Table of Contents
 • Dutch

  • Table of Contents
  • Veiligheidsinformatie
  • Bedieningspaneel
  • Het Eerste Gebruik
  • Dagelijks Gebruik
  • Handige Aanwijzingen en Tips
  • Onderhoud en Reiniging
  • Problemen Oplossen
  • Technische Gegevens
  • Montage
  • Het Milieu
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Bandeau de Commande
  • Première Utilisation
  • Utilisation Quotidienne
  • Conseils
  • Entretien Et Nettoyage
  • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • Caractéristiques Techniques
  • Installation
  • En Matière de Sauvegarde de L'environnement
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Bedienblende
  • Erste Inbetriebnahme
  • Täglicher Gebrauch
  • Hilfreiche Hinweise und Tipps
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn
  • Gerät Aufstellen
  • Technische Daten
  • Hinweise zum Umweltschutz

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Vriezer
Freezer
Congélateur
Gefrierschrank
EUC25300W

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EUC25300W

 • Page 1 Vriezer Freezer Congélateur Gefrierschrank EUC25300W...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Inhoud Veiligheidsinformatie Onderhoud en reiniging Bedieningspaneel Problemen oplossen Het eerste gebruik Technische gegevens Dagelijks gebruik Montage Handige aanwijzingen en tips Het milieu Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een •...
 • Page 3 3 • Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt Dagelijks gebruik zich in het koelcircuit van het apparaat, dit • Zet geen hete potten op de kunststof on- is een natuurlijk gas dat weliswaar milieu- derdelen in het apparaat. vriendelijk is, maar ook uiterst ontvlam- •...
 • Page 4: Bedieningspaneel

  4 electrolux • Pak het apparaat uit en controleer of er onderhoud aan het apparaat, dienen uit- beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet gevoerd te worden door een gekwalifi- aan als het beschadigd is. Meld mogelijke ceerd elektricien of competent persoon.
 • Page 5 5 Display Alarm temperatuur en alarm deur Timer is ingeschakeld open (sommige modellen) Aanduiding temperatuur onder nul Drinks Chill is ingeschakeld Temperatuur Snelvriezen is ingeschakeld Kinderslot is geactiveerd Ecomodus is geactiveerd Inschakelen Belangrijk! Bij het inschakelen komt de weergegeven temperatuur niet overeen met Steek de stekker in het stopcontact.
 • Page 6 6 electrolux De functie kan te allen tijde uitgeschakeld In deze omstandigheden wordt er een timer worden door op toets (D) te drukken tot het ingeschakeld met een standaardwaarde van bijbehorende pictogram gaat knipperen en 30 min., u kunt deze tijd veranderen in een dan op toets (E) te drukken.
 • Page 7: Het Eerste Gebruik

  7 Het eerste gebruik een nieuw product weg te nemen. Droog De binnenkant schoonmaken daarna grondig af. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of accessoires met lauwwarm water en een schuurpoeders.
 • Page 8: Handige Aanwijzingen En Tips

  8 electrolux Vriesmandjes Belangrijk! Haal de onderste mand niet weg om ervoor te zorgen dat de lucht goed Dankzij de vriesmandjes kunt u het gewenste circuleert. voedselpakket snel en makkelijk terugvin- den. Om ruimte te winnen kunnen de mand- Koude accumulators...
 • Page 9 9 Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reini- gingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een ster- ke geur achterlaten.
 • Page 10: Problemen Oplossen

  10 electrolux • schakel het apparaat in, steek de stekker • trek de stekker uit het stopcontact, in het stopcontact en leg de ingevroren le- • verwijder al het voedsel, vensmiddelen terug. • ontdooi de koelkast, en maak het appa-...
 • Page 11 11 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk. De temperatuur van het voedsel Laat het voedsel afkoelen tot ka- is te hoog. mertemperatuur voordat u het conserveert.
 • Page 12: Technische Gegevens

  12 electrolux Het lampje vervangen De deur sluiten 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 1. Maak de afdichtingen van de deur 2. Vervang het lampje door één van hetzelf- schoon. de vermogen (het maximale vermogen 2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg staat op het lampenkapje) en met E14 "Montage".
 • Page 13 13 Voor de beste prestatie kunt u het apparaat 1. Open de deur. beter niet onder een afdakje zetten. 2. Verwijder de transportsteun van de zij- Als de kast in een hoek is geplaatst en de kanten van de deur.
 • Page 14 14 electrolux 3. Leg het apparaat op zijn achterkant op een houten steun. 4. Schroef het voorste deksel (a) los en ver- wijder het. 5. Schroef de scharnierpen (b) los en ver- wijder de deur. 6. Verwijder de twee deksels aan de bo- venkant (c).
 • Page 15: Het Milieu

