Download Table of Contents Print this page
AEG ITE42600KB User Manual

AEG ITE42600KB User Manual

Hide thumbs Also See for ITE42600KB:
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

BG
Ръководство за употреба 2
CS
Návod k použití
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
User Manual
FR
Notice d'utilisation
DE
Benutzerinformation
HU
Használati útmutató
IT
Istruzioni per l'uso
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual de instruções
RO
Manual de utilizare
USER
MANUAL
ITE42600KB
SK
Návod na používanie
21
ES
Manual de instrucciones 221
38
56
73
92
111
129
148
167
185
203

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG ITE42600KB

 • Page 1 Ръководство за употреба 2 Návod na používanie Návod k použití Manual de instrucciones 221 Gebruiksaanwijzing User Manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Használati útmutató Istruzioni per l’uso Instrukcja obsługi Manual de instruções Manual de utilizare USER MANUAL ITE42600KB...
 • Page 2: Table Of Contents

  ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ Благодарим Ви, че избрахте продукт на AEG. Ние го създадохме, за да Ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години, с иновативни технологии, които правят живота по-лесен – функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за четене, за...
 • Page 3 неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще. 1.1 Безопасност за деца и лица в неравностойно положение Този уред може да бъде използван от деца над 8- • годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни...
 • Page 4 НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода, • а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът не трябва да е захранван • чрез външно превключващо устройство като таймер или да е свързан към електрическа верига, която постоянно се...
 • Page 5: Инструкции За Безопасност

  упоменати от него в инструкциите за употреба, или предпазители за котлони вградени в уреда. Използването на неподходящи предпазители може да доведе до злополуки. 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 2.1 Инсталация • Разделящият панел трябва изцяло да покрива областта под плочата. • Уверете се че интервалът за ВНИМАНИЕ! вентилация...
 • Page 6 за готвене, когато включите уреда в • Не оставяйте уреда без надзор по контакт. време на работа. • Не използвайте разклонители или • Изключвайте зоната за готвене след адаптери с много входове. всяка употреба. • Не повреждайте захранващия щепсел • Не поставяйте прибори за хранене или (ако...
 • Page 7: Монтаж

  2.5 Обслужване • Внимавайте да не изтървате предмети или готварски съдове върху уреда. • За поправка на уреда се свържете с Повърхността може да се повреди. оторизирания сервизен център. • Не включвайте зоните за готвене, Използвайте само оригинални когато на тях има празни готварски резервни...
 • Page 8 3.4 Закрепване на уплътнението – Монтаж отгоре 1. Почистете плота около изрязаната зона. 2. Прилепете доставената уплътнителна лента 2х6 мм върху долния ръб на уреда, по външния ръб на стъклокерамиката. Не я разтягайте. Уверете се, че краищата на уплътнителната лента се намират в средата...
 • Page 9 min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm 3.6 Монтаж на повече от една плоча Предоставени принадлежности: термоустойчив силикон, гумена форма, уплътнителна лента. Използвайте само специален термоустойчив силикон. Изрез...
 • Page 10: Описание На Уреда

  долния ѝ ръб, по протежение на • Фиксирайте уреди, различни от Teppan външния ръб на стъклокерамиката. Yaki, с помощта на фиксиращи Свободно завийте фиксиращите плочи пружини. в правилните отвори на защитния • Накрая затегнете винтовете на Teppan корпус. Yaki. • Монтирайте първия уред в изреза на кухненския...
 • Page 11 – Намалява температурата около ниска стойност на мазнини, което уреда, което Ви позволява да го запазва хранителните качества на монтирате в различни видове храната. кухненски плотове. • Храната се затопля директно върху – Абсорбира топлината и не повърхността за печене с или без позволява...
 • Page 12: Всекидневна Употреба

  4.3 Оформление на командното табло За активиране и деактивиране на За избиране на функции Таймер. уреда. За увеличаване или За активиране и деактивиране намаляване на времето. Заключване или Защита за деца. За активиране и деактивиране на За показване на активната зона. Почистване.
 • Page 13 5.3 OptiHeat Control (3-стъпков 2. Докоснете или , за да зададете индикатор за остатъчна топлина) времето (00 – 99 минути). След 3 секунди таймерът започва ВНИМАНИЕ! автоматично обратно броене. Докато индикаторът Индикаторите , и изчезват. свети, съществува риск от остава в червено. изгаряния...
 • Page 14 Когато зададете функцията, можете да Контролните ленти изчезват. премахнете съда. Деактивирайте уреда. Когато времето свърши, прозвучава Когато деактивирате уреда, функцията все още е активна. звуков сигнал и започва да мига. За да деактивирате функцията само за Докоснете , за да спрете сигнала. един...
 • Page 15: Препоръки И Съвети

  6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ мазнина. Може да използвате тенджери ВНИМАНИЕ! или тигани, но съдовете не загряват Вж. глава "Безопасност". толкова бързо като при стъклено- керамичен уред или газов уред. 6.1 Икономия на енергия Може да готвите или да поддържате топли •...
 • Page 16 Параметрите могат да варират в Винаги загрявайте зависимост от температурата, качеството, предварително уреда. консистенцията и количеството на храната. Храна, която ще готвите Температура (°C) Време/съвети Риба и морски дарове 140 – 160 Филе от сьомга 8 минути, обърнете след 4 минути. Кралски...
 • Page 17: Грижa И Почистване

  Храна, която ще готвите Температура (°C) Време/съвети 8 – 10 минути, обърнете няколко пъти. Свински ребра Свински шиш 6 – 8 минути, сотирайте добре от всички страни. Агнешко 160 – 180 Агнешки пържоли 10 минути, обърнете след 5 минути. Агнешко филе 10 минути, обърнете...
 • Page 18: Отстраняване На Неизправности

  7.3 Почистване, когато уредът е докато температурата достигне 80°C. Функцията заключва контролното студен табло, но не и 1. Използвайте почистващ препарат 2. Когато температурата достигне 80°C, върху повърхността за печене и го прозвучава звуков сигнал и оставете за 5 минути. контролното...
 • Page 19: Технически Данни

  табелката с данни. Уверете се, че сте работили правилно с плочата. Ако уредът 9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 9.1 Табелка с данни Модел ITE42600KB Продуктов код (PNC) 949 597 551 00 Тип 61 A2A 80 AD 220 – 240 V 50-60 Hz Индукция...
 • Page 20: Опазване На Околната Среда

  9.2 Спецификация на зоните за печене Зона за печене Номинална мощност [W] Предна 1400 Задна 1400 Мощността на зоните за печене може да от материала и размерите на готварския се отклонява в малки граници от данните съд. в таблицата. Тя се променя в зависимост 10.
 • Page 21: Bezpečnostní Informace

  PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nespíš nenajdete. Aby vám sloužil co nejlépe, stačí...
 • Page 22 použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití. 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo • osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí...
 • Page 23: Bezpečnostní Pokyny

  UPOZORNĚNÍ: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. • U krátkodobého vaření je nutné vykonávat nepřetržitý dohled. VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Na varné plochy • nepokládejte žádné předměty. Na povrch varné desky nepokládejte žádné kovové • předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
 • Page 24 • Řiďte se pokyny k instalaci dodanými • Použijte správný síťový kabel. spolu s tímto spotřebičem. • Síťový kabel nesmí být zamotaný. • Dodržujte minimální vzdálenosti od • Ujistěte se, že je nainstalována ochrana ostatních spotřebičů a nábytku. proti úrazu elektrickým proudem. •...
 • Page 25 • Neměňte technické parametry spotřebiče. • Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii. • Ujistěte se, že větrací otvory nejsou • Nádoby vyrobené z litiny, hliníku nebo zablokované. s poškozeným dnem mohou poškrábat • Během provozu nenechávejte spotřebič skleněný/sklokeramický povrch. Tyto bez dozoru. předměty v případě...
 • Page 26: Instalace

  3. INSTALACE 3.5 Montáž VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. 3.1 Před instalací spotřebiče Před instalací spotřebiče si z typového štítku opište níže uvedené informace. Typový štítek je umístěn na spodní straně spotřebiče. min. 500mm Sériové číslo ......min. 50mm 3.2 Vestavný spotřebič Vestavné...
 • Page 27 min. 2 mm min. 12 mm min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 28 Používejte pouze speciální žáruvzdorný silikon. Výřez v pracovní desce Vzdálenost minimálně 50 mm od stěny • Vložte další spotřebič do výřezu v Délka 490 mm pracovní desce. Ujistěte se, že čelní části spotřebičů jsou na stejné úrovni. Šířka součet všech šířek nainstalovaných spotřebičů...
 • Page 29: Popis Spotřebiče

  4. POPIS SPOTŘEBIČE 4.1 Nejdůležitější funkce vašeho – Pohlcuje teplo a zabraňuje rozšíření zahřátého grilovacího povrchu. spotřebiče – Zachytává menší zbytky potravin a • Grilovací povrch se skládá ze dvou zón, tekutin, které lze po použití snadno přední a zadní. Podrobnější informace odstranit.
 • Page 30: Denní Používání

