Huawei B315 LTE CPE Quick Start Manual
Hide thumbs Also See for B315 LTE CPE:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
B315 LTE CPE
Démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Quick Start
Stručný návod
Hurtig start
Snelstartgids
Lühijuhend
Pika-aloitus
Kurzanleitung
Gyorsútmutató
Avvio rapido
Īsa pamācība
Greita paleistis
Hurtigstart
Início rápido
Ghid rapid
Snabbstart

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei B315 LTE CPE

 • Page 1 B315 LTE CPE Quick Start Stručný návod Hurtig start Snelstartgids Lühijuhend Pika-aloitus Démarrage rapide Kurzanleitung Gyorsútmutató Avvio rapido Īsa pamācība Greita paleistis Hurtigstart Início rápido Ghid rapid Guía de inicio rápido Snabbstart...
 • Page 3 English ..................1 Čeština ..................9 Dansk ..................16 Nederlands ................24 Eesti ..................32 Suomi ..................39 Français ................47 Deutsch................. 56 Magyar .................. 65 Italiano .................. 74 Latviešu ................82 Lietuvių ................. 90 Norsk ..................98 Português ................106 Română...
 • Page 4 Getting to know your B315 Power indicator Network mode indicator* ® Wi-Fi /WPS indicator LAN/WAN indicator Signal strength indicator SIM card slot External antenna port WPS button Power button Reset button* Power port LAN port LAN4/WAN port USB port Telephone port *Network mode indicator *Reset button When the B315 is powered on, use a sharply...
 • Page 5: Step 1: Installing The Sim Card

  Installation Step 1: Installing the SIM card Do not remove the SIM card when it is in use. Doing so will affect the performance of your B315 and data stored on the SIM card may be lost. Step 2: Connecting cables Do not change another unexpected power adapter unless manufacturer provide.
 • Page 6: Setting Up A Wi-Fi Connection

  Setting up a Wi-Fi connection From your Wi-Fi enabled client, scan for wireless networks in your area. Connect to the network name that matches the SSID found on the device label. When prompted for password, enter the Wi-Fi Key found on the device label. (The Wi-Fi key is case sensitive.) Your client will notify you when it is connected.
 • Page 7: For More Help

  Figures in this guide are for your reference only. Specific models may vary slightly contact your service provider for more detailed information. Safety information Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. All rights reserved. THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE ANY KIND OF WARRANTIES.
 • Page 8: Disposal And Recycling Information

  For more information about where and how to drop off your EEE waste, please contact your local authorities, retailer or household waste disposal service or visit the website http://consumer.huawei.com/en/.
 • Page 9: Reduction Of Hazardous Substances

  RoHS, please visit our web site http://consumer.huawei.com/certification. EU regulatory conformance Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The most recent and valid version of the DoC (Declaration of Conformity) can be viewed at http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 10: Fcc Regulatory Compliance

  Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device is intended to be attached to a receiver that is not used to receive over-the-air broadcast signals.
 • Page 11 Please visit http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recently updated hotline and email address in your country or region.
 • Page 12 Seznámení s vaším B315 Indikátor napájení Indikátor síťového režimu* Indikátor Wi-Fi / WPS Kontrolka LAN/WAN Indikátor síly signálu Slot karty SIM Port pro externí anténu Tlačítko WPS Tlačítko napájení Tlačítko Reset* Port napájení Port LAN Port LAN4/WAN Port USB Port telefonu *Indikátor síťového režimu *Tlačítko Reset Pokud je B315 zapnutý, stiskněte a držte...
 • Page 13 Instalace Krok 1: Instalace SIM karty Kartu SIM nevyjímejte, když se používá. Ovlivnilo by to výkon vašeho B315, a data uložená na kartě SIM mohou být ztracena. Krok 2: Připojování kabelů Nepoužívejte nevyzkoušené napájecí adaptéry, které nedodává výrobce. Model napájecího adaptéru B315 je HW-120100XYW. X a Y představují znaky nebo čísla, která...
 • Page 14 Nastavení připojení Wi-Fi Z vašeho klienta s povolenou Wi-Fi vyhledejte bezdrátové sítě ve vašem okolí. Připojte se k názvu sítě, který odpovídá SSID na štítku zařízení. Až budete vyzváni k zadání hesla, zadejte klíč Wi-Fi, který najdete na štítku přístroje. (Klíč Wi-Fi je citlivý na malá a velká písmena.) Váš klient vám oznámí, že je připojen.
 • Page 15: Bezpečnostní Informace

