Electrolux EUC23293W User Manual
Electrolux EUC23293W User Manual

Electrolux EUC23293W User Manual

Hide thumbs Also See for EUC23293W:
Table of Contents
 • Dutch

  • Table of Contents
  • Veiligheidsinformatie
  • Bedieningspaneel
  • Het Eerste Gebruik
  • Dagelijks Gebruik
  • Handige Aanwijzingen en Tips
  • Onderhoud en Reiniging
  • Problemen Oplossen
  • Technische Gegevens
  • Montage
  • Het Milieu
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Bandeau de Commande
  • Première Utilisation
  • Utilisation Quotidienne
  • Conseils
  • Entretien Et Nettoyage
  • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • Caractéristiques Techniques
  • Installation
  • En Matière de Sauvegarde de L'environnement
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Bedienblende
  • Erste Inbetriebnahme
  • Täglicher Gebrauch
  • Hilfreiche Hinweise und Tipps
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn
  • Technische Daten
  • Montage
  • Hinweise zum Umweltschutz

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Vriezer
Freezer
Congélateur
Gefriergerät
EUC23293W

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EUC23293W

 • Page 1 Vriezer Freezer Congélateur Gefriergerät EUC23293W...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Inhoud Veiligheidsinformatie Onderhoud en reiniging Bedieningspaneel Problemen oplossen Het eerste gebruik Technische gegevens Dagelijks gebruik Montage Handige aanwijzingen en tips Het milieu Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een •...
 • Page 3 3 vriendelijk is, maar ook uiterst ontvlam- • Bewaar geen brandbare gassen of vloei- baar. stoffen in het apparaat, deze kunnen ont- Controleer of de onderdelen van het koel- ploffen. circuit tijdens transport en installatie van • Zet geen levensmiddelen direct tegen de het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
 • Page 4: Bedieningspaneel

  4 electrolux • Wij adviseren u om 4 uur te wachten voor- • Dit product mag alleen worden onderhou- dat u het apparaat aansluit, dan kan de olie den door een erkend onderhoudscentrum terugvloeien in de compressor. en er dient alleen gebruik te worden ge- •...
 • Page 5 5 Display Temperatuuralarm Functietimer is geactiveerd Lampje negatieve temperatuur Drinks Chill is geactiveerd Temperatuur Action Freeze is geactiveerd Kinderslot is geactiveerd Ecomodus is geactiveerd Inschakelen Functiemenu Steek de stekker goed in het stopcontact. Door het indrukken van toets (D) activeert u Als het display niet verlicht is, drukt u op toets het functiemenu.
 • Page 6: Het Eerste Gebruik

  6 electrolux In deze omstandigheden wordt er een timer verschijnt (of door de temperatuur in te ingeschakeld met een standaardwaarde van stellen op -18 °C). 30 min., u kunt deze tijd veranderen in een U moet deze keuze binnen enkele seconden waarde van 1 tot 90 min., door op toets (B)
 • Page 7: Dagelijks Gebruik

  7 Dagelijks gebruik randeren, mag het voedsel geen contact Gebruik van de vriezer maken met de achterkant van de vriezer Het symbool betekent dat de in het deel getoond in de afbeelding. vriezer geschikt is voor het invriezen van vers voedsel en voor het langdurig conserveren van voedsel.
 • Page 8: Handige Aanwijzingen En Tips

  8 electrolux Handige aanwijzingen en tips • water bevriest, als dit rechtstreeks uit het Tips voor het invriezen vriesvak geconsumeerd wordt, kan het Om u te helpen om het beste van het invries- aan de huid vastvriezen; proces te maken, volgen hier een paar be- •...
 • Page 9 9 Steek, na het schoonmaken van het appa- 4. Na afloop van het ontdooien de binnen- raat, de stekker weer in het stopcontact. kant grondig droog maken en de schra- per bewaren voor toekomstig gebruik. De vriezer ontdooien 5. Schakel het apparaat in.
 • Page 10: Problemen Oplossen

  10 electrolux Problemen oplossen Tijdens de werking van het apparaat kunnen van compressor en circulatie). Dat is geen vaak kleine, maar storende problemen op- probleem, maar de normale werking. treden waarvoor niet meteen een monteur Belangrijk! Het apparaat werkt niet continu hoeft te worden gebeld.
 • Page 11: Technische Gegevens

