Download Print this page
Makita DCS550 Instruction Manual

Makita DCS550 Instruction Manual

Cordless metal cutter
Hide thumbs Also See for DCS550:

Advertisement

Quick Links

Cordless Metal Cutter
GB
Brezžični rezalnik kovin
SI
Prerësi i metalit me bateri
AL
Акумулаторен циркуляр за метал РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
BG
Bežični rezač metala
HR
Безжичен алат за сечење метал
MK
Maşină de tăiat metal cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Бежични секач метала
RS
Аккумуляторная Пила По Металлу РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
Бездротовий різак по металу
UA
DCS550
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DCS550

 • Page 1 PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжичен алат за сечење метал УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Maşină de tăiat metal cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Бежични секач метала УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Аккумуляторная Пила По Металлу РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Бездротовий різак по металу ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ DCS550...
 • Page 2 007524 014166 012128 007525 007526 007527 007528 007530 007529 007531 007534 007532 007533 001145...
 • Page 3 (tri-axial vector sum) Makita Corporation responsible determined according to EN60745: manufacturer declare that the following Makita machine(s): Work mode : cutting metal Designation of Machine: Vibration emission (a ) : 2.5 m/s Cordless Metal Cutter Uncertainty (K) : 1.5 m/s Model No./ Type: DCS550...
 • Page 4 The technical documentation is kept by: Always use blades with correct size and shape Makita International Europe Ltd. (diamond versus round) of arbour holes. Blades Technical Department, that do not match the mounting hardware of the tool Michigan Drive, Tongwell, will run eccentrically, causing loss of control.
 • Page 5 ENC007-8 Lower guard function 16. Check lower guard for proper closing before IMPORTANT SAFETY each use. Do not operate the tool if lower INSTRUCTIONS guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the lower guard FOR BATTERY CARTRIDGE into the open position.
 • Page 6 Fig.2 simply pull the switch trigger without pressing the Lithium-ion batteries with a star marking are equipped lock-off lever. Return tool a MAKITA service center with a protection system. This system automatically cuts for proper repairs BEFORE further usage. off power to the tool to extend battery life.
 • Page 7 Release switch, wait for blade to up at the front of the tool. stop and then withdraw tool. Realign tool on new cut Use only the Makita wrench to install or remove • line, and start cut again. Attempt to avoid positioning the blade.
 • Page 8 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Carbide-tipped blades • Rip fence (Guide rule) • Thumb screw M5 x 20 •...
 • Page 9 Vibracije Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) po ES Izjava o skladnosti EN60745: Makita Corporation kot odgovorni proizvajalec izjavlja, da je naslednji stroj Makita: Delovni način : rezanje kovine Oznaka stroja: Oddajanje tresljajev (a ): 2,5 m/s Brezžični rezalnik kovin Odstopanje (K): 1,5 m/s Št.
 • Page 10 Tehnično dokumentacijo hrani: Vedno uporabljajte rezila prave velikosti in Makita International Europe Ltd. oblike (diamantno ali okroglo) osnih lukenj. Tehnični oddelek, Rezila, ki jih ni mogoče ustrezno namestiti na Michigan Drive, Tongwell, orodje, bodo delovala ekscentrično, kar bo Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England povzročilo izgubo nadzora.
 • Page 11 14. Ročici nastavljanje globine reza 24. Nikoli ne poskušajte izvesti reza z orodjem, prilagoditev poševnosti morata biti trdno in tako da ga vpnete v primež obrnjenega na varno pritrjeni pred začetkom rezanja. Če se glavo. To je izjemno nevarno in lahko povzroči prilagoditev rezila med rezanjem premakne, lahko hudo nesrečo.
 • Page 12 OPIS DELOVANJA 10. Upoštevajte lokalne uredbe glede odlaganja akumulatorja. SHRANITE TA NAVODILA. POZOR: Pred vsako nastavitvijo ali pregledom delovanja • Nasveti za maksimalno življenjsko dobo orodja se prepričajte, da je le to izključeno in da je akumulatorja akumulatorska baterija odstranjena. Napolnite baterijski vložek preden se v celoti Nameščanje ali odstranjevanje izprazni.
 • Page 13 POZOR: ročice za zaklep. PRED nadaljnjo uporabo vrnite orodje v servisni center MAKITA v ustrezno popravilo. Vedno vstavite baterijski vložek do konca, da se • NIKOLI ne zalepite in ne izničite namena in zaskoči.
