Download Print this page
Sharp CS-4194H Operation Manual

Sharp CS-4194H Operation Manual

Electronic printing calculator
Hide thumbs Also See for CS-4194H:

Advertisement

Quick Links

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
DRUCKENDER TISCHRECHNER
CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA
CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE
ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE
ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK
CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA
ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN
ENGLISH ............................................................... Page 2
CALCULATION EXAMPLES ................................. Page 115
DEUTSCH .............................................................. Seite 14
RECHNUNGSBEISPIELE ..................................... Seite 115
FRANÇAIS ............................................................. Page 27
EXEMPLES DE CALCULS .................................... Page 116
ESPAÑOL .............................................................. Página 39
EJEMPLOS DE CÁLCULOS ................................. Página 116
ITALIANO .............................................................. Pagina 52
ESEMPI DI CALCOLO ........................................... Pagina 117
SVENSKA .............................................................. Sida 65
GRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL ............... Sida 117
NEDERLANDS ...................................................... Pagina 77
REKENVOORBEELDEN ....................................... Pagina 118
PORTUGUÊS ........................................................ Página 90
EXEMPLOS DE CÁLCULO ................................... Página 118
SUOMI ................................................................... Sivu 103
LASKENTAESIMERKKEJÄ ................................... Sivu 119
Downloaded from:
http://www.usersmanualguide.com/
CS-4194H
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE MANEJO
MANUALE DI ISTRUZIONI
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KÄYTTÖOHJE

Advertisement

loading

Summary of Contents for Sharp CS-4194H

 • Page 1 ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR DRUCKENDER TISCHRECHNER CS-4194H CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN OPERATION MANUAL ENGLISH ............... Page 2 CALCULATION EXAMPLES ......... Page 115 BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH ..............
 • Page 2 Notes for handling Lithium batteries: Note concernenti le batterie al litio: AVVERTENZA CAUTION Se la batteria non viene sostituita in modo corretto c’è pericolo di Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. esplosioni. Replace only with the same or equivalent type recommended by Sostituire la batteria con una dello stesso tipo o con una the manufacturer.
 • Page 3 Caution! The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Vorsicht! Die Netzsteckdose muß in der Nähe des Gerätes angebracht und leicht zugänglich sein. Attention! La prise de courant murale doit être installée à proximité de l’appareil et doit être facilement accessible.
 • Page 4 Säädetty vero/alennusprosentti pyyhkiytyy pois SHARP ei ole vastuussa mistään satunnaisista, myös otettaessa muistin tukiparisto pois s e u r a u k s e n a o l e v i s t a t a l o u d e l l i s i s t a laitteesta.
 • Page 5 MUISTISUOJAA VARTEN OLEVAN PARISTON ASENNUS Ennen ensimmäistä käyttökertaa ota kiinnitetty litiumparisto pois ja asenna se laitteeseen seuraavalla tavalla. Jos virtajohto irrotetaan vahingossa käytettäessä laitetta ainoastaan verkkovirralla, säädetty veroprosentti ja muistisisältö pyyhkiytyvät pois. 1) Käännä virtakytkin asentoon “OFF” ja irrota Kuva 1 Kuva 2 virtajohdon pistoke verkkoulosotosta.
 • Page 6 numeroa (korkeintaan ±999). Jos KÄYTTÖSÄÄTIMET lasku ylittää maksimiarvon, laskuri laskee uudelleen nollasta. VIRTAKYTKIN; TULOSTUKSEN/ OSALASKUMUODON VALITSIN: DESIMAALIN VALITSIN: “OFF”: Virran katkaisu Säätää tuloksen desimaalipilkkujen “•”: Virran kytkeminen. Säätö lukumäärän. muodolle, jossa tulostusta ei Asennossa “F” tulos näkyy kelluvalla tapahdu. desimaalijärjestelmällä. (“•...
 • Page 7 Huomautus: Desimaalipilkku kelluu tulee automaattisesti desimaalin perättäisten laskutoimi- valitsijan säädön mukaisesti. tusten aikana käytettäessä Näppäinten käyttö näppäintä ohittaa automaattisesti lisäys- J o s d e s i m a a l i v a l i t s i n muodon ja desimaalisesti oikeat asetetaan kohtaan “F”, vastaukset tulostuvat ennalta...
 • Page 8 kanssa ja laskutoimitusta MUUTA MERKKIÄ –NÄPPÄIN: Muuttaa numeron algebrallista merki- voidaan jatkaa. tystä (siis positiivinen negatiiviseksi ja Kun tätä näppäintä painetaan negatiivinen positiiviseksi). muodolla, jolla tulostusta ei tapahdu, n ä k y v ä l u k u t u l o s t u u i l m a n L I S Ä...
 • Page 9 V E R O M U K A A N L U E T T U N A – NÄYTTÖ NÄPPÄIN: Näyttömuoto: Tätä käytetään vero/alennusprosentin laskutoimituksiin. TALLENNUSNÄPPÄIN: N ä p p ä i n t ä k ä y t e t ä ä n v e r o / Symbolit alennusprosentin tallennukseen.
 • Page 10: Mustenauhan Vaihto