  11 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er zijn grote hoeveelheden voed- Leg kleinere hoeveelheden voedsel sel tegelijk in de vriezer geplaatst. tegelijk in de vriezer. Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgeschakeld. Schakel het apparaat in. De stekker zit niet goed in het Steek de stekker goed in het stop- stopcontact.
 • Page 12 12 electrolux Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het vol- tage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
 • Page 13 13 • Verwijder de beide afdekkingen van het • Plaats de deur terug. scharnier (3). • Let erop dat de voorste plaat van de deur • Draai de schroef van het bovenste schar- parallel loopt met de voorste plaat van de nier los en verwijder deze (1-2).
 • Page 14: Het Milieu

  14 electrolux Als u bovenstaande handelingen liever niet of de magnetische afdichtstrip vastzit zelf uitvoert, neem dan contact op met de aan de kast. dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman Als de omgevingstemperatuur laag is van de klantenservice zal de draairichting van (bijv.
 • Page 15: Safety Information

  15 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety information Care and cleaning Control panel What to do if… First use Technical data Daily Use Installation Helpful Hints and Tips Environmental concerns Subject to change without notice...
 • Page 16 16 electrolux – avoid open flames and sources of igni- • Appliance's manufacturers storage rec- tion ommendations should be strictly adhered – thoroughly ventilate the room in which to. Refer to relevant instructions. the appliance is situated • Do not place carbonated or fizzy drinks in •...
 • Page 17: Control Panel

  17 Service either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be dis- • Any electrical work required to do the serv- carded together with the urban refuse icing of the appliance should be carried out and rubbish. The insulation foam con-...
 • Page 18 18 electrolux Switching off You must confirm the choice by pressing key E within few seconds. You will hear the buz- The appliance is shut off by pressing button zer and the icon remains lighted. (A) until a countdown from -3 -2 -1 is com- In this condition the chosen temperatures are pleted.
 • Page 19: First Use

  19 It is possible to deactivate the function at any • the temperature value continues to flash time by pressing key (D) until the correspond- • the Alarm icon continues to flash ing icon will flash and then key (E).
 • Page 20: Helpful Hints And Tips

  20 electrolux Warning! Make sure that foods do not Important! In the event of accidental exceed the load limit stated on the side defrosting, for example due to a power of the upper section (where applicable) failure, if the power has been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the...
 • Page 21: Care And Cleaning

  21 • Do not exceed the storage period indica- ted by the food manufacturer. Care and cleaning Caution! Unplug the appliance before Important! About 12 hours prior to carrying out any maintenance operation. defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings , in order to build up...
 • Page 22: What To Do If

  22 electrolux Warning! Never use sharp metal tools • disconnect the appliance from elec- to scrape off frost from the evaporator tricity supply as you could damage it. • remove all food Do not use a mechanical device or any •...
 • Page 23: Technical Data

  23 Problem Possible cause Solution The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door". The door gasket is deformed or Refer to "Closing the door". dirty. The Temperature regulator may Set a higher temperature. The temperature in the appliance is too low.
 • Page 24 24 electrolux Location This appliance complies with the E.E.C. Di- rectives. The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boil- Rear spacers ers, direct sunlight etc. Ensure that air can Inside the appliance you find two...
 • Page 25 25 • Remove both covers of the hinge (3) . • Re-insert the door . • Unscrew the upper hinge and remove it • Pay attention that the front board of the (1-2). doors are parallel to the front board of the •...
 • Page 26: Environmental Concerns

  26 electrolux nearest After Sales Service Force. The After If the ambient temperature is cold (i.e. in Sales Service specialist will carry out the re- Winter), the gasket may not fit perfectly versibility of the doors at your cost. to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
 • Page 27: Consignes De Sécurité

