Download Table of Contents Print this page

Honeywell FENZY AERIS MINI Instructions Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

INSTRUCTIONS
UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGSANVISNING
INSTRUCCIONES DE USO
KÄYTTÖOHJE
NOTICE D'UTILISATION
LIBRETTO D'ISTRUZIONI
FENZY AERIS MINI
EN
AR
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
IT
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNINGEN
INSTRUKCJA
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
POUŽÍVATE SKÁ PRÍRU KA
BRUKSANVISNING
TAL MATLAR
NU 1815323-03 – 10/12
NL
NO
PL
PT
RU
SK
SV
TR

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Honeywell FENZY AERIS MINI

 • Page 1 NU 1815323-03 – 10/12 FENZY AERIS MINI INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNINGEN UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA INSTRUKCJA BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO POUŽÍVATE SKÁ PRÍRU KA KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NOTICE D'UTILISATION TAL MATLAR LIBRETTO D'ISTRUZIONI...
 • Page 2 Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5a Figure 5b Figure 5c...
 • Page 3: Limitations Of Use

  To find out all the approved configurations, refer to the configuration tables, available on request. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS is continuously endeavouring to improve all its products and the equipment supplied is subject to change without notice. Consequently, the information, illustrations and descriptions provided in this document may not be used as a reason to demand the replacement of equipment.
 • Page 4 DESCRIPTION OF THE FENZY AERIS MINI (Figure 1) The FENZY AERIS MINI is a modular apparatus able to meet a wide variety of needs for respiratory protection. The modular function of FENZY AERIS MINI depends on: • The type of compressed air cylinder (material, capacity, pressure) •...
 • Page 5 • Check that the closure seal on the transport bag is not damaged or broken. If it is, do not use the FENZY AERIS MINI. If used with lower air pressures, supply time of the apparatus is reduced Putting on the apparatus Never use an apparatus with a damaged seal.
 • Page 6: Routine Maintenance

  In a difficult or emergency situation (e.g. wounds or breathing difficulties), if the user needs additional breathable air, just press the bypass button on the demand valve cover to increase the flow rate of breathable air arriving in the mask. After use •...
 • Page 7: Spare Parts

  Call horn: On request SPARE PARTS The spare parts of the FENZY AERIS MINI device are presented through exploded views in the spare parts price list (price and part number), which is available on request. SUPPORT AND TRAINING All HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS apparatuses are designed to allow maintenance by the users, but that requires a minimum level of skills and the use of appropriate equipment.
 • Page 8 For reserve stocks Not if the apparatus is hermetically packaged Note: For more information about the composition of kits, see the spare parts price list or contact HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Inspect the apparatus fully (working and sealing) after each change of spare parts.
 • Page 9 • • • • • • • • • • • • • • AR-1...
 • Page 10 • • • • • • • • • • • • • • SA 5000 ZENITH SA 5000 AR-2...
 • Page 11 EN136 EN12021 • • • • • • • • • • • • • • AR-3...
 • Page 12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • AR-4...
 • Page 13 • • • • • AR-5...
 • Page 14 X(3) X(4) X(1) X(2) X(3) X (1) X (1) AR-6...
 • Page 15: Návod K Použití

  Kompletní konfigurace oprávn ní najdete v tabulkách konfigurací, které jsou k dispozici na vyžádání. Spole nost HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS soustavn pracuje na vylepšení svých produkt , a proto mohou být dodávané výrobky kdykoli upraveny. Z tohoto d vodu se nelze odvolávat na data, obrázky a popisy v tomto dokumentu a dožadovat se vým ny výrobku.
 • Page 16 P ístroj FENZY AERIS MINI lze alternativn vybavit automatickým ventilem typu SX-PRO – v tomto p ípad se p etlak v masce spustí automaticky p i prvním nádechu uživatele.
 • Page 17: Uvedení Do Provozu

  • Ujist te se, že plomba uzavírající p epravní tašku není poškozena ani zlomena. Pokud se tak stalo, p ístroj FENZY AERIS MINI nepoužívejte. V p ípad použití v prost edí s nižším tlakem vzduchu bude výdrž za ízení snížena Spoušt ní...
 • Page 18 Pokud v p ípad obtížné nebo nouzové situace (nap íklad zran ní nebo dýchací obtíže) uživatel pot ebuje dodate ný p ívod dýchatelného vzduchu, lze jej zajistit stisknutím tla ítka obtoku na ví ku automatického ventilu, ímž se posílí p ívod vzduchu do masky. Po použití...
 • Page 19: Náhradní Díly

