Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Refrigerator-Freezer type I
Chladnička-Mrazák typu I
Chladnička-Mraznička typu I
Chłodziarko-Zamrażarka typu I
CSA 24032
CSA 24032 X

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko CSA 24032

 • Page 1 Refrigerator-Freezer type I CSA 24032 CSA 24032 X Chladnička-Mrazák typu I Chladnička-Mraznička typu I Chłodziarko-Zamrażarka typu I...
 • Page 3: Table Of Contents

  Index Index Bezpečnosť nadovšetko /17 Safety first /1 Elektrické požiadavky /18 Electrical requirements /2 Transportation instructions /2 Prepravné pokyny /18 Inštalačné pokyny /18 Installation instructions /2 Poznávanie spotrebiča /19 Getting to know your appliance /3 Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /19 Suggested arrangement of food in the appliance /3 Temperature control and adjustment /4 Riadenie a nastavenie teploty /20...
 • Page 4 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:  Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. ...
 • Page 8: Safety First /1

  Instruction for use Congratulations on your choice of a BEKO Quality Appliance, designed to give you many years of service. Safety first! Do not connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed.
 • Page 9: Electrical Requirements /2

  Instruction for use 3. Failure to comply with the above Electrical requirements instructions could result in damage to the Before inserting the plug into the wall socket appliance, for which the manufacturer will not make sure that the voltage and the frequency be held liable.
 • Page 10: Getting To Know Your Appliance /3

  Instruction for use 4. The appliance should be positioned on a 4. Cooked dishes should be stored in airtight smooth surface. The two front feet can be containers. adjusted as required.To ensure that your 5. Fresh wrapped produce can be kept on appliance is standing upright adjust the two the shelf.
 • Page 11: Temperature Control And Adjustment /4

  Instruction for use 8. Do not load the appliance immediately it is Temperature control and adjustment switched on. Wait until the correct storage Operating temperatures are controlled by the temperature has been reached. We thermostat knob (Item 5) and may be set at recommend checking the temperature with an any position between 1 and 5 (the coldest accurate thermometer (see;...
 • Page 12: Defrosting /5

  Instruction for use Defrosting Replacing the interior light bulb A) Fridge compartment To change the Bulb/LED used for illumination The fridge compartment defrosts automatically. of your refrigerator, call your The defrost water runs to the drain tube via a AuthorisedService. collection container at the back of the appliance The lamp(s) used in this appliance is not (Item 6).
 • Page 13: Repositioning The Door /6

  Instruction for use 10. Never: Do- Chill white wines, beer, lager and mineral • Clean the appliance with unsuitable material; eg water before serving. petroleum based products. Do- Check contents of the freezer every so often. • Subject it to high temperatures in any way, Do- Keep food for as short a time as possible •...
 • Page 14: Energy Consumption /7

  Instruction for use Don’t- Give children ice-cream and water ices Information concerning the noise direct from the freezer. The low and the vibrations which might temperature may cause 'freezer burns' appear during the operation of the on lips. appliance Don’t- Freeze fizzy drinks. Don’t- Try to keep frozen food which has 1.
 • Page 15: Troubleshooting /7

  Instruction for use Troubleshooting If the appliance does not operate when switched on, check; • That the plug is inserted properly in the socket and that the power supply is on. (To check the power supply to the socket, plug in another appliance) •...
 • Page 16: Bezpečnost Především /9

  Pokyny pro používání Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO, který je určen pro mnoho let služby. Bezpečnost především! Nezapojujte spotřebič napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. • Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální...
 • Page 17: Elektrické Požadavky /10

  Pokyny pro používání Elektrické požadavky 3. Nedodržení výše uvedených pokynů by mohlo vést k poškození spotřebiče, za které Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, výrobce nezodpovídá. že napětí a kmitočet (na štítku uvnitř 4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku spotřebiče) odpovídají...
 • Page 18: Seznámení S Vaším Spotřebičem /11

  Pokyny pro používání 4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém 3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle zvláštním prostoru ve dveřích. potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič 4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve stojí...
 • Page 19: Kontrola A Nastavení Teploty /12

  Pokyny pro používání 8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho Kontrola a nastavení teploty zapnutí. Počkejte na dosažení správné Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat (Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější...
 • Page 20: Odmrazování /13

  Pokyny pro používání Výměna vnitřní žárovky Odmrazování Za účelem výměny žárovky osvětlení v A) Prostor chladničky chladničce prosím kontaktujte Autorizovaný Prostor chladničky se odmrazuje automaticky. Odmražená voda stéká do odčerpávací servis. Lampa (y) použité v tomto přístroji nejsou trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně vhodné...
 • Page 21: Co Dělat A Co Nedělat /14

  Pokyny pro používání Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý. 10. Nikdy: • Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály; tzn. Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu před podáváním vychlaďte. výrobky na bázi petroleje. • Nevystavujte vysokým teplotám. Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky. •...
 • Page 22: Spotřeba Energie /15

  Pokyny pro používání Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody přímo Informace týkající se hlučnosti a z mrazničky. Nízká teplota může způsobit vibrací, které se mohou objevit při na rtech „popáleniny od mrazu“. provozu spotřebiče Ne- zmrazujte šumivé nápoje. Ne- snažte se uchovat zmrzlé...
 • Page 23: Odstraňování Potíží /15

  Pokyny pro používání Odstraňování potíží Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje, zkontrolujte; • Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další spotřebič) • Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval přerušovač...
 • Page 24: Bezpečnosť Nadovšetko /17

  Návod na použitie Blahoželáme k Vášmu výberu BEKO kvalitného spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov. Bezpečnosť nadovšetko! Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky. • Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny pred tým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol prepravovaný...
 • Page 25: Elektrické Požiadavky /18

