Electrolux EHD60020P User Manual

Electrolux EHD60020P User Manual

Ceramic glass induction hob
Hide thumbs Also See for EHD60020P:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 33

Quick Links

návod k použití
brugsanvisning
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
manual de instruções
manual de instrucciones
Sklokeramická indukční varná deska
Glaskeramisk induktionskogesektion
Keramische inductiekookplaat
Ceramic glass induction hob
Table de cuisson à induction
Induktions-Glaskeramikkochfeld
Placa vitrocerâmica por indução
Placa vitrocerámica por inducción
EHD60020P

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EHD60020P

 • Page 1 Sklokeramická indukční varná deska Glaskeramisk induktionskogesektion Keramische inductiekookplaat Ceramic glass induction hob Table de cuisson à induction Induktions-Glaskeramikkochfeld Placa vitrocerâmica por indução Placa vitrocerámica por inducción EHD60020P...
 • Page 2 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostní informace Čištění a údržba Instalace Co dělat, když... Popis spotřebiče Poznámky k ochraně životního prostředí Použití spotřebiče Užitečné rady a tipy Zmĕny vyhrazeny BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Přečtěte si pečlivě...
 • Page 3 3 • Nenechávejte obsah hrnců a pánví vyvařit Upozornění Jestliže se na povrchu do sucha. Zabráníte tak poškození nád- objeví prasklina, odpojte spotřebič obí a sklokeramické desky. od elektrické sítě, aby nedošlo k • Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nád- úrazu elektrickým proudem.
 • Page 4 4 electrolux če od sítě s mezerou mezi kontakty nejmé- šroubového typu se musí odstranit z držá- ně 3 mm. ku), spouštěče uzemnění a stykače. Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky Montáž min. 500 mm min.
 • Page 5 5 POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné desky Indukční varná zóna 1800 W s funkcí vý- konu 2800 W Indukční varná zóna 1800 W s funkcí vý- konu 2800 W Indukční varná zóna 1400 W, s funkcí posílení výkonu 2500 W Ovládací...
 • Page 6 6 electrolux Displeje nastavení teploty Displej Popis Varná zóna je vypnutá. Funkce Uchovat teplé/ STOP+GO je spuštěná Varná zóna je zapnutá. Funkce automatického ohřevu je zapnutá. Indukční varná zóna nedetekuje varnou nádobu. Došlo k poruše. Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
 • Page 7 7 Automatický ohřev Řízení výkonu Řízení výkonu rozděluje výkon mezi dvě pá- rové varné zóny (viz obrázek). Funkce posí- Pokud aktivujete funkci Automatický ohřev, lení výkonu zvyšuje výkon na maximální úro- můžete potřebné teploty dosáhnout za krat- veň pro jednu varnou zónu v páru a automa- ší...
 • Page 8 8 electrolux • Vypnutí zvukového signálu: dotkněte Když vypnete spotřebič, vypnete také tuto funkci. I když není zapnutá žádná varná zóna, mů- Dětská pojistka žete použít časový spínač jako minutku . Tato funkce brání neúmyslnému použití var- Dotkněte se . Dotkněte se + nebo - k na- né...
 • Page 9 9 a nádoby jsou vyrobeny z různých mate- • Nádobu postavte na varnou zónu, a riálů (sendvičové dno). teprve potom ji zapněte. • hučení: používáte vysoký výkon. • Varnou zónu vypněte několik minut • cvakání: dochází ke spínání elektrických před koncem pečení, abyste využili...
 • Page 10 10 electrolux Upozornění Ostré předměty a jte speciální škrabku na sklo. Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému po- abrazivní čisticí prostředky mohou varnou desku poškodit. vrchu a posunujte ostří po povrchu Z bezpečnostních důvodů nečistěte desky. – Po dostatečném vychladnutí spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticí...
 • Page 11 11 Problém Možná příčina a řešení • Nádoba není vhodná. Použijte vhodnou nádobu. se rozsvítí. • Na varné zóně není žádná nádoba. Na varnou zónu postavte nádobu. • Průměr dna nádoby je pro tuto varnou zónu příliš malý. Použi- jte vhodnou nádobu.
 • Page 12 12 electrolux Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com INDHOLD Om sikkerhed Praktiske oplysninger og råd Installation Vedligeholdelse og rengøring Beskrivelse af apparatet Hvis noget går galt Betjening af apparatet Miljøhensyn Ret til ændringer uden varsel forbeholdes OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt igen-...
 • Page 13 13 • Dæk ikke ventilationsspalten på 5 mm kontakten for at forebygge mellem bordpladen og skabsfronten ne- elektrisk stød. denunder. Advarsel Hvis pladen får en revne, skal du tage stikket ud af INSTALLATION Før installation skal du notere serie- Beskyt apparatets bund mod damp og fugt, f.eks.
 • Page 14 14 electrolux Indbygning min. 500 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 5 mm +1 mm min. min. 38 mm 25 mm min. min. 5 mm min. 5 mm 20 mm...
 • Page 15 15 BESKRIVELSE AF APPARATET Oversigt over kogesektionen Induktionskogezone, 1800 W, med 2800 W boosterfunktion Induktionskogezone, 1800 W, med 2800 W boosterfunktion Induktionskogezone, 1400 W, med 2500 W boosterfunktion Betjeningspanel Induktionskogezone, 2300 W, med 3700 W boosterfunktion Oversigt over betjeningspanelet Brug tasterne til at betjene apparatet.
 • Page 16 16 electrolux Display for varmetrin Visning Forløb Kogezonen er slukket Holde varm/STOP+GO-funktionen er slået til Kogezonen er tændt Opkogningsautomatikken er slået til Induktionskogezonen registrerer ikke kogegrejet Der er en funktionsfejl En kogezone er stadig varm (restvarme) Lås/børnesikring er slået til...
