Dell OptiPlex System GX270 Setup And Quick Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Dell™ OptiPlex™ Systems
Setup and Quick
Reference Guide
Příručka instalace a rychlé reference
Installations- og hurtig referencehåndbog
Installatiehandleiding en verkort handboek
Asennus- ja pikaopas
Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς
Telepítési és gyorshivatkozási útmutató
Installasjon og
hurtigreferanse
Instrukcja konfiguracji i
informacje o systemie
Руководство по
установке и краткий
справочник
Príručka a návod na konfiguráciu
Priročnik za konfiguracijo in hitra navodila za sisteme
Installationshandbok och lathund
Models DHS, DHP , and DHM
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Dell OptiPlex System GX270

  Summary of Contents for Dell OptiPlex System GX270

 • Page 1 Dell™ OptiPlex™ Systems Setup and Quick Reference Guide Příručka instalace a rychlé reference Installations- og hurtig referencehåndbog Installatiehandleiding en verkort handboek Asennus- ja pikaopas Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Telepítési és gyorshivatkozási útmutató Installasjon og hurtigreferanse Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Руководство...
 • Page 2 Dell™ OptiPlex™ Systems Setup and Quick Reference Guide w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 3 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, OptiPlex, and the DELL logo are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
 • Page 4: Table Of Contents

  Starting the Dell Diagnostics ....Running the Dell IDE Hard Drive Diagnostics ..CAUTION: Safety Instructions .
 • Page 5 Contents...
 • Page 6: About This Guide

  About This Guide This document contains solving problems and safety and regulatory information about your Dell™ OptiPlex™ computer. To obtain the latest versions of the documents on your hard drive, see the Dell support website at support.euro.dell.com. Regulatory model numbers appear throughout this document; their chassis...
 • Page 7 What Are You Looking For? Find it Here • Express Service Code and Service Tag E x p r e s s S e r v i c e C o d e a n d P r o d u c t K e y Number ®...
 • Page 8 • Documentation for my computer • Knowledge Base — hints, tips, and online courses • Customer Forum — online discussion with other Dell customers • Upgrades — upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system •...
 • Page 9: Solving Problems

  Solving Problems Dell provides a number of tools to help you if your system does not perform as expected. For the latest troubleshooting information available for your system, see the Dell Support website at support.euro.dell.com. You can also find descriptions of Dell troubleshooting tools in the section titled "Getting Help"...
 • Page 10: Using The Drivers And Utilities Cd

  Click OK to continue. To complete the installation, respond to the prompts offered by the installation program. Click Next at the Welcome Dell System Owner screen. Select the appropriate System Model, Operating System, Device Type, and Topic. Drivers for Your Computer To display a list of device drivers for your computer: Click My Drivers in the Topic pull-down menu.
 • Page 11: Dell Diagnostics

  Dell, the test results can provide important information for Dell's service and support personnel. NOTICE: If your hard drive fails, run the Dell IDE Hard Drive Diagnostics (see "Running the Dell IDE Hard Drive Diagnostics" on page 11). Starting the Dell Diagnostics Enter system setup as explained in the User’s Guide, review your computer’s...
 • Page 12: Running The Dell Ide Hard Drive Diagnostics

  Running the Dell IDE Hard Drive Diagnostics The Dell IDE Hard Drive Diagnostics is a utility that tests the hard drive to troubleshoot or confirm a hard drive failure. Turn on your computer (if your computer is already on, restart it).
 • Page 13: Caution: Safety Instructions

  CAUTION: Safety Instructions Use the following safety guidelines to help ensure your own personal safety and to help protect your computer and working environment from potential damage. General • Do not attempt to service the computer yourself unless you are a trained service technician.
 • Page 14: When Using Your Computer

  CAUTION: Safety Instructions (continued) • To help protect your computer from sudden, transient increases and decreases in electrical power, use a surge suppressor, line conditioner, or uninterruptible power supply (UPS). • Ensure that nothing rests on your computer’s cables and that the cables are not located where they can be stepped on or tripped over.
 • Page 15: When Working Inside Your Computer

  Before you open the computer cover, perform the following steps in the sequence indicated. CAUTION: Do not attempt to service the computer yourself, except as explained in your online Dell documentation or in instructions otherwise provided to you by Dell. Always follow installation and service instructions closely.
 • Page 16: Regulatory Information

  Your Dell computer system is designed to comply with applicable regulations regarding EMI. Changes or modifications not expressly approved by Dell could void the user’s authority to operate the equipment. Setup and Quick Re ference Guide...
 • Page 17 Setup and Quick Re ference Guide...
 • Page 18 Systémy Dell™ OptiPlex™ Příručka instalace a rychlé reference w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 19 Reprodukce jakýmkoliv způsobem bez písemného povolení společnosti Dell Computer Corporation je přísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Dell, OptiPlex a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Computer Corporation; Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
 • Page 20 ..Diagnostický program Dell Diagnostics ... . Kdy používat diagnostický program Dell Diagnostics ..Spouštění diagnostického programu Dell Diagnostics ..
 • Page 21 Obsah...
 • Page 22: O Této Příručce

  Dell™ OptiPlex™. Přejete-li si stáhnout nejnovější verze dokumentů na pevný disk Vašeho počítače, navštivte webové stránky podpory společnosti Dell na adrese support.euro.dell.com. V celém dokumentu se vyskytují předepsaná čísla modelů; typy šasi (skříní), které těmto číslům modelů odpovídají, jsou uvedeny níže: Předepsaná...
 • Page 23 Co hledáte? Naleznete to zde • Kód expresní služby a číslo servisního K ó d e x p r e s n í s l u ž b y a P r o d u c t K e y označení...
 • Page 24 • Odpovědi na otázky pro technický servis a podporu • Online diskuze s jinými uživateli a technickou podporou Webové stránky Dell Support poskytují několik online nástrojů, • Dokumentace pro tento počítač včetně těchto: • Základna vědomostí — nápady, tipy a online kurzy;...
 • Page 25: Řešení Problémů

  Dell (Dell Support) na adrese support.euro.dell.com. Popisy nástrojů Dell k odstraňování problémů naleznete také v části nazvané „Jak získat pomoc“ ve své online Příručce uživatele. Jestliže se vyskytnou problémy vyžadující pomoc společnosti Dell, napište podrobný...
 • Page 26: Používání Kompaktního Disku Drivers And Utilities

  Windows. Klepněte na tlačítko OK, aby instalace pokračovala. Instalaci dokončíte podle pokynů instalačního programu. Klepněte na tlačítko Next (Další) na obrazovce Welcome Dell System Owner (Vítáme majitele systému Dell). Vyberte příslušný System Model (Model systému), Operating System (Operační systém), Device Type (Typ zařízení) a Topic (Téma).
 • Page 27: Diagnostický Program Dell Diagnostics

  Dell představovat důležité informace. UPOZORNĚNÍ: Při závadě pevného disku spusťte diagnostický program Dell IDE Hard Drive Diagnostics (Diagnostika Dell pro pevné disky IDE) (viz oddíl „Používání diagnostického programu Dell IDE Hard Drive Diagnostics“ na straně 28).
 • Page 28 Vložte kompaktní disk Drivers and Utilities do mechaniky CD. Vypněte a restartujte počítač. Jakmile se objeví logo DELL, okamžitě stiskněte klávesu <F12>. Jestliže čekáte příliš dlouho a objeví se logo Windows, ještě počkejte, dokud se neobjeví pracovní plocha Windows. Poté...
 • Page 29: Používání Diagnostického Programu Dell Ide Hard Drive Diagnostics

  Používání diagnostického programu Dell IDE Hard Drive Diagnostics Diagnostický program Dell IDE Hard Drive Diagnostics (Diagnostika Dell pro pevné disky IDE) je utilita, která testuje pevný disk za účelem odstranění problému nebo potvrzení poruchy pevného disku. Zapněte počítač (pokud je počítač zapnutý, restartujte jej).
 • Page 30: Pozor: Bezpečnostní Pokyny

  POZOR: Bezpečnostní pokyny Dodržováním následujících bezpečnostních pokynů přispějete k zajištění své vlastní bezpečnosti i k ochraně svého počítače a pracovního prostředí před možným poškozením. Obecné pokyny • Nepokoušejte se sami o provádění servisu počítače, pokud nejste školenými servisními techniky. Vždy přesně dodržujte pokyny pro instalaci. •...
 • Page 31 POZOR: Bezpečnostní pokyny • Abyste předešli možnému poškození základní desky, po vypnutí počítače vyčkejte nejméně 5 sekund, než od počítače odpojíte jakékoli zařízení. • Aby při odpojování síťového kabelu nedošlo ke zkratování počítače, odpojte nejprve kabel od síťového adaptéru na zadním panelu počítače a teprve poté od síťové zdířky.
 • Page 32: Používání Počítače

  Používání počítače Při používání počítače dodržujte následující pravidla bezpečné manipulace. POZOR: S počítačem nepracujte, je-li sejmutý některý kryt (včetně krytů počítače, čelních krytů, výplňových držáků, vložek čelního panelu apod.). • Váš počítač je vybaven jedním z následujících zařízení: – Zdroj napájení s pevně nastaveným napětím — Počítače s tímto zdrojem nemají...
 • Page 33: Při Práci Uvnitř Počítače

  Před otevřením krytu počítače proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. POZOR: Počítač sami neopravujte, s výjimkou postupů vysvětlených ve Vaší online dokumentaci od společnosti Dell nebo v instrukcích jinak poskytnutých společností Dell. Vždy přesně dodržujte pokyny pro instalaci a servis.
 • Page 34: Právní Informace

