Download Table of Contents Print this page
Electrolux Pure C9 Instruction Book

Electrolux Pure C9 Instruction Book

Bagless canister
Hide thumbs Also See for Pure C9:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Instruction Book
Pure C9
Bagless canister vacuum cleaner
GB
INSTRUCTION BOOK ........................ 6
FR
MODE D'EMPLOI ................................ 9
AR
.................................................................. 12
БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ . 15
BG
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ ............................. 18
DE
GEBRAUCHSANWEISUNG .............. 21
DK
VEJLEDNING ........................................ 24
EE
KASUTUSJUHEND ............................. 27
ES
LIBRO DE INSTRUCCIONES ............ 30
FA
.................................................................. 33
FI
OHJEKIRJA ............................................ 36
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ .............. 39
GR
HR
KNJIŽICA S UPUTAMA ..................... 42
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ............... 45
IT
ISTRUZIONI .......................................... 48
LT
INSTRUKCIJŲ KNYGA ....................... 51
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA ............ 54
NO
BRUKSANVISNING ............................. 57
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI ..................... 60
RO
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI .......... 63
ИНСТРУКЦИЯ ..................................66
RU
SE
BRUKSANVISNING ............................. 69
SI
NAVODILA ............................................ 72
SK
NÁVOD NA POUŽITIE ....................... 75
SR
UPUTSTVO ........................................... 78
TR
EL KITABI ............................................... 81
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА .. 84
UA

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux Pure C9

 • Page 1 Instruction Book Pure C9 Bagless canister vacuum cleaner ИНСТРУКЦИЯ ........66 INSTRUCTION BOOK ......6 OHJEKIRJA ..........36 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ ....39 MODE D’EMPLOI ........ 9 BRUKSANVISNING ......69 ..............12 KNJIŽICA S UPUTAMA ..... 42 NAVODILA ..........72 БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ . 15 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...
 • Page 2: Overview Of The Product

  OVERVIEW OF THE PRODUCT CERTAIN MODELS ONLY www.electrolux.com...
 • Page 3: Installation

  INSTALLATION Click! Click! Click! Click! CR1632 Ref: AA Ref: LITHIUM CR1632 USING THE PRODUCT CERTAIN MODELS ONLY www.electrolux.com...
 • Page 4: Dust Emptying

  USING THE PRODUCT CERTAIN MODELS ONLY DUST EMPTYING CLEANING THE FILTERS 6 months 12 months www.electrolux.com...
 • Page 5: System Check

  CLEANING THE FILTERS MAINTENENCE CERTAIN MODELS ONLY SYSTEM CHECK www.electrolux.com...
 • Page 6: Safety Precautions

  Pure C9 should only be used for normal vacuuming indoors and in a domestic environment. Make sure the vacuum cleaner is stored in a dry place. All service or repairs must be carried out by an authorized Electrolux service centre.
 • Page 7 PARKING POSITIONS, MOVING THE VACUUM CLEANER Use parking position (1), at the back of the vacuum cleaner, when you Thank you for choosing Electrolux Pure C9 vacuum cleaner. Always use pause while vacuuming. original accessories and spare parts to get the best results. This product is Use parking position (2), underneath the vacuum cleaner, to carry and designed with the environment in mind.
 • Page 8: Troubleshooting

  Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it. Water has been sucked into the vacuum It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre. cleaner Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.
 • Page 9: Consignes De Sécurité