 • Page 17 17 Opkogningsautomatik Effektstyring Effektstyringen fordeler effekten parvis mel- lem to kogezoner (se tegningen). Booster- Du kan opnå den påkrævede varmeindstil- funktionen øger effekten til det højeste trin ling hurtigere, hvis du slår opkogningsauto- for den ene kogezone i et par og sætter auto- matikken til.
 • Page 18 18 electrolux Børnesikring . Rør ved + eller - for at indstille ti- den. Når tiden er gået, lyder signalet, og Funktionen hindrer utilsigtet betjening af ko- blinker gesektionen. Slå børnesikringen til Starte STOP+GO • Tænd for kogesektionen med . Ind- Funktionen sætter alle tændte kogezo-...
 • Page 19 19 • klikken: elektronikken arbejder. • Sluk for kogezonen nogle minutter • hvislen, summen: blæseren kører. før tilberedningen er slut, så du udnyt- Lydene er normale og betyder ikke, at ter restvarmen. der er noget galt. • Grydens bund og kogezonen bør væ- re lige store.
 • Page 20 20 electrolux Af hensyn til din egen sikkerhed må du Sæt skraberen skråt ned på glasover- falden, og bevæg bladet hen over over- ikke rengøre apparatet med damp- el- ler højtryksrenser. fladen. – Fjernes, når apparatet er kølet til- Ridser eller mørke pletter i glaskeramik- strækkeligt ned: Rande af kalk eller...
 • Page 21 21 Fejl Mulig årsag og løsning • Kogegrejet er forkert. Brug egnet kogegrej. tændes. • Der står ikke kogegrej på kogezonen. Sæt kogegrej på kogezo- nen. • Diameteren på kogekarrets bund er for lille til kogezonen. Brug egnet kogegrej.
 • Page 22 22 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com INHOUD Veiligheidsinformatie Handige aanwijzingen en tips Installatie Onderhoud en reiniging Beschrijving van het apparaat Problemen oplossen Bediening van het apparaat Milieubescherming Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees voor uw eigen veiligheid en correc-...
 • Page 23 23 Voorkoming van beschadiging van het • Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook. apparaat • De ventilatieruimte van 5 mm tussen het • Het glaskeramische oppervlak kan be- werkblad en de voorzijde van het onder-...
 • Page 24 24 electrolux • Loszittende en onvakkundig aangebrach- hoger). Neem contact op met onze servi- te stekkerverbindingen kunnen oververhit- ceafdeling. ting van de aansluiting veroorzaken. Er moet een voorziening in de elektrische in- • Laat de klemaansluitingen correct installe- stallatie aanwezig zijn die het mogelijk ren door een gekwalificeerde elektricien.
 • Page 25 25 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Indeling kookplaat Inductiekookzone 1800 W met power- functie 2800 W Inductiekookzone 1800 W met power- functie 2800 W Inductiekookzone 1400 W met vermo- gensfunctie 2500 W Bedieningspaneel Inductiekookzone 2300 W met power- functie 3700 W Indeling bedieningspaneel Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.
 • Page 26 26 electrolux Sensorveld Functie schakelt de functie STOP+GO in en uit Display temperatuurinstelling Display Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld Warmhoudfunctie / STOP+GO is ingeschakeld De kookzone werkt De automatische opwarmfunctie is actief De inductiekookzone detecteert geen kookgerei Er is een storing...
 • Page 27 27 Automatisch opwarmen Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermo- gen tussen twee kookzones die een paar U kunt de gewenste kookstand sneller ver- vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie krijgen als u de functie Automatisch opwar- verhoogt het vermogen tot het maximale ni- men inschakelt.
 • Page 28 28 electrolux kookzone knippert sneller. De resterende Raak het symbool aan om deze functie tijd verschijnt. uit te schakelen. De kookstand die u eerder Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er hebt ingesteld verschijnt. een geluidssignaal en gaat knipperen.
 • Page 29 29 De bodem van het kookgerei moet • tikken: er vinden elektrische schakelpro- cessen plaats. zo dik en vlak mogelijk zijn. Afmetingen kookgerei : Inductiekook- • sissen, zoemen: de ventilator is aan. zones passen zich automatisch aan de De geluiden zijn normaal en geven grootte van de bodem van het kookge- geen defecten aan.
 • Page 30 30 electrolux Informatie over acrylamide een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren Belangrijk! Volgens recente wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage wetenschappelijke informatie kan het temperaturen gaar te laten worden en de intensief bruinen van levensmiddelen (met gerechten niet te veel te bruinen.
 • Page 31 31 Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er klinkt een geluid en het appa- U hebt afgedekt . Maak het sensorveld vrij. raat wordt in- en uitgeschakeld. Na 5 seconden klinken er een of meer geluiden. Sensorvelden worden heet. Het kookgerei neemt te veel plaats in of u hebt het te dicht bij de bedieningselementen geplaatst.
 • Page 32 32 electrolux mogelijke negatieve gevolgen voor mens en stof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: milieu die zich zouden kunnen voordoen in >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkings- geval van verkeerde afvalverwerking. Voor materiaal weg in de juiste afvalcontai- gedetailleerdere informatie over het...
 • Page 33: Table Of Contents

