Makita DUC303 Instruction Manual

Cordless chain saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EN
Cordless Chain Saw
Akumulatorowa pilarka
PL
łańcuchowa
Akkumulátoros láncfűrész
HU
Akumulátorová reťazová píla NÁVOD NA OBSLUHU
SK
CS
Akumulátorová řetězová pila
Бездротова ланцюгова
UK
пила
Ferăstrău cu lanţ cu
RO
acumulator
Akku-Kettensäge
DE
DUC303
DUC353
DUC400
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
8
20
33
45
57
69
82
94

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita DUC303

  Summary of Contents for Makita DUC303

 • Page 1 Akumulatorowa pilarka INSTRUKCJA OBSŁUGI łańcuchowa Akkumulátoros láncfűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová reťazová píla NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE Бездротова ланцюгова ІНСТРУКЦІЯ З пила ЕКСПЛУАТАЦІЇ Ferăstrău cu lanţ cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI acumulator Akku-Kettensäge BETRIEBSANLEITUNG DUC303 DUC353 DUC400...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3 Fig.5 Fig.8 Fig.6 Fig.9 Fig.7 Fig.10...
 • Page 4 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16 Fig.17 Fig.13 Fig.18 Fig.14...
 • Page 5 Fig.19 Fig.23 Fig.20 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.26 Fig.22...
 • Page 6 Fig.27 Fig.31 Fig.28 Fig.32 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34...
 • Page 7 Fig.39 Fig.35 Fig.40 Fig.36 Fig.41 Fig.37 Fig.42 Fig.38...
 • Page 8: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DUC303 DUC353 DUC400 Overall length (without guide bar) 443 mm Rated voltage D.C. 36 V Net weight 4.6 - 5.5 kg Standard guide bar length 300 mm 350 mm 400 mm Recommended guide bar length...
 • Page 9: Safety Warnings

  Symbols WARNING: Wear ear protection. WARNING: The noise emission during actual The followings show the symbols used for the equip- use of the power tool can differ from the declared ment. Be sure that you understand their meaning before value(s) depending on the ways in which the tool is use.
 • Page 10 Tip contact in some cases may cause a sudden Cordless Chain saw safety warnings reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain Keep all parts of the body away from the saw along the top of the guide bar may push the guide chain when the chain saw is operating.
 • Page 11: Parts Description

  Do not touch the terminals with any con- causing fires, personal injury and damage. It will ductive material. also void the Makita warranty for the Makita tool and Avoid storing battery cartridge in a con- charger. tainer with other metal objects such as nails, coins, etc.
 • Page 12: Functional Description

  Overheat protection FUNCTIONAL When the tool is overheated, the tool automatically DESCRIPTION stops and the capacity indicator lamp will blink as illus- trated. In this situation, let the tool cool down before turning the tool on again. CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed Capacity indicator status Status...
 • Page 13 Indicator lamps Remaining CAUTION: Before installing the battery car- capacity tridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to Lighted Blinking the "OFF" position when released. 75% to 100% NOTICE: Do not pull the switch trigger hard with- out pressing the lock-off lever.
 • Page 14: Adjusting Saw Chain Tension

  NOTICE: Use the saw chain oil exclusively for CAUTION: Carry out the procedure of install- Makita chain saws or equivalent oil available in ing or removing saw chain in a clean place free the market. from sawdust and the like.
 • Page 15: Working With The Chain Saw

  Limbing WORKING WITH THE CHAIN SAW CAUTION: Limbing may only be performed by CAUTION: The first time user should, as a trained persons. A hazard is presented by the risk minimum practice, do cutting logs on a saw-horse of kickback. or cradle.
 • Page 16: Maintenance

  When felling trees, follow the procedures below: Sharpening criteria: Cut a scarf as close to the ground as possible. First make WARNING: An excessive distance between the horizontal cut to a depth of 1/5 -1/3 of the trunk diameter. Do the cutting edge and depth gauge increases the not make the scarf too large.
 • Page 17: Replacing The Sprocket

  Cleaning the guide bar Chips and sawdust will build up in the guide bar groove. They may clog the bar groove and impair the oil flow. Clean out the chips and sawdust every time when you sharpen or replace the saw chain. ► Fig.38 Cleaning the sprocket cover Chips and saw dust will accumulate inside of the sprocket cover.
 • Page 18: Instructions For Periodic Maintenance

  Switch trigger Inspection. Lock-off lever Inspection. Oil tank cap Check tightness. Chain catcher Inspection. Screws and Inspection. nuts To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. 18 ENGLISH...
 • Page 19: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs. Malfunction status Cause Action The chain saw does not start. Two battery cartridges are not installed. Install two charged battery cartridges.
 • Page 20: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DUC303 DUC353 DUC400 Całkowita długość (bez prowadnicy) 443 mm Napięcie znamionowe Prąd stały 36 V Masa netto 4,6–5,5 kg Standardowa długość prowadnicy 300 mm 350 mm 400 mm Zalecana długość prowadnicy 300 - 400 mm Odpowiedni typ łańcucha tnącego 90PX (patrz w tabeli poniżej) 91PX Koło łańcuchowe Liczba zębów Podziałka 3/8″ Prędkość łańcucha 0 – 20 m/s (0 –...
 • Page 21: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Symbole OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu. OSTRZEŻENIE: Poziom hałasu wytwarzanego Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządze- podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzę- niu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać dzia może się różnić od wartości deklarowanej w się z ich znaczeniem. zależności od sposobu użytkowania narzędzia, a w szczególności od rodzaju obrabianego elementu. Przeczytać instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić...
 • Page 22 Wszystkie ostrzeżenia i instruk- 10. Smarowanie, napinanie łańcucha i wymianę osprzętu należy przeprowadzać zgodnie z instruk- cje należy zachować do wykorzy- cjami. Nieprawidłowo napięty lub nasmarowany łań- cuch może się zerwać lub zwiększyć ryzyko odrzutu. stania w przyszłości. Utrzymywać rękojeści suche, czyste i nieza- Pojęcie „elektronarzędzie", występujące w wymienio- brudzone olejem ani smarem. Tłuste uchwyty są nych tu ostrzeżeniach, odnosi się do elektronarzędzia śliskie i powodują utratę panowania nad narzędziem. zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilają- 12.
 • Page 23 OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pozwolić, 12. Używać akumulatorów tylko z produktami aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielo- określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie krotnego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe akumulatorów w niezgodnych produktach może przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub wyciek elektrolitu.
 • Page 24: Opis Części

