Sharp CS-2635RH Operation Manuals

Electronic printing calculator
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
DRUCKENDER TISCHRECHNER
CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA
CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE
ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE
ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK
CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA
ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN
ENGLISH ............................................................... Page 2
CALCULATION EXAMPLES ................................. Page 121
DEUTSCH .............................................................. Seite 15
RECHNUNGSBEISPIELE ..................................... Seite 121
FRANÇAIS ............................................................. Page 29
EXEMPLES DE CALCULS .................................... Page 122
ESPAÑOL .............................................................. Página 42
EJEMPLOS DE CÁLCULOS ................................. Página 122
ITALIANO .............................................................. Pagina 55
ESEMPI DI CALCOLO ........................................... Pagina 123
SVENSKA .............................................................. Sida 68
RÄKNEEXEMPEL .................................................. Sida 123
NEDERLANDS ...................................................... Pagina 81
REKENVOORBEELDEN ....................................... Pagina 124
PORTUGUÊS ........................................................ Página 95
EXEMPLOS DE CÁLCULO ................................... Página 124
SUOMI ................................................................... Sivu 108
LASKENTAESIMERKKEJÄ ................................... Sivu 125
CS-2635RH
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE MANEJO
MANUALE DI ISTRUZIONI
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KÄYTTÖOHJE

Advertisement

loading

  Also See for Sharp CS-2635RH

  Related Manuals for Sharp CS-2635RH

  Summary of Contents for Sharp CS-2635RH

 • Page 1: Table Of Contents

  ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR DRUCKENDER TISCHRECHNER CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE CS-2635RH CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN OPERATION MANUAL ENGLISH ............... Page 2 CALCULATION EXAMPLES ......... Page 121 BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH ..............
 • Page 2 Notes for handling Lithium batteries: Note concernenti le batterie al litio: CAUTION AVVERTENZA Se la batteria non viene sostituita in modo corretto c’è pericolo Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. di esplosioni. Replace only with the same or equivalent type recommended Sostituire la batteria con una dello stesso tipo o con una by the manufacturer.
 • Page 3 Caution! The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Vorsicht! Die Netzsteckdose muß in der Nähe des Gerätes angebracht und leicht zugänglich sein. Attention! La prise de courant murale doit être installée à proximité de l’appareil et doit être facilement accessible.
 • Page 4: Suomi