  Další informace vám poskytne technická asisten ní služba HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE V souladu s p edpisy spole nosti HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS musí prov rky a údržbu provád t personál, který je kvalifikovaný a schválený spole ností HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Musí se výhradn používat originální...
 • Page 20 Pro skladování do zásoby Ne pokud je p ístroj hermeticky zabalen Poznámka: Chcete-li zjistit obsah konkrétního setu, nahlédn te do ceníku náhradních díl nebo kontaktujte spole nost HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Po každé vým n náhradních díl prove te kompletní kontrolu p ístroje (funkci a ut sn ní).
 • Page 21 Alle weiteren Zulassungskonfigurationen entnehmen Sie den Konfigurationstabellen, die auf Anfrage erhältlich sind. Da HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS ständig an der Verbesserung seiner Produkte arbeitet, sind jederzeit Änderungen des gelieferten Materials möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können daher keine Ansprüche für jeglichen Materialersatz geltend gemacht werden.
 • Page 22 Überdruck in der Maske, wenn der Lungenautomat ein- bzw. ausgerastet wird. Das Gerät FENZY AERIS MINI kann alternativ mit einem Lungenautomaten vom Typ SX-PRO ausgestattet werden, wobei in diesem Fall der Überdruck in der Maske automatisch beim ersten Atemzug des Benutzers ausgelöst wird.
 • Page 23 Atemschutzmaske Die Maske erfüllt die Anforderungen der Norm EN 136. Siehe jeweilige Bedienungsanleitung der einzelnen Atemschutzmasken. Druckluftflasche Mit den Atemschutzgeräten können Metallflaschen oder Kompositflaschen verwendet werden, deren Atemluft den Anforderungen der Norm EN 12021 genügen müssen. Die verwendeten Druckluftflaschen müssen die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte erfüllen.
 • Page 24: Regelmässige Wartung

  Benötigt Benutzer schwierigen Situationen oder Notfällen (zum Beispiel: Körperverletzungen oder Atemnot) eine zusätzliche Versorgung mit Atemluft, muss nur der Bypass-Knopf am Deckel des Lungenautomaten gedrückt werden, um die Luftzufuhr in der Atemschutzmaske zu erhöhen. Nach Gebrauch • Den Lungenautomaten durch gleichzeitiges Drücken der Air-Klic-Knöpfe und leichtes Zurückbeugen des Kopfes ausrasten (siehe Kapitel zum Lungenautomaten).
 • Page 25 Signalhorn: Auf Anfrage ERSATZTEILE Die Ersatzteile des FENZY AERIS MINI Geräts sind mit Hilfe einer Explosionsdarstellung auf der Ersatzteilliste (Preise und Artikelnummern) dargestellt, die auf einfache Anfrage erhältlich ist. SUPPORT UND SCHULUNGEN Alle HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS Geräte sind dafür ausgelegt, vom Benutzer selbst instand gehalten werden zu können.
 • Page 26 Nach Verwendung in aggressivem Milieu oder unter extremen Bedingungen Bei Reservegeräten Nicht nötig, wenn das Gerät hermetisch verpackt ist Hinweis: Zur Zusammensetzung der Gerätesets siehe Ersatzteilpreisliste oder die Firma HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS kontaktieren. Nach jedem Ersatzteilwechsel ist das Gerät vollständig zu prüfen (Funktions- und Dichtheitsprüfung).
 • Page 27 For at forstå alle godkendelseskonfigurationer henvises til konfigurationstabeller, som fås på anmodning. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS arbejder konstant på at forbedre alle dets produkter, og derfor kan der ske ændringer af det leverede materiel på ethvert tidspunkt. Derved er det ikke muligt at gøre anvisninger, illustrationer og beskrivelser i denne meddelelse gældende i forhold til at påberåbe sig en udskiftning af materiel.
 • Page 28 Med lungeautomater af typen SA 5000 eller SA 5000 ZENITH udløser en koblingsføler, anbragt under disse, automatisk deaktivering af masken under låsning/åbning af lungeautomaten. FENZY AERIS MINI-apparatet kan udstyres med en variant af en lungeautomat af typen SX-PRO, i dette tilfælde finder deaktiveringen af masken automatisk sted ved brugerens første vejrtrækning.
 • Page 29 Hvis det viste tryk er mindre, må apparatet ikke anvendes, da dets rækkevidde vil være mindre. Apparatet skal efterses og påfyldes igen. • Kontroller, at plomberingen af taskelukningen ikke er i stykker eller beskadiget. Hvis det er tilfældet, må FENZY AERIS MINI ikke anvendes. Ved brug med lavere lufttryk reduceres apparatets rækkevidde Ibrugtagning Brug aldrig et apparat med en ødelagt plombering.
 • Page 30 vanskelige situationer eller nødsituationer (for eksempel: kropsskader eller vejrtrækningsproblemer), hvis brugeren har brug for yderligere tilførsel af indåndingsluft, er det tilstrækkeligt at trykke på by-pass-knappen på lungeautomatens låg for at øge strømningen af indåndingsluft fra masken. Efter brug • Frakobl lungeautomaten med et samtidigt tryk på Air Klic-knapperne ved at læne hovedet lidt tilbage (se kapitlet om lungeautomat).
 • Page 31 Signalhorn: På bestilling LØSDELE Løsdelene til FENZY AERIS MINI-apparatet vises med "eksploderet tegning" i prisoversigten for løsdele (priser og referencer), der fås på anmodning. SUPPORT OG TRÆNING Alle HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS-apparater er designet til at kunne vedligeholdes af brugeren, men de kræver ikke desto mindre et minimum af kompetencer og egnede materialer.
 • Page 32 For lagerbeholdning Ikke hvis apparatet er hermetisk indpakket Note: Se priser eller kontakt HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS for at kende sammensætningen af sæt. Foretag en komplet kontrol af apparatet (funktion og tæthed) efter enhver udskiftning af løsdele. Nogle dele har plomberede skruer/bolte med rød lak, hvilket garanterer, at delene er monterede hos HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS.
 • Page 33: Instrucciones De Utilización

