε το καλώδιο του σταθμού αναφοράς μέσα από την υποδοχή στο βραχίονα και τοποθετήστε το Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στο σταθμό σταθμό αναφοράς στο βραχίονα. αναφοράς και στο τροφοδοτικό. Ανατρέξτε στην Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του ενότητα τροφοδοτικού στη σελίδα 215 . Στερεώστε...
 • Page 217 Περιεχόμενα Εάν ο σταθμός αναφοράς είναι εγκατεστημένος σε τοίχο, το επάνω μέρος του σταθμού αναφοράς πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον τοίχο. Ανοίξτε 4 οπές στον τοίχο για τις 4 βίδες. Εγκαταστήστε το σταθμό αναφοράς στον τοίχο με 4 Συνδέστε το σύνδεσμο στα κλιπ του βραχίονα. βίδες.
 • Page 218 Ο σταθμός αναφοράς δεν λειτουργεί λόγω σφάλματος. Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν σβήνει το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις στην περιοχή σας. Λευκό φως που αναβοσβή- Απαιτείται ενημέρωση υλικολογισμικού. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο νει της Husqvarna. 218 - Συντήρηση 1512 - 002 - 08.11.2021...
 • Page 219 187 Αποθήκευση και απόρριψη 187.1 Αποθήκευση 187.2 Απόρριψη Εάν αποθηκεύσετε το σταθμό αναφοράς σε εσωτερικό Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις χώρο, αφήστε το βραχίονα τοποθετημένο στο στύλο ή ανακύκλωσης και τους ισχύοντες κανονισμούς. στον τοίχο για να μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά το σταθμό...
 • Page 220 Bluetooth Bluetooth SIG, inc. . Η λέξη και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna γίνεται κατόπιν αδείας. 189 Εγγύηση 189.1 Όροι εγγύησης • Ζημιά που προκαλείται από εισχώρηση νερού...
 • Page 221 συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ: Κανονισμός Περιγραφή 2014/53/EU Σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό 2011/65/EU Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και ότι εφαρμόζονται τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή/και οι τεχνικές προδιαγραφές. • EN 62368-1:2014+A11:2017 • EN IEC 63000:2018 •...
 • Page 222 191.1.1 Podrška 191.1.3 Opis proizvoda Za podršku za proizvod obratite se servisnom Napomena: Husqvarna redovito ažurira izgled i zastupniku tvrtke Husqvarna. funkcije proizvoda. Pogledajte Podrška na stranici 222 . 191.1.2 Opis sustava Sustav EPOS obuhvaća robotsku kosilicu, punjač i Proizvod je referentna stanica koja prima satelitske referentnu stanicu.
 • Page 223 191.1.4 Pregled proizvoda Referentna stanica Ovaj proizvod ispunjava primjenjive Krak direktive UK-a. Potporni nosač Mali nosač za stup, za dimenzije stupa od 32 – 44 mm / 1,26 – 1,73 inča. Veliki nosač za stup, za dimenzije stupa od 44 – 55 Proizvod nije dopušteno odlagati kao mm /1,73 –...
 • Page 224 • Prije čišćenja ili održavanja proizvod odspojite od usvojili upute. napajanja. • Husqvarna ne jamči potpunu kompatibilnost proizvoda s drugim vrstama bežičnih sustava 192.5 U slučaju grmljavinskog poput daljinskih upravljača, radijskih odašiljača, slušnih pomagala, podzemnih električnih ograda nevremena za životinje i slično.
 • Page 225 šalju na stanica. Za više informacija obratite se lokalnom proizvod. predstavniku tvrtke Husqvarna. • Referentnu stanicu ugradite na nepomičan objekt 193.3 Određivanje položaja električnog koji se ne može pomicati ili okretati.
 • Page 226 193.4 Instalacija proizvoda Pročitajte i usvojite upute za referentnu stanicu. Određivanje položaja referentne stanice na Pogledajte stranici 225 . Pročitajte korisnički priručnik za robotsku kosilicu koju ćete upotrebljavati s referentnom stanicom. Referentnu stanicu možete instalirati na stup ili zid. OPREZ: Pomaci referentne stanice utječu na podatke za ispravak koji se s točnim položajem šalju na proizvod.
 • Page 227 Priključite niskonaponski kabel na referentnu stanicu i napajanje. Pogledajte Određivanje položaja električnog napajanja na stranici 225 . Niskonaponski kabel od referentne stanice do napajanja kabelskim vezicama pričvrstite za stup. OPREZ: Ako niskonaponski kabel ne pričvrstite čvrsto kabelskim vezicama, može se oštetiti pri jakom vjetru.
 • Page 228 Zategnite vijak (Torx 20) na kraku referentne stanice. Kabel referentne stanice postavite kroz utor na kraku i instalirajte referentnu stanicu na krak. Priključite niskonaponski kabel na referentnu stanicu i napajanje. Niskonaponski kabel od referentne stanice do napajanja kabelskim vezicama pričvrstite za zid. OPREZ: Ako niskonaponski kabel ne pričvrstite čvrsto kabelskim...