  SHARP ei ole vastuussa mistään satunnaisista, s e u r a u k s e n a o l e v i s t a t a l o u d e l l i s i s t a muistinvarmistusparistoa pois laitteesta.
 • Page 5 MUISTINVARMENNUSPARISTON ASENNUS Ennen ensimmäistä käyttökertaa ota kiinnitetty litiumparisto pois ja asenna se laitteeseen seuraavalla tavalla. Jos virtajohto irrotetaan vahingossa käytettäessä laitetta ainoastaan verkkovirralla, säädetyt vero / alennusprosentti ja muuntoprosentti pyyhkiytyvät pois. Kuva 1 Kuva 2 1) Käännä virtakytkin asentoon “OFF” ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
 • Page 6 numeroa (korkeintaan ±999). Jos NÄPPÄIMISTÖ lasku ylittää maksimiarvon, laskuri laskee uudelleen nollasta. VIRTAKYTKIN; TULOSTUKSEN / OSALASKUMUODON VALITSIN: P R O S E N T I N S Ä Ä T Ö M U O D O N “OFF”: Virran katkaisu VALITSIN: “•”: Virran kytkeminen.
 • Page 7 lasketa numeroksi). “•”: Normaalitila “•” : Aseta tämä valitsin asentoon “•” “A”: Lisäysmuodon käyttö mahdollistaa e n n e n l a s k u t o i m i t u s t e n n u m e r o j e n l i s ä...
 • Page 8 • saamaan arvo kertomalla tietty luku Huomautus: Desimaalipilkku on liukuva perättäisten laskutoimi- annetulla muuntoprosentilla. • tallennetun prosentin varmistukseen. tusten aikana käytettäessä näppäintä Paina ensin laskurekisterin ja J o s d e s i m a a l i v a l i t s i n virhetilojen tyhjentämiseksi ja paina asetetaan kohtaan “F”, sitten...
 • Page 9 numerojen tulostukseen, E N S I M M Ä I S E S T Ä M U I S T I S TA joille ei tehdä lasku- PALAUTUS toimia, kuten esimerkiksi E N S I M M Ä I S E S T Ä M U I S T I S TA koodit, päiväykset jne.
 • Page 10 alennusprosentti tulostuu sitten MUSTENAUHAN VAIHTO yhdessä tunnuksen “TX” kanssa. 1. Ota pois paperirulla laskimesta. (Revi paperi ja NÄYTTÖ ota se pois tulostusmekanismista käyttämällä Näyttömuoto: 2. Katkaise virta. Varmista, että tulostuspyörä on pysähtynyt. 3. Irrota tulostimen kansi siirtämällä sitä laskimen takaosaa päin. (Kuva 1) Symbolit 4.
 • Page 11 Tulostimen kansi Mustenauha PAPERIRULLAN VAIHTO 1. Nosta paperituki ylös (Kuva 1). 2. Taita paperirullan alkureunasta 3-5 cm. (Älä taita sitä vinoon.) (Kuva 2) 3. Aseta paperirulla paperituen vasemmalta puolelta ja varmista, että paperirulla on asetettu oikeaan suuntaan (niin että paperi tulee Kuva 1 Kuva 2 alhaalta).
 • Page 12 VIRHEET Useat eri tilanteet voivat auheuttaa kapasiteetin ylittymisten tai virhetilan. Jos näin käy, virhetunnus “E” tulee näkyviin ja kaikki näppäimet lukkiutuvat Kuva 3 sähköisesti. Muistin sisältö pysyy tallessa virhetilan aikana. Jos “0•E” näkyy virheen aikana, näppäintä Paperinleikkuri käytettävä laskimen tyhjentämiseksi. Jos “E” ja jokin numero nollaa lukuun ottamatta näkyy, virhe saadaan poistetuksi näppäimellä...
 • Page 13 MUISTINVARMISTUSPARISTON VAIHTO Pariston vaihtoaika Vaihda paristo kerran 2 vuodessa. Pariston vaihtotapa Käytä yhtä litiumparistoa (CR2032). Huom. Kun vaihdat pariston, säädetty vero / alennusprosentti ja muuntoprosentti, muistisisältö pyyhkiytyvät pois. On hyvä kirjoittaa vero / alennusprosentti ja Kuva 1 Kuva 2 muuntoprosentti, muut tärkeät numerot muistiin paperille.
 • Page 14 Huomautuksia paristokäytöstä TEKNISET TIEDOT • Älä jätä kulunutta paristoa laitteeseen. • Älä saata paristoa alttiiksi vedelle tai avotulelle Käyttökapasiteetti: 12 numeroa Virtalähde: Käyttö: äläkä pura sitä erillisiin osiin. • Säilytä paristot aina pienten lasten ulottumatto- Vaihtovirta: 220V–230V, 50 missa. Muistituki: (tasavirta) (Litiumparisto CR2032 ×...
 • Page 15 Tulostuspaperi: 57 mm – 58 mm leveä VAROITUS 8 0 m m h a l k a i s i j a l t a a n KÄYTETTÄVÄN JÄNNITTEEN TULEE OLLA (maks.) SAMA KUIN TÄMÄN LASKIMEN TEKNISISSÄ Käyttölämpötila: 0°C – 40°C OMINAISUUKSISSA ILMOITETTU.
 • Page 16 TEHDASASETUSTEN PALAUTUS Voimakkaat kolhut, sähkökentälle alttiiksi joutuminen tai jokin muu epätavallinen tila saattaa aiheuttaa sen, että laite ei toimi eivätkä painikkeet reagoi painettaessa. Jos näin käy, paina laitteen pohjassa olevaa RESET-kytkintä. RESET-kytkintä tulee painaa vain kun: • jokin epätavallinen tila esiintyy eivätkä painikkeet toimi.
 • Page 17: Calculation Examples

  CALCULATION EXAMPLES RECHNUNGSBEISPIELE 1. Set the decimal selector as specified in each 1. Stellen Sie den Komma-Tabulator wie in jedem example. Beispiel beschrieben ein. The rounding selector should be in the “5/4” Der Rundungs-Wahlschalter sollte auf die position unless otherwise specified. Position “5/4”...
 • Page 18: Exemples De Calculs