  Para conocer todas las configuraciones de homologación, consultar las tablas de configuraciones, disponibles a solicitud. Como HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS trabaja constantemente en la mejora de todos sus productos, modificaciones del material proporcionado son posibles en cualquier momento. Por consiguiente, no es posible valerse de las indicaciones, ilustraciones y descripciones, presentes en esta guía para invocar cualquier sustitución de material.
 • Page 34 El aparato FENZY AERIS MINI puede estar equipado, como variación de la válvula a solicitud de tipo FENZY SX-PRO, en este caso el desanclaje de la sobrepresión en la válvula se realiza entonces automáticamente durante la primera inspiración del usuario.
 • Page 35: Puesta En Servicio

  Máscara respiratoria La máscara es conforme a la norma EN 136. Consultar la guía de utilización de la máscara respiratoria específica al modelo. Botella de aire Las botellas empleadas con los aparatos respiratorios también pueden ser metálicas o de composite y deben contener aire respirable conforme a la norma EN 12021.
 • Page 36 En caso de situación difícil o de emergencia (por ejemplo heridas corporales o dificultades respiratorias), si el usuario requiere una aportación suplementaria de aire respirable, basta con pulsar en el botón by-pass de la tapadera de la válvula a solicitud para aumentar el caudal de aire respirable que llega a la máscara.
 • Page 37: Piezas De Recambio

  Sirena de llamada: A solicitud PIEZAS DE RECAMBIO Las piezas de recambio del aparato FENZY AERIS MINI presentadas mediante una vista estallada en la tarifa de las piezas de recambio (precios y referencias) disponible a simple solicitud. ASISTENCIA Y FORMACIÓN Aunque todos los aparatos HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS han sido diseñados para que el usuario pueda...
 • Page 38 Para existencias de reserva No si el aparato está envasado herméticamente Nota: Para conocer la composición de los kits véase la tarifa de piezas de recambio o contactar con la sociedad HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Proceder a un control completo del aparato (funcionamiento y hermeticidad) tras cada cambio de piezas de recambio.
 • Page 39 Näiden ohjeiden hallussapitäminen ei oikeuta automaattisesti hengityslaitteen käyttöön, vain laitteen käyttämiseen harjaannuttava asianmukainen koulutus on tae laitteen turvalliseen käyttämiseen. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS ei ota vastuuta näiden ohjeiden sisältämien suositusten noudattamatta jättämisestä. SUOJA- JA KÄYTTÖLUOKKA Tämä...
 • Page 40 Jos laitteessa on SA 5000 - tai SA 5000 ZENITH -tyypin annosteluventtiili, näiden kytkinanturi pysäyttää/käynnistää automaattisesti ylipaineen maskissa annosteluventtiiliä irrotettaessa/kiinnitettäessä. Laite FENZY AERIS MINI voi vaihtoehtoisesti olla varustettu SX-PRO-tyypin annosteluventtiilillä, tällöin ylipaineen käynnistyminen maskissa tapahtuu automaattisesti käyttäjän ensihengityksen yhteydessä. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan käynnistää ylipaineen manuaalisesti painamalla ohituspainiketta (by-pass) keskeltä.
 • Page 41 Hengityssuojain Naamari on standardin EN 136 mukainen. Ks. tämän hengityssuojainmallin oma käyttöohje. Ilmasylinteri Hengityslaitteissa käytettävät sylinterit voivat olla metalliset tai komposiittirakenteiset ja niiden sisältämän hengitysilman on oltava standardin EN 12021 mukainen. Käytettävien paineilmasylintereiden on oltava Euroopan unionin painelaitedirektiivin 97/23/EY mukaiset. Tuotava ilmamäärä...
 • Page 42 Tilanteen ollessa vaikea tai kiireellinen (esim. ruumiinvammat tai hengitysvaikeudet), käyttäjän tarvitsee lisäilmaa saadakseen vain painaa annosteluventtiilin kannen ohituspainiketta lisätäkseen naamariin tulevan hengitysilman virtausta. Käytön jälkeen • Vapauta annosteluventtiilin lukitus painamalla Air Klic -liitännän painikkeita samanaikaisesti ja heilauttamalla samalla päätä kevyesti taaksepäin (ks. annosteluventtiiliä koskeva kappale). •...
 • Page 43 Merkinantotorvi: Pyynnöstä OSAT Laitteen FENZY AERIS MINI osat esitellään räjähdyskuvina osien hinnastossa (hinnat ja viitteet), joka toimitetaan pyynnöstä. TUKI JA KOULUTUS Kaikki HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTSin laitteet on suunniteltu sellaisiksi, että käyttäjä pystyy huolehtimaan niiden ylläpidosta, se vaatii kuitenkin jonkin verran taitoja ja asianmukaisen välineistön.
 • Page 44 Kun laitetta on käytetty erittäin kuluttavassa ympäristössä tai ääriolosuhteissa Varmuusvarastot Ei, jos laite on ilmatiiviisti pakattu Huomaa: Tietoa varustesarjan koostumuksesta saa varaosahinnastosta tai ottamalla yhteyttä HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTSin. Tarkasta laite täydellisesti (toiminta ja tiiviys) aina kun olet vaihtanut varaosia.
 • Page 45 Pour connaître toutes les configurations d'homologation se référer aux tables des configurations disponibles sur demande. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS travaillant en permanence à l'amélioration de tous ses produits, des modifications du matériel fourni sont possibles à tout moment. Par conséquent, il n'est pas possible de se prévaloir des indications, illustrations et descriptions figurant dans la présente notice pour invoquer tout remplacement de matériel.
 • Page 46 L’appareil FENZY AERIS MINI peut être équipé en variante de la soupape à la demande du type SX-PRO, dans ce cas le déclenchement de la surpression dans le masque se fait alors automatiquement lors de la première inspiration de l'utilisateur.
 • Page 47: Mise En Service