  Návod na použitie Elektrické požiadavky 3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by mohlo mať za následok poškodenie Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na zodpovednosť. výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu 4.
 • Page 26: Poznávanie Spotrebiča /19

  Návod na použitie 4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký 4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť vzduchotesných nádobách. podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že 5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu váš...
 • Page 27: Riadenie A Nastavenie Teploty /20

  Návod na použitie 8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí. Riadenie a nastavenie teploty Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota Prevádzkové teploty sa riadia ovládačom skladovania. Odporúčame skontrolovať termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do teplotu presným teplomerom (Pozri časť akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia Riadenie a nastavenie teploty) poloha).
 • Page 28: Rozmrazovanie /21

  Návod na použitie Výmena žiarovky vnútorného svetla Rozmrazovanie Ak chcete vymeniť lampu použitú na A) Priestor mrazničky osvetlenie vašej chladničky, zavolajte do Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky. autorizovaného servisu. Odmrazená voda steká do výtokového Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú potrubia cez zbernú...
 • Page 29: Čo Sa Má A Čo Sa Nesmie Robiť /22

  Návod na použitie Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do 10. Nikdy : • Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi; polyetylénových sáčkov. Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie, ako sú ropné produkty. • Nepodrobujte ho vysokým teplotám, ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do •...
 • Page 30: Spotreba Energie /23

  Návod na použitie 4. Počet otvorení dverí vám odporúčame znížiť Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku na minimum. spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu. 5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí sa predmety s ostrými hranami, ako nože alebo ubezpečte, že sú...
 • Page 31: Riešenie Problémov /23

  Návod na použitie Riešenie problémov Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, skontrolujte, • či je zástrčka správne vložená do zásuvky a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete skontrolovať napájací zdroj k zásuvke, pripojte iný spotrebič) • Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa hlavný...
 • Page 32: Bezpieczeństwo Przede Wszystkim /25

  Instrukcja obsługi Gratulujemy dokonania mądrego wyboru BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w ponad 100 krajach synonim funkcjonalności, niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250 milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był...
 • Page 33: Podłączenie Do Zasilania /26

  Instrukcja obsługi  Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby Podłączenie do zasilania nie stała na przewodzie zasilającym, co może Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy grozić jego uszkodzeniem. zasilaniu ~220-240 V, 50 Hz. Przed  Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w podłączeniem urządzenia do sieci należy gniazdku zasilającym.
 • Page 34: Zapoznaj Się Z Twoim Urządzeniem /27

  Instrukcja obsługi Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować Porady dotyczące przechowywania następujące minimalne odległości: żywności - od kuchni 30 mm Aby efekty i higiena przechowywania były - od grzejników 300 mm najlepsze: - od zamrażarek 25 mm  Chłodziarka jest przeznaczona do Należy zapewnić...
 • Page 35 Instrukcja obsługi Regulacja temperatury Uruchamianie Chłodziarka Przed uruchomieniem urządzenia należy Temperaturę wnętrza należy regulować wyczyścić jego wnętrze (jak podano w pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do wewnątrz urządzenia może się wahać w czyszczenia nie należy używać produktów zależności od takich warunków jego ściernych i silnych detergentów.
 • Page 36: Mrożenie Świeżej Żywności /29

  Instrukcja obsługi Mrożenie świeżej żywności WAŻNE! Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy Do zamrażania świeżej żywności należy  utrzymywać w czystości, aby umożliwić używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami swobodny odpływ wody powstałej podczas (czyli komory szybkiego zamrażania). odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec Nie należy zamrażać...
 • Page 37: Czyszczenie Urządzenia /30

  Instrukcja obsługi Wymiana żarówki Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz Przed rozpoczęciem czyszczenia należy Aby wymienię lampkę używaną do oświetlenia wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. chłodziarki, prosimy wezwać autoryzowany Zespół sprężarki ze skraplaczem serwis. (zamontowany z tyłu urządzenia) należy Lampa (lampy) wykorzystywane w tym czyścić...
 • Page 38 Instrukcja obsługi Nie należy dotykać zimnych części Hałasy powodowane przez stykające się   metalowych lub wewnętrznych ścianek butelki lub pojemniki; należy pozostawić między urządzenia, gdyż mogą one spowodować nimi niewielki odstęp. odmrożenia. Odzysk opakowania Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane ...
 • Page 39: Zużycie Energii /32

  Instrukcja obsługi Zużycie energii Informacja dotycząca odgłosów i drgań, które mogą wystąpić przy Maksymalną ilość przechowywanych pracy chłodziarki mrożonek można osiągnąć nie używając szuflad umieszczonych w komorze 1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie pracy. zamrażania. Zużycie energii przez chłodziarkę - Aby utrzymać...
 • Page 40: Odzysk Starego Urządzenia Chłodniczego /33

  Instrukcja obsługi Odzysk starego urządzenia chłodniczego Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić urządzenie starsze, to prosimy przeczytać uważnie poniżej podane uwagi. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po Stare urządzenia chłodnicze nie są okresie jego użytkowania nie może być bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich umieszczany łącznie z innymi odpadami zgodnie z przepisami o ochronie środowiska pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
 • Page 41: Rozmieszczenie Żywności /34

  Najniższa intensywność chłodzenia/mrożenia Najwyższa intensywność chłodzenia/mrożenia Jeśli użytkownik uważa, że w komorze chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z powodu wysokiej temperatury otoczenia lub częstego otwierania i zamykania drzwiczek. Importer: Beko S.A. ul. Puławska 366 02-819 Warszawa www.beko.com.pl Wyprodukowano w Rumunii...
 • Page 42 4578331401/AJ EN,PL,CZ,SK...
 • Page 44 4578331401/AJ EN,PL,CZ,SK...

This manual is also suitable for:

Csa 24032 x

Table of Contents