Download  Print this page

LG RC8 Series Owner's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
SUŠIČKA
Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní
a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení
montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.
RC8*EU2*V*W
CS
ČEŠTINA
SK
MFL69962080
Rev.01_061418
SLOVENČINA
EN
ENGLISH
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
www.lg.com

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for LG RC8 Series

 • Page 1 Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí. RC8*EU2*V*W ČEŠTINA SLOVENČINA ENGLISH www.lg.com MFL69962080 Rev.01_061418 Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
 • Page 2: Table Of Contents

  Tabulka programů ..................20 Možnosti programu ................... 22 Sušení na sušáku (Volitelné) ..............24 INTELIGENTNÍ FUNKCE ............25 Používání aplikace LG SmartThinQ ............25 Používání funkce Smart Diagnosis™ ............29 ÚDRŽBA ..................30 Čištění filtru cupaniny ................30 Vyprázdnění nádržky na vodu ..............31 Čištění...
 • Page 3: Bezpečnostní Pokyny

  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení. Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže. Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený...
 • Page 4 Pro používání v Evropě: Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.
 • Page 5 •Toto zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvířek zařízení. •Toto zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
 • Page 6 Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu. •V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. •Když jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora nadměrnou silou.
 • Page 7 Údržba •Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky. •Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení. •Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení. •Nikdy nevypojujte spotřebič...
 • Page 8 •Filtr cupaniny je třeba pravidelně čistit. •Je třeba zabránit hromadění cupaniny v zařízení. •Nestříkejte přípravek pro chemické čištění přímo na zařízení ani nepoužívejte zařízení k sušení oděvů se zbytky přípravku pro chemické čištění. •Nesušte oděvy znečištěné mastnými látkami. Mastné látky (včetně pokrmových olejů) na oděvech nelze zcela odstranit ani po vyprání...
 • Page 9: Likvidace Starého Přístroje

  • Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling •Obsahuje fluorované skleníkové plyny. R134a (GWP:1430): 0,500 kg / 0,715 tuny ekvivalentu CO2. Hermeticky...
 • Page 10: Instalace

  • Vzhled a technické údaje zařízení se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění změnit. Příslušenství (Volitelné) Ohledně nákupu se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics, nebo navštivte webovou stránku LG http://www.LG.com Hadice pro odtok Sušák Spojovací...
 • Page 11: Požadavky Na Místo Instalace

  Požadavky na místo instalace Umístění • Usaďte spotřebič na rovné pevné podlaze. Umístění • Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení není narušováno koberci, rohožkami atd. • Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky, kartónem nebo podobnými materiály. •...
 • Page 12: Pokyny K Instalaci Nad Sebou (Volitelné)

  VAROVÁNÍ (Volitelné) • Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla. Zadní strana spotřebiče musí mít zajištěno Sušičku lze umístit na pračku společnosti LG a dobré větrání. Nedodržování těchto pokynů bezpečně ji upevnit pomocí spojovací sady. může vést k potížím. • Spotřebič nesmí být instalován vedle Spojovací...
 • Page 13 Postup při instalaci VAROVÁNÍ • Nesprávná instalace může způsobit vážné Umístěte sušičku LG na pračku LG. nehody. • Vzhledem ke hmotnosti přístroje a výšce instalace představuje pro jednu osobu Ze spodní části zadního krytu na každé postavení zařízení na sebe příliš velké riziko.
 • Page 14 Odtok kondenzované vody Vyrovnání spotřebiče (Volitelné) Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému hluku a vibracím. Umístěte spotřebič na Za normálních okolností je kondenzovaná voda pevnou, rovnou podlahu. čerpána do zásobníku vody, kde je ukládána, dokud není zásobník ručně vyprázdněn. Vodu Není-li spotřebič řádně vyrovnán, upravte dle lze také...
 • Page 15: Otočení Otevírání Dvířek