  4.3 Uspořádání ovládacího panelu Slouží k zobrazení teploty a času. Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče. Slouží k výběru funkcí Časovač. Slouží k zapnutí a vypnutí funkce Zámek nebo Dětská bezpečnostní Slouží ke zvýšení nebo snížení pojistka. času. Slouží k zobrazení aktivní zóny. Slouží...
 • Page 31 Ukazatele se zobrazují, když je CountUp Timer (Měřič času) varná zóna horká. Kontrolky zobrazují úroveň zbytkového tepla u varných zón, které právě Tato funkce slouží ke sledování doby používáte. provozu grilovací zóny. Může se také zobrazovat kontrolka: Dvojím stisknutím zapnete danou funkci. •...
 • Page 32: Tipy A Rady

  ovládací lišty. Do 50 sekund nastavte teplotu. Stisknutím zapnete danou funkci. Nyní můžete spotřebič použít. Když spotřebič Symbol zčervená a začne blikat. vypnete pomocí , funkce je stále zapnutá. Tuto funkci vypnete stisknutím . Symbol zbělá. K trvalému vypnutí funkce:Zapněte spotřebič...
 • Page 33 nerovnoměrnému ohřevu. Smažení na Tyto zvuky jsou normální a povrchu, kde se zóny dotýkají, může neznamenají žádnou závadu. způsobit nerovnoměrné zhnědnutí (např. u palačinek). Varnou nádobu nepokládejte na střed grilovacího povrchu, aby nedocházelo k 6.4 Příklady použití varné desky Použití tuků a olejů Tuk / Olej Max.
 • Page 34 Jídlo k přípravě Teplota (°C) Doba přípravy / Tipy Hovězí 160 – 180 Hovězí steak - velmi nepropečený 2 minuty, po 1 minutě obraťte. Hovězí steak - nepropečený 6 minut, po 3 minutách obraťte. Hovězí steak - středně propečený 8 minut, po 2 minutách obraťte. Hovězí...
 • Page 35: Čištění A Údržba

  Jídlo k přípravě Teplota (°C) Doba přípravy / Tipy Smažení předvařených nudlí 140 - 160 15 až 20 minut, v polovině přípravy obraťte. 1) Nejprve je předvařte. 7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA teplota nedosáhne hodnoty 80 °C. VAROVÁNÍ! Funkce zablokuje ovládací panel, ne Viz kapitoly o bezpečnosti.
 • Page 36 8.1 Co dělat, když… Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nelze zapnout ani použí‐ Spotřebič není zapojen do elektrické Zkontrolujte, zda je spotřebič správ‐ vat. sítě nebo je zapojen nesprávně. ně zapojený do elektrické sítě. Viz schéma zapojení. Je spálená pojistka. Zkontrolujte, zda příčinou závady není...
 • Page 37: Technické Údaje

  Uveďte jsou uvedeny v záruční brožuře. údaje z typového štítku. Ujistěte se, že jste 9. TECHNICKÉ ÚDAJE 9.1 Typový štítek Model ITE42600KB PNC 949 597 551 00 Typ 61 A2A 80 AD 220–240 V 50–60 Hz Indukce 2.8 kW Vyrobeno v: Německo...
 • Page 38: Veiligheidsinformatie

  VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het leven eenvoudiger maken – functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft. Neem een paar minuten de tijd om het beste uit het apparaat te halen.
 • Page 39 uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar • en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van...
 • Page 40 WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet van stroom • worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld. LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort •...
 • Page 41: Veiligheidsvoorschriften

  2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2.1 Installeren die wordt veroorzaakt door het ontbreken van voldoende ventilatieruimte. WAARSCHUWING! 2.2 Elektrische aansluiting Alleen een erkende installatietechnicus mag dit WAARSCHUWING! apparaat installeren. Gevaar voor brand en elektrische schokken. WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of schade • Alle elektrische aansluitingen moeten aan het apparaat.
 • Page 42 • Steek de stekker pas in het stopcontact • Gebruikers met een pacemaker moeten als de installatie is voltooid. Zorg ervoor een afstand van minimaal 30 cm bewaren dat het netsnoer na installatie bereikbaar van de inductiekookzones als het apparaat in werking is. •...
 • Page 43: Installatie

  2.4 Onderhoud en reiniging worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme • Reinig het apparaat regelmatig om te fysieke omstandigheden in huishoudelijke voorkomen dat het materiaal van het apparaten, zoals temperatuur, trillingen, oppervlak achteruitgaat. vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie •...
 • Page 44 3.5 Montage min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 45 3.6 Installatie van meer dan één kookplaat Geleverde accessoires: hittebestendige silicone, rubberen vorm, afsluitstrip. Gebruik alleen een speciaal hittebestendig silicone. De uitsparing voor het werkblad Afstand van‐ minimaal 50 mm af de muur Lengte 490 mm Breedte het totaal van alle breedtes van de apparaten die u installeert minus 20 Voorbeeld: min.
 • Page 46: Beschrijving Van Het Product

  • Schroef voor de Teppan Yaki de bevestigingsplaten van onderaf losjes in het werkblad (aan de voor- en achterkant van het apparaat). • Dicht de kieren tussen de apparaten en de kieren tussen de apparaten en het aanrecht met siliconenkit. •...
 • Page 47: Dagelijks Gebruik

  4.2 Indeling kookplaat Grilzone Bedieningspaneel 4.3 Indeling Om de temperatuur en tijd weer te Het apparaat in- en uitschakelen. geven. Om Blokkering of Om Timer functies te selecteren. Kinderbeveiligingsinrichting in en uit te schakelen. De tijd verlengen of verkorten. Om de actieve zone weer te geven. Om Reinigen in en uit te schakelen.
 • Page 48 5.2 Instellen van de temperatuur • als er heet kookgerei op de koude kookzone wordt geplaatst, • als de kookplaat is uitgeschakeld, maar U dient de braadplaat voordat u de kookzone nog heet is. gaat koken, altijd voor te verwarmen. Het indicatielampje verdwijnt als de kookzone is afgekoeld.
 • Page 49 De aanduiding wordt rood en de timer Als u het apparaat stopt, stopt u gaat automatisch optellen. deze functie ook. Voor het uitschakelen van de functie raakt u 5.6 Kinderbeveiligingsinrichting aan. Raak aan als de aanduidingen gaan branden. Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
 • Page 50: Aanwijzingen En Tips

  • Timer met aftelfunctie naar beneden komt • u aanraakt • u iets op het bedieningspaneel plaatst. • Kookwekker naar beneden komt 6. AANWIJZINGEN EN TIPS gebruiken, maar kookgerei wordt niet zo snel WAARSCHUWING! warm als op een glazen keramisch apparaat Raadpleeg de hoofdstukken of een gasapparaat.
 • Page 51 Als de temperatuur te hoog is, begint het vet parameters kunnen variëren afhankelijk van te roken. Deze temperatuur wordt het de temperatuur, kwaliteit, consistentie en 'rookpunt' genoemd. hoeveelheid voedsel. De onderstaande tabel toont voorbeelden U dient het apparaat altijd voor van voedselsoorten en biedt u de optimale te verwarmen.
 • Page 52: Onderhoud En Reiniging

  Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips 8-10 minuten, meerdere keren draaien. Spare ribs Varkensspies 6–8 minuten, goed aangebakken aan alle zij‐ den. Lamsvlees 160 – 180 Lamskoteletjes 10 minuten, draaien na 5 minuten. Lamsfilet 10 minuten, draaien na 5 minuten. De filet moet aan beide zijden worden gebakken.
 • Page 53: Probleemoplossing

  4. Droog het apparaat af met een schone 1. Tik op . Elke braadzone is ingesteld op doek. 80°C. Het display knippert tot de temperatuur 80°C bereikt. De functie 7.3 Reinigen als het apparaat is vergrendelt het bedieningspaneel, maar afgekoeld niet 1.
 • Page 54: Technische Gegevens

  Geef de gegevens servicecentra vind je in het garantieboekje. op het typeplaatje. Zorg ervoor dat je de 9. TECHNISCHE GEGEVENS 9.1 Typeplaatje Model ITE42600KB PNC 949 597 551 00 Type 61 A2A 80 AD 220-240 V 50-60 Hz Inductie 2.8 kW Gemaakt in: Duitsland Serienr.
 • Page 55: Milieubescherming

  9.2 Specificatie braadzones Grilzone Nominaal vermogen [W] Vooraan 1400 Achteraan 1400 Het vermogen van de braadzones kan tabel. Het verandert met het materiaal en de enigszins afwijken van de gegevens in de afmetingen van het kookgerei. 10. MILIEUBESCHERMING Recycleer de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
 • Page 56: Safety Information

  FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 57 installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 years • and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the...
 • Page 58: Safety Instructions

  CAUTION: The cooking process has to be supervised. A • short term cooking process has to be supervised continuously. WARNING: Danger of fire: Do not store items on the • cooking surfaces. Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids •...
 • Page 59 • Seal the cut surfaces with a sealant to appliance or hot cookware, when you prevent moisture from causing swelling. connect the appliance to a socket. • Protect the bottom of the appliance from • Do not use multi-plug adapters and steam and moisture.
 • Page 60 • Do not use the appliance as a work • This appliance is for cooking purposes surface or as a storage surface. only. It must not be used for other • If the surface of the appliance is cracked, purposes, for example room heating. disconnect immediately the appliance 2.4 Care and cleaning from the power supply.
 • Page 61: Installation