  EXEMPLES DE CALCULS EJEMPLOS DE CÁLCULOS 1. Régler le sélecteur de décimale tel que spécifié 1. Colocar el selector decimal según se especifique dans chaque exemple. en cada ejemplo. Le sélecteur d’arrondi, doit être placé à la El selector de redondeo debe estar en la posición position “5/4”...
 • Page 19: Esempi Di Calcolo

  ESEMPI DI CALCOLO RÄKNEEXEMPEL 1. Impostare il selettore decimale nel modo 1. Ställ decimalväljaren i det läge som anges i varje specificato in ogni esempio. exempel. Se non viene specificato diversamente, il Avrundningsväljaren ska stå i läget “5/4” såvida selettore di arrotondamento deve essere in inget annat anges.
 • Page 20: Rekenvoorbeelden

  REKENVOORBEELDEN EXEMPLOS DE CÁLCULOS 1. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals 1. Defina o seletor decimal conforme especificado aangegeven in elk voorbeeld. em cada exemplo. De afrondingskeuzeschakelaar dient op “5/4” te O seletor de arredondamento deve estar na staan, tenzij anders vermeld. posição “5/4”, salvo indicação em contrário.
 • Page 21: Laskentaesimerkkejä

  EXAMPLE: BEISPIEL: EXEMPLE: LASKENTAESIMERKKEJÄ EJEMPLO: ESEMPIO: EXEMPEL: VOORBEELD: EXEMPLO: ESIMERKKI: 1. Aseta desimaalivalitsin kussakin esimerkissä 456) × 2 F 6 4 3 2 1 0 (123 mainitulla tavalla. Pyöristyksen valitsin tulee asettaa asentoon Operation Print Note “5/4” ellei toisin mainita. Vorgang Ausdruck Hinweis...
 • Page 22 REPEAT ADDITION AND SUBTRACTION / Operation Display Print WIEDERHOLUNG VON ADDITION UND Vorgang Anzeige Ausdruck SUBTRAKTION / ADDITION ET Opération Affichage Impression Operación Exhibición Impresión SOUSTRACTION SUCCESSIVES / REPETICIÓN Operazione Display Stampa DE SUMAS Y RESTAS / RIPETIZIONE DI Operation På...
 • Page 23 ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD *1 : La no ha sido usada en los registros. MODE / ADDITION UND SUBTRAKTION IN DER *1 : non è stato usato nelle entrate. ADDITIONSBETRIEBSART / ADDITION ET *1 : användes inte vid inmatning. SOUSTRACTION AVEC MODE D’ADDITION / *1 : werd niet gebruikt bij het invoeren van het...
 • Page 24 MIXED CALCULATIONS / GEMISCHTE F 6 4 3 2 1 0 B. 5 × 2 BERECHNUNGEN / CALCUL COMPLEXE / CÁLCULOS MIXTOS / CALCOLI MISTI / BLANDAD RÄKNING / GEMENGDE 5 . × BEREKENINGEN / CÁLCULOS MISTOS / SEKALAISIA LASKUTOIMITUKSIA 10 .
 • Page 25 ÷ ① CONSTANT / KONSTANTE / CALCULS AVEC B. 11.11 77.77 F 6 4 3 2 1 0 ÷ ② CONSTANTE / CONSTANTES / COSTANTE / 22.22 77.77 KONSTANTRÄKNING / CONSTANTE / CONSTANTE / VAKIO ÷ 11 . 11 11.11 11.11 A.
 • Page 26 POWER / POTENZ / PUISSANCE / POTENCIA / F 6 4 3 2 1 0 B. 5 POTENZA / POTENSRÄKNING / MACHTSVERHEFFEN / POTÊNCIA / POTENSSI F 6 4 3 2 1 0 5 . × A. 5.25 25 . ✱...
 • Page 27 PERCENT / PROZENT / POURCENTAGE / RECIPROCAL / KEHRWERT / INVERSES / PORCENTAJES / PERCENTUALE / RECÍPROCOS / RECIPROCO / PROCENTRÄKNING / PERCENTAGE / RECIPROKA TAL / RECIPROQUE / PORCENTAGEM / PROSENTTI RECÍPROCA / KÄÄNTEISARVO F 6 4 3 2 1 0 A.