  Otočení otevírání dvířek Odstraňte 8 šroubků z konstrukce pantu dvířek. Směr otevírání dvířek můžete podle potřeby • Na čelní straně je 6 šroubků a na boku 2 změnit. šroubky. VAROVÁNÍ • Neměňte směr otevírání dvířek, když je spotřebič postavený na pračce. Konstrukce •...
 • Page 16 Odstraněním 2 šroubků sundejte uchycení Nainstalujte dvířka pomocí šroubků dvířek z rámu sušičky a poté ho namontujte odstraněných v kroku č. 1 a poté na opačnou stranu. zkontrolujte, že se dvířka správně zavírají. Uchycení dvířek Odstraňte 2 krycí šroubky z rámu sušičky a potom je namontujte na opačnou stranu.
 • Page 17: Obsluha

  OBSLUHA Používání spotřebiče UPOZORNĚNÍ • Dávejte pozor, aby mezi dvířky a gumovým Před prvním cyklem nechte zařízení pět minut těsněním neuvízlo prádlo. vysoušet, aby došlo k zahřátí bubnu. Během několika prvních použití zařízení nechte mezi Zapněte napájení. jednotlivými várkami otevřená dvířka. Umožníte •...
 • Page 18: Třídění Prádla

  Pryž a plasty UPOZORNĚNÍ • Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou • Buďte opatrní! Buben uvnitř zařízení může být vyrobeny pryže nebo plastů, např.: stále horký. − zástěry, bryndáky a potahy židlí • Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům, než...
 • Page 19: Ovládací Panel

  Ovládací panel Displej Tlačítko Napájení : Tato ikona ukazuje, že by měl být filtr • • Stisknutím tlačítka Napájení provedete cupaniny vyčištěn, nebo je ucpaný. zapnutí a vypnutí. − Upozornění na čištění: Stisknete-li tlačítko • Stisknutím tlačítka Napájení zrušíte funkci Napájení, dojde k zobrazení...
 • Page 20: Tabulka Programů

  Tabulka programů Program sušení Programy se senzorem sušení Kapacita Úroveň Program Typ prádla Detail sušení 8 kg Ručníky, župany a ložní Silné a prošívané tkaniny Extra 8 kg prádlo Osušky, utěrky, spodní Pro tkaniny, které není Bavlna prádlo a bavlněné Skříň...
 • Page 21 Programy se senzorem sušení Kapacita Úroveň Program Typ prádla Detail sušení 8 kg Sportovní Dresy a oblečení na Pro materiál z polyesteru 2 kg oblečení tréninky Vlna Vlna Pro vlněné tkaniny 1 kg Pro tkaniny, které jsou Hedvábí, jemné tkaniny a citlivé...
 • Page 22: Možnosti Programu

  Možnosti programu Oblíbený Odložený start Možnost Oblíbený vám umožňuje uložit pro budoucí použití vlastní program sušení. Chcete-li odložit koncový čas cyklu sušení, Zapněte spotřebič. můžete použít možnost Odložený start. Maximum funkce Odložený start je 19 hodin. Minimum funkce Odložený start jsou 3 hodiny Vyberte program Zapněte spotřebič.
 • Page 23 Dětská pojistka Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem, aby měnily programy nebo ovládaly zařízení. Uzamknutí ovládacího panelu Stiskněte a držte zároveň tlačítka Oblíbený a Odložený start po dobu 3 vteřin. Zazní akustický signál a na displeji se zobrazí...
 • Page 24: Sušení Na Sušáku (Volitelné)

  Držák na sušení. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Držák na sušení (název modelu: DR1N) si můžete zakoupit pomocí informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics, nebo POZNÁMKA navštivte webovou stránku LG http://www. • Zkontrolujte filtr cupaniny a odstraňte LG.com...
 • Page 25: Inteligentní Funkce

  • Pro přístroje s logem nebo návodu k vašemu WiFi routeru. Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a • Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za WiFi routerem (WiFi síť). žádné potíže se síťovým připojením ani za • Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od případné...
 • Page 26 POZNÁMKA • Pokud změníte svůj bezdrátový router, poskytovatele internetových služeb nebo heslo, smažte registrovaný spotřebič z aplikace LG SmartThinQ a registrujte ho znova. • Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele. • Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
 • Page 27 POZNÁMKA výkon (max.) IEEE 802.11n:16.61 dBm • Jakmile je funkce Dálkový start aktivována, můžete spustit sušicí program z aplikace LG Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0 SmartThinQ ve vašem smartphonu. Pokud S ohledem na uživatele by se toto zařízení spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění...
 • Page 28 Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím chytrého telefonu • Pro přístroje s logem nebo Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že Tuto funkci můžete použít v případě, že tato sušička a její vybavení je ve shodě se potřebujete přesnou diagnostiku od směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o informačního střediska pro zákazníky...
 • Page 29: Používání Funkce Smart Diagnosis