  OPIS CZĘŚCI ► Rys.2 Akumulator Przednia osłona ręki Prowadnica Łańcuch tnący Dźwignia Pokrętło regulacyjne Przycisk kontrolny Wskaźnik stanu naładowania Główna kontrolka zasilania Główny przełącznik zasilania Dźwignia blokady włączenia Uchwyt tylny Spust przełącznika Uchwyt przedni Korek zbiornika oleju Chwytak łańcucha Śruba regulacyjna (pompy oleju) Osłona prowadnicy Układ zabezpieczenia narzędzia/ OPIS DZIAŁANIA akumulatora PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu- Narzędzie jest wyposażone w układ zabezpieczenia lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest narzędzia/akumulatora. Układ automatycznie odcina ono wyłączone, a akumulator został...
 • Page 25 Wskazanie stanu naładowania Główny przełącznik zasilania akumulatora OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączać główny ► Rys.4: 1. Przycisk kontrolny 2. Wskaźnik stanu przełącznik zasilania, gdy narzędzie nie jest naładowania używane. Stan naładowania akumulatora jest wskazywany po Aby przełączyć pilarkę łańcuchową do trybu gotowości, naciśnięciu przycisku kontrolnego. Wskaźniki stanu należy nacisnąć główny przełącznik zasilania, aż włączy naładowania odnoszą się do obu akumulatorów. się główna kontrolka zasilania. Aby wyłączyć narzędzie, Stan wskaźnika naładowania Stan nała- należy ponownie nacisnąć główny przełącznik zasilania. dowania ► Rys.6: 1. Główny przełącznik zasilania akumulatora Włączony Wyłączony Miga...
 • Page 26 Aby zdjąć łańcuch tnący, należy wykonać następującą Kontrola hamulca łańcucha procedurę: Pociągnąć dźwignię, naciskając jednocześnie jej PRZESTROGA: Pilarkę łańcuchową w trakcie krawędź. włączania należy trzymać oburącz. Prawa ręka ► Rys.10: 1. Dźwignia powinna spoczywać na tylnym uchwycie, a lewa ręka na przednim uchwycie. Prowadnica i łańcuch Obrócić pokrętło regulacyjne w kierunku „-”, aby nie mogą stykać się z żadnym przedmiotem. zwolnić napięcie łańcucha tnącego.
 • Page 27 W przeciwnym razie dostarczanie prowadząc ją przy użyciu przedniego uchwytu. Zderzak oleju może ulec pogorszeniu. zębaty pełni rolę osi obrotu. UWAGA: Do smarowania należy używać wyłącz- Kontynuować cięcie, wywierając niewielki nacisk nie oleju do pilarek łańcuchowych firmy Makita na przedni uchwyt i powoli zwalniając nacisk na tylną lub odpowiednich olejów dostępnych na rynku. część pilarki. Przesunąć zderzak zębaty dalej w dół kłody i unieść z powrotem przedni uchwyt. UWAGA: Nie wolno używać oleju zanieczyszczo- nego pyłem lub innymi cząstkami ani też...
 • Page 28 • z podstawy pnia usunięto obce przedmioty, PRZESTROGA: Jeżeli do cięcia będzie wyko- korzenie i gałęzie; rzystywana górna krawędź prowadnicy i łańcuch • w odległości 2 1/2 długości drzewa w kie- zostanie pochwycony, wówczas pilarka może runku jego upadku nie ma żadnych osób ani odskoczyć w kierunku użytkownika. Z tego przedmiotów. względu należy ciąć przy użyciu dolnej krawędzi, — W odniesieniu do każdego drzewa należy wziąć tak aby siła odrzutu pilarki była skierowana od pod uwagę co następuje: operatora.
 • Page 29: Ostrzenie Łańcucha Tnącego

  — Najlepsze rezultaty cięcia uzyskuje się przy poda- Przenoszenie narzędzia nej poniżej odległości pomiędzy krawędzią tnącą a ogranicznikiem głębokości. Przed przeniesieniem narzędzia należy zawsze włą- • Ostrze łańcucha 90PX : 0,65 mm (0,025″) czyć hamulec łańcucha i wyjąć akumulatory z narzę- • Ostrze łańcucha 91PX : 0,65 mm (0,025″) dzia. Następnie należy założyć osłonę prowadnicy. Na ► Rys.34 akumulator także należy założyć pokrywę. ► Rys.32: 1. Osłona prowadnicy 2. Pokrywa — Kąt ostrzenia wynoszący 30° powinien być taki akumulatora sam dla wszystkich zębów tnących. Różnice w kątach zębów tnących powodują szarpanie i nie- równą pracę łańcucha oraz przyspieszone zużycie i prowadzą do zrywania łańcucha. KONSERWACJA — Używać odpowiedniego okrągłego pilnika, aby zachować właściwy kąt ostrzenia zębów. • Ostrze łańcucha 90PX : 55° PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prze- • Ostrze łańcucha 91PX : 55° glądu narzędzia lub jego konserwacji upewnić się, że jest ono wyłączone, a akumulator wyjęty.
 • Page 30 Czyszczenie pokrywy koła łańcuchowego Wióry i trociny gromadzą się wewnątrz pokrywy koła łańcuchowego. Wymontować pokrywę koła łańcucho- wego i łańcuch tnący z narzędzia, a następnie wyczy- ścić je z wiórów i trocin. ► Rys.39 Czyszczenie otworu wylotowego oleju Podczas eksploatacji maszyny w okolicy otworu wyloto- wego oleju może się gromadzić pył i zanieczyszczenia. Pył i zanieczyszczenia mogą pogarszać przepływ oleju, powodując tym samym niewystarczające smarowanie całego łańcucha tnącego. Jeżeli do górnej części pro- wadnicy dociera zbyt mała ilość oleju, wyczyścić otwór wylotowy oleju w następujący sposób. Zdjąć z narzędzia pokrywę koła łańcuchowego i łańcuch tnący. Usunąć pył i zanieczyszczenia przy użyciu pła- skiego wkrętaka lub podobnego przyrządu. ► Rys.40: 1. Wkrętak płaski 2. Otwór wylotowy oleju Włożyć akumulator do narzędzia. Pociągnąć za spust przełącznika, aby usunąć nagromadzony pył i zanieczyszczenia z otworu wylotowego oleju poprzez przepływ oleju. Wyjąć akumulator z narzędzia. Założyć z powro- tem pokrywę koła łańcuchowego i łańcuch tnący. Wymiana koła łańcuchowego PRZESTROGA: Zużyte koło łańcuchowe spo- woduje uszkodzenie nowego łańcucha tnącego.
 • Page 31: Instrukcje Dotyczące Konserwacji Okresowej

  Smarowanie Sprawdzić łańcucha szybkość zasi- lania olejem. Spust Kontrola. przełącznika Dźwignia Kontrola. blokady włączenia Korek zbior- Sprawdzić nika oleju dokręcenie. Chwytak Kontrola. łańcucha Śruby i Kontrola. nakrętki W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. 31 POLSKI...
 • Page 32: Rozwiązywanie Problemów

  PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- również kupić odpowiednią osłonę prowadnicy. nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- Osłona musi pasować i całkowicie osłaniać pro- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. wadnicę na pilarce łańcuchowej. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich...
 • Page 33: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DUC303 DUC353 DUC400 Teljes hossz (láncvezető nélkül) 443 mm Névleges feszültség 36 V, egyenáram Nettó tömeg 4,6–5,5 kg Standard láncvezető hossz 300 mm 350 mm 400 mm Ajánlott láncvezető hossz 300 - 400 mm Alkalmazható fűrészlánc típusa 90PX (tájékozódjon az alábbi táblázatból) 91PX Lánckerék Fogak száma Osztás 3/8″ Láncsebesség 0 – 20 m/s (0 –...
 • Page 34: Biztonsági Figyelmeztetés

