Makita DVR340 Instruction Manual

Makita DVR340 Instruction Manual

Cordless concrete vibrator
Hide thumbs Also See for DVR340:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Concrete Vibrator
Batteridriven betongvibrator
SV
Batteridrevet betongvibrator
NO
Akkukäyttöinen betonitärytin KÄYTTÖOHJE
FI
LV
Bezvada betona vibrators
Belaidis betono vibratorius
LT
Juhtmeta betoonivibraator
ET
Аккумуляторный вибратор
RU
для бетона
DVR340
DVR350
DVR440
DVR450
DVR850
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
3
7
11
15
19
23
27
31

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Makita DVR340

 • Page 1 Cordless Concrete Vibrator INSTRUCTION MANUAL Batteridriven betongvibrator BRUKSANVISNING Batteridrevet betongvibrator BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen betonitärytin KÄYTTÖOHJE Bezvada betona vibrators LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis betono vibratorius NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta betoonivibraator KASUTUSJUHEND Аккумуляторный вибратор РУКОВОДСТВО ПО для бетона ЭКСПЛУАТАЦИИ DVR340 DVR350 DVR440 DVR450 DVR850...
 • Page 2 Fig.5 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibrations per minute (min 12,500 12,500 13,000 13,000 12,500 Vibration amplitude 1.0 mm Vibration head (diameter x length) 25 mm x 221 mm Flexible shaft assembly length 800 mm 1,200 mm...
 • Page 4 It will rules for the subject product. MISUSE or also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. failure to follow the safety rules stated in...
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL Indicator lamps Remaining capacity DESCRIPTION Lighted Blinking The battery CAUTION: may have malfunctioned. • Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjust- ing or checking function on the tool. NOTE: Depending on the conditions of use and the Installing or removing battery ambient temperature, the indication may differ slightly cartridge...
 • Page 6: Maintenance

  CAUTION: • These accessories or attachments are recom- mended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 7: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibrationer per minut (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Vibrationsamplitud 1,0 mm Vibratorhuvud (diameter x längd) 25 mm x 221 mm Längd flexibel axelsats 800 mm...
 • Page 8 öppningar i skydden etc. extra noggrant. FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita- Använd inte verktyget i regn. Rengör inte verk- batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller tyget i vatten. batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
 • Page 9 FUNKTIONSBESKRIVNING OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten. FÖRSIKTIGT: Avtryckarens funktion • Se alltid till att maskinen är avstängd och bat- terikassetten borttagen innan du justerar eller ► Fig.4: 1. Avtryckarreglage kontrollerar maskinens funktioner.
 • Page 10: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. • Makitas originalbatteri och -laddare OBS: •...
 • Page 11: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibrasjoner per minutt (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Vibrasjonsamplitude 1,0 mm Vibrasjonshode (diameter x lengde) 25 mm x 221 mm Fleksibel lengde på spindelenheten...
 • Page 12 Bruk kun originale Makita- ADVARSEL: Selv om du har brukt pro- batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at duktet mye og føler deg fortrolig med det, batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader er det likevel svært viktig at du følger nøye...
 • Page 13 Bryterfunksjon FUNKSJONSBESKRIVELSE ► Fig.4: 1. Av/på-bryter FORSIKTIG: FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • Før du setter batteriinnsatsen inn i maskinen, batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller må du alltid kontrollere at bryterspaken aktiverer kontrollerer dens mekaniske funksjoner.
 • Page 14: Valgfritt Tilbehør

  Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Makita originalbatteri og lader MERK: •...
 • Page 15: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Värähdystä minuutissa (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Värähdyslaajuus 1,0 mm Värähdyskärki (halkaisija x pituus) 25 mm x 221 mm Taipuisan akselilaitteen pituus 800 mm...
 • Page 16 Älä käytä työkalua sateessa. Älä puhdista HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- työkalua vedessä. akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun VAROITUS: ÄLÄ...
 • Page 17: Toimintojen Kuvaus