  LG Electronics při poruše nebo havárii zařízení. Tuto funkci používejte, pouze Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se pokud se chcete obrátit na zástupce servisu, vraťte k hovoru s pracovníkem střediska...
 • Page 30: Údržba

  ÚDRŽBA VAROVÁNÍ • Otevřete druhý filtr cupaniny. • Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku. Nevytažení zástrčky může mít za následek zasažení elektrickým proudem. Čištění filtru cupaniny Filtr cupaniny čistěte před každým cyklem sušení. Je třeba jej také vyčistit, pokud se rozsvítí...
 • Page 31: Vyprázdnění Nádržky Na Vodu

  Vyprázdnění nádržky na vodu Čištění mřížky vstupu chladného vzduchu Kondenzovaná voda je sbírána do nádržky na vodu. Mřížku vstupu chladného vzduchu 3–4krát do Po každém použití nádržku na vodu roka vyluxujte. Tak zajistíte, že nedojde ke vyprázdněte. Pokud tak neučiníte, dojde ke hromadění...
 • Page 32: Odstraňování Závad

  ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Vaše zařízení je vybaveno systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz zařízení bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před žádostí servisního střediska o pomoc následující situace: Diagnostika problémů Příznaky Možná...
 • Page 33 Příznaky Možná příčina Řešení • Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Přerušená pojistka, vypnutý jistič Nezvyšujte proudovou hodnotu v domovním rozvaděči nebo pojistky. Pokud představuje problém přerušená dodávka elektrické přetížení obvodu, nechte jej opravit energie. odborným elektrikářem. • Rozdělte extra velké várky na menší. Zařízení...
 • Page 34 Příznaky Možná příčina Řešení • Přeschnutí várky prádla může mít za Oblečení schlo příliš dlouho následek pomačkání. Zkuste kratší (přeschnulo). Oděvy jsou dobu sušení. pomačkané. Oblečení bylo po skončení cyklu • Použijte možnost Nemačkavý. příliš dlouho ponecháno v zařízení. • Abyste předešli srážení svého oblečení, vždy se řiďte pokyny pro péči na štítku oděvu.
 • Page 35 • Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu Wi-Fi, ke které se smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte pokoušíte připojit. své zařízení v aplikaci LG SmartThinQ. Mobilní data vašeho • Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a smartphonu jsou zapnuta. zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
 • Page 36: Kódy Chyb

  Kódy chyb Příznaky Možná příčina Řešení Během chodu zařízení byla • Zcela zavřete dvířka. otevřena dvířka nebo bylo zařízení • Pokud hlášení dE nezhasne, obraťte provozováno, aniž by byla dvířka se na servisní středisko. řádně zavřena. Detekce dveřního spínače • Vytáhněte elektrickou zástrčku a nefunguje správně.
 • Page 37: Záruka

  • Poškození nebo porucha způsobená použitím nesprávného elektrického proudu, napětí nebo instalačních kódů, komerčním nebo průmyslovým používáním nebo používáním příslušenství, součástí či spotřebních čisticích prostředků neschválených společností LG. • Poškození způsobené během přepravy a manipulace, včetně škrábanců, rýh, odření a/nebo jiných poškození...
 • Page 38: Provozní Údaje