  Szimbólumok FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt! FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsá- A következőkben a berendezésen használt jelképek tása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon értéktől a használat módjától, különösen a feldol- meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. gozott munkadarab fajtájától függően. Olvassa el a használati utasítást. FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kez- elő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs Viseljen védőszemüveget.
 • Page 35 Őrizzen meg minden figyelmez- A fogantyúkat/karokat tartsa szárazon, tisztán, valamint olaj- és zsírmentesen. A zsíros, olajos tetést és utasítást a későbbi tájé- fogantyúk csúszósak, és a kontroll elvesztését okozzák. kozódás érdekében. 12. Csak fa vágására használja. Ne használja a A figyelmeztetésekben szereplő "szerszámgép" kife- láncfűrészt a rendeltetésétől eltérő módon. jezés az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulá- Például: Ne alkalmazza a láncfűrészt műanyag, torról (vezeték nélküli) működtetett szerszámgépére kőművesmunka vagy nem fa építőanyagokra.
 • Page 36 Az akkumulátor ártalmatlaní- tásakor tartsa be a helyi előírásokat. FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- termék többszöri használatából eredő) kényelem jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- és megszokás váltsa fel a termék biztonsági látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe...
 • Page 37: Alkatrészek Leírása

  ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA ► Ábra2 Akkumulátor Elülső kézvédő Vezetőrúd Fűrészlánc Szabályozótárcsa Ellenőrzés gomb Töltöttségjelző Főkapcsoló fénye Főkapcsoló Reteszkioldó kar Hátulsó fogantyú Kapcsológomb Elülső fogantyú Olajtartály záró sapkája Láncfogó Szabályozócsavar (olajszivattyú) Láncvezető burkolat Szerszám-/akkumulátorvédő A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA rendszer VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy A gép szerszám-/akkumulátorvédő rendszerrel van a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz motor áramellátását, így megnöveli a szerszám és valamilyen funkciót a szerszámon.
 • Page 38 Az akkumulátor töltöttségének Főkapcsoló jelzése FIGYELMEZTETÉS: Mindig állítsa kikap- ► Ábra4: 1. Check (ellenőrzés) gomb csolt állásba a főkapcsolót, ha nem használja a 2. Töltöttségjelző szerszámot. A maradék akkumulátorkapacitás az ellenőrzés gombot A készenléti állapot aktiválásához tartsa nyomva nyomva tartva látható. Az töltöttségjelzők az egyes a főkapcsolót, amíg a főkapcsoló fénye világítani akkumulátorokra vonatkoznak. nem kezd. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a Töltöttségjelző állapota Hátralevő főkapcsolót. akkumulá- ► Ábra6: 1. Főkapcsoló tor-kapacitás Villogó MEGJEGYZÉS: A főkapcsoló lámpája villog, ha a lámpa kapcsológombot működésképtelen körülmények között nyomja meg. A jelzőfény piros színnel kezd 50%-tól 100%-ig villogni, ha...
 • Page 39: A Láncfék Ellenőrzése

  Távolítsa el a lánckerék fedelét, majd vegye le a A láncfék ellenőrzése fűrésztestről a fűrészláncot és a vezetőrudat. A fűrészlánc felhelyezéséhez hajtsa végre a következő VIGYÁZAT: Bekapcsoláskor mindkét kezével lépéseket: fogja erősen a láncfűrészt. A hátsó markolatot jobb Ellenőrizze a lánc irányát. A lánc irányát a láncon kézzel, az elülső markolatot pedig a ballal fogja. A lévő nyíl jel mutatja. láncvezető és a lánc nem érhet semmilyen tárgyhoz. Illessze a fűrészlánc egyik végét a láncvezető VIGYÁZAT: Ha fűrészlánc nem áll meg azonnal tetejére, a másik végét pedig a lánckerék köré.
 • Page 40: Munkavégzés A Láncfűrésszel

  Ellenkező esetben az olajtovábbítás emelje fel újra az elülső markolatot. romolhat. MEGJEGYZÉS: Ha több vágást végez, akkor a MEGJEGYZÉS: Kizárólag Makita láncfűrészek- vágások közt kapcsolja ki a fűrészt. hez való láncolajat, vagy azzal egyenértékű olajat használjon. VIGYÁZAT: Ha a vágáshoz a láncvezető felső MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon porral...
 • Page 41 Kivágás FIGYELMEZTETÉS: Soha ne vágja át a ros- tokat. A fa így irányítatlanul dőlne. VIGYÁZAT: Kivágást csak erre kiképzett sze- mélyek végezhetnek. A munka veszélyes. MEGJEGYZÉS: A hátsó vágatba csak műanyag vagy alumínium éket szabad helyezni. Vas ékek Fa kivágásakor tartsa be a helyi előírásokat. használata tilos. ► Ábra28: 1. Vágási terület — A fakivágási művelet megkezdése előtt ellenőrizze A szerszám szállítása a következőket: •...
 • Page 42 — A forgács vastagságát a mélységmérő (kerek A lánckerék fedelének tisztítása nyúlvány) és a vágóél közötti távolság határozza meg. Forgács és fűrészpor gyülemlik fel a lánckerék fede- — A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a vágóél lében. Vegye le a szerszámról a lánckerék fedelét és a mélységmérő közötti távolság a következő- és a fűrészláncot, majd távolítsa el a forgácsot és a képpen alakul. fűrészport. • Láncpenge 90PX : 0,65 mm (0,025″) ► Ábra39 • Láncpenge 91PX : 0,65 mm (0,025″) Az olajleeresztő nyílás megtisztítása ► Ábra34 — Az élezési szögnek állandó, 30°-os értékűnek Az olajleeresztő nyílásban por vagy más apró szem- kell lennie minden vágószem esetében. Ha a csék halmozódhatnak fel a használat során. A por és a vágószögek eltérnek, akkor a lánc futása akadozó szemcsék ronthatják az olaj áramlását, és a fűrészlánc és egyenetlen lesz, a kopás megnő, és a lánc elégtelen kenését okozhatják. Ha a láncvezető felső elszakadhat. részén a láncolaj továbbítása elégtelen, tisztítsa meg az — Megfelelően lekerekített reszelőt használjon, hogy olajleeresztő nyílást a következő módon. ne változzon a fogak dőlésszöge.
 • Page 43: Utasítások A Rendszeres Karbantartásra És Ápolásra Vonatkozóan

  Ellenőrzés. Szükség esetén élezze meg. Vezetőrúd Ellenőrzés. Távolítsa el a láncfűrészről. Láncfék Ellenőrizze a működést. Rendszeresen ellenőriztesse hivatalos szervizköz- pontban. A lánc kenése Ellenőrizze az olajadagolást. Kapcsológomb Ellenőrzés. Reteszkioldó Ellenőrzés. Olajtartály Ellenőrizze a záró sapkája szorosságot. Láncfogó Ellenőrzés. Csavarok és Ellenőrzés. anyák A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. 43 MAGYAR...
 • Page 44 KIEGÉSZÍTŐK megfelelő méretű vezetőfedelet is. Úgy kell illesz- kednie a láncfűrész láncvezetőjére, hogy teljesen letakarja azt. VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita megtalálható az eszköz csomagolásában standard szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek. zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,...
 • Page 45: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DUC303 DUC353 DUC400 Celková dĺžka (bez vodiacej lišty) 443 mm Menovité napätie Jednosmerný prúd 36 V Čistá hmotnosť 4,6 – 5,5 kg Štandardná dĺžka vodiacej lišty 300 mm 350 mm 400 mm Odporúčaná dĺžka vodiacej tyče 300 - 400 mm Použiteľný typ pílovej reťaze 90PX (pozri tabuľku nižšie) 91PX Reťazové koleso Počet zubov Stúpanie závitu 3/8″ Rýchlosť reťaze 0 –...
 • Page 46: Bezpečnostné Varovania

