Download Print this page

Makita DFT024F Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Screwdriver
Batteridriven
SV
momentskruvdragare
Batteridrevet skrutrekker
NO
Akkukäyttöinen
FI
ruuvinväännin
DA
Akku skruetrækker
Bezvadu skrūvgriezis
LV
Belaidis atsuktuvas
LT
ET
Juhtmeta kruvikeeraja
Аккумуляторный
RU
шуруповерт
DFT024F
DFT025F
DFT060F
4
11
18
25
32
39
46
53
60

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita DFT024F

 • Page 1: Table Of Contents

  Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL Batteridriven BRUKSANVISNING momentskruvdragare Batteridrevet skrutrekker BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen KÄYTTÖOHJE ruuvinväännin Akku skruetrækker BRUGSANVISNING Bezvadu skrūvgriezis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis atsuktuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta kruvikeeraja KASUTUSJUHEND Аккумуляторный РУКОВОДСТВО ПО шуруповерт ЭКСПЛУАТАЦИИ DFT024F DFT025F DFT060F...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.14 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4 EN62841-2-2: estimation of exposure in the actual conditions of Model DFT024F use (taking account of all parts of the operating Sound pressure level (L ) : 70 dB(A) or less...
 • Page 5: Instruction Manual

  NOTE: The declared vibration total value(s) has been WARNING: DO NOT let comfort or familiarity measured in accordance with a standard test method with product (gained from repeated use) replace and may be used for comparing one tool with another. strict adherence to safety rules for the subject NOTE: The declared vibration total value(s) may also product.
 • Page 6 Always install the battery cartridge causing fires, personal injury and damage. It will fully until the red indicator cannot be seen. If not, also void the Makita warranty for the Makita tool and it may accidentally fall out of the tool, causing injury to charger. you or someone around you.
 • Page 7 Lighting up the front lamp NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient tem- perature, the indication may differ slightly from the actual capacity. ► Fig.4: 1. Lamp NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works. CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly. Tool / battery protection system Pull the switch trigger to light up the lamp.
 • Page 8 If the the heat because the indicator does not stop, ask cord has broken or other your local Makita Service reasons. Center for repair. Motor failure detection Motor failure has been...
 • Page 9 And the tool cannot deliver enough fastening torque. Procedure 1 For model DFT024F / DFT025F For tool without one-touch type sleeve ► Fig.11: 1. Driver bit 2. Sleeve To install the driver bit, pull the sleeve in the direction of 360°...
 • Page 10 Discoloration, deformation or cracks may result. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION:...
 • Page 11 Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd hetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är enligt EN62841-2-2: grundade på en uppskattning av graden av expo- Model DFT024F nering för vibrationer under de faktiska använd- Ljudtrycksnivå (L ) : 70 dB (A) eller lägre ningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden,...
 • Page 12: Bruksanvisning

  Rör inte vid borr eller arbetsstycke omedelbart OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet har efter användning eftersom de kan vara extremt uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och varma och orsaka brännskador. kan användas för jämförandet av en maskin med en Fäst alltid arbetsstycken i ett städ eller lik- annan.
 • Page 13 Stäng alltid av maskinen innan 12. Använd endast batterierna med de produkter du monterar eller tar bort batterikassetten. som specificerats av Makita. Att använda bat- FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och batteri- terierna med ej godkända produkter kan leda till kassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten.
 • Page 14 Skyddssystem för maskinen/batteriet Tända frontlampan ► Fig.4: 1. Lampa Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyget/ batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till FÖRSIKTIGT: Titta inte in i ljuset eller direkt motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. i ljuskällan. Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av följande situationer: Tryck på...
 • Page 15 Om indikatorn har gått sönder eller av inte stannar kontaktar andra skäl. du ditt lokala Makita- servicecenter och ber om att få den reparerad. Detektion av motorfel Motorfel har detekterats. Blinkar omväxlande rött...
 • Page 16 Följ procedur maskinen utanför dessa gränser. Maskinen åtdrag- 1. OBS! Bitsfäste är inte ningsmoment blir inte tillräckligt. nödvändigt. För modell DFT024F / DFT025F För verktyg med djupt borrbitshål A = 17 mm För att montera dessa typer B = 14 mm av skruvbits följer du proce-...
 • Page 17 Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. •...
 • Page 18 Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til tak for å beskytte operatøren, som er basert på EN62841-2-2: et estimat av eksponeringen under de faktiske Modell DFT024F bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler Lydtrykknivå (L ) : 70 dB (A) eller mindre av driftssyklusen, dvs.
 • Page 19: Bruksanvisning