 • Page 229 Referentna stanica nije u pogonu zbog pogreške. Ponovno pokrenite proizvod. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom distributeru. Bijelo trepćuče svjetlo Nužno je ažuriranje ugrađenog softvera. Obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Husqvarna. 196 Skladištenje i zbrinjavanje 196.1 Skladištenje 196.2 Odlaganje Ako referentnu stanicu skladištite u zatvorenom, krak...
 • Page 230 197 Tehnički podaci 197.1 Tehnički podaci Dimenzije Duljina, maks. duljina s pločom za instaliranje stupa u cm/inči 36/13,8 Širina, cm/inči 19/7,5 Visina, cm/inči 36/13,8 Težina, referentna stanica u kg/lb 0,88/1,9 Težina, krak u kg/lb 0,33/0,73 Referentna stanica Vrsta jedinice napajanja ADP-40BR, ADP-40EW XX Jedinica napajanja, V AC 100 –...
 • Page 231 Ovo jamstvo proizvođača ne utječe na jamstvena Ako dođe do pogreške na proizvodu tvrtke Husqvarna, prava kod distributera/trgovca na malo. dodatne upute zatražite od lokalnog predstavnika tvrtke •...
 • Page 232 200 Navodila za uporabo 200.1 Uvod Serijska številka: Serijska številka je navedena na tipski ploščici izdelka in embalaži izdelka. Serijsko številko uporabljajte za registracijo izdelka na spletnem mestu www.husqvarna.com. 200.1.1 Podpora 200.1.3 Opis izdelka Za podporo o izdelku se obrnite na servisnega...
 • Page 233 200.1.4 Pregled izdelka Referenčna postaja Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami Roka Podporni nosilec Majhna vratnica nosilca, za steber dimenzij 32– 44 mm Velika vratnica nosilca, za steber dimenzij 44– Izdelka ni dovoljeno zavreči med običajne 55 mm gospodinjske odpadke. Upoštevajte državne predpise in uporabite lokalni Vijaki sistem recikliranja.
 • Page 234 • Husqvarna ne jamči za popolno združljivost med izdelkom in drugimi vrstami brezžičnih sistemov, • Preden začnete čistiti ali vzdrževati izdelek, ga kot so daljinski upravljalniki, radijski prenosniki, izklopite iz napajanja.
 • Page 235 Za več informacij se obrnite na vašega popravkih, poslane izdelku s točnim lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna. položajem. 202.3 Za pregled mesta za namestitev • Referenčno postajo namestite na fiksni predmet, ki napajalnika se ne more premikati ali vrteti.
 • Page 236 202.4 Namestitev izdelka Prebrati in razumeti morate navodila o referenčni postaji. Pregled mesta za namestitev referenčne postaje Glejte na strani 235 . Preberite navodila za uporabo robotske kosilnice skupaj z referenčno postajo. Referenčno postajo namestite na steber ali steno. POZOR: Premiki referenčne postaje bodo vplivali na podatke o popravkih, poslane izdelku s točnim položajem.
 • Page 237 Nizkonapetostni kabel priklopite v referenčno postajo in napajalno vtičnico. Glejte Za pregled mesta za namestitev napajalnika na strani 235 . Nizkonapetostni kabel od referenčne postaje do napajalne vtičnice pritrdite s kabelskimi vezicami na steber. POZOR: Če nizkonapetostni kabel ni čvrsto pritrjen s kabelskimi vezicami, ga lahko poškoduje močan veter.
 • Page 238 Zategnite vijak (Torx 20) na roki referenčne postaje. Kabel referenčne postaje potegnite skozi režo na roki in namestite referenčno postajo na roko. Nizkonapetostni kabel priklopite v referenčno postajo in napajalno vtičnico. Nizkonapetostni kabel od referenčne postaje do napajalne vtičnice pritrdite s kabelskimi vezicami na steno.
 • Page 239 Referenčna postaja ne deluje zaradi napake. Ponovno zaženite izdelek. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na svojega pooblaščenega servisnega zastopnika. Utripa belo Potrebna je posodobitev vdelane programske opreme. Obrnite se na lokalnega pred- stavnika podjetja Husqvarna. 205 Shranjevanje in odstranjevanje 205.1 Shranjevanje 205.2 Odstranitev Če referenčno postajo hranite v zaprtem prostoru, naj...
 • Page 240 206 Tehnični podatki 206.1 Tehnični podatki Mere Dolžina, največja dolžina, vključno s ploščo za namestitev stebra, v 36/13,8 cm/in. Širina v cm/in. 19/7,5 Višina v cm/in. 36/13,8 Teža referenčne postaje v kg/lb 0,88/1,9 Teža roke v kg/lb 0,33/0,73 Referenčna postaja Vrsta napajalne enote ADP-40BR, ADP-40EW XX Vhodna moč...