  Symboly VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu. VAROVANIE: Emisie hluku sa môžu počas Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete skutočného používania elektrického nástroja odli- stretnúť pri použití nástroja. Je dôležité, aby ste poznali šovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti ich význam, skôr než začnete pracovať. od spôsobov používania náradia a najmä typu spracúvaného obrobku. Prečítajte si návod na obsluhu. VAROVANIE: Nezabudnite označiť bezpeč- nostné...
 • Page 47 Všetky výstrahy a pokyny si Rukoväte udržiavajte suché, čisté, bez zne- čistenia olejom a mazivom. Mastné alebo zao- odložte pre prípad potreby v lejované rukoväte sú šmykľavé a môžu spôsobiť stratu kontroly. budúcnosti. 12. Režte len drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu na Pojem „elektrický nástroj“ sa vo výstrahách vzťahuje na iné ako určené účely. Napríklad: nepoužívajte elektricky napájané elektrické nástroje (s káblom) alebo reťazovú...
 • Page 48 žiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiava- POZOR: nie bezpečnostných zásad uvedených v tomto Používajte len originálne akumu- návode môže viesť k vážnemu zraneniu. látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených Dôležité bezpečnostné a batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. prevádzkové pokyny pre akumulátor Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti...
 • Page 49: Popis Súčastí

  POPIS SÚČASTÍ ► Obr.2 Akumulátor Kryt prednej rukoväte Vodiaca lišta Pílová reťaz Páčka Nastavovací číselník Tlačidlo kontroly Indikátor výdrže Indikátor napájania Hlavný vypínač Poistná páčka Zadná rukoväť Spúšťací spínač Predná rukoväť Veko olejovej nádržky Zachytávač reťaze Nastavovacia skrutka (pre olejové Kryt vodiacej lišty čerpadlo) Systém na ochranu nástroja/ OPIS FUNKCIÍ akumulátora POZOR: Pred úpravou alebo kontrolou funkč- Nástroj je vybavený systémom ochrany nástroja/aku- nosti nástroja vždy skontrolujte, či je nástroj mulátora. Tento systém automaticky vypne napájanie vypnutý...
 • Page 50 Indikácia zvyšnej kapacity Hlavný vypínač akumulátora VAROVANIE: Ak sa náradie nepoužíva, ► Obr.4: 1. Tlačidlo kontroly 2. Indikátor výdrže hlavný vypínač treba vždy vypnúť. Zostávajúca výdrž akumulátora sa zobrazí pri stlačení Ak chcete reťazovú pílu uviesť do pohotovostného kontrolného tlačidla. Indikátory výdrže zodpovedajú režimu, držte hlavný vypínač stlačený, kým sa neroz- každému akumulátoru. svieti indikátor napájania. Opätovným stlačením hlav- Stav indikátora výdrže Zostávajúca ného vypínača pílu vypnete. kapacita ► Obr.6: 1. Hlavný vypínač akumulátora Nesvieti Svieti Bliká POZNÁMKA: Indikátor napájania bliká, ak spúš- ťací spínač vytiahnete pri neprevádzkovom stave. 50 % až Indikátor bliká, ak: 100 % •...
 • Page 51: Kontrola Brzdy Reťaze

  Odstráňte kryt reťazového kolesa a potom z tela Kontrola brzdy reťaze reťazovej píly odstráňte reťaz píly a vodiacu lištu. Pílovú reťaz nainštalujte nasledovne: POZOR: Pri spúšťaní držte pílu obidvomi rukami. Skontrolujte smer reťaze. Značka šípky na reťazi Pravou rukou držte zadnú rukoväť, ľavou prednú znázorňuje smer pohybu reťaze. rukoväť. Tyč ani reťaz sa nesmú ničoho dotýkať. Jeden koniec pílovej reťaze založte na špičku POZOR: Ak sa pri tejto skúške reťaz okamžite vodiacej lišty a druhý koniec okolo reťazového kolesa. nezastaví, pílu nesmiete za žiadnych okolností...
 • Page 52: Práca S Reťazovou Pílou

  UPOZORNENIE: Používajte olej pílovej reťaze UPOZORNENIE: Ak robíte niekoľko rezov, určený výhradne pre reťazové píly značky Makita medzi rezmi pílu vypínajte. alebo podobný olej dostupný na trhu. UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte olej obsa- POZOR: Ak sa na pílenie používa horná hrana hujúci prášok a čiastočky alebo prchavý...
 • Page 53 Spiľovanie UPOZORNENIE: Na ponechanie zadného rezu v otvorenom stave sa používajú výhradne plastové POZOR: Spiľovať stromy smú len vyškolené alebo hliníkové kliny. Používanie železných klinov osoby. Práca je nebezpečná. je zakázané. Pri spiľovaní stromu dodržiavajte miestne predpisy. Prenášanie náradia ► Obr.28: 1. Zóna spiľovania dreva — Pred spílením stromu sa uistite: Pred prenášaním náradia aplikujte vždy brzdu reťaze • že v blízkosti sú len osoby podieľajúce sa na a odstráňte akumulátory. Potom pripojte kryt vodiacej spiľovaní; lišty. Akumulátor tiež prikryte krytom akumulátora.
 • Page 54: Čistenie Vodiacej Lišty

  ► Obr.34 Čistenie otvoru pre vypúšťanie oleja — Na všetkých nožoch musí byť uhol ostrenia 30°. Rozdiely v uhle spôsobujú, že reťaz funguje drsne V otvore na vypúšťanie oleja sa môžu počas prevádzky a nerovnomerne, zrýchľuje sa opotrebovanie a usadiť malé častice alebo jemný prach. Tento prach poškodzuje sa reťaz. alebo častice môžu zhoršiť vypúšťanie oleja a spôsobiť nedostatočné mazanie celej reťaze. V prípade nedo- — Používajte vhodný okrúhly pilník, aby sa voči statočného prívodu oleja na reťaz na konci vodiacej zubom zachoval správny uhol ostrenia. lišty vyčistite otvor na vypúšťanie oleja uvedeným • Čepeľ reťaze 90PX : 55° spôsobom. • Čepeľ reťaze 91PX : 55° Z náradia odstráňte kryt reťazového kolesa a Pilník a vedenie pilníka reťaz. — Na ostrenie reťaze používajte špeciálny okrúhly Vyberte jemný prach alebo častice pomocou pilník (voliteľné príslušenstvo) pre pílové reťaze. plochého skrutkovača alebo podobným nástrojom. Bežné okrúhle pilníky nie sú vhodné. ► Obr.40: 1. Plochý skrutkovač 2. Otvor na vypuste- —...
 • Page 55: Pokyny Na Pravidelnú Údržbu

  Demontujte z reťazovej píly. Brzda reťaze Skontrolujte funkčnosť. Pravidelne nechajte skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Mazanie Skontrolujte reťaze rýchlosť dávkovania oleja. Spúšťací Kontrola. spínač Poistná páčka Kontrola. Veko olejovej Skontrolujte nádržky tesnosť. Zachytávač Kontrola. reťaze Skrutky a Kontrola. matice Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. 55 SLOVENČINA...
 • Page 56: Riešenie Problémov