 • Page 14 • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih obdelovanca ali odrezkov z golimi rokami; lahko za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov so zelo vroči in povzročijo opekline kože. obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali Vedno uporabljajte rezila, ki so primerna za •...
 • Page 15 Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) Deklarata e konformitetit me KE-në përcaktohet sipas EN60745: Ne, Makita Corporation, si prodhuesi përgjegjës deklarojmë që makineria(të) e mëposhtme Makita: Regjimi i punës : prerja e metalit Emërtimi i makinerisë:...
 • Page 16 Dokumentacioni teknik ruhet nga: veglës elektrike elektrizohen dhe mund t’i japin Makita International Europe Ltd. punëtorit një goditje elektrike. Technical Department, Gjithmonë përdorni një rigë drejtuese ose një Michigan Drive, Tongwell, udhëzues për anët e drejta. Kjo përmirëson Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England saktësinë...
 • Page 17 ngecur në material. Nëse fleta ka ngecur, ajo 20. Për të kontrolluar mbrojtësen e poshtme, mund të dalë ose kthehet mbrapsht nga materiali hapeni mbrojtësen me dorë, pastaj lëshojeni ndërkohë që rifillohet sharrimi. dhe shikoni mbylljen e saj. Kontrolloni që 12.
 • Page 18 PËRSHKRIMI I PUNËS Mos bëni lidhje të shkurtër me kutinë e baterisë: Mos i prekni polet me materiale të tjera KUJDES: përcjellëse. Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe • Shmangni ruajtjen e kutisë së baterisë në kutia e baterisë të jetë hequr përpara se ta një...
 • Page 19 çelësit pa shtypur levën e bllokimit. Kthejeni veglën te Fig.9 qendra e shërbimit të MAKITA-s për riparimet e Kur nuk e keni në përdorim, çelësin hekzagonal ruajeni duhura PËRPARA se ta përdorni më tej.
 • Page 20 • riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen materiale plastike, beton, tjegulla etj. Prisni vetëm kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, çelik të butë dhe alumin. duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. Mos e prekni diskun, materialin e punës ose ciflat •...
 • Page 21 AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca rekomandohen për • përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.
 • Page 22 Само за страните от ЕС Работен режим: рязане на метал ЕО Декларация за съответствие Ниво на вибрациите (a ): 2.5 м/с Подписаните, Makita Corporation, като отговорен Коефициент на неопределеност (K): 1.5 м/с производител декларираме, че следните машини ENG901-1 с марката Makita: Обявеното...
 • Page 23 стандарти или нормативни документи: за свеждане до минимум на риска от нараняване, EN60745 на задирането на диска или на загубата на Техническата документация се съхранява от: контрол. Makita International Europe Ltd. Дръжте електрическия инструмент само за Технически отдел, изолираните и нехлъзгави...
 • Page 24 10. Когато дискът задере или когато по някаква 17. Проверете действието и състоянието на причина рязането се прекрати, освободете пружината на долния предпазител. Ако спусъка и задръжте инструмента в покой в предпазителят и пружината не работят материала, докато дискът спре напълно. Никога правилно, преди...
 • Page 25 Съвети за поддържане на максимално ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: дълъг живот на акумулаторите НЕ позволявайте успокоението от познаването на продукта (придобито при дългата му употреба) да Зареждайте акумулаторите преди те да са замени стриктното спазване на правилата за се разредили напълно. безопасност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА Когато...
 • Page 26 не използвайте инструмента, ако се включва с операцията, която претоварва просто натискане на пусковия прекъсвач без да инструмента. След това натиснете отново е натиснат блокиращия лост. Върнете пусковия прекъсвач, за да включите инструмента в сервизен център на MAKITA за отново инструмента.
 • Page 27 дискът да се допира до него. После включете насочени нагоре в предната част на инструмента. инструмента и изчакайте дискът да достигне пълни Използвайте единствено ключ Makita за • обороти. След което само движете инструмента напред поставяне и сваляне на диска. върху повърхността на обработвания детайл за рязане, За...
 • Page 28 ремонтите, стомана, дърво, пластмаса, бетон, плочки и т.н. обслужването или регулирането трябва да се Режете само мека стомана и алуминий. извършват от упълномощен сервиз на Makita, като Не докосвайте диска, обработвания детайл или • се използват резервни части от Makita.