  Electrolux afin d'éviter tout danger. Pure C9 est exclusivement destiné à un usage domestique et ne doit être utilisé qu’à l'intérieur. Veillez à ranger l'aspirateur dans un endroit sec. Toutes les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées par un service après-vente Electrolux agréé.
 • Page 10 Profitez d'une belle expérience de nettoyage avec Pure C9! l'appareil. Les modèles avec télécommande peuvent également être mis en marche et éteints à l'aide du bouton Marche/Arrêt de la Electrolux se réserve le droit de modifier les produits, les informations et poignée.* les caractéristiques techniques, sans préavis.
 • Page 11: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Note : la garantie ne couvre pas les dommages du flexible causés lors de son nettoyage. De l'eau a été aspirée à l'intérieur de Il sera nécessaire de faire remplacer le moteur par un centre de service après-vente Electrolux agréé. l'aspirateur Les dommages subis par le moteur du fait de la pénétration d'eau ne sont pas couverts par la garantie.
 • Page 12 .‫ المعتمد لتفادي التعرض للخطر‬Electrolux ‫في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل مركز خدمة‬ .‫ فقط ألغراض التنظيف الداخلي المعتاد، واحرصي على تخزين المكنسة الكهربائية في مكان جاف‬Pure C9 ‫يجب استخدام‬ .‫ المعتمدة‬Electrolux ‫يجب إجراء جميع أعمال الصيانة أو اإلصالح في مركز أحد مراكز خدمة‬...
 • Page 13 .‫استخدم وضع اإليقاف (1) في ظهر المكنسة عند اإليقاف المؤقت أثناء الكنس‬ .‫استخدم وضع اإليقاف (2)، في أسفل المكنسة، لحمل المكنسة وتخزينها‬ ‫. استخدمي الملحقات وقطع الغيار‬Electrolux Pure C9 ‫شكر ا ً الختيارك المكنسة الكهربائية‬ .‫المكنسة لها مقبضان للحمل‬ ‫األصلية للحصول على أفضل النتائج. تم تصميم هذا المنتج مع مراعاة الظروف البيئية. يمكن إعادة‬...
 • Page 14 .‫الخرطوم أو الفالتر مسدودة. اتركي المكنسة الكهربائية تبرد 021 دقيقة قبل توصيلها بالطاقة مرة أخرى‬ ‫توقف المكنسة الكهربائية عن العمل‬ .‫ المعتمدة‬Electrolux ‫إذا كانت المكنسة الكهربائية ما زالت ال تعمل، فاتصلي بأحد مراكز خدمة‬ .‫ تحقق مما إذا كانت حجيرة الغبار ممتلئة أو مسدودة‬...
 • Page 15: Мерки За Безопасност

  Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде подменен само от оторизиран сервизен център на Electrolux, за да се избегне опасност. Pure C9 трябва да се използва само за нормално почистване в закрити помещения и в домашна среда. Уверете се, че прахосмукачката се съхранява на сухо място.
 • Page 16 БЪЛГАРСКИ Регулирайте всмукателната мощност (модели за ръчно управление): Завъртете въртящото се копче на уреда за Благодарим Ви, че избрахте прахосмукачка Pure C9 на Electrolux. почистване или използвайте въздушния клапан на дръжката. Винаги използвайте оригинални аксесоари и резервни части, за да...
 • Page 17: Отстраняване На Неизправности

  повредата е причинена от стъкло или игли, уловени в маркуча. Забележка: Гаранцията не покрива повреди на маркуча, причинени от почистването му. Ще трябва да смените двигателя в оторизиран сервизен център на Electrolux. В прахосмукачката е всмукана вода Повредата на двигателя, причинена от проникването на вода, не се покрива от гаранцията.
 • Page 18: Bezpečnostní Opatření

  Pure C9 by měl být používán pouze pro běžné vysávání v interiéru a domácím prostředí. Ujistěte se, že je vysavač uchováván na suchém místě. Veškerý servis či opravy musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem společnosti Electrolux.
 • Page 19 VYSÁVÁNÍ S UNIVERZÁLNÍ HUBICÍ (V*, W*) Nastavení hubice změníte pomocí pedálu. Ikona zobrazuje Děkujeme, že jste si zvolili vysavač Electrolux Pure C9. Vždy používejte doporučený typ podlahy (tvrdé podlahové plochy nebo koberce). originální příslušenství a náhradní díly k získání nejlepších výsledků. Tento Hubice FlowMotion LED*: Posuňte hubici směrem vpřed.
 • Page 20: Odstraňování Závad

  Poznámka: Záruka nekryje žádné škody na hadici způsobené jejím čištěním. Bude zapotřebí vyměnit motor v autorizovaném servisním středisku společnosti Electrolux. Do vysavače se nasála voda Na poškození motoru způsobené vniknutím vody se záruka nevztahuje. V případě jakýchkoliv dalších problémů se obraťte na autorizované servisní středisko společnosti Electrolux. www.electrolux.com...
 • Page 21 Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Electrolux-Kundendienst ersetzt werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden. Pure C9 darf nur für normales Staubsaugen im Innenbereich und in einer Haushaltsumgebung verwendet werden. Staubsauger immer an einem trockenen Ort aufbewahren. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem autorisierten Electrolux-Kundendienst durchgeführt werden.
 • Page 22 DEUTSCH Luftventil am Handgriff.* Anpassen der Saugleistung (Modelle mit Fernbedienung): Drücken Vielen Dank, dass Sie sich für den Electrolux-Staubsauger Pure C9 Sie die +/– Taste am Handgriff. Die MIN/MAX-Anzeige und die Symbole entschieden haben. Verwenden Sie immer Originalzubehör und auf dem Display geben die Leistungsstufe an.* Originalersatzteile, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
 • Page 23: Fehlersuche

