Makita 9924DB Instruction Manual

Makita 9924DB Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9924DB:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Dodatni Pribor
 • Технички Податоци
 • Accesorii Opţionale
 • Технички Подаци
 • Технические Характеристики
 • Описание Функционирования
 • Дополнительные Принадлежности
 • Технічні Характеристики
 • Інструкція З Використання
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Belt Sander
GB
Tračni brusilnik
SI
Smerilues me rrip
AL
Лентова шлифовъчна машина
BG
Tračna brusilica
HR
Шмиргла-каиш
MK
Şlefuitor cu bandă
RO
Тракаста брусилица
RS
Ленточная Шлифовальная Машина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
Стрічкова шліфувальна машинка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
9924DB
9401
9402
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 9924DB

 • Page 1 Лентова шлифовъчна машина РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Tračna brusilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Шмиргла-каиш УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Şlefuitor cu bandă MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Тракаста брусилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Ленточная Шлифовальная Машина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Стрічкова шліфувальна машинка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 9924DB 9401 9402...
 • Page 2 003365 004049 003372 003377 003381 003386 003392 001145 003397...
 • Page 3: Specifications

  For European countries only Model 9924DB EC Declaration of Conformity Sound pressure level (L ) : 91 dB (A) Makita declares that the following Machine(s): Sound power level (L ) : 102 dB (A) Designation of Machine: Uncertainty (K) : 3 dB (A) Belt Sander Model No./ Type: 9401,9402,9924DB...
 • Page 4: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION The technical file in accordance with 2006/42/EC is available from: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and • 2.3.2015 unplugged before adjusting or checking function on the tool.
 • Page 5: Operation

  If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. OPERATION Abrasive belts • Carbon plate Sanding operation •...
 • Page 6: Tehnični Podatki

  Samo za evropske države Raven zvočne moči (L ): 104 dB (A) ES Izjava o skladnosti Odstopanje (K): 3 dB (A) Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: Model 9924DB Oznaka stroja: Tračni brusilnik Raven zvočnega tlaka (L ): 91 dB (A) Model št./vrsta: 9401,9402,9924DB...
 • Page 7 000331 Yasushi Fukaya Delovanje stikala Direktor Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija Sl.1 POZOR: GEA010-1 Pred priključitvijo orodja na električno omrežje se • Splošna varnostna opozorila za vedno prepričajte, da je stikalo brezhibno in da se...
 • Page 8: Dodatni Pribor

  Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • za prah, jo namestite na sesalni nastavek. uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh Ko je vrečka za prah približno do polovice napolnjena, navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora jo odstranite z orodja in izvlecite pritrjevalnik.
 • Page 9 Pasiguria (K): 3 dB (A) (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur vegla është e fikur dhe Modeli 9924DB punon pa prerë, ashtu edhe kohën e përdorimit). Niveli i presionit të zërit (L ): 91 dB (A) Niveli i fuqisë...
 • Page 10 Deklarata e konformitetit me KE-në dhe për aplikacionin me të cilët po punoni. Përdorni gjithmonë syze sigurie të mëdha ose Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: të vogla. Syzet e zakonshme ose syzet e diellit Emërtimi i makinerisë: NUK janë syze sigurie.
 • Page 11 Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen ngrënien e rripit në skaje dhe konsumimin e skeletit të kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, smeriluesit. duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.
 • Page 12 AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca rekomandohen për • përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.
 • Page 13 ): 104 dB (A) защита на оператора въз основа на оценка на Коефициент на неопределеност (K): 3 dB (A) риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички съставни части на Модел 9924DB работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата...
 • Page 14 техническа Не оставяйте инструмента да работи без информация е достъпен от: надзор. Инструментът трябва да работи, Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия само когато го държите в ръце. 10. Този инструмент не е водонепроницаем, 2.3.2015 поради което не използвайте вода по...
 • Page 15 ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ Регулиране на положението на лентата Фиг.5 Докато лентата е в движение използвайте ВНИМАНИЕ: регулатора, за да центрирате положението на Преди да регулирате или проверявате работата • лентата. Неспазването на това изискване може да на инструмента задължително проверете дали доведе...
 • Page 16 и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, обслужването или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари • или накрайници с вашия инструмент Makita, описан...
 • Page 17 Samo za europske zemlje Razina jačine zvuka (L ): 104 dB (A) EZ Izjava o sukladnosti Neodređenost (K): 3 dB (A) Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Model 9924DB Naziv stroja: Tračna brusilica Razina zvučnog tlaka (L ): 91 dB (A) Broj modela/Vrsta: 9401,9402,9924DB Razina jačine zvuka (L...
 • Page 18 • kabel izvađen prije podešavanja ili provjere funkcije na alatu. 000331 Yasushi Fukaya Uključivanje i isključivanje Direktor Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Sl.1 OPREZ: GEA010-1 Prije uključivanja stroja na električnu mrežu provjerite • Opća sigurnosna upozorenja za radi li uključno-isključna sklopka i da li se vraća u položaj za isključivanje ''OFF'' nakon otpuštanja.
 • Page 19 Sl.7 Brusni okvir • Vreća za prašinu OPREZ: • Postolje za tračnu brusilicu (za model 9924DB) Alat ne bi trebao biti u kontaktu s površinom • • izratka kada ga uključujete ili isključujete. Inače NAPOMENA: brušenje može završiti loše ili može doći do Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno...
 • Page 20: Технички Податоци