 • Page 29 Samo za europske zemlje ENG900-1 EZ Izjava o sukladnosti Vibracija Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) Mi, Makita Corporation, kao odgovorni proizvođač izračunata u skladu s EN60745: izjavljujemo da su sljedeći Makita strojevi: Oznaka stroja: Način rada: rezanje metala Bežični rezač metala...
 • Page 30 Tehničku dokumentaciju izdaje: Uvijek se koristite listovima s ispravnom Makita International Europe Ltd. veličinom i oblikom (romb ili krug) rupe. Listovi Tehnički odjel, koji ne odgovaraju dijelu alata na koji se postavljaju, Michigan Drive, Tongwell, radit će ekscentrično i prouzročiti gubitak kontrole.
 • Page 31 15. Budite posebno oprezni kada izvodite UPOZORENJE: „uranjajuće rezove“ u postojeće zidove ili NEMOJTE dozvoliti da udobnost ili znanje o druge slijepe površine. Prodirući list može proizvodu (stečeno stalnim korištenjem) zamijene prerezati predmete koji mogu prouzročiti povratni strogo pridržavanje sigurnosnih propisa udar.
 • Page 32 PRIJE daljnje upotrebe odnesite alat u servisni U ovoj situaciji otpustite uključno/isključnu centar tvrtke MAKITA radi ispravnih popravaka. sklopku na alatu i zaustavite primjenu koja je NIKAD ne učvršćujte vrpcom polugu za blokadu •...
 • Page 33 Za instalaciju ili uklanjanje lista koristite samo • pravilno vašu namijenjenu liniju reza, nemojte pokušati Makita imbus ključ. okrenuti ili prisiliti alat natrag na liniju reza. To može Za uklanjanje lista pritisnite tipku blokade tako da se ne vezati list i uzrokovati opasan povratni udar i ozbiljnu može okretati, a svornjak sa šesterokutnom glavom...
 • Page 34 Makita servisnim centrima, uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju • samo za uporabu sa Vašim Makita strojem preciziranim u ovom priručniku. Uporaba bilo kojih drugih pribora priključaka može donijeti opasnost od ozljeda.
 • Page 35 ENG901-1 Безжичен алат за сечење метал Номиналната јачина на вибрациите е измерена во • Модел бр./Тип: DCS550 согласност со стандардните методи за испитување се од сериско производство и и може да се користи за споредување на алати. Усогласени се со следниве европски Директиви: Номиналната...
 • Page 36 за сечење може да дојде во допир со Техничката документација ја чува: скриени жици. Ако дојде до допир со жица Makita International Europe Ltd. под напон, струјата може да се пренесе до Technical Department, металните делови на алатот и да предизвика...
 • Page 37 оставете го алатот без да го движите во 17. Проверете ги функционирањето и работниот материјал додека сечилото не состојбата на пружината на долниот застане целосно. Не обидувајте се да го заштитник. Ако заштитникот и пружината не извадите алатот од засекот или да го работат...
 • Page 38 Совети за одржување максимален работен ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: век на батеријата НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или запознаеноста со производот (стекната со Заменете ја батеријата пред целосно да се подолга употреба) да ве наведе да не се испразни. придржувате строго до безбедносните правила Секогаш запирајте ја работата со алатот и за...
 • Page 39 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ примената која предизвикала преоптовареност на алатот. Потоа, повторно повлечете го прекинувачот за да ВНИМАНИЕ: го рестартирате алатот. Пред секое прилагодување или проверка на • Ако алатот не се вклучи, батеријата е алатот, проверувајте дали е исклучен и презагреана.
 • Page 40 Кога го заменувате сечилото, исто така, чистете ги повлекување на прекинувачот без да се горниот и долниот заштитник на сечилото од притисне рачката за блокирање. Однесете го насобраните делканици и отпадоци. Сепак, тоа не го алатот во овластен сервисен центар за MAKITA заменува правилото дека треба секогаш...
 • Page 41 ниту делканиците од сечењето со голи раце дотерувањата треба да се вршат во овластени веднаш по сечењето, затоа што може да се сервисни центри на Makita, секогаш со резервни многу жешки и да ви ја изгорат кожата. делови од Makita.
 • Page 42 80 dB (A). ENH101-16 Purtaţi mijloace de protecţie a auzului Numai pentru ţările europene Declaraţie de conformitate CE ENG900-1 Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Vibraţii declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Destinaţia utilajului: determinată conform EN60745: Maşină...