  33 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Helpful hints and tips Installation Care and cleaning Description of the appliance What to do if... Operating the appliance Environment concerns Subject to change without notice...
 • Page 34: Installation

  34 electrolux • Do not cover the parts of the appliance Warning! If there is a crack on the with aluminium foil. surface, disconnect power supply • Do not cover the ventilation space of 5 to prevent the electric shock.
 • Page 35 35 Assembly min. 500 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 5 mm +1 mm min. min. 38 mm 25 mm min. min. 5 mm min. 5 mm 20 mm...
 • Page 36: Description Of The Appliance

  36 electrolux DESCRIPTION OF THE APPLIANCE Cooking surface layout Induction cooking zone 1800W, with the Power function 2800W Induction cooking zone 1800W, with the Power function 2800W Induction cooking zone 1400 W, with Power function 2500W Control panel Induction cooking zone 2300W, with...
 • Page 37: Operating The Appliance

  37 Display Description Keep warm/STOP+GO function is active The cooking zone operates Automatic heat up function is active The induction cooking zone does not sense the cookware There is a malfunction A cooking zone is still hot (residual heat)
 • Page 38 38 electrolux Automatic Heat Up Power management The power management divides the power between two cooking zones in a pair (see You can get a necessary heat setting in a the figure). The power function increases shorter time if you activate the Automatic the power to the maximum level for one Heat Up function.
 • Page 39: Helpful Hints And Tips