  štandardná vodiaca lišta, si PRÍSLUŠENSTVO musíte zakúpiť aj vhodný kryt vodiacej lišty. Ten musí správne sedieť a úplne zakrývať vodiacu lištu na reťazovej píle. POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v POZNÁMKA: Niektoré položky zo zoznamu môžu byť tomto návode, doporučujeme používať toto prí- súčasťou balenia nástrojov vo forme štandardného slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane-...
 • Page 57 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DUC303 DUC353 DUC400 Celková délka (bez vodicí lišty) 443 mm Jmenovité napětí 36 V DC Čistá hmotnost 4,6 – 5,5 kg Standardní délka vodicí lišty 300 mm 350 mm 400 mm Doporučená délka vodicí lišty 300 - 400 mm Použitelný typ řetězu pily 90PX (viz níže uvedená tabulka) 91PX Řetězové kolo Počet zubů...
 • Page 58: Bezpečnostní Výstrahy

  Symboly VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu. VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. způsobech použití nářadí. Přečtěte si návod k obsluze. VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpeč- nostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití.
 • Page 59 Všechna upozornění a pokyny si 13. Příčiny a prevence zpětného rázu: Když se špička vodicí lišty dotkne předmětu uschovejte pro budoucí potřebu. nebo když dřevo sevře řetěz pily v řezu, může Pojem „elektrické nářadí" v upozorněních označuje dojít ke zpětnému rázu. Při kontaktu špičky může elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, dojít k náhlé zpětné reakci, kdy se vodicí lišta nebo elektrické nářadí využívající akumulátory. zvedne nahoru a směrem k uživateli. Při sevření řetězu pily v horní části vodicí lišty může dojít k Varování k akumulátorové řetězové pile rychlému pohybu vodicí lišty směrem k uživateli. V těchto situacích můžete ztratit kontrolu nad Je-li řetěz pily v pohybu, udržujte všechny pilou, což může mít za následek vážné zranění. končetiny mimo dosah řetězu. Před zapnutím Nespoléhejte se jen na bezpečnostní zařízení, řetězové...
 • Page 60: Popis Dílů

  Před použitím akumulátoru si přečtěte předpisů. všechny pokyny a varovné symboly na (1) 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku využí- cifikovanými společností Makita. Instalace vajícím akumulátor. akumulátoru do nevyhovujících výrobků může Akumulátor nerozebírejte. způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumu- únik elektrolytu.
 • Page 61: Popis Funkcí

  POPIS FUNKCÍ Stav kontrolky kapacity Stav Svítí Nesvítí Bliká UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním nářadí Došlo k nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, přehřátí. zda je vypnuté a je vyjmutý akumulátor. Nasazení a sejmutí akumulátoru Ochrana proti přílišnému vybití UPOZORNĚNÍ: V případě nízké zbývající kapacity akumulátoru se nářadí Před nasazením či sejmutím akumulátoru nářadí...
 • Page 62: Kontrola Brzdy Řetězu

  Kontrola brzdy řetězu Kontrolky Zbývající kapacita UPOZORNĚNÍ: Při spouštění držte řetě- Svítí Nesvítí Bliká zovou pilu oběma rukama. Zadní držadlo držte Došlo prav- pravou rukou a přední držadlo levou rukou. děpodobně Lišta ani řetěz nesmějí být v kontaktu s žádným k poruše předmětem.
 • Page 63: Práce S Nářadím

  UPOZORNĚNÍ: Postup montáže či sejmutí POZOR: Používejte olej určený výlučně pro řetě- pilového řetězu provádějte v čistém prostředí bez zové pily Makita nebo odpovídající oleje běžně výskytu pilin a jiných nečistot. dostupné na trhu. UPOZORNĚNÍ: Pilový řetěz nenapínejte pří- POZOR: Nikdy nepoužívejte olej, který...
 • Page 64: Práce S Řetězovou Pilou

  Nejdříve řežte dřevo pod napětím na tlakové straně PRÁCE S ŘETĚZOVOU PILOU (A). Poté proveďte konečný řez na straně napětí (B). Zabráníte tak zachycení lišty. UPOZORNĚNÍ: ► Obr.26 Při prvním použití pily by si měl uživatel procvičit alespoň řezání kulatiny na koze nebo na korýtkové podpěře. Odvětvování UPOZORNĚNÍ: Při řezání předřezaného UPOZORNĚNÍ: Odvětvování smí provádět dřeva používejte bezpečnou podpěru (kozu). pouze vyškolení...
 • Page 65: Ostření Pilového Řetězu

  — Postavte se na stranu od padajícího stromu. Ostření pilového řetězu Prostor za stromem udržujte volný v rozmezí 45° na obě strany od osy padajícího stromu (viz Pilový řetěz je nutno naostřit v následujících obrázek „oblast pádu“). Dávejte pozor na padající případech: větve. • Při řezání vlhkého dřeva vznikají moučné piliny; — V případě nutnosti je před řezáním potřeba naplá- • Řetěz proniká obtížně do dřeva, a to i při vyvinutí novat a vyklidit únikovou cestu. Únikovou cestu silného tlaku; je třeba nasměrovat dozadu, šikmo k zadní linii • Břit je viditelně poškozen; očekávaného pádu stromu, jak je znázorněno na obrázku. • Pila v dřevě táhne doleva nebo doprava. (Příčinou ► Obr.29: 1. Směr pádu 2. Nebezpečná zóna je nerovnoměrné naostření pilového řetězu nebo 3. Úniková cesta jednostranné poškození.)
 • Page 66: Čištění Vodicí Lišty

  ► Obr.35: 1. Pilník 2. Pilový řetěz Výměna řetězového kola — Pilník lze vést snadněji při použití držáku pilníku (volitelné příslušenství). Držák pilníku je opatřen UPOZORNĚNÍ: Opotřebené řetězové kolo značkami pro správný úhel ostření 30° (značky způsobí poškození nového pilového řetězu. V umístěte rovnoběžně s pilovým řetězem) a ome- takovém případě nechejte řetězové kolo vyměnit. zuje hloubku průniku (na 4/5 průměru pilníku). ► Obr.36: 1. Držák pilníku Před nasazením nového pilového řetězu zkontrolujte stav řetězového kola. — Po naostření řetězu zkontrolujte výšku hloubko- ► Obr.41: 1. Řetězové kolo 2. Oblasti podléhající vého dorazu pomocí řetězové měrky (volitelné opotřebení příslušenství). ► Obr.37 Při výměně řetězového kola vždy použijte nový pojistný kroužek.
 • Page 67 řetězové pily. Brzda řetězu Kontrola funkce. Brzdu nechte pravidelně kontrolovat v autorizovaném servisním středisku. Mazání řetězu Zkontrolujte množství přiváděného oleje. Spoušť Kontrola. Odjišťovací Kontrola. páčka Víčko olejové Kontrola nádrže těsnosti. Zachycovač Kontrola. řetězu Šrouby a Kontrola. matice K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. 67 ČESKY...
 • Page 68: Řešení Potíží

