Download Print this page
Canon AS-2200R Instructions

Canon AS-2200R Instructions

Advertisement

Quick Links

AS-2200R
INSTRUCTIONS / INSTRUKSI /
HƯ NG D N S D NG
E-IM-2877
CALCULATION /
OPERATION /
PERHITUNGAN /
OPERASI /
TÍNH TOÁN
PHÉP TOÁN
Mixed / Campuran / Hỗn tạp
Constant / Konstan / Hằng số
Power, Fraction / Pangkat, Pecahan / Lũy thừa, Phân số
CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F., Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong
CANON MARKETING (MALAYSIA) SDN BHD.
Block D, Peremba Square, Saujana Resort, Section U2, 40150 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
CALCULATION /
PERHITUNGAN /
TÍNH TOÁN
Floating Calculation / Kalkulasi Apung / Tính toán Động
ENGLISH
BAHASA INDONESIA
VIETNAMESE
Add Mode / Mode Menjumlahkan / Chế độ Thêm
DISPLAY /
TAMPILA /
MÀN HÌNH
Round up / Pembulatan ke atas / Làm tròn lên
Round off / Pembulatan / Cắt số
Round-down / Pembulatan ke bawah / Làm tròn xuống
Percentage / Persen / Phần trăm
Memory / Memori / Bộ nhớ
OPERATION /
DISPLAY /
OPERASI /
TAMPILA /
PHÉP TOÁN
MÀN HÌNH
(Recall Memory / Panggil Balik
Memori/Trừ khỏi Bộ nhớ)
(Clear Memory/Hapus Memori/
Xóa Bộ nhớ)
CALCULATION /
OPERATION /
PERHITUNGAN /
OPERASI /
TÍNH TOÁN
PHÉP TOÁN
Check and Correction Calculation / Kalkulasi Cek dan Koreksi /
Kiểm Tra Và Chỉnh Sửa Tính toán
Check / Cek / Kiểm Tra
(500+300–60)x5=3,700
(500+300–60)x2=1,480
* Constant Calculation /
Kalkulasi Konstan /
Hằng số Tính toán
Correct /
Koreksi / Chỉnh Sửa
"+300" to "–200"
(500+300–60)x5=3,700
(500+300–60)x2=1,480
(500–200–60)x5=1,200
(500–200–60)x2= 480
Overflow / Meluap / Tràn bộ nhớ
DISPLAY /
TAMPILA /
MÀN HÌNH

Advertisement

loading

Summary of Contents for Canon AS-2200R

  • Page 1 Power, Fraction / Pangkat, Pecahan / Lũy thừa, Phân số Overflow / Meluap / Tràn bộ nhớ CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. (Recall Memory / Panggil Balik 17/F., Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, Memori/Trừ...
  • Page 2 (Note: Do not attempt to change the battery. Please have a Canon Service (Catatan: Jangan mencoba mengganti baterai sendiri. Mintalah bantuan (LƯU Ý: Không được tự thay pin. Hãy yêu cầu Trung tâm Dịch vụ của Center technician to change the battery.)