Electrolux EUC 29291 W User Manual

Electrolux EUC 29291 W User Manual

Hide thumbs Also See for EUC 29291 W:
Table of Contents
 • Dansk

  • Table of Contents
  • Om Sikkerhed
  • Betjeningspanel
  • Ibrugtagning
  • Daglig Brug
  • Praktiske Oplysninger Og RåD
  • Vedligeholdelse Og Rengøring
  • Hvis Noget Går Galt
  • Tekniske Data
  • Installation
  • Skån Miljøet
 • Suomi

  • Turvallisuusohjeet
  • Käyttöpaneeli
  • Ensimmäinen Käyttökerta
  • Hyödyllisiä Neuvoja Ja Vinkkejä
  • Päivittäinen Käyttö
  • Hoito Ja Puhdistus
  • Käyttöhäiriöt
  • Asennus
  • Tekniset Tiedot
  • Ympäristönsuojelu
 • Español

  • Panel de Mandos
  • Primer Uso
  • Uso Diario
  • Consejos y Sugerencias Útiles
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Qué Hacer si
  • Datos Técnicos
  • Instalación
  • Aspectos Medioambientales
 • Svenska

  • Säkerhetsinformation
  • Kontrollpanel
  • Användbara Anvisningar Och Tips
  • Daglig Användning
  • När Maskinen Används Första Gången
  • Underhåll Och Rengöring
  • Om Maskinen Inte Fungerar
  • Installation
  • Tekniska Data
  • Miljöskydd

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

brugsanvisning
user manual
käyttöohje
manual de instrucciones
bruksanvisning
Fryser
Freezer
Pakastin
Congelador
Frys
EUC 29291 W

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EUC 29291 W

 • Page 1 Fryser Freezer Pakastin Congelador Frys EUC 29291 W...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com INDHOLD Om sikkerhed Vedligeholdelse og rengøring Betjeningspanel Hvis noget går galt Ibrugtagning Tekniske data Daglig brug Installation Praktiske oplysninger og råd Skån miljøet Ret til ændringer uden varsel forbeholdes OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
 • Page 3 3 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt el- på ejendommens el-tavle, hvis du ikke ler beskadiget af apparatets bagpa- kan komme til stikkontakten. nel. Et klemt eller beskadiget stik kan • Brug ikke metalgenstande til at rengøre blive overophedet og starte en brand.
 • Page 4: Betjeningspanel

  4 electrolux Miljøhensyn hold til gældende bestemmelser. Nær- mere oplysninger fås hos kommunens Apparatet indeholder ikke gasser, der tekniske forvaltning. Undgå at beskadi- kan nedbryde ozonlaget, hverken i køle- ge køleenheden, især på bagsiden ved kreds eller isoleringsmaterialer. Appara- siden af varmeveksleren. De materialer tet må...
 • Page 5: Daglig Brug

  5 DAGLIG BRUG Indfrysning af friske madvarer Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af strømafbrydelsen har varet længere end friske madvarer og til langtidsopbevaring af den angivne temperaturstigningstid under købte frostvarer og dybfrossen mad.
 • Page 6 6 electrolux Apparatets kølesystem indeholder klor- • Løsn afløbsstudsen fra hvilestillingen, tryk brinter; Service og påfyldning må derfor den ind som vist på tegningen, og sæt kun udføres af en autoriseret tekniker. den i nederste skuffe, hvor vandet kan samle sig Regelmæssig rengøring...
 • Page 7: Hvis Noget Går Galt

  7 HVIS NOGET GÅR GALT Advarsel Inden fejlfinding skal stikket Vigtigt Der kommer lyde under normal drift tages ud af kontakten. (kompressor, kølekredsløb). Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsan- visning, må kun afhjælpes af en autori- seret installatør eller anden fagmand.
 • Page 8: Tekniske Data

  8 electrolux Fejl Mulig årsag Løsning Temperaturen er ikke rigtigt ind- Vælg en højere temperatur. stillet. Lukke døren 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kon- takt servicecenteret. 1. Rengør dørpakningerne. 2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
 • Page 9 9 Apparatet er i overensstemmelse med føl- gende. EU-direktiver. Afstandsstykker, bagpå I apparatet ligger der to afstandsstyk- ker, der skal monteres som vist på teg- ningen. Løsn skruerne, sæt afstandsstykket ind un- der skruens hoved, og stram skruerne igen.
 • Page 10: Skån Miljøet