  39 • Stopping the sound: touch The child safety device You can use the timer as a minute minder This function prevents an accidental opera- while cooking zones do not operate. Touch tion of the hob. . Touch + or - to select the time. When...
 • Page 40: Care And Cleaning

  40 electrolux • whistling: you use one or more cooking • Put cookware on a cooking zone be- zones with high power levels and the fore you start it. cookware is made of different materials • Stop the cooking zones before the (Sandwich construction).
 • Page 41: What To Do If

  41 For your safety, do not clean the appli- the glass . Put the scraper on the glass surface at an acute angle and ance with steam blasters or high-pres- sure cleaners. move the blade on the surface .
 • Page 42: Environment Concerns

  42 electrolux Problem Possible cause and remedy • The cookware is incorrect. Use the correct cookware. comes on. • There is no cookware on the cooking zone. Put cookware on the cooking zone. • The diameter of the bottom of the cookware is too small for the cooking zone.
 • Page 43: Consignes De Sécurité

  43 Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com SOMMAIRE Consignes de sécurité Entretien et nettoyage Installation En cas d'anomalie de fonctionnement... Description de l'appareil Utilisation de l'appareil En matière de protection de Conseils utiles l'environnement Sous réserve de modifications CONSIGNES DE SÉCURITÉ...
 • Page 44: Installation

  44 electrolux lants. Contrôlez que les câbles ne soient • Ne placez pas de plats de cuisson vides pas enchevêtrés. sur les zones de cuisson et ne mettez pas ces dernières en fonctionnement Comment éviter d'endommager sans récipient. l'appareil • Ne recouvrez aucune partie de l'appareil •...
 • Page 45 45 Avertissement Le courant électrique d'alimentation approprié de type H05BB- F Tmax 90°C (ou plus). peut provoquer des blessures. Les opérations d'installation et de • Si le câble d'alimentation est endomma- branchement doivent être réalisées par gé, il doit être remplacé par un câble spé- cial (type H05BB-F Tmax 90°C ;...
 • Page 46: Description De L'appareil

  46 electrolux min. min. 38 mm 25 mm min. min. 5 mm min. 5 mm 20 mm DESCRIPTION DE L'APPAREIL Description de la table de cuisson Zone de cuisson à induction 1800 W, avec fonction Booster 2800 W Zone de cuisson à induction 1800 W, avec fonction Booster 2800 W Zone de cuisson à...
 • Page 47: Utilisation De L'appareil

  47 Touche sensitive Fonction Verrouillage/déverrouillage du bandeau de com- mande Augmentation ou diminution du niveau de cuisson Voyants du minuteur des zones de Affichage de la zone à laquelle se réfère la durée cuisson sélectionnée Affichage du minuteur Affichage de la durée en minutes...
 • Page 48 48 electrolux • Vous avez posé un objet (casserole, chif- s'éteint automatiquement au bout de 2 mi- fon, etc.) sur une touche sensitive pen- nutes. dant plus de 10 secondes. Le signal so- • La zone de cuisson n'est pas éteinte ou nore retentit jusqu'au retrait de l'objet.
 • Page 49 49 Booster attribue la puissance maximale à • Appuyez sur pour activer cette fonc- l'une des zones de cuisson de la paire et ré- tion. Le symbole s'allume. duit automatiquement la puissance de l'au- • Appuyez sur pour désactiver cette tre zone au minimum.
 • Page 50: Conseils Utiles

  50 electrolux vous mettez la table de cuisson à l'arrêt avec , la sécurité enfants est de nou- veau activée. CONSEILS UTILES Plats de cuisson ron les 3/4 de la taille de la zone de cuis- son. • Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et...
 • Page 51: Entretien Et Nettoyage

  51 adapté à : Durée Conseils veau cuis- Conserver les aliments cuits au chaud Selon Couvrir besoin de la sauce hollandaise, faire fondre : 5-25 min Remuez de temps en temps beurre, chocolat, gélatine Solidifier : omelettes, œufs au plat...
 • Page 52: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  52 electrolux Retrait des salissures : nes de calcaire, traces d'eau, projec- 1. – Retirez immédiatement : plastique tions de graisse, décolorations métalli- fondu, feuilles plastiques et aliments ques luisantes. Utilisez un agent de sucrés. En cas de non-respect de cet- nettoyage spécial pour vitrocéramique...
 • Page 53: En Matière De Protection De L'environnement