  či jiné bezpečnostní služby nebo k vážnému zhoršení, znemožnění či opakovanému přerušování licencované radiokomunikační služby. Váš počítačový systém Dell je navržen tak, aby vyhověl příslušným předpisům týkajícím se elektromagnetické interference. Změny nebo úpravy zařízení, které výslovně neschválila společnost Dell, mohou mít za následek zrušení...
 • Page 35 P ř í r u č k a i n s t a l a c e a r y c h l é r e f e r e n c e...
 • Page 36 Dell™ OptiPlex™ Systemer Installations- og hurtig referencehåndbog w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 37 Corporation; Microsoft og Windows er registrerede varemærker som tilhører Microsoft Corporation. Andre varemærker og varemærkenavne kan være anvendt i dette dokument som henvisning til dem, som ejer mærket og navnet eller deres produkter. Dell Computer Corporation fralægger sig enhver ejendomsret til varemærker og varemærkenavne, der tilhører andre.
 • Page 38 Start Dell Diagnostics ..... Kørsel af Dell IDE Hard Drive Diagnostics ...
 • Page 39 Indhold...
 • Page 40: Om Denne Håndbog

  Dette dokument indeholder oplysninger om fejlfinding og sikkerhed, samt myndighedsoplysninger om denne Dell™ OptiPlex™ computer. Klik ind på Dell's supportwebside på support.euro.dell.com for at overføre de sidste versioner af dokumenterne til harddisken. Kontrolnumrene vises løbende i dokumentet. De tilsvarende chassistyper er...
 • Page 41 Hvad søger du? Find det her • Express Service Code og Service E x p r e s s S e r v i c e C o d e o g P r o d u c t K e y Tag Number ®...
 • Page 42 • Svar på teknisk service og spørgsmål vedr. support • Online diskussioner med andre brugere og teknisk support På Dell Support's hjemmeside finder du en række online værktøjer, herunder: • Dokumentation vedr. computeren • Videnbase — råd, tips, og online kurser •...
 • Page 43: Problemløsning

  Problemløsning Dell leverer et antal værktøjer som hjælp, hvis systemet ikke fungerer som forventet. Klik ind på Dell's supportwebside på support.euro.dell.com for at få den nyeste information vedr. fejlfinding. Du kan også finde beskrivelser af Dell's fejlfindingsværktøjer i afsnittet "Få hjælp" i online Brugerhåndbogen.
 • Page 44: Brug Af Drivers And Utilities Cd

  Klik på OK for at fortsætte. Du skal svare på de spørgsmål, som installationsprogrammet stiller, for at gennemføre installationen. Klik Next (Næste) på skærmbilledet Welcome Dell System Owner (Velkommen som Dell-ejer). Vælg respektive System Model (Systemmodel), Operating System (Operativsystem), Device Type (Enhedstype) og Topic (Emne).
 • Page 45: Dell Diagnostics

  "Problemløsning" i din Brugerhåndbog og køre Dell Diagnostics, inden du kontakter Dell for at få teknisk assistance. En kørsel med Dell Diagnostics kan eventuelt hjælpe dig med at finde fejlen uden at kontakte Dell. Hvis du kontakter Dell, kan testresultaterne give vigtig information til Dell's service og supportmandskab.
 • Page 46 Indtast 1 for at starte ResourceCD-menuen. Indtast 2 for at starte Dell Diagnostics. Vælg Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Kør 32 Bit Dell Diagnose) fra den nummererede liste. Hvis den viser flere versioner, så vælg den version, der passer til din platform.
 • Page 47: Kørsel Af Dell Ide Hard Drive Diagnostics

  Kørsel af Dell IDE Hard Drive Diagnostics Dell IDE Hard Drive Diagnostics er et hjælpeprogram, der tester harddisken for at finde fejl eller bekræfte en harddiskfejl. Tænd for computeren. (Hvis computeren allerede er tændt, skal den genstartes). F2 = Setup (F2 = Installation) Når...
 • Page 48 Sikkerhedsinstruktioner (fortsat) • Hvis der er et modem tilsluttet computeren, skal kablet, som bruges sammen med modemet, være fremstillet med en lederdiameter på minimum 26 amerikanske trådmål (AWG) og et FCC-godkendt RJ-11 modulært stik. • Tag stikket ud af stikkontakten, inden du begynder at rengøre computeren. Rengør computeren med en blød klud fugtet med vand.
 • Page 49: Når Du Bruger Computeren

  Når du bruger computeren Når du bruger computeren, skal du overholde følgende retningslinjer for sikker håndtering. FORHOLDSREGEL: Brug aldrig computeren, hvis et eller flere paneler er fjernet (inkl. computerpaneler, false, beslag, indsatser i frontpanel osv.). • Computeren er udstyret med en af følgende muligheder: –...
 • Page 50: Når Du Arbejder Inde I Computeren

  FORHOLDSREGEL: Prøv ikke selv på at lave service på din computer, bortset fra hvad du får forklaret i online Dell dokumentationen eller i instruktioner, som du får på anden måde fra Dell. Følg altid instruktioner om installation og service nøje.
 • Page 51: Myndighedsoplysninger

  Dette Dell computersystem er konstrueret i overensstemmelse med de respektive standarder gældende for EMI. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Dell, kan gøre det ulovligt at anvende udstyret. Installations- og hurtig referencehåndbog...
 • Page 52 Dell™ OptiPlex™-systemen Installatiehandleiding en verkort handboek w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 53 Microsoft Corporation. Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document zijn gebruikt als verwijzing naar de instanties die aanspraak maken op de merken en namen of naar hun producten. Dell Computer Corporation verwerpt alle eigendomsbelangen in handelsmerken en handelsnamen van andere rechthebbenden.
 • Page 54 ......Wanneer u Dell Diagnostics dient te gebruiken ..
 • Page 55 I n ho u d...
 • Page 56: In Verband Met Deze Handleiding

  Dell™ OptiPlex™- computer. Om de meest recente versie van de documenten op uw harde schijf te verkrijgen verwijzen wij u naar de ondersteuningswebsite van Dell op het adres support.euro.dell.com. In het gehele document worden voorgeschreven modelnummers gebruikt...
 • Page 57 Waar bent u naar op zoek? U kunt het hier vinden • Express Service-code en Service E x p r e s s S e r i v c e - c o d e e n p r o d u c t s l e u t e l Tag-nummer ®...
 • Page 58 • Antwoorden op vragen over technische service en ondersteuning • On line discussies met andere gebruikers De website van Dell-Support biedt diverse on line tools, waaronder: en technische ondersteuning • Kennisbank – hints, tips, en on line cursussen • Documentatie voor mijn computer •...
 • Page 59: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Dell biedt een aantal tools die u kunnen helpen als de systeemprestaties niet zijn zoals u verwacht. Voor de meest recente informatie over probleemoplossing die voor uw systeem beschikbaar is verwijzen wij u naar de website voor ondersteuning van Dell op het adres support.euro.dell.com.
 • Page 60: De Cd Drivers And Utilities Gebruiken

  Windows werkt. Klik op OK om verder te gaan. Voltooi de installatie aan de hand van de aanwijzingen op het scherm. Klik op Next (Volgende) in het scherm Welcome Dell System Owner (welkomstvenster). Selecteer het juiste System Model (Systeemmodel), Operating System (Besturingssysteem), Device Type (Type apparaat), en Topic (Onderwerp).
 • Page 61: Dell Diagnostics

  Dell, kunnen de testresultaten belangrijke informatie verschaffen voor het service- en ondersteuningspersoneel van Dell. LET OP: Als uw harde schijf het opgeeft, gebruik dan de Dell IDE cd-rom met diagnoseprogramma's om problemen met de harde schijf op te lossen (zie "Dell IDE Hard Drive Diagnostics uitvoeren"...
 • Page 62 Sluit het testscherm om terug te keren naar het scherm met het Main Menu (Hoofd menu). Om Dell Diagnostics te verlaten en de computer opnieuw op te starten sluit u het scherm met het Hoofd menu.
 • Page 63: Dell Ide Hard Drive Diagnostics Uitvoeren

  Dell IDE Hard Drive Diagnostics uitvoeren Met het hulpprogramma Dell IDE Hard Drive Diagnostics kunt u de vaste schijf testen om problemen op te lossen of een storing van de vaste schijf te bevestigen. Schakel de computer aan (start hem opnieuw op als hij al aangeschakeld is).
 • Page 64 VOORZICHTIG: Veiligheidsinstructies • Om eventuele elektrische schokken tegen te gaan dient u de computer tijdens een onweersbui niet te gebruiken. • Om eventuele elektrische schokken tegen te gaan dient u geen kabels aan te sluiten of te verwijderen, onderhoudswerkzaamheden te verrichten, of configuraties uit te voeren tijdens een onweersbui.
 • Page 65: Wanneer U Uw Computer Gebruikt

  Wanneer u uw computer gebruikt Wanneer u uw computer gebruikt, dient u de volgende richtlijnen te volgen voor veilig gebruik. VOORZICHTIG: Zorg dat alle verpakkingsmaterialen (zoals computerhoezen, randbedekkingen, opvulsels, inzetstukken van het voorpaneel, enz.) van uw computer verwijderd zijn wanneer u met uw computer aan het werk gaat. •...
 • Page 66: Binnen De Computer Werken

  Voordat u uw computer openmaakt, dient u de volgende stappen te nemen in de aangegeven volgorde. VOORZICHTIG: Probeer niet zelf onderhoudswerkzaamheden aan uw computer te verrichten, met uitzondering van wat u in de on line Dell-documentatie aantreft of in andere door Dell verschafte informatiebronnen. Volg altijd zo veel mogelijk de installatie- en service-instructies.
 • Page 67: Regelgevende Informatie

  Uw Dell-computer voldoet aan de toepasselijke reglementering inzake EMI. Veranderingen of wijzigingen die niet expliciet door Dell zijn goedgekeurd, kunnen leiden tot een verbod om de apparatuur te gebruiken. Installatiehandleiding en verkor t handboek...
 • Page 68 Dell™ OptiPlex™ -järjestelmät Asennus- ja pikaopas w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 69 Muita tavaramerkkejä ja tuotenimiä voidaan käyttää tässä dokumentissa viittaamaan joko asianomistajiin, joilla on oikeus näihin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin, tai heidän tuotteisiinsa. Dell Computer Corporation sanoutuu irti oikeudesta muihin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin kuin omiinsa. Marraskuu 2002 P/N 94CGN Rev. A07...
 • Page 70 ... . . Dell-diagnostiikan käynnistys ....Dell IDE -kiintolevyn diagnostiikan suorittaminen ..TÄRKEÄÄ: Turvaohjeet .
 • Page 71 Sisältö...
 • Page 72: Tietoja Tästä Oppaasta