  Advarsel Sæt apparatet på plads, bring det i vater, og vent mindst fire timer med at tilslutte det til lysnettet. Kontakt Electrolux A/S, hvis du ikke selv vil vende døren. Electrolux A/S vil skifte dørens åbningsretning for din regning. Advarsel Når dørene er vendt...
 • Page 11: Safety Information

  11 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Care and cleaning Control panel What to do if… First use Technical data Daily use Installation Helpful Hints and Tips Environmental concerns Subject to change without notice...
 • Page 12 12 electrolux – thoroughly ventilate the room in which • Appliance's manufacturers storage rec- the appliance is situated ommendations should be strictly adhered • It is dangerous to alter the specifications to. Refer to relevant instructions. or modify this product in any way. Any •...
 • Page 13: Control Panel

  13 • Connect to potable water supply only. in either its refrigerant circuit or insula- tion materials. The appliance shall not Service be discarded together with the urban re- • Any electrical work required to do the serv- fuse and rubbish. The insulation foam...
 • Page 14: First Use

  14 electrolux When normal conditions are restored the Alarm light will stop flashing and the buzzer turn off automatically. FIRST USE Cleaning the interior Important! Do not use detergents or abra- sive powders, as these will damage the fin- Before using the appliance for the first time, ish.
 • Page 15: Care And Cleaning

  15 can possibly cause the skin to be freeze • be sure that frozen foodstuffs are transfer- burnt; red from the foodstore to the freezer in • it is advisable to show the freezing in date the shortest possible time;...
 • Page 16: What To Do If

  16 electrolux the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life. Periods of non-operation When the appliance is not in use for long pe- riods, take the following precautions: •...
 • Page 17: Technical Data

  17 Problem Possible cause Solution The room temperature is too Decrease the room temperature. high. The Action Freeze function is Refer to "Action Freeze function". switched on. The temperature in the The temperature regulator is not Set a higher temperature.
 • Page 18 18 electrolux pliance is positioned below an overhanging Rear spacers wall unit, the minimum distance between Inside the appliance you find two the top of the cabinet and the wall unit spacers which must be fitted as shown must be at least 100 mm . Ideally, however, in the figure.
 • Page 19 19 15. Lift up the appliance to vertical position. 16. Open the door and reposition the upper 4. Remove the screw of the hinge cover door plastic trim with screws. plug (a) . 5. Unscrew the upper hinge (b) and re- move it.
 • Page 20: Environmental Concerns

  20 electrolux Warning! After having reversed the If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit per- opening direction of the doors check that all the screws are properly fectly to the cabinet. In that case, wait tightened and that the magnetic seal for the natural fitting of the gasket.
 • Page 21: Turvallisuusohjeet

  21 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com SISÄLLYS Turvallisuusohjeet Hoito ja puhdistus Käyttöpaneeli Käyttöhäiriöt Ensimmäinen käyttökerta Tekniset tiedot Päivittäinen käyttö Asennus Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä Ympäristönsuojelu Oikeus muutoksiin pidätetään TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neu- voin voidaan välttää...
 • Page 22 22 electrolux virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipa- seen muodostuu painetta, jolloin se voi rä- lon ja/tai sähköiskun. jähtää ja vahingoittaa laitetta. • Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pisto- jos ne nautitaan suoraan pakastimesta ke, kompressori) vaihdon saa suorittaa otettuina.
 • Page 23: Käyttöpaneeli

  23 Huoltopalvelu eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdys- • Kaikki laitteen asennukseen liittyvät säh- kuntajätteen keräykseen. Eristevaahto kötyöt on annettava ammattitaitoisen säh- sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen köasentajan tehtäväksi. käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tu- • Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain val- lee noudattaa paikallisia jätehuoltomää-...
 • Page 24: Ensimmäinen Käyttökerta

  24 electrolux ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huo- Sisätilan puhdistaminen lellisesti. Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisä- osat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat va- Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai han- rusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella kaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
 • Page 25: Hoito Ja Puhdistus