  Obrázky v této příručce jsou pouze orientační. Konkrétní modely se mohou mírně lišit, o podrobnější informace požádejte poskytovatele služeb. Bezpečnostní informace Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Všechna práva vyhrazena. TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMAČNÍ ÚČEL A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY.
 • Page 16 Další informace týkající se místa a způsobu odevzdání odpadu EEZ získáte od místních úřadů, maloobchodníka nebo služby svozu komunálního odpadu nebo na naší webové stránce http://consumer.huawei.com/en/. Omezení nebezpečných látek Toto zařízení a veškeré elektrické příslušenství je v souladu s místními zákony a předpisy o omezení...
 • Page 17 REACH a RoHS získáte na našem webu http://consumer.huawei.com/certification. Prohlášení o shodě s předpisy EU Prohlášení Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje hlavní požadavky a všechna relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Nejaktuálnější a platnou verzi prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 18 škodlivé rušení a (2) tento přístroj se musí vyrovnat s jakýmkoliv rušením včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. Upozornění: Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto přístroje, které nejsou výslovně schváleny společností Huawei Technologies Co., Ltd. z hlediska shody, mohou zrušit práva uživatele provozovat toto zařízení. Navštivte webovou stránku http://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kde...
 • Page 19 Overblik over din B315 Strømindikator Indikator for netværkstilstand* Wi-Fi/WPS-indikator LAN/WAN indikator Indikator for signalstyrke SIM kortslot Ekstern antenneport WPS-knap Tænd/sluk-knap Reset-knap* Strømport LAN-port LAN4/WAN port USB-indgang Telefonport *Indikator for netværkstilstand *Reset-knap Når B315 tændes, skal du bruge en meget Lyser konstant grønblåt: tilsluttet et LTE- spids genstand til at trykke og holde i ca.
 • Page 20 Isætning Trin 1: Isætning af SIM kort Tag ikke SIM-kortet ud, mens det er i brug. Hvis du gør det, vil det påvirke ydeevnen af B315, og dataene på SIM-kortet kan gå tabt. Trin 2: Tilslutning af kabler Skift ikke til en anden strømadapter, medmindre den følger med produktet. B315's strømadaptermodel er HW-120100XYW.
 • Page 21 Opsætning af en Wi-Fi-forbindelse Søg efter trådløse netværk i dit område fra din Wi-Fi-aktiverede klient. Tilslut til det netværksnavn, som matcher SSID'en fundet på enhedens etiket. Når du bliver bedt om adgangskoden, indtaster du Wi-Fi-nøglen, som du finder på enhedens etiket. (Wi-Fi-nøglen skelner mellem små og store bogstaver). Din klient vil give dig besked, når den er tilsluttet.
 • Page 22 Illustrationerne i denne håndbog er kun vejledende. De enkelte modeller kan være en smule anderledes. Kontakt din tjenesteudbyder for nærmere oplysninger. Sikkerhedsoplysninger Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle rettigheder forbeholdes. DETTE DOKUMENT ER KUN TIL INFORMATION OG UDGØR INGEN FORM FOR GARANTI.
 • Page 23 For flere oplysninger om, hvor og hvordan du afleverer dit EEE-affald, bedes du kontakte de lokale myndigheder, forhandleren eller renovationsvæsenet, eller besøge webstedet http://consumer.huawei.com/en/. Reduktion af sundhedsfarligt indhold Denne enhed og eventuelt elektrisk tilbehør er i overensstemmelse med...
 • Page 24 REACH og RoHS bedes du besøge vores websted http://consumer.huawei.com/certification. Overensstemmelse med EU-lovgivning Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Den nyeste og gyldige version af overensstemmelseserklæringen (DoC –...
 • Page 25 Bemærk: Eventuelle ændringer eller modifikationer til denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Huawei Technologies Co., Ltd, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Denne enhed er beregnet til at blive fastgjort til en modtager, der ikke anvendes...
 • Page 26 FCC- reglerne, afsnit 15. Se den opdaterede oversigt over hotline og e-mail-adresser for dit område på http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.
 • Page 27 Kennismaken met uw B315 Indicatielampje voor Aan/uit-lampje netwerkmodus* Indicatielampje Wi-Fi/WPS LAN/WAN indicatielampje Indicatielampje voor SIM kaartsleuf signaalsterkte Aansluiting voor externe WPS-toets antenne Aan/uit-toets Reset-toets* Voedingsaansluiting LAN-poort LAN4/WAN poort USB-poort Telefoonaansluiting *Reset-toets Wanneer de B315 is ingeschakeld, houdt u de *Indicatielampje voor netwerkmodus toets met behulp van een voorwerp met een Constant cyaan: verbonden met een LTE- scherpe punt ongeveer 3 seconden ingedrukt...
 • Page 28 Installatie Stap 1: De SIM-kaart installeren Verwijder de SIM-kaart niet zolang deze in gebruik is. Anders kan dit een negatief effect hebben op de werking van uw B315 en kunnen de gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, verloren raken. Stap 2: De kabels aansluiten Vervang de voedingsadapater niet door een andere onbekende adapter, tenzij deze door de fabrikant is geleverd.
 • Page 29 Het instellen van een Wi-Fi- verbinding Zoek vanaf uw client, waarop Wi-Fi is ingeschakeld, naar draadloze netwerken in uw omgeving. Maak verbinding met de netwerknaam die overeenkomt met de SSID die op het apparaatetiket staat vermeld. Wanneer u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u de Wi-Fi-sleutel in die op het apparaatetiket staat vermeld.
 • Page 30 De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter referentie. Specifieke modellen kunnen enigszins afwijken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Veiligheidsinformatie Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle rechten voorbehouden. DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER INFORMATIE EN BIEDT GEEN ENKELE VORM VAN GARANTIE.
 • Page 31 cm moet worden aangehouden tussen het apparaat en de pacemaker om mogelijke storingen in de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker gebruikt, houdt u het apparaat aan tegenoverliggende kant van de pacemaker en draagt u het apparaat niet in uw borstzak. De ideale werktemperatuur ligt tussen de 0 °C en 40 °C.
 • Page 32 Naleving van de EU-wetgeving Verklaring Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., Ltd. dat dit apparaat voldoet aan de minimale vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. De meest recente, geldige versie van de Verklaring van overeenstemming kan worden bekeken op http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 33 Ga voor de meest recente informatie over accessoires en software naar de Verklaring van overeenstemming op http://consumer.huawei.com/certification. Wettelijke FCC-naleving FCC-verklaring Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regelgeving.