  Tietoja tästä oppaasta Tämä opas sisältää vianmääritysohjeita, turvatietoja sekä säännöksiä koskevia tietoja Dell™ OptiPlex™ -tietokonetta varten. Viimeisimmät dokumenttien versiot voit ladata kiintolevylle Dellin www- tukisivustolta osoitteesta support.euro.dell.com. Mallinumerot esiintyvät eri puolilla tätä opasta ja tietokoneen kotelotyypit on lueteltu alla: Mallinumerot ja kotelotyypit DHS = pieni työpöytätietokoneen kotelo (SD)
 • Page 73 Mitä etsit? Löydät sen täältä • Express Service Code (Pikahuoltokoodi) ja E x p r e s s S e r v i c e C o d e ( P i k a h u o l t o k o o d i ) j a Service Tag Number (Huoltolipukkeen P r o d u c t K e y ( Tu o t e a v a i n ) numero)
 • Page 74 D e l l P r e m i e r S u p p o r t - s i v u s t o • Tärkeitä teknisiä tietoja tietokoneelleni Dell Premier Support -sivusto on sovitettu yritys-, hallitus- ja • Usein kysyttyjä kysymyksiä...
 • Page 75: Vianmääritys

  Vianmääritys Dell tarjoaa useita työkaluja vianmääritystä varten, jos tietokoneesi ei toimi odotetulla tavalla. Uusimmat järjestelmääsi koskevat vianmääritystiedot löytyvät Dellin www-tukisivustolta osoitteesta support.euro.dell.com. Löydät myös Dellin vianmääritystyökalujen kuvauksen online-Käyttöoppaan osasta "Avun saanti". Jos tietokoneongelmat vaativat Dellin apua, kirjoita muistiin virheen yksityiskohtainen kuvaus, äänimerkkikoodit tai diagnostiikkavalot, kirjoita pikahuoltokoodi tai huoltolipukkeen numero alle ja ota yhteys Delliin samasta paikasta, missä...
 • Page 76: Drivers And Utilities -Cd:n Käyttö

  Windowsissa. asennuksen käynnistyksen. Jatka napsauttamalla OK. Suorita asennus loppuun vastaamalla asennusohjelman antamiin kehotuksiin. Napsauta Next (Seuraava) Welcome Dell System Owner (Tervetuloa Dell-järjestelmän omistaja) -näytössä. Valitse asiaankuuluva System Model (Järjestelmän malli), Operating System (Käyttöjärjestelmä), Device Type (Laitetyyppi) ja Topic (Aihe). Järjestelmän ohjaimet Tuo tietokoneen laiteohjainluettelo näyttöön seuraavasti:...
 • Page 77: Dell-Diagnostiikka

  Delliin. Jos otat kuitenkin yhteyttä Delliin, testitulokset saattavat sisältää tärkeitä tietoja Dellin palvelu- ja tukihenkilökunnalle. HUOM.: Jos kiintolevyn käytössä esiintyy ongelmia, käytä apuna Dell IDE - kiintolevyn diagnostiikkaa (ks. "Dell IDE -kiintolevyn diagnostiikan suorittaminen" sivulla 78).
 • Page 78 Paina ResourceCD-valikon käynnistämiseksi. Paina Dell-diagnostiikan käynnistämiseksi. Valitse numeroidusta listasta Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Aja Dellin 32-bittinen diagnostiikka). Jos eri versioita on listattu, valitse järjestelmällesi sopiva versio. Kun Dell-diagnostiikan päävalikko ilmestyy näyttöön, valitse testi, jonka haluat ajaa.
 • Page 79: Dell Ide -Kiintolevyn Diagnostiikan Suorittaminen

  Dell IDE -kiintolevyn diagnostiikan suorittaminen Dell IDE -kiintolevyn diagnostiikka on ohjelma, joka testaa kiintolevyn sen toimintahäiriön määrittämiseksi tai vahvistamiseksi. Käynnistä tietokone (jos tietokone on jo käynnissä, käynnistä se uudelleen). F2 = Setup (F2 = Asetukset) tulee esiin näytön oikeaan yläkulmaan, paina <Ctrl><Alt><D>.
 • Page 80 TÄRKEÄÄ: Turvaohjeet (jatkuu) • Jos tietokoneeseesi kuuluu modeemi, sen kanssa käytettävän johdon johdinkoon tulee olla vähintään 26 AWG:tä ja pistokkeen tulee olla FCC-yhteensopiva RJ-11-modulaarimalli. • Ennen kuin puhdistat tietokoneesi, irrota se verkkovirrasta. Puhdista tietokone pehmeällä, kostutetulla liinalla. Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita, sillä ne voivat sisältää...
 • Page 81: Tietokonetta Käytettäessä

  Tietokonetta käytettäessä Kun käytät tietokonettasi, noudata seuraavia turvallisuusohjeita. TÄRKEÄÄ: Älä käytä tietokonetta, jos jokin sen suojakuorista on irrotettu (koskee tietokoneen kuoria, tyhjien korttipaikkojen suojia, etupaneelin tyhjien laitepaikkojen suojia jne.). • Tietokoneesi on varustettu jollakin seuraavista: – Kiinteäjännitteinen virtalähde — Jos tietokoneessa on kiinteäjännitteinen virtalähde, sen takapaneelissa ei ole jännitteen valintakytkintä...
 • Page 82: Kun Käsittelet Tietokoneen Sisäosia

  Tietokonetta käytettäessä (jatkuu) Kun käsittelet tietokoneen sisäosia Tee seuraavat toimenpiteet annetussa järjestyksessä, ennen kuin avaat tietokoneen kuoren. TÄRKEÄÄ: Älä yritä huoltaa tietokonetta itse muutoin kuin Dellin nettidokumentaation tai Dellin muuten antamien ohjeiden mukaisesti. HUOM.: Välttääksesi emolevyn mahdollisen vaurioitumisen odota 5 sekuntia tietokoneen sammuttamisen jälkeen, ennen kuin irrotat komponentin emolevystä...
 • Page 83: Säännöksiä Koskevia Huomautuksia

  Dell-tietokone on valmistettu asianmukaisten EMI-säännösten mukaisesti. Muutokset tai muunnelmat, joita Dell ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Asennus- ja pikaopas...
 • Page 84 Συστήµατα Dell™ OptiPlex™ Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 85 Απαγορεύεται αυστηρώς η αναπαραγωγή µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Computer Corporation. Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κείµενο: Οι επωνυµίες Dell, OptiPlex και το λογότυπο DELL είναι καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα της Dell Computer Corporation, ενώ οι...
 • Page 86 της Dell ......Εκκίνηση του ∆ιαγνωστικού προγράµµατος της Dell ..
 • Page 87 Π ε ρ ι ε χό µ ε ν α...
 • Page 88: Πληροφορίες Για Αυτόν Τον Οδηγό

  και πληροφορίες για την ασφάλεια και τους ρυθµιστικούς κανόνες που έχουν σχέση µε τον υπολογιστή σας Dell™ OptiPlex™. Για να λάβετε τις τελευταίες εκδόσεις των εγγράφων στο σκληρό δίσκο σας, ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο υποστήριξης της Dell, στη διεύθυνση support.euro.dell.com. Οι αριθµοί µοντέλων ρυθµιστικών φορέων εµφανίζονται σε όλο αυτό το...
 • Page 89 Τι ψάχνετε; Θα το βρείτε εδώ • Κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης και Κ ω δ ι κ ό ς τ α χ ε ί α ς ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς κ α ι αριθµός...
 • Page 90 για τον υπολογιστή µου • Απαντήσεις σε ερωτήσεις για την τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη • Ηλεκτρονικές συζητήσεις µε άλλους Ο δικτυακός τόπος υποστήριξης της Dell παρέχει αρκετά ηλεκτρονικά χρήστες και τεχνική υποστήριξη εργαλεία, όπως τα εξής: • Τεκµηρίωση για τον υπολογιστή µου...
 • Page 91: Επίλυση Προβληµάτων

  Επίλυση προβληµάτων Η Dell παρέχει διάφορα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν αν το σύστηµά σας δε λειτουργεί µε τον αναµενόµενο τρόπο. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων που είναι διαθέσιµες για το σύστηµά σας, ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση...
 • Page 92: Χρήση Του Cd 'Προγράµµατα Οδήγησης Και Βοηθητικά Προγράµµατα

  Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανταποκριθείτε στις γραµµές εντολών που παρέχονται από το πρόγραµµα εγκατάστασης. Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) της οθόνης Welcome Dell System Owner (Καλώς ορίσατε κάτοχε του συστήµατος Dell). Επιλέξτε το κατάλληλο System Model (Μοντέλο συστήµατος), Operating System (Λειτουργικό...
 • Page 93: Ιαγνωστικό Πρόγραµµα Της Dell

  Αν αντιµετωπίσετε πρόβληµα µε τον υπολογιστή σας, πραγµατοποιήστε τους ελέγχους που περιγράφονται στην ενότητα 'Επίλυση προβληµάτων' στον Οδηγό Χρήσης και εκτελέστε το ∆ιαγνωστικό πρόγραµµα της Dell πριν να επικοινωνήσετε µε την Dell για τεχνική βοήθεια. Η εκτέλεση του ∆ιαγνωστικού προγράµµατος της Dell ίσως σας βοηθήσει στην επίλυση του...
 • Page 94: Εκκίνηση Του ∆Ιαγνωστικού Προγράµµατος Της Dell