 • Page 43 Documentaţia tehnică este păstrată de: Ţineţi unealta electrică doar de suprafeţele de Makita International Europe Ltd. prindere izolate atunci când efectuaţi o Technical Department, operaţiune în care dispozitivul de tăiere poate Michigan Drive, Tongwell, intra în contact cu fire ascunse. Contactul cu...
 • Page 44 Atunci când reporniţi maşina în piesa prelucrată, 20. Pentru verifica apărătoarea inferioară, centraţi pânza în fantă şi verificaţi ca dinţii pânzei deschideţi-o manual, apoi eliberaţi-o şi să nu fie angrenaţi în material. Dacă pânza se examinaţi închiderea apărătoarei. freacă, aceasta poate urca pe piesă sau poate recula asemenea, verificaţi ca maneta de retragere din aceasta la repornirea maşinii.
 • Page 45 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un medic. Există risc de orbire. ATENŢIE: Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • Nu atingeţi bornele cu niciun material cartuşul acumulatorului este scos înainte de a conductor.
 • Page 46 înainte de fiecare utilizare. Returnaţi maşina la un centru de service MAKITA Depozitarea cheii inbus pentru efectuarea reparaţiilor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea acesteia.
 • Page 47 FUNCŢIONARE Fig.11 ATENŢIE: Nu folosiţi o pânză deformată sau fisurată. ATENŢIE: • Înlocuiţi-o cu una nouă. Introduceţi întotdeauna complet cartuşul • Nu suprapuneţi materialele în vederea tăierii. acumulatorului până când se blochează în locaş. • Nu tăiaţi oţel călit, oţel inoxidabil, lemn, plastic, Dacă...
 • Page 48 Scoateţi periile de carbon uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 49 Вредност емисије вибрација (a ): 2,5 м/с Ми, Makita Corporation, као одговорни h,М Толеранција (K): 1,5 м/с произвођач, изјављујемо да је следећа Makita ENG901-1 машина: Декларисана емисиона вредност вибрација је • Ознака машине: измерена према стандардизованом мерном поступку Бежични секач метала...
 • Page 50 делове EN60745 електричног алата и излаже руковаоца Техничку документацију чува: електричном удару. Makita International Europe Ltd. Приликом риповања, увек користите Техничко одељење, граничник или водилицу равне ивице. На Michigan Drive, Tongwell, овај начин се побољшава прецизност реза и Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England смањује...
 • Page 51 Приликом поновног покретања алата док је 19. Увек пазите да доњи штитник покрива у предмету обраде, центрирајте сечиво у сечиво пре спуштања алата на клупу или усеку, а затим проверите да зупци сечива под. Незаштићено сечиво које се слободно нису усечени у материјал. Ако се сечиво креће...
 • Page 52 ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА Ако је време рада постало изузетно краће, одмах престаните са руковањем. То може да доведе до ризика од прегревања, ПАЖЊА: могућих опекотина, па чак и експлозије. Пре подешавања или провере функција алата • Ако електролит доспе у очи, исперите их увек...
 • Page 53 Побрините се да је сечиво постављено тако да • нисте притиснули полугу за ослобађање из су зупци управљени ка предњој страни алата. блокираног положаја. Прекидач се тако може Увек користите Makita кључ за постављање или • сломити. скидање сечива. Полуга за ослобађање из блокираног положаја...
 • Page 54 Складиштење имбус кључа слика11 ПАЖЊА: слика9 Немојте да користите деформисано или Када се не користи, имбус кључ складиштите као • напукло сечиво. Замените га новим. што је приказано на слици да се не би загубио. Немојте да слажете материјале када их сечете. •...
 • Page 55 ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену...
 • Page 56 5-1. Курковый выключатель 10-1. Передняя рукоятка 14-2. Отвертка 5-2. Рычаг разблокирования 10-2. Задняя ручка 6-1. Лампа 10-3. Основание ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DCS550 Диаметр диска 136 мм Максимальная глубина резки 51 мм Число оборотов без нагрузки (мин 3 600 Общая длина 348 мм...
 • Page 57 позволит EN60745 избежать их попадания под диск пилы. Техническая документация хранится по адресу: Не наклоняйтесь под обрабатываемую Makita International Europe Ltd. деталь. Защитный кожух не защитит вас от Technical Department, диска под обрабатываемой деталью. Michigan Drive, Tongwell, Отрегулируйте глубину распила...