  Schlauch oder Filter verstopft sind. Lassen Sie den Staubsauger 120 Minuten lang abkühlen, bevor Sie Der Staubsauger stoppt ihn wieder am Stromnetz anschließen. Wenn der Staubsauger immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie einen autorisierten Electrolux- Kundendienst. • Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter voll oder verstopft ist.
 • Page 24 Hvis ledningen er beskadget, må den kun udskiftes af et autoriseret Electrolux-servicecenter for at undgå farer . Pure C9 bør kun bruges til normal støvsugning indendørs og i et husholdningsmiljø. Sørg for, at støvsugeren opbevares på et tørt sted. Al service eller reparationer må udelukkende udføres af et autoriseret Electrolux servicecenter.
 • Page 25 DANSK PARKERINGSPOSITIONER, NÅR STØVSUGEREN FLYTTES Brug parkeringsposition (1) bag på støvsugeren, når du holder pause i Tak fordi du valgte en Electrolux Pure C9 støvsuger. Brug altid originalt støvsugningen. tilbehør og originale reservedele for at opnå det bedste resultat. Dette Brug parkeringsposition (2) under støvsugeren når den skal bæres og...
 • Page 26 Bemærk: Garantien dækker ikke skader på slangen, der er forårsaget af rensning af denne. Det er nødvendigt at udskifte motoren på et autoriseret Electrolux-servicecenter. Der er blevet suget vand ind i støvsugeren Skade på...
 • Page 27 Patarei tuleb hävitada vastavalt ohutusnõuetele. Kui juhe on kahjustatud, laske see ohu vältimiseks Electroluxi volitatud hoolduskeskuses välja vahetada. Pure C9 on mõeldud kasutamiseks ainult tavapärase tolmuimemise korral siseruumides ja koduses keskkonnas. Hoidke tolmuimejat kindlasti kuivas kohas. Hooldus- ja remonditöid võib teha vaid selleks volitatud Electroluxi hoolduskeskus.
 • Page 28 EESTI TOLMUIMEMINE UNIVERSAALSE OTSAKUGA (V*, W*) Otsaku sätete muutmiseks vajutage pedaali. Ikoon viitab soovitatavale Täname, et valisite tolmuimeja Electrolux Pure C9. Parimate tulemuste põranda tüübile ( kõvakattega põranda või vaipkatte). saavutamiseks kasutage alati originaaltarvikuid ja -varuosi. See toode on FlowMotion LED otsak*: viige otsak ettepoole. Esituli süttib mõne disainitud keskkonnasõbralikkust silmas pidades.
 • Page 29 Märkus. Garantii ei laiene vooliku mis tahes kahjustusele, mille on põhjustanud vooliku puhastamine. Mootor tuleb Electroluxi volitatud hoolduskeskuses välja vahetada. Tolmuimejasse on imetud vett Garantii ei laiene mootori kahjustusele, mille on põhjustanud vee tungimine seadmesse. Mis tahes täiendavate probleemide korral pöörduge Electroluxi volitatud hoolduskeskusse. www.electrolux.com...
 • Page 30: Precauciones De Seguridad

  Si se daña el cable y para evitar riesgos, su sustitución debe realizarla únicamente un servicio técnico autorizado de Electrolux. Pure C9 solo debe ser utilizada por adultos y exclusivamente para aspirar en el interior de un entorno doméstico normal. Asegúrese de guardar la aspiradora en un lugar seco.
 • Page 31 ASPIRACIÓN CON LA BOQUILLA UNIVERSAL (V*, W*) Cambie el ajuste de la boquilla con el pedal. El icono ilustra un tipo de Gracias por elegir la aspiradora Electrolux Pure C9. Use siempre accesorios suelo recomendado ( suelo duro o alfombra ).
 • Page 32: Solución De Problemas

