Hitachi CE 16SA Handling Instructions Manual

Hitachi CE 16SA Handling Instructions Manual

Hand shear
Hide thumbs Also See for CE 16SA:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

Plåtsaxar
Pladesakse
Platesaks
Levyleikkuri
Hand Shear
CE 16SA
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CE 16SA

 • Page 1 Plåtsaxar Pladesakse Platesaks Levyleikkuri Hand Shear CE 16SA Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Namnplåt Navneplade Navneplate Startomkopplare Afbryder Bryter Rörlight blad Bevægelight blad Bevegende blad Skruv med invänding sexkant Sekskantbolt Sekskantet fatningsbolt Stationärt blad Stationært blad Fastmontert blad Ställskruv M4 × 14 med spår Rillet stilleskrue M4 × 14 Splittet skue M4 × 14 Låsmutter M4 Låsemøtrik M4 Låsemutter M4...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes symboler, som anvendes for som används för maskinen. for maskinen. Sørg for å maskinen. Vær sikker på, at Se till att du förstår vad de forstå...
 • Page 5 Svenska Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan upp eller bär verktyget.
 • Page 6 Svenska Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål ATT OBSERVERA ANGÅENDE PLÅTSAXENS än det är avsett för kan resultera i farliga situationer. ANVÄNDNING 5) Service Varning för de vassa plåtkanterna kante på plåten, a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt som skarits med plåtsaxen, är, mycket vass.
 • Page 7 C: Brukat nr D: Anm. VARNING: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 8 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 9: Før Ibrugtagning

  Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. AT IAGTTAGE MED HENSYN TIL DEN Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt PLADESAKSEN skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det er nemmere at styre. Vær opmærksom på skarpe kanter. g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv.
 • Page 10: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  B: Kode nr. C: Anvendt nr. D: Bemærkninger ADVARSEL: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-center reparation...
 • Page 11 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av faren for personskade.
 • Page 12 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. FORSIKTIG Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe La aldri barn eller helsesvake personer stå i nærheten. kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, Oppbevar verktøy utilgjengelig for barn og helsesvake samtidig som de vil være lettere å kontrollere. personer når det ikke er i bruk.
 • Page 13 B: Kodenr. C: Bruksnr. D: Anmerkninger Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 14 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. henkilövahinkojen vaaraa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, c) Estä...
 • Page 15 Suomi Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin sitä VAROTOIMENPITEITÄ LEVYLEIKKURIN ei ole tarkoitettu, voi syntyä vaaratilanteita. KÄYTÖSSÄ 5) Huolto Varo teräviä reunoja. a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu Levyleikkurilla juuri leikatun levyn reuna on erittäin käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. terävä. Varo ettet loukkaa itseäsi siihen. Tämä...
 • Page 16: Terän Vaihto

  6. Huolto-osalista A: Kohtanr. B: Koodinr. C: Käytetty nr. D: Huomautuksia HUOMAUTUS: Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
 • Page 17: General Power Tool Safety Warnings

  English Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 18: Specifications

  English Start cutting only after the blade attains the proper PRECAUTIONS ON USING THE HAND SHEAR speed. After turning on the power switch, wait until the Beware of sharp panel edges. blade attains the proper speed, then start cutting. The edge of the plate just cut by the hand shear Preserve the power cord.
 • Page 19: Maintenance And Inspection

  C: No. Used D: Remarks CAUTION: Repair, modification -and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 23 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 24 2006/42/EC to be applied from 29 december 2009 i stedet for 98/37/EF. December 2009 instead of 98/37/EC. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil.

Table of Contents