  15 of boor er gaten van 3-4 mm in. Monteer het handvat. Draai het handvat om en monteer het op de andere kant. Dek de gaten af met de dopjes die in het zakje met de accessoires zitten. 11. Verwijder het mechanisme om de deur te sluiten van de deur (h1).
 • Page 16: Safety Information

  16 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety information Care and cleaning Control panel What to do if… First use Technical data Daily use Installation Helpful Hints and Tips Environmental concerns Subject to change without notice...
 • Page 17 17 • It is dangerous to alter the specifications or pressure on the container, which may modify this product in any way. Any dam- cause it to explode, resulting in damage to age to the cord may cause a short-circuit, the appliance.
 • Page 18: Control Panel

  18 electrolux Service either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be dis- • Any electrical work required to do the serv- carded together with the urban refuse icing of the appliance should be carried out and rubbish. The insulation foam con-...
 • Page 19 19 Important! If the door remains open for It is possible to de-activate the function at any time by pressing key (D) until the corre- some minutes, the light will turn off automatically. The light is reset by closing sponding icon will flash and then key (E).
 • Page 20: First Use

  20 electrolux At the end of the selected time there are the • acoustic buzzer following indications: Press button (E) to cancel the acoustic alarm. • on the indicator When normal conditions are restored: the symbol flashing • the acoustic alarm will stop •...
 • Page 21: Helpful Hints And Tips

  21 Small pieces may even be cooked still frozen, Freezing baskets directly from the freezer: in this case, cooking The freezer baskets ensure that it is quick will take longer. and easy to find the food package you want.
 • Page 22: Care And Cleaning

  22 electrolux Hints for storage of frozen food • not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. To obtain the best performance from this ap- • Once defrosted, food deteriorates rapidly pliance, you should: and cannot be refrozen.
 • Page 23: What To Do If

  23 • put insulating material around the drawers, • switch on the cabinet, insert the plug into e.g. blankets or newspapers. the wall socket and replace the frozen Defrosting can be accelerated by placing foodstuff. bowls with hot water (not boiling) inside the Important! Never use sharp metal tools to freezer.
 • Page 24 24 electrolux Problem Possible cause Solution An error has occurred in measur- Call your service representative is displayed in the tem- ing the temperature. (the cooling system will continue to perature display keep food products cold, but tem- perature adjustment will not be possible).
 • Page 25: Technical Data

  25 As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service. Replacing the lamp Closing the door 1. Disconnect the appliance from the power 1. Clean the door gaskets. socket. 2. If necessary, adjust the door. Refer to "In- 2.
 • Page 26 26 electrolux the minimum distance between the top of the Removing the transport support cabinet and the wall unit must be at least 40 Your appliance is equipped with transport mm . Ideally, however, the appliance should support to secure the door during transpor- not be positioned below overhanging wall tation.
 • Page 27 27 3. Lay the appliance back side down on a wooden support. 4. Unscrew and remove the front cover (a). 5. Unscrew the hinge pin (b) and remove the door. 6. Remove the two covers on the roof (c).
 • Page 28: Environmental Concerns

  28 electrolux 16. Unscrew the handle. On the opposite side remove the hole covers by driving a 3-4 mm drift or drill into them. Install the handle. Fit the handle on to the opposite side by turning it one half circle.
 • Page 29: Consignes De Sécurité

  29 Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com Sommaire Consignes de sécurité En cas d'anomalie de fonctionnement Bandeau de commande Première utilisation Caractéristiques techniques Utilisation quotidienne Installation Conseils En matière de sauvegarde de Entretien et nettoyage l'environnement Sous réserve de modifications...
 • Page 30 30 electrolux • N'endommagez pas le circuit de refroidis- • Évitez les expositions prolongées de l'ap- sement. pareil aux rayons solaires. • Le circuit de refroidissement de l'appareil Utilisation quotidienne contient de l'isobutane (R600a), un gaz • Ne posez pas d'éléments chauds sur les naturel offrant un haut niveau de compati- parties en plastique de l'appareil.
 • Page 31: Bandeau De Commande