 • Page 34 Let op: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Huawei Technologies Co., Ltd. kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de apparatuur ongeldig maken. Dit apparaat is bedoeld voor aansluiting op een ontvanger die niet worden gebruik voor over-the-air (OTA) uitzendingssignalen.
 • Page 35 Tutvumine seadmega B315 Toite märgutuli Võrgupordi märgutuli* Wi-Fi/WPS-i märgutuli LAN/WAN märgutuli Signaalitugevuse indikaator SIM kaardipesa Välise antenni port WPS-nupp Toitenupp Lähtestamise nupp* Toiteport LAN-port LAN4/WAN port USB-port Telefoniport *Võrgupordi märgutuli *Lähtestamise nupp Kui B315 on sisse lülitatud, vajutage Põleb lillalt: ühendatud LTE-võrguga. marsruuteri tehase vaikesätete taastamiseks Põleb siniselt: ühendatud 3G-võrguga.
 • Page 36 Ülesseadmine 1. samm: paigaldage SIM kaart Ärge eemaldage SIM-kaarti kui see on kasutuses. See mõjutab B315 talitlust ja SIM-kaardile salvestatud andmed võivad kaduma minna. 2. samm: Kaablite ühendamine Ärge vahetage toiteadapterit teise tundmatu adapteri vastu, kui see pole tootja poolt tarnitud. Seadme B315toiteadapteri mudel on HW-120100XYW. X ja Y esitavad tähti või numbreid, mis on regiooniti erisugused.
 • Page 37 Wi-Fi-ühenduse seadistamine Skannige sisselülitatud Wi-Fi-funktsiooniga klientseadme lähikonnas saadaolevaid võrke. Looge ühendus selle võrgunimega, mis langeb kokku seadme sildil trükitud SSID-iga. Kui küsitakse parooli, sisestage seadme sildile trükitud Wi-Fi-võti (see võti on tõstutundlik). Klientseade teavitab teid, kui ühendus on loodud. Üksikasju Wi-Fi funktsiooni käsitsi lubamiseks ja keelamiseks vt veebihalduslehe võrguspikrist WLAN-i seadete jaotisest.
 • Page 38 Käesolevas juhendis leiduvad joonised on ainult infoks. Konkreetsed mudelid võivad olla veidi teistsugused; täiendavat teavet saate teenusepakkujalt. Ohutusteave Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Kõik õigused on kaitstud. SEE ON ÜKSNES TEABE-, MITTE GARANTIIDOKUMENT. LTE on ETSI kaubamärk.
 • Page 39 Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohtade kohta pöörduge kohalike võimude, edasimüüja või olmejäätmete hävitamisega tegeleva ettevõtte poole või külastage veebisaiti http://consumer.huawei.com/en/. Ohtlike ainete vähendamine Käesolev seade ja kõik selle elektritarvikud on vastavuses kohalike rakenduvate eeskirjadega nagu EU REACH, RoHS ja akude (kui kuuluvad komplekti) kohta käivad eeskirjad jne, mis piiravad teatavate ohtlike ainete kasutamist elektri- ja...
 • Page 40 REACH-i ja RoHS-iga seotud vastavusdeklaratsioonide vaatamiseks külastage meie veebisaiti http://consumer.huawei.com/certification. Vastavus EL-i normidele Avaldus Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd. et see seade vastab direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni uusimat kehtivat versiooni saab vaadata aadressil http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 41 Ettevaatust! Seadme mis tahes muudatused või modifitseerimised, mida pole Huawei Technologies Co., Ltd. selgesõnaliselt lubanud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks. Seade on mõeldud ühendamiseks vastuvõtjaga, mida ei kasutata raadioeetri kaudu edastatavate ringhäälingusignaalide vastuvõtuks.
 • Page 42 Opi tuntemaan B315 Virran merkkivalo Verkon tilan merkkivalo* Wi-Fi/WPS-merkkivalo LAN/WAN merkkivalo Signaalinvoimakkuuden SIM korttipaikka merkkivalo Ulkoisen antennin liitäntä WPS-painike Virtapainike Nollauspainike* Virtaliitin LAN-portti LAN4/WAN portti USB-portti Puhelinliitäntä...
 • Page 43 *Verkon tilan merkkivalo *Nollauspainike Kun B315 -laitteen virta on kytketty, käytä Palaa syaanina: yhdistetty LTE-verkkoon. teräväkärkistä esinettä ja pidä painettuna Palaa sinisenä: yhdistetty 3G-verkkoon. Palaa keltaisena: yhdistetty 2G-verkkoon. noin 3 sekuntia, kunnes merkkivalo Palaa vihreänä: yhdistetty Ethernet-verkkoon. vilkkuu, kun haluat palauttaa B315 - laitteen tehdasasetukset.
 • Page 44 Vaihe 2: Kaapelien kytkeminen Älä käytä muuta verkkolaitetta ilman valmistajan lupaa. Verkkolaitteen B315malli on HW-120100XYW. X ja Y tarkoittavat kirjaimia tai numeroita, jotka vaihtelevat alueittain. Saat lisätietoja verkkolaitteen mallista ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Wi-Fi-yhteyden määrittäminen Etsi Wi-Fi-yhteensopivasta asiakkaasta alueellasi olevia langattomia verkkoja. Muodosta yhteys verkon nimeen, joka vastaa laitetarrassa olevaa SSID:tä.
 • Page 45 Tietoja Wi-Fi-toiminnon ottamisesta manuaalisesti käyttöön tai pois käytöstä on verkonhallintasivujen ohjetietojen WLAN-asetusten osiossa. Jotta luvattomat osapuolet eivät pääsisi käyttämään Wi-Fi-verkkoa, on suositeltavaa vaihtaa SSID ja Wi-Fi-avain aika ajoin. Katso lisätietoja verkkohallintasivun ohjetiedoista. Määrittäminen: B315 Kun asiakas on muodostanut yhteyden B315 Wi-Fin tai LAN-portin kautta, käynnistä...
 • Page 46 Tämän oppaan kuvat ovat vain ohjeellisia. Eri malleissa voi olla pieniä eroja; pyydä tarkempia tietoja palveluntarjoajaltasi. Turvallisuutta koskevat tiedot Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS ON AINOASTAAN ANTAA TIETOA, EIKÄ SIIHEN SISÄLLY MINKÄÄNLAISIA TAKUITA.
 • Page 47 REACH- ja RoHS-yhdenmukaisuusilmoitukset ovat saatavilla verkkosivustollamme http://consumer.huawei.com/certification. Yhdenmukaisuus EU:n määräysten kanssa Ilmoitus Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja sen muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen uusin ja voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 48 Norja: Tämä alakohta ei päde Ny-Ålesundin keskustaa ympäröivällä, säteeltään 20 km olevalla maantieteellisellä alueella. ErP-tuotetiedot Huawei Technologies Co., Ltd. ilmoittaa, että tuote täyttää direktiivin 2009/125/EY ja sen täytäntöönpanoasetuksen (EY) 1275/2008 muutettuna määräyksillä (EY) 278/2009, (EY) 642/2009, (EY) 617/2013 ja (EY) 801/2013, ja sen täytäntöönpanoasetuksen (EY) 278/2009 vaatimukset.
 • Page 49 (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on pystyttävä sietämään vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt. Varoitus: Muut kuin Huawei Technologies Co., Ltd.n erikseen hyväksymät muutokset laitteeseen voivat aiheuttaa laitteen käyttöluvan epäämiseen käyttäjältä.
 • Page 50 Prise en main de votre B315 Voyant d'alimentation Voyant du mode réseau* Voyant Wi-Fi/WPS Témoin LAN/WAN Témoin d'intensité du signal Logement de la carte SIM Port d'antenne externe Bouton WPS Bouton d'alimentation Bouton Réinitialiser* Port d'alimentation Port LAN Port LAN4/WAN Port USB Port téléphonique...
 • Page 51: Étape 1 : Installation De La Carte Sim