  25 Pakasteiden säilytysohjeita • Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen. Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi • Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä laitteen parhaan suorituskyvyn: sitä saa pakastaa uudelleen. • Tarkista, että kaupasta ostamasi pakas- •...
 • Page 26: Käyttöhäiriöt

  26 electrolux Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä • Kytke laite irti verkkovirrasta. • Ota kaikki ruoat pois. metalliesineitä huurteen poistamisessa haihduttimesta, sillä tämä voi vahingoittaa • Sulata ja puhdista laite ja varusteet. sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta • Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla ei muodostu epämiellyttävää...
 • Page 27: Tekniset Tiedot

  27 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Pakastimen lämpötila on Lämpötilaa ei ole säädetty oikein. Säädä lämpötila alhaisemmaksi. liian korkea. Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulke- minen. Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ne laitteen sisään.
 • Page 28 28 electrolux mm, jotta ovi pääsee aukeamaan riittävästi hyllyjen poistamista varten. Varoitus! Käyttäjän on pystyttävä irrottamaan laite sähköverkosta. Asennuksen jälkeen pistokkeen on oltava helposti käyttäjän ulottuvilla. Sähköliitäntä Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tar- kista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taa- Oven kätisyyden vaihtaminen...
 • Page 29 29 15. Nosta laite takaisin pystyasentoon. 16. Avaa ovi ja kiinnitä yläosan muovilista 4. Irrota saranan suojuksen ruuvi (a). paikalleen ruuveilla. 5. Avaa yläsaranan ruuvit ja ota sarana (b) pois paikaltaan. 6. Avaa oven pysäyttimen (c) ruuvi ja irrota pysäytin.
 • Page 30: Ympäristönsuojelu

  30 electrolux Varoitus! Tarkista ovien kätisyyden tartu hyvin. Odota tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään. Kallista vaihtamisen jälkeen, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla ja että laite takaosansa varaan. magneettitiiviste tarttuu kaappiin. Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim. talvella), tiiviste ei mahdollisesti YMPÄRISTÖNSUOJELU...
 • Page 31 31 Electrolux. Thinking of you. Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com ÍNDICE DE MATERIAS Información sobre seguridad Mantenimiento y limpieza Panel de mandos Qué hacer si… Primer uso Datos técnicos Uso diario Instalación Consejos y sugerencias útiles Aspectos medioambientales Salvo modificaciones INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD...
 • Page 32 32 electrolux – ventile bien la habitación en la que se • No coloque alimentos directamente con- encuentra el aparato tra la salida de aire de la pared posterior. • Cualquier intento de alterar las especifica- ciones o modificar este producto puede •...
 • Page 33: Panel De Mandos

  33 • El aparato debe contar con circulación • Las reparaciones de este aparato debe de aire adecuada alrededor, ya que de lo realizarlas un centro de servicio técnico contrario se produce recalentamiento. Pa- autorizado y sólo se deben utilizar recam- ra conseguir una ventilación suficiente, si-...
 • Page 34: Primer Uso

  34 electrolux • la cantidad de alimentos guardados Alarma de temperatura alta • ubicación del aparato. Un aumento de la temperatura del compar- timento del congelador (por ejemplo, por fal- Función Action Freeze ta de energía eléctrica o si se queda la puer- Para activar la función Action Freeze basta...
 • Page 35: Consejos Y Sugerencias Útiles

  35 CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES • el hielo, si se consume inmediatamente Consejos sobre la congelación después de retirarlo del compartimento Estos consejos son importantes para poder congelador, puede provocar quemaduras aprovechar al máximo el proceso de conge- por congelación en la piel;...
 • Page 36 36 electrolux rior del aparato se limpie sólo con agua tem- • Encienda el aparato, enchúfelo en la to- plada a la que se añadirá un poco de líqui- ma de corriente y vuelva a introducir los do lavavajillas. alimentos congelados.
 • Page 37: Qué Hacer Si

  37 QUÉ HACER SI… Advertencia Antes de solucionar Importante Se oyen sonidos durante el problemas, desenchufe el aparato. funcionamiento normal (compresor, Las medidas de resolución de proble- circulación de refrigerante). mas que no se indican en este manual deben dejarse en manos de un electri- cista o profesional cualificado y compe- tente.
 • Page 38: Datos Técnicos