  Vérifier que le plombage de fermeture du sac de transport n’est pas endommagé ni cassé. Si tel est le cas, ne pas utiliser le FENZY AERIS MINI. En cas d’utilisation avec des pressions de d’air inférieures, l’autonomie de l’appareil est réduite Mise en œuvre...
 • Page 48: Entretien Courant

  En cas de situation difficile ou d’urgence (par exemple : blessures corporelles ou difficultés de respiration), si l’utilisateur a besoin d’un apport supplémentaire en air respirable, il lui suffit d’appuyer sur le bouton by-pass du couvercle de la soupape à la demande afin d’augmenter le débit d’air respirable arrivant dans le masque.
 • Page 49: Pieces Detachees

  Corne d’appel : Sur demande PIECES DETACHEES Les pièces détachées de l’appareil FENZY AERIS MINI sont présentées à l'aide de vues éclatées dans le tarif des pièces détachées (prix et références) disponible sur simple demande. ASSISTANCE ET FORMATION Tous les appareils HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sont conçus pour pouvoir être entretenus par l’utilisateur, mais exigent néanmoins un minimum de compétences et de matériels appropriés.
 • Page 50 Pour des stocks de réserve Pas si l’appareil est conditionné hermétiquement Nota : Pour connaitre la composition des kits voir le tarif des pièces de rechange ou contacter la société HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Procéder à un contrôle complet de l’appareil (fonctionnement et étanchéité) après tout changement de pièces détachées.
 • Page 51: Istruzioni Per L'uso

  Per conoscere tutte le configurazioni di omologazione, fare riferimento alle tabelle di configurazione disponibili su richiesta. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS si adopera incessantemente per migliorare tutti i suoi prodotti, sono quindi possibili in qualunque momento eventuali modifiche del materiale fornito. Non è quindi possibile avvalersi delle indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nella presente specifica per richiedere qualunque sostituzione del materiale.
 • Page 52 L'apparecchio FENZY AERIS MINI può essere dotato, in alternativa, della valvola a domanda di tipo SX-PRO, in tal caso lo scatto della sovrapressione nella maschera avviene automaticamente al momento della 1a inspirazione dell'utente.
 • Page 53: Messa In Funzione

  • Verificare che la piombatura di chiusura della sacca per di trasporto non sia né danneggiata né rotta. Se così fosse, non utilizzare FENZY AERIS MINI. In caso di utilizzo con pressioni d'aria inferiori, l'autonomia dell'apparecchio sarà ridotta Applicazione Non utilizzare mai un apparecchio la cui piombatura è...
 • Page 54: Manutenzione Ordinaria

  In caso di situazione difficile o di urgenza (ad esempio: ferite corporee o difficoltà di respirazione), se l'utente ha bisogno di un apporto ulteriore d'aria respirabile, premere il pulsante by-pass del blocco valvola a domanda per aumentare il flusso d'aria respirabile che arriva nella maschera.
 • Page 55: Parti Di Ricambio