  53 Anomalie Cause possible et solution • Le dispositif d'arrêt de sécurité est activé. Mettez l'appareil à s'allume. l'arrêt, puis remettez-le en fonctionnement. La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson est activée. Mettez la zone de cuisson à l'arrêt, puis remettez-la en fonction- nement.
 • Page 54 54 electrolux Emballage lez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre Tous les matériaux d'emballage sont de collecte des déchets de votre com- écologiques et recyclables. Les compo- mune. sants en plastique sont identifiables grâ- ce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuil-...
 • Page 55: Sicherheitshinweise

  55 Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com INHALT Sicherheitshinweise Hilfreiche Hinweise und Tipps Installation Reinigung und Pflege Gerätebeschreibung Was tun, wenn... Bedienung des Geräts Umwelttipps Änderungen vorbehalten SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie diese Bedienungsanleitung oder Haustiere das Gerät nicht bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Ge-...
 • Page 56: Installation

  56 electrolux gen nicht lose hängen oder sich verhed- • Verwenden Sie die Kochzonen nicht mit dern. leerem oder ohne Kochgeschirr. • Decken Sie Geräteteile nicht mit Alumini- Vermeiden von Schäden am Gerät umfolie ab. • Wenn Sie Kochgeschirr oder andere Ge- •...
 • Page 57 57 • Die Netzanschlussklemme liegt an Span- • Wenn die Netzanschlussleitung beschä- nung. digt ist, muss sie durch eine Spezialan- • Die Netzanschlussklemme muss span- schlussleitung (Typ H05BB-F Tmax 90°C nungsfrei gemacht werden. oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie •...
 • Page 58: Gerätebeschreibung

  58 electrolux min. min. 38 mm 25 mm min. min. 5 mm min. 5 mm 20 mm GERÄTEBESCHREIBUNG Ausstattung des Kochfelds Induktions-Kochzone 1.800 W mit Power-Funktion 2.800 W Induktions-Kochzone 1.800 W mit Power-Funktion 2.800 W Induktions-Kochzone 1.400 W mit Power-Funktion 2.500 W Bedienfeld Induktions-Kochzone 2.300 W mit...
 • Page 59: Bedienung Des Geräts

  59 Sensorfeld Funktion Erhöhen oder Verringern der Kochstufe Kochzonenanzeigen für Timer Zeigt an, für welche Kochzone der Timer einge- stellt ist. Timer-Anzeige Anzeige der Zeit in Minuten. Anzeige der Kochstufen Anzeige der Kochstufe. Power-Funktion Starten der Power-Funktion. Auswählen der Kochzone Erhöhen oder Verringern der Zeit...
 • Page 60 60 electrolux dert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol auf und das Kochfeld wird ausgeschaltet. Siehe Tabelle. Automatische Abschaltzeiten Kochstufe Abschaltung 6 Stunden 5 Stunden 4 Stunden 1,5 Stunden nach Die Kochstufe Ein-/Ausschalten der Power-Funktion Die Power-Funktion stellt den Induktions- Berühren Sie...
 • Page 61: Hilfreiche Hinweise Und Tipps

  61 • Auswählen der Kochzone: Berühren Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds so oft, bis die Anzeige der ge- Sie können das Bedienfeld mit Ausnahme wünschten Kochzone aufleuchtet. des Sensorfelds verriegeln. So wird ver- • Starten oder Ändern des Timers: Be- hindert, dass die Kochstufe während eines rühren Sie...
 • Page 62 62 electrolux Kochgeschirr für Induktions- • Pfeifen: nutzen Sie eine oder mehrere Kochzonen mit hohen Leistungen, und Kochzonen das Kochgeschirr besteht aus verschiede- Wichtig! Beim Induktionskochen erzeugt nen Materialien (Sandwichkonstruktion). ein starkes elektromagnetisches Feld • Summen: nutzen Sie eine oder mehrere nahezu sofort Hitze im Kochgeschirr.
 • Page 63: Reinigung Und Pflege