 • Page 58 Причины отдачи и соответствующие 13. Не используйте тупые или поврежденные предупреждения диски. Не заточенные или неправильно − Отдача – это внезапная реакция на установленные диски приведут к узкому защемление, изгиб или нарушение соосности распилу, что приведет к чрезмерному трению, лезвия пилы, приводящая...
 • Page 59 20. Для проверки нижнего кожуха откройте Если время работы аккумуляторного блока нижний защитный кожух рукой, затем значительно сократилось, немедленно отпустите и убедитесь в закрытии кожуха. прекратите работу. В противном случае, Также убедитесь в том, что убирающаяся может возникнуть перегрев блока, что ручка...
 • Page 60 ОПИСАНИЕ Перегрузка: • Из-за способа эксплуатации инструмент ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ потребляет очень большое количество тока. В этом случае отпустите курковый переключатель на инструменте и прекратите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: использование, повлекшее перегрузку Перед регулировкой или проверкой • инструмента. Затем снова нажмите на функционирования всегда отключайте курковый...
 • Page 61 без нажатия на рычаг разблокировки. ПЕРЕД Рис.9 дальнейшим использованием отремонтируйте Когда шестигранный ключ не используется, храните инструмент в сервисном центре компании MAKITA. его, как показано на рисунке, чтобы не потерять. Фиксировать рычаг разблокировки при помощи • липкой ленты и вносить изменения в его ЭКСПЛУАТАЦИЯ...
 • Page 62 выполнения разных работ всегда • производить в уполномоченных сервис-центрах пользуйтесь соответствующими пильными Makita, с использованием только сменных частей дисками. Использование несоответствующих производства Makita. дисков может ухудшить качество распиливания и/или привести к травмам. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Направляющая планка ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (направляющая линейка) (дополнительная принадлежность) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:...
 • Page 63 Похибка (K): 1,5 м/с обладнання Makita: ENG901-1 Позначення обладнання: Заявлене значення вібрації було виміряно у • Бездротовий різак по металу відповідності до стандартних методів № моделі/ тип: DCS550 тестування та може використовуватися для є серійним виробництвом та порівняння одного інструмента з іншим.
 • Page 64 для цього ізольовані поверхні під час виконання EN60745 дії, за якої ріжучий інструмент може зачепити Технічна документація ведеться: сховану електропроводку. Торкання струмоведучої Makita International Europe Ltd. проводки може призвести до передання напруги до Technical Department, металевих частин електроприладу та до ураження Michigan Drive, Tongwell, оператора...
 • Page 65 усунути причину заїдання полотна. нижній захисний кожух покривав полотно. Під час повторного запуску інструмента в деталі Незахищене полотно, що рухається за інерцією, слід відцентрувати пиляльне полотно в пропилі спричинить пересування інструменту назад, та перевірити, чи не зачепилися зубці полотна різання усього на своєму шляху. Слід пам'ятати, за...
 • Page 66 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може призвести до ризику перегріву, опіку та ОБЕРЕЖНО: навіть вибуху. Завжди перевіряйте, щоб прилад був • Якщо електроліт потрапив до очей, слід вимкнений, а касета з акумулятором була знята, промити...
 • Page 67 його зняття у зворотному порядку. ПЕРЕВІРТЕ, ЩОБ інструмент, якщо він запускається простим БОЛТ ІЗ ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛІВКОЮ БУВ НАДІЙНО натисканням курка вмикача без натискання ЗАТЯГНУТИЙ ПО ГОДИННИКОВІЙ СТРІЛЦІ. важеля блокування вимкненого положення. ПЕРЕД подальшим використанням інструмент здати в ремонт до сервісного центра MAKITA.
 • Page 68 мал.8 віддачі із подальшою тяжкою травмою. Відпустіть перемикач, зачекайте, доки полотно зупиниться, а Під час зміни полотна слід також очистити верхній та потім заберіть інструмент. Виставте інструмент на нижній кожухи полотна від тирси та часток, що нову лінію різання та почніть...
 • Page 69 Смушковий гвинт М5 х 20 • Притискна пружина 6 • Шестигранний ключ 5 • Захисні окуляри • Оригінальний акумулятор та заряджаючий • пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до • комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.
 • Page 72 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885282-964...