  του υπολογιστή σας και ελέγξτε ότι η συσκευή, που θέλετε να δοκιµάσετε, εµφανίζεται στην εγκατάσταση του συστήµατος και είναι ενεργή. Εκκινήστε το ∆ιαγνωστικό πρόγραµµα της Dell είτε από το σκληρό δίσκο σας είτε από το CD Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα (γνωστό...
 • Page 95 Πληκτρολογήστε για να γίνει εκκίνηση του ∆ιαγνωστικού προγράµµατος της Dell. Επιλέξτε Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Εκτέλεση του 32 bit ∆ιαγνωστικού προγράµµατος της Dell) από την αριθµηµένη λίστα. Αν εµφανιστούν πολλές εκδόσεις, επιλέξτε την έκδοση που είναι κατάλληλη για την πλατφόρµα σας.
 • Page 96: Εκτέλεση Του ∆Ιαγνωστικού Προγράµµατος Σκληρού

  Εκτέλεση του ∆ιαγνωστικού προγράµµατος σκληρού δίσκου IDE της Dell Το ∆ιαγνωστικό πρόγραµµα σκληρού δίσκου IDE της Dell είναι ένα βοηθητικό πρόγραµµα, το οποίο πραγµατοποιεί δοκιµές στο σκληρό δίσκο για αντιµετώπιση προβληµάτων ή για επιβεβαίωση µιας αστοχίας του σκληρού δίσκου. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας (αν είναι ήδη ενεργοποιηµένος, επανεκκινήστε...
 • Page 97 (Συνεχίζεται) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας • Για να αποφευχθεί ενδεχόµενος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, µη χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. • Για να αποφευχθεί ενδεχόµενος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, µη συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια, ούτε να πραγµατοποιείτε συντήρηση ή επαναδιευθέτηση αυτού του προϊόντος κατά...
 • Page 98: Όταν Χρησιµοποιείτε Τον Υπολογιστή Σας

  Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας, να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλούς χειρισµού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λειτουργείτε τον υπολογιστή σας ενώ έχετε αφαιρέσει κάποια καλύµµατα (όπως, για παράδειγµα, καλύµµατα υπολογιστή, στεφάνες συγκράτησης, πληρώµατα αγκυλών, παρεµβολές µπροστινού πλαισίου και άλλα).
 • Page 99: Όταν Δουλεύετε Στο Εσωτερικό Του Υπολογιστή Σας

  υποδεικνυόµενη σειρά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το σύστηµα µόνοι σας, εκτός και αν επεξηγείται στην ηλεκτρονική τεκµηρίωση της Dell ή στις οδηγίες που παρέχονται µε άλλον τρόπο από την Dell. Να ακολουθείτε πάντα πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης.
 • Page 100: Πληροφορίες Για Τους Ρυθµιστικούς Κανόνες

  Το σύστηµα υπολογιστή της Dell έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι σύµφωνο µε τους ισχύοντες κανονισµούς σχετικά µε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (EMI). Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν τη ρητή έγκριση της Dell, θα µπορούσαν να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία του...
 • Page 101 Ο δ η γ ό ς ε γ κα τά σ τα σ η ς κα ι γ ρ ή γ ο ρ η ς α ν α φ ο ρ ά ς...
 • Page 102 Dell™ OptiPlex™ számítógépek Telepítési és gyorshivatkozási útmutató w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 103 A dokumentum használhat más védjegyeket és márkaneveket a célból, hogy vagy ezen védjegyek és nevek tulajdonosaira, vagy azok termékeire utaljon. A Dell Computer Corporation a sajátján kívül nem tart igényt semmilyen védjegyre vagy márkanévre irányuló tulajdonosi érdekre. 2002. november...
 • Page 104 Dell diagnosztika ......Mikor kell használni a Dell diagnosztika programot ..
 • Page 105 1 0 4 Tartalomjegyzék...
 • Page 106: Az Útmutató Rövid Ismertetése

  Az útmutató rövid ismertetése Ez a dokumentum a Dell™ OptiPlex™ számítógéppel kapcsolatos problémamegoldási információkat, továbbá a biztonságra és az előírásokra vonatkozó tudnivalókat tartalmazza. A merevlemezen található dokumentumok legfrissebb verziója a Dell támogatási webhelyén található, a support.euro.dell.com címen. E dokumentumban többször találkozhat a szabályozóknak megfelelő...
 • Page 107 Mit keres? Itt megtalálja • Az Expressz szervizkód és szervizszám A z E x p r e s s z s z e r v i z k ó d é s a t e r m é k k u l c s ®...
 • Page 108 • Műszaki segítséggel és támogatással kapcsolatos kérdések és válaszok • Online tapasztalatcsere más A Dell támogatási webhelye számos online eszközt biztosít, többek felhasználókkal és műszaki támogatás között az alábbiakat: • A számítógép dokumentációja • Tudásbázis – tippek, javaslatok és online tanfolyamok •...
 • Page 109: Problémák Megoldása

  Problémák megoldása A Dell számos eszközt bocsát rendelkezésre arra az esetre, ha Ön úgy érzi, a rendszer nem úgy teljesít, mint ahogy azt elvárta. A rendszerrel kapcsolatos legfrissebb hibakeresési információk a Dell támogatási webhelyén találhatók, a support.euro.dell.com címen. Az online Felhasználói útmutató...
 • Page 110: A Drivers And Utilities Cd Használata

  A folytatáshoz kattintson az OK gombra. A telepítés befejezéséhez válaszoljon a telepítőprogram által felajánlott üzenetekre. Kattintson a Welcome Dell System Owner (Üdvözöljük, Dell Rendszertulajdonos) képernyő Next (Következő) gombjára. Válassza ki a megfelelő System Model (Rendszermodellt), Operating System (Operációs rendszert), Device Type (Eszköztípust) és Topic (Témakört).
 • Page 111: Dell Diagnosztika

  Delltől. A Dell diagnosztika futtatásával esetleg anélkül is megoldhatja a problémát, hogy tanácsot kellene kérnie a Delltől. Ha azonban mégis kapcsolatba lép a Dell céggel, a teszteredmények fontos információkkal szolgálhatnak a Dell szerviz- és támogatási szakemberei számára.
 • Page 112 Utility Partition (Segédprogram-partíció indítása) lehetőséget, segédprogram partíciót, majd nyomja le az <Enter> billentyűt. akkor az utasításokat követve futtassa a Dell Amikor megjelenik a Dell diagnosztika Főmenüje, válassza ki a diagnosztikát az futtatni kívánt tesztet. Illesztőprogramok és segédprogramok A tesztképernyő bezárásával térjen vissza a Main Menu CD-ről.
 • Page 113: A Dell Ide Hard Drive Diagnostics Futtatása

  A számozott listából válassza a Run the 32 Bit Dell Diagnostics (32 bites Dell diagnosztika futtatása) lehetőséget. Ha több verzió van felsorolva, válassza ki a platformnak megfelelő verziót. Amikor megjelenik a Dell diagnosztika Főmenüje, válassza ki a futtatni kívánt tesztet.
 • Page 114: Figyelmeztetés: Biztonsági Rendelkezések

  FIGYELMEZTETÉS: Biztonsági rendelkezések A következő biztonsági irányelvek betartásával megóvhatja testi épségét, valamint megvédheti a számítógépet és a munkakörnyezetet az esetleges károsodástól. Általános irányelvek • Ne próbálja saját maga szervizelni a számítógépet. A szervizelést csak képzett szervizszakember végezheti. Mindig kövesse pontosan a telepítési utasításokat. •...
 • Page 115 FIGYELMEZTETÉS: Biztonsági rendelkezések (folytatás) • Az alaplap károsodásának elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása után várjon 5 másodpercet, mielőtt egy eszközt leválasztana a számítógépről. • A számítógép rövidzárlatának elkerülése érdekében egy hálózati kábel leválasztásakor a kábelt először a számítógép hátulján található hálózati adapterből húzza ki, s csak ez után csatlakoztassa le a hálózati aljzatról.
 • Page 116: A Számítógép Használata

  A számítógép használata A számítógép használatakor vegye figyelembe a következő biztonsági irányelveket. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a számítógépet, ha valamelyik borítólap el van távolítva (beleértve a számítógép fedőlapjait, a megfigyelőablakokat, a tömítéseket, az elülső panel betétlapjait stb.). • A számítógép a következők valamelyikével van ellátva: –...
 • Page 117: Munkavégzés A Számítógép Belsejében

  Mielőtt felnyitja a számítógép burkolatát, végezze el az alábbi lépéseket a megadott sorrendben. FIGYELMEZTETÉS: Ne szervizelje saját maga a számítógépet, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az online Dell dokumentáció vagy a Dell cégtől kapott egyéb utasítások említenek. Mindig pontosan kövesse a telepítési és szervizutasításokat.
 • Page 118: Elõírásokra Vonatkozó Információ

  A Dell számítógép kielégíti az elektromágneses interferenciával kapcsolatos vonatkozó előírásokat. Azok a változtatások és módosítások, amelyeket a Dell kifejezett engedélye nélkül hajtanak végre, érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék működtetésére vonatkozó jogát. Tel e p í t é s i é s g y o r s h i v a t k o z á s i ú t m u t a t ó...
 • Page 119 Tel e p í t é s i é s g y o r s h i v a t k o z á s i ú t m u t a t ó...
 • Page 120 Dell™ OptiPlex™-systemer Installasjon og hurtigreferanse w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 121 Andre varemerker og navn kan være brukt i dette dokumentet for å henvise til enheter som gjør krav på merker og navn på deres produkter. Dell Computer Corporation frasier seg alle eiendomsinteresser til andre varemerker og navn enn sine egne.
 • Page 122 ......Når skal du bruke Dell Diagnostics? ....
 • Page 123 1 2 2 Innhold...
 • Page 124: Om Denne Håndboken