  63 Koch- Verwendung: Zeit Tipps stufe Kochen größerer Speisemengen, Ein- 60 - 150 Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten topfgerichte und Suppen Min. Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, nach Nach der Hälfte der Garzeit einmal Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Brat-...
 • Page 64: Was Tun, Wenn

  64 electrolux WAS TUN, WENN... Störung Mögliche Ursachen und Abhilfe Das Gerät lässt sich nicht ein- • Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv . Halten schalten oder bedienen. Sie die Funktion an. Siehe die Abschnitte "Verriegeln/Entrie- geln des Bedienfelds" und "Kindersicherung".
 • Page 65: Umwelttipps

  65 Störung Mögliche Ursachen und Abhilfe Zu starke Lichteinstrahlung auf dem Bedienfeld, zum Beispiel leuchten auf. durch helles Sonnenlicht. Decken Sie das Bedienfeld für kurze Zeit zum Beispiel mit der Hand ab. Es wird ein akustisches Sig- nal ausgegeben und das Gerät wird ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
 • Page 66 66 electrolux Electrolux. Thinking of you. Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com ÍNDICE Informações de segurança Sugestões e dicas úteis Instalação Manutenção e limpeza Descrição do aparelho O que fazer se... Operação do aparelho Preocupações ambientais Sujeito a alterações sem aviso prévio INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA...
 • Page 67 67 car a placa vitrocerâmica quando deslo- • Não cubra o espaço de ventilação de 5 cados sobre a superfície. mm entre a bancada e a parte dianteira • Não deixe os tachos a ferver até ficarem da unidade abaixo da mesma.
 • Page 68 68 electrolux lho da fonte de alimentação em todos os pó- veis (os fusíveis de rosca devem ser retira- los com uma largura mínima da abertura de dos do suporte), barras de fuga à terra e contacto de 3 mm.
 • Page 69 69 DESCRIÇÃO DO APARELHO Disposição da placa Foco de indução 1800 W, com a fun- ção Power 2800 W Foco de indução 1800 W, com a fun- ção Power 2800 W Foco de indução 1400 W, com função Power 2500 W Painel de controlo Foco de indução 2300 W, com a fun-...
 • Page 70 70 electrolux Visores do grau de cozedura Visor Descrição A zona de cozedura está desactivada Manter quente/a função STOP+GO está activa A zona de cozedura está em funcionamento A função de aquecimento automático está activa A zona de cozedura de indução não detecta os tachos...
 • Page 71 71 Aquecimento Automático Gestão de energia A gestão de energia divide a potência entre dois focos num par (ver a figura). A função Pode obter o grau de cozedura necessário Power aumenta a potência para o nível má- num período de tempo mais curto se acti- ximo num foco do par e diminui automatica- var a função Aquecimento Automático.
 • Page 72 72 electrolux mente. O visor apresenta o tempo restan- Toque no símbolo para desligar esta fun- ção. O grau de cozedura anteriormente de- Quando o tempo termina, o som é emitido finido acende-se. fica intermitente. A zona de cozedura Quando desliga o aparelho, também desli- apaga-se.
 • Page 73 73 O fundo dos tachos tem de ser o • clicar: ocorre uma permutação eléctrica. • zumbidos, assobios: a ventoinha está em mais espesso e nivelado possível. Dimensões dos tachos : os focos de funcionamento. indução adaptam-se automaticamente Os ruídos são normais e não consti- à...
 • Page 74 74 electrolux Nota relativa ao acrilamido acrilamido pode representar um risco para a saúde. Assim, aconselhamos que cozinhe Importante De acordo com os a baixa temperaturas e não deixe tostar conhecimentos científicos mais recentes, demais os alimentos. se deixar tostar alimentos (especialmente alimentos que contenham amido), o MANUTENÇÃO E LIMPEZA...
 • Page 75 75 Problema Possível causa e solução É emitido um som e o aparelho Cobriu . Destape o campo de sensores. liga-se e desliga-se novamente. Após 5 segundos, é emitido ou- tro som. Os campos de sensores aque- O tacho é grande demais ou colocou-o excessivamente perto cem.
 • Page 76 76 electrolux outra forma, poderiam ser provocadas por de plástico são identificados por mar- um tratamento incorrecto do produto. Para cas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o materi- obter informações mais pormenorizadas al de embalagem como resíduo domés- sobre a reciclagem deste produto, contacte tico nas instalações de eliminação de...
 • Page 77: Información Sobre Seguridad