  PROVOZNÍ ÚDAJE Nařízení (EU) č. 392/2012 v přenesené pravomoci o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků Název nebo ochranná známka dodavatele LG Electronics Dodavatelova identifikační značka modelu RC8*EU2*V*W Jmenovitá kapacita v kg bavlněného prádla pro standardních program pro 8 kg bavlnu při plném zatížení...
 • Page 39 Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie. RC8*EU2*V*W www.lg.com Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
 • Page 40 Tabuľka programov ................... 20 Voliteľný program ..................22 Sušení na sušáku (Sušenie na sušiaku) (Voliteľné) ......... 24 INTELIGENTNÉ FUNKCIE ............25 Používanie aplikácie LG SmartThinQ ............25 Používanie funkcie Smart Diagnosis™ ............ 29 ÚDRŽBA ..................30 Čistenie filtra na zachytávanie textilného prachu ........30 Vyprázdnenie nádoby na vodu ..............
 • Page 41: Bezpečnostné Pokyny

  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA" a „UPOZORNENIA", ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie. Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať...
 • Page 42 Použitie v Európe: Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli.
 • Page 43 •Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča. •Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
 • Page 44 Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch. •V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. •Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou. •Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodané so spotrebičom.
 • Page 45 Údržba •Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky. •Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania. •Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší...
 • Page 46 •Zachytávač textilného prachu sa musí často čistiť. •V okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného prachu. •Nestriekajte detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič ani spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú zvyšky detergentu na chemické čistenie. •Nesušte odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú...
 • Page 47: Zneškodnenie Starého Spotrebiča

  (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling •Obsahuje fluórované skleníkové plyny. R134a (GWP:1430): 0,500 kg / 0,715 tony ekvivalentu CO2. Hermeticky...
 • Page 48: Inštalácia

  • Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality spotrebiča. Príslušenstvo (Voliteľné) V prípade záujmu o zakúpenie sa obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics, alebo navštívte webovú stránku LG http://www.LG.com Hadica na vypúšťanie Polica na sušenie...
 • Page 49: Požiadavky Na Miesto Inštalácie

  Požiadavky na miesto inštalácie Umiestnenie • Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu. Miesto • Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď. • Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy podkladaním kúskov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič. •...
 • Page 50: Pokyny Na Inštaláciu Pri Stohovaní (Voliteľné)

  • Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke. Táto sušička sa môže stohovať iba na práčku značky LG. Nepokúšajte sa túto sušičku stohovať na žiadnu inú práčku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu, zraneniu alebo škode na majetku.
 • Page 51 Postup inštalácie VAROVANIE • Nesprávna inštalácia môže mať za následok Umiestnite sušičku LG na práčku LG. vážne nehody. • Vzhľadom na hmotnosť spotrebiča a výšku inštalácie je postup stohovania príliš riskantný pre Odstráňte dve skrutky zo spodnej časti jednu osobu. Tento postup by mali vykonávať...
 • Page 52 Vypúšťanie kondenzovanej vody Vodorovné vyrovnanie spotrebiča (Voliteľné) Vyrovnaním spotrebiča sa zabráni zbytočným vibráciám a hluku. Umiestnite spotrebič na pevnú, Za normálnych okolností sa kondenzovaná voda rovnú podlahu. čerpá do nádoby na vodu, kde sa zhromažďuje, kým sa zásobník ručne nevyprázdni. Voda sa môže V prípade, že spotrebič...
 • Page 53: Obrátenie Otvárania Dvierok

  Obrátenie otvárania dvierok Odstráňte 8 skrutiek zo zostavy závesu dvierok. Ak je to potrebné, môžete zmeniť stanu, na ktorú • 6 skrutiek je vpredu, 2 skrutky sú naboku. sa dvierka otvárajú. VAROVANIE • Nemeňte smer otvárania dvierok spotrebiča Zostava pokiaľ je spotrebič umiestnený na práčke. závesu •...
 • Page 54 Odstráňte uchytenie dverí z rámu spotrebiča Nainštalujte dvere pomocou skrutiek vybratých odstránením 2 skrutiek a potom ich namontujte v kroku 1 a skontrolujte, či sa dvere správne na opačnú stranu. zatvárajú. Uchytenie dverí Odstráňte 2 ozdobné skrutky z rámu spotrebiča a potom ich namontujte na opačnú...
 • Page 55: Prevádzka