  3. INSTALLATION 3.5 Assembly WARNING! Refer to Safety chapters. 3.1 Before the installation Before you install the appliance, write down the information bellow from the rating plate. The rating plate is on the bottom of the min. appliance. 500mm min. Serial number ......
 • Page 62 min. 2 mm min. 12 mm min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 63 3.6 Installation of more than one • For the Teppan Yaki, loosely screw in the fixing plates to the worktop from below (at the front and the rear of the appliance). Supplied accessories: heat-resistant silicone, rubber shape, sealing stripe. Use only a special heat-resistant silicone.
 • Page 64: Product Description

  4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 The most important features of – Absorbs the heat and prevents the expansion of the heated roasting your appliance surface. • The roasting surface is comprised of two – Collects small food remains and zones, front and rear. For more liquids which you can easily remove information, refer to "Technical data".
 • Page 65: Daily Use

  4.3 Control panel layout To show the temperature and time. To activate and deactivate the appliance. To select Timer functions. To activate and deactivate Lock or To increase or decrease the time. Child Safety Device. To activate and deactivate Cleaning. To show the active zone.
 • Page 66 glass ceramic is heated by the heat of the CountUp Timer (The count up cookware. timer) The indicators appear when a You can use this function to monitor how cooking zone is hot. They show the level of long a roasting zone operates. the residual heat for the cooking zones you are currently using.
 • Page 67: Hints And Tips

  temperature within 50 seconds. You can Touch to activate the function. operate the appliance. When you deactivate The symbol turns red and blinks. the appliance with the function is still To deactivate the function, touch . The active. symbol turns white. To deactivate the function permanently: When you deactivate the Activate the appliance and do not set any...
 • Page 68 Frying at the conjunction of the zones can The noises are normal and do cause uneven browning (e.g. with pancakes). not indicate any malfunction. Do not put cookware in the middle of the roasting surface, to avoid uneven heating. 6.4 Examples of cooking applications Using fats and oils Fat / Oil Max.
 • Page 69 Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Beef 160 – 180 Beef steak bleu - very raw 2 minutes, turn after 1 minute. Beef steak raw 6 minutes, turn after 3 minutes. Beef steak medium 8 minutes, turn after 2 minutes. Beef steak - well done 8 minutes, turn after 4 minutes.
 • Page 70: Care And Cleaning

  7. CARE AND CLEANING temperature reaches 80°C. The function WARNING! locks the control panel, but not Refer to Safety chapters. 2. When the temperature reaches 80°C, an acoustic signal sounds, and the control 7.1 General information panel becomes unlocked. 3. Put ice cubes one by one on the roasting Clean the appliance after each use.
 • Page 71 Problem Possible cause Remedy You touched 2 or more sensor fields Touch only one sensor field. at the same time. There is water or fat stains on the Clean the control panel. control panel. An acoustic signal sounds and the You put something on one or more Remove the object from the sensor appliance deactivates.
 • Page 72: Technical Data

  9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Model ITE42600KB PNC 949 597 551 00 Typ 61 A2A 80 AD 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 2.8 kW Made in: Germany Ser.Nr....2.8 kW 9.2 Roasting zones specification...
 • Page 73: Informations De Sécurité

  POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d’avoir choisi ce produit AEG. Nous l’avons conçu pour qu’il vous offre des performances irréprochables pendant de nombreuses années, en intégrant des technologies innovantes vous simplifiant la vie – fonctions que vous ne trouverez peut- être pas sur des appareils ordinaires.
 • Page 74 mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au • moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à...
 • Page 75 N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez • à l’arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge. AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être branché à • l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché...
 • Page 76: Consignes De Sécurité

  dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents. 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2.1 Installation • Assurez-vous de laisser un espace de ventilation de 2 mm entre le plan de travail et l'avant de l'appareil qui est AVERTISSEMENT! installé dessous. La garantie ne couvre L’appareil doit être installé...
 • Page 77 remplacer le câble d'alimentation s'il est • Si la surface de l'appareil est fissurée, endommagé. débranchez-le immédiatement, afin • La protection contre les chocs des parties d’éviter un choc électrique. sous tension et isolées doit être fixée de • Les porteurs de pacemakers doivent telle manière qu'elle ne puisse pas être rester à...
 • Page 78: Installation

  • Cet appareil est exclusivement destiné à vendues séparément : Ces lampes sont un usage culinaire. Il ne doit pas être conçues pour résister à des conditions utilisé à d'autres fins, par exemple pour physiques extrêmes dans les appareils chauffer une pièce. électroménagers, telles que la température, les vibrations, l’humidité, ou 2.4 Entretien et Nettoyage...
 • Page 79 3.5 Assemblage min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 80 3.6 Installation de plusieurs tables de cuisson Accessoires fournis : silicone résistant à la chaleur, forme en caoutchouc, bande d'étanchéité. Utilisez uniquement un silicone spécial résistant à la chaleur. Découpe du plan de travail Distance du 50 mm minimum Longueur 490 mm Largeur la somme de toutes les largeurs des...
 • Page 81: Description De L'appareil

  • Fixez les appareils autres que le Teppan Yaki à l’aide de ressorts à intégrer. • Pour finir, serrez les vis du Teppan Yaki. • Pour le Teppan Yaki, vissez légèrement les plaques de fixation sur le plan de travail par en dessous (à l’avant et à l’arrière de l’appareil).
 • Page 82 huile. Vous pouvez également utiliser un rôtissage diminue de 180 °C à 100 °C en récipient. 25 minutes environ, puis à 60 °C en • La surface de rôtissage atteint une 60 minutes environ. température de 180 °C en 4 minutes environ.
 • Page 83: Utilisation Quotidienne

  5. UTILISATION QUOTIDIENNE 5.3 OptiHeat Control (Voyant de AVERTISSEMENT! chaleur résiduelle à trois niveaux) Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. AVERTISSEMENT! 5.1 Activation et désactivation Tant que l’indicateur est allumé, il existe un risque de Appuyez sur pendant 1 seconde pour brûlures dues à...
 • Page 84 Si le minuteur n'est pas réglé, tous les Lorsque la fonction est réglée, vous pouvez voyants s'éteignent au bout de 4 secondes. retirer le récipient. 2. Appuyez sur pour régler la Une fois la durée écoulée, un signal sonore durée (00 - 99 minutes). retentit et clignote.
 • Page 85: Conseils

  Lorsque vous éteignez l’appareil, puis s'éteint. Appuyez sur pendant la fonction est de toujours 3 secondes. apparaît. Appuyez activée. sur la touche du minuteur pour choisir Pour désactiver la fonction le temps d'une l'une des options suivantes : cuisson : Mettez l’appareil en marche avec •...
 • Page 86 non uniforme. Faire frire à l’intersection des Ces bruits sont normaux et zones peut causer une coloration non n'indiquent pas une anomalie de uniforme (par exemple avec des crêpes). l'appareil. Ne mettez pas le récipient au milieu de la surface de rôtissage, pour éviter une cuisson 6.4 Exemples de cuisson Utilisation de graisses et d'huiles Graisse / huile...
 • Page 87 Aliment à cuire Température (°C) Durée / Conseils Steaks de veau, 3 à 4 cm d'épais‐ 6 minutes, retournez au bout de 3 minutes. seur Escalopes de veau, nature 5 minutes, retournez au bout de 2,5 minutes. Émincé de veau, sauce à la crème 6 minutes, retournez au bout de 3 minutes.
 • Page 88: Entretien Et Nettoyage

  Aliment à cuire Température (°C) Durée / Conseils Crêpes / Omelettes 140 - 160 Retournez si nécessaire. Fruits 140 - 160 Retournez si nécessaire. Légumes 140 - 160 10 - 20 minutes, retournez plusieurs fois. Légumes 140 - 160 10 - 15 minutes, sous une cloche de cuisson (retournez à...
 • Page 89: Dépannage

  8. DÉPANNAGE AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. 8.1 Que faire si... Problème Cause possible Solution Vous ne pouvez ni activer ni faire L’appareil n’est pas branché à une Vérifiez que l’appareil est correcte‐ fonctionner l’appareil. source d’alimentation électrique ou ment branché...
 • Page 90: Caractéristiques Techniques

  Assurez-vous d’utiliser 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 9.1 Plaque signalétique Modèle ITE42600KB PNC 949 597 551 00 Type 61 A2A 80 AD 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Induction 2.8 kW Fabriqué...
 • Page 91: Matière De Protection De L'environnement

  10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans . Déposez les emballages dans les votre centre local de recyclage ou contactez conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à vos services municipaux.
 • Page 92: Sicherheitshinweise

  FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Beste aus ihm herauszuholen.
 • Page 93 Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit • eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder...
 • Page 94 Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen, • sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme ab, z.B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke. WARNUNG: Das Gerät darf nicht durch ein externes • Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
 • Page 95: Sicherheitsanweisungen

  Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen. 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 2.1 Montage • Die Trennplatte muss den gesamten Bereich unter dem Kochfeld abdecken. • Achten Sie darauf, dass der WARNUNG! Belüftungsraum von 2 mm zwischen der Nur eine qualifizierte Fachkraft Arbeitsplatte und der Vorderseite der darf die Montage des Geräts Unterseite des Geräts frei ist.
 • Page 96 • Verwenden Sie keine • Lassen Sie das Gerät während des Mehrfachsteckdosen oder Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Verlängerungskabel. • Schalten Sie die Kochzone nach jedem • Achten Sie darauf, den Netzstecker (falls Gebrauch „aus“. zutreffend) oder das Netzkabel nicht zu • Legen Sie kein Besteck bzw. keine beschädigen.
 • Page 97: Montage