  *Voyant du mode réseau *Bouton Réinitialiser Lorsque le B315 est sous tension, utilisez un Cyan fixe: connecté à un réseau LTE. objet pointu pour maintenir le bouton enfoncé Bleu fixe: connecté à un réseau 3G. pendant 3secondes environ jusqu'à ce que Jaune fixe: connecté...
 • Page 52 Étape 2 : branchement des câbles Ne remplacez l'adaptateur d'alimentation par un autre adaptateur que si celui-ci vous est fourni par le fabricant. Le modèle de l'adaptateur d'alimentation du B315 HW-120100XYW. X et Y représentent des lettres ou des chiffres qui dépendent de la région.
 • Page 53 Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation du Wi-Fi, reportez- vous à la section sur les paramètres WLAN des informations d'aide sur la page d'administration en ligne. Pour empêcher des tiers non autorisés d'accéder à votre réseau sans fil, il est recommandé...
 • Page 54: Informations Relatives À La Sécurité

  Contactez votre fournisseur de service pour plus d'informations. Informations relatives à la sécurité Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés. CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. IL NE CONSTITUE AUCUNE FORME DE GARANTIE.
 • Page 55 électriques et électroniques contactez les autorités locales, votre détaillant ou le service des ordures ménagères, ou allez sur le site web http://consumer.huawei.com/en/. Diminution des substances dangereuses Cet appareil et les accessoires électriques respectent les règles locales applicables sur la restriction dans l’utilisation de certaines substances...
 • Page 56 Ny-Ålesund. Informations sur le produit ErP Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que le produit répond à la directive 2009/125/CE et son règlement d'application (CE) N° 1275/2008 modifié par l'(CE) 278/2009, (CE) 642/2009, (UE) 617/2013, (UE) 801 / 2013, et son règlement d'application (CE) N°...
 • Page 57 Pour obtenir les informations les plus récentes relatives aux accessoires et aux logiciels, veuillez consulter la Déclaration de conformité (DoC) sur http://consumer.huawei.com/certification. Conformité réglementaire FCC Déclaration de la FCC Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à...
 • Page 58 Attention : Toute transformation ou modification de cet appareil, non approuvée expressément par Huawei Technologies Co., Ltd. en matière de conformité est susceptible d'annuler les droits de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Cet appareil est conçu pour être connecté à un récepteur qui n'est pas utilisé...
 • Page 59 Ausstattung Ihres B315 Stromanzeige Netzwerkmodusanzeige* WLAN-/WPS-Anzeige Anzeige LAN/WAN Signalstärkeanzeige SIM-Kartensteckplatz Anschluss für externe WPS-Taste Antenne Ein-/Austaste Reset-Taste* Netzanschluss LAN-Anschluss LAN4/WAN-Anschluss USB-Anschluss Telefonanschluss...
 • Page 60: Schritt 1: Einsetzen Der Sim-Karte

  *Netzwerkmodusanzeige *Reset-Taste Drücken Sie beim Einschalten des B315 mit Leuchtet cyan: Es besteht eine Verbindung einem spitzen Gegenstand auf diese Taste mit einem LTE-Netzwerk. und halten Sie sie etwa 3 Sekunden lang Leuchtet blau: Es besteht eine Verbindung mit einem 3G-Netzwerk. gedrückt, bis die Anzeige blinkt, um so den Leuchtet gelb: Es besteht eine Verbindung...
 • Page 61: Schritt 2: Anschließen Von Kabeln

  Schritt 2: Anschließen von Kabeln Verwenden Sie kein anderes beliebiges Netzteil Ihrer Wahl, es sei denn, es wird vom Hersteller angegeben. Das für den B315 vorgesehene Netzteilmodell ist HW-120100XYW. X und Y stehen für Buchstaben oder Zahlen, die je nach Region variieren.
 • Page 62: Weitere Hilfe

  Sie finden Einzelheiten zur manuellen Aktivierung oder Deaktivierung der WLAN-Funktion im Abschnitt über die WLAN-Einstellungen in der Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite. Um zu verhindern, dass Unbefugte auf Ihr WLAN-Netzwerk zugreifen, wird empfohlen, dass Sie die SSID und den WLAN-Schlüssel von Zeit zu Zeit ändern.
 • Page 63 Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz. Spezielle Modelle können geringfügig abweichen. Sie erhalten weitere Informationen bei Ihrem Dienstanbieter. Sicherheitsinformationen Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten. DIESES DOKUMENT IST NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN VORGESEHEN UND STELLT KEINE ART VON GARANTIE DAR.
 • Page 64 Für weitere Informationen dazu, wo und wie Sie Ihren Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall abgeben können, kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, Händler oder Entsorgungsunternehmen für Haushaltsmüll oder besuchen Sie die Webseite http://consumer.huawei.com/en/. Reduzierung von Gefahrenstoffen Dieses Gerät und das gesamte elektrische Zubehör sind kompatibel zu anwendbaren lokalen Richtlinien zur Beschränkung der Anwendung bestimmter...
 • Page 65 Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das Gebiet in einem 20-km- Radius von der Mitte von Ny-Ålesund. ErP-Produktinformationen Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt die Richtlinie 2009/125/EG und die zugehörige Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1275/2008 (in geänderter Fassung (EG) 278/2009, (EG) 642/2009, (EU) 617/2013, (EU) 801/2013) sowie die Durchführungsverordnung (EG) Nr.
 • Page 66 Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät darf in seiner Funktion durch von außen verursachte Störungen nicht beeinflusst werden. Achtung: Jegliche Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. hinsichtlich der Einhaltung der...
 • Page 67 Empfang von Rundfunksignalen „über den Äther“ verwendet wird. Der Anschluss dieses Gerätes in irgendeiner anderen Weise kann zu schädlichen Störungen der Funkkommunikationen führen und verletzt die FCC-Bestimmungen, Teil 15. Bitte besuchen Sie http://consumer.huawei.com/en/support/hotline für die kürzlich aktualisierte Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse in Ihrem Land oder Gebiet.
 • Page 68 Ismerkedés a készülékkel – B315 Tápellátás állapotjelzője Hálózati mód állapotjelző fénye* Wi-Fi/WPS állapotjelzője LAN/WAN állapotjelző Jelerősség állapotjelzője SIM Kártyanyílás Külső WPS gomb antennacsatlakozó Bekapcsológomb Visszaállítás gomb* Tápcsatlakozó LAN csatlakozó LAN4/WAN port USB csatlakozó Telefoncsatlakozó...
 • Page 69: Üzembe Helyezés

  *Hálózati mód állapotjelző fénye *Visszaállítás gomb Bekapcsolt B315 mellett egy hegyes tárggyal tartsa Folyamatosan ciánkéken világít: csatlakoztatva egy LTE hálózathoz. lenyomva körülbelül 3 másodpercig, amíg a Folyamatosan kéken világít: jelzőfény villogni nem kezd, hogy ezzel a B315 csatlakoztatva egy 3G hálózathoz. készüléket visszaállítsa a gyári alapértékeire.
 • Page 70 2. lépés: Csatlakozókábelek Ne váltson valamilyen más elektromos adapterre, kivéve, ha azt a gyártótól kapta A B315 elektromos adapterének típusa HW-120100XYW. Az X és az Y olyan betűket és számokat jelöl, amelyek régiónként változnak. Az adott adaptertípusról további tájékoztatást egy márkakereskedőnél kaphat. Wi-Fi kapcsolat létesítése A Wi-Fi kapcsolatra képes klienséről kezdje meg a területén lévő...
 • Page 71: További Segítség