  Dette dokumentet inneholder informasjon om problemløsing og om sikkerhet og bestemmelser for din Dell™ OptiPlex™ -datamaskin. Gå til Dells nettside for teknisk støtte på support.euro.dell.com for å finne de nyeste versjonene av dokumentene på harddisken. Lovbestemte modellnumre forekommer i dette dokumentet. Den tilsvarende kabinettypen vises under.
 • Page 125 Hva leter du etter? Finn det her • Servicenummer og kode for ekspress-service P r o d u k t n ø k k e l o g k o d e f o r e k s p r e s s - s e r v i c e ®...
 • Page 126 ( D e l l P r e m i e r S u p p o r t ) • Vanligste tekniske spørsmål for datamaskinen Hjemmesiden til Dell Premier Support er spesielt utviklet for bedrifter, • Ofte stilte spørsmål offentlige etater og utdanningsinstitusjoner. Hjemmesiden kan være utilgjengelig i enkelte områder.
 • Page 127: Løse Problemer

  Løse problemer Dell leverer en rekke verktøy som er til hjelp hvis systemet ditt ikke fungerer som forventet. Gå til Dells nettside for teknisk støtte på support.euro.dell.com for å finne de nyeste opplysningene om feilsøking for ditt system. Du kan også finne beskrivelser av Dell-verktøy for feilsøking i avsnittet "Getting Help (Få...
 • Page 128: Bruke Drivers And Utilities Cd

  Klikk på OK for å fortsette. For å fullføre installasjonen følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet. Klikk på Next (Neste) i skjermbildet Welcome Dell System Owner (Velkommen til eier av Dell-system). Velg rett System Model (Systemmodell), Operating System (Operativsystem), Device Type (Enhetstype) og Topic (Emne).
 • Page 129: Dell Diagnostics

  Hvis du har et problem med datamaskinen, utfører du kontrollpunktene under "Løse problemer" i brukerhåndboken og kjører Dell Diagnostics før du tar kontakt med Dell for å få teknisk assistanse. Å kjøre Dell Diagnostics, kan hjelpe deg løse problemet uten å kontakte Dell. Hvis du likevel kontakter Dell, kan testresultatene gi viktig informasjon til Dells service- og støttepersonellale.
 • Page 130 å starte ResourceCD-menyen. Skriv for å starte Dell Diagnostics. Velg Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Kjør 32 Bit Dell Diagnostics) på den nummererte listen. Hvis det er oppført flere versjoner, velger du den versjonen som er riktig for din plattform.
 • Page 131: Kjøre Dell-Diagnosetest For Ide-Harddisk

  Kjøre Dell-diagnosetest for IDE-harddisk Dell-diagnosetest for IDE-harddisk er et verktøy som tester harddisken for å feilsøke eller bekrefte en harddiskfeil. Slå på datamaskinen (hvis datamaskinen allerede er startet, starter du den på nytt). F2 = Setup (F2 = Installer) Når vises øverst i høyre hjørne av...
 • Page 132 OBS!: Sikkerhetsveiledning (fortsettes) • Hvis det fulgte et modem med datamaskinen, må kabelen som brukes sammen med modemet, ha en minimum ledningsstørrelse på 26 AWG (American Wire Gauge) og en FCC-godkjent RJ-11-plugg. • Før du rengjør datamaskinen, må du koble maskinen fra den elektriske stikkontakten. Rengjør datamaskinen med en myk klut fuktet med vann.
 • Page 133: Ved Bruk Av Datamaskinen

  Ved bruk av datamaskinen Når du bruker datamaskinen, bør du ta hensyn til følgende retningslinjer for sikker bruk. OBS!: Ikke bruk datamaskinen når ett eller flere deksler er fjernet (datamaskindeksler, innfatninger, innfyllingsplater, innsatser i frontpanelet osv.). • Datamaskinen din er utstyrt med ett av følgende: –...
 • Page 134: Når Du Arbeider Inne I Datamaskinen

  Utfør følgende trinn i angitt rekkefølge før du åpner dekslet til datamaskinen. OBS!: Forsøk ikke å utføre vedlikehold på datamaskinen utover det som er beskrevet i den elektroniske dokumentasjonen fra Dell eller andre instruksjoner du måtte ha mottatt fra Dell.
 • Page 135: Informasjon Om Bestemmelser

  EMI. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Dell, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. I n s t a l la s j o n o g h u r t i g r e f er a n s e...
 • Page 136 Systemy Dell™ OptiPlex™ Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 137 © 2000-2002 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody Dell Computer Corporation. Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell, OptiPlex i logo DELL, są znakami towarowymi Dell Computer Corporation; Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation.
 • Page 138 ..... . . Uruchamianie programu diagnostycznego Dell IDE Hard Drive Diagnostics ....
 • Page 139 1 3 8 S p i s t r e ś c i...
 • Page 140: Informacje Dotyczące Bieżącego Dokumentu

  Dell™ OptiPlex™. W celu uzyskania najnowszych wersji dokumentów i zapisania ich na twardym dysku, należy przejść na stronę internetową pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.euro.dell.com. W dokumencie tym pojawiają się numery oznaczeń modelu; poniżej wymienione są odpowiadające im typy obudowy: Numery oznaczeń...
 • Page 141: Wyszukiwanie Informacji O Komputerze

  Wyszukiwanie informacji o komputerze Jakich informacji poszukujesz? Sprawdź tu • Program diagnostyczny komputera P ł y t a C D D r i v e r s a n d U t i l i t i e s ( S t e r o w n i k i i p r o g r a m y n a r z ę...
 • Page 142 Jakich informacji poszukujesz? Sprawdź tu • Jak ponownie zainstalować system P ł y t a C D O p e r a t i n g S y s t e m ( S y s t e m operacyjny o p e r a c y j n y ) i P o d r ę...
 • Page 143 W i t r y n a D e l l P r e m i e r S u p p o r t • Najważniejsze zagadnienia techniczne Witryna Dell Premier Support jest przystosowana do obsługi dotyczące komputera klientów będących przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi i •...
 • Page 144: Rozwiązywanie Problemów

  „Uzyskiwanie pomocy” w dostępnym online Podręczniku użytkownika. Jeśli wystąpią problemy w użytkowaniu komputera wymagające pomocy z firmy Dell, zapisz poniżej szczegółowy opis błędu, kody sygnałowe lub wzory kontrolek diagnostycznych; pod spodem zapisz kod usług ekspresowych i numer znacznika serwisowego; następnie skontaktuj się...
 • Page 145: Używanie Płyty Cd Drivers And Utilities

  Windows. Kliknij OK, aby kontynuować. Aby zakończyć instalację, wykonuj kolejne polecenia programu instalacyjnego. Kliknij Next (Dalej) na ekranie Welcome Dell System Owner (Witamy właściciela systemu Dell). Wybierz odpowiedni System Model (Model systemu), Operating System (System operacyjny), Device Type (Typ urządzenia), i Topic (Temat).
 • Page 146: Program Diagnostyczny Dell Diagnostics

  „Rozwiązywanie problemów” z Podręcznika użytkownika i uruchomić program diagnostyczny Dell Diagnostics. Uruchomienie programu diagnostycznego Dell Diagnostics może pomóc w rozwiązaniu problemu, bez kontaktowania się z firmą Dell. Jeśli jednak skontaktujesz się z Dell, wyniki testów dostarczą personelowi obsługi i wsparcia Dell ważnych informacji.
 • Page 147: Uruchamianie Programu Diagnostycznego Dell Diagnostics

  Podręcznika użytkownika, przejrzyj dane o konfiguracji komputera i upewnij się, że urządzenie, które chcesz przetestować jest wyświetlone w programie konfiguracji systemu i jest aktywne. Uruchom program diagnostyczny Dell Diagnostics z dysku twardego lub z płyty CD Drivers and Utilities, (znanej również pod nazwą ResourceCD).
 • Page 148 Diagnostics. Zaznacz na ponumerowanej liście Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitowy program diagnostyczny Dell Diagnostics). Jeśli na liście znajduje się kilka wersji, wybierz wersję odpowiednią dla posiadanej platformy. Kiedy pojawi się główne menu programu diagnostycznego Dell Diagnostics, wybierz test, który chcesz uruchomić.
 • Page 149: Uruchamianie Programu Diagnostycznego Dell Ide Hard Drive Diagnostics

  Uruchamianie programu diagnostycznego Dell IDE Hard Drive Diagnostics Program Dell IDE Hard Drive Diagnostics jest programem wykonującym testy napędu dysku twardego w celu rozwiązania problemu lub potwierdzenia jego awarii. Uruchom komputer (lub zrób to ponownie, jeśli już jest uruchomiony). Kiedy w prawym górnym rogu ekranu pojawi się komunikat F2 = Setup (F2 = Program konfiguracji) , naciśnij...
 • Page 150 OSTRZEŻENIE: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (ciąg dalszy) • Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać komputera podczas burzy. • Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy podłączać lub odłączać przewodów, ani też dokonywać prac konserwacyjnych lub zmiany konfiguracji tego produktu podczas burzy. •...
 • Page 151: Podczas Pracy Z Komputerem

  Podczas pracy z komputerem Podczas pracy z systemem należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących zachowania środków ostrożności. OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać z komputera, jeśli zdjęta jest jakakolwiek pokrywa (włącznie z pokrywami komputera, obejmami, zaślepkami, wkładkami panelu przedniego, itp.). • Komputer posiada jedno z następujących rozwiązań: –...
 • Page 152: Podczas Pracy Wewnątrz Komputera

  Zanim zdejmiesz pokrywę komputera, wykonaj kolejno następujące czynności. OSTRZEŻENIE: Nie wolno usiłować naprawiać komputera samemu, za wyjątkiem sytuacji objaśnionych w dokumentacji online firmy Dell lub w instrukcjach dostarczonych przez firmę Dell w inny sposób. Zawsze należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi.
 • Page 153: Informacja Na Temat Przepisów Prawnych