  El aparato se detiene enchufarlo de nuevo. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado Electrolux. • Compruebe si el compartimento de polvo está lleno o bloqueado. • Compruebe si el canal de aire y la conexión de entrada o salida están bloqueados y es necesario despejarlos.
 • Page 33 .‫ می تواند آن را تعويض کند تا از بروز خطر جلوگيری شود‬Electrolux ‫اگر سيم برق آسيب ديده است، تنها مرکز سرويس مجاز‬ .‫ تنها بايد برای جارو کشيدن عادی فضای دربسته و در محيط خانگی استفاده شود. جارو برقی را حتم ا ً در مکانی خشک نگهداری کنيد‬Pure C9 .‫...
 • Page 34 ،‫از موقعيت پارک (1) در پشت جاروبرقی در زمانی که جارو کردن را متوقف می کنيد‬ .‫استفاده نماييد‬ ‫ الکترولوکس را انتخاب کرديد، سپاسگزاريم. برای‬Electrolux Pure C9 ‫از اينکه جارو برقی‬ .‫از موقعيت پارک (2) در پشت جاروبرقی برای حمل و نگهداری جاروبرقی استفاده کنيد‬...
 • Page 35 .‫الزم است موتور در يک مرکز سرويس الکترولوکس تعويض شود‬ ‫آب به داخل جاروبرقی مکيده شده است‬ .‫آسيب وارده به موتور در اثر نفوذ آب تحت پوشش گارانتی نيست‬ .‫در خصوص ساير مشکالت، با مرکز خدمات الکترولوکس تماس بگيريد‬ www.electrolux.com...
 • Page 36: Huolto Ja Takuu

  Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valtuutettu Electrolux-huoltoliike. Pure C9 -pölynimuria tulee käyttää vain tavalliseen imurointiin sisätiloissa ja kotiympäristössä. Varmista, että pölynimuria säilytetään kuivassa paikassa. Ainoastaan valtuutettu Electrolux-huoltoliike saa suorittaa huolto- ja korjaustoimenpiteitä laitteelle. Pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) tulee pitää lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.
 • Page 37: Pölynimurin Käyttö

  SUOMI IMUROINTI YLEISKÄYTTÖSUULAKKEELLA (V*, W*) Vaihda suulakeasetusta polkimella. Kuvake osoittaa suositeltavan Kiitämme teitä Electrolux Pure C9-pölynimurin valitsemisesta. Käytä aina lattiatyypin (kova pintoj tai matto). alkuperäisiä varaosia saadaksesi parhaat tulokset. Laite on suunniteltu FlowMotion LED-suulake*: Siirrä suulaketta eteenpäin. Etuvalo syttyy ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
 • Page 38 Anna pölynimurin jäähtyä 120 minuuttia ennen kuin kytket sen uudelleen Pölynimuri pysähtyy verkkovirtaan. Jos pölynimuri ei vieläkään toimi, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen. • Tarkista, onko pölysäiliö täysi tai tukkiutunut. • Tarkista ilmakanava sekä ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot tukoksien varalta ja puhdista tarvittaessa.
 • Page 39 Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης της Electrolux, για την αποφυγή πιθανών κινδύνων. Pure C9 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη συνήθη διαδικασία σκουπίσματος με αναρρόφηση σε οικιακό περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα φυλάσσεται σε στεγνό μέρος.
 • Page 40 ηλεκτρικών προϊόντων. λαβή του εύκαμπτου σωλήνα, για να καθαρίσετε το ακροφύσιο. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΆΣ Απολαύστε μια εκπληκτική εμπειρία καθαρισμού με την Pure C9! ΚΆΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΆΝΆΡΡΟΦΗΣΗΣ Τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το στην...
 • Page 41 Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον εύκαμπτο σωλήνα ως αποτέλεσμα του καθαρισμού του. Έχει γίνει αναρρόφηση νερού στην ηλεκτρική Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του κινητήρα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Electrolux. σκούπα Τυχόν βλάβη του κινητήρα που προκλήθηκε από εισροή νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
 • Page 42: Sigurnosna Upozorenja

  Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servis Electrolux kako bi se izbjegla opasnost. Pure C9 treba koristiti isključivo za uobičajeno usisavanje u zatvorenim prostorima u kućanstvu. Usisivač držite na suhom mjestu. Sve servisne radnje ili popravke mora obavljati ovlašteni Electrolux servis.
 • Page 43 USISAVANJE S UNIVERZALNIM NASTAVKOM (V*, W*) Promijenite postavku za nastavak pomoću papučice. Ikona predstavlja Zahvaljujemo vam što ste odabrali usisavač Electrolux Pure C9. Za preporučenu vrstu poda. ( tvrde podove ili tepih ). najbolje rezultate uvijek koristite originalne dodatke i rezervne dijelove.
 • Page 44 Usisavač se zaustavlja začepljeni. Pustite usisavač da se hladi 120 minuta prije nego ga ponovno ukopčate. Ako usisavač i dalje ne radi, obratite se ovlaštenom Electrolux servisnom centru. • Provjerite je li odjeljak za prašinu pun ili začepljen. • Provjerite jesu li kanal za zrak te ulazni ili izlazni spoj začepljeni i treba li ih očistiti.
 • Page 45: Biztonsági Óvintézkedések