  PREVÁDZKA Používanie spotrebiča UPOZORNENIE • Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezachytila medzi Pred prvým cyklom nastavte spotrebič na dvierkami a gumovým tesnením. päťminútové sušenie, aby sa zahrial bubon. Na začiatku používania prístroja nechajte niekoľkokrát Zapnite napájanie. medzi dávkami otvorené dvierka, aby sa rozptýlili •...
 • Page 56: Triedenie Bielizne

  Guma a plast UPOZORNENIE • Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumy • Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte alebo plastu, napríklad: stále horúci. − zástery, podbradníky, návleky na stoličky • Spotrebič sa nesmie používať na iné účely, než na aké...
 • Page 57: Ovládací Panel

  Ovládací panel Displej Tlačidlo Napájanie • : Táto ikona označuje, že filter na • Stlačením tlačidla Napájanie sa zapne a zachytávanie textilného prachu by sa mal vyčistiť vypne napájanie. alebo je zanesený. • Stlačením tlačidla Napájanie sa zruší funkcia − Upozornenie na čistenie: Keď stlačíte tlačidlo Časové...
 • Page 58: Tabuľka Programov

  Tabuľka programov Program sušenia Programy senzoru sušení (Snímanie sušenia) Kapacita Úroveň Program Typ bielizne Podrobná informácia sušenia 8 kg Extra Uteráky, župany a posteľná Pre hrubé a prešívané (Zvláštne 8 kg bielizeň tkaniny sušenie) Osušky, utierky, spodná Pre tkaniny, ktoré sa Skříň...
 • Page 59 Programy senzoru sušení (Snímanie sušenia) Kapacita Úroveň Program Typ bielizne Podrobná informácia sušenia 8 kg Sportovní oblečení Futbalové dresy a cvičebné Pre polyesterový materiál 2 kg (Športové úbory oblečenie) Vlna (Vlna) Vlna Pre vlnené tkaniny 1 kg Pre tkaniny, ktoré sú citlivé Jemné...
 • Page 60: Voliteľný Program

  Voliteľný program Oblíbený (Obľúbený) Odložený start (Odložený štart) Pomocou možnosti Obľúbené môžete uložiť prispôsobený program sušenia na ďalšie použitie. Možnosť Odložený štart sa môže použiť na Zapnite spotrebič. odloženie času ukončenia cyklu sušenia. Maximálny čas oneskorenia je 19 hodín. Minimálny čas oneskorenia sú...
 • Page 61 Dětská pojistka (Detská poistka) Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Vďaka tejto funkcii zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič. Uzamknutie ovládacieho panela Naraz stlačte a podržte tlačidlá Oblíbený a Odložený start na tri sekundy. Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol Keď...
 • Page 62: Sušení Na Sušáku (Sušenie Na Sušiaku) (Voliteľné)

  POZNÁMKA Držiak na sušenie (názov modelu: DR1N) si môžete zakúpiť pomocou zákazníckeho • Skontrolujte filter na zachytávanie textilného informačného centra LG Electronics alebo na našej prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné webovej stránke http://www.LG.com vlákna z vysušených veci na polici.
 • Page 63: Inteligentné Funkcie

  • Pre spotrebiče s logom alebo • LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi). akékoľvek závady, poruchy alebo chyby •...
 • Page 64 Smart Diagnosis™ Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na V obchode Google Play alebo Apple App v diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ. základe informácií o jej používaní. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.
 • Page 65 • Ak ste aktivovali funkciu Spustenie na diaľku, 20 cm medzi zariadením a telom. prací cyklus môžete spustiť z aplikácie LG SmartThinQ na svojom smartfóne. Ak sa prací cyklus nespustí, spotrebič bude čakať na Pohotovostný...
 • Page 66 Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zariadenie typu Sušička je v súlade so smernicou zlyhania spotrebiča. 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode Funkciu Smart Diagnosis™...
 • Page 67: Používanie Funkcie Smart Diagnosis

  Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak postup zopakovať. potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použite len vtedy, Po dokončení odpočítavania a prenosu tónov keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas ďalej komunikujte so zástupcom kontaktného...
 • Page 68: Údržba