 • Page 241 Bluetooth ® Bluetooth SIG, inc. . Vsaka uporaba Besedna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti teh oznak s strani Husqvarna je na podlagi licence. 207 Garancija 207.1 Garancijski pogoji • Škoda, ki jo povzroči pronicanje vode zaradi uporabe visokotlačnega čistilnika.
 • Page 242 209 Návod k používání 209.1 Úvod Výrobní číslo: Výrobní číslo je uvedeno na typovém štítku a na kartonu výrobku. K registraci svého výrobku na webové stránce www.husqvarna.com použijte výrobní číslo. 209.1.1 Podpora 209.1.3 Popis výrobku V případě dotazů ohledně výrobku se obraťte na Povšimněte si:...
 • Page 243 209.1.4 Popis výrobku Referenční stanice Tento výrobek odpovídá příslušným Rameno směrnicím UK. Nosný držák Malý držák na sloupek, pro rozměry sloupku 32– 44 mm / 1,26–1,73 palce Velký držák na sloupek, pro rozměry sloupku 44– Tento výrobek se nesmí likvidovat jako 55 mm / 1,73–2,16 palce běžný...
 • Page 244 Při instalaci referenční stanice ve výškách hrozí • Výrobek je možné používat pouze s napájecí nebezpečí pádu. Při instalaci referenční stanice jednotkou dodávanou společností Husqvarna. udržujte stabilní polohu. • Výrobek smí být používán pouze s vybavením 210.4 Bezpečnostní pokyny pro údržbu doporučeným výrobcem.
 • Page 245 VAROVÁNÍ: Používejte originální náhradní díly a instalační materiál. Povšimněte si: Další informace o instalaci naleznete v části www.husqvarna.com. • Instalujte referenční stanici ve výšce minimálně 2.5 m (8 ft). • Maximální vzdálenost mezi referenční stanicí 211.2 Kontrola umístění referenční...
 • Page 246 211.4 Instalace výrobku použít na sloupky s různými rozměry. Vyberte vhodný držák na sloupek pro vaši instalaci. Je nezbytné přečíst si pokyny k referenční stanici a porozumět jim. Další informace jsou uvedeny v části Umístěte rameno na horní část sloupku. Kontrola umístění...
 • Page 247 Připojte nízkonapěťový kabel k referenční stanici a ke zdroji napájení. Další informace jsou uvedeny Kontrola umístění zdroje napájení na strani v části 245 . Pomocí kabelových svorek připevněte nízkonapěťový kabel ke sloupku. VAROVÁNÍ: Pokud není nízkonapěťový kabel pevně připojen pomocí kabelových svorek, může dojít k jeho poškození...
 • Page 248 Utáhněte šroub (Torx 20) na rameni referenční stanice. Protáhněte kabel referenční stanice otvorem v rameni a instalujte referenční stanici na rameno. Připojte nízkonapěťový kabel k referenční stanici a ke zdroji napájení. Pomocí kabelových svorek připevněte nízkonapěťový kabel ke stěně. VAROVÁNÍ: Pokud není...
 • Page 249 Bliká červeně Referenční stanice nefunguje z důvodu chyby. Restartujte výrobek. Pokud potíže pře- trvávají, obraťte se na autorizovaný servis. Bliká bíle Je nutná aktualizace firmwaru. Obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna. 214 Skladování a likvidace 214.1 Skladování 214.2 Likvidace Chcete-li uskladnit referenční stanici uvnitř, ponechte Dodržujte místní...
 • Page 250 215 Technické údaje 215.1 Technické údaje Rozměry Délka, max. délka včetně desky pro montáž na sloupek, cm / palce 36 / 13,8 Šířka, cm / palce 19 / 7,5 Výška, cm / palce 36 / 13,8 Hmotnost, referenční stanice, kg / lb 0,88 / 1,9 Hmotnost, rameno, kg / lb 0,33 / 0,73...
 • Page 251 Tato záruka jeho napájením. výrobce nemá vliv na záruční nároky vůči prodejci/ Pokud u výrobku Husqvarna dojde k poruše, obraťte se maloobchodnímu prodejci. na autorizovaného prodejce Husqvarna, který vám •...
 • Page 252 AUTOMOWER ® is a trademark owned by Husqvarna AB. © Copyright 2021 HUSQVARNA. All rights reserved. www.husqvarna.com Original instructions Instruções originais Bruksanvisning i original Оригинални инструкции Originale instruktioner Oryginalne instrukcje Alkuperäiset ohjeet Instrucţiuni iniţiale Originale instruksjoner Originaaljuhend Instructions d’origine Lietošanas pamācība...

This manual is also suitable for:

St 230St 124

Table of Contents