  A Wi-Fi funkció manuális be- és kikapcsolásával kapcsolatos részleteket tekintse meg a webes felügyeleti oldalon a súgó WLAN beállításokkal kapcsolatos szakaszában. Annak megakadályozásához, hogy arra fel nem hatalmazott felek hozzáférjenek a Wi-Fi hálózatához, javasoljuk, hogy időről időre módosítsa az SSID-et és a Wi- Fi kulcsát.
 • Page 72: Biztonsági Tudnivalók

  Az útmutatóban látható ábrák csak tájékoztatásul szolgálnak. Az egyes típusok kis mértékben eltérhetnek egymástól, részletesebb tájékoztatásért forduljon a helyi szolgáltatóhoz. Biztonsági tudnivalók Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Minden jog fenntartva. EZ A DOKUMENTUM INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁL, ÉS SEMMILYEN GARANCIA ALAPJÁNAK NEM TEKINTENDŐ.
 • Page 73 Ez a készülék és bármilyen elektromos tartozéka megfelel az érvényes helyi szabályozásoknak az egyes káros-anyagok elektromos vagy elektronikus eszközökben történő használatára vonatkozó megkötéseknek, mint például az EU REACH, RoHS és akkumulátor (ahol tartozék) szabályozások stb. A REACH és RoHS megfelelőségi nyilatkozatok megtekintéséhez látogasson a http://consumer.huawei.com/certification weblapra.
 • Page 74 EU-előírásoknak való megfelelőség Nyilatkozat A Huawei Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb, vonatkozó rendelkezéseinek. A DoC (Declaration of Conformity) megfelelőségi nyilatkozat legfrissebb és érvényes verziója itt tekinthető meg: http://consumer.huawei.com/certification. A készülék az EU minden tagállamában használható.
 • Page 75 és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden beérkező interferenciát, beleértve az esetleg nem kívánt működést okozó interferenciákat Figyelem: A Huawei Technologies Co.,Ltd. megfelelőséget megerősítő, kifejezett beleegyezése nélküli módosítás vagy átalakítás esetén a felhasználó elveszítheti azt a jogát, hogy az eszközt működtesse, használhassa.
 • Page 76 és ellentétben áll az FCC-szabályok 15. részével. Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a http://consumer.huawei.com/en/support/hotline oldalra.
 • Page 77 Panoramica generale del B315 Indicatore della modalità di Indicatore di accensione rete* Indicatore Wi-Fi/WPS Indicator LAN/WAN Indicatore di potenza del Alloggiamento scheda SIM segnale Porta antenna esterna Pulsante WPS Pulsante di accensione Pulsante di ripristino* Porta di alimentazione Porta LAN Porta LAN4/WAN Porta USB Porta del telefono...
 • Page 78 Installazione Operazione 1: Installazione della scheda SIM Non rimuovere la scheda durante il funzionamento. Ciò, per evitare ripercussioni sulle prestazioni ed eventuali perdite di dati memorizzati sulla scheda. Operazione 2: Cavi di collegamento...
 • Page 79 Non sostituire l'adattatore di alimentazione fornito con prodotti non conformi. Il modello dell'adattatore di alimentazione del B315 è HW-120100XYW. X e Y rappresentano lettere o numeri che variano in base alle aree geografiche. Per ulteriori dettagli sul modello di adattatore specifico, contattare un rivenditore autorizzato.
 • Page 80: Informazioni Sulla Sicurezza

  Le figure di questa guida sono fornite a solo scopo illustrativo. I modelli specifici potrebbero variare leggermente, contattare il gestore del servizio per informazioni più dettagliate. Informazioni sulla sicurezza Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tutti i diritti riservati. QUESTO DOCUMENTO HA FINALITÀ PURAMENTE INFORMATIVA E NON COSTITUISCE ALCUN TIPO DI GARANZIA.
 • Page 81 cm tra il dispositivo e il pacemaker per evitare interferenze. I portatori di pacemaker devono utilizzare l'orecchio sul lato opposto rispetto al pacemaker durante le conversazioni e non riporre mai il dispositivo nel taschino sul petto. La temperatura di funzionamento ideale varia da 0 °C a 40 °C. La temperatura di conservazione ideale varia da -20 °C a +70 °C.
 • Page 82 RoHS, si prega di visitare il nostro sito http://consumer.huawei.com/certification. Conformità alla normativa UE Dichiarazione Con il presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU. La versione più recente e valida della DoC (Dichiarazione di conformità) può...
 • Page 83 Tutti i parametri RF (come intervallo di frequenza e potenza in uscita) non sono accessibili all'utente, il quale non può modificarli. Per le informazioni più recenti su accessori e software, consultare la DoC (Dichiarazione di conformità) su http://consumer.huawei.com/certification. Conformità alla normativa FCC Dichiarazione FCC questa apparecchiatura è...
 • Page 84 Attenzione: ogni cambiamento o modifica apportata al dispositivo non espressamente approvati da Huawei Technologies Co., Ltd. per la conformità annulla l'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente. Questo dispositivo è stato pensato per essere collegato a un ricevitore che non viene impiegato per ricevere segnali broadcast via etere.
 • Page 85 Iepazīšanās ar ierīci B315 Strāvas indikators Tīkla režīma indikators* Wi-Fi/WPS indikators LAN/WAN indikators Signāla stipruma indikators SIM kartes slots Ārējās antenas pieslēgvieta WPS poga Barošanas poga Atiestatīšanas poga* Strāvas ports LAN ports LAN4/WAN ports USB ports Tālruņa ports *Tīkla režīma indikators *Atiestatīšanas poga Kad ierīce B315 ir ieslēgta, ar asu priekšmetu Pastāvīgi iedegts ciāna krāsā: izveidots...
 • Page 86 Instalēšana 1. darbība. Ievietošana: SIM karte Kad SIM karte tiek izmantota, neizņemiet to. Pretējā gadījumā tiks ietekmēta ierīces B315 darbība un SIM kartē saglabātie dati var tikt zaudēti. 2. darbība. Kabeļu pievienošana Nemainiet to pret citu strāvas adapteri, ja vien to nav nodrošinājis ražotājs. B315strāvas adaptera modelis ir HW-120100XYW.
 • Page 87 Wi-Fi savienojuma iestatīšana Klienta ierīcē, kurā ir iespējots Wi-Fi savienojums, skenējiet tuvumā pieejamos bezvadu tīklus. Izveidojiet savienojumu ar tīklu, kura nosaukums atbilst ierīces etiķetē norādītajam SSID. Kad tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt paroli, ievadiet Wi-Fi atslēgu, kas norādīta ierīces etiķetē. (Wi-Fi atslēga ir reģistrjutīga.) Jūsu klienta ierīcē tiks norādīts, kad būs izveidots savienojums.
 • Page 88: Informācija Par Drošību