  Dispositivo di chiamata: A richiesta PARTI DI RICAMBIO Le parti di ricambio dell'apparecchio FENZY AERIS MINI sono elencate negli esplosi e nel listino delle parti di ricambio disponibili a richiesta. ASSISTENZA E FORMAZIONE Tutti gli apparecchi HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sono progettati per consentire all'utente di eseguire la manutenzione, richiedono tuttavia competenze minime e attezzature adeguate.
 • Page 56 Per dispositivi stoccati Non occorre se l'apparecchio è condizionato ermeticamente Nota: Per maggiori informazioni sulla composizione dei kit, vedere le tariffe delle parti di ricambio o contattare HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Procedere a un controllo completo dell'apparecchio (funzionamento e tenuta stagna) dopo qualunque sostituzione di una parte di ricambio.
 • Page 57 Het bezit van deze handleiding autoriseert de houder ervan niet automatisch om een ademluchttoestel te gebruiken. Enkel mits geschikte opleidingen gevolgd zijn kan de veiligheid gewaarborgd worden. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS verwerpt elke aansprakelijkheid in het geval van het niet nakomen van de aanbevelingen uit deze handleiding.
 • Page 58 Het toestel FENZY AERIS MINI kan alternatief met een longautomaat van het type SX-PRO uitgerust worden. In dat geval gebeurt de uitschakeling van de overdruk in het masker automatisch bij de eerste inademing van de gebruiker.
 • Page 59 Volgelaatsmasker Het masker is conform de norm EN 136. Raadpleeg de specifieke gebruikshandleiding van het volgelaatsmaskermodel. Luchtfles De gebruikte flessen voor de ademluchttoestellen kunnen uit metaal of composietmateriaal bestaan en moeten inadembare lucht bevatten conform de norm EN 12021. De gebruikte flessen moeten voldoen aan de Europese richtlijn 97/23/EG inzake drukapparatuur. Het mee te nemen luchtvolume wordt berekend aan de hand van de inhoud en de laaddruk van de flessen, bijvoorbeeld: Een fles van 2 liter met 200 bar bevat: 2 x 200 = 400 liter lucht Hieronder wordt ter informatie de berekeningsmethode weergegeven voor de autonomie van de ademluchttoestellen.
 • Page 60 In het geval van moeilijke of dringende situaties (bijvoorbeeld: lichamelijke letsels of ademhalingsmoeilijkheden) volstaat het voor de gebruiker om, indien hij nood heeft aan extra inadembare lucht, op de by-passknop van het deksel van de longautomaat te drukken om het debiet van inadembare lucht die in het masker wordt gebracht te verhogen.
 • Page 61 Roephoorn: Op aanvraag RESERVEONDERDELEN De reserveonderdelen van het toestel FENZY AERIS MINI worden voorgesteld aan de hand van de opengewerkte doorsnede in de lijst met reserveonderdelen (prijzen en referenties) die op eenvoudige aanvraag beschikbaar is. HULP EN TRAINING Alle ademluchttoestellen van HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS zijn zodanig ontworpen, dat zij onderhouden kunnen worden door de gebruiker, maar deze heeft wel een minimale technische kennis en het juiste materiaal nodig.
 • Page 62 Ga over tot een complete controle van het toestel (werking en dichtheid) na elke vervanging van losgeraakte stukken. Bepaalde stukken bevatten verzegelde schroeven met rood vernis die aantonen dat de stukken bij HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS werden gemonteerd. Elk stuk dat niet meer over deze verzegeling beschikt, stelt de fabrikant niet langer aansprakelijk voor de eventuele slechte werking ervan.
 • Page 63 For å bli kjent med alle homologasjonskonfigurasjonene henvises det til konfigurasjonstabellene tilgjengelig ved forespørsel. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS arbeider hele tiden med å forbedre alle sine produkter, endringer av det leverte materiale kan ta sted ved ethvert tidspunkt. Derfor er det ikke mulig å ta fordel av indikasjonene, illustrasjonene og beskrivelsene som befinner seg i denne merknaden for å...
 • Page 64 Apparatet FENZY AERIS MINI kan bli utstyrt med en variant av ventilen ved forespørsel av typen SX-PRO, i dette tilfellet vil tilkobling under trykk i masken utføres automatisk ved første inhalering til brukeren.
 • Page 65 Hvis trykket som vises er under dette skal apparatet ikke brukes ettersom autonomien kan være svekket. Apparatet skal kontrolleres og fylles på nytt. • Bekreft at lukkingsplomberingen til transportposen ikke er skadet eller ødelagt. Hvis dette er tilfelle skal FENZY AERIS MINI ikke brukes. I tilfelle bruk med lavere lufttrykk kan autonomien til apparatet reduseres Arbeid Bruk aldri apparatet hvis plomberingen er skadet.
 • Page 66 tilfelle vanskelig eller nødsituasjon (for eksempel: kroppsskader eller respirasjonsvanskeligheter), hvis brukeren trenger ekstra tilførsel av pustbar luft, er det nok å trykke på knappen for by-pass på lokket til ventilen for forespørsel for å øke tilførselen av pustbar luft som kommer til masken. Etter bruk •...
 • Page 67 Ringehorn: Ved forespørsel UTSKIFTBARE DELER De utskiftbare delene til apparatet FENZY AERIS MINI er presentert ved hjelp av synliggjøring av satsene for utskiftbare deler (pris og referanser) tilgjengelig ved enkel forespørsel. BISTAND OG UTDANNELSE Alle apparatene til HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS er utviklet for å kunne bli vedlikeholdt av brukeren, men krever imidlertid et minimum kompetansenivå...
 • Page 68 For reserveoppbevaring Hvis ikke apparatet er hermetisk betinget Merknad: For å bli kjent med sammensetningen til settene se prisene for utskiftsdeler eller kontakt selskapet HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Fortsett med en fullstendig kontroll av apparatet (funksjon og tetthet) etter hver utskiftning av deler.
 • Page 69 INSTRUKCJA U YCIA Aparatu FENZY AERIS MINI nale y u ywa wył cznie do ewakuacji. Przechowywanie • Przechowywa aparat w miejscu chronionym przed sło cem i kurzem, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
 • Page 70 Aparat FENZY AERIS MINI mo e by opcjonalnie wyposa ony w automat oddechowy typu SX-PRO; w takim przypadku wł czenie nadci nienia w masce nast puje automatycznie przy pierwszym wdechu u ytkownika.
 • Page 71 • Sprawdzi , czy plomba zamkni cia torby transportowej nie jest uszkodzona lub zerwana. Je eli tak jest, nie u ywa aparatu FENZY AERIS MINI. W przypadku u ywania aparatu przy ni szym ci nieniu powietrza jego autonomia jest zmniejszona Rozpocz cie u ycia Nigdy nie u ywa aparatu z uszkodzon plomb .
 • Page 72 W razie trudnej lub awaryjnej sytuacji (np. obra enia ciała lub trudno ci w oddychaniu), je li u ytkownik potrzebuje dodatkowej ilo ci powietrza oddechowego, wystarczy nacisn przycisk by-pass na pokrywie aparatu oddechowego; spowoduje to zwi kszenie przepływu powietrza oddechowego dostarczanego do maski. Po u yciu •...
 • Page 73 Firma HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS prowadzi sprzeda elektronicznego stanowiska testowego, pozwalaj cego zapewni odpowiedni jako wykonanej pracy. Wszelkie dodatkowe informacje mo na uzyska , kontaktuj c si z działem wsparcia technicznego firmy HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. OGRANICZENIE GWARANCJI PRODUCENTA Zgodnie z zaleceniami firmy HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS kontrole i czynno ci konserwacyjne powinny by przeprowadzane przez wykwalifikowany personel upowa niony przez firm HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS.
 • Page 74 HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Je eli na elemencie nie ma ju takiej plomby, producent nie ponosi odpowiedzialno ci w przypadku nieprawidłowego działania tego elementu.
 • Page 75: Instruções De Utilização