  A személyi sérülések megelőzése érdekében a megrongálódott kábelt kizárólag Electrolux márkaszervizben cserélje. A Pure C9 porszívó kizárólag általános, háztartási körülmények közti, beltéri porszívózásra alkalmas. A porszívót száraz helyen tárolja. Szervizelési és javítási munkákat kizárólag hivatalos Electrolux márkaszervizben végeztessen. A csomagolóanyagokat, pl. műanyag zacskókat tartsa távol gyermekektől az esetleges fulladás megelőzése érdekében.
 • Page 46: Használat Előtt

  * elemet. Kizárólag LITHIUM CR1632 típusú elemeket használjon. Megj.: Leselejtezés előtt vegye ki az elemeket a készülékből. Tartsa be Tapasztalja meg, ahogy a Pure C9 porszívóval a takarítás élménnyé országa az elemek és elektromos termékek begyűjtésére vonatkozó válik! szabályait.
 • Page 47 A porszívó leáll ismét az elektromos hálózathoz csatlakoztatja. Amennyiben a porszívó továbbra sem működik, vegye fel a kapcsolatot az Electrolux márkaszervizzel. • Ellenőrizze, hogy nincs-e tele vagy eltömődve a porgyűjtő rekesz. • Ellenőrizze, hogy a légcsatorna, valamint a be- és kimeneti csatlakozás nincs-e eltömődve, és nem kell-e kitisztítani.
 • Page 48: Norme Di Sicurezza

  Se il cavo è danneggiato, la sostituzione va eseguita soltanto presso un centro di assistenza autorizzato Electrolux per evitare possibili pericoli. Pure C9 deve essere utilizzato soltanto per la normale pulizia interna e negli ambienti domestici. Conservare sempre l'aspirapolvere in un ambiente asciutto.
 • Page 49 ASPIRAZIONE CON LA SPAZZOLA COMBINATA (V*, W*) Cambiare l'impostazione della spazzola con il pedale. Il simbolo indica Grazie per aver scelto l'aspirapolvere Electrolux Pure C9. Per ottenere i il tipo di pavimento consigliato ( pavimento duro o moquette ). migliori risultati, utilizzare sempre gli accessori e i ricambi originali. Questo Spazzola FlowMotion LED*: spostare la spazzola in avanti.
 • Page 50: Risoluzione Dei Problemi

  Se l'aspirapolvere non funziona, contattare un centro di assistenza Electrolux autorizzato. • Controllare che il contenitore della polvere non sia pieno o bloccato. • Controllare che il canale dell'aria e il collegamento di ingresso o uscita non sia bloccato e se necessita di essere pulito.
 • Page 51: Drošības Pasākumi

  Ja vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina pilnvarotā Electrolux servisa centrā. Pure C9 drīkst lietot tikai normālai putekļu sūkšanai iekštelpās un mājsaimniecības apstākļos. Putekļu sūcējs jāglabā sausā vietā. Visi apkopes vai remontdarbi jāveic pilnvarotā Electrolux servisa centrā.
 • Page 52 LATVIEŠU PUTEKĻU SŪKŠANA, IZMANTOJOT UNIVERSĀLO UZGALI (V*, W*) Mainiet uzgaļa iestatījumu ar pedāli. Ikona norāda ieteicamo grīdas Pateicamies, ka izvēlējāties Electrolux Pure C9 putekļu sūcēju. Lai gūtu veidu (cieta grīda vai paklājs). labākos rezultātus, vienmēr lietojiet oriģinālos papildpiederumus FlowMotion LED uzgalis*: pārvietojiet uzgali uz priekšu. Priekšējais un rezerves daļas.
 • Page 53 Ļaujiet putekļu sūcējam atdzist 120 minūtes, pirms atkal pieslēdzat to pie strāvas. Putekļu sūcējs apstājas Ja putekļu sūcējs joprojām nedarbojas, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru. • Pārbaudiet, vai putekļu nodalījums nav pilns vai aizsprostots. • Pārbaudiet, vai gaisa kanāls un ieplūdes vai izplūdes savienojums nav bloķēts un to nav nepieciešams iztīrīt.
 • Page 54: Saugumo Priemonės

  Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik įgaliotajam „Electrolux“ klientų aptarnavimo centrui – kitaip gali kilti pavojus. „Pure C9“ turėtų būti naudojamas tik įprastam dulkių siurbimui patalpose ir buitinėje aplinkoje. Siurblį laikykite tik sausoje vietoje. Visą siurblio techninę priežiūrą ir remontą turi atlikti tik įgaliotojo „Electrolux“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
 • Page 55 VACUUMING WITH THE UNIVERSALŲ ANTGALĮ (V*, W*) LIETUVIŲ K Keiskite antgalio nuostatą pedalu. Piktogramoje pavaizduota Dėkojame, kad pasirinkote dulkių siurblį „Electrolux Pure C9“. Siekiant rekomenduojama grindų rūšis. (hard floor or carpet). geriausių rezultatų, reikia naudoti tik originalius priedus ir atsargines dalis.
 • Page 56: Gedimų Šalinimas

  žarna arba filtrai. Palaukite 120 minučių, kol dulkių siurblys atvės, prieš vėl jį įjungdami. Dulkių siurblys išsijungia Jeigu dulkių siurblys vis tiek neveikia, kreipkitės į įgaliotąjį „Electrolux“ aptarnavimo centrą • Patikrinkite, ar dulkių surinkimo skyrius yra pilnas arba užsikimšęs.
 • Page 57 Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av et autorisert Electrolux servicesenter for å unngå fare. Pure C9 skal bare brukes til vanlig støvsuging innendørs og i et hjemmemiljø. Sørg for at støvsugeren oppbevares på et tørt sted. All service og reparasjoner må utføres av et autorisert Electrolux servicesenter.
 • Page 58 NORSK LAGRINGSINNSTILLINGER, PARKERINGSPOSISJONER PÅ STØVSUGEREN Takk for at du velger Electrolux Pure C9 støvsuger. Bruk alltid originalt Bruk parkeringsposisjon (1) på baksiden av støvsugeren når du tar tilbehør og reservedeler for å oppnå de beste resultatene. Dette pause mens du støvsuger.
 • Page 59 Støvsugeren stopper slange eller filter er blokkert. La støvsugeren avkjøles i 120 minutter før du plugger den inn igjen. Hvis støvsugeren fortsatt ikke virker, ta kontakt med et autorisert Electrolux servicesenter. • Sjekk om støvbeholderen er full eller blokkert. • Sjekk om luftkanalen og innløps- eller utløpsforbindelsen er blokkert og må tømmes.
 • Page 60: Środki Bezpieczeństwa

  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa można go wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie firmy Electrolux. Odkurzaczem Pure C9 można odkurzać wyłącznie pomieszczenia w warunkach domowych. Odkurzacz należy przechowywać w suchym miejscu. Serwis i naprawy można wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie firmy Electrolux.
 • Page 61 POLSKI Regulacja siły ssania (modele ze sterowaniem ręcznym): Obrócić pokrętło na odkurzaczu lub wyregulować przepływ powietrza za Dziękujemy za zakup odkurzacza Electrolux Pure C9. Aby uzyskać pomocą zaworu ręcznego na uchwycie.* najlepsze efekty, należy zawsze stosować oryginalne akcesoria i Regulacja siły ssania (modele z funkcją zdalnego sterowania): części zamienne.
 • Page 62: Rozwiązywanie Problemów

  Uwaga: gwarancja nie obejmuje uszkodzeń węża powstałych podczas jego czyszczenia. Konieczna będzie wymiana silnika w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux. Odkurzacz zassał wodę Uszkodzenie silnika spowodowane dostaniem się wody nie jest objęte gwarancją. Jeśli występują inne problemy, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux. www.electrolux.com...
 • Page 63 În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar de un centru de service Electrolux autorizat, pentru a se evita pericolul. Pure C9 trebuie să fie utilizat doar pentru aspirarea normală în interior și într-un mediu casnic. Asigurați-vă că aspiratorul este depozitat într-un loc uscat.
 • Page 64: Schimbarea Bateriilor

  ASPIRAREA CU DUZA UNIVERSALĂ (V*, W*) Schimbați setarea duzei de la pedală. Pictograma ilustrează tipul de Vă mulțumim pentru că ați ales aspiratorul Electrolux Pure C9. Pentru pardoseală recomandat. (pardosea duru sau covor). cele mai bune rezultate, folosiți întotdeauna accesorii și piese de schimb Duza FlowMotion LED*: Deplasați duza înainte.
 • Page 65 în interior. Notă: Garanția nu acoperă deteriorarea furtunului cauzată de curățarea acestuia. Înlocuirea motorului trebuie să se realizeze la un centru de service Electrolux autorizat. A fost aspirată apă în aspirator Deteriorarea motorului cauzată...
 • Page 66: Меры Предосторожности