  Tulostimen kansi Mustenauha MUSTENAUHAN VAIHTO 1. Ota pois paperirulla laskimesta. (Revi paperi ja ota se pois tulostusmekanismista käyttämällä 2. Katkaise virta. Varmista, että tulostuspyörä on pysähtynyt. 3. Irrota tulostimen kansi siirtämällä sitä laskimen Kuva 1 Kuva 2 takaosaa päin. (Kuva 1) 4.
 • Page 11: Paperirullan Vaihto

  PAPERIRULLAN VAIHTO 1. Nosta paperituki ylös (Kuva 1). 2. Taita paperirullan alkureunasta 3-5 cm. (Älä taita sitä vinoon.) (Kuva 2) Kuva 3 3. Aseta paperirulla paperituen vasemmalta puolelta ja varmista, että paperirulla on asetettu oikeaan suuntaan (niin että paperi tulee Paperinleikkuri alhaalta).
 • Page 12 MUISTISUOJAA VARTEN OLEVAN PARISTON ASENNUS VIRHEET Useat eri tilanteet aiheuttavat kapasiteetin Pariston vaihtoaika ylittymisten tai virhetilan. Jos näin käy, virhetunnus Vaihda paristo kerran 2 vuodessa. “E” tulee näkyviin ja kaikki näppäimet lukkiutuvat Pariston vaihtotapa sähköisesti. Muistin sisältö pysyy tallessa virhetilan Käytä...
 • Page 13 Huomautuksia paristokäytöstä • Älä jätä kulunutta paristoa laitteeseen. • Älä saata paristoa alttiiksi vedelle tai avotulelle äläkä pura sitä erillisiin osiin. • Säilytä paristot aina pienten lasten ulottumatto- missa. Kuva 1 Kuva 2 Pariston vaihdosta • Kytke virtajohdon pistoke verkkoulosottoon ja käännä...
 • Page 14: Tekniset Tiedot

  Tulostuspaperi: 57 mm – 58 mm leveä TEKNISET TIEDOT 8 0 m m h a l k a i s i j a l t a a n Käyttökapasiteetti: 14 numeroa (maks.) Virtalähde: Käyttö: Käyttölämpötila: 0°C – 40°C Vaihtovirta: 220V–230V, 50 Virrankulutus: 53 mA Mitat:...
 • Page 15: Laitteen Palautus Tehdassäädöille

  VAROITUS Huomautuksia: • RESET-kytkimen painaminen pyyhkii pois KÄYTETTÄVÄN JÄNNITTEEN TULEE OLLA tallennetun veroprosentin ja muut muistiin SAMA KUIN TÄMÄN LASKIMEN TEKNISISSÄ tallennetut tiedot. OMINAISUUKSISSA ILMOITETTU. LASKIMEN • Käytä vain mustekynän kärkeä RESET-kytkimen K Ä Y T T Ö I L M O I T E T T U A J Ä N N I T E T T Ä painamiseen.
 • Page 16: Calculation Examples

  CALCULATION EXAMPLES BERECHNUNGSBEISPIELE 1. Set the decimal selector as specified in each 1. Stellen Sie den Komma-Tabulator wie in jedem example. Beispiel beschrieben ein. The rounding selector should be in the “5/4” Der Rundungs-Wahlschalter sollte auf die position unless otherwise specified. Position “5/4”...
 • Page 17: Exemples De Calculs

  EXEMPLES DE CALCULS EJEMPLOS DE CÁLCULOS 1. Régler le sélecteur de décimale tel que spécifié 1. Colocar el selector decimal según se especifique dans chaque exemple. en cada ejemplo. Le sélecteur d’arrondi, doit être placé à la El selector de redondeo debe estar en la posición position “5/4”...
 • Page 18: Esempi Di Calcolo

  ESEMPI DI CALCOLO RÄKNEEXEMPEL 1. Impostare il selettore decimale nel modo 1. Ställ decimalväljaren i det läge som anges i varje specificato in ogni esempio. exempel. Se non viene specificato diversamente, il Avrundningsväljaren ska stå i läget “5/4” såvida selettore di arrotondamento deve essere in inget annat anges.
 • Page 19: Exemplos De Cálculos