  27 Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com Sommaire Consignes de sécurité En cas d'anomalie de fonctionnement Bandeau de commande Première utilisation Caractéristiques techniques Utilisation quotidienne Installation Conseils En matière de sauvegarde de Entretien et nettoyage l'environnement Sous réserve de modifications...
 • Page 28 28 electrolux Attention Afin d'empêcher des risques Sécurité générale d'explosion ou d'incendie, ne placez Attention Veillez à ce que les orifices de pas de produits inflammables ou ventilation ne soient pas obstrués. d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou •...
 • Page 29 29 4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimenta- • N'utilisez pas d'objets métalliques pour tion. nettoyer l'appareil. 5. Si la fiche du cordon d'alimentation est • N'utilisez pas d'objet tranchant pour grat- desserrée, ne la branchez pas sur la ter la couche de givre.
 • Page 30: Bandeau De Commande

  30 electrolux Protection de l'environnement bles : l'appareil sera mis au rebut con- formément aux règlements applicables Le système frigorifique et l'isolation de disponibles auprès des autorités loca- votre appareil ne contiennent pas de les. Veillez à ne pas détériorer les circuits C.F.C.
 • Page 31 31 Mise à l'arrêt Il est possible de désactiver la fonction à tout moment en appuyant sur la touche (D) jus- Pour mettre l'appareil à l'arrêt, appuyez sur qu'à ce que le symbole correspondant cli- la touche (A) jusqu'à ce que le décompte de gnote, puis sur la touche (E).
 • Page 32: Première Utilisation

  32 electrolux si nécessaire), jusqu'à ce que le symbole Alarme de température correspondant apparaisse Une augmentation de la température dans le Vous devez valider votre sélection en appuy- compartiment congélateur (par exemple à ant sur la touche (E) dans les secondes qui cause d'une coupure de courant ou de l'ou- suivent.
 • Page 33: Conseils

  33 Stockage d'aliments congelés Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si À la mise en service ou après un arrêt pro- le courant a été interrompu pendant une longé, placez le thermostat sur la position durée excédant la valeur indiquée dans les...
 • Page 34: Entretien Et Nettoyage

  34 electrolux • ne laissez pas des aliments frais, non con- • vous assurer qu'ils ont bien été conservés gelés, toucher des aliments déjà congelés au magasin ; pour éviter une remontée en température • prévoir un temps réduit au minimum pour de ces derniers.
 • Page 35: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  35 2. Sortez les denrées congelées, envelop- vez la spatule pour une prochaine utilisa- pez celles-ci dans plusieurs feuilles de tion. papier journal et conservez-les dans un 5. Mettez l'appareil en marche. endroit frais. 6. Deux ou trois heures plus tard, replacez les produits surgelés ou congelés dans le...
 • Page 36 36 electrolux Symptôme Cause possible Solution L'appareil est bruyant. L'appareil n'est pas stable. Vérifiez que l'appareil est de niveau et d'aplomb (les pieds et les rou- lettes doivent être en contact avec le sol). Reportez-vous au chapitre " Mise à niveau ».
 • Page 37: Caractéristiques Techniques

  37 Symptôme Cause possible Solution L'appareil ne fonctionne L'appareil est à l'arrêt. Mettez l'appareil en fonctionne- pas. ment. La fiche n'est pas correctement Branchez correctement la fiche sur branchée sur la prise de courant. la prise de courant. Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil électri-...
 • Page 38 38 electrolux Entretoises arrière Vous trouverez deux entretoises dans l'appareil qui doivent être installées comme indiqué sur la figure. Desserrez les vis et introduisez l'entretoise sous la tête de vis, puis resserrez les vis. Branchement électrique Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.
 • Page 39 39 • Retirez les deux caches de la charnière (3). • Réinsérez la porte. • Dévissez la charnière supérieure et retirez- • Assurez-vous que le panneau avant des la (1-2). portes est parallèle au panneau avant de • Dévissez la vis et retirez la butée de porte l'élément supérieur.
 • Page 40: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  40 electrolux Avertissement Remettez l'appareil en toutes les vis sont correctement serrées et que le joint magnétique adhère bien à place, mettez-le d'aplomb, attendez quatre heures au moins puis branchez- l'appareil. le à la prise de courant. Si la température ambiante est basse (en...
 • Page 41: Sicherheitshinweise