  В случае повреждения шнура питания во избежание опасных ситуаций шнур должен быть заменен специалистом официального сервисного центра Electrolux. Пылесос Pure C9 подлежит использованию только для обычной уборки внутри помещения и в бытовых условиях. Храните пылесос в сухом месте. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться в официальном сервисном центре Electrolux.
 • Page 67 РУССКИЙ вращающуюся ручку, размещенную на пылесосе, или используйте воздушный клапан, расположенный на рукоятке*. Благодарим вас за приобретение пылесоса Electrolux Pure C9! Для Чтобы отрегулировать мощность всасывания на пылесосе с получения наилучших результатов всегда используйте фирменные дистанционным управлением, выполните следующие действия.
 • Page 68 Пылесос выключается. чего снова подключите пылесос к сети. Если пылесос не начнет работать, обратитесь в официальный сервисный центр Electrolux. • Проверьте, не заполнен ли пылесборник, не засорился ли он. • Проверьте, не засорен ли воздушный канал, всасывающие или выпускные трубки и не требуют ли...
 • Page 69: Allmänna Försiktighetsåtgärder

  Om sladden är skadad får den endast bytas ut av ett auktoriserat Electrolux servicecenter för att undvika fara. Pure C9 får endast användas för normal dammsugning inomhus och i hemmiljö. Dammsugaren måste förvaras på en torr plats. Allt servicearbete och alla reparationer måste utföras av en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 70 Växla mellan matta och hårdgolvsläge med pedalen. Ikonen visar rekommenderad golvtyp ( hårda golv eller matta ). Tack för att du valde Electrolux Pure C9 dammsugare. Använd alltid FlowMotion LED-munstycke*: För golvmunstycket framåt. Lamporna originaltillbehör och reservdelar för att få bästa resultat. Denna produkt är tänds automatiskt efter några sekunder.
 • Page 71 är blockerade. Låt dammsugaren svalna i 120 minuter innan du startar den Dammsugaren stängs av helt plötsligt igen. Om den fortfarande inte fungerar, kontakta ett auktoriserat Electrolux servicecenter. • Kontrollera om dammbehållaren är full eller blockerad. • Kontrollera om luftkanalen och inlopps- eller utloppsanslutningen är blockerad och måste rensas.
 • Page 72: Varnostna Navodila

  Če je kabel poškodovan, ga sme zamenjati le pooblaščeni Electroluxov servisni center, da se ne izpostavljate nevarnosti. Pure C9 se uporablja samo za običajno sesanje v zaprtih prostorih in v domačem okolju. Sesalnik morate hraniti v suhem prostoru. Vsa servisna dela ali popravila morajo opraviti v pooblaščenem Electroluxovem servisnem centru.
 • Page 73 SESANJE Z UNIVERZALNIM NASTAVKOM (V*, W*) Zamenjajte nastavitev nastavka s stopalko. Ikona prikazuje Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali sesalnik Electrolux Pure C9. Za priporočeno vrsto tal. (trdih površinah ali preprogo ). najboljše rezultate vedno uporabljajte originalne dodatke in rezervne Nastavek FlowMotion LED*: Pomaknite nastavek naprej.
 • Page 74 Opomba: garancija ne krije nikakršne poškodbe gibljive cevi, ki je posledica čiščenja. Motor bo treba zamenjati pri pooblaščenem Electroluxovem servisnem centru. V sesalnik je bila posesana voda. Garancija ne krije okvar motorja, zaradi vdora vode. Za morebitne nadaljnje težave se obrnite na pooblaščeni Electroluxov servisni center. www.electrolux.com...
 • Page 75: Bezpečnostné Opatrenia

  Electrolux, aby sa predišlo nebezpečenstvu . Vysávač Pure C9 sa smie používať len na bežné vysávanie vo vnútri a v domácom prostredí. Vysávač skladujte na suchom mieste. Všetky servisné alebo opravárske práce smie vykonať len autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.
 • Page 76: Používanie Vysávača