  делови на работниот циклус, како периодите Отстапување (K): 3 дБ (A) кога алатот е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен). Модел 9924DB Ниво на звучниот притисок (L ): 91 дБ (A) Ниво на јачина на звукот (L ): 102 дБ...
 • Page 21 алатот само кога го држите в раце. Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е 10. Овој алат не е водоотпорен, затоа не достапно преку: користете вода на површината на Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium работниот материјал. 2.3.2015 ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или...
 • Page 22 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ Вреќа за прав Слика6 ВНИМАНИЕ: Ако користите вреќа за прав, шмирглањето ќе биде Пред секое дотерување или проверка на алатот • чисто, а собирањето прав - едноставно. За да ја проверете дали е исклучен и откачен од струја. поставите...
 • Page 23 За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за •...
 • Page 24 în gol, pe lângă timpul de Nivel de putere acustică (L ): 104 dB (A) declanşare). Marjă de eroare (K): 3 dB (A) Model 9924DB Nivel de presiune acustică (L ): 91 dB (A) Nivel de putere acustică (L ): 102 dB (A) Marjă...
 • Page 25 10. Această maşină nu este etanşă la apă, prin Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este urmare nu folosiţi apă pe suprafaţa piesei de disponibil de la: prelucrat. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia PĂSTRAŢI ACESTE 2.3.2015 INSTRUCŢIUNI. AVERTISMENT: NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul...
 • Page 26 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reglare pentru a centra alinierea benzii. În caz contrar, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la se poate ajunge la uzarea marginilor benzii şi a cadrului Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese şlefuitorului. de schimb Makita.
 • Page 27: Accesorii Opţionale

  Folosiţi accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost concepute. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. Benzi de şlefuit • Placă de carton •...
 • Page 28: Технички Подаци

  безбедносне мере за заштиту руковаоца које су Толеранција (K): 3 dB (А) засноване на процени изложености у реалним условима употребе (као и у свим деловима Модел 9924DB радног циклуса као што је време рада уређаја, Ниво звучног притиска (L ): 91 dB (A) али...
 • Page 29 предмета обраде. EN60745 Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО. је на: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија УПОЗОРЕЊЕ: 2.3.2015 НЕ дозволите да строга безбедносна правила која се односе на овај производ буду занемарена због чињенице да сте производ добро упознали...
 • Page 30 дугмета за подешавање. У супротном може да дође слика9 до појаве искрзаних ивица и хабања оквира БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако брусилице. поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису за алат Makita, уз употребу оригиналних резервних делова Makita.
 • Page 31 ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену...
 • Page 32: Технические Характеристики

  значения в зависимости от Погрешность (K): 3 дБ (A) способа применения инструмента. Обязательно определите меры безопасности • Модель 9924DB для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях Уровень звукового давления (L ): 91 дБ (A) использования (с учетом всех этапов рабочего...
 • Page 33 Технический файл в соответствии с документом защитную маску для лица. Обычные или 2006/42/EC доступен по адресу: солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium защитными очками. Крепко держите инструмент обеими руками. 2.3.2015 Перед включением инструмента убедитесь в том, что...
 • Page 34: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке ленты следите за тем, чтобы ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ • направление стрелки на тыльной стороне ленты соответствовало направлению, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указанному на самом инструменте. Перед проведением регулировки или проверки • Рис.4 работы инструмента всегда проверяйте, что Регулировка движения ленты инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.
 • Page 35: Дополнительные Принадлежности

  вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей. Рис.9 Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки рекомендуется...
 • Page 36: Технічні Характеристики

  використання інструмента (слід брати до уваги Похибка (K): 3 дБ (A) всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає Модель 9924DB працювати на холостому ході під час запуску). Рівень звукового тиску (L ): 91 дБ (A) Рівень...
 • Page 37 Перевірте, щоб стрічка не торкалася деталі Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC перед увімкненням. можна отримати: Не торкайтесь руками частин, що Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія обертаються. Не залишайте інструмент працюючим. 2.3.2015 Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках.
 • Page 38: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Регулювання положення ременя мал.5 Під час обертання ременя слід відцентрувати його за ОБЕРЕЖНО: допомогою ручки регулювання. В протилежному Перед регулюванням та перевіркою справності • випадку це може призвести до зносу країв ременя та інструменту, переконайтеся в тому, що він зносу...
 • Page 39: Додаткове Приладдя

  звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". Абразивні ремені • Графітова пластина • Шліфувальна лижа • Мішок для пилу • Стійка шліфувальної машини (для моделі • 9924DB) ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до • комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.
 • Page 40 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883836A961...

This manual is also suitable for:

94019402

Table of Contents