  Ikke berør bitset eller arbeidsstykket umid- MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte delbart etter bruk. Disse vil da være ekstremt vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testme- varme, og du kan få brannsår. toder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy Arbeidsstykker må...
 • Page 20 Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder. som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at Indikatorlamper Gjenværende batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader batterinivå...
 • Page 21 Tenne frontlampen MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapa- siteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen. ► Fig.4: 1. Lampe MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batterivernsystemet fungerer. FORSIKTIG: Ikke se inn i lyset eller se direkte på...
 • Page 22 Sørg for at USB-dekselet er lukket mens du batteriet. fester. Bruk et valgfritt justeringshåndtak for å justere MERK: Kontakt en salgsrepresentant for Makita for å tiltrekkingsmomentet. Sett inn tappen til justeringshånd- få tak i programvaren. taket i hullet foran på verktøyet. Vri deretter justerings- håndtaket med klokken for et høyere tiltrekkingsmo-...
 • Page 23 Verktøyet kan heller ikke gi høyt nok B= 9 mm trekkerborene ved å følge tiltrekkingsmoment. fremgangsmåte 2. (Merk) Du trenger bordelen for å instal- For modell DFT024F / DFT025F lere boret. Fremgangsmåte 1 360° For verktøy uten kjoks av typen ett-trykks ► Fig.11: 1. Skrutrekkerbor 2. Hylse 300°...
 • Page 24 Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Justeringshåndtak •...
 • Page 25 Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin suhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen EN62841-2-2 mukaan: mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso koko- Malli DFT024F naisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite Äänenpainetaso (L ) : 70 dB (A) tai vähemmän on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).
 • Page 26: Käyttöohje

  Kiinnitä työkappaleet aina viilapenkkiin tai HUOMAA: Ilmoitetut kokonaistärinäarvot on mitattu vastaavaan pidikkeeseen. standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden Varmista, etteivät työkalun käytön seurauk- avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. sena mahdollisesti vaurioituvat sähköjohdot, HUOMAA: Ilmoitettuja kokonaistärinäarvoja voidaan vesiputket, kaasuputket jne. voi aiheuttaa käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin. vaaratilanteita.
 • Page 27 HUOMIO: Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin Käytä vain alkuperäisiä Makita- akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa Vain akkupaketeille ilmaisimella akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja ► Kuva2: 1.
 • Page 28 Työkalun/akun suojausjärjestelmä Etulampun sytyttäminen ► Kuva4: 1. Lamppu Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää HUOMIO: Älä katso suoraan lamppuun tai katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu valonlähteeseen. pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista: Lamppu syttyy, kun painat liipaisinkytkintä.
 • Page 29 Jos merkki- sen tai muun syyn takia. valo ei sammu, tilaa korjaus paikallisesta Makita-huoltoliikkeestä. Moottorivika havaittu Moottorivika on havaittu. Vilkkuu vuorotellen Lyhyiden piippausten Pyydä valtuutettua Laite ei toimi tässä punaisena ja vihreänä.
 • Page 30 Eikä laite voi toimintatapaa 2. (Huom.) Kärkipala on välttämätön toimittaa riittävää kiinnitysmomenttia. kärjen asentamiseksi. Malli DFT024F/DFT025F Tapa 1 Työkalulle ilman pikaistukkaa 360° ► Kuva11: 1. Ruuvauskärki 2. Holkki 300° Ruuvauskärjen asentamiseksi vedä holkkia nuolen osoittamaan suuntaan ja aseta pää...
 • Page 31 Makitan varaosia käyttäen. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- raavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan...
 • Page 32 Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens- hedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som stemmelse med EN62841-2-2: er baseret på en vurdering af eksponering under Model DFT024F de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til Lydtryksniveau (L ) : 70 dB (A) eller derunder alle dele i brugscyklussen, f.eks.
 • Page 33: Brugsanvisning