 • Page 28 ADD-ON AND DISCOUNT / AUFSCHLAG UND F 6 4 3 2 1 0 ABSCHLAG / MAJORATION ET RABAIS / RECARGOS Y DESCUENTOS / MAGGIORAZIONE E SCONTO / TILLÄGG OCH 100 . × 100. RABATT / OPSLAG/KORTING / ACRÉSCIMO E 5 . % DESCONTO / LISÄYS/VÄHENNYS Increased amount Erhöhung...
 • Page 29 B. 10% discount on 100. / Ein Abschlag von 10% MARKUP AND MARGIN / auf 100. / Rabais de 10% sur 100. / Un 10% de GEWINNAUFSCHLAG UND GEWINNSPANNE / descuento sobre 100. / Sconto del 10% su 100. / HAUSSE ET MARGE BÉNÉFICIAIRE / 10% rabatt på...
 • Page 30 – “Cost” sind die Kosten. – El incremento porcentual es el beneficio – “Sell” ist der Verkaufspreis. porcentual con respecto al coste. – “GP” ist der Brutto-Verdienst. – Cost es el coste. – “Mkup” ist der Gewinn in Prozent basierend auf –...
 • Page 31 Både påslag och vinstmarginal utgör sätt att – “Mrgn” is de winst in procenten op basis van de beräkna vinsten i procent. verkoopprijs. – Vinstmarginalen är procenten vinst gentemot A remarcação para cima e margem de lucro são försäljningspriset. maneiras de calcular o lucro percentual. –...
 • Page 32 Ex. / Bsp. / Ex. / Ej. / Esempio / Ex. / Voorbeeld / To find Knowing Operation Ex. / Esim. Zur Berechnung von Bekannt Vorgang Pour trouver Quand on connaît Opération Cost Sell Mkup Mrgn Para encontrar Sabiendo Operación Per trovare Sapere Operazione...
 • Page 33 PERCENT CHANGE / ÄNDERUNG DER procentuele verandering (b) tussen twee jaarlijkse PROZENTE / VARIATION EN POUR CENT / verkoopcijfers: $1.500 in een bepaald jaar en CAMBIO PORCENTUAL / VARIAZIONE IN $1.300 het jaar ervoor. • Calcule a diferença em dólares (a) e a variação PERCENTUALE / ÄNDRING I PROCENT / PROCENTUELE VERANDERING / VARIAÇÃO percentual (b) entre duas vendas anuais de...
 • Page 34 • Laske kunkin osan prosenttiosuus summasta. PERCENT PRORATION / PROZENT PRO ANTEIL / DISTRIBUTION PROPORTIONNELLE EN POURCENTAGE / DISTRIBUCIÓN Expenses PROPORCIONAL DE PORCENTAJE / Ausgaben Dépenses DIVISIONE PROPORZIONALE IN Gastos PERCENTUALE / PROPORTIONELL Spese FÖRDELNING I PROCENT / PROCENTUELE Utgifter VERHOUDING / DISTRIBUIÇÃO Uitgaven PROPORCIONAL DE PORCENTAGEM /...
 • Page 35 F 6 4 3 2 1 0 *2 : Press to clear the memory before starting a memory calculation. *2 : Vor dem Beginn einer Speicherberechnung drücken Sie , um den Speicher zu löschen. 123 . 00 123.00 *2 : Effacer le contenu de la mémoire ( ) avant 456 .
 • Page 36 ITEM COUNT CALCULATION / F 6 4 3 2 1 0 BERECHNUNG MIT DEM POSTENZÄHLER / CALCUL DE COMPTE D’ARTICLES / CÁLCULO DE CUENTA DE ARTÍCULOS / CALCOLO CONTEGGIO VOCI / RÄKNING MED POSTRÄKNAREN / 100 . 55 100.55 100.55 REKENEN MET DE POSTENTELLER / 200 .
 • Page 37 45) × (456 – 89) F 6 4 3 2 1 0 MEMORY / SPEICHER / MÉMOIRE / MEMORIA / B. (123 MEMORIA / MINNE / GEHEUGEN / MEMÓRIA / MUISTILASKENTA × ① ÷ ) 125 ② 123 . 123. ×...