  Ten komputer Dell jest wykonany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do EMI. Zmiany wprowadzone bez wyraźnej zgody firmy Dell powodują anulowanie prawa obsługi urządzenia.
 • Page 154 Системы Dell™ OptiPlex™ Руководство по установке и краткий справочник w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 155 Воспроизведение любой части данного документа какими бы то не было средствами без письменного разрешения корпорации Dell Computer Corporation строжайше запрещено. Торговые марки, упомянутые в данном документе: Dell, OptiPlex и логотип DELL являются торговыми марками корпорации Dell Computer Corporation; Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft Corporation.
 • Page 156 ..... . . Запуск диагностической программы Dell IDE Hard Drive Diagnostics ....
 • Page 157 1 5 6 Co д e p ж a н и e...
 • Page 158: О Данном Руководстве

  неисправностей, а также о технике безопасности и нормативная информация о компьютере Dell™ OptiPlex™. Для загрузки последних версий документов на жесткий диск компьютера посетите веб-сайт службы поддержки Dell, расположенный по адресу support.euro.dell.com. В данном документе упоминаются нормативные номера моделей, информация о соответствии номеров моделей и типов корпусов...
 • Page 159 Что вы ищете? Найдите это здесь • Экспресс-код техобслуживания и Э к с п р е с с - к о д т е х о б с л у ж и в а н и я и сервисная кодовая метка P r o d u c t K e y ( к...
 • Page 160 В е б - с а й т п о д д е р ж к и D e l l P r e m i e r S u p p o r t • Основные технические вопросы, Сайт Dell Premier Support создан специально для связанные с моим компьютером...
 • Page 161: Устранение Неисправностей

  Устранение неисправностей Компания Dell предоставляет ряд средств помощи для случаев, когда система работает не так, как ожидалось. Самую свежую информацию о поиске и устранении неисправностей для вашей системы можно найти на веб-сайте поддержки компании Dell (Dell Support), расположенном по адресу support.euro.dell.com.
 • Page 162: Работа С Компакт-Диском Drivers And Utilities

  управлением Windows. Нажмите кнопку OK, чтобы продолжить. Следуйте инструкциям программы установки. Нажмите кнопку Next (Далее) при появлении экрана Welcome Dell System Owner (Приветствуем владельца системы Dell). Выберите соответствующие System Model (Модель системы), Operating System (Операционную систему), Device Type (Тип устройства) и Topic (Раздел).
 • Page 163: Диагностическая Программа Dell Diagnostics

  пользователя и запустите диагностическую программу Dell Diagnostics. Запуск диагностической программы Dell Diagnostics зачастую помогает решить проблемы без обращения в корпорацию Dell. Если вы все же обратились в Dell, результаты теста могут предоставить важную информацию для работников службы технической поддержки корпорации Dell.
 • Page 164: Запуск Диагностической Программы Dell Diagnostics

  компьютера и убедитесь, что устройство, которое вы хотите протестировать, присутствует в программе настройки системы и активно. Запустите диагностическую программу Dell Diagnostics с жесткого диска или с компакт-диска Drivers and Utilities (другое название — ResourceCD). Запуск диагностической программы Dell Diagnostics с...
 • Page 165 Dell Diagnostics (Запуск 32-разрядной программы Dell Diagnostics). Если перечислены различные версии, выберите версию, соответствующую вашей платформе. Когда появится основное меню диагностической программы Dell Diagnostics, выберите тот тест, который вы хотите запустить. По окончании тестирования выньте компакт-диск. Закройте тестовое окно для возврата на экран Основное...
 • Page 166: Запуск Диагностической Программы Dell Ide Hard Drive Diagnostics

  Запуск диагностической программы Dell IDE Hard Drive Diagnostics Диагностическая программа Dell IDE Hard Drive Diagnostics (утилита диагностики жесткого диска IDE Dell) тестирует жесткий диск, обнаруживает и устраняет его неисправности или подтверждает сбой. Включите (или перезагрузите) компьютер. Когда в правом верхнем углу экрана появится надпись...
 • Page 167 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкции по технике безопасности (продолжение) • Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь компьютером во время грозы. • Во избежание поражения электрическим током не подключайте и не отключайте кабели, не проводите текущее обслуживание и не изменяйте конфигурацию изделия во время грозы. •...
 • Page 168: Работа С Компьютером

  Работа с компьютером При работе с компьютерной системой соблюдайте следующие меры предосторожности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует работать с компьютерной системой, если снята какая-либо крышка (включая крышки компьютера, лицевые панели, заглушки, вставки передней панели и т. д.). • Компьютер оборудован одним из следующих устройств: –...
 • Page 169: При Работе Внутри Компьютера

  указанной последовательности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не занимайтесь техническим обслуживанием компьютера самостоятельно, за исключением случаев, которые описаны в интерактивной документации Dell или в других инструкциях, предоставленных компанией Dell. Всегда точно следуйте инструкциям по установке и обслуживанию. ВНИМАНИЕ: Во избежание возможного повреждения системной платы между...
 • Page 170: Нормативная Информация

  приборов или других средств безопасности, либо значительно ухудшают, затрудняют или многократно прерывают работу лицензированных служб радиосвязи. Эта компьютерная система Dell разработана в соответствии с действующими правилами электромагнитной совместимости. Изменения и модификации, не одобренные в явном виде корпорацией Dell, могут лишить пользователя права на...
 • Page 171 Р у ко в од с т в о п о уста н о в ке и к ратк и й с п ра в оч н и к...
 • Page 172 Systémy Dell™ OptiPlex™ Príručka a návod na konfiguráciu w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 173 Reprodukovanie akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia firmy Dell Computer Corporation je prísne zakázané. Ochranné značky použité v tomto texte: Dell, OptiPlex, logo DELL sú ochrannými značkami firmy Dell Computer Corporation; Microsoft a Windows sú zaregistrovanými ochrannými značkami spoločnosti Microsoft Corporation.
 • Page 174 ......Kedy je potrebné spúšťať diagnostiku Dell ..
 • Page 175 1 7 4 Obsah...
 • Page 176: O Tejto Príručke

  Váš počítač Dell™ OptiPlex™. Ak chcete získať najnovšiu verziu dokumentov na vašom pevnom disku, pozrite si webovú stránku technickej podpory spoločnosti Dell na adrese support.euro.dell.com. V tomto dokumente sa nachádzajú výkazové číselné označenia modelov;...
 • Page 177 Čo hľadáte? Nájdite to tu • Kód Express servisu a servisné číslo K ó d E x p r e s s s e r v i s u a k ľ ú č p r o d u k t u ®...
 • Page 178 Š p e c i á l n a s t r á n k a p o d p o r y s p o l o č n o s t i D e l l • Najdôležitejšie technické otázky ohľadne Špeciálna stránka podpory spoločnosti Dell je prispôsobená pre môjho počítača zákazníkov ako sú...
 • Page 179: Riešenie Problémov

  Dell, zaznamenajte detailný popis chyby, zvukové znamenia, prípadne diagnostické svetelné znamenia kontroliek; pod to zapíšte váš kód expresného servisu a servisné číslo a potom kontaktujte Dell priamo z miesta, kde sa nachádza váš počítač. Pozrite "Hľadanie informácií pre váš počítač" na strane 175 pre vzor kódu expresného servisu a servisného čísla.
 • Page 180: Používanie Drivers And Utilities Cd

  Ak chcete pokračovať, stlačte OK. Ak chcete dokončiť inštaláciu, postupujte podľa inštrukcií inštalačného programu. Na obrazovke Welcome Dell System Owner (Vitajte majitelia systémov Dell) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zvoľte príslušné možnosti System Model (Model systému), Operating System (Operačný systém), Device Type (Typ zariadenia) a Topic (Téma).
 • Page 181: Diagnostika Dell

  že zariadenie, ktoré chcete testovať, sa zobrazí v nastavení systému a je aktívne. Spustite diagnostiku Dell buď z vášho pevného disku, alebo z CD s Ovládačmi a nástrojmi (nazývané tiež ResourceCD). Spustenie diagnostiky Dell z vášho pevného disku Vypnite a reštartujte počítač.
 • Page 182 Spustenie diagnostiky Dell z CD s Ovládačmi a nástrojmi (ResourceCD) Vložte CD s Ovládačmi a nástrojmi (ResourceCD) do mechaniky CD. Vypnite a reštartujte počítač. Keď sa objaví logo DELL, okamžite stlačte kláves <F12>. Ak čakáte príliš dlho a objaví sa logo Windows, čakajte ďalej, kým neuvidíte pracovnú...
 • Page 183: Spúšťanie Diagnostiky Dell Ide Hard Drive

  Spúšťanie diagnostiky Dell IDE Hard Drive Diagnostika Dell IDE Hard Drive je nástroj, ktorý testuje pevný disk na zistenie problému alebo potvrdenie chyby pevného disku. Zapnite počítač (ak je počítač už zapnutý, reštartujte ho). F2 = Setup (F2 = Inštalácia) Keď...
 • Page 184 UPOZORNENIE: Bezpečnostné inštrukcie (pokračovanie) • ť Ak sa chcete vyhnú potenciálnemu riziku elektrického zásahu, nepoužívajte počítač počas búrky s elektrickými výbojmi. • ť Ak sa chcete vyhnú potenciálnemu riziku elektrického zásahu, nepripájajte ani neodpájajte žiadne káble, ani nevykonávajte údržbu, či zmenu konfigurácie tohto produktu počas búrky s elektrickými výbojmi.
 • Page 185: Používanie Vášho Počítača

  Používanie vášho počítača Pri používaní vášho počítača dodržujte nasledujúce smernice pre bezpečnú manipuláciu. UPOZORNENIE: Nepracujte so svojim počítačom, ak chýba akýkoľvek kryt /kryty (ako napríklad kryty počítača, objímky, vyplňovacie svorky, diely vkladajúce sa do predných krytov a podobne). • Váš počítač je vybavený jednou z nasledujúcich možností: –...
 • Page 186: Pri Práci Vo Vnútri Vášho Počítača