  41 Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com Inhalt Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege Bedienblende Was tun, wenn … Erste Inbetriebnahme Technische Daten Täglicher Gebrauch Montage Hilfreiche Hinweise und Tipps Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten Sicherheitshinweise Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die op-...
 • Page 42 42 electrolux • Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht Täglicher Gebrauch zu beschädigen. • Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die • Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Käl- Kunststoffteile des Gerätes. tekreislauf des Gerätes ist ein natürliches • Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase und sehr umweltfreundliches Gas, das je- oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
 • Page 43: Bedienblende

  43 wenn es beschädigt ist. Melden Sie die von einem qualifizierten Elektriker oder ei- Schäden umgehend dem Händler, bei nem Elektro-Fachmann durchgeführt wer- dem Sie es erworben haben. Bewahren den. Sie in diesem Fall die Verpackung auf. • Wenden Sie sich für Reparaturen und •...
 • Page 44 44 electrolux Display Temperaturwarnung Timer-Funktion ist aktiviert Negatives Temperaturvorzeichen Die Funktion Getränke kühlen ist akti- viert Temperatur Superfrost-Funktion ist aktiviert Kindersicherung ist aktiviert Funktion Energiesparen ist aktiviert Einschalten des Geräts wenn sich die Temperatur stabilisiert hat (in- nerhalb von 24 Stunden).
 • Page 45 45 Funktion Energiesparen mer ertönt und das Symbol leuchtet dauer- haft. Die Funktion Energiesparen wird durch In diesem Modus arbeitet ein Timer mit einer (eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste D Standardeinstellung von 30 Min. Diese Stan- eingeschaltet, bis das entsprechende Sym- dardeinstellung kann durch Drücken der...
 • Page 46: Erste Inbetriebnahme

  46 electrolux Erste Inbetriebnahme Reinigung des Innenraums Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungs- mittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, be- Oberfläche beschädigt wird. seitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
 • Page 47: Hilfreiche Hinweise Und Tipps

  47 Kleinere Gefriergutteile können unter Um- Kälteakkumulatoren ständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank Der Gefrierschrank wird mit einem oder meh- entnommen und anschließend sofort ge- reren Gefrierakkumulatoren geliefert. Diese kocht oder gegart werden: in diesem Fall verlängern die Zeitdauer, in der die Lebens- dauert der Garvorgang allerdings etwas län-...
 • Page 48 48 electrolux • Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig an. Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln festfrieren. 3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen ste- Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/ hen und setzen Sie den Kunststoffscha- oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und...
 • Page 49: Was Tun, Wenn

  49 Stillstandzeiten Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bit- Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen ten Sie jemanden, gelegentlich die Tempe- Sie folgendermaßen vorgehen: ratur zu prüfen, damit das Gefriergut bei ei- • trennen Sie das Gerät von der Netz- nem möglichen Stromausfall nicht im Innern...
 • Page 50: Technische Daten

  50 electrolux Problem Mögliche Ursache Abhilfe Zu starke Reif- und Eisbil- Die Lebensmittel sind nicht richtig Verpacken Sie die Lebensmittel dung. verpackt. richtig. Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu „Schließen der Tür“. sen. Die Türdichtung ist verzogen oder Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
 • Page 51: Montage

  51 Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette. Montage Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
 • Page 52 52 electrolux • Entfernen Sie beide Scharnierabdeckun- gen (3). • Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers (1-2) und entfernen Sie dieses. • Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den Türanschlag (4). Wechsel des Türanschlags Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
 • Page 53: Hinweise Zum Umweltschutz

  53 • Bringen Sie den Griff an der gegenüber lie- genden Seite an. Setzen Sie die Kunst- stoffkappen, die sich im Beutel mit der Be- dienungsanleitung befinden, in die Öffnun- gen. Warnung! Schieben Sie das Gerät wieder an seinen Standort, richten Sie es...
 • Page 54 54 electrolux abgegeben werden muss. Durch Ihren über das Recycling dieses Produkts erhalten Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder Produkts schützen Sie die Umwelt und die dem Geschäft, in dem Sie das Produkt Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und gekauft haben.
 • Page 55 55...
 • Page 56 U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.electrolux.be Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.electrolux.be Vous pouvez commander des accessoires et consommables sur la boutique de notre site internet: www.electrolux.fr...

Table of Contents