  Rør ikke ved bitten eller arbejdsemnet umiddel- BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration bart efter anvendelse. De kan begge være meget er målt i overensstemmelse med en standardtestme- varme og forårsage forbrænding af huden. tode og kan anvendes til at sammenligne en maskine Fastgør altid arbejdsemnet i en skruestik eller med en anden.
 • Page 34 FORSIGTIG: Brug kun originale batterier ► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle brud på...
 • Page 35 Tænding af lampen foran BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en ► Fig.4: 1. Lampe smule fra den faktiske ladning. BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod ven- FORSIGTIG: Kig aldrig direkte på lyskilden. stre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet aktiveres. Lad ikke lyset falde i Deres øjne.
 • Page 36 Registrering af motorfejl Der er registreret en motor- Blinker skiftevis rødt og En serie af korte bip Kontakt det lokale fejl. På dette tidspunkt grønt. Makita servicecenter for fungerer maskinen ikke. reparation. Vedligeholdelsesalarm En vedligeholdelsestid er Blinker gult. Nulstil alarmen indtruffet i overensstem- ved hjælp af...
 • Page 37 Sørg for, at USB-dækslet er bitten igen som beskrevet i instruktionerne ovenfor. lukket under tilspænding. BEMÆRK: Hvis det er vanskeligt at indsætte skrue- BEMÆRK: Kontakt en salgsrepræsentant fra Makita bitten, skal De trække i muffen og sætte den så langt vedrørende softwareprogrammet. ind i muffen, som den kan komme. BEMÆRK: Kontroller, at skruebitten sidder godt fast, når den er sat ind.
 • Page 38 EKSTRAUDSTYR FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet til- behør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.
 • Page 39 Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā EN62841-2-2: visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, Modelis DFT024F laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas Skaņas spiediena līmeni (L ): 70 dB (A) vai mazāk tukšgaitā, kā arī palaides laiku). Mainīgums (K): 3 dB (A) Modelis DFT025F Vibrācija...
 • Page 40: Lietošanas Instrukcija

  Apstrādājamus materiālus vienmēr ievietojiet PIEZĪME: Paziņotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma ierīcē. atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var Raugieties, lai tuvumā nav elektrības vadu, izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu. ūdens cauruļu, gāzes cauruļu u. c., kas varētu PIEZĪME: Paziņoto kopējo vibrācijas vērtību arī var radīt bīstamu situāciju, ja tos darba laikā izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā. sabojā ar šo darbarīku. SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. BRĪDINĀJUMS: Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtī-...
 • Page 41 Akumulatora kasetnes uzstādīšana Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora un izņemšana likvidēšanu. 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos UZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora kaset- akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var nes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku. rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
 • Page 42 Priekšējās lampas ieslēgšana PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- ► Att.4: 1. Lampa tējās temperatūras. PIEZĪME: Akumulatora aizsardzības sistēmas darbī- UZMANĪBU: Neskatieties gaismā, neļaujiet bas laikā mirgo pirmais (kreisais malējais) indikators. tās avotam iespīdēt acīs. Darbarīka/akumulatora aizsardzības Pavelciet slēdža mēlīti, lai ieslēgtu lampu. Kamēr slē- sistēma dža mēlīte ir nospiesta, lampa ir ieslēgta. Apmēram 10 sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas lampa izslēdzas. Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi PIEZĪME: Ar sausu lupatiņu notīriet netīrumus no motoram, lai pagarinātu darbarīka un akumulatora dar- lampas lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo bmūžu. Lietošanas laikā darbarīks automātiski pārstās tādējādi tiek samazināts apgaismojums. darboties, ja darbarīku vai akumulatoru pakļaus kādam no šādiem apstākļiem. Griešanās virziena pārslēdzēja darbība Aizsardzība pret pārslodzi ► Att.5: 1. Griešanās virziena pārslēdzēja svira Ja darbarīku/akumulatoru lieto tā, ka tas patērē pār- mērīgi lielu strāvas daudzumu, darbarīks automātiski...
 • Page 43 Ja indikators turpina degt, vads ir salauzts vai citu lūdziet vietējam Makita apko- iemeslu dēļ. pes centram veikt remontu. Motora atteices Konstatēta motora Pamīšus mirgo sarkanā Īsu signālu virknes Dodieties uz vietējo konstatēšana atteice. Tādā gadījumā un zaļā krāsā. Makita apkopes centru, darbarīks nedarbojas. lai lūgtu veikt remontu. Brīdinājuma signāls par Jāveic apkope atbilstīgi Mirgo dzeltenā krāsā. – Atiestatiet brīdinājuma apkopi jūsu iepriekš iestatītajam signālu, izmantojot ieskrūvēto skrūvju skaitam. lietojumprogrammu. Datu apmaiņas nepie- Datu apmaiņa starp...
 • Page 44 ► Att.9: 1. USB pieslēgvieta 2. USB pieslēgvietas virzienā un izvelciet skrūvgrieža uzgali. vāks 3. USB kabelis PIEZĪME: Ja skrūvgrieža uzgalis nav pietiekami dziļi IEVĒRĪBAI: Veicot pievilkšanu, pārliecinieties, ka ievietots uzmavā, tā neatgriezīsies savā sākotnējā USB pieslēgvietas vāks ir aizvērts. stāvoklī, un skrūvgrieža uzgalis netiks nostipri- nāts. Šajā gadījumā mēģiniet vēlreiz ievietot uzgali PIEZĪME: Ja radušies jautājumi par lietojumprog- atbilstoši iepriekš minētajām instrukcijām. rammu, sazinieties ar Makita tirdzniecības pārstāvi. PIEZĪME: Ja skrūvgrieža uzgali ir grūti ievietot, pavel- ciet uzmavu un līdz galam ievietojiet uzgali uzmavā. PIEZĪME: Pēc skrūvgrieža uzgaļa ievietošanas pār- MONTĀŽA liecinieties, ka tas ir cieši nostiprināts. Ja tas iznāk ārā, neizmantojiet to. Āķa uzstādīšana UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 45 300° 240° 180° PAPILDU PIEDERUMI 120° 60° 30° UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā N•m aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet 1. Pievilkšanas spējas diapazons 2. Griešanās leņķis tikai paredzētajam mērķim. 3. Griezes moments Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija Modelim DFT060F par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Regulēšanas rokturis •...
 • Page 46 ĮSPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi EN62841-2-2: vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms Modelis DFT024F naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo Garso slėgio lygis (L ): 70 dB (A) arba mažiau ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis Paklaida (K): 3 dB (A) veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai Modelis DFT025F jis veikia be apkrovų).
 • Page 47: Naudojimo Instrukcija

