Table of Contents
 • InformaţII Generale
 • Instrucţiuni de Siguranţă
 • Reglarea Temperaturii
 • Service Garanţie
 • Środki OstrożnośCI
 • Instalacja I Warunki Pracy Urządzenia
 • Regulacja Temperatury
 • Všeobecné Informácie
 • Bezpečnostné Pokyny
 • Inštalácia a Prevádzkové Podmienky Spotrebiča
 • Regulácia Teploty
 • Informácie O Ochrane Životného Prostredia
 • Informazioni Generali
 • Istruzioni DI Sicurezza
 • Regolazione Della Temperatura
 • Všeobecné Informace
 • Bezpečnostní Pokyny
 • Regulace Teploty
 • Vorbereitung des Geräts
 • Algemene Informatie
 • Vóór de Ingebruikname
 • Temperatuur Instellen
 • Schoonmaak en Onderhoud
 • Información General
 • Instrucciones de Seguridad
 • Regulación de la Temperatura
 • Servicio de Garantía
 • Instruções de Segurança
 • Regulação da Temperatura
 • Informations Generales
 • Installation Et Conditions de Fonctionnement de L'appareil
 • Préparation de L'appareil
 • Dégivrage Et Nettoyage
 • Общие Сведения
 • Правила Техники Безопасности
 • Подготовка Прибора К Работе
 • Первое Использование
 • Регулировка Температуры

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
ADN 231
ADN 231 BK
Instruction manual
Instructiuni de utilizare
Instrukcja obsługi
Návod na obsluhu
Manuale d'istruzione
Návod k instalaci a obsłużę
Betriebsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Mode d'emploi
Инструкция по эксплуатации
GB
RO
PL
SK
IT
CZ
DE
NL
ES
PT
FR
RU

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Whirlpool ADN 231

 • Page 1 ADN 231 ADN 231 BK Instruction manual Instructiuni de utilizare Instrukcja obsługi Návod na obsluhu Manuale d’istruzione Návod k instalaci a obsłużę Betriebsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de instruções Mode d’emploi Инструкция по эксплуатации...
 • Page 3: General Information

  Dear Customer, CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. If instructions are not followed, there is a risk of injury, damage of the appliance and loss of the right to free warranty service. The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe the instructions contained in this manual.
 • Page 4 WARNING: risk of fire / flammable materials. Do not damage the appliance refrigeration system. It contains the refrigerant gas R600a. If the refrigeration system is damaged: Do not use any open flame. • Avoid sparks ― do not turn on any electrical appliances or lighting fixtures. •...
 • Page 5 When positioning the appliance, be careful that the electrical cord isn’t – squeezed in order to avoid its damage. Do not store heavy objects such as cooling devices, furniture or other devices next the appliance in such a way that they could squeeze and damage the electrical cord.
 • Page 6: Installation And Operating Conditions

  DESCRIPTION OF THE APPLIANCE, BASIC PARTS See fig. 1, page 1 On/ off switch for interior light Adjustable height shelves I -(ON) O –(OFF) Thermostat knob Thaw water channel cleaner Thermostat indicator Condenser Electricity supply indicator * Compressor Interior light block (LED) Carbon filter * When the appliance is connected to the electricity supply, the green indicator light is illuminated.
 • Page 7: Temperature Regulation

  take out the board. Strip adhesive tapes off and open the door. Remove the spacer above the door. When positioning the appliance in chosen location, it will move more easily into position if you • lift the front a little and incline it backward allowing it to roll on its casters. Take two supports from the bag and insert them into the guides at the top back part of the •...
 • Page 8 REGULARLY CLEAN THE APPLIANCE. Remember that before cleaning the back part of the appliance body you must disconnect the appliance from the electrical energy supply socket by pulling the plug out of the electricity outlet. Protect the appliance inner surfaces and plastic parts from fats, acids and •...
 • Page 9: Environmental Protection Information

  Product data sheet Model ADN 231 ADN 231 BK Total gross volume, L Net volume, L Dimensions (H x W x D), cm 173 x 60 x 60...
 • Page 10: Informaţii Generale

  STIMAŢI DOMNI ŞI DOAMNE! Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni. Dacă instrucţiunile nu sunt urmate, există riscul producerii de accidente, defecţiuni la aparatură şi pierderea dreptului de service gratuit ce intră în condiţiile de garanţie. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă.
 • Page 11 AVERTISMENT: Nu deterioraţi sistemul frigorific al aparatului. Conţine agent refrigerant R600a. Dacă sistemul frigorific este defect: Nu folosiţi foc deschis. • Evitaţi scânteile – nu porniţi nici un aparat electric sau instalaţii de iluminat. • Aerisiţi imediat încăperea: în cazul defectării sistemului de răcire, încăperea (a •...
 • Page 12 ATENŢIE! Nu scoateţi capacul lămpii cu diode luminescente (LED)! Dacă – frigiderul este prevăzut cu cu diode luminescente (LED) dar lumina nu funcţionează, luaţi legătura cu un tehnician de întreţinere pentru înlocuire acesteia. Lampa poate fi înlocuită numai de către un tehnician de întreţinere! Cerințe pentru utilizarea în siguranță: Dacă...
 • Page 13: Reglarea Temperaturii

  POZIŢIONARE, RACORDAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE Poziţionare: • Acest aparat poate fi instalat la interior într-un loc uscat şi bine ventilat în care temperatura ambiantă corespunde cu clasa climatică indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului. ATENŢIE! Aparatul nu trebuie pus în funcţiune într-o încăpere neîncălzită sau în balcon.
 • Page 14 TEMPERATURA COMPARTIMENTUL FRIGIDER POATE VARIA ÎN FUNCŢIE TEMPERATURA DIN EXTERIOR ŞI CÂT DE DES AU FOST ÎNCHISE ŞI DESCHISE UŞILE APARATULUI. Astfel, recomandăm: poziţionaţi aparatul departe de surse de căldură,uşa aparatului nu trebuie lăsată deschisă. DACĂ ÎNCĂPEREA ESTE RĂCOROASĂ, APARATUL VA RĂCI MAI PUŢIN. Altfel, temperatura in interiorul aparatului poate creşte.
 • Page 15: Service Garanţie

  PROBLEME DE FUNCŢIONARE ŞI SOLUŢIILE ACESTORA (REMEDIERE DEFECTE) . Ce se întâmplă dacă ... Aparatul este conectat la reţeaua de alimentare, dar nu funcţionează şi • indicatorul de alimentare cu electricitate nu este aprins. Asiguraţi-vă că instalaţiile de alimentare la sursa de curent electric funcţionează. Asiguraţi-vă ca fişa să fie corect introdusă în priză.
 • Page 16 Foaie DE DATE TEHNICE Model ADN 231 ADN 231 BK Volum brut total, L Volum net total, L Dimensiuni, cm 173 x 60 x 60 Suprafaţa poliţelor , dm Clasa climatică N (+16 °C - +32°C) Gama de temperaturi de produse, °C...
 • Page 17: Środki Ostrożności

  SZANOWNI PAŃSTWO! PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA. przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się, uszkodzenia urządzenia oraz utraty prawa do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji. Instrukcję...
 • Page 18 OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczać do uszkodzenia układu chłodniczego. W przypadku uszkodzenia układu chłodniczego: Nie używać otwartego ognia • Nie używać urządzeń iskrzących - nie włączać sprzętu elektrycznego i • oświetleniowego. Niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie: należy przewietrzyć przez kilka minut • pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie (pomieszczenie to musi mieć przynajmniej 4 m3;...
 • Page 19 przyciskać wtyczki przewodu zasilającego tylną ścianą lodówki. Uszkodzona wtyczka może być przyczyną pożaru! UWAGA! ZAKAZANE ZDJĄC KAPTUR LAMPY (LED). Jeśli w urządzeniu – chlodnyczym jest zamontowana lampa LED i oświetlenie nie pracuje, prośba zwracać sie do przedstawiciela serwisu ze względu jej zmiany. Zmienić lampe mogę...
 • Page 20: Instalacja I Warunki Pracy Urządzenia

  INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA Instalowanie: • Chłodziarkę ustawić w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze otoczenia, która jest podana w karcie produktu. UWAGA! Chłodziarki nie użytkować w pomieszczeniu nieogrzewanym. Ustawić chłodziarkę z dala od źródeł ciepła – kuchenek, kaloryferów, bezpośrednich promieni słonecznych.
 • Page 21 Temperatura może być regulowana w pięciu pozycjach. 0 = sprężarka wyłączona UWAGA! Napięcie nie jest odłączone. 1 = najwyższa temperatura (chłodzenie minimalne) 5 = najniższa temperatura (chłodzenie maksymalne) TEMPERATURA W KOMORZE CHŁODZIARKI MOŻE ULEC ZMIANIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY OTOCZENIA ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI OTWIERANIA DRZWI CHŁODZIARKI. W zimnym pomieszczeniu chłodziarka chłodzi w mniejszym stopniu, co może być...
 • Page 22 USTERKI I ICH USUWANIE. Jeżeli... • Chłodziarka włączona do gniazdka zasilającego nie działa i nie pali się wskaźnik napięcia. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna w Państwa mieszkaniu jest sprawna. Sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka. • Urządzenie pracuje zbyt głośno. Sprawdzić, czy chłodziarka jest stabilna i stoi na równej powierzchni.
 • Page 23 Dane techniczne produktu dot. urządzeń chłodniczych Model ADN 231 ADN 231 BK Pojemność całkowita brutto, L Pojemność użytkowa netto, L Wysokość x szerokość x głębokość, cm 173 x 60 x 60 Powierzchnia polek, dm Klasa klimatyczna N (+16 °C - +32°C) Zakres temperatur produktów, °C...
 • Page 24: Všeobecné Informácie

  VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI! NÁVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO PREŠTUDUJTE. Ak jeho pokyny nebudú dodržané, hrozí riziko úrazu, poškodenia spotrebiča a straty práva na bezplatný záručný servis. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z nedodržiavania zásad umiestených v tomto návode. Odporúčame vám uschovať si návod po celú dobu používania spotrebiča. Pri ďalšom predaji spotrebiča odovzdajte návod na použitie novému vlastníkovi spotrebiča.
 • Page 25 Spotrebič sa musí používať iba na uchovávanie potravín. – V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani kvapaliny. – Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do – spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. Po vybalení spotrebiča sa presvedčite, že je kompletný, že nie je poškodené –...
 • Page 26 UPOZORNENIE! Neotvárajte kryt LED osvetlenia. Ak je použité LED – osvetlenie, v prípade jeho poškodenia a potrebnej výmeny kontaktujte servisného technika! Podmienky bezpečnej prevádzky: Ak je spotrebič odpojený zo zásuvky (pri čistení, presúvaní na iné miesto atď.), – môže sa znova zapnúť až po 15 min. Spotrebič...
 • Page 27: Inštalácia A Prevádzkové Podmienky Spotrebiča

  INŠTALÁCIA A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SPOTREBIČA Umiestnenie: Tento spotrebič môžete nainštalovať do suchého a dobre vetraného interiéru, kde teplota • prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča. VAROVANIE! Spotrebič sa nesmie prevádzkovať v nevykurovanej miestnosti. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, ako je kuchynský...
 • Page 28: Regulácia Teploty

  REGULÁCIA TEPLOTY Teplota sa reguluje otáčaním kolieska termostatu 2 (obr. 1, str. 1) niektorým smerom. Otáčaním gombíka termostatu v smere pohybu hodinových ručičiek sa teplota v tomto priestore znižuje. Po zatvorení dverí spotrebiča sa na indikátore 3 (obr. 1) vidno teplota termostatu. Teplota sa reguluje na stupnici s piatimi číslicami.
 • Page 29: Informácie O Ochrane Životného Prostredia

  PROBLÉMY PRI PREVÁDZKE A ICH RIEŠENIE. Čo robiť ak … • Spotrebič je pripojený k sieti, nefunguje však a kontrolka napájacieho napätia nesvieti. Skontrolujte, či máte v poriadku elektroinštaláciu. Skontrolujte, či je vidlica správne zasunutá do elektrickej napájacej zásuvky. • Hluk sa zosilnil. Skontrolujte, či je spotrebič postavený stabilne na rovnom mieste. Do vodorovnej polohy sa vyrovnáva nastavením predných nožičiek.
 • Page 30 Informační list Modell ADN 231 ADN 231 BK Celkový objem, L Užitkový objem, L Rozmery (V x Š x H), cm 173 x 60 x 60 Rozmery poličiek, dm Klimatická trieda zariadenia N (+16 °C - +32°C) Rozsah produktu teploty, °C...
 • Page 31: Informazioni Generali

  LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI! Se non si seguono le istruzioni c’è il rischio di infortunio, danneggiamento dell’apparecchio e perdita del diritto al servizio di garanzia gratuito. Si raccomanda di conservare il Manuale di istruzioni durante l’intero periodo di utilizzo dell’apparecchio. In caso di vendita dell’apparecchio si prega di passare il Manuale di istruzioni al nuovo proprietario.
 • Page 32 Una volta disimballato l’apparecchio, assicurarsi che sia completo, che il corpo – e il cavo elettrico non siano danneggiati. È proibito utilizzare un apparecchio tecnicamente danneggiato. – I l presente apparecchio può essere usato da bambini (di almeno 8 anni di età) –...
 • Page 33 di malfunzioni, contattate il servizio di assistenza clienti. Se l’apparecchio è stato scollegato (per essere pulito, spostato, etc.) PUÒ – ESSERE RIPETUTAMENTE ACCESO DOPO 15 MIN. L’apparecchio non può essere smaltito per mezzo del fuoco. – Non collocare dispositivi elettrici in funzione (forni a microonde, asciugacapelli, –...
 • Page 34: Regolazione Della Temperatura

  • Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e non deve toccare la parete. Se necessario, regolare l'altezza del dispositivo regolando i piedi di regolazione: girandoli in senso orario, il lato frontale del dispositivo si solleva, girandoli in senso antiorario, si abbassa. Se il dispositivo è...
 • Page 35 SCONGELAMENTO. PULIZIA E MANUTENZIONE IL VANO FRIGORIFERO SI SCONGELA AUTOMATICAMENTE. Le gocce di ghiaccio che si formano sulla parete posteriore del vano frigorifero si scongelano durante il periodo in cui il compressore non funziona e l'acqua scongelata scorre nel canale di drenaggio dell'acqua fino al vassoio sopra. PULIRE REGOLARMENTE IL DISPOSITIVO.
 • Page 36 è incollata sulla parete del vano frigorife. Scheda tecnica del prodotto Modello ADN 231 ADN 231 BK Volume lordo totale, L Volume netto, L Dimensioni d’ingombro (A x L x P) in cm 173 x 60 x 60...
 • Page 37: Všeobecné Informace

  VÁŽENÍ KLIENTI! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče a ztráty nároku na bezplatný záruční servis. Wýrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním zásad obsažených v tomto návodu. Doporučujeme, abyste tento návod k obsluze uschovávali po celou dobu, kdy spotřebič vlastníte.
 • Page 38 Tento spotřebič není určen pro skladování výbušných látek, jako jsou – aerosolové plechovky s hořlavým pohonným plynem. Je zakázáno ukládat benzin a jiné hořlavé kapaliny v blízkosti spotřebiče. – Spotřebič se musí používat pouze k skladování potravin. – Zajištění bezpečnosti dětí a zranitelných osob Tento spotřebič...
 • Page 39 způsobem, že by mohly stisknout a poškodit elektrický kabel. To by mohlo způsobit zkrat a požár. Ujistěte se, že zástrčka elektrického kabelu není přitisknuta zadní stěnou – spotřebiče nebo jinak poškozená. Poškozená zástrčka může způsobit požár! POZOR! Nesnímejte kryt ze světelné emisní (LED) diody! Pokud je chladicí –...
 • Page 40: Regulace Teploty

  UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ K SÍTI Umístění: • Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče. VAROVÁNÍ! Spotřebič se nesmí používat v nevytápěné místnosti nebo pod přístřeškem. Umístěte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, například kuchyňského sporáku/trouby, radiátorů...
 • Page 41 Teplota v prostoru chladničky se může lišit v závislosti na okolní teplotě, množství potravin, teplotě potravin a četnosti otvírání a zavírání dveří spotřebiče. JE-LI V MÍSTNOSTI CHLADNO, SPOTŘEBIČ CHLADÍ MÉNĚ. Teplota ve spotřebiči se tudíž může zvýšit. Pomocí kolečka termostatu nastavte nižší teplotu. Teplota vína o C Poloha termoregulátoru Vyznače...
 • Page 42 Při kontaktování je nutné uvést model a číslo chladničky. Tyto údaje najdete na typovém štítku výrobku nalepeném na levé stěně prostoru chladničky. Informační list Identifikační značka modelu ADN 231 ADN 231 BK Celkový hrubý objem, l Užitný objem, l Celkové rozměry v cm 173 x 60 x 60 Plošný...
 • Page 43 Liebe Kundin, lieber Kunde, jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen. Bei Nichtbeachtung der in der Gebrauchsanweisung genannten Anweisungen besteht die Gefahr der Beschädigung des Geräts und des damit verbundenen Verlusts des Rechts auf Garantieleistungen. Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die Folge der Nichteinhaltung inder vorliegenden Gebrauchsanweisung angeführten Prinzipien sind.
 • Page 44 WARNUNG: Brandgefahr / brennbare Materialien. Das Kühlsystem des Geräts nicht beschädigen. Verwendetes Kühlmittel R600a. Falls das Kühlsystem beschädigt ist: Kein offenes Feuer verwenden. • Funkenschlag vermeiden, keine elektrischen sowie Beleuchtungsgeräte • einschalten. Den Raum sofort durchlüften. Im Falle einer Beschädigung des Kühlkreislaufs •...
 • Page 45 Mehrfachstecker oder zweiadrige Verlängerungskabel ohne Nullleiter verwenden Um jegliches risiko auszuschliessen, darf ein schadhaftes netzkabel nur vom  hersteller, dessen wartungsmeister Oder einer entsprechend ausgebildeten person ausgewechselt werden. Beachten Sie bitte beim Aufstellen des Kühlgeräts, dass dieser das Netzkabel  nicht beschädigt.
 • Page 46: Vorbereitung Des Geräts

  BESCHREIBUNG DES GERÄTS, HAUPTBESTANDTEILE Siehe Seite 1. Abb. 1 Schalter: | - ein. O – aus. Regal Reinigungsinstrument für die Temperaturregler Tauwasserauffangrinne Anzeige der Temperaturregelung Kondensator Stromanzeige (grün)* Kompressor Leuchte (LED) Kohlenstofffilter * Die aufleuchtende grüne Signallampe 4 zeigt an, dass der Kühlschrank ans Netz angeschaltet ist. In Kühlschränken mit Ventilator schaltet sich der Ventilator mit ein und arbeitet ununterbrochen.
 • Page 47 • Neigen Sie beim Aufstellen den Vorderteil des Kühlschranks ein wenig nach hinten, dann können Sie ihn auf den Rädchen leicht an den gewünschten Platz rollen. • Zwei Abstandshalter (1) aus dem Beutel herausnehmen und in die Halterungen (2) auf der Rückseite des Gerätes einsetzen (siehe abb.
 • Page 48 • Bewahren Sie die Innenoberflächen des Geräts und alle Kunststoffteile vor Fett, Säure, Soßen. Falls Sie unabsichtlich davon ausgießen, reinigen Sie die betroffenen Flächen sofort mit warmem Seifenwasser oder Spülmittel. Reiben Sie sie anschließend trocken. • Reinigen Sie die Türdichtung regelmäßig. Reiben Sie sie trocken. •...
 • Page 49 Servicevertreter in Ihrer Nähe. Geben Sie dabei unbedingt Modell und Gerätenummer. Diese Angaben finden Sie auf der Geräteetikette an der linken Außenwand des Kühlfachs. Produktdatenblatt Model ADN 231 ADN 231 BK Gesamtbruttovolumen, L Nutzinhalt Kühlteil, l Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe), cm 173 x 60 x 60 Aufstellfläche, dm...
 • Page 50: Algemene Informatie

  Geachte Klant! Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico’s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg het vervallen van de volledige garantie. Producent steelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die uit het niet nagaan van de aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing voortvloeit.
 • Page 51 WAARSCHUWING: Wanneer de apparaat wordt afgedankt, dient dit volgens de landelijke wetgeving plaats te vindenWAARSCHUWING: risico op brand / ontvlambare materialen. Zorg dat het koelsysteem van de koelkast niet wordt beschadigd. Indien het koelsysteem wordt beschadigd: Geen vuur gebruiken. • Vermijd vonken ―...
 • Page 52 Om gevaar te voorkomenvermijden mogen beschadigde voedingskabels enkel – door de fabriek, een onderhoudstechnicus of iemand met gelijkwaardige ervaring vervangen worden. Indien de koelkast voorzien is van de speciale voedingskabel, kan deze enkel – vervangen worden door een gelijksoortige kabel die door de fabrikant wordt geleverd.
 • Page 53 De koelkast dient uitsluitend in verticale positie te worden vervoerd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die berokkend wordt bij het niet respecteren van de vervoeraanwijzingen. BESCHRIJVING VAN DE KOELKAST, BASISONDERDELEN Zie afb. 1, pagina 1 Aan- / uit schakelaar voor binnenlicht Thermostaatknop Zuiveringsinstallatie Schaal van de thermostaat...
 • Page 54: Vóór De Ingebruikname

  VÓÓR DE INGEBRUIKNAME De werkzaamheden kunnen het beste door 2 personen worden uitgevoerd. • Pak de koelkast uit. Til de koelkast uit de schuimbasis. Verwijder het plakband. • Verwijder alle roodgekleurde onderdelen van de rekken. Tijdens het opstellen, schuiven en optillen is het verboden om aan de deurhandgrepen te grijpen, aan de gleuf aan de achterkant van de koelkast te trekken of compressor aan te rakken.
 • Page 55 REINIG DE KOELKAST REGELMATIG. Vergeet niet om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u ontdooit en de achterkant van de koelkast schoonmaakt. • Vermijd dat de interne oppervlaktes en de plastic onderdelen in aanraking komen met vetten, zuren en sauzen.
 • Page 56 Product Informatieblad Model ADN 231 ADN 231 BK Totaal volume van de koelkast, L Nuttig volume van de bewaringsafdeling, L De buitenmaat van de installatie, cm: 173 x 60 x 60...
 • Page 57: Información General

  ESTIMADOS SEÑORES, LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. Si no se siguen correctamente las instrucciones, hay riesgo de heridas, deterioro del aparato y pérdida del derecho al servicio gratuito de garantía. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan resultar de no seguir las indicaciones incluidas en el presente manual.
 • Page 58 ADVERTENCIA: riesgo de incendio / materiales inflamables. No dañe el circuito de refrigeración del aparato. Contiene gas refrigerante R600a. Si se daña el sistema de refrigeración: No acerque ninguna llama al aparato. • Evite el riesgo de que salten chispas, no encienda ningún aparato eléctrico ni •...
 • Page 59 En el momento de instalar el aparato, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable – eléctrico. Si coloca objetos pesados como climatizadores u otros electrodomésticos cerca del frigorífico, asegúrese de que no pueden pisar ni dañar el cable eléctrico. Esto podría provocar un cortocircuito y un fuego en el cable.
 • Page 60 DESCRIPCIÓN DEL APARATO, PARTES BÁSICAS Ver. página 1, fig. 1 Interruptor de encendido/ apagado para luz Estantes regulables interior: I - (encendido) O - (apagado). Mando del termostato Tubo de agua de deshielo Indicador del termostato Condensador Indicador de suministro de energía eléctrica* Compresor Bloque luz interior (LED) Filtro de carbón...
 • Page 61: Regulación De La Temperatura

  El aparato deben esperarse 4 horas al menos antes de ser conectado a la red. Si esto no se hace, el compresor del aparato puede fallar. REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA La temperatura de la nevera se controla girando el mando del termostato 2 (fig.1) hacia un lado u otro.
 • Page 62 • Al menos una vez al año, quite el polvo de la parte posterior del cuerpo del aparato y del compresor. Para ello puede utilizar un cepillo suave, un paño electrostático o un aspirador. • No utilice detergentes que contengan partículas abrasivas, ácidos, alcohol o benceno para limpiar superficies internas y externas de electrodomésticos.
 • Page 63: Servicio De Garantía

  Encontrará estos datos en la etiqueta del producto que está pegada en la pared del compartimiento del aparato. Datos técnicos del product Modelo ADN 231 ADN 231 BK Total gross volume, L Volumen neto, L Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad), cm 173 x 60 x 60 Ancho de las baldas, dm La clase climática...
 • Page 64: Instruções De Segurança

  Leia atentamente o manual de instruções. O não cumprimento das instruções pode dar origem a ferimentos, danos no aparelho e perda do direito à assistência gratuita ao abrigo da garantia. O produtor não se responsabiliza pelos danos resultantes do incumprimento das regras descritas no presente manual.
 • Page 65 É proibido utilizar um aparelho tecnicamente danificado.  O presente equipamento não destina-se a ser utilizadopor pessoas (incluindo  crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do aparelho, excluindo situações em que estiverem sob supervisão ou procederem de acordo com a instrução de utilização do aparelho, transmitida pela pessoa responsável pela sua segurança.
 • Page 66 Se o aparelho estiver avariado e não for possível repará-lo com as recomendações por nós fornecidas, desligue-o da tomada, abra as portas e contacte o especialista da assistência. Somente um representante da assistência pode solucionar todos os problemas técnicos ou avarias relacionadas com a construção.
 • Page 67: Regulação Da Temperatura

  Não tape os orifícios de ventilação no topo dos aparelhos – tem de haver uma boa circulação • de ar à volta do aparelho. O não cumprimento desta norma faz com que o aparelho consuma mais energia eléctrica e seu compressor pode sobreaquecer. Se o aparelho for colocado num canto, deve ser deixada uma folga de pelo menos 3 cm.
 • Page 68 A temperatura no compartimento do frigorífico pode variar dependendo da temperatura ambiente, da quantidade de produtos alimentares, da temperatura dos produtos alimentares e da frequência com que a porta do aparelho é aberta e fechada. Se a divisão estiver fresca, o aparelho arrefece menos. Por conseguinte, a temperatura no aparelho pode subir.
 • Page 69 Encontrará estes dados no rótulo do produto, que está colado na parede esquerda do compartimento do frigorífico. Informação técnica Modelo ADN 231 ADN 231 BK Volume total bruto (L) Volume total alimentos (L) Dimensões (AxLxP), cm 173 x 60 x 60 Area de prateleiras (dm Classe de climatização...
 • Page 70: Informations Generales

  LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE MODE D’EMPLOI. Respectez scrupuleusement ces instructions afin d’éviter tout risque de blessure, d’endommagement de l’appareil. Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non conforme aux instructions. Nous vous conseillons de conserver ce Mode d’emploi durant toute la durée d’utilisation de l’appareil.
 • Page 71 Cet appareil doit être uniquement utilise pour entreposer les denrées  alimentaires Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les  enfants) à aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ainsi que par des personnes manquant d’expérience et de connaissances à moins que cette utilisation s’effectue sousla surveillance ou en accord avec la notice d’utilisation remise par les personnes responsables de la sécurité.
 • Page 72: Installation Et Conditions De Fonctionnement De L'appareil

  vous qu’ils ne risquent pas d’écraser ou d’endommager le câble électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire prendre feu au câble. Ne pas retirer le couvercle de l’éclairage LED intérieur. En cas de mauvais  fonctionnement, veuillez contacter le service clientèle pour toute assistance. Si l’appareil ne marche pas et qu’il n’est pas possible de le reparer a l’aide de ce mode d’emploi, debranchez-le, ouvrez les portes, et appelez un service specialise seul un operateur du service apres-vente peut remedier a...
 • Page 73: Préparation De L'appareil

  Les distances minimums des sources de chauffage: - des cuisinières électriques, à gaz et autres - 30 mm, - des poêles à fuel ou à charbon - 300 mm, - des fours de cuisine encastrables - 50 mm • Ne recouvrez pas les grilles d’aération sur le dessus de l’appareil – et assurez-vous que l’air puisse circuler librement tout autour de celui-ci.
 • Page 74: Dégivrage Et Nettoyage

  Vous pouvez régler la température sur graduations. 0 = Le compresseur est éteint. Le courant électrique n’est pas enlevé! 1 = température maximale (refroidissement minimum) 5 = température minimale (refroidissement maximum) LA TEMPERATURE A L’INTERIEUR DE L’APPAREIL PEUT VARIER EN FONCTION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE, DE LA QUANTITE D’ALIMENTS ENTREPOSES A L’INTERIEUR DE L’APPAREIL, ET DE LA FREQUENCE D’OUVERTURE DES PORTES.
 • Page 75 Vous la trouverez sur l’étiquette de marquage du réfrigérateur. Fiche technique du produit Modèle ADN 231 ADN 231 BK Volume générale, L Volume utile du compartiment de conservation , L Dimensions (hauteur x longueur x largeur), en cm 173 x 60 x 60 Surface de l’ensemble d’étagères, dm...
 • Page 76: Общие Сведения

  УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. При несоблюдении перечисленных в инструкции указаний возникает опасность ранения, можно испортить прибор и лишиться права на бесплатное гарантийное обслуживание. Производитель и продавец прибора не несёт ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Рекомендуется...
 • Page 77 Используйте холодильный прибор только для хранения пищевых – продуктов. Данный холодильный прибор не предназначен для хранения – взрывчатых веществ, таких как аэрозоли с горючим газом. Запрещается хранить бензин или другие горючие жидкости возле – холодильного прибора. Требования к безопасности детей и лиц с ограниченными возможностями.
 • Page 78 прибора или иначе не повреждена. Повреждённая вилка может стать причиной пожара! ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ПЛАФОН СВЕТОДИОДНОй (LED) – лампы! Если в холодильном приборе установлена светодиодная (LED) лампа, а освещение не работает, обратитесь к сотруднику сервисного центра для ее замены. ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО...
 • Page 79: Подготовка Прибора К Работе

  ВАЖНО! Не эксплуатируйте холодильник в неотапливаемом помещении. Разместите холодильный прибор вдали от источников тепла - плиты, радиатора, прямых солнечных лучей. Холодильник не должен соприкасаться с трубопроводами отопления, газо- и водоснабжения, а также с находящимися рядом электроприборами. Минимальное расстояние от источников тепла: - от...
 • Page 80: Регулировка Температуры

  ОПИСАНИЕ ПРИБОРА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ Страницы 1 рис. 1 Выключатель Полка Очиститель жёлоба талой Регулятор температуры воды Индикатор положения терморегулятор Конденсатор Индикация электропитания Компрессор Светильник Угольный фильтр Ключи от дверей прибора вы найдёте в холодильной камере на полке. 1 ― Выключатель. Нажав на выключатель, освещение в камере хранения включается.
 • Page 81 ОТТАИВАНИЕ, УБОРКА И УХОД ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ОТТАИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. Капли льда, образующиеся на задней стенке холодильной камеры, тают во время паузы в работе компрессора, и талая вода стекает по желобку для слива талой воды в ванночку на компрессоре и оттуда испаряется. РЕГУЛЯРНО...
 • Page 82 При открывании двери холодильника снимается резиновая уплотняющая • лента. Лента загрязнена липкими продуктами питания (жиром, сиропом). Промойте уплотнитель и паз для него тёплой водой с мылом или средством для мытья посуды, вытрите насухо. Установите резиновую уплотняющую ленту на место. Повышенная температура в холодильном приборе, компрессор долго или •...
 • Page 83 Таблица общих сведении холодильного прибора Модель ADN 231 BK Полный общий объем, л Полезный объем камеры хранения, л Размеры (В x Ш x Г), cm 173 x 60 x 60 Площадь полок, дм Диапазон температур (мин. / макс.), °C oт +4 дo +14 Номинальный...
 • Page 84 N 0 0 C D 3 5 0 W H - 1 2019-09-13...

This manual is also suitable for:

Adn 231 bk

Table of Contents