 • Page 38 × (874 557) *3 : Apretar para cancelar la memoria antes de ÷ empezar a efectuar un cálculo con memoria. (1,746 876) F 6 4 3 2 1 0 *3 : Premere per cancellare la memoria prima di iniziare un calcolo con memoria. *3 : Tryck på...
 • Page 39 1 , 431 . ◊Ι *4: Premere e quindi per cancellare il contenuto della prima e della seconda memoria 1,431. ÷ prima di iniziare un calcolo con memoria. 1 , 431 . 21,465. *4: Tryck på och sedan för att tömma 75 .
 • Page 40 EXEMPLO 1: Defina a taxa de conversão ($1 CONVERSION CALCULATION EXAMPLES = ¥123,45). UMRECHNUNGSBEISPIELE ESIMERKKI 1: Aseta muuntoprosentti ($1 = EXEMPLES DE CALCULS DE CONVERSION ¥123,45). EJEMPLOS DE CÁLCULO DE CAMBIO ESEMPI DI CALCOLI DI CONVERSIONE EXEMPEL PÅ OMVANDLINGSRÄKNING VOORBEELDEN VAN OMREKENINGEN EXEMPLOS DE CÁLCULOS DE CONVERSÃO 123.45 MUUNTOLASKUESIMERKKEJÄ...
 • Page 41 VOORBEELD 2: Omvandla $120 till yen ($1 = EXEMPEL 3: Stel de wisselkoers in (1 meter = ¥123,45). 39,3701 inch). EXEMPLO 2: Converta $120 para ienes ($1 = VOORBEELD 3: Ställ in omvandlingssatsen (1 ¥123,45). meter = 39,3701 tum). ESIMERKKI 2: Muunna $120 jeneiksi ($1 = EXEMPLO 3: Defina a taxa de conversão (1...
 • Page 42 EJEMPLO 4: Convierta 472.4412 pulgadas en TAX RATE CALCULATIONS metros (1 metro = 39,3701 BERECHNUNGEN DER STEUERRATE pulgadas). CALCULS DE TAXE ESEMPIO 4: Convertire 472.4412 pollici in CÁLCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO metri (1 metro = 39,3701 pollici). CALCOLO DELL’ALIQUOTA D’IMPOSTA EXEMPEL 4: Reken 472.4412 inch om in meter (1 meter = 39,3701 inch).
 • Page 43 EXEMPLO 2: C a l c u l e q u a n t i a t o t a l adicionando um imposto de 5% a $800. ESIMERKKI 2: Laske vero 800$:sta ja veron sisältävä summa. 5 . 000 % F 6 4 3 2 1 0 5.000 EXAMPLE 2:...
 • Page 44 einschließlich Steuern und già inclusa, e di $460 con la einer Summe von $460, auf tassa del 5% da aggiungere. • Räkna ut slutsumman när 5% d i e n o c h S t e u e r n EXEMPEL 3: aufzuschlagen sind.
 • Page 45 • Laske summa, kun 5% vero ESIMERKKI 3: DISCOUNT RATE CALCULATION lisätään hintoihin 500$ ja BERECHNUNGEN DER ABSCHLAGRATE 460$. CALCUL D’UNE REMISE • Laske summa, kun lasketaan CÁLCULO CON EL TIPO DE DESCUENTO yhteen 500$, jossa on jo 5% CALCOLO ALIQUOTA DI SCONTO vero, ja 460$, johon lisätään 5% vero.
 • Page 46 ESIMERKKI 2: Laske lopullinen hinta hinnasta 800$, josta vähennetään 8% vero. F 6 4 3 2 1 0 8 . 000 % – 8.000– 800 . EXAMPLE 2: Calculate the final amount for an 64 . TX – 8% discount on $800. 736 .
 • Page 48 FOR GERMANY ONLY Umweltschutz Das Gerät wird durch eine Batterie mit Strom versorgt. Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte: • Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum Kundenservice- Zentrum zur Wiederverwertung.
 • Page 49 This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.
 • Page 50 SHARP CORPORATION PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA 03ET(TINSZ0629EHZZ)