  2.5 Wartung • Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das • Wenden Sie sich zur Reparatur des Gerät fallen. Die Oberfläche könnte Geräts an den autorisierten beschädigt werden. Kundendienst. Dabei dürfen • Schalten Sie die Kochzonen nicht mit ausschließlich Originalersatzteile leerem Kochgeschirr oder ohne verwendet werden.
 • Page 98 sich an einen autorisierten Kundendienst. Das Anschlusskabel darf nur von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden. 3.4 Anbringen der Dichtung - Aufliegende Montage 1. Reinigen Sie die Arbeitsplatte um den Ausschnittbereich. 2. Bringen Sie das mitgelieferte 2x6 mm Dichtungsband umlaufend auf der Unterseite des Geräts entlang des äußeren Randes der Glaskeramikscheibe an.
 • Page 99 min. 2 mm min. 12 mm min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 100: Gerätebeschreibung

  • Setzen Sie das nächste Gerät in den Ausschnitt der Arbeitsplatte. Stellen Sie 360 mm 360 mm 20 mm 700 mm sicher, dass die Vorderkanten der Geräte auf der gleichen Höhe sind. Aufbau • Berechnen Sie die korrekten Abmessungen des Ausschnitts. •...
 • Page 101 Kapazität, die verhindert, dass die Garen einfach entfernt werden Temperaturen schnell sinken (z. B. wenn können. Sie Fleisch direkt aus dem Kühlschrank • Das Display zeigt die eingestellte zubereiten). Temperatur an. Der Thermostat hält die • Jede TeppanYaki Grillplatte ist einzigartig, erforderliche Temperatur konstant, um da sie von Schleifspezialisten in eine Überhitzung der Speisen zu...
 • Page 102: Täglicher Gebrauch

  4.3 Layout des Bedienfelds Anzeigen der Temperatur und Zeit. Ein- und Ausschalten des Geräts. Zum Auswählen der Kurzzeitwecker Ein- und Ausschalten der Funktionen. Verriegelungoder Kindersicherung. Erhöhen oder Verringern der Zeit. Anzeige der aktiven Zone. Ein- und Ausschalten von Reinigung. CountUp Timer-Anzeige. Einstellen einer Temperatur von 0 - 220.
 • Page 103 Boden des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik Verwenden Sie oder , um auf dem wird durch die Hitze des Kochgeschirrs Display einzustellen. Alternativ können Sie erhitzt. die Kochstufe auf 0 stellen. Es ertönt dann ein Signalton und der Timer wird gelöscht. Die Anzeigen erscheinen, wenn eine Kochzone heiß...
 • Page 104: Tipps Und Hinweise

  Ausschalten der Funktion für einen Die Funktion hat keine einzelnen Kochvorgang: Schalten Sie das Auswirkung auf den Gerät mit ein. leuchtet. Berühren Sie Grillplattenbetrieb. , bis die Anzeige weiß leuchtet. Die Einstellskalen erscheinen. Stellen Sie die Verriegelung Temperatur innerhalb von 50 Sekunden ein. Sie können das Bedienfeld sperren, während Das Gerät kann jetzt benutzt werden.
 • Page 105 • Nutzen Sie die Restwärme, um die Sie können Beilagen oder Soßen in Töpfen Speisen warm zu halten oder zu oder Pfannen kochen oder warm halten. schmelzen. Stellen Sie das Kochgeschirr direkt auf die Grillplatte. 6.2 Öko Timer (Öko-Timer) Es ist nicht empfehlenswert, große Mengen Wasser auf der Grillplatte zum Kochen zu Um Energie zu sparen, schaltet sich die bringen (wie z.
 • Page 106 Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Haifischsteaks, etwa 2,5 cm dick 10 Minuten, nach 5 Minuten wenden. Seezungen, Müllerin Art 8 Minuten, nach 4 Minuten wenden, helle Sei‐ te zuerst. Schollenfilets 6 Minuten, nach 3 Minuten wenden. Kalb 140 – 180 Kalbskotelett 10 Minuten, nach 5 Minuten wenden.
 • Page 107: Reinigung Und Pflege

  Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Hähnchen in Rahmsoße 8–10 Minuten, nach 4–5 Minuten wenden, un‐ ter einem Kochdeckel Putenbruststreifen 6 Minuten, dabei mehrmals wenden. Würstchen Nach Bedarf wenden. Spiegeleier Nach Bedarf wenden. Crêpes / Omeletten 140 - 160 Nach Bedarf wenden. Obst 140 - 160 Nach Bedarf wenden.
 • Page 108: Fehlersuche

  7.3 Reinigen des abgekühlten 3. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Geräts 4. Trocknen Sie das Gerät mit einem 1. Verwenden Sie ein Reinigungsmittel und sauberen Tuch. lassen Sie es 5 Minuten auf der 5. Sobald das Gerät trocken ist, reiben Sie Grillplatte einwirken.
 • Page 109: Technische Daten

  Garantiebroschüre. an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld richtig bedient haben. Wenn die 9. TECHNISCHE DATEN 9.1 Typenschild Modell ITE42600KB Produkt-Nummer (PNC) 949 597 551 00 Typ 61 A2A 80 AD 220–240 V ~ 50–60 Hz Induktion 2.8 kW Hergestellt in: Deutschland Ser.-Nr.
 • Page 110: Umwelttipps

  9.2 Technische Daten der Grillplatten Grillplatte Nennleistung [W] Vorne 1400 Hinten 1400 Die Leistung der Grillplatten kann geringfügig ändert sich je nach Material und von den Daten in der Tabelle abweichen. Sie Abmessungen des Kochgeschirrs. 10. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
 • Page 111: Biztonsági Információk

  A TÖKÉLETES VÉGEREDMÉNY ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy ezt az AEG készüléket választotta. Termékünk gyártásakor egy olyan berendezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál meg.
 • Page 112 helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. 1.1 Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai, • érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő...
 • Page 113 A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem • kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy tűzálló takaróval. FIGYELEM: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, • például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak. VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet •...
 • Page 114: Biztonsági Utasítások

  2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2.1 Üzembe helyezés az olyan károkra, melyek a szellőzést biztosító rés hiánya miatt következtek be. FIGYELMEZTETÉS! 2.2 Elektromos csatlakozás A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és áramütésveszély. FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés vagy a • Minden elektromos csatlakoztatást készülék károsodásának szakképzett villanyszerelőnek kell veszélye áll fenn.
 • Page 115 csatlakozódugót a hálózati lépés az áramütés elkerüléséhez csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a szükséges. hálózati dugasz üzembe helyezés után is • A szívritmus-szabályozóval rendelkező könnyen elérhető legyen. személyek tartsanak legalább 30 cm • Amennyiben a hálózati konnektor távolságot a bekapcsolt indukciós rögzítése laza, ne csatlakoztassa a főzőzónáktól.
 • Page 116: Üzembe Helyezés

  2.4 Ápolás és tisztítás megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, • Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, mint például hőmérséklet, rezgés, magas hogy elkerülje a felület károsodását. páratartalom, illetve arra használatosak, • Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, hogy jelezzék a készülék működési és hagyja lehűlni.
 • Page 117 3.5 Összeállítás min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 118 3.6 Több főzőlap együttes üzembe helyezése Mellékelt tartozékok: hőálló szilikon, gumiforma, szigetelőcsík. Kizárólag speciális, hőálló szilikont használjon. A munkalap kivágása Távolság a minimum 50 mm faltól Hosszúság 490 mm Szélesség a beszerelendő készülékek teljes szélességének összege mínusz 20 Példa: min. 12 mm 360 mm 360 mm...
 • Page 119: Termékleírás

  • Teppan Yaki esetén lazán csavarozza a rögzítőlemezeket a munkalaphoz alulról (a készülék elejénél és hátuljánál). • Szilikon segítségével tömítse a készülékek közötti, valamint a készülékek és a munkalap közötti hézagokat. • Illessze a következő készüléket a • Erősen nyomja a gumiformát az munkalap kivágásába.
 • Page 120: Napi Használat

  4.2 Főzőfelület elrendezése Pirítózóna Kezelőpanel 4.3 Kezelőpanel elrendezése A hőmérséklet és az idő kijelzése. A készülék be- és kikapcsolása. A Időzítő funkciók kiválasztása. A Funkciózár vagy Gyermekbiztonsági eszköz funkció be- és kikapcsolása. Növeli vagy csökkenti az időt. Az aktív főzőzóna megjelenítése. A Tisztítás funkció...
 • Page 121 5.4 Időzítő Minden sütőfelület saját kezelősávval rendelkezik. A hőmérséklet beállítása vagy Visszaszámláló időzítő megváltoztatása Érintse meg a kezelősávot a megfelelő A funkcióval beállíthatja, hogy az adott értéknél, vagy mozgassa az ujját a kezelősáv sütőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen mentén, amíg el nem éri a megfelelő egyetlen főzési ciklus alatt.
 • Page 122 5.6 Gyermekbiztonsági eszköz Percszámláló Ez a funkció megakadályozza a készülék Ezt a funkciót akkor használhatja, amikor a véletlen működtetését. készülék be van kapcsolva, de a sütőzónák nem üzemelnek. A funkciót minden készüléknél külön kell bekapcsolni. A kezelősáv bekapcsolásához helyezzen egy edényt a sütőzónára.
 • Page 123: Hasznos Tanácsok És Javaslatok