  Kytkimen käyttäminen TOIMINTOJEN KUVAUS ► Kuva4: 1. Kytkinvipu HUOMIO: HUOMIO: • Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, • Tarkista aina ennen akun kiinnittämistä työka- että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. luun, että kytkinvipu kytkeytyy oikein ja palaa OFF-asentoon, kun se vapautetaan. Akun asentaminen tai irrottaminen Käynnistä...
 • Page 18 KUNNOSSAPITO HUOMIO: • Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. • Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoho- lia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi korjaukset sekä...
 • Page 19 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibrācijas minūtē (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Vibrācijas amplitūda 1,0 mm Vibrācijas galviņa (diametrs x garums) 25 mm x 221 mm Lokanās vārpstas montējuma garums.
 • Page 20 Tiks ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija. izstrādājumam. NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievē- Ieteikumi akumulatora kalpoša- rošanas gadījumā...
 • Page 21 FUNKCIJU APRAKSTS PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- tējās temperatūras. UZMANĪBU: Slēdža darbība • Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ► Att.4: 1. Slēdzis ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. UZMANĪBU: Akumulatora kasetnes uzstādīšana •...
 • Page 22: Papildu Piederumi

  šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas. Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. PAPILDU PIEDERUMI UZMANĪBU: •...
 • Page 23: Eb Atitikties Deklaracija

  LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Virpesiai per minutę (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Vibracijos amplitudė 1,0 mm Vibruojanti galvutė (skersmuo x ilgis) 25 mm x 221 mm Pritaikomas veleno ilgis...
 • Page 24 „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti ĮSPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir ir gaminio pažinimas (įgyjamas pakartotinai įkroviklio garantiją. naudojant) susilpnintų griežtą saugos tai- syklių, taikytinų...
 • Page 25: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Indikatorių lemputės Likusi galia PERSPĖJIMAS: Šviečia Nešviečia Blyksi • Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo Galimai įvyko akumuliato- veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjung- riaus veikimo tas, o akumuliatorių kasetė - nuimta. triktis. Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio –...
 • Page 26: Techninė Priežiūra

  įtrūkimų. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita" pagamin- tas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI PERSPĖJIMAS: •...
 • Page 27: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibratsioonide arv minutis (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Vibratsiooniamplituud 1,0 mm Vibratsioonipea (läbimõõt x pikkus) 25 mm x 221 mm Elastse võlli monteerimispikkus 800 mm...
 • Page 28 HOIDKE JUHEND ALLES. süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita HOIATUS: ÄRGE laske mugavusel või garantii. toote kasutamisharjumustel (mis on saa- Vihjeid aku maksimaalse kasu- dud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgi-...
 • Page 29 FUNKTSIONAALNE Märgulambid Jääkmahutavus KIRJELDUS Põleb Ei põle Vilgub Akul võib olla ETTEVAATUST: tõrge. • Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda Akukasseti paigaldamine või tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- eemaldamine test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.
 • Page 30 Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimis- tööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: •...
 • Page 31: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Вибраций в минуту (мин 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Амплитуда вибраций 1,0 мм Вибрационная головка (диаметр x длина) 25 мм x 221 мм Длина узла гибкого вала...
 • Page 32 Декларация о соответствии ЕС ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации дан- Только для европейских стран ного устройства (полученный от мно- Декларация о соответствии ЕС включена в руковод- гократного использования) доминиро- ство по эксплуатации (Приложение A). вали над строгим соблюдением правил техники...
 • Page 33: Описание Функционирования

  на передней части блока. дению имущества. Это также автоматически анну- • Для вставки блока аккумуляторов совместите лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное язычок на блоке аккумуляторов с канавкой в устройство Makita. корпусе и вставьте его на место. Всегда встав- ляйте...
 • Page 34 НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое дру- приведет к расслоению. гое техобслуживание или регулировку необходимо ► Рис.5 производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей Эффективный подъем и удаление производства Makita. воздушных пузырьков Удаление воздушных пузырьков завершится, когда Вы обработаете с помощью инструмента каждый...
 • Page 35: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: • Эти принадлежности или насадки реко- мендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 36 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885344A982 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20170210...

This manual is also suitable for:

Dvr350Dvr440Dvr450Dvr850

Table of Contents