  31 • Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas réalisés par un électricien qualifié ou une endommagé. Ne branchez pas l'appareil personne compétente. s'il est endommagé. Signalez immédiate- • Cet appareil ne doit être entretenu et ré- ment au revendeur de l'appareil les dom- paré...
 • Page 32 32 electrolux Afficheur Alarme de température et de porte Activation de la fonction Minuteur ouverte (selon modèle) Signe négatif de la température Activation de la fonction Refroidisse- ment des boissons Température Activation de la fonction Action Freeze (Congélation rapide) Activation de la Sécurité enfants...
 • Page 33 33 cessaire), jusqu'à ce que le symbole corres- qu'à ce que le symbole correspondant cli- gnote, puis sur la touche (E). pondant apparaisse Vous devez valider votre sélection en appuy- Fonction Refroidissement des boissons ant sur la touche (E) dans les secondes qui Une alarme sonore retentit pour rappeler que suivent.
 • Page 34: Première Utilisation

  34 electrolux Alarme porte ouverte • un signal sonore Pour désactiver l'alarme sonore, appuyez sur Une alarme sonore se déclenche si la porte la touche (E). reste ouverte pendant quelques minutes. Au rétablissement des conditions normales Les conditions d'alarme porte ouverte sont (porte fermée), l'alarme sonore s'arrête.
 • Page 35: Conseils

  35 ments dont vous avez besoin. Pour écono- miser de l'espace, vous pouvez enlever les paniers et mettre les aliments directement sur les clayettes. Sur toutes les clayettes, sauf celle du haut, vous pouvez placer des aliments qui dépassent de 20 mm du bord avant.
 • Page 36: Entretien Et Nettoyage

  36 electrolux Entretien et nettoyage Attention débrancher l'appareil avant Nettoyage de la grille de ventilation toute opération d'entretien. La grille de ventilation est amovible pour per- mettre son nettoyage. Cet appareil contient des hydrocarbures Vérifiez si la porte est ouverte lorsque vous dans son circuit réfrigérant : l'entretien et...
 • Page 37: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  37 • Grattez avec précaution la couche de givre givre, vous risquez de détériorer lorsqu'elle commence à se décongeler. irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez Utilisez une spatule en plastique aucun autre dispositif mécanique ou moyen • Lorsque toute la glace a fondu, nettoyez et artificiel que ceux qui sont recommandés par...
 • Page 38 38 electrolux Anomalie Cause possible Remède La porte n'est pas correctement Consultez le paragraphe "Alarme fermée. porte ouverte". Une erreur s'est produite en me- Faites appel au Service Après-ven- apparaît à l'afficheur de surant la température. te (le système de réfrigération con- température...
 • Page 39: Caractéristiques Techniques

  39 Anomalie Cause possible Remède Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil électri- reil. La prise de courant n'est pas que sur la prise de courant. Con- alimentée. trôlez le fusible. Faites appel à un électricien qualifié.
 • Page 40: Installation

  40 electrolux Installation Pour votre sécurité et le bon 50mm fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil. Emplacement Installez cet appareil à un endroit où la tem- pérature ambiante correspond à la classe cli- matique indiquée sur la plaque signalétique...
 • Page 41 41 Mise à niveau Lors de la mise en place de l'appareil, assu- rez-vous qu'il soit positionné de façon plane. Si besoin, réglez les pieds en utilisant la clé fournie. Entretoises Installez les entretoises, que contient le sa- chet d'accessoires, comme indiqué sur les figures.
 • Page 42 42 electrolux 11. Enlevez le dispositif de fermeture de la porte (h1). Vissez le dispositif de ferme- ture de la porte, fourni à l'intérieur du sac d'accessoires, sur le côté opposé (h2). 7. Retirez le cache de la partie avant (d).
 • Page 43: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  43 quatre heures au moins puis branchez- le sur la prise de courant. Contrôlez une dernière fois pour vous assu- rer que : • Toutes les vis sont correctement serrées. • Le joint magnétique adhère bien à l'appa- reil.
 • Page 44: Sicherheitshinweise

  44 electrolux Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com Inhalt Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege Bedienblende Was tun, wenn … Erste Inbetriebnahme Technische Daten Täglicher Gebrauch Gerät aufstellen Hilfreiche Hinweise und Tipps Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten Sicherheitshinweise Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die op-...
 • Page 45 45 • Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht • Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrah- zu beschädigen. lung aussetzen. • Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Käl- Täglicher Gebrauch tekreislauf des Gerätes ist ein natürliches • Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die und sehr umweltfreundliches Gas, das je- Kunststoffteile des Gerätes.
 • Page 46: Bedienblende