  Pedálom zmeňte nastavenie hubice. Ikona ilustruje odporúčaný typ podlahy. ( tvrdé podlahy alebo koberce). Ďakujeme, že ste si vybrali vysávač Pure C9 od spoločnosti Electrolux. Na FlowMotion LED hubica*: Posuňte hubicu dopredu. Po niekoľkých dosiahnutie najlepších výsledkov vždy používajte originálne príslušenstvo sekundách sa automaticky zapne predné...
 • Page 77 Poznámka: Záruka nezahŕňa poškodenie hadice spôsobené jej čistením. Bude potrebné vymeniť motor v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Electrolux. Do vysávača bola nasatá voda Na poškodenie motora spôsobené vniknutím vody sa nevzťahuje záruka. V prípade akýchkoľvek ďalších problémov kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux. www.electrolux.com...
 • Page 78 Уколико је кабл оштећен, мора га заменити овлашћени сервис компаније Electrolux како би се избегао сваки ризик. Pure C9 треба користити искључиво за уобичајено усисавање затворених простора и у домаћинствима. Постарајте се да усисивач чувате на сувом месту. Све сервисе или поправке мора обављати овлашћени сервисни центар компаније Electrolux.
 • Page 79 СРПСКИ - СРП УСИСАВАЊЕ СА УНИВЕРЗАЛНОМ МЛАЗНИЦОМ (V*, W*) Помоћу педале промените подешавање млазнице. Икона Хвала што сте одабрали усисивач Pure C9. Увек користите оригинални илуструје препоручени тип пода (тврде подове или тепиха). прибор и резервне делове како бисте постигли најбоље резултате.
 • Page 80: Решавање Проблема

  Усисивач престаје да ради прикључите у зидну утичницу. Ако усисивач и даље не ради, обратите се овлашћеном сервисном центру компаније Electrolux. • Проверите да ли је посуда за прашину пуна или запушена. • Проверите да ли је запушен канал за ваздух и улаз и излаз ваздуха и да ли треба да се очисти.
 • Page 81: Güvenlik Önlemleri

  Zarar görmüş elektrik kablosu, olası bir tehlikeyi önlemek için yetkili bir Electrolux servisinde değiştirilmelidir. Elektrik süpürgesi kapalı mekanda veya ev ortamında çalıştırılırken, sadece Pure C9 kullanılmalıdır. Elektrik süpürgesini nem almayan bir yerde saklayın. Tüm servis ve onarımlar yetkili bir Electrolux servisi tarafından yerine getirilmelidir.
 • Page 82: Başlamadan Önce

  Pedalı kullanarak nozül ayarını değiştirin. Simge, tavsiye edilen zemin tipini gösterir (sert zemin veya halı ). Electrolux Pure C9 elektrikli süpürgesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. En FlowMotion LED nozül*: Nozülü ileri doğru hareket ettirin. iyi sonucu almak için daima orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın.
 • Page 83 Cihaz duruyor soğumaya bırakın Cihaz hâlâ çalışmıyor ise yetkili bir Electrolux servis merkezi ile irtibata geçin. • Toz bölmesinin dolu veya tıkalı olup olmadığını kontrol edin. • Hava kanalı ve giriş ile çıkış bağlantısının tıkalı olup olmadığını ve temizlenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.
 • Page 84: Заходи Безпеки

  У разі пошкодження електричного шнура його слід замінити лише в авторизованому сервісному центрі Electrolux. Робити це самостійно небезпечно. Pure C9 повинен використовуватися лише для звичайного прибирання всередині приміщень в домашніх умовах. Зберігайте пилосос у сухому місці. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися авторизованим сервісним центром компанії Electrolux.
 • Page 85: Перед Початком Роботи

  УКРАЇНСЬКА ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ПИЛОСОСА Під час паузи в прибиранні переводьте пилосос у паркувальне положення Дякуємо, що обрали пилосос Electrolux Pure C9. Для забезпечення (1) на задній частині корпусу. найкращого результату використовуйте тільки оригінальні аксесуари Для перенесення і зберігання пилососа переводьте пилосос у паркувальне...
 • Page 86 Пилосос вимикається знову вмикати його. Якщо пилосос все одно не працює, зверніться в авторизований сервісний центр Electrolux. • Перевірте, чи не заповнений або заблокований пилозбірник. • Перевірте, чи не забився повітряний канал, впускні та випускні під'єднання, та чи не потрібно їх...
 • Page 87 www.electrolux.com...
 • Page 88: Consumables And Accessories

  Serial Number the following data available: - Model Number - PNC number - Serial number The information can be found on the rating plate. Made in China electrolux.com/shop Electrolux Appliances AB S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden www.electrolux.com A13428610...

Table of Contents