  Para conhecer todas as configurações da homologação, referir-se às tabelas das configurações disponíveis por pedido. A HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS trabalha continuamente no aperfeiçoamento de todos os seus produtos, razão pela qual alterações do material fornecido são possíveis a qualquer momento. Por conseguinte, não será possível prevalecer-se das indicações, ilustrações e descrições contidas no presente manual para reclamar qualquer substituição de...
 • Page 76 DESCRIÇÃO DO FENZY AERIS MINI (Figura 1) O FENZY AERIS MINI é um aparelho modulável que pode atender a um grande número de exigências em matéria de protecção respiratória. A modularidade do FENZY AERIS MINI é função: • Do tipo de garrafa de ar comprimido (material, capacidade, pressão) •...
 • Page 77: Colocação Em Serviço

  Máscara respiratória A máscara está em conformidade com a norma EN 136. Consultar o manual de utilização da máscara respiratória específica ao modelo. Garrafa de ar As garrafas utilizadas com os aparelhos respiratórios podem ser de metal ou compósitos e devem conter ar respirável conforme a norma EN 12021.
 • Page 78 Em caso de situação difícil ou de emergência (por exemplo: ferimentos corporais ou dificuldades respiratórias), se o utilizador precisar de um fornecimento suplementar de ar respirável, basta-lhe apenas premir o botão by-pass da tampa da válvula de comando para aumentar o débito de ar respirável que chega à máscara. Após a utilização •...
 • Page 79: Peças Sobresselentes