  PŘÍSLUŠENSTVÍ současně také vhodný kryt vodicí lišty. Musí jít nasadit a zcela zakrývat vodicí lištu řetězové pily. POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané k nářadí přibaleny jako standardní příslušenství. v tomto návodu doporučujeme používat násle- Přibalené příslušenství se může v různých zemích dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného lišit.
 • Page 69: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DUC303 DUC353 DUC400 Загальна довжина (без шини) 443 мм Номінальна напруга 36 В пост. струму Маса нетто 4,6 – 5,5 кг Стандартна довжина шини 300 мм 350 мм 400 мм Рекомендована довжина шини 300 - 400 мм Застосовний тип пиляльного ланцюга 90PX (див. таблицю нижче) 91PX Зірочка Кількість зубців Крок 3/8″ Швидкість ланцюга 0 — 20 м/с (0 — 1 200 м/хв) Об'єм мастильного бака 200 см • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. •...
 • Page 70 Символи ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму було вимі- ряно відповідно до стандартних методів тесту- вання й може використовуватися для порівняння Далі наведено символи, які застосовуються для одного інструмента з іншим. позначення обладнання. Перед користуванням переконайтеся, що ви розумієте їхнє значення. ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму може також використовуватися для попереднього оцінювання Читайте інструкцію з експлуатації. впливу. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами Вдягайте захисні окуляри. захисту органів слуху. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов використання рівень шуму під час фактичної роботи електроінструмента може відрізня- Користуйтеся засобами захисту органів тися від заявленого значення вібрації; осо- слуху.
 • Page 71 Заборонено користуватись пилою, знахо- ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО дячись на дереві. Робота з пилою на дереві може призвести до травм. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ Слід завжди твердо стояти на ногах і працю- БЕЗПЕКИ вати пилою, лише стоячи на стійкій, надій- ній та рівній поверхні. Робота на слизьких або нестійких поверхнях, таких як драбини, може призвести до втрати рівноваги та контролю над Загальні застереження щодо пилою. техніки безпеки при роботі з Під...
 • Page 72 • Слід міцно тримати інструмент обома ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ НЕ втрачайте руками таким чином, щоб великий пильності та не розслаблюйтеся під час корис- палець та інші пальці руки обгортали тування виробом (що можливо при частому ручки ланцюгової пили, та розташо- користуванні); обов’язково строго дотримуй- вувати...
 • Page 73 акумулятора акумуляторів. Касету з акумулятором слід заряджати до 12. Використовуйте акумулятори лише з того, як він розрядиться повністю. Завжди виробами, указаними компанією Makita. слід зупиняти роботу інструмента та заря- Установлення акумуляторів у невідповідні дити акумулятор, якщо ви помітили змен- вироби може призвести до пожежі, надмірного шення потужності інструмента.
 • Page 74 Захист від перевантаження ОПИС РОБОТИ Якщо інструмент використовується в умовах над- мірного споживання струму, він автоматично вими- ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, кається, а індикатор живлення починає миготіти. У що прилад вимкнено, а касету з акумулятором такому разі вимкніть інструмент і припиніть роботу, знято, перед регулюванням або перевіркою під час виконання якої інструмент зазнав переван- функціонування інструмента. таження. Щоб перезапустити інструмент, увімкніть його знову. Встановлення та зняття касети з Захист від перегрівання акумулятором Якщо інструмент перегрівається, він автоматично вимикається, а індикатор живлення починає ОБЕРЕЖНО: Завжди...
 • Page 75 Відображення залишкового Дія вимикача заряду акумулятора ПОПЕРЕДЖЕННЯ: З міркувань безпеки Тільки для касет з акумулятором, які мають індикатори цей інструмент обладнаний важелем бло- ► Рис.5: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки кування вимкненого положення, що запо- бігає ненавмисному запуску інструмента. Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором ЗАБОРОНЕНО використовувати інструмент, для відображення залишкового ресурсу акумуля- якщо він запускається простим натисканням тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд.
 • Page 76: Регулювання Змащування Ланцюга

  Встановіть шину на своє місце на пилі. Перевірка інерційного гальма Поверніть диск регулювання в напрямку «-», щоб просунути регулювальну шпильку в напрямку, ОБЕРЕЖНО: Якщо ланцюгова пила під час вказаному стрілкою. цього випробування не зупинилася протягом ► Рис.14: 1. Регулювальна шпилька однієї секунди, припиніть використання лан- цюгової пили та зверніться до нашого автори- Помістіть кришку зірочки на ланцюгову пилу зованого сервісного центру. таким чином, щоб регулювальна шпилька опинилася в маленькому отворі в шині. Запустіть ланцюгову пилу, після чого повністю звіль- ► Рис.15: 1. Кришка зірочки 2. Шина 3. Отвір ніть курок вмикача. Пила повинна зупинитись протя- Поверніть важіль повністю за годинниковою...
 • Page 77 постачання мастила може бути утрудненим. Запустивши ланцюг пили, заведіть пилу в УВАГА: У якості мастила для ланцюга слід деревину, використовуючи задню ручку для того, використовувати тільки мастило для ланцю- щоб піднімати пилу, а передню — щоб її направляти. гових пил Makita або еквівалентне мастило, що Зубчастий упор використовуйте як точку опори. є у продажу. Продовжуйте пиляння, злегка натискаючи УВАГА: Заборонено використовувати на передню ручку та трохи відтягуючи пилу назад. мастило, що містить частки пилу, або летуче...
 • Page 78: Технічне Обслуговування

  Риючі пропили та пропили, Під час ваління дерев дотримуйтесь таких процедур: паралельні волокнам Підпилку треба робити якомога ближче до землі. Спочатку треба зробити горизонтальний пропил на 1/5— 1/3 діаметра стовбура. Не слід робити підпилку занадто ОБЕРЕЖНО: Риючі пропили та пропили, великою. Після цього зробіть діагональний пропил. паралельні волокнам, повинні виконуватись ► Рис.30 спеціально навченими особами. Можливість віддачі створює небезпеку поранення. ПРИМІТКА: Підпилка визначає напрям, у якому впаде дерево, а також направляє його. Підпилку Паралельні волокнам пропили слід виконувати під роблять із того боку дерева, на який воно падатиме. максимально малим кутом. Під час виконання таких пропилів слід бути особливо обережним, оскільки Зробіть протилежний пропил дещо вище, ніж основа при цьому неможливо використовувати зубчастий підпилки. Протилежний пропил повинен бути чітко гори- упор. зонтальним. Залиште приблизно 1/10 діаметра стовбура ► Рис.27 між протилежним пропилом та підпилкою. Волокна дере- вини в непропиленій частині стовбура виконують функцію Ваління...
 • Page 79: Чищення Шини

  Слід часто заточувати пилу, але при цьому кожного разу ► Рис.37 сточувати небагато. Для повсякденного заточування зазви- — Слід видалити навіть найменші виступи мате- чай вистачає двох або трьох проходів напилком. Після того ріалу за допомогою спеціального плаского як пиляльний ланцюг був заточений декілька разів, його напилка (додаткова приналежність). слід заточити в нашому авторизованому сервісному центрі. — Ще раз закругліть передню частину Критерії заточки: глибиноміра. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Надто велика відстань Чищення шини між ріжучою кромкою та глибиноміром збіль- шує ризик віддачі. Щіпки та тирса накопичуються в пазу шини. Вони ► Рис.33: 1. Довжина зубця 2. Відстань між можуть забити паз шини і перешкодити постачанню ріжучою кромкою і глибиноміром мастила. Під час заточки або заміни пиляльного 3. Мінімальна довжина зубця (3 мм) ланцюга слід завжди вичищати тирсу та щіпки. ► Рис.38 — Довжина всіх зубців повинна бути однаковою.
 • Page 80 функціону- вання. Робити регу- лярний огляд у сервісному центрі. Змащування Перевірити ланцюга рівень постачання мастила. Курок Оглянути. вмикача Важіль Оглянути. блокування вимкненого положення Кришка Перевірити мастильного надійність бака затягнення. Обмежувач Оглянути. ланцюга Гвинти та Оглянути. гайки Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. 80 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 81: Усунення Несправностей