  • a Percszámláló funkció beállított ideje Amikor a funkció be van állítva a lejár állapotra, csak akkor hallja a hangjelzéseket, • a Visszaszámláló időzítő lejár amikor: • rátesz valamit a kezelőpanelre. • megérinti a mezőt 6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK edényeket vagy serpenyőket is, de az FIGYELMEZTETÉS! edények nem melegszenek fel olyan...
 • Page 124 Ha a hőmérséklet túl magas, a zsír füstölni időket. Az értékek az étel hőmérsékletétől, kezd. Ezt a hőmérsékletet füstpontnak minőségétől, állagától és mennyiségétől nevezik. függően változhatnak. Az alábbi táblázat ételfajtákhoz mutat be Mindig melegítse elő a példákat, továbbá megadja az optimális készüléket.
 • Page 125: Ápolás És Tisztítás

  Főzésre kerülő élelmiszer Hőmérséklet (°C) Idő / tippek Sertésnyárs 6- 8 perc minden oldalon jól megpirítva. Bárány 160 - 180 Bárányszelet 10 perc, 5 perc után fordítsa meg. Bárány filé 10 perc, 5 perc után fordítsa meg. A filét mind‐ két oldalon meg kell sütni.
 • Page 126: Hibaelhárítás

  3. Helyezzen jégkockákat egyenként a 2. Spatula segítségével távolítsa el a sütés sütőzónákra (hideg vizet is használhat). maradványait. Spatula segítségével távolítsa el az 3. Tisztítsa meg a készüléket egy nedves élelmiszer-maradványokat. Ne felejtse el kendővel. megtisztítani a barázdát sem a készülék 4.
 • Page 127: Műszaki Adatok

  üzemeltette-e. Ha nem megfelelően üzemeltette a 9. MŰSZAKI ADATOK 9.1 Adattábla Modell: ITE42600KB Termékszám (PNC) 949 597 551 00 Típus: 61 A2A 80 AD 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Indukció 2.8 kW Készült: Németország...
 • Page 128: Környezetvédelmi Tudnivalók

  9.2 Sütőzónák műszaki adatai Sütőfelület Névleges teljesítmény [W] Elöl 1400 Hátul 1400 A sütőzónák teljesítménye kis mértékben adatoktól. A főzőedény anyagától és különbözhet a táblázatban megadott méretétől függően változhat. 10. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK készüléket ne dobja a háztartási hulladék következő jelzéssel ellátott anyagokat közé.
 • Page 129: Informazioni Di Sicurezza

  PER RISULTATI PERFETTI Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
 • Page 130 uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro. 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili Quest’apparecchiatura può essere usata da bambini a • partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all’utilizzo in sicurezza...
 • Page 131 Non tentare MAI di spegnere un incendio con dell'acqua; • spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco. AVVERTENZA: L'apparecchiatura non deve essere • alimentata tramite un commutatore esterno, come un timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
 • Page 132: Istruzioni Di Sicurezza

  incorporate nell'apparecchiatura. Utilizzare protezioni inadeguate aumenta il rischio di incidenti. 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 2.1 Installazione • Il pannello di separazione deve coprire completamente l'area sotto al piano cottura. AVVERTENZA! • Assicurarsi che lo spazio di ventilazione di L’installazione 2 mm, tra il piano di lavoro e la parte dell’apparecchiatura deve anteriore dell’unità...
 • Page 133 elettricista qualificato per sostituire un • Non accendere l’elettrodomestico con le cavo danneggiato. mani bagnate o quando è a contatto con • I dispositivi di protezione da scosse l'acqua. elettriche devono essere fissati in modo • Non utilizzare l'elettrodomestico come tale da non poter essere disattivati senza superficie di lavoro o come superficie di l'uso di attrezzi.
 • Page 134: Installazione

  • Le pentole in ghisa, alluminio o con il Autorizzato. Utilizzare solo ricambi fondo danneggiato possono graffiare la originali. superficie in vetro/ceramica. Sollevare • Per quanto riguarda la lampada o le sempre questi oggetti quando è lampade all'interno di questo prodotto e le necessario spostarli sulla superficie di lampade di ricambio vendute cottura.
 • Page 135 dell'apparecchiatura lungo il bordo esterno del piano in vetroceramica. Non tenderla. Assicurarsi che le estremità del nastro adesivo si trovino al centro di un lato dell'apparecchiatura. 3. Lasciare alcuni qualche millimetro di nastro adesivo in più prima di tagliare. 4. Unire le due estremità del nastro adesivo.
 • Page 136 min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm 3.6 Installazione di più di un piano cottura Accessori forniti: silicone resistente al calore, guarnizione in gomma, striscia di tenuta.
 • Page 137: Descrizione Del Prodotto

  • Per la Teppan Yaki fissare la striscia di tenuta in dotazione sul bordo inferiore, lungo il bordo esterno del vetroceramica. Avvitare lasciando allentate le piastre di fissaggio nei fori appropriati all'interno dell’alloggiamento protettivo. • Inserire il primo elettrodomestico nella sagoma del piano di lavoro.
 • Page 138 – Raccoglie piccole quantità di residui di arrosto, con o senza olio. È possibile cibo e liquidi che si possono usare anche pentole. facilmente eliminare dopo l'utilizzo. • La superficie di cottura arrosto arriva a • Il display mostra l'impostazione di una temperatura di 180°C in circa 4 temperatura.
 • Page 139: Utilizzo Quotidiano

  5. UTILIZZO QUOTIDIANO Le zone di cottura a induzione generano il AVVERTENZA! calore richiesto per la cottura direttamente Fare riferimento ai capitoli sulla sul fondo della pentola. Il piano in sicurezza. vetroceramica viene riscaldato dal calore delle pentole. 5.1 Attivazione e disattivazione Le spie compaiono quando una Sfiorare...
 • Page 140 Allo scadere del tempo stabilito, viene Per disattivare la funzione: sfiorare . Le emesso un segnale acustico e spie si accendono. Usare lampeggia. Per interrompere il segnale, per impostare sul display. sfiorare La funzione non ha alcun effetto Per disattivare la funzione: sfiorare .
 • Page 141: Consigli E Suggerimenti Utili

  l'apparecchiatura con si accende. spegne. Sfiorare il tasto per 3 secondi Toccare fino a che non diventa bianco. si accende. Sfiorare del timer per Compare la barra dei comandi. Impostare la effettuare la selezione seguente: temperatura entro 50 secondi. È possibile •...
 • Page 142 6.4 Esempi di impiego per la cottura Utilizzo di grassi e oli Grasso/Olio Temperatura massi‐ Punto di fumo (°C) di grasso/olio ma (°C) Burro Strutto 185 - 205 Grasso bovino Olio d'oliva - extra vergine Olio di semi di girasole 225 - 245 Olio di arachidi - olio raffinato 225 - 230...
 • Page 143 Pietanza da cuocere Temperatura (°C) Tempo/Suggerimenti Bistecca di manzo, al sangue 6 minuti, girare dopo 3 minuti. Bistecca di manzo, cott. media 8 minuti, girare dopo 2 minuti. Bistecca di manzo, ben cotta 8 minuti, girare dopo 4 minuti. In mancanza di grasso i tempi di cottura aumentano di circa il 20%.
 • Page 144: Manutenzione E Pulizia

  7. MANUTENZIONE E PULIZIA 2. Quando la temperatura ha raggiunto gli AVVERTENZA! 80°C, si sente un segnale acustico e il Fare riferimento ai capitoli sulla pannello dei comandi si sblocca. sicurezza. 3. Posizionare i cubetti di ghiaccio uno a uno sulle zone di cottura arrosto (in 7.1 Informazioni generali alternativa è...
 • Page 145 8.1 Cosa fare se… Problema Causa possibile Soluzione Non è possibile attivare o mettere in L’elettrodomestico non è collegato a Accertarsi che l'elettrodomestico sia funzione l’apparecchiatura. una fonte di alimentazione elettrica collegato correttamente all’alimenta‐ o non è collegato correttamente. zione elettrica. Fare riferimento allo schema di collegamento.
 • Page 146: Dati Tecnici

  Assicurarsi che il piano cottura sia stato messo in funzione 9. DATI TECNICI 9.1 Targhetta identificativa Modello ITE42600KB PNC 949 597 551 00 Tipo 61 A2A 80 AD 220-240 V 50-60 Hz Induzione 2.8 kW Prodotto in: Germania Numero di serie ....
 • Page 147: Considerazioni Sull'ambiente