  Trompa de chamada: A pedido PEÇAS SOBRESSELENTES As peças sobresselentes do aparelho FENZY AERIS MINI são apresentadas através de vistas separadas na lista de preços das peças sobresselentes (preços e referências), disponível mediante simples pedido. ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO Todos os aparelhos HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS são concebidos de maneira a poderem ser conservados pelo utilizador, mas exigem sempre um mínimo de competências e de materiais apropriados.
 • Page 80 Proceder a um controlo completo do aparelho (funcionamento e hermeticidade) após a substituição de peças sobresselentes. Certas peças tem parafusos selados com um verniz vermelho que atesta a garantia da montagem das peças na HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Toda peça que não disponha deste selo isentaria o fabricante de qualquer responsabilidade em caso de mau funcionamento da mesma.
 • Page 81 HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS 17%) • • • • • • • • • • FENZY AERIS MINI • • • • • • • • • HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, • RU-1...
 • Page 82 FENZY AERIS MINI (P . 1) FENZY AERIS MINI FENZY AERIS MINI • • • • . 2) • • • 200 - 300 • • • • ( ). ( ). FENZY AERIS MINI • SA 5000 (P . 3) •...
 • Page 83 20 / 40 / 100 / (0,9 - 300 FENZY AERIS MINI -15° C +60 ° C • 15° C • • FENZY AERIS MINI. • • • ). ( . 5a) • ). ( . 5b) • • •...
 • Page 84 • Air Klic, • SX-PRO • • • • • • • • EN 12021, , . . • • • • • • • • • 5° C 50° C. RU-4...
 • Page 85 HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS; HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, +5 ° C - +45 ° C: . .) • TESTAIR III: • • • • FENZY AERIS MINI HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS.
 • Page 86 1 раз в 6 1 раз в специализированной год года лет 10 лет мастерской по обслуживанию Маска X(3) Легочный автомат (на X (1) выбор) X (1) Редуктор Баллон сжатого воздуха Вентиль баллона HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. RU-6...
 • Page 87: Návod Na Použitie

  Vlastníctvo tohto návodu neopráv uje automaticky jeho vlastníka na používanie dýchacieho prístroja, pretože iba príslušný tréning umož uje dodržanie bezpe nosti. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sa zrieka akejko vek zodpovednosti v prípade nedodržania pokynov nachádzajúcich sa v tomto návode. KATEGÓRIA OCHRANY A POUŽITIA Tento materiál je ur ený...
 • Page 88 Prístroj FENZY AERIS MINI môže by vybavený variantom nádychového ventilu typu SX-PRO, v takomto prípade prebehne spustenie pretlaku v maske automaticky pri prvom nadýchnutí užívate a.
 • Page 89: Uvedenie Do Prevádzky

  Ak je zobrazený tlak nižší, nepoužívajte prístroj, pretože jeho výdrž by bola menšia. Prístroj je potrebné skontrolova a doplni . • Skontrolujte, i uzatváracia plomba prenosného vaku nie je poškodená ani zlomená. Ak je, nepoužívajte FENZY AERIS MINI. V prípade použitia s nižšími tlakmi vzduchu je výdrž prístroja znížená...
 • Page 90: Bežná Údržba

  V prípade náro nej alebo naliehavej situácie (napr.: telesné poranenia alebo ažkosti s dýchaním), ak užívate potrebuje doplnkový prísun dýchate ného vzduchu, sta í mu stla i tla idlo by-pass krytu nádychového ventilu, aby sa zvýšil prietok dýchate ného vzduchu, privádzaného do masky.
 • Page 91: Náhradné Diely

  Signaliza ná trúbka: Na požiadanie NÁHRADNÉ DIELY Náhradné diely prístroja FENZY AERIS MINI sú znázornené pomocou rozložených poh adov v cenníku náhradných dielov (cena a referen ná zna ka), ktorý je dostupný na požiadanie. PODPORA A ŠKOLENIE Všetky prístroje HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sú zostrojené tak, aby ich mohol udržiava užívate , ale vyžadujú...
 • Page 92 Pre rezervné skladové zásoby Nie, ak je prístroj hermeticky zabalený Poznámka: Ak chcete pozna zloženie súprav, pozrite si cenník náhradných dielov, alebo kontaktujte spolo nos HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS. Po každej výmene náhradných dielov vykonajte úplnú kontrolu prístroja ( innos a nepriepustnos ).
 • Page 93 Innehav av detta meddelande innebär inte med automatik att innehavaren har rätt att använda en andningsapparat, detta kan bara medges efter genomgången lämplig utbildning. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS avsäger sig allt ansvar i de fall där man har åsidosatt de rekommendationer som detta dokument innehåller.
 • Page 94 För reglerventiler av typ SA 5000 eller SA 5000 ZENITH, gäller att ett kopplingsstycke som sitter i dessa automatiskt spärrar/släpper ut trycket i masken när man stänger/öppnar snäpplåset. Apparaten av typ FENZY AERIS MINI kan på kundens begäran utrustas med en ventil av typ SX-PRO, där övertrycket i masken släpps görs automatiskt när användaren första gången andas in.
 • Page 95 IDRIFTSÄTTNING Endast apparater som genomgått regelbunden service enligt kraven i dessa anvisningar får användas. Vi rekommenderar att man gör en okulärbesiktning av trycket i lufttanken på FENZY AERIS MINI i samband med de regelbundna kontrollerna. Villkor för användning av apparaten -15°...
 • Page 96: Dagligt Underhåll