  REKENVOORBEELDEN EXEMPLOS DE CÁLCULOS 1. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals 1. Defina o seletor decimal conforme especificado aangegeven in elk voorbeeld. em cada exemplo. De afrondingskeuzeschakelaar dient op “5/4” te O seletor de arredondamento deve estar na staan, tenzij anders vermeld. posição “5/4”, salvo indicação em contrário.
 • Page 20 Note: All totals and sub-totals may be used for LASKENTAESIMERKKEJÄ further calculations. RE-ENTER the number into the calculator by using the FUNCTION 1. Aseta desimaalivalitsin kussakin esimerkissä key and continue the problem. mainitulla tavalla. Pyöristyksen valitsin tulee asettaa asentoon Hinweis: Alle Summen und Zwischensummen “5/4”...
 • Page 21 EXAMPLE: BEISPIEL: EXEMPLE: Anm: Alla svar och delsvar kan användas för EJEMPLO: ESEMPIO: EXEMPEL: efterföljande beräkningar. MATA in talet i VOORBEELD: EXEMPLO: ESIMERKKI: r ä k n a r e n p å n y t t m e d l ä...
 • Page 22 REPEAT ADDITION AND SUBTRACTION / Operation Display Print WIEDERHOLUNG VON ADDITION UND Vorgang Anzeige Ausdruck SUBTRAKTION / ADDITION ET Opération Affichage Impression Operación Exhibición Impresión SOUSTRACTION SUCCESSIVES / REPETICIÓN Operazione Display Stampa DE SUMAS Y RESTAS / RIPETIZIONE DI Operation På...
 • Page 23 ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD *1 : La no ha sido usada en los registros. MODE / ADDITION UND SUBTRAKTION IN DER *1 : non è stato usato nelle entrate. ADDITIONSBETRIEBSART / ADDITION ET *1 : användes inte vid inmatning. SOUSTRACTION AVEC MODE D’ADDITION / *1 : werd niet gebruikt bij het invoeren van het...
 • Page 24 MIXED CALCULATIONS / GEMISCHTE F 6 4 3 2 1 0 B. 5 × 2 BERECHNUNGEN / CALCUL COMPLEXE / CÁLCULOS MIXTOS / CALCOLI MISTI / BLANDAD RÄKNING / GEMENGDE 5 . × BEREKENINGEN / CÁLCULOS MISTOS / SEKALAISIA LASKUTOIMITUKSIA 10 .
 • Page 25 ÷ ① CONSTANT / KONSTANTE / CALCULS AVEC B. 11.11 77.77 F 6 4 3 2 1 0 ÷ ② CONSTANTE / CONSTANTES / COSTANTE / 22.22 77.77 KONSTANTRÄKNING / CONSTANTE / CONSTANTE / VAKIO ÷ 11 . 11 11.11 11.11 A.
 • Page 26 POWER / POTENZ / PUISSANCE / POTENCIA / F 6 4 3 2 1 0 B. 5 POTENZA / POTENSRÄKNING / MACHTSVERHEFFEN / POTÊNCIA / POTENSSI F 6 4 3 2 1 0 5 . × A. 5.25 25 . ✱...
 • Page 27 PERCENT / PROZENT / POURCENTAGE / RECIPROCAL / KEHRWERT / INVERSES / PORCENTAJES / PERCENTUALE / RECÍPROCOS / RECIPROCO / PROCENTRÄKNING / PERCENTAGE / RECIPROKA TAL / RECIPROQUE / PORCENTAGEM / PROSENTTI RECÍPROCA / KÄÄNTEINEN F 6 4 3 2 1 0 A.
 • Page 28 ADD-ON AND DISCOUNT / AUFSCHLAG UND F 6 4 3 2 1 0 ABSCHLAG / MAJORATION ET RABAIS / RECARGOS Y DESCUENTOS / MAGGIORAZIONE E SCONTO / TILLÄGG OCH 100 . × 100. RABATT / OPSLAG/KORTING / ACRÉSCIMO E 5 . % DESCONTO / LISÄYS/VÄHENNYS Increased amount Erhöhung...
 • Page 29 B. 10% discount on 100. / Ein Abschlag von 10% auf 100. / Rabais de 10% sur 100. / Un 10% de descuento sobre 100. / Sconto del 10% su 100. / 10% rabatt på 100. / Een korting van 10% op 100.
 • Page 30 ITEM COUNT CALCULATION / F 6 4 3 2 1 0 BERECHNUNG MIT DEM POSTENZÄHLER / CALCUL DE COMPTE D’ARTICLES / CÁLCULO DE CUENTA DE ARTÍCULOS / CALCOLO CONTEGGIO VOCI / RÄKNING MED POSTRÄKNAREN / 100 . 55 100.55 100.55 REKENEN MET DE POSTENTELLER / 200 .
 • Page 31 GRAND TOTAL / ENDSUMME / TOTAL F 6 4 3 2 1 0 GÉNÉRAL / TOTAL GLOBAL / TOTALE GENERALE / SLUTSVAR / EINDTOTAAL / TOTAL GERAL / KOKONAISSUMMA ① ② ) 300 100 . 100. ③ – ) 500 200 .