  46 electrolux Inbetriebnahme • Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der Kundendienst betreffenden Abschnitte. • Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur •...
 • Page 47 47 Display-Anzeige Temperatur-Alarm und Tür-offen- Timer-Funktion ist aktiviert Alarm (bei einigen Modellen) Negatives Temperaturvorzeichen Die Funktion Getränke kühlen ist akti- viert Temperatur Superfrost-Funktion ist aktiviert Kindersicherung ist aktiviert Funktion Energiesparen ist aktiviert Einschalten des Geräts Nach einigen Sekunden wird die Lagertem- peratur erneut angezeigt.
 • Page 48 48 electrolux Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb we- Gefrierraum eingelegt werden. Diese Funkti- niger Sekunden mit der Taste (E). Der Sum- on wird durch (eventuell mehrmaliges) Drü- mer ertönt und das Symbol leuchtet dauer- cken der Taste (D) eingeschaltet, bis das ent- haft.
 • Page 49: Erste Inbetriebnahme

  49 • Summer Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt Drücken Sie die Taste (E) zum Abschalten (und die Tür geschlossen) ist, verstummt der des Summers. Signalton. Erste Inbetriebnahme Reinigung des Innenraums Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungs- mittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, be-...
 • Page 50: Hilfreiche Hinweise Und Tipps

  50 electrolux Wenn Sie besonders viel Platz benötigen, können Sie die Körbe entfernen und die Le- bensmittel direkt auf die Ablagen legen. Es ist auf allen Ablagen - mit Ausnahme der oberen Ablage - möglich, Lebensmittel einzulagern, die 20 mm über die Vorderkante überstehen.
 • Page 51: Reinigung Und Pflege

  51 • Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühl- kostverpackung sollte nicht überschritten werden. Reinigung und Pflege Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Reinigungsarbeit immer den Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Netzstecker aus der Steckdose.
 • Page 52: Was Tun, Wenn

  52 electrolux • verpacken Sie das gesamte Gefriergut in • schalten Sie das Gerät ein, stecken Sie mehrere Schichten Zeitungspapier und la- den Netzstecker in die Wandsteckdose gern Sie es an einem kühlen Ort und legen Sie das Gefriergut ein.
 • Page 53 53 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät ist zu laut. Unebenheiten im Boden sind Prüfen Sie, ob das Gerät stabil durch Unterlegen nicht ausgegli- steht (alle Füße und Räder müssen chen worden. fest auf dem Boden stehen). Siehe hierzu "Ausrichten des Gerätes".
 • Page 54 54 electrolux Störung Mögliche Ursache Abhilfe Es wurden zu große Mengen an Legen Sie nur kleinere Lebensmit- Lebensmitteln gleichzeitig zum telmengen gleichzeitig zum Einfrie- Einfrieren eingelegt. ren in das Gerät. Das Gerät funktioniert Das Gerät ist abgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.
 • Page 55: Technische Daten

  55 Technische Daten Abmessungen Höhe 1800 mm Breite 595 mm Tiefe 623 mm Ausfalldauer 34 h Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette. Gerät aufstellen Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"...
 • Page 56 56 electrolux Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien. Entfernen der Transportsicherungen Das Gerät ist mit Transportsicherungen aus- gestattet, die zum Sichern der Tür während des Transports dienen. Entfernen Sie diese wie folgt: 1. Öffnen Sie die Tür. 2. Entfernen Sie die Transportsicherungen von den Türseiten.
 • Page 57 57 diese auf der gegenüber liegenden Seite Schrauben Sie den Türschließermecha- des Gitters. nismus fest, der sich im Zubehörbeutel 3. Legen Sie das Gerät mit der Rückseite (g2) befindet. Schrauben Sie das untere nach unten auf einen Träger aus Holz.
 • Page 58: Hinweise Zum Umweltschutz

  58 electrolux mindestens vier Stunden lang nicht in Betrieb nehmen. Dann das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass: • Alle Schrauben fest angezogen sind. • Der magnetische Dichtungsstreifen fest am Gerät befestigt ist. • Die Tür korrekt öffnet und schließt.
 • Page 59 59...
 • Page 60 U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.electrolux.be Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.electrolux.be www.electrolux.lu 855804100-00-102009...

Table of Contents