  Сумка для інструмента • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне Makita обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ви придбали інструкції з експлуатації. Використання будь- шину іншої довжини, ніж стандартна, слід якого іншого додаткового та допоміжного облад- також придбати разом із нею відповідний нання може становити небезпеку травмування.
 • Page 82 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DUC303 DUC353 DUC400 Lungime totală (fără lama de ghidare) 443 mm Tensiune nominală 36 V cc. Greutate netă 4,6 - 5,5 kg Lungime standard pentru lama de ghidare 300 mm 350 mm 400 mm Lungime recomandată pentru lama de ghidare 300 - 400 mm Tip de lanţ de ferăstrău aplicabil 90PX (consultaţi tabelul de mai jos) 91PX Roată de lanţ...
 • Page 83 Simboluri AVERTIZARE: Purtaţi echipament de protec- ţie pentru urechi. Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. AVERTIZARE: Emisiile de zgomot în timpul utiliză- Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul acestora înainte de rii efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea (valo- utilizare. rile) nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată. Citiţi manualul de utilizare.
 • Page 84 Păstraţi toate avertismentele şi Asiguraţi-vă că aveţi mâinile uscate, curate şi fără ulei sau unsoare. Mânerele unsuroase, instrucţiunile pentru consultări uleioase sunt alunecoase şi pot produce pierderea controlului. ulterioare. 12. Tăiaţi numai lemn. Nu folosiţi ferăstrăul cu lanţ Termenul „maşină electrică” din avertizări se referă la în alte scopuri decât cele pentru care a fost maşinile dumneavoastră electrice acţionate de la reţea destinat.
 • Page 85 într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare relor în produse neconforme poate cauza incen- repetată) să înlocuiască respectarea strictă a dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de normelor de securitate pentru acest produs.
 • Page 86 DESCRIERE COMPONENTE ► Fig.2 Cartuşul acumulatorului Apărătoare anterioară pentru mână Lamă de ghidare Lanţ de ferăstrău Pârghie Rondelă de reglare Buton de verificare Indicator de capacitate Indicator alimentare principală Întrerupător de alimentare principal Pârghie de blocare Mâner posterior Buton declanşator Mâner anterior Buşon rezervor ulei Opritor de lanţ Şurub de reglare (pentru pompa Capac lamă de ghidare de ulei) Sistem de protecţie maşină/ DESCRIEREA FUNCŢIILOR acumulator ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina Maşina este prevăzută cu un sistem de protecţie este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos maşină/ acumulator. Sistemul întrerupe automat ali- înainte de a ajusta sau verifica funcţionarea mentarea motorului pentru a extinde durata de viaţă a...
 • Page 87 Indicarea capacităţii rămase a Întrerupător de alimentare principal acumulatorului AVERTIZARE: Opriţi întotdeauna întrerupăto- ► Fig.4: 1. Buton de verificare 2. Indicator de rul de alimentare principal atunci când nu utilizaţi capacitate unealta. Capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în Pentru a pune ferăstrăul în aşteptare, apăsaţi întreru- timp ce apăsaţi butonul de verificare. Indicatoarele de pătorul de alimentare principal până când se aprinde capacitate corespund fiecărui acumulator. indicatorul pentru alimentare. Pentru a opri ferăstrăul, Stare indicator de capacitate Capacitatea apăsaţi din nou întrerupătorul de alimentare principal. rămasă a ► Fig.6: 1. Întrerupător de alimentare principal acumulato- rului...
 • Page 88: Reglarea Lubrifierii Lanţului

  Îndepărtaţi capacul roţii de lanţ, apoi îndepărtaţi lan- Verificarea frânei de lanţ ţul ferăstrăului şi lama de ghidare din corpul ferăstrăului. Pentru a monta lanţul de ferăstrău, efectuaţi următorii paşi: ATENŢIE: Ţineţi ferăstrăul cu lanţ cu ambele mâini Asiguraţi-vă că respectaţi direcţia lanţului. atunci când îl porniţi. Apucaţi mânerul posterior cu mâna Marcajul cu săgeată de pe lanţ indică direcţia lanţului. dreaptă şi mânerul frontal cu mâna stângă. Lama şi lanţul nu trebuie să fie în contact cu niciun obiect. Montaţi un capăt al lanţului de ferăstrău în partea de sus a lamei de ghidare şi celălalt capăt în jurul roţii de lanţ.
 • Page 89 În caz contrar, alimentarea cu ulei Cu lanţul de ferăstrău în funcţiune, tăiaţi în lemn poate fi defectuoasă. utilizând mânerul posterior pentru a ridica ferăstrăul şi NOTĂ: Utilizaţi doar uleiul pentru ferăstrăul cu mânerul frontal pentru a-l ghida. Folosiţi bara de protec- lanţ Makita sau un ulei similar disponibil pe piaţă. ţie dinţată pe post de pivot. NOTĂ: Nu utilizaţi niciodată ulei cu praf sau parti- Continuaţi tăierea aplicând o uşoară presiune pe cule sau ulei volatil. mânerul frontal, retrăgând uşor ferăstrăul. Mutaţi bara de protecţie dinţată în josul buşteanului şi ridicaţi din...
 • Page 90 Scobirea şi tăierea în lungul fibrei Atunci când efectuaţi activităţi de doborâre a copacilor, respectaţi procedurile de mai jos: ATENŢIE: Scobirea şi tăierea în lungul fibrei Tăiaţi o crestătură cât mai aproape posibil de pot fi executate numai de persoane cu pregătire sol. Executaţi mai întâi o tăietură orizontală până la specială. Posibilitatea de recul prezintă risc de o adâncime de 1/5 -1/3 din diametrul trunchiului. Nu practicaţi o crestătură prea mare. Apoi executaţi tăietura vătămare. diagonală. Executaţi tăierile în lungul fibrei sub un unghi cât mai ► Fig.30 redus posibil. Acordaţi atenţie deosebită atunci când efectuaţi tăietura, dat fiind că bara de protecţie dinţată NOTĂ: Crestătura determină direcţia în care se va nu poate fi utilizată. prăbuşi arborele şi are rol de ghidare. Aceasta se ► Fig.27 practică pe partea orientată în direcţia în care trebuie să cadă arborele. Doborâre Executaţi tăietura din spate puţin mai sus decât tăietura de bază a crestăturii. Tăietura din spate trebuie...
 • Page 91: Curăţarea Lamei De Ghidare

  • Ferăstrăul trage spre stânga sau spre dreapta — Pila poate fi ghidată mai uşor dacă se foloseşte la tăierea lemnului. (cauza este ascuţirea neu- un suport de pilă (accesoriu opţional). Suportul de niformă a lanţului de ferăstrău, sau deteriorarea pilă dispune de marcaje pentru unghiul corect de unei singure laturi) ascuţire de 30° (aliniaţi marcajele paralel cu lanţul de ferăstrău) şi limitează adâncimea de penetrare Ascuţiţi frecvent lanţul de ferăstrău, însă îndepărtaţi (la 4/5 din diametrul pilei). doar o cantitate mică de material de fiecare dată. Două ► Fig.36: 1. Suport pilă sau trei curse ale pilei sunt suficiente de obicei pentru o ascuţire de rutină. După ce lanţul de ferăstrău a fost — După ascuţirea lanţului, verificaţi înălţimea indi- reascuţit de mai multe ori, solicitaţi ascuţirea acestuia la catorului de adâncime utilizând instrumentul de centrul nostru de service autorizat. etalonare a lanţului (accesoriu opţional). ► Fig.37 Criterii de ascuţire: — Îndepărtaţi orice proeminenţă de material, ori- AVERTIZARE: O distanţă...
 • Page 92: Instrucţiuni De Întreţinere Periodică