  Vid svåra situationer eller vid nödlägen (till exempel: kroppsskada eller andningssvårigheter), om användaren behöver ytterligare tillförsel av luft, räcker det att trycka på knappen på förbikopplingen på reglerventilen för att öka tillförseln av luft i ansiktsmasken. Efter användning • Ta av reglerventilen genom att trycka samtidigt på knapparna till Air Klic samtidigt som du lutar huvudet bakåt (se avsnittet om reglerventilen).
 • Page 97 Signallur: På begäran RESERVDELAR Reservdelarna för apparaten FENZY AERIS MINI visas med hjälp av sprängskisser i prislistan för reservdelar (pris och referens) som kan får på begäran. KUNDTJÄNST OCH UTBILDNING För HONEYWELL för märket för Alla apparaterav underhållas av för att för för för konstruerade för är för PRODUKTER användaren RESPIRATORISKA SÄKERHET, den kompetens och de rätta för man de kräver skeppsdockaviss verktygenen.
 • Page 98 För apparater som hålls i beredskap Inte för apparater som är hermetiskt förseglade OBS: För att veta vad satserna innehåller kan man studera reservdelslistan eller kontakta HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS för vidare information. En fullständig kontroll av apparaten (funktion och täthet) skall göras så snart man har ersatt en del på denna.
 • Page 99 Onaylanan bütün konfigürasyonları ö renmek için istek üzerine kullanılabilen konfigürasyonlar tablosuna ba vurunuz. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS bütün ürünlerini sürekli geli tirmek için çalı tı ından tedarik edilen malzeme ile ilgili her an de i iklik yapılabilir. Buna kar ılık, malzemenin her türlü de i iminde i bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar, ekilli açıklamalar ve tanımların geçersiz sayılması...
 • Page 100 SA 5000 veya SA 5000 ZENITH supaplar olması durumunda, bunlar içerisinde yer alan bir ba lama kontrol parçası, talep supabının supabına esnasında maske içerisindeki a ırı basıncı otomatik olarak durdurur/harekete geçirir. FENZY AERIS MINI cihazı SX-PRO tipi talep supabı donanımlı olabilirler, bu durumda maskenin içerisindeki fazla basıncın harekete geçirilmesi kullanıcının ilk nefes alı ında otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Page 101 ÇALI TIRMA Bu el kitabında yer alan talimatlara uygun olarak düzenli olarak bakımı yapılmı olan cihazların kullanılmasına izin verilmektedir. Güvenlik için düzenli tefti lerinden sonra FENZY AERIS MINI i esinin dolum durumunun görsel olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. Cihazın kullanım ko ulları...
 • Page 102 Zor veya acil bir durum kar ısında (örne in: bedensel yaralanmalar veya solunum zorlukları), e er kullanıcının solunabilir hava için ek bir deste e ihtiyacı varsa, maskeye gelen solunabilir hava debisini artırmak amacıyla kullanıcının talep supabı kapa ındaki by-pass dü mesine basması...
 • Page 103 Ça rı kornası: Talep üzerine ÇIKARILAB L R PARÇALAR FENZY AERIS MINI cihazının çıkarılabilir parçaları, sadece talep edilmek üzere temin edilebilecek çıkarılabilir parçalar tarifesinde (fiyat ve referanslar) gösterilmi lerdir. YARDIM VE E Bütün HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS cihazları, bakımı kullanıcı tarafından yapılacak ekilde tasarlanmı lardır, ancak bununla birlikte asgari bir yetenek ve uygun malzemeler gerektirmektedir.
 • Page 104 Rezerv stokları için Cihaz hermetik olarak ambalajlandıysa gerekli de il Not: Kitlerin olu umunu görmek için yedek parça tarifesine bakınız veya HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS irketi ile irtibat kurunuz. Her yedek parça de i iminin ardından cihazı komple kontrol edin (çalı ma ve sızdırmazlık) .
 • Page 105: After Sales Services

  AFTER SALES SERVICES HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS 58, AVENUE DE LA FERTE MILON BP 98 - 02600 VILLERS COTTERETS - FRANCE Tel : +33 (0)3 23 96 50 81 Fax : +33 (0)3 23 72 68 78 CERTIFICATION EUROPEENNE : Directive 89/686/CE, Directive 97/23/CE...

Table of Contents