  ÚDRŽBA VAROVANIE • Otvorte druhý filter na zachytávanie textilného • Pred čistením produktu odpojte zástrčku prachu. spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Čistenie filtra na zachytávanie textilného prachu Filter na zachytávanie textilného prachu vyčistite pred každým cyklom sušenia. Musí sa vyčistiť aj vtedy, keď...
 • Page 69: Vyprázdnenie Nádoby Na Vodu

  Vyprázdnenie nádoby na vodu Čistenie mriežky prívodu chladného vzduchu V nádobe na vodu sa zhromažďuje kondenzovaná voda. Mriežku prívodu chladného vzduchu vyčistite 3- až Nádobu na vodu vyprázdnite po každom použití. V 4-krát ročne vysávačom, aby sa na nej opačnom prípade to bude mať vplyv na sušiaci nezhromažďoval textilný...
 • Page 70: Riešenie Problémov

  RIEŠENIE PROBLÉMOV Spotrebič je vybavený automatickým systémom sledovania chýb, ktorý dokáže rozpoznať a diagnostikovať problémy hneď na začiatku. Ak spotrebič nefunguje správne alebo vôbec, pred kontaktovaním servisu skúste nájsť svoj problém nižšie: Diagnostikovanie problémov Prejavy Príčina Riešenie problému • Zástrčka musí byť pevne zapojená do Napájací...
 • Page 71 Prejavy Príčina Riešenie problému • Nahoďte istič alebo vymeňte poistku. Je vypálená poistka, vyhodený istič Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je alebo došlo k výpadku elektrického problémom preťažený okruh, nechajte prúdu. ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom. • Na dosiahnutie lepšieho výkonu Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká.
 • Page 72 Prejavy Príčina Riešenie problému • Nadmerné sušenie dávky bielizne môže Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne mať za následok pokrčené odevy. vysušené). Odevy sú Skúste kratší čas sušenia. pokrčené. Odevy sa po ukončení cyklov • Použite voľbu Nemačkavý. ponechali v spotrebiči príliš dlho. •...
 • Page 73 Ak voda stále uniká, obráťte sa na bielizeň alebo cudzí zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG predmet. Electronics. • Ak sú veci príliš tesne zhustené alebo príliš roztrúsené, snímač môže mať problém nasnímať...
 • Page 74: Kódy Chýb

  Kódy chýb Prejavy Príčina Riešenie problému Dvierka sa otvorili počas prevádzky • Úplne zatvorte dvierka. prístroja alebo spotrebič sa používa • Ak symbol dE nezhasne, zavolajte bez toho, aby boli dvierka riadne servis. zatvorené. Detekcia spínača dverí nefunguje • Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte správne.
 • Page 75: Záruka

  LG. • Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, používaním, inštaláciou, opravou alebo údržbou. Nesprávna oprava zahŕňa použitie dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou LG. • Hluk alebo vibrácie, ktoré sa považujú za normálne, napríklad zvuk kanalizácie, zvuk pri odstreďovaní...
 • Page 76: Prevádkové Údaje

  PREVÁDKOVÉ ÚDAJE Opis výrobku_delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012 Meno dodávateľa alebo obchodná značka LG Electronics Názov alebo označenie modelu dodávateľa RC8*EU2*V*W Menovitá kapacita v kg bavlnenej bielizne pre štandardný program pre bavlnu pri 8 kg plnom naplnení Kondenzačná Typ sušičky bubnová...
 • Page 77 Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference. RC8*EU2*V*W www.lg.com Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
 • Page 78 Programme Table ..................20 Option Programme ................... 22 Sušení na sušáku (Rack Dry) (Optional) ..........24 SMART FUNCTIONS .............25 Using LG SmartThinQ Application ............25 Using Smart Diagnosis™ ................. 29 MAINTENANCE ..............30 Cleaning the Lint Filter ................30 Emptying the Water Container..............31 Cleaning the Cool Air Inlet Grill ..............
 • Page 79: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’ as described below. This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.
 • Page 80 For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 81 •This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted. •This appliance must be grounded.
 • Page 82 Improper use can cause fire or explosion. •In case of flood, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre. •Do not push down the door excessively, when the appliance door is open.
 • Page 83 Maintenance •Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust. •Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply. •Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
 • Page 84 •The lint trap has to be cleaned frequently. •Lint must not to be allowed to accumulate around the appliance. •Do not spray dry cleaning detergent directly onto the appliance or use the appliance to dry clothes left with dry cleaning detergent. •Do not dry clothes stained with oil substances.
 • Page 85: Disposal Of Your Old Appliance

  WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling. •This dryer contains fluorinated greenhouse gases. R134a (GWP: 1430): 0.500 kg / 0.715 t CO2-eq. Hermetically...
 • Page 86: Installation

  8 kg • Appearance and specifications may vary without notice to improve the quality of the appliance. Accessories (Optional) Please contact LG Elctronics Customer Information Centre or visit the LG Website at http://www.LG. com for purchase. Condensing Drain Hose Dry Rack...
 • Page 87: Installation Place Requirements

  Installation Place Positioning Requirements • Install the appliance on a flat hard floor. • Make sure that air circulation around the Location appliance is not impeded by carpets, rugs, etc. • Never try to correct any unevenness in the floor with pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.
 • Page 88: Stacking Installation Instructions (Optional)

  Stacking Kit • The appliance is not designed for maritime use or for use in mobile installations such as In order to stack this dryer an LG stacking kit is caravans, aircraft etc. required. Electrical Connection • Do not use an extension cord or double adapter.
 • Page 89 Installation Procedure WARNING • Incorrect installation can cause serious Place the LG dryer on the LG washing accidents. machine. • The weight of the appliance and the height of installation make the stacking procedure too risky for one person. This procedure should...
 • Page 90 Condensed Water Drain-out Leveling the appliance (Optional) Leveling the appliance prevents unnecessary noise and vibration. Place the appliance on a Normally, condensed water is pumped up to the solid, level floor. water container where water is collected until manually emptied. Water can also be drained If the appliance is not properly level, adjust the out directly to a mains drain, especially when front leveling feet as necessary.
 • Page 91: Reversing The Door

  Reversing the door Remove 8 screws on the hinge assembly from the door. You can reverse the door for your convenience. • There are 6 screws on the front and 2 screws on the side. WARNING • Do not reverse the door while the appliance is stacked on a washing machine.
 • Page 92 Remove the door catch from the appliance Install the door with the screws removed in frame by removing 2 screws and then step 1 and then check the door closes assemble them on the opposite side. properly. Door catch Remove the 2 decorative screws from the appliance frame and then assemble them on opposite side.
 • Page 93: Operation

  OPERATION Using the Appliance CAUTION • Be careful not to trap laundry between the Before the first cycle, set the appliance to dry door and rubber seal. for five minutes to warm up the drum. Open the door between loads the first few times you use Turn the power on.
 • Page 94: Sorting Laundry

  Rubber and Plastics CAUTION • Do not dry any items made from or containing • Be careful! The drum inside may still be hot. rubber or plastics such as: • The appliance must not be used for purposes − Aprons, Bibs and Chair Covers other than those for which it was designed.
 • Page 95: Control Panel

  Control Panel Display Power Button : This icon indicates that the lint filter • • Press the Power button to turn power on should be cleaned or is clogged. and off. − Cleaning notice: When you press the Power • Press the Power button to cancel the button, the icon will become displayed.
 • Page 96: Programme Table

  Programme Table Drying Programme Sensor Dry Programmes Capacity Drying Programme Laundry Type Detail Level 8 kg Towels, dressing gowns For thick and quilted Extra 8 kg and bed linen fabrics (Extra) Bath towels, tea towels, For fabrics that do not Skříň...
 • Page 97 Sensor Dry Programmes Capacity Drying Programme Laundry Type Detail Level 8 kg Sportovní Soccer kit and training oblečení For polyester material 2 kg wear (Sports Wear) Vlna (Wool) Wool For wool fabrics 1 kg For fabrics that are Jemné prádlo Silk, fine fabrics and heat-sensitive, such as 1.5 kg...
 • Page 98: Option Programme