  Skôr, než otvoríte kryt počítača, vykonajte v uvedenom poradí nasledujúce kroky. UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa opraviť počítač sami, okrem prípadov, ktoré sú uvedené a vysvetlené vo vašej on-line dokumentácii pre počítače Dell alebo v inštrukciách, ktoré vám spoločnosť Dell poskytla iným spôsobom.
 • Page 187: Informácie O Súlade S Právnymi Predpismi

  či opakovane prerušuje rádiokomunikačné služby. Váš počítačový systém Dell je tak upravený, že zodpovedá predpisom týkajúcim sa elektromagnetického vyžarovania. Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú priamo odsúhlasené spoločnosťou Dell, môžu zrušiť...
 • Page 188 Systémy Dell™ OptiPlex™ Priročnik za nastavitve in hitra navodila za sisteme w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 189 Razmnoževanje tega gradiva v katerikoli obliki, brez pisnega dovoljenja Dell Computer Corporation, je najstrožje prepovedano. Blagovne znamke, ki jih uporabljamo v tem besedilu: Dell, OptiPlex, in DELL logotip, so blagovne znamke Dell Computer Corporation; Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation.
 • Page 190 Vsebina ......O priročniku ....Iskanje informacij za vaš...
 • Page 191 1 9 0 Vsebina...
 • Page 192: O Priročniku

  O priročniku Ta dokumentacija vsebuje načine reševanja težav ter informacije o varnosti in o določenih predpisih za računalnik Dell™ OptiPlex™. Zadnjo različico dokumentacije z vašega trdega diska lahko dobite na Dellovi spletni strani support.euro.dell.com. Urejevalne številke modelov se omenjajo v tem dokumentu; tipi ustreznih ohišij so navedeni spodaj:...
 • Page 193 Kaj iščete? Poiščite tukaj • Koda hitrih storitev in številka storitvene K o d a h i t r i h s t o r i t e v i n s e r i j s k a š i f r a i z d e l k a oznake ®...
 • Page 194 D e l l P r e m i e r p o d p o r n a s p l e t n a s t r a n • Najpomembnejša tehnična vprašanja za Dell Premier podporna spletna stran je narejena po meri podjetij, moj računalnik državne uprave in izobraževalnih institucij. Ta spletna stran ne bo •...
 • Page 195: Reševanje Problemov

  Reševanje problemov Dell je zagotovil številna orodja, ki vam bodo pomagala, če vaš sistem ne bo deloval, kot je to pričakovano. Za zadnje informacije o odpravljanju težav, ki so na voljo za vaš sistem, si oglejte Dellovo spletno stran support.euro.dell.com. V razdelku pod naslovom Pomoč...
 • Page 196: Uporaba Cd Plošče Z Gonilniki In Pomožnimi Programi

  Kliknite OK (V redu) za nadaljevanje. Da bi končali namestitev, odgovorite na vprašanja programa za namestitev, tako kot se bodo pojavljali na zaslonu. Kliknite Next (Naprej) na zaslonu z Welcome Dell System Owner (Dobrodošlico lastniku sistema Dell). Izberite ustrezen System Model (Model sistema), Operating System (Operacijski sistem), Device Type (Tip naprave) in Topic (Tem).
 • Page 197: Dellova Diagnostika

  Dellove službe za popravila in pomoč uporabnikom. OBVESTILO: Ce pride do napake na vašem trdem disku, zaženite Dell IDE Hard and Drive Diagnostics [Diagnostiko trdega diska in gonilnikov] (oglejte si "Zagon Dellove Diagnostike za IDE trdi disk" na strani 198).
 • Page 198 Za zagon menija CD plošče s sredstvi vtipkajte 1. Za zagon Dellove diagnostike vtipkajte 2. Izmed ponujenih možnosti izberite Run the 32 Bit Dell Diagnostics (zagon 32 bitne Dellove diagnostike). Če je našteto več različic, izberite različico, primerno za vašo platformo.
 • Page 199: Zagon Dellove Diagnostike Za Ide Trdi Disk

  Zagon Dellove Diagnostike za IDE trdi disk Dellova IDE Diagnostika za trdi disk je program, ki preizkuša trdi disk zaradi odpravljanja napak ali potrjevanja napake na trdem disku. Prižgite računalnik (če je računalnik že prižgan, vnovič ga zaženite). Ko se v zgornjem−desnem kotu zaslona prikaže napis F2 = Setup (F2 = Nastavitev) , pritisnite gumbe <Ctrl><Alt><D>.
 • Page 200 OPOZORILO: Varnostna navodila (se nadaljuje) • Med nevihtami z grmenjem ne uporabljajte vašega računalnika. Tako se izognete nevarnosti morebitnega električnega udara. • Med nevihtami z grmenjem ne priključujte ali izključujte katerihkoli kablov, niti ne izvajajte vzdrževalnih ali rekonfiguracijskih del na njem. Tako se izognete nevarnosti morebitnega električnega udara.
 • Page 201: Kako Uporabljate Vaš Računalnik

  Kako uporabljate vaš računalnik Pri uporabi vašega računalnika upoštevajte naslednje napotke za varno delo. OPOZORILO: Računalnika nikoli ne uporabljajte z odstranjenimi pokrovi, kot so pokrovi računalnika, okviri, predalčni nosilci, predali na sprednji plošči, ipd. • Vaš računalnik je opremljen z eno od naslednjih možnosti: –...
 • Page 202: Izvajanje Posegov V Računalnik

  Preden odprete pokrov vašega računalnika, naredite naslednje dejavnosti v navedenem vrstnem redu. OPOZORILO: Ne poizkušajte svojega računalnika popravljati sami, razen tako kot je razloženo v vaši elektronski Dellovi dokumentaciji ali v navodilih, ki vam jih je na drug način posredovala družba Dell. č š šč...
 • Page 203: Informacije O Določenih Predpisih

  Računalniški sistem Dell je izdelan tako, da ustreza veljavnim predpisom za EMI. Vse spremembe, ki jih ni Dell izrecno potrdil, lahko razveljavijo pravice uporabnika za nadaljnjo uporabo opreme. Priročnik za konfiguracijo in hitra navodila za sisteme...
 • Page 204 Dell™ OptiPlex™ System Installationshandbok och lathund w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 205 All reproduktion oavsett medel utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation är strängt förbjuden. Varumärken som används i texten: Dell, OptiPlex och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Computer Corporation; Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
 • Page 206 ......När kan du använda Dell Diagnostik ....
 • Page 207 2 0 6 Innehåll...
 • Page 208: Om Denna Lathund

  Detta dokument innehåller information om problemlösning och säkerhets- och myndighetsinformation om din Dell™ OptiPlex™ dator. Besök Dell support webbplats på support.euro.dell.com för att få tag i den senaste versionen av dokumenten om din hårddisk. Myndigheternas modellnummer förekommer hela vägen i detta dokument;...
 • Page 209 Vad letar du efter? Titta här • Expresskod och servicenummer E x p r e s s k o d o c h p r o d u k t n y c k e l ® ® • Microsoft Windows Licensetikett (produktnyckel)
 • Page 210 D e l l P r e m i e r S u p p o r t w e b b p l a t s • De viktigaste tekniska frågorna för datorn Dell Premier Support webbplats är anpassad för företags-, regerings- • Vanliga frågor och utbildningskunder.
 • Page 211: Problemlösning

  Problemlösning Dell tillhandahåller ett antal verktyg som kan hjälpa dig om systemet inte beter sig som väntat. Du hittar den senaste felsökningsinformationen för systemet på Dell support webbplats på support.euro.dell.com. Du kan också hitta beskrivningar av Dell felsökningsverktyg i avsnittet som heter "Hjälp" i din Användarhandbok online.
 • Page 212: Användning Av Cd:n Drivrutiner Och Funktioner

  Klicka OK för att fortsätta. Avsluta installationen genom att besvara de ledtexter som installationsprogrammet visar. Klicka Next (Nästa) på skärmen Welcome Dell System Owner (Välkommen, Dell systemägare). Välj lämplig System Model (Systemmodell), Operating System (Operativsystem), Device Type (Enhetstyp), och Topic (Avsnitt).
 • Page 213: Dell Diagnostik

  Om du har problem med datorn, utför kontrollerna i "Lösa problem" i Användarhandboken och kör Dell Diagnostik innan du kontaktar Dell för att få teknisk hjälp. Att köra Dell Diagnostik kan hjälpa dig att lösa problemet utan att behöva kontakta Dell. Om du behöver kontakta Dell kan resultaten från testerna ge viktig information för Dells service- och supportpersonal.
 • Page 214: Köra Dell Ide-Hårddiskdiagnostik

  ResourceCD-menyn. Skriv in för att starta Dell Diagnostik. Välj Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Kör 32-bitars Dell Diagnostik) från den numrerade listan. Om flera versioner finns listade, välj den version som lämpar sig för din plattform.
 • Page 215: Viktigt: Säkerhetsinstruktioner

  VIKTIGT: Säkerhetsinstruktioner Använd följande säkerhetsriktlinjer för att värna om din personliga säkerhet och för att skydda din dator och arbetsmiljö från skaderisk. Allmänt • Försök inte serva datorn själv såvida du inte är utbildad servicetekniker. Följ alltid installationsanvisningarna noggrant. • För att undvika elstötar ska kablarna till datorn och kringenheterna kopplas till korrekt jordade eluttag.
 • Page 216: Användning Av Datorn

  VIKTIGT: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) • För att skydda datorn från plötsliga, kortvariga spänningsökningar eller -minskningar använd överspänningsskydd, strömkonditionerare eller avbrottsfri kraftenhet (UPS: uninterruptible power supply). • Se till att ingenting står på datorns kablar och att kablarna inte ligger på sådant sätt att man kan trampa på, eller snubbla över dem.
 • Page 217: Arbeta Inuti Datorn