 • Page 32 F 6 4 3 2 1 0 MEMORY / SPEICHER / MÉMOIRE / MEMORIA / B. (123 45) × (456 – 89) MEMORIA / MINNE / GEHEUGEN / MEMÓRIA / MUISTI ① × ÷ ② ) 125 123 . M 123.
 • Page 33 × (874 557) *2 : Apretar para cancelar la memoria antes de ÷ (1,746 876) empezar a efectuar un cálculo con memoria. F 6 4 3 2 1 0 *2 : Premere per cancellare la memoria prima di iniziare un calcolo con memoria. *2 : Tryck på...
 • Page 34 1 , 431 . Ι *3: Premere e quindi per cancellare il contenuto della prima e della seconda memoria 1,431. ◊ prima di iniziare un calcolo con memoria. 1 , 431 . ÷ 21,465. *3: Tryck på och sedan för att tömma 75 .
 • Page 35 ESEMPIO 1: Impostare il 5% di aliquota TAX RATE CALCULATIONS d’imposta. Calcolare l’imposta BERECHNUNGEN DER STEUERRATE del 5% su 800$ e calcolare il CALCULS DE TAXE totale. CÁLCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO EXEMPEL 1: Ställ in en skattesats på 5%. CALCOLO DELL’ALIQUOTA D’IMPOSTA Beräkna summan när 5% skatt RÄKNING MED SKATTESATS...
 • Page 36 EXAMPLE 2: Calculate the total amount for F 6 4 3 2 1 0 adding a 5% tax to the sum of $500 and $460. BEISPIEL 2: Berechne den Gesamtbetrag bei Addition von 5% Steuern auf die Summe von $500 und $460. .
 • Page 37 ESIMERKKI 2: Laske summa, kun 5 % vero EXAMPLE 3: Calculate the total amount for lisätään hintoihin 500$ ja 460$. the sum of $500 with tax already included and $460 with 5% tax to F 6 4 3 2 1 0 be added.
 • Page 38 VOORBEELD 3: Bereken het totaalbedrag van de EXAMPLE 4: Calculate the before-tax value of som van $500 waarbij de $800 in which a 5% tax has been belasting reeds is inbegrepen en included. $460 waaraan 5% belasting BEISPIEL 4: Berechne den Betrag ohne moet worden toegevoegd.
 • Page 39 EXEMPLO 4: Calcular o valor debitado de DISCOUNT RATE CALCULATION imposto de $800, que inclui 5% BERECHNUNGEN DER ABSCHLAGRATE de imposto. CALCUL D’UNE REMISE ESIMERKKI 4: Laske ilman veroa oleva summa CÁLCULO CON EL TIPO DE DESCUENTO luvusta 800$, johon on lisätty 5% CALCOLO ALIQUOTA DI SCONTO vero.
 • Page 40 F 6 4 3 2 1 0 ESEMPIO: Impostare l’8% di aliquota di sconto. Calcolare l’importo finale per uno sconto dell’8% su 800$. EXEMPEL: Ställ in en rabattsats på 8%. 8. – Beräkna summan för en rabatt på . . . 8% på...
 • Page 41 FOR GERMANY ONLY Umweltschutz Das Gerät wird durch eine Batterie mit Strom versorgt. Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte: • Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum Kundenservice- Zentrum zur Wiederverwertung.
 • Page 42 This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.
 • Page 43 SHARP CORPORATION PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA 02GT(TINSZ0569EHZZ) Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Page 44 This file has been downloaded from: www.UsersManualGuide.com User Manual and User Guide for many equipments like mobile phones, photo cameras, monther board, monitors, software, tv, dvd, and othes.. Manual users, user manuals, user guide manual, owners manual, instruction manual, manual owner, manual owner's, manual guide, manual operation, operating manual, user's manual, operating instructions, manual operators, manual operator, manual product, documentation manual, user maintenance, brochure, user reference, pdf manual Downloaded from:...