  77 Electrolux. Thinking of you. Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com ÍNDICE DE MATERIAS Información sobre seguridad Consejos y sugerencias útiles Instalación Mantenimiento y limpieza Descripción del aparato Qué hacer si... Funcionamiento del aparato Aspectos medioambientales Salvo modificaciones INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Por su seguridad y para garantizar el •...
 • Page 78: Instalación

  78 electrolux • No arrastre sobre la placa recipientes me- • Deje libre un espacio de ventilación de 5 tálicos de hierro o aluminio fundido o que mm entre la encimera y la parte frontal de tengan la base dañada.
 • Page 79 79 de apertura de contacto de como mínimo 3 automática, fusibles (fusibles tipo tornillo re- tirados del soporte), disyuntores de fugas y Usted debe tener dispositivos de aislamien- contactores. to adecuados: dispositivos de desconexión Montaje min. 500 mm min.
 • Page 80: Descripción Del Aparato

  80 electrolux DESCRIPCIÓN DEL APARATO Disposición de la superficie de cocción Zona de cocción por inducción de 1800 W, con función Power de 2800 W Zona de cocción por inducción de 1800 W, con función Power de 2800 W Zona de cocción por inducción de 1400 W, con función Power de 2500 W...
 • Page 81: Funcionamiento Del Aparato

  81 Indicadores de nivel de cocción Pantalla Descripción La zona de cocción está apagada La función de mantenimiento de temperatura/ STOP+GO está activa La zona de cocción está encendida La función de calentamiento automático está activa La zona de cocción no detecta ningún recipiente Fallo de funcionamiento La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual)
 • Page 82 82 electrolux El nivel de cocción Gestión de la energía Toque para aumentar el nivel de coc- ción. Toque para reducir el nivel de coc- ción. El indicador muestra el nivel de coc- ción. Toque simultáneamente para desconectar. Calentamiento automático La función de gestión de la energía divide la...
 • Page 83: Consejos Y Sugerencias Útiles

  83 ción parpadea más rápidamente. El visor La función se desactiva cuando se apaga el digital muestra el tiempo restante. aparato. Cuando haya transcurrido, se activa la se- Bloqueo contra la manipulación por ñal acústica y parpadea . La zona de niños...
 • Page 84 84 electrolux formadas por varias capas (indicados por • silbidos: utiliza una o varias zonas de coc- el fabricante como aptos para inducción). ción a temperaturas muy altas y con reci- • incorrecto: aluminio, cobre, latón, cris- pientes cuya base está hecha de distin- tal, cerámica, porcelana.
 • Page 85: Mantenimiento Y Limpieza

  85 Ajuste Utilícelo para: Hora Sugerencias del ni- vel de calor Freír ligeramente: escalopes, ternera Según Voltee la comida a la mitad del tiem- “cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, sea ne- salchichas, hígado, filetes rusos, hue- cesario vos, tortitas, rosquillas Freír a temperatura fuerte, bolas de pa-...
 • Page 86: Qué Hacer Si

  86 electrolux QUÉ HACER SI... Problema Causa y remedio posibles El aparato no se pone en mar- • El bloqueo de teclas o el bloqueo contra la manipulación por cha o no funciona. niños están funcionando . Detenga la función. Consulte la sección "Bloqueo y desbloqueo del panel de mandos"...
 • Page 87: Aspectos Medioambientales

  87 Problema Causa y remedio posibles Hay rayos de luz que inciden con demasiada intensidad sobre el se encienden. panel de mandos, por ejemplo, luz solar brillante. Proteja el panel durante un breve espacio de tiempo, por ejemplo, con la mano.
 • Page 88 892932587-B-282009...

Table of Contents