  Visi šajā pamācībā ietvertie attēli ir paredzēti tikai atsaucei. Konkrēti modeļi var nedaudz atšķirties; lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Informācija par drošību Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Visas tiesības paturētas. ŠIS DOKUMENTS IR PAREDZĒTS TIKAI INFORMĀCIJAI UN NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS.
 • Page 89 lietojiet ierīci elektrokardiostimulatoram pretējā pusē un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā. Piemērotākā ekspluatācijas temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C. Piemērotākā uzglabāšanas temperatūra ir no -20 °C līdz +70 °C. Pārāk liels karstums vai aukstums var sabojāt ierīci vai piederumus. Glabājiet ierīci labi ventilējamās un siltās telpās un nenovietojiet to tiešos saules staros.
 • Page 90 Lai skatītu atbilstības deklarācijas par REACH un RoHS, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni http://consumer.huawei.com/certification. Atbilstība ES normatīvajiem aktiem Paziņojums Ar šo Huawei Technologies Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/EU pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem. Jaunāko, spēkā esošo atbilstības deklarācijas versiju varat skatīt vietnē http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 91 (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāuzņem jebkādi uztvertie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Uzmanību! Veicot jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras uzņēmums Huawei Technologies Co., Ltd. nav tieši apstiprinājis, var atņemt lietotājam tiesības lietot šo aprīkojumu.
 • Page 92 Šī ierīce ir paredzēta pievienošanai pie uztvērēja, kas nav paredzēts pa gaisu pārraidītu signālu uztveršanai. Šīs ierīces pievienošana jebkādos citos veidos var radīt traucējumus radio signāla uztveršanai un ir FCC noteikumu 15. daļas prasību pārkāpšana. Lai uzzinātu jaunāko uzziņu tālruņa numuru un e-pasta adresi savā valstī vai reģionā, apmeklējiet http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.
 • Page 93 Trumpai apie B315 Maitinimo indikatorius Tinklo režimo indikatorius* „Wi-Fi“ / WPS indikatorius LAN/WAN indikatorius Signalo stiprumo indikatorius SIM kortelės lizdas Išorinės antenos prievadas WPS mygtukas Maitinimo mygtukas Nustatymo iš naujo mygtukas* Maitinimo prievadas LAN prievadas LAN4/WAN prievadas USB prievadas Telefono prievadas *Tinklo režimo indikatorius *Nustatymo iš...
 • Page 94 Įrengimas 1 veiksmas. Kaip įdėti SIM kortelę Neišimkite SIM kortelės, kai ji naudojama. Kitaip sutriks jūsų B315 veikimas ir gali būti prarasti duomenys, laikomi SIM kortelėje. 2 veiksmas. Kaip prijungti kabelius Nenaudokite jokio kito maitinimo adapterio – tik tą, kurį pateikė gamintojas. B315maitinimo adapterio modelis: HW-120100XYW.
 • Page 95 Kaip nustatyti „Wi-Fi“ ryšį Savo kliento įrenginyje su įjungta „Wi-Fi“ funkcija atlikite greta esančių belaidžių tinklų paiešką. Prisijunkite prie tinklo, kurio pavadinimas sutampa su SSID, pateiktu įrenginio lipduke. Kai jūsų paprašys įvesti slaptažodį, įveskite „Wi-Fi“ raktą, pateiktą įrenginio lipduke. („Wi-Fi“ raktas skiria didžiąsias ir mažąsias raides.) Jūsų kliento įrenginys informuos, kada prisijungs prie tinklo.
 • Page 96: Saugos Informacija