  10. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE riportano il simbolo insieme ai normali Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio più vicino o contattare il comune di riciclaggio. Aiutare a proteggere l’ambiente e residenza.
 • Page 148: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH Dziękujemy za wybór produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające życie – nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby jak najlepiej wykorzystać...
 • Page 149 dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. 1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych Urządzenie mogą...
 • Page 150 OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw • zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru. NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a • następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym. OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno zasilać przez •...
 • Page 151: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej • wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem. 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Instalacja ze sklejki, kuchennej płyty meblowej lub innego niepalnego materiału, uniemożliwiającą...
 • Page 152 • Użyć zacisku odciążającego na • Przed pierwszym użyciem należy usunąć przewodzie. wszystkie opakowania, etykiety i folię • Podczas podłączania urządzenia do ochronną (jeśli dotyczy). gniazda sieciowego upewnić się, że • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli do użytku domowego (wewnątrz dotyczy) nie będzie dotykać...
 • Page 153: Instalacja

  detergenty. Nie używać produktów OSTRZEŻENIE! ściernych, myjek do szorowania, Zagrożenie uszkodzeniem rozpuszczalników ani metalowych urządzenia. przedmiotów. • Nie stawiać gorących naczyń na panelu 2.5 Usługi sterowania. • Nie kłaść gorących pokrywek na szklanej • Aby naprawić urządzenie, należy powierzchni płyty grzejnej. skontaktować...
 • Page 154 roboczych spełniających wymogi stosownych norm. 3.3 Przewód zasilający • Urządzenie jest wyposażone w kabel przyłączeniowy. • W celu zastąpienia uszkodzonego przewodu zasilającego należy użyć następującego (lub lepszego) przewodu zasilającego: H05V2V2-F, który jest odporny na temperaturę co najmniej 90°C. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
 • Page 155 min. 2 mm min. 12 mm min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 156: Opis Urządzenia

  • Umieścić drugie urządzenie w wycięciu w blacie roboczym. Ustawić przednie 360 mm 360 mm 20 mm 700 mm krawędzie urządzeń na tym samym poziomie. Montaż • Obliczyć prawidłowe wymiary wycięcia. • Przygotować wycięcie w blacie roboczym. • Położyć urządzenia na miękkim podłożu •...
 • Page 157 • Każda powierzchnia do smażenia poziom temperatury, zapobiegając TeppanYaki jest unikalna, ponieważ nadmiernemu ogrzaniu potraw. Umożliwia została poddana procesowi ręcznego to smażenie na niewielkiej ilości tłuszczu, szlifowania. Różnice we wzorze szlifu są które sprzyja zachowaniu składników normalnym zjawiskiem i nie mają wpływu odżywczych.
 • Page 158: Codzienne Użytkowanie

  4.3 Układ panelu sterowania Włączanie i wyłączanie urządzenia. Wybór funkcji Timer. Włączanie i wyłączanie funkcji Przedłużanie lub skracanie Blokada lub Blokada uruchomienia. czasu. Wskazanie aktywnego pola. Włączanie i wyłączanie funkcji Czyszczenie. Wskaźnik CountUp Timer. Ustawianie temperatury w zakresie od 0 do 220°C.
 • Page 159 5.3 OptiHeat Control (3-stopniowy zgasną. będzie nadal świecić na wskaźnik ciepła resztkowego) czerwono. Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, OSTRZEŻENIE! rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie Gdy świeci się migać wskazanie . Aby wyłączyć sygnał wskaźnik, występuje zagrożenie dźwiękowy, należy dotknąć poparzenia ciepłem resztkowym.
 • Page 160: Wskazówki I Porady

  Po wyłączeniu urządzenia Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Zaświecą funkcja pozostanie aktywna. się wskaźniki . Za pomocą Aby wyłączyć funkcję na czas jednego ustawić na wyświetlaczu wartość cyklu gotowania: Włączyć urządzenie za Funkcja nie ma wpływu na pomocą . Zaświeci się .
 • Page 161 • Naczynie do gotowania należy postawić będzie dłuższy niż na płycie ceramicznej lub na polu grzejnym przed jego włączeniem. gazowej. • Ciepło resztkowe można wykorzystać do W naczyniach można gotować lub podtrzymywania ciepła potraw lub podtrzymywać temperaturę przystawek. roztapiania składników. Naczynia należy stawiać...
 • Page 162 Rodzaj produktu Temperatura (°C) Czas/wskazówki Steki z rekina, grubość około 2,5 cm 10 minut, odwrócić po 5 minutach. Sola, „Müllerin Art” (smażona na 8 minut, odwrócić po 4 minutach, najpierw na maśle) jasnej stronie. Gładzica, filety 6 minut, odwrócić po 3 minutach. Cielęcina 140 –...
 • Page 163: Konserwacja I Czyszczenie

  Rodzaj produktu Temperatura (°C) Czas/wskazówki Kurczak 8-10 minut, odwrócić po 4-5 minutach, pod przykryciem Paski piersi z indyka 6 minut, odwrócić kilka razy. Kiełbaski Odwrócić w razie potrzeby. Smażone jajka Odwrócić w razie potrzeby. Naleśniki/omlety 140 - 160 Odwrócić w razie potrzeby. Owoce 140 - 160 Odwrócić...
 • Page 164: Rozwiązanie Problemów

  3. Wyczyścić urządzenie za pomocą 5. Po osuszeniu urządzenia posmarować wilgotnej szmatki. powierzchnię do smażenia olejem 4. Osuszyć urządzenie czystą ściereczką. spożywczym. 8. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. 8.1 Co zrobić, gdy... Problem Możliwa przyczyna Środek zaradczy Nie można włączyć i obsługiwać Urządzenia nie podłączono do zasi‐...
 • Page 165: Dane Techniczne

  Podać dane z tabliczki znamionowej. Upewnić się, że płyta grzejna była 9. DANE TECHNICZNE 9.1 Tabliczka znamionowa Model ITE42600KB Numer produktu (PNC) 949 597 551 00 Typ 61 A2A 80 AD 220–240 V ~ 50–60 Hz Indukcja 2.8 kW Wyprodukowano w: Niemcy Nr seryjny....
 • Page 166: Ochrona Środowiska

  10. OCHRONA ŚRODOWISKA Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych Materiały oznaczone symbolem należy symbolem razem z odpadami domowymi. poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia Należy zwrócić produkt do miejscowego włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu punktu ponownego przetwarzania lub przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać skontaktować...
 • Page 167: Informações De Segurança

  PARA RESULTADOS PERFEITOS Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe proporcionar um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
 • Page 168 instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro. 1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos • de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à...
 • Page 169 exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio. AVISO: O aparelho não pode ser alimentado através de • algum dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de eletricidade.
 • Page 170: Instruções De Segurança

  incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de proteções impróprias pode causar acidentes. 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2.1 Instalação • Certifique-se de que o espaço de ventilação de 2 mm entre a bancada e a parte da frente do armário inferior se AVISO! mantém desobstruído.
 • Page 171 eletricista para substituir o cabo de corrente eléctrica. Isto evita choque alimentação se estiver danificado. eléctrico. • As protecções contra choques eléctricos • Os utilizadores portadores de pacemaker das peças isoladas e não isoladas devem devem manter-se a mais de 30 cm de estar fixas de modo a não poderem ser distância da zonas de indução quando o retiradas sem ferramentas.
 • Page 172: Instalação

  2.4 Manutenção e limpeza Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em • Limpe o aparelho com regularidade para eletrodomésticos, tais como temperatura, evitar que o material da superfície se vibração, humidade, ou destinam-se a deteriore. sinalizar informação relativamente ao •...
 • Page 173 3.5 Montagem min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 174 3.6 Instalação de mais de uma placa Acessórios fornecidos: silicone resistente ao calor, molde em borracha, tira vedante. Utilize apenas silicone especial resistente ao calor. O corte da bancada Distância da mínimo: 50 mm parede Comprimento 490 mm Largura a soma das larguras de aparelhos que instalar menos 20 mm Exemplo: min.
 • Page 175: Descrição Do Produto

  • Utilize silicone para vedar as folgas entre ambas os aparelhos e entre os aparelhos e a bancada. • Prima com firmeza o molde em borracha contra a vitro-cerâmica e mova-o lentamente ao longo das extremidades para retirar o silicone em excesso. •...
 • Page 176: Utilização Diária

  • A superfície de assar aquece até à diminui de 180 °C para 100 °C em temperatura de 180 °C em aproximadamente 25 minutos, e para aproximadamente 4 minutos. A 60 °C em aproximadamente 60 minutos. temperatura da superfície de assar 4.2 Disposição da placa Zona de assar Painel de comandos...
 • Page 177 As barras de controlo acendem-se após a • para as zonas de aquecimento ativação do aparelho e apagam-se após a adjacentes, mesmo que não as esteja a desativação do aparelho. usar, • quando um tacho quente é colocado 5.2 Definir a temperatura numa zona de aquecimento fria, •...
 • Page 178 Precisa de ativar a função para CountUp Timer (Temporizador da cada aparelho separadamente. contagem crescente) Pode utilizar esta função para monitorizar o Defina a temperatura em primeiro lugar. tempo de funcionamento de uma zona de Toque em para ativar a função. assar.
 • Page 179: Sugestões E Dicas

  durante 3 segundos. Quando a função está definida para pode ouvir os sons apenas quando: acende-se. Toque no do temporizador para selecionar uma das seguintes opções: • toca em • Conta-minutos chega ao fim • - os sons ficam desativados •...
 • Page 180 Gordura / Óleo Temperatura máxi‐ Ponto de fumo de gordura/óleo (ºC) ma (°C) Óleo de girassol 225 - 245 Óleo de amendoim - óleo refinado 225 - 230 Óleo de coco Quando a temperatura é demasiado elevada, parâmetros podem variar dependendo da a gordura começa a produzir fumo.
 • Page 181: Manutenção E Limpeza