  38 electrolux Problema Causa probable Solución Se han guardado muchos ali- Guarde menos productos al mis- mentos al mismo tiempo. mo tiempo. Los alimentos están demasiado Disponga los productos de modo juntos. que el aire frío pueda circular en- tre ellos.
 • Page 39 39 Conexión eléctrica Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se correspon- den con el suministro de la vivienda. El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se sumi-...
 • Page 40 40 electrolux 15. Levante el aparato hasta la posición ver- tical. 4. Quite el tornillo de la cubierta de la bisa- 16. Abra la puerta y vuelva a fijar con torni- gra (a). llos el listón de plástico superior de la 5.
 • Page 41: Aspectos Medioambientales

  41 el sentido de apertura de las puertas con Es posible que la junta no encaje a la gastos a su cargo. perfección en el mueble si la temperatu- ra ambiente es baja (es decir, en invier- Advertencia Una vez que haya no).
 • Page 42: Säkerhetsinformation

  42 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com INNEHÅLL Säkerhetsinformation Underhåll och rengöring Kontrollpanel Om maskinen inte fungerar När maskinen används första gången Tekniska data Daglig användning Installation Användbara anvisningar och tips Miljöskydd Med reservation för ändringar SÄKERHETSINFORMATION...
 • Page 43 43 apparat på något sätt. En skadad nätka- • Följ noga rekommendationerna om förvar- bel kan orsaka kortslutning, brand och/el- ing från produktens tillverkare. Se rele- ler elektriska stötar. vant avsnitt i bruksanvisningen. • Placera inte kolsyrade eller mousserande Varning Elektriska delar (t.ex.
 • Page 44: Kontrollpanel

  44 electrolux • Säkerställ att elkontakten är åtkomlig ef- någon gas som kan skada ozonlagret. ter installation av produkten. Produkten får inte kasseras tillsam- • Produkten får endast anslutas till ett mans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfar- dricksvattenssystem.
 • Page 45: När Maskinen Används Första Gången

  45 När normala förhållanden har återställts slu- tar larmlampan att blinka och ljudsignalen stängs av automatiskt. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN Invändig rengöring Viktigt Använd inga starka rengöringsme- del eller skurpulver eftersom sådana produk- Innan du använder produkten första gång- ter skadar ytfinishen.
 • Page 46: Underhåll Och Rengöring

  46 electrolux • Magra matvaror håller bättre och längre • Transportera frysta matvaror från affären än feta. Salt förkortar matens lagringstid. till frysen så snabbt som möjligt. • Isglass kan, om den konsumeras direkt • Öppna inte dörren för ofta och låt den från frysfacket, orsaka frysskador på...
 • Page 47: Om Maskinen Inte Fungerar

  47 påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk. Långa uppehåll Följ nedanstående anvisningar om produk- ten inte skall användas under en längre tid- speriod: •...
 • Page 48: Tekniska Data

  48 electrolux Problem Möjlig orsak Lösning Funktionen Action Freeze är akti- Se avsnittet " Funktionen Action verad. Freeze ". Temperaturen i frysen är Temperaturen är felaktigt inställd. Ställ in en högre temperatur. för låg. Funktionen Action Freeze är akti- Se avsnittet " Funktionen Action verad.
 • Page 49 49 Om skåpet placeras i ett hörn och gångjärns- sidan står mot en vägg, ska avståndet mel- lan väggen och skåpet vara minst 10 mm för att dörren ska kunna öppnas tillräckligt för att kunna ta ut hyllorna. Varning Det måste gå att koppla loss hushållsapparaten från elnätet.
 • Page 50 50 electrolux 15. Lyft upp produkten till upprätt position. 16. Öppna dörren och montera den övre 4. Lossa skruven till gångjärnskåpan (a). plastlisten med skruvarna. 5. Skruva loss och avlägsna det övre gång- järnet (b). 6. Lossa skruven och avlägsna dörrstop- pet (c).
 • Page 51: Miljöskydd

  51 Varning När du har hängt om dörren, Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster or- kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att den magnetiska dentligt. Vänta i så fall tills tätningen har tätningen sitter fast ordentligt på...
 • Page 52 222344465 - A - 282010...

Table of Contents