  Patraukite rankas nuo besisukančių dalių. PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji Nelieskite antgalio arba ruošinio iškart po nau- (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį dojimo; jie gali būti itin karšti ir nudeginti odą. testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui Visada pritvirtinkite ruošinį spaustuvuose arba palyginti su kitu. panašiame prilaikymo prietaise. PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji Įsitikinkite, kad nėra jokių...
 • Page 48 įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu- ir nuėmimas liatorių išmetimo. 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius PERSPĖJIMAS: Prieš įdėdami arba išimdami gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.
 • Page 49 Priekinės lemputės uždegimas Indikatorių lemputės Likusi galia ► Pav.4: 1. Lemputė Šviečia Nešviečia Blyksi PERSPĖJIMAS: Nežiūrėkite tiesiai į šviesą Galimai įvyko arba šviesos šaltinį. akumuliato- riaus veikimo Paspauskite gaiduką, kad užsidegtų lemputė. Lemputė triktis. švies tol, kol spausite gaiduką. Atleidus jungiklio gai- duką, lemputė užgęsta maždaug po 10 sekundžių. PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės PASTABA: Purvą nuo lempos objektyvo nuvalykite energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir sausu skudurėliu. Būkite atsargūs, kad nesubraižytu- aplinkos temperatūros. mėte lempos objektyvo, nes pablogės apšvietimas. PASTABA: Veikiant akumuliatoriaus apsaugos sis- Atbulinės eigos jungimas temai ims mirksėti pirmoji (toliausiai kairėje) indikato- riaus lemputė.
 • Page 50 Nenustatomas variklio Variklio daviklis nenu- Greitai mirksi raudonai. Trumpų pyptelėjimų Išimkite akumuliatoriaus įkaitimas stato kaitimo, nes serija kasetę ir atvėsinkite nutrūko laidas arba dėl įrankį. Jei indikatorius kitų priežasčių. nesustabdomas, kreip- kitės į vietinį „Makita“ techninės priežiūros centrą dėl remonto. Variklio gedimo Aptiktas variklio gedi- Pakaitomis mirksi raudo- Trumpų pyptelėjimų Dėl remonto kreipkitės į aptikimas mas. Tuo metu įrankis nai ir žaliai. serija vietinį „Makita“ techninės neveikia.
 • Page 51 ► Pav.9: 1. USB anga 2. USB dangtelis 3. USB laidas PASTABA: Jeigu suktuvo galvutės neįkišite į įvorę iki PASTABA: Verždami įsitikinkite, kad USB dangtelis galo, įvorė nesugrįš į pradinę padėtį ir galvutė neuž- uždarytas. sifiksuos. Tokiu atveju dar kartą pabandykite įkišti galvutę, laikydamiesi anksčiau išdėstytų nurodymų. PASTABA: Dėl programinės įrangos kreipkitės į PASTABA: Kai sunku įdėti grąžto galvutę, paspaus- „Makita“ pardavimo atstovą. kite įvorę ir į ją kuo labiau įkiškite grąžto galvutę. PASTABA: Įdėję galvutę, įsitikinkite, ar ji tvirtai pritvir- tinta. Jei ji iškrenta, nenaudokite jos. SURINKIMAS Kabliuko montavimas PERSPĖJIMAS: Prieš darydami ką nors Pasirenkamas priedas įrankiui visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, Kablys patogus įrankiui pakabinti. Pritvirtinkite kablį prie...
 • Page 52 Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų. Pridėkite varžtų suktuvo galvutę prie varžto galvutės ir paspaus- kite įrankį. Tada įjunkite įrankį. Kai sankaba atjungiama, variklis Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, automatiškai išjungiamas. Tada atleiskite gaiduką. apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą ► Pav.14 turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- Veržimo stiprumo ribos tas atsargines dalis. Neviršykite įrankio užveržimo stiprumo ribų. Jeigu naudosite įrankį viršydami šias ribas, sankaba neveiks. Be to, įrankis PASIRENKAMI PRIEDAI negalės užtikrinti pakankamo veržimo sukimo momento. Modeliui DFT024F / DFT025F PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus...
 • Page 53 Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus EN62841-2-2 kohaselt: töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki Mudel DFT024F osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja Helirõhutase (L ): 70 dB (A) või vähem ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).
 • Page 54: Kasutusjuhend

