DeWalt DCE074R Instructions Manual

DeWalt DCE074R Instructions Manual

Rotary laser
Hide thumbs Also See for DCE074R:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 27
DCE074R
DCE079R
DCE079G
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 1
5/17/2018 12:35:21 PM

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt DCE074R

 • Page 1 DCE074R DCE079R DCE079G Final page size: A5 (148mm x 210mm) DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 1 5/17/2018 12:35:21 PM...
 • Page 2 Dansk Deutsch English (original instructions) Español Français Italiano Nederlands Norsk Português Suomi Svenska Türkçe Ελληνικά DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 2 5/17/2018 12:35:21 PM...
 • Page 3 DCE074R DCE079R/DCE079G RP M 15˚/4 5˚/90 ˚ DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 3 5/17/2018 12:35:22 PM...
 • Page 4 5/8-11" 5/8-11" LOD TILSTAND/SENKLOTMODUS/PLUMB MODE/MODO PLOMADA/MODE NIVEAU TILSTAND/NIVELLIERMODUS/LEVEL MODE/MODO NIVEL/MODE APLOMB/MODALITÀ ALLINEAMENTO/LOODMODUS/LODDMODUS/MODO NIVEAU/MODALITÀ LIVELLAMENTO/NIVEAUMODUS/NIVÅMODUS/MODO DE PRUMO/KOHTISUORA TILA/LODLÄGE/ÖLÇÜM MODU/ΛΕΙΤ. ΝΗΜΑΤΟΣ NÍVEL/TASOTILA/NIVELLERINGSLÄGE/TERAZİLEME MODU/ΛΕΙΤ. ΑΛΦΑΔΙΟΥ NIVEAU TILSTAND LOD TILSTAND NIVELLIERMODUS SENKLOTMODUS MODO NIVEL PLUMB MODE LEVEL MODE MODO PLOMADA MODE NIVEAU MODE APLOMB MODALITÀ...
 • Page 5 INDIKATORER/ANZEIGENINDICATORS/INDICADORES/INDICATEURS/INDICATORI/INDICATOREN/ INDIKATORER/INDICADORES/INDIKAATTORIT/INDIKATORER/GÖSTERGELER/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Over niveau/Über Bodengleich/Above Lidt over niveau/Etwas über bodengleich/ I niveau/Bodengleich/On Grade/ Lidt under niveau/Etwas unter bodengleich/ Under niveau/Unter bodengleich/ Grade/Por encima del nivel/Au-dessus Slightly Above Grade/Ligeramente por encima En nivel/Aligné/A livello/ Slightly below Grade/ Ligeramente por Below Grade/Por debajo del nivel/ de l’alignement/Sopra il livello/Boven del nivel/Légèrement au-dessus de l’alignement/ Op niveau/På...
 • Page 6 DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 6 5/17/2018 12:35:25 PM...
 • Page 7 STRÅLE/STRAHL/BEAM/LÁSER/FAISCEAU/RAGGIO/ LASER/STRÅLE/RAIO/SÄDE/STRÅLE/IