Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SKH 60 B1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

HEADPHONES SKH 60 B1
HEADPHONES
Operating instructions
FEJHALLGATÓ
Kezelési útmutató
SLUCHÁTKA
Návod k obsluze
KOPFHÖRER
Bedienungsanleitung
IAN 101393
RP101393_Kopfhoerer_Cover_LB4.indd 2
SŁUCHAWKI
Instrukcja obsługi
SLUŠALKE
Navodilo za uporabo
SLÚCHADLÁ
Návod na obsluhu
14.05.14 10:03

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKH 60 B1

 • Page 1 HEADPHONES SKH 60 B1 HEADPHONES SŁUCHAWKI Operating instructions Instrukcja obsługi FEJHALLGATÓ SLUŠALKE Kezelési útmutató Navodilo za uporabo SLUCHÁTKA SLÚCHADLÁ Návod k obsluze Návod na obsluhu KOPFHÖRER Bedienungsanleitung IAN 101393 RP101393_Kopfhoerer_Cover_LB4.indd 2 14.05.14 10:03...
 • Page 2 RU101393_Ausklapp.fm Seite 1 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:26 14 English....... 2 Polski ......14 Magyar ......26 Slovenš ina ..... 38 esky ......48 Sloven ina ....... 58 Deutsch ......70...
 • Page 3 __RU101393_B4.book Seite 2 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Overview / Przegl d / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __RU101393_B4.book Seite 2 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Contents Overview ......2 Intended purpose ....4 Safety information ....4 Items supplied ..... 6 Operation ......6 Transport ......7 Cleaning ......7 Disposal ......7 Problem-solving ....8 10.
 • Page 5 __RU101393_B4.book Seite 3 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Thank you for your trust! Congratulations on your new headphones. For a safe handling of the product and in or- der to get to know the entire scope of fea- tures: •...
 • Page 6: Intended Purpose

  __RU101393_B4.book Seite 4 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Intended purpose The headphones are intended for playing sound from audio devices at a normal listen- ing volume. The device is designed for use in private households. This device must not be used for commercial purposes.
 • Page 7 __RU101393_B4.book Seite 5 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • Keep the device out of the reach of chil- dren. DANGER of accidents due to impaired perception • Never use the headphones during activities when you must be attentively aware of your surroundings, particu- larly when operating machinery or vehicles in traffic.
 • Page 8: Items Supplied

  __RU101393_B4.book Seite 6 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • Protect the cable against damage, e.g. from: - sharp edges - hot places - clamping or crushing • Do not use any astringent or abrasive cleaning agents. • To avoid any risk, do not make modifi- cations to the device.
 • Page 9: Transport

  __RU101393_B4.book Seite 7 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Transport For transportation purposes, the head- phones can be folded up to save space. 1. Figure A: Bring the headphone ear- pieces 3 and 5 to the central position by pulling out or pushing in. 2.
 • Page 10: Problem-Solving

  __RU101393_B4.book Seite 8 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 make sure you comply with the environmental regulations applicable in your country. Problem-solving If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it yourself.
 • Page 11: Technical Specifications

  __RU101393_B4.book Seite 9 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 10. Technical specifications Model: SKH 60 B1 Resistance: +/- 4 Broadband ID voltage 140 mV (WBCV): +/- 10% Sensitivity: 115 dB +/- 10% at 1 kHz Transmission range: 20 Hz - 20 kHz Plug: 3.5 mm TPS...
 • Page 12: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __RU101393_B4.book Seite 10 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 11. Warranty of the HOYER Handel GmbH Dear Customer, your device is provided with a 3 year war- ranty starting with the purchase date. In the event of product defects, you are entitled to statutory rights against the vendor.
 • Page 13 __RU101393_B4.book Seite 11 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 The warranty applies to material or factory defects. This warranty does not include product parts that are subject to standard wear and therefore can be considered wear parts; the same applies to damages at frag- ile parts, e.g.
 • Page 14 __RU101393_B4.book Seite 12 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 101393 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 15 __RU101393_B4.book Seite 13 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14...
 • Page 16: Spis Tre Ci 1. Przegl D

  PL_RU101393_Kopfhoerer.fm Seite 14 Mittwoch, 28. Mai 2014 4:50 16 Spis tre ci Przegl d ......14 U ycie zgodne z przeznaczeniem ....16 Wskazówki bezpiecze stwa16 Zakres dostawy ....18 Obs uga ......19 Transport ......19 Czyszczenie ......20 Utylizacja ......20 Rozwi zywanie problemów 21 10.
 • Page 17 __RU101393_B4.book Seite 15 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Serdecznie dzi kujemy za zaufanie! Gratulujemy Pa stwu zakupu nowych s u- chawek. Aby móc bezpiecznie pos ugiwa si urz - dzeniem i pozna ca y zakres jego mo li- wo ci, nale y stosowa si do poni szych wskazówek: •...
 • Page 18: U Ycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  __RU101393_B4.book Seite 16 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 zmienionej formie – jest dopuszczalne wy- cznie po uzyskaniu jednoznacznej, pi- semnej zgody producenta. U ycie zgodne z przeznaczeniem S uchawki s przeznaczone do odtwarza- nia d wi ku z normaln g o no ci . Urz dzenie przeznaczone jest do u ytku prywatnego.
 • Page 19 __RU101393_B4.book Seite 17 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • Opisywane urz dzenie nie jest prze- znaczone do obs ugi przez osoby (w tym równie dzieci) o ograniczonych zdolno ciach fizycznych, sensorycz- nych lub umys owych albo nieposiada- j cych wystarczaj cego do wiadczenia i/lub wiedzy, chyba e b d one korzy- sta y z niego pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze -...
 • Page 20: Zakres Dostawy

  __RU101393_B4.book Seite 18 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 OSTRZE ENIE — mo li- uszkodzenia s uchu • Przed pod czeniem s uchawek do odtwarzacza nale y ustawi niski poziom g o no ci. • Nale y unika zbyt du ej g o no ci, w szczególno ci przez d u szy okres czasu oraz w przypadku cz stego u ytkowania.
 • Page 21: Obs Uga

  __RU101393_B4.book Seite 19 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Obs uga • ca e opakowanie. • Sprawdzi , czy urz dzenie nie jest uszkodzone. Pod czanie 1. Ustawi niski poziom g o no ci ród a d wi ku. 2. Umie ci wtyczk jack w gnie dzie s uchawkowym ród a d wi ku (np.
 • Page 22: Czyszczenie

  __RU101393_B4.book Seite 20 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Czyszczenie OSTRZE ENIE przed szkodami materialnymi! • Urz dzenie nale y chroni przed kapi c lub rozbryzgiwan wod . • Do czyszczenia nie wolno stosowa ostrych lub rysuj cych rodków czyszcz cych. •...
 • Page 23: Rozwi Zywanie Problemów

  __RU101393_B4.book Seite 21 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Rozwi zywanie problemów Je eli urz dzenie dzia a niezgodnie z oczekiwaniami, nale y je w pierwszej ko- lejno ci sprawdzi wed ug poni szej listy kontrolnej. Mo e okaza si , e nie jest to du y problem i mo na go usun samo- dzielnie.
 • Page 24: Dane Techniczne

  • Sprawdzi ustawienia h do na drugiej parze s u- gniazda chawek. 10. Dane techniczne Model: SKH 60 B1 Impedancja: +/- 4 Nominalna moc 140 mV wej ciowa (WBCV): +/- 10% Czu o : 115 dB +/- 10%...
 • Page 25: Hoyer Handel Gmbh

  __RU101393_B4.book Seite 23 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 11. Gwarancja firmy HOYER Handel GmbH Drogi Kliencie, Na niniejsze urz dzenie jest udzielana 3 - letnia gwarancja obowi zuj ca od dnia jego zakupu. W przypadku usterek niniej- szego produktu kupuj cemu przys uguj wobec jego sprzedawcy stosowne ustawo- we prawa gwarancyjne.
 • Page 26 __RU101393_B4.book Seite 24 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 pie uszkodzenia i usterki nale y zg osi na- tychmiast po rozpakowaniu produktu. Naprawy dokonywane po up ywie okresu obowi zywania gwarancji p atne. Zakres gwarancji Urz dzenie wyprodukowano zgodnie suro- wymi przepisami dotycz cymi jako ci i do- k adnie skontrolowano przed opuszczeniem zak adu produkcyjnego.
 • Page 27 __RU101393_B4.book Seite 25 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • W przypadku wszystkich zapyta nale- y mie przygotowany numer artyku u IAN: 101393 oraz paragon kasowy potwierdzaj cy dokonanie zakupu. • W przypadku wyst pienia usterek w dzia aniu lub pozosta ych usterek nale- y w pierwszej kolejno ci skontakto- wa si telefonicznie lub za pomoc poczty elektronicznej z poni ej po-...
 • Page 28: Tartalom Áttekintés

  __RU101393_B4.book Seite 26 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Tartalom Áttekintés......26 Rendeltetésszer használat ... 28 Biztonsági tudnivalók ..28 Szállítás terjedelme .... 30 Használat......30 Szállítás ......31 Tisztítás ......31 Eltávolítás ......31 Problémamegoldás .... 32 10. M szaki adatok ....33 11.
 • Page 29 __RU101393_B4.book Seite 27 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Köszönjük bizalmát! Gratulálunk új fejhallgatójához. A termék biztonságos használata, továbbá a szolgáltatások teljes kör megismerése ér- dekében: • Az els használat el tt figyelme- sen tanulmányozza át a haszná- lati útmutatót. •...
 • Page 30: Rendeltetésszer Használat

  __RU101393_B4.book Seite 28 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Rendeltetésszer használat A fejhallgató audioeszközök normál hangerej hanglejátszására szolgál. A készülék kizárólag magán célokra készült. Ezt a készüléket nem szabad üzleti célokra használni. Ez egy elektronikai termék. Biztonsági tudnivalók Figyelmeztet jelzések Szükség esetén a következ figyelmeztet jelzéseket használja a kezelési útmutató: VESZÉLY! Magas kockázat: A fi-...
 • Page 31 HU_RU101393_Kopfhoerer.fm Seite 29 Mittwoch, 28. Mai 2014 4:55 16 • Felügyelje a gyermekeket, hogy bizto- san ne játsszanak a készülékkel. • A gépet a gyerekekt l távol kell tartani. Balesetek VESZÉLYE az érzékel képesség korlátozása miatt • A fejhallgatót semmi esetre se hasz- nálja olyan tevékenységek közben, amelyben figyelnie kell a környezetre, különösen gép- vagy járm ve-...
 • Page 32: Szállítás Terjedelme

  __RU101393_B4.book Seite 30 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • Ne tisztítsa éles vagy súroló hatású tisz- títóval. • A veszélyek megel zése érdekében ne végezzen módosításokat a készüléken. A javításokat kizárólag szakszervizzel, illetve szervizközponttal végeztesse. Szállítás terjedelme 1 fejhallgató 1 db kezelési útmutató...
 • Page 33: Szállítás

  __RU101393_B4.book Seite 31 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Szállítás A fejhallgató szállításkor összecsukva kis helyet foglal. 1. A kép: Állítsa a fejhallgató kagy- lókat és , kihúzással és betolással a középs helyzetbe. 2. B+C kép: Hajtsa be a fejhallgató kagylókat befelé, a fejhallgató-ken- gyelhez Tisztítás...
 • Page 34: Problémamegoldás

  __RU101393_B4.book Seite 32 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 nak megfelel en külön ártalmatlanítsa. A csomagolás kidobásakor vegye figyelembe az Ön országában érvényes megfelel kör- nyezetvédelmi el írásokat. Problémamegoldás Amennyiben készüléke nem megfelel en m - ködik, el ször ellen rizze az ellen rz listán felsorolt problémákat.
 • Page 35: M Szaki Adatok

  __RU101393_B4.book Seite 33 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 10. M szaki adatok Modell: SKH 60 B1 Impedancia: +/- 4 Szélessávú jelfeszültség 140 mV (WBCV): +/- 10% Érzékenység: 115 dB +/- 10% 1 kHz-nél Átviteli tartomány: 20 Hz - 20 kHz...
 • Page 36: Garancia

  __RU101393_B4.book Seite 34 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 11. Garancia JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Fejhallgató Gyártási szám: 101393 A termék típusa: SKH 60 B1 A termék azonosítás- Fejhallgató-kengyel, ra alkalmas részei- jobb fejhallgató kagy- nek meghatározása: ló, bal fejhallgató kagy- ló A gyártó cégneve, Hoyer Handel GmbH címe és email címe:...
 • Page 37 __RU101393_B4.book Seite 35 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 3. A vásárlástól számított három napon be- lül érvényesített csereigény esetén a for- galmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszer használatot akadályozza. A jótállási jo- gokat a termék tulajdonosaként a fo- gyasztó...
 • Page 38 __RU101393_B4.book Seite 36 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 igényt id ben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából ered kárért a fogyasztó felel s. A jótállási igény ér- vényesíthet ségének határideje a ter- mék, vagy f darabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kija- vított termékre, illetve alkatrészre újra kezd dik.
 • Page 39 __RU101393_B4.book Seite 37 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Garanciakártya 101393 A jótállási igény bejelentésének és javítás- ra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 40: Vsebina 1. Pregled

  __RU101393_B4.book Seite 38 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Vsebina Pregled .......38 Namen uporabe ....40 Varnostni napotki ....40 Obseg dobave.....42 Upravljanje ......42 Prevoz.........42 iš enje .......43 Odstranjevanje med odpadke ......43 Odpravljanje težav....44 10. Tehni ni podatki ....45 11. Garancija ......46 Pregled Naglavni lok Lok školjke slušalke...
 • Page 41 __RU101393_B4.book Seite 39 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Najlepša hvala za Vaše zau- panje! estitamo vam za vaše nove slušalke. O varnem ravnanju z izdelkom in njegovi celotni zmogljivosti: • Pred prvo uporabo podrobno preberite ta navodila za upora- •...
 • Page 42: Namen Uporabe

  __RU101393_B4.book Seite 40 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Namen uporabe Slušalke so predvidene za predvajanje zvo- ka iz zvo nih naprav pri obi ajni jakosti. Naprava je zasnovana za uporabo v za- sebnem gospodinjstvu. Te naprave ne smete uporabljati za obrtne namene. Ta naprava spada med zabavno elektroni- Varnostni napotki Opozorilni napotki...
 • Page 43 __RU101393_B4.book Seite 41 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 NEVARNOST nesre e zaradi zmanjšanega zaznavanja • Slušalk v nobenem primeru ne upora- bljajte pri dejavnostih, pri katerih mora- te paziti na dogajanje v okolici, še posebno pri upravljanju strojev ali vozil v cestnem prometu. (To velja tudi za kolesa.) Pri tem upo- števajte tudi zakonske predpise in pra- vilnike, ki veljajo v državi, v kateri...
 • Page 44: Obseg Dobave

  __RU101393_B4.book Seite 42 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • Da bi prepre ili morebitne nevarnosti, naprave ne spreminjajte. Popravila se smejo izvajati samo v strokovni delavni- ci oz. v servisnem centru. Obseg dobave 1 slušalke 1 navodila za uporabo Upravljanje •...
 • Page 45: Iš Enje

  __RU101393_B4.book Seite 43 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 iš enje OPOZORILO pred materialno škodo! • Napravo zaš itite pred kapljajo o vodo in pršenjem vode. • Ne uporabljajte jedkih istilnih sredstev oziroma sredstev, ki lahko pustijo pra- ske. • e je potrebno, o istite napravo z meh- ko, rahlo navlaženo krpo.
 • Page 46: Odpravljanje Težav

  __RU101393_B4.book Seite 44 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Odpravljanje težav e vaša naprava nenadoma ne deluje tako, kot bi želeli, najprej preglejte spodnji se- znam. Morda gre za manjšo težavo, ki jo lahko odpravite sami. OPOZORILO pred materialno škodo! Nikoli ne poskušajte sami popravljati na- prave.
 • Page 47: Tehni Ni Podatki

  __RU101393_B4.book Seite 45 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 10. Tehni ni podatki Model: SKH 60 B1 Impedanca: +/- 4 Karakteristi na širokopa- 140 mV sovna napetost (WBCV): +/- 10% Ob utljivost: 115 dB +/- 10% pri 1 kHz Frekven no obmo je:...
 • Page 48: Garancija

  __RU101393_B4.book Seite 46 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 11. Garancija Dobavitelj Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov servisnega centra. Najprej se obrnite na zgoraj naveden servisni center. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Nem iji Servisni Center Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: hoyer@lidl.si IAN: 101393...
 • Page 49 __RU101393_B4.book Seite 47 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 deni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natan no preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. Kupec je dolžan pooblaš enemu servi- su predložiti garancijski list in ra un, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. V primeru, da proizvod popravlja ne- pooblaš...
 • Page 50: Obsah 1. P Ehled

  __RU101393_B4.book Seite 48 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Obsah P ehled ......48 Použití k ur enému ú elu ... 50 Bezpe nostní pokyny ..50 Rozsah dodávky ....52 Obsluha ......52 P eprava ......52 išt ní ....... 53 Likvidace ......
 • Page 51 __RU101393_B4.book Seite 49 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 D kujeme za vaši d v ru! Gratulujeme vám k zakoupení vašich no- vých sluchátek. Pro bezpe né zacházení s výrobkem a za- chování celého rozsahu výkonu musíte znát: • P ed prvním použitím si pozorn p e t te tento návod k použití.
 • Page 52: Použití K Ur Enému Ú Elu

  __RU101393_B4.book Seite 50 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Použití k ur enému ú elu Sluchátka jsou ur ena ke zvukové reproduk- ci audio p ístroj v b žné sluchové hladin . P ístroj je ur en pro domácí použití. Tento p ístroj nesmí...
 • Page 53 __RU101393_B4.book Seite 51 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 NEBEZPE Í zran ní v d sledku omezeného vnímání • Nikdy nepoužívejte sluchátka p i in- nostech, p i nichž musíte pozorn vní- mat své okolí, zejména pak p i ízení stroj a vozidel v silni ní doprav .
 • Page 54: Rozsah Dodávky

  __RU101393_B4.book Seite 52 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • Nepoužívejte ostré nebo odírající is- ticí prost edky. • K vylou ení ohrožení neprovád jte na p ístroji žádné zm ny. Opravy mohou provád t jen odborné dílny, pop . ser- visní...
 • Page 55: Išt Ní

  __RU101393_B4.book Seite 53 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 1. Obrázek A: Umíst te sko epiny sluchátek vytažením, resp. za- sunutím p ibližn do st ední polohy. 2. Obrázek B+C: Sklopte sko epiny sluchátek sm rem do st edu náhlavní- ho t menu išt ní...
 • Page 56: Ešení Problém

  __RU101393_B4.book Seite 54 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 ešení problém Pokud by váš p ístroj nefungoval podle po- žadavk , projd te si prosím nejd íve tento kontrolní seznam. Možná se jedná o nepa- trný problém, který m žete sami odstranit. VÝSTRAHA p ed v cnými škodami! V žádném p ípad se nepokoušejte p ístroj sami opravovat.
 • Page 57: Technické Parametry

  __RU101393_B4.book Seite 55 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 10. Technické parametry Model: SKH 60 B1 Impedance: +/- 4 Identifika ní nap tí širo- 140 mV kého pásma (WBCV): +/- 10% Citlivost: 115 dB +/- 10 % p i 1 kHz Frekven ní...
 • Page 58 __RU101393_B4.book Seite 56 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 chyba, výrobek vám - podle naší volby - zdarma opravíme nebo vym níme. P edpo- kladem pro poskytnutí záruky je to, že b - hem t íleté lh ty bude p edložen defektní p ístroj a doklad o nákupu (ú...
 • Page 59 __RU101393_B4.book Seite 57 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 sazích, které nebyly provedeny autorizova- ným servisním st ediskem, záruka zaniká. Pr b h v p ípad uplat ování záruky Pro zajišt ní rychlého zpracování vašeho požadavku dbejte prosím následujících po- kyn : •...
 • Page 60: Obsah 1. Preh Ad

  __RU101393_B4.book Seite 58 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Obsah Preh ad ......58 Použitie pod a ur enia ..60 Bezpe nostné upozornenia.. 60 Rozsah dodávky ....62 Obsluha ......62 Preprava ......63 istenie ......63 Likvidácia......64 Riešenia problémov....
 • Page 61 __RU101393_B4.book Seite 59 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 akujeme vám za vašu dô- veru! Gratulujeme vám k novým slúchadlám. Pre bezpe né zaobchádzanie s výrobkom a oboznámenie sa s rozsahom výkonov: • Pre ítajte si pred prvým uvede- ním do prevádzky dôkladne tento návod na obsluhu.
 • Page 62: Použitie Pod A Ur Enia

  __RU101393_B4.book Seite 60 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Použitie pod a ur enia Slúchadlá sú ur ené na reprodukciu zvuku z audiozariadení s normálnou hlasitos ou rep- rodukcie. Prístroj je koncipovaný na používanie v do- mácnostiach. Prístroj sa smie používa len v interiéroch.
 • Page 63 __RU101393_B4.book Seite 61 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 prípadov, ke sú pod doh adom osoby zodpovednej za ich bezpe nos alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prí- stroj správne používa . • Na deti je potrebné dohliada , aby sa zabezpe ilo, že sa s prístrojom nebudú...
 • Page 64: Rozsah Dodávky

  __RU101393_B4.book Seite 62 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 VÝSTRAHA pred rizikom vzniku vecných škôd • Prístroj chrá te pred poškodením, napr.: - kvapkajúcou a striekajúcou vodou - teplom, priamym slne ným žiarením a otvoreným oh om - nárazmi a podobným pôsobením síl •...
 • Page 65: Preprava

  __RU101393_B4.book Seite 63 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 3. Nastavte hlasitos na zdroji zvukového signálu. Dbajte na to, aby ste ešte do- kázali vníma okolité zvuky. Pripojenie druhých slúchadiel Do zdierky 4 je možné pomocou 3,5 mm zástr kového konektora zapoji alšie slú- chadlá...
 • Page 66: Likvidácia

  __RU101393_B4.book Seite 64 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Likvidácia Tento produkt podlieha európskej smernici 2012/19/EÚ. Symbol pre iarknutého smet- ného koša na kolesách zna- mená, že produkt musí by odovzdaný do osobitného zberu odpadu v Európskej únii. Platí to pre produkt a všetky diely príslušenstva, ktoré...
 • Page 67: Riešenia Problémov

  __RU101393_B4.book Seite 65 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Riešenia problémov Ak Váš stroj ek nebude fungova tak, ako si želáte, pre ítajte si, prosím, najskôr tento zo- znam kontrol. Možno ide len o malý prob- lém, ktorý môžete odstráni aj sami. VÝSTRAHA pred rizikom vzniku vec- ných škôd! V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj...
 • Page 68: Technické Údaje

  __RU101393_B4.book Seite 66 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 10. Technické údaje Model: SKH 60 B1 Impedancia: +/- 4 Širokopásmové identifi- 140 mV ka né napätie (WBCV): +/- 10% Citlivos : 115 dB +/- 10 % pri 1 kHz Frekven ný rozsah:...
 • Page 69: Záruka Spolo Nosti Hoyer Handel Gmbh

  __RU101393_B4.book Seite 67 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 11. Záruka spolo nosti HOYER Handel GmbH Vážená zákazní ka, vážený zákazník, na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky od dátumu kúpy. V prípade výskytu nedos- tatkov tohto výrobku máte vo i predajcovi výrobku zákonom stanovené...
 • Page 70 __RU101393_B4.book Seite 68 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Záru né plnenie sa vz ahuje na materiál a navýrobné chyby. Táto záruka sa nevz ahu- je na tie diely výrobkov, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto sa pokla- dajú za diely podliehajúce opotrebovaniu alebo na poškodenie rozbitných astí, napr.
 • Page 71 __RU101393_B4.book Seite 69 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Na stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnu túto a mnohé alšie príru ky, videá k výrobkom a softvér. Servisné stredisko Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-Mail: hoyer@lidl.sk IAN: 101393 Dodávate Majte, prosím, na pamäti, že nasledujúca adresa nie je servisná...
 • Page 72: Übersicht

  __RU101393_B4.book Seite 70 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Inhalt Übersicht ......70 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......72 Sicherheitshinweise ... 72 Lieferumfang ..... 74 Bedienung ......74 Transport ......75 Reinigen ......75 Entsorgen ......76 Problemlösungen ....77 10. Technische Daten ....78 11.
 • Page 73 __RU101393_B4.book Seite 71 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Kopf- hörer. Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät und um den ganzen Leistungsumfang ken- nenzulernen: • Lesen Sie vor der ersten Inbe- triebnahme diese Bedienungs- anleitung gründlich durch.
 • Page 74: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __RU101393_B4.book Seite 72 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Der Kopfhörer ist für die Tonwiedergabe von Audiogeräten in normaler Hörlautstärke vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- zipiert. Dieses Gerät darf nicht für gewerb- liche Zwecke eingesetzt werden. Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektro- nik.
 • Page 75 __RU101393_B4.book Seite 73 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Sicherheit zuständige Person beaufsich- tigt oder erhielten von ihr Anweisun- gen, wie das Gerät zu benutzen ist. • Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. •...
 • Page 76: Lieferumfang

  __RU101393_B4.book Seite 74 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 WARNUNG vor Sachschäden • Schützen Sie das Gerät vor Beschädi- gungen, z. B. durch: - Tropf- und Spritzwasser - Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und offenen Flammen - Stöße und ähnliche Gewalteinwir- kungen •...
 • Page 77: Transport

  __RU101393_B4.book Seite 75 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 2. Bild A: Passen Sie die Größe des Kopfhörers mithilfe der beiden verstell- baren Kopfhörermuscheln 3 und 5 durch Herausziehen bzw. Hineinschie- ben der beiden Bügel 2 an Ihre Kopf- größe an. 3.
 • Page 78: Entsorgen

  __RU101393_B4.book Seite 76 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Entsorgen Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestri- chenen Abfalltonne auf Rä- dern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müll- sammlung zugeführt werden muss.
 • Page 79: Problemlösungen

  __RU101393_B4.book Seite 77 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Problemlösungen Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein klei- nes Problem, das Sie selbst beheben können. WARNUNG vor Sachschäden! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.
 • Page 80: Technische Daten

  __RU101393_B4.book Seite 78 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 10. Technische Daten Modell: SKH 60 B1 Impedanz: +/- 4 Breitbandkennungs- 140 mV spannung (WBCV): +/- 10% Sensitivität: 115 dB +/- 10% bei 1 kHz Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz...
 • Page 81: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  __RU101393_B4.book Seite 79 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 11. Garantie der HOYER Handel GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Ver- käufer des Produkts gesetzliche Rechte zu.
 • Page 82 __RU101393_B4.book Seite 80 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor An- lieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- schleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Tei-...
 • Page 83 __RU101393_B4.book Seite 81 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteil- te Service Anschrift übersenden.
 • Page 84 __RU101393_B4.book Seite 82 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14...
 • Page 85 __RU101393_B4.book Seite 83 Mittwoch, 28. Mai 2014 2:23 14...
 • Page 86 Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05/2014 · Ident.-Nr.: SKH 60 B1 IAN 101393 RP101393_Kopfhoerer_Cover_LB4.indd 1 14.05.14 10:03...

This manual is also suitable for:

101393

Table of Contents