  Ärge puudutage otsakut ega töödeldavat MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust detaili vahetult pärast tööriista kasutamist; (-väärtuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse kat- need võivad olla väga kuumad ja põhjustada semeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme põletushaavu. võrdlemiseks teisega. Töödeldav detail kinnitage alati kas kruustan- MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust gide või sarnaste abivahenditega.
 • Page 55 Ainult näidikuga akukassettidele süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- ► Joon.2: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage garantii. kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.
 • Page 56 Eesmise lambi süütamine MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- ► Joon.4: 1. Lamp test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli ETTEVAATUST: Ärge vaadake otse valgu- vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab. sesse ega valgusallikat. Tööriista/aku kaitsesüsteem Lambi süütamiseks tõmmake lüliti päästikut.
 • Page 57 Kui või muudel põhjustel. märgutuli ei kustu, viige see parandami- seks kohalikku Makita teeninduskeskusesse. Mootoririkke Tuvastatud on mootori- Roheline ja punane Järjestikused lühikesed Pöörduge remontimi- tuvastamine rike.
 • Page 58 MÄRKUS: Kui kruvikeerajaotsaku sisestamine on MÄRKUS: Rakenduse tarkvara saamiseks pöörduge keeruline, tõmmake hülssi väljapoole ning sisestage Makita müügiesindaja poole. otsak võimalikult kaugele hülsi sisse. MÄRKUS: Pärast kruvikeeraja otsaku sisestamist kontrollige, kas see on tugevalt kinni. Kui see ei tule KOKKUPANEMINE enam välja, ärge kasutage seda.
 • Page 59 Selle tulemu- seks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vaja- likud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis-...
 • Page 60 значения в зависимости от способа примене- ния инструмента и в особенности от типа обра- Типичный уровень взвешенного звукового давления батываемой детали. (A), измеренный в соответствии с EN62841-2-2: ОСТОРОЖНО: Обязательно определите Модель DFT024F меры безопасности для защиты оператора, Уровень звукового давления (L ): 70 дБ (или менее) основанные на оценке воздействия в реальных Погрешность (K): 3 дБ (A) условиях использования (с учетом всех этапов...
 • Page 61: Руководство По Эксплуатации