  Šiame vadove esančios iliustracijos pateiktos tik informaciniais tikslais. Konkretūs modeliai gali šiek tiek skirtis. Dėl išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugos teikėją. Saugos informacija Autorių teisės priklauso © „Huawei Technologies Co., Ltd.“ 2017. Visos teisės saugomos. ŠIS DOKUMENTAS SKIRTAS TIK BENDRAI INFORMACIJAI IR NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ.
 • Page 97 sutrikimų. Jei nešiojate širdies stimuliatorių, laikykite įtaisą priešingoje širdies stimuliatoriui pusėje ir nesinešiokite įtaiso priekinėje kišenėje. Geriausia veikimo temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Geriausia laikymo temperatūra yra nuo -20 °C iki +70 °C. Dideliame karštyje arba šaltyje įtaisas arba jo priedai gali sugesti.
 • Page 98 (kur yra) reglamentuose ir pan. REACH ir „RoHS“ atitikties deklaracijų rasite mūsų interneto svetainėje http://consumer.huawei.com/certification. Atitiktis ES reglamentams Pareiškimas Šiuo dokumentu bendrovė „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/EU pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus nuostatus. Naujausią galiojančią „DoC“ (atitikties deklaracijos) versiją galima peržiūrėti čia: http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 99 šis įtaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali trikdyti jo veikimą. Atsargiai Leidimas naudoti šį įtaisą gali netekti galios, jei įtaisas pakeičiamas arba modifikuojamas negavus aiškaus bendrovės „Huawei Technologies Co., Ltd. “ pritarimo dėl atitikties taikomiems reikalavimams.
 • Page 100 Šis įtaisas skirtas prijungti prie imtuvo, kuris nepritaikytas priimti eteriu transliuojamiems signalams. Jei šis įtaisas prijungiamas kitu būdu, jis gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių, be to, pažeidžiami FCC taisyklių 15 dalies reikalavimai. Apsilankykite adresu http://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kur nurodyta šalies arba regiono klientų aptarnavimo linija ir el. pašto adresas.
 • Page 101 Bli kjent med B315 Strømindikator Indikator for nettverksmodus* Wi-Fi-/WPS-indikator LAN/WAN -indikator Indikator for signalstyrke SIM kortspor Port for ekstern antenne WPS-knapp Av/på-knapp Tilbakestillingsknapp* Strømport LAN-port LAN4/WAN port USB-port Telefonport...
 • Page 102 *Indikator for nettverksmodus *Tilbakestillingsknapp Når B315 er slått på, bruker du et spisst objekt Lyser cyan: koblet til et LTE-nettverk. for å trykke og holde i ca. 3 sekunder inntil Lyser blått: koblet til et 3G-nettverk. -indikatoren blinker. B315 gjenopprettes da til Lyser gult: koblet til et 2G-nettverk fabrikkinnstillingene.
 • Page 103 Trinn 2: Tilkobling av kabler Strømadapteren kan kun erstattes med en strømadapter som produsenten har godkjent. B315s strømadaptermodell er HW-120100XYW. X og Y representerer bokstaver eller tall som varierer avhengig av region. Kontakt en autorisert forhandler hvis du trenger mer informasjon om adaptermodellen. Konfigurere en Wi-Fi-forbindelse Søk etter tilgjengelige trådløse nettverk fra den Wi-Fi-aktiverte klienten.
 • Page 104 Se avsnittet om WLAN-innstillinger i hjelpeinformasjonen på webbehandlingssiden for mer informasjon om hvordan du aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-funksjonen manuelt. For å hindre at uvedkommende får tilgang til Wi-Fi-nettverket anbefales det å endre SSID og Wi-Fi-nøkkel med jevne mellomrom. Se hjelpeinformasjonen på...
 • Page 105 Kontakt tjenesteleverandøren din for mer detaljert informasjon. Sikkerhetsinformasjon Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Med enerett. DETTE DOKUMENTET ER KUN MENT SOM INFORMASJON, OG UTGJØR INGEN FORM FOR GARANTI. LTE er et varemerke som tilhører ETSI.
 • Page 106 For samavarserklæringer om REACH og RoHS, se http://consumer.huawei.com/certification. Overholdelse av EU-forordninger Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den siste og gyldige versjonen av DoC (konformitetserklæring) finnes på http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 107 20 km rundt sentrum i Ny-Ålesund. ErP-produktinformasjon Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer herved at dette produktet innfrir direktiv 2009/125/EF og implementeringsforskrift (EF) nr. 1275/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 278/2009, (EF) nr. 642/2009, (EF) nr. 617/2013, (EF) nr.
 • Page 108 Forsiktig: Hvis det utføres andre endringer eller modifikasjoner på denne enheten enn det som er uttrykkelig godkjent av Huawei Technologies Co., Ltd. kan brukeren miste autorisasjonen til å bruke utstyret. Enheten er ment å skulle kobles til en mottaker som ikke mottar trådløse kringkastingssignaler.
 • Page 109 Introdução ao B315 Indicador de energia Indicador do modo de rede* Indicador Wi-Fi/WPS Indicador LAN/WAN Indicador da intensidade do sinal Ranhura de cartão SIM Porta da antena externa Botão WPS Botão ligar/desligar Botão repor definições* Porta de energia Porta LAN Porta LAN4/WAN Porta USB Porta de telefone...
 • Page 110 *Indicador do modo de rede *Botão repor definições Quando o B315 está ligado, utilize um Ciano contínuo: ligado a uma rede LTE. objecto pontiagudo para pressionar cerca Azul contínuo: ligado a uma rede 3G. Amarelo contínuo: ligado a uma rede 2G. de 3 segundos até...
 • Page 111 Passo 2: Ligar os dados Não altere inesperadamente o adaptador de energia a não ser que seja recomendado pelo fabricante . O modelo do adaptador de energia do B315 é HW-120100XYW. X e Y representam letras ou números que variam por região. Para mais detalhes sobre o modelo de adaptador específico, contacte um fornecedor autorizado.
 • Page 112 Para mais detalhes sobre como manualmente activar e desactivar a função Wi-Fi, consulte a secção de definições WLAN da informação de ajuda na página de gestão de rede. Para prevenir pessoal não autorizado de aceder à sua rede Wi-Fi, é recomendado que altere as chaves SSID e Wi-Fi de vez em quando.
 • Page 113: Informações De Segurança

  Informações de segurança Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos os direitos reservados. ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI QUALQUER TIPO DE GARANTIA.
 • Page 114 Para mais informação sobre onde e como entregar o seu resíduo EEE, contacte as autoridades locais, revendedor, serviço de eliminação de resíduo doméstico ou visite a página http://consumer.huawei.com/en/. Redução de substâncias perigosas Este dispositivo e quaisquer acessórios elétricos estão em conformidade com as leis locais em vigor relativas às restrição de uso de certas substâncias perigosas...
 • Page 115 Ny-Ålesund. Informação ErP do produto A Huawei Technologies Co., Ltd. declara por este meio que o produto está em conformidade com a Directiva 2009/125/CE e o respectivo regulamento de implementação (CE) n.º 1275/2008, corrigido por (CE) 278/2009, (CE) 642/2009, (UE) 617/2013, (UE) 801/2013, e o regulamento de implementação (CE) n.º...
 • Page 116 Atenção: Quaisquer alterações ou modificações efectuadas neste dispositivo não aprovadas expressamente pela Huawei Technologies Co., Ltd. em termos de conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.
 • Page 117 às comunicações de rádio e viola as regras da FCC, parte 15. Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto telefónico e o endereço de e-mail actualizados no seu país ou região.
 • Page 118 Prezentarea dispozitivului B315 Indicator de pornire Indicator de mod al rețelei* Indicator Wi-Fi/WPS LAN/WAN indicator Indicator de putere a SIM locaș cartelă semnalului Mufă antenă externă Buton WPS Buton Pornire Buton Resetare* Port de alimentare Port LAN LAN4/WAN port Port USB Portul de telefon *Indicator de mod al rețelei *Buton Resetare...
 • Page 119 Instalarea Pasul 1: Instalarea SIM cartelei Nu scoateți cartela SIM în timpul utilizării acesteia. Dacă faceți acest lucru, performanţa dispozitivului B315 va fi afectată, iar datele stocate pe cartelaSIM se pot pierde. Pasul 2: Conectarea cablurilor...
 • Page 120 Nu folosiţi alt adaptor de alimentare, cu excepţia cazului în care este furnizat de către producător. Modelul de adaptor de alimentare al B315este HW-120100XYW X și Y reprezintă literele sau numerele și variază în funcție de zona de comercializare. Pentru detalii cu privire la modelul specific al adaptorului, contactați un furnizor autorizat.
 • Page 121: Informaţii Despre Siguranţă