  Option Programme Oblíbený (Favorite) The Favorite option allows you to store a Odložený start (Delay End) customized dry programme for future use. You can use the Delay End option to delay the Turn the appliance on. finishing time of the drying cycle. Maximum Delay End is 19 hours.
 • Page 99 Dětská pojistka (Child Lock) Use this option to disable the controls. This feature can prevent children from changing cycles or operating the appliance. Locking the Control Panel Press and hold the Oblíbený and Odložený start button simultenesouly for three seconds. A beeper will sound, and CL will appear on the display.
 • Page 100: Sušení Na Sušáku (Rack Dry) (Optional)

  A Dry Rack (Model name : DR1N) is available for purchase NOTE from LG Electronics Customer Information Centre or our website at http://www.LG.com • Check the lint filter and remove any lint accumulated from items dried on the rack. Open the door.
 • Page 101: Smart Functions

  • For appliances with the logo manual. Check the distance between the appliance • LG SmartThinQ is not responsible for any and the wireless router (Wi-Fi network). network connection problems or any faults, • If the distance between the appliance and...
 • Page 102 Installing LG SmartThinQ Smart Diagnosis™ This function provides useful information for Search for the LG SmartThinQ application from diagnosing and solving issues with the the Google Play Store or Apple App Store on a appliance based on the pattern of use.
 • Page 103 20 cm between the device and the • Once the Remote Start mode is enabled, you body. can start a cycle from the LG SmartThinQ smartphone application. If the cycle is not started, the machine will wait to start the cycle...
 • Page 104 Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone • For appliances with the logo Hereby, LG Electronics declares that the radio Use this function if you need an accurate equipment type Dryer is in compliance with diagnosis by an LG Electronics customer Directive 2014/53/EU.
 • Page 105: Using Smart Diagnosis

  Use this function if you need an accurate • If the call centre agent is not able to get diagnosis by an LG Electronics customer an accurate recording of the data, you information center when the appliance may be asked to try again.
 • Page 106: Maintenance

  MAINTENANCE WARNING • Open the second lint filter. • Remove the power plug when you clean the appliance. Not removing the plug may result in electric shock. Cleaning the Lint Filter Clean the lint filter before each drying cycle. It should also be cleaned if the icon becomes illuminated and the buzzer sounds while the...
 • Page 107: Emptying The Water Container

  Emptying the Water Container Cleaning the Cool Air Inlet Grill Condensed water is collected in the water container. Vacuum the Cool Air Inlet grill 3 – 4 times a Empty the water container after every use. Not year to make sure there is no build up of lint or doing so will affect the drying performance.
 • Page 108: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service: Diagnosing Problems Symptoms Reason...
 • Page 109 Symptoms Reason Solution • Reset circuit breaker or replace fuse. House fuse is blown, circuit breaker Do not increase fuse capacity. If the has tripped, or power outage has problem is a circuit overload, have it occurred. corrected by a qualified electrician. •...
 • Page 110 Symptoms Reason Solution • Over drying a load of laundry can Clothes have dried too long lead to wrinkled clothes. Try a (overdried). shorter drying time. Clothes are wrinkled. Clothes have been left in the appliance for too long after cycle •...
 • Page 111 • Check if laundry or foreign substance is caught laundry or foreign in the door before using the appliance. If water substance is caught in the leaks continuously, contact the LG Electronics door. Customer Information Centre. • If items are too tightly packed or too sparse the sensor may have trouble reading the dryness level of the load.
 • Page 112: Error Codes

  Error Codes Symptoms Reason Solution The door has been opened while the appliance is in operation or the • Close the door completely. appliance is being operated without • If dE is not released, call for service. the door being closed properly. Door switch detection is not •...
 • Page 113: Warranty

  • Costs associated with removal of your Product from your home for repairs. • The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including LG’s owner’s and installation manuals.
 • Page 114: Operating Data

  OPERATING DATA Product fiche_commission Delegated Regulation(EU) No 392/2012 Supplier’s name or trade mark LG Electronics Supplier’s model identifier RC8*EU2*V*W Rated capacity in kg of cotton laundry for the standard cotton programme at 8 kg full load Condenser Dryer type Household Tumble...
 • Page 115 Memo...

This manual is also suitable for:

Rc81eu2av3w