  Alimento a cozinhar Temperatura (°C) Tempo/Conselhos Châteaubriand 160 e depois 100 Saltear a carne em óleo por todos os lados (virar apenas quando a carne se soltar do ta‐ cho). Finalizar num dos lados durante 10 mi‐ nutos (100 °C). Porco 160 –...
 • Page 182: Resolução De Problemas

  3. Coloque cubos de gelo numa das zonas AVISO! de assar um após o outro (também pode Os objectos aguçados e os utilizar água fria). Utilize uma espátula agentes de limpeza abrasivos para retirar os restos de alimentos. danificam o aparelho. Lembre-se de limpar também a ranhura em torno do aparelho.
 • Page 183 Problema Causa possível Solução O aparelho emite um sinal sonoro e Colocou alguma coisa sobre um ou Retire o objeto dos campos do sen‐ desativa-se. É emitido um sinal mais campos do sensor. sor. acústico quando o aparelho é desa‐ tivado.
 • Page 184: Dados Técnicos

  9. DADOS TÉCNICOS 9.1 Placa de classificação Modelo ITE42600KB PNC 949 597 551 00 Tipo 61 A2A 80 AD 220 – 240 V 50 – 60 Hz Indução 2.8 kW Fabricado em: Alemanha N.º de série....2.8 kW 9.2 Especificações das zonas de assar Zona de assar Potência nominal [W]...
 • Page 185: Informații Privind Siguranța

  PENTRU REZULTATE PERFECTE Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a oferi performanțe impecabile pentru mulți ani de acum înainte, cu tehnologii inovatoare care vă fac viața mai simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite.
 • Page 186 utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară. 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de • 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după...
 • Page 187 și nu trebuie conectat la un circuit care este cuplat și decuplat în mod regulat de rețea. ATENȚIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un • proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat permanent. AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe •...
 • Page 188: Instrucțiuni De Siguranță

  2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 2.1 Instalarea 2.2 Conexiunea la rețeaua electrică AVERTISMENT! AVERTISMENT! Doar o persoană calificată Pericol de incendiu și trebuie să instaleze acest electrocutare. aparat. • Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician. AVERTISMENT! • Aparatul trebuie legat la o priză cu Pericol de vătămare personală...
 • Page 189 • Nu trageți de cablul de alimentare pentru AVERTISMENT! a scoate din priză aparatul. Trageți Pericol de incendiu și explozie întotdeauna de ștecher. • Folosiți doar dispozitive de izolare • Grăsimile și uleiul, când sunt încălzite, pot adecvate: întrerupătoare pentru protecția elibera vapori inflamabili.
 • Page 190: Instalarea

  Nu folosiți produse abrazive, bureți utilizării în alte aplicații și nu sunt abrazivi, solvenți sau obiecte metalice. adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință. 2.5 Serviciul de asistență tehnică 2.6 Eliminare • Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar AVERTISMENT! piese de schimb originale.
 • Page 191 min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm ROMÂNA...
 • Page 192 360 mm 360 mm 20 mm 700 mm min. 12 mm min. 2 mm Asamblare • Calculați dimensiunile corecte pentru decupare. • Pregătiți decuparea din blatul de lucru. • Puneți aparatele pe o suprafață moale (de ex. o pătură) cu partea de jos îndreptată...
 • Page 193: Descrierea Produsului

  • Fixați aparatele, mai puțin Teppan Yaki, • Apăsați cu fermitate forma din cauciuc pe suprafața vitroceramică și mișcați-o încet folosind clemele autoblocante. • La final, strângeți șuruburile de la Teppan de-a lungul muchiilor pentru a îndepărta Yaki. siliconul în exces. •...
 • Page 194: Utilizarea Zilnică

  4.2 Configurația plitei de gătit Zonă de prăjire Panou de comandă 4.3 Structura panoului de comandă Pentru a indica temperatura și timpul. Pentru activarea și dezactivarea aparatului. Pentru a selecta funcțiile Cronometru. Pentru a activa și a dezactiva Blocare Pentru a crește sau a descrește sau Dispozitivul de siguranță...
 • Page 195 Barele de comandă se aprind după activarea • pentru zonele de gătit învecinate chiar aparatului și se sting după dezactivarea dacă nu le utilizaţi, acestuia. • când vasul fierbinte este pus pe zona de gătit rece, 5.2 Setarea temperaturii • când plita este dezactivată, dar zona de gătit este încă...
 • Page 196 Pentru activarea funcției atingeți de două ori Pentru a dezactiva funcția atingeți Simbolul se face alb. Indicatorul se face roșu, cronometrul Când dezactivați aparatul se începe automat numărătoarea. dezactivează și această funcție. Pentru a dezactiva funcția: atingeți . Când 5.6 Dispozitivul de siguranță pentru indicatorii se aprind, atingeți copii Cronometru...
 • Page 197: Informaţii Şi Sfaturi

  • Cronometru scade Atunci când această funcție este setată la • Cronometru cu numărătoare inversă puteți auzi semnalele sonore doar atunci scade când: • puneți ceva pe panoul de comandă. • atingeți 6. INFORMAŢII ŞI SFATURI opțională. Puteți utiliza și oale și cratițe, însă AVERTISMENT! vasele nu se vor încălzi la fel de rapid ca pe Consultați capitolele privind...
 • Page 198 și duratele sugerate pentru gătire. Parametrii Când temperatura este prea ridicată, grăsimea începe să producă fum. Această pot varia în funcție de temperatură, calitate, consistență și cantitatea de alimente. temperatură este denumită punctul de fumegare. Pre-încălziți întotdeauna Tabelul de mai jos prezintă exemple de tipuri aparatul.
 • Page 199: Îngrijirea Și Curățarea

  Alimentele care urmează a fi Temperatura (°C) Durată / Sfaturi gătite Escalop de porc 6 minute, întoarceți după 3 minute. 8 - 10 minute, întoarceți de câteva ori. Coaste de porc Frigărui de porc 6 - 8 minute, faceți sote pe toate părțile. Miel 160 –...
 • Page 200: Depanarea

  4. Uscați aparatul cu o lavetă curată. 1. Atingeți . Fiecare zonă este setată la 80 °C. Afișajul clipește până când 7.3 Curățarea când aparatul este temperatura ajunge la 80 °C. Funcția rece blochează panoul de comandă, însă nu și 1.
 • Page 201: Date Tehnice

  în cartea de garanție. Asigurați-vă că ați utilizat corect plita. În caz 9. DATE TEHNICE 9.1 Plăcuță cu date tehnice Model ITE42600KB PNC 949 597 551 00 Tip 61 A2A 80 AD 220 – 240 V 50 – 60 Hz Inducție 2.8 kW...
 • Page 202: Informaţii Privind Mediul

  9.2 Specificațiile zonelor de prăjire Zonă de prăjire Putere nominală [W] Față 1400 Spate 1400 Puterea zonelor de prăjire poate diferi cu Aceasta se modifică în funcție de materialul valori foarte mici față de datele din tabel. și dimensiunile vasului. 10.
 • Page 203: Bezpečnostné Informácie

  NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho, aby vám poskytol bezchybný výkon na mnoho rokov, pričom sme použili inovačné technológie, ktoré pomáhajú zjednodušovať život – funkcie, ktoré nenájdete u bežných spotrebičov.
 • Page 204 nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť. 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov • a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností...
 • Page 205 UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé • spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína. VÝSTRAHA: Proces prípravy jedla musí byť pod dozorom. • Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje nepretržitý dozor.
 • Page 206: Bezpečnostné Pokyny

  2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 2.1 Montáž nedostatkom primeraného vetracieho priestoru. VAROVANIE! 2.2 Zapojenie do elektrickej siete Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná VAROVANIE! osoba. Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom. VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo • Všetky elektrické pripojenia musí vykonať poranenia alebo poškodenia kvalifikovaný...
 • Page 207 • Spotrebič neodpájajte ťahaním za VAROVANIE! napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zástrčku. výbuchu. • Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky • Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať (skrutkovacie poistky treba vybrať z horľavé...
 • Page 208: Inštalácia

  • Spotrebič čistite vlhkou mäkkou ukazovatele prevádzkového stavu handričkou. Používajte iba neutrálne spotrebiča. Nie sú určené na používanie saponáty. Nepoužívajte abrazívne iným spôsobom a nie sú vhodné na výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, osvetlenie priestorov v domácnosti. rozpúšťadlá ani kovové predmety. 2.6 Likvidácia 2.5 Servis VAROVANIE!
 • Page 209 3.5 Inštalácia min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 210 3.6 Inštalácia viac ako jedného varného panelu Dodávané príslušenstvo: teplovzdorný silikón, gumový tvar, tesniaci pásik. Používajte iba špeciálny teplovzdorný silikón. Výrez pracovnej dosky Vzdialenosť minimálne 50 mm od steny Dĺžka 490 mm Šírka súčet všetkých šírok nainštalovaných spotrebičov mínus 20 mm Príklad: min.
 • Page 211: Popis Výrobku