  Utför nedanstående steg i följdordning innan du öppnar datorkåpan. VIKTIGT: Försök inte själv utföra service på datorn, utom sådan service som finns förklarad antingen i Dell online-dokumentation eller i andra anvisningar som Dell försett dig med. Följ alltid service- och installationsinstruktionerna noga.
 • Page 218: Föreskrifter

  Delldatorn är konstruerad att uppfylla tillämpliga föreskrifter beträffande EMI (elektromagnetiska störningar). Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av Dell kan göra att användaren inte får fortsätta att använda utrustningen. Installationshandbok och lathund...
 • Page 219 Installationshandbok och lathund...
 • Page 220 ‫מדריך התקנה ועיון מהיר‬...
 • Page 221 ‫בטיחותי אחר או אשר משבש‬ ‫תקשורת רדיו המבוצעי ברשיו‬ ‫שינויי או‬ ‫ות אלקטרומגנטיות‬ ‫הפרע‬ ‫גבי‬ ‫ל‬ ‫החלי‬ ‫לתקני‬ ‫לעמוד‬ ‫מתוכננת‬ ‫מערכת מחשב‬ Dell ‫האישור הנית למשתמש‬ ‫לבטל את‬ ‫עלולי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במפורש‬ ‫התאמות שאינ מאושרי‬ Dell ‫להפעלת הציוד‬ ‫הערה‬ ‫מדריך למשתמש‬...
 • Page 222 ‫המשך‬ ‫בעת השימוש במחשב‬ ‫השתמש בתפריט מערכת ההפעלה לביצוע כיבוי מסודר של המחשב‬ ‫כבה את המחשב ואת כל הציוד ההיקפי‬ ‫כגו המתכת‬ ‫ידי נגיעה במשטח מתכתי לא צבוע בתושבת המחשב‬ ‫צמ על‬ ‫ע‬ ‫את‬ ‫הארק‬ ‫לפני שאתה נוגע בדבר כלשהו בתו‬ ‫שמסביב...
 • Page 223 ‫למעט כפי שמתואר‬ ‫אל תנסה לתקן את המחשב בכוחות עצמך‬ ‫התראה‬ ‫עקוב‬ ‫סיפקה לך בצורה אחרת‬ ‫בהוראות ש‬ ‫או‬ ‫של‬ ‫המקוון‬ ‫בתיעוד‬ Dell Dell ‫ות‬ ‫אחר הוראות ההתקנה והשיר‬ ‫בקפידה‬ ‫תמיד‬ ‫שניות לאחר כיבוי‬ ‫המתן‬ ‫מנת למנוע נזק אפשרי ללוח המערכת‬ ‫על‬...
 • Page 224 ‫הוראות בטיחות‬ ‫התראה‬ ‫המשך‬ ‫כדי לסייע בהגנת מערכת המחשב של מפני עליות וירידות פתאומיות וחולפות בזר‬ • ‫פסק‬ ‫מייצב קו או התק אל‬ ‫במג נחשולי‬ ‫השתמש‬ ‫נחשולי מתח‬ ‫החשמל‬ ‫דבר לא מונח על כבלי המחשב ושהכבלי לא נמצאי במקו בו עלולי לדרו‬ ‫וודא...
 • Page 225 ‫בטיחות‬ ‫הוראות‬ ‫התראה‬ ‫על‬ ‫לסייע ל להג‬ ‫האישי וכדי‬ ‫לסייע בהבטחת ביטחונ‬ ‫הנחיות הבטיחות הבאות כדי‬ ‫השתמש‬ ‫נזק אפשרי‬ ‫פני‬ ‫מ‬ ‫ועל סביבת העבודה‬ ‫המחשב‬ ‫כללי‬ ‫עקוב תמיד בקפידה‬ ‫צמ אלא א הנ טכנאי שרות מיומ‬ ‫אל תנסה לטפל במחשב בע‬ •...
 • Page 226 ‫לכונן קשיח‬ ‫הפעלת מאבחן התקלות של‬ Dell ‫היא תוכנית שירות הבודקת את הכונ הקשיח כדי‬ ‫לכונ קשיח‬ ‫מאבח התקלות של‬ Dell ‫לפתור בעיות או לאשר כשל של הכונ הקשיח‬ ‫אותו מחדש‬ ‫אתחל‬ ‫כבר‬ ‫א המחשב פועל‬ ‫הפעל את המחשב‬ ‫לח על‬...
 • Page 227 ‫כדי להפעיל את‬ ‫הקלד‬ (Dell Dell Diagnostics ‫המערכת‬ ‫א רשומות גרסאות‬ ‫בחר‬ ‫מהרשימה הממוספרת‬ Run the 32 Bit Dell Diagnostics ‫בחר את הגרסה המתאימה לפלטפורמה שברשות‬ ‫מרובות‬ ‫בחר את הבדיקה שברצונ להרי‬ ‫של‬ ‫כשמופיע התפריט הראשי מאבח התקלות‬ Dell ‫הוצא את התקליטור‬...
 • Page 228 ‫מאבחן התקלות של‬ Dell ‫מתי להשתמש במאבחן התקלות של‬ Dell ‫מדרי‬ ‫ב‬ " ‫פתרו בעיות‬ " ‫בצע את הבדיקות המתוארות ב‬ ‫א אתה חווה בעיות ע המחשב של‬ ‫לש קבלת תמיכה‬ ‫לפני שתיצור קשר ע‬ ‫והר את מאבח התקלות של‬...
 • Page 229 ‫על‬ ‫המוצעות‬ ‫להנחיות‬ ‫פעל בהתא‬ ‫כדי להשלי את ההתקנה‬ ‫ברוכי הבאי בעלי מערכת‬ ‫במס‬ ‫הבא‬ ‫לח על‬ Dell Welcome Dell System Owner Next ‫המתאימי‬ ‫הנושא‬ ‫ו‬ ‫סוג ההתק‬ ‫מערכת ההפעלה‬ ‫דג המערכת‬ ‫בחר את‬ ‫מנהלי התקנים עבור המחשב‬ ‫על מנת להציג רשימה של מנהלי התקני עבור המחשב שברשות‬...
 • Page 230 ‫פתרון בעיות‬ ‫לקבלת‬ ‫מנת לסייע בידי במקרה שהמערכת אינה פועלת כצפוי‬ ‫מספקת מספר כלי על‬ Dell ‫ראה את אתר התמיכה של‬ ‫י ביותר לפתרו בעיות שזמי עבור המערכת של‬ ‫המידע העדכנ‬ Dell ‫תחת‬ ‫תוכל ג למצוא תיאורי של כלי לפתרו בעיות של‬...
 • Page 231 ‫כדי לגשת לתיעוד האלקטרוני המאוחס בכונ‬ ‫עזרה ותמיכה‬ Support ‫הקשיח‬ ‫העדכניות ביותר של מנהלי‬ ‫הגרסאות‬ • ‫אתר התמיכה של‬ Dell ‫התקני עבור המחשב‬ ‫ה‬ ‫תשובות על שאלות בנושא שירות טכני‬ • ‫ותמיכה‬ ‫הכוללי‬ ‫מספק מספר כלי מקווני‬ ‫אתר התמיכה של‬...
 • Page 232 ‫מצא כאן‬ ‫מה אתה מחפש‬ ‫שירות‬ ‫תג‬ ‫ומספר‬ ‫מהיר‬ ‫שירות‬ ‫קוד‬ • ‫קוד שירות מהיר ומספר תג שירות‬ ‫רישוי‬ ‫תווית‬ • Microsoft® Windows® ‫מפתח מוצר‬ ‫נמצא על המחשב‬ ‫ההפעלה‬ ‫כיצד להתקי מחדש את מערכת‬ • ‫תקליטור מערכת ההפעלה ומדריך התקנה‬ ‫שלי‬...
 • Page 233 ‫אודות מדריך זה‬ ‫בטיחות ותקני אודות המחשב‬ ‫ו בעיות‬ ‫מסמ זה מכיל מידע בנושא פתר‬ Dell™ OptiPlex™ ‫ראה את אתר התמיכה של‬ ‫על מנת לקבל את הגרסה העדכנית ביותר של המסמכי בכונ הקשיח‬ ‫בכתובת‬ support.dell.com Dell ‫השקולי לה מוצגי להל‬...
 • Page 234 ‫תוכן עניינים‬...
 • Page 235 ‫נן הקשיח‬ ‫מהכו‬ ‫הפעלת תוכנת האבחון של‬ Dell ‫מתקליטור מנהלי ההתקנים‬ ‫הפעלת תוכנת האבחון של‬ Dell ......‫תקליטור המשאבים‬ ‫ותוכניות השירות‬ ........ ‫הפעלת האבחון של הכונן הקשיח‬ Dell IDE ..............‫בטיחות‬ ‫הוראות‬ ‫התראה‬ ................. ‫כללי‬ ..
 • Page 236 ‫התראה מציינת פוטנציאל לנזק לרכוש‬ ‫התראה‬ –––––––––––––– ‫המידע המופיע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‬ ‫כל הזכויות שמורות‬ © Dell Computer Corporation 2000-2002 ‫הינה אסורה‬ ‫רפרודוקציה בכל צורה שהיא ללא אישור בכתב מאת‬ Dell Computer Corporation ‫בהחלט‬ ‫הינם סימנים‬...
 • Page 237 Dell™ OptiPlex™ Systems ‫מדריך התקנה ועיון מהיר‬ w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 238 Printed in Ireland. Vytištìno v Irsku. Trykt i Irland. Gedrukt in Ierland. Painettu Irlannissa. Τυπώθηκε στην Ιρλανδία. Írországban nyomtatva. Trykt i Irland. Wydrukowano w Irlandii. Íàïå÷àòàíî â Èðëàíäèè. Vytlacené v Írsku. Tiskano na Irskem. Tryckt pä Irland. 094CGNA07 P/N 94CGN Rev. A07 w w w .

Table of Contents