  Ungerea Verificaţi rata lanţului de alimentare cu ulei. Buton declanşator Inspecţie. Pârghie de Inspecţie. blocare Buşon rezer- Verificaţi vor ulei etanşeitatea. Opritor de lanţ Inspecţie. Şuruburi şi piuliţe Inspecţie. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. 92 ROMÂNĂ...
 • Page 93: Accesorii Opţionale

  Folosiţi accesoriile sau piesele să se potrivească şi să acopere complet lama de auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- ghidare de pe ferăstrăul cu lanţ. voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot auxiliare numai în scopul destinat.
 • Page 94: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DUC303 DUC353 DUC400 Gesamtlänge (ohne Schwert) 443 mm Nennspannung 36 V Gleichstrom Nettogewicht 4,6 - 5,5 kg Standard-Schwertlänge 300 mm 350 mm 400 mm Empfohlene Länge der Führungsschiene 300 - 400 mm Zutreffender Sägekettentyp 90PX (siehe die nachstehende Tabelle) 91PX Kettenrad Zähnezahl...
 • Page 95: Eg-Konformitätserklärung

  Symbole WARNUNG: Einen Gehörschutz tragen. WARNUNG: Die Schallemission während der Nachfolgend werden die für das Gerät verwende- tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs ten Symbole beschrieben. Machen Sie sich vor der kann je nach der Benutzungsweise des Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut. Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bear- beiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Betriebsanleitung lesen.
 • Page 96: Allgemeine Sicherheitswarnungen Für Elektrowerkzeuge

  Wenn Sie einen unter Spannung stehenden Ast SICHERHEITSWARNUNGEN abschneiden, achten Sie auf Zurückschnellen. Wenn sich die Spannung in den Holzfasern entlädt, kann der unter Spannung stehende Allgemeine Sicherheitswarnungen Ast die Bedienungsperson treffen und/oder die für Elektrowerkzeuge Kettensäge außer Kontrolle bringen. Lassen Sie beim Schneiden von Gestrüpp und jungen Bäumen äußerste Vorsicht walten. Die WARNUNG: Lesen Sie alle mit die- dünnen Äste können an der Sägekette hängen...
 • Page 97 Entsorgung von Akkus. das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH 12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen dieser Anleitung können schwere Verletzungen der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu verursachen.
 • Page 98: Bezeichnung Der Teile

  Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen. VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus. worden sind, kann zum Bersten des Akkus und Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur daraus resultierenden Bränden, Personenschäden...
 • Page 99 Überlastschutz Anzeigen der Akku-Restkapazität Wird das Werkzeug auf eine Weise benutzt, die eine Nur für Akkus mit Anzeige ungewöhnlich hohe Stromaufnahme bewirkt, bleibt es ► Abb.5: 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste automatisch stehen, und die Hauptbetriebslampe blinkt. Schalten Sie in dieser Situation das Werkzeug aus, Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku- und brechen Sie die Arbeit ab, die eine Überlastung Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten des Werkzeugs verursacht hat.
 • Page 100: Einstellen Der Kettenschmierung

  Überprüfen der Auslaufbremse HINWEIS: Dieses Werkzeug verwendet die Abschaltautomatik. Um unbeabsichtigtes Anlaufen zu vermeiden, wird der Hauptbetriebsschalter auto- VORSICHT: Falls die Sägekette bei dieser matisch abgeschaltet, wenn der Auslöseschalter Prüfung nicht innerhalb einer Sekunde stehen eine bestimmte Zeitlang nach dem Einschalten des bleibt, benutzen Sie die Kettensäge nicht wei- Hauptbetriebsschalters nicht betätigt wird.
 • Page 101: Betrieb

  Sägemehl und dergleichen ist. Ölzuführung beeinträchtigt werden. VORSICHT: ANMERKUNG: Straffen Sie die Sägekette Verwenden Sie exklusives nicht zu sehr. Eine übermäßig hohe Spannung Sägekettenöl für Makita-Kettensägen oder auf der Sägekette kann zu einem Bruch der Sägekette, dem Markt erhältliches gleichwertiges Öl. Verschleiß des Schwerts und Bruch des Stellrads ANMERKUNG: Verwenden Sie keinesfalls Öl, führen.
 • Page 102 Aushöhlschnitte und Schnitte ANMERKUNG: Hinwerfen oder Fallenlassen des parallel zur Faserrichtung Werkzeugs sind unbedingt zu vermeiden. ANMERKUNG: Verdecken Sie nicht die VORSICHT: Aushöhlschnitte und Schnitte Lüftungsöffnungen des Werkzeugs. parallel zur Faserrichtung dürfen nur von beson- Bringen Sie die Unterkante des Kettensägen-Hauptteils ders geschulten Personen ausgeführt werden. Es vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden Ast in besteht Verletzungsgefahr durch Rückschläge.
 • Page 103: Wartung

  Befolgen Sie zum Fällen von Bäumen die nachstehen- • die Schneidzahnkante sichtbar beschädigt ist; den Verfahren: • die Säge im Holz nach links oder rechts zieht. (Der Grund für dieses Verhalten ist ungleichmä- Schneiden Sie einen Fallkerb so dicht wie ßige Schärfung der Sägekette, oder einseitige möglich über dem Boden. Schneiden Sie zuerst Beschädigung.) die Kerbsohle bis zu einer Tiefe von 1/5 - 1/3 des Stammdurchmessers. Machen Sie den Fallkerb nicht zu Schärfen Sie die Sägekette häufig, aber tragen Sie groß. Schneiden Sie dann das Kerbdach. jedes Mal nur wenig Material ab. Zwei bis drei Hiebe ► Abb.30 mit einer Feile sind gewöhnlich für eine routinemäßige Nachschärfung ausreichend. Wenn die Sägekette HINWEIS: Der Fallkerb bestimmt die Fallrichtung...
 • Page 104 ► Abb.35: 1. Feile 2. Sägekette Auswechseln des Kettenrads — Die Feile kann leichter geführt werden, wenn ein Feilenhalter (Sonderzubehör) verwendet wird. VORSICHT: Ein verschlissenes Kettenrad Der Feilenhalter weist Markierungen für den beschädigt eine neue Sägekette. Wechseln Sie in korrekten Schärfungswinkel von 30° auf (die diesem Fall das Kettenrad aus. Markierungen parallel zur Sägekette ausrich- ten) und begrenzt die Eindringtiefe (auf 4/5 des Bevor Sie eine neue Sägekette anbringen, überprüfen Feilendurchmessers). Sie den Zustand des Kettenrads. ► Abb.36: 1.
 • Page 105: Anweisungen Für Regelmäßige Wartung

  Service- Center überprüfen lassen. Kettenschmierung Ölfördermenge überprüfen. Auslöseschalter Überprüfung. Einschalts- Überprüfung. perrhebel Öltankverschluss Festigkeit überprüfen. Kettenfänger Überprüfung. Schrauben Überprüfung. und Muttern Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. 105 DEUTSCH...
 • Page 106: Fehlersuche

  Schwertschutzhülle. Die VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Schwertschutzhülle muss passen und das Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in Schwert an der Kettensäge vollständig abdecken. dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.
 • Page 108 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885537D979 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20190329...

This manual is also suitable for:

Duc353Duc400Duc353zDuc353pt200883818562700088381832724

Table of Contents