  Imaginile din acest ghid sunt doar pentru referinţă. Anumite modele pot diferi într- o anumită măsură; contactați furnizorul de servicii pentru informații detaliate. Informaţii despre siguranţă Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Toate drepturile rezervate. ACEST DOCUMENT ARE EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV ȘI NU REPREZINTĂ...
 • Page 122 Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă să se păstreze o distanţă minimă de 15 cm între un dispozitiv şi stimulatorul cardiac, pentru a evita eventualele interferenţe cu stimulatorul cardiac. Dacă folosiţi un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul în partea opusă faţă de stimulatorul cardiac şi nu purtaţi dispozitivul în buzunarul din faţă.
 • Page 123 Conformitatea cu reglementările UE Declarație Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Cea mai recentă și valabilă versiune de DoC (Declarație de Conformitate) poate fi vizualizată...
 • Page 124 și nu pot fi modificați de către acesta. Pentru cele mai recente informați despre accesorii și software, vă rugăm să consultați DoC (Declarația de conformitate) la http://consumer.huawei.com/certification. Declaraţia de conformitate cu reglementările FCC Declaraţie de conformitate FCC (Federal Communications Commission) Acest echipament a fost testat şi este considerat a fi în conformitate cu limitele...
 • Page 125 Atenţie: Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de Huawei Technologies Co., Ltd. ca fiind conforme pot duce la retragerea autorizării utilizatorului de a opera echipamentul. Acest dispozitiv este proiectat pentru a fi ataşat la un receptor care nu este folosit pentru a recepţiona semnale difuzate prin aer.
 • Page 127 Información sobre el B315 Indicador de Indicador de modo de red* encendido/apagado Indicador de Wi-Fi/WPS Indicador LAN/WAN Indicador de intensidad de la Ranura para tarjetas SIM señal Puerto de la antena externa Botón WPS Botón Power Botón Reset* Puerto Power Puerto LAN Puerto LAN4/WAN Puerto USB...
 • Page 128: Primeros Pasos

  Primeros pasos Paso 1: Introducción de la tarjeta SIM No extraiga la tarjeta SIM cuando esté en uso. De hacerlo, es posible que el rendimiento del B315 se vea afectado y que se pierdan los datos almacenados en la tarjeta SIM. Paso 2: Conexión de cables No cambie el adaptador de alimentación por otro que no haya sido suministrado por el fabricante.
 • Page 129 Cómo establecer una conexión Wi-Fi En el cliente con Wi-Fi habilitado, busque las redes inalámbricas de su área. Conéctese a la red con el mismo nombre que el SSID que se encuentra en la etiqueta del dispositivo. Cuando la contraseña sea solicitada, introduzca la clave de Wi-Fi que se encuentra en la etiqueta del dispositivo.
 • Page 130: Más Información

  Información de seguridad Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Reservados todos los derechos. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE COMO ÚNICA FINALIDAD LA DE PROVEER INFORMACIÓN Y NO CONSTITUYE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO.
 • Page 131 de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el teléfono en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero. Las temperaturas de uso ideales oscilan entre 0 °C y 40 °C. Las temperaturas de almacenamiento ideales oscilan entre -20 °C y +70 °C.
 • Page 132 20 kilómetros del centro de Ny-Ålesund. Información del producto ErP Por medio del presente, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que el producto cumple con la directiva 2009/125/EC y su norma de implementación (EC) N.° 1275/2008 modificada por (EC) 278/2009, (EC) 642/2009, (EU) 617/2013, (EU) 801/2013 y su norma de implementación (EC) N.°...
 • Page 133 Para consultar la información más actualizada sobre accesorios y software, consulte la DoC (Declaración sobre cumplimiento) en http://consumer.huawei.com/certification. Cumplimento de las normas de la FCC Declaración de cumplimiento de las normas de la FCC Este equipo ha sido probado, y se ha demostrado que cumple con los límites...
 • Page 134 Precaución: Las modificaciones o los cambios no expresamente aprobados por Huawei Technologies Co., Ltd. podrían invalidar el permiso del usuario a operar el equipo. Este dispositivo está diseñado para conectarse a un receptor que no sea utilizado para recibir señales de difusión por aire.
 • Page 135 Lär känna din B315 Power-indikator Indikator för nätverksläge* Wi-Fi-/WPS-indikator LAN/WAN indikator Indikator för signalstyrka SIM kortplats Port för extern antenn WPS-knapp Strömknapp Återställningsknapp* Power-port LAN-port LAN4/WAN port USB-port Telefonport *Indikator för nätverksläge *Återställningsknapp Lyser konstant cyanblå: Ansluten till ett LTE- När B315 är påslagen trycker du med ett nät.
 • Page 136 Installation Steg 1: Installera SIM kortet Ta inte bort SIM-kortet medan det används. Om du gör det påverkas B315- funktionen och data som lagras på SIM-kortet kan gå förlorade. Steg 2: Ansluta kablar Byt inte till någon annan strömadapter om den inte tillhandahålls av tillverkaren. B315s strömadaptermodell är HW-120100XYW.
 • Page 137 Konfigurera en Wi-Fi-anslutning Från din Wi-Fi-aktiverade klient söker du efter trådlösa nätverk i ditt område. Anslut till nätverksnamnet som matchar det SSID som står på enhetens etikett. När du uppmanas att ange lösenord anger du den Wi-Fi-nyckel som står på enhetens etikett.
 • Page 138: Mer Hjälp

  åt mellan olika modeller. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer detaljerad information. Säkerhetsinformation Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Med ensamrätt. DET HÄR DOKUMENTET ANVÄNDS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH UTGÖR INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG.
 • Page 139 Kontakta kommunen eller återförsäljaren om du behöver mer information om var och hur du ska lämna ditt elektriska eller elektroniska avfall, eller besök webbplatsen http://consumer.huawei.com/en/. Minskning av farliga ämnen Denna enhet och eventuella elektriska tillbehör överensstämmer med lokala tillämpliga bestämmelser om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och...
 • Page 140 Reach och förordningen om begränsning av farliga ämnen finns på vår webbplats http://consumer.huawei.com/certification. Överensstämmelse med EU-krav Försäkran Härmed försäkrar Huawei Technologies Co., Ltd. att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 2014/53/EU. Den senaste och giltiga versionen av DoC (försäkran om överensstämmelse) kan ses på...
 • Page 141 önskat vis. Viktigt: Alla ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Huawei Technologies Co., Ltd. kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna enhet är avsedd att kopplas till en mottagare som inte används för att ta emot radiosignaler.
 • Page 142 På http://consumer.huawei.com/en/support/hotline finns den senaste informationen om vilka servicetelefonnummer och e-postadresser som gäller för ditt land eller din region.
 • Page 144 3150...

Table of Contents