  • Do výrezu na pracovnej doske vložte • Na utesnenie medzier medzi spotrebičmi ďalší spotrebič. Skontrolujte, či sú predné a spotrebičmi a pracovnou doskou použite hrany spotrebičov na rovnakej úrovni. silikón. • Pevne zatlačte gumenú pomôcku voči sklokeramike a pomaly ju posúvajte po hranách, aby ste vytlačili prebytočný...
 • Page 212: Každodenné Používanie

  4.2 Rozloženie varného povrchu Zóna na pečenie Ovládací panel 4.3 Rozloženie ovládacieho panela Nastavenie teploty a času. Zapínanie a vypínanie spotrebiča. Výber funkcií Časovač. Zapnutie alebo vypnutie Blokovanie alebo Detská poistka. Predĺženie alebo skrátenie času. Zobrazenie aktívnej zóny. Zapnutie alebo vypnutie Čistenie. Nastavenie teploty 0-220.
 • Page 213 5.4 Časovač Nastavenie alebo zmena teploty: Dotknite sa ovládacieho pásika na správnej hodnote alebo prst presuňte pozdĺž pásika až Časovač odpočítavania kým nedosiahnete správnu teplotu. Displej bliká, až kým zóna na pečenie Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť ako nedosiahne nastavenú teplotu. Potom zaznie dlho má...
 • Page 214 5.6 Detská poistka Časomer Táto funkcia znemožňuje neúmyselné Túto funkciu môžete použiť, keď je spotrebič zapnutie spotrebiča. zapnutý, ale zóny na pečenie nie sú v činnosti. Túto funkciu je potrebné nastaviť samostatne pre každý spotrebič. Aby sa zobrazil ovládací panel, položte na zónu na pečenie hrniec.
 • Page 215: Tipy A Rady

  6. TIPY A RADY Môžete tiež používať hrnce alebo panvice, VAROVANIE! no kuchynský riad sa nezohreje tak rýchlo, Pozrite si kapitoly ohľadne ako na sklokeramickom alebo plynovom bezpečnosti. spotrebiči. V hrncoch alebo panviciach môžete variť 6.1 Šetrenie energie alebo uchovať teplé prílohy alebo omáčky. •...
 • Page 216 Pokrm na pečenie Teplota (°C) Čas/Tipy Ryby a mäkkýše 140 – 160 Filety z lososa 8 minút, otočte po 4 minútach. Krevety (bez schránky) 6 minút, otočte po 3 minútach. Žraločie steaky, približne 2,5 cm hru‐ 10 minút, otočte po 5 minútach. bé...
 • Page 217: Starostlivosť A Čistenie

  Pokrm na pečenie Teplota (°C) Čas/Tipy Jahňacie steaky 6 – 8 minút, otočte po 3 – 4 minútach. Hydina 140 – 160 Kurča najvyššej kvality 8 – 10 minút, otočte po 4 – 5 minútach, pod pokrievkou. Morčacie prsia – prúžky 6 minút, otočte niekoľkokrát.
 • Page 218: Odstraňovanie Problémov

  7.3 Čistenie, keď je spotrebič 3. Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. 4. Vysušte spotrebič čistou handrou. studený 5. Keď je spotrebič suchý, potrite varný 1. Na varný povrch naneste čistiaci povrch trochou jedlého oleja. prostriedok a nechajte ho 5 minút pôsobiť. 2.
 • Page 219: Technické Údaje

  údaje z typového štítku. Uistite sa, že ste varný panel používali správne. V opačnom 9. TECHNICKÉ ÚDAJE 9.1 Typový štítok Model ITE42600KB Č. výrobku (PNC) 949 597 551 00 Typ 61 A2A 80 AD 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz Indukcia 2.8 kW...
 • Page 220: Ochrana Životného Prostredia

  10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Materiály označené symbolom odovzdajte na spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom recykláciu. . Obal hoďte do príslušných zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné mestský úrad. prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.
 • Page 221: Información Sobre Seguridad

  PARA UNOS RESULTADOS PERFECTOS Gracias por elegir este producto AEG. Lo hemos creado para brindarle un rendimiento impecable durante muchos años, con tecnologías innovadoras que lo ayudan a simplificar la vida, características que quizás no encuentre en los electrodomésticos comunes. Dedique unos minutos a leer este documento para sacarle el máximo partido.
 • Page 222 de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas. 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en • adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión...
 • Page 223 ADVERTENCIA: El aparato no se debe alimentar a través • de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público. PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe ser •...
 • Page 224: Instrucciones De Seguridad

  2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2.1 Instalación 2.2 Conexión eléctrica ADVERTENCIA! ADVERTENCIA! Solo un técnico cualificado Riesgo de incendios y puede instalar el aparato. descargas eléctricas. • Todas las conexiones eléctricas deben ADVERTENCIA! ser realizadas por un electricista Podría sufrir lesiones o dañar el cualificado.
 • Page 225 instalación. Asegúrese de tener acceso al de cocción por inducción cuando el enchufe del suministro de red una vez aparato esté en funcionamiento. finalizada la instalación. • Cuando se coloca comida en aceite • Si la toma de corriente está floja, no caliente, puede saltar.
 • Page 226: Instalación

  2.4 Mantenimiento y limpieza destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, • Limpie periódicamente el aparato para como la temperatura, la vibración, la evitar el deterioro del material de la humedad, o están destinadas a señalar superficie. información sobre el estado de •...
 • Page 227 3.5 Montaje min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm < 20 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm min. 2 mm > 20 mm min. 500 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 228 3.6 Instalación de más de una placa de cocción Accesorios suministrados: silicona resistente al calor, forma de goma y banda de sellado. Utilice únicamente silicona especial resistente al calor. Ajuste de la encimera Distancia mínimo 50 mm desde la pa‐ Longitud 490 mm Ancho...
 • Page 229: Descripción Del Producto

  • Para el Teppan Yaki, atornille las placas • Al final, apriete los tornillos del Teppan de fijación a la encimera desde abajo (en Yaki. la parte delantera y trasera del aparato). • Selle con silicona el espacio entre los •...
 • Page 230: Uso Diario

  4.2 Disposición de las zonas de cocción Zona de asado Panel de mandos 4.3 Diseño del panel de control Para mostrar la temperatura y la hora. Para activar y desactivar el aparato. Para seleccionar las funciones Para activar y desactivar Bloqueo o Temporizador.
 • Page 231 5.4 Temporizador Cada zona de asado tiene su propia barra de control. Para ajustar o comprobar la temperatura. Temporizador de cuenta atrás Toque la barra de control en el valor adecuado o desplace el dedo a lo largo de la Utilice esta función para ajustar el tiempo barra de control hasta llegar a la temperatura que desee que funcione la zona de asado...
 • Page 232 5.6 Dispositivo de seguridad para Para desactivar la función: toque . Cuando niños se iluminan los indicadores, toque Esta función impide el uso accidental del aparato. Avisador Debe activar la función para Puede utilizar esta función mientras el cada aparato por separado. aparato está...
 • Page 233: Consejos

  • el Avisador baja • se coloca algo en el panel de control. • el Temporizador de cuenta atrás baja 6. CONSEJOS También puede utilizar recipientes o ADVERTENCIA! sartenes, pero el tiempo de calentamiento es Consulte los capítulos sobre superior al de una vitrocerámica o cocina de seguridad.
 • Page 234 Si la temperatura es excesiva, la grasa variar dependiendo de la temperatura, comienza a echar humo. Esta temperatura calidad, consistencia y cantidad de se denomina el punto de humo. alimentos. La siguiente tabla muestra ejemplos de tipos Precaliente siempre el aparato. de alimentos y le proporciona las temperaturas óptimas y los tiempos de cocción sugeridos.
 • Page 235: Mantenimiento Y Limpieza

  Alimentos para cocinar Temperatura (°C) Tiempo/Consejos prácticos Escalope de cerdo 6 min., dar la vuelta a los 3 min. 8 - 10 min, dar la vuelta varias veces. Costillas Pinchos de carne de cerdo 6 - 8 min., dorar bien por todos los lados. Cordero 160 –...
 • Page 236: Solución De Problemas

  aparato. Elimine los residuos de cal o de 1. Toque . Cada zona de asado está proteína blanca con ácido cítrico. ajustada a 80°C. La pantalla parpadea 4. Seque el aparato con un paño limpio. hasta que la temperatura alcanza 80°C. La función bloquea el panel de control, 7.3 Limpieza con el aparato frío pero no...
 • Page 237: Datos Técnicos

  De lo 9. DATOS TÉCNICOS 9.1 Placa de datos técnicos Modelo ITE42600KB Código del número del producto (PNC) 949 597 551 00 Tipo 61 A2A 80 AD 220-240 V ~ 50-60 Hz Inducción 2.8 kW...
 • Page 238: Aspectos Medioambientales

  9.2 Especificación de las zonas de pasado Zona de asado Potencia nominal [W] Frontal 1400 Posterior 1400 La potencia de las zonas de asado puede Cambia con el material y las dimensiones del variar ligeramente de los datos de la tabla. utensilio de cocina.
 • Page 240 www.aeg.com/shop...

Table of Contents