  Модель DFT060F Правила техники безопасности Рабочий режим: Закручивание без нажатия при эксплуатации Распространение вибрации (a ): 2,5 м/с или менее аккумуляторного шуруповерта Погрешность (K): 1,5 м/с ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение рас- Если при выполнении работ существует пространения вибрации измерено в соответствии риск контакта инструмента со скрытой элек- со стандартной методикой испытаний и может тропроводкой, держите электроинструмент быть использовано для сравнения инструментов. за специально предназначенные изолиро- ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение ванные поверхности. Контакт с проводом распространения вибрации можно также исполь- под напряжением приведет к тому, что метал- зовать для предварительных оценок воздействия.
 • Page 62 ностью вышел из строя. Аккумуляторный ИНСТРУКЦИИ. блок может взорваться под действием огня. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумуля- ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- тора, резать, ломать, бросать, ронять блок менные аккумуляторные батареи Makita. аккумулятора или ударять его твердым Использование аккумуляторных батарей, не про- предметом. Это может привести к пожару, изведенных Makita, или батарей, которые были перегреву или взрыву. подвергнуты модификациям, может привести к...
 • Page 63 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Индикаторы Уровень заряда Горит Выкл. Мигает ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно от 75 до убедитесь, что он выключен и его аккумуля- 100% торный блок снят. от 50 до 75% Установка или снятие блока от 25 до 50% аккумуляторов от 0 до 25% ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением Зарядите...
 • Page 64 Действие выключателя Действие реверсивного переключателя ОСТОРОЖНО: Перед установкой аккумулятор- ► Рис.5: 1. Рычаг реверсивного переключателя ного блока в инструмент обязательно убедитесь, что его триггерный переключатель нормально работает и воз- ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда прове- вращается в положение "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании. ряйте направление вращения. Для запуска инструмента просто нажмите на триггерный пере- ВНИМАНИЕ: Используйте...
 • Page 65 Невозможно опреде- Устройство обнаруже- Быстро мигает крас- Серия коротких звуко- Извлеките блок аккуму- лить степень нагрева ния на двигателе не ным цветом. вых сигналов лятора и дайте инстру- двигателя определяет степень менту остыть. Если нагрева из-за обрыва индикатор не прекра- шнура или по другим тил подавать сигналы, причинам. обратитесь в местный сервисный центр Makita для выполнения ремонта. Выявление неисправ- Обнаружена неис- Мигает красным и Серия коротких звуко- Обратитесь в мест- ности двигателя правность двигателя. зеленым цветом вых сигналов ный сервисный центр В этом случае инстру- попеременно. Makita для ремонта. мент не работает. Предупреждение Необходимо выполнить Мигает желтым цветом. –...
 • Page 66 ► Рис.9: 1. USB-порт 2. Крышка USB-порта Для установки насадки для отвертки вставьте ее во 3. USB-кабель втулку до упора. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед затяжкой убедитесь, что Процедура 2 крышка USB-порта закрыта. В дополнение к процедуре 1 установите переходник ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть вопросы о при- в муфту заостренной стороной внутрь. ложении, свяжитесь с менеджером по продажам ► Рис.12: 1. Насадка для отвертки 2. Переходник компании Makita. 3. Муфта Для снятия насадки потяните муфту в направлении, указанном стрелкой, и вытяните насадку. СБОРКА ПРИМЕЧАНИЕ: Если не вставить насадку в муфту достаточно глубоко, муфта не вернется в первоначальное положение и насадка не будет ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких- закреплена. В таком случае попытайтесь повторно либо работ с инструментом обязательно вставить насадку в соответствии с инструкциями убедитесь, что инструмент отключен, а блок...
 • Page 67 работать. Кроме того, в таком случае инструмент не ряйте, что инструмент выключен, а блок акку- сможет обеспечить достаточный крутящий момент муляторов снят. затяжки. ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать Для модели DFT024F / DFT025F бензин, растворители, спирт и другие подоб- ные жидкости. Это может привести к обесцве- чиванию, деформации и трещинам. 360° Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и 300°...
 • Page 68 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885820-986 EN, SV, NO, FI, DA, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20200715...

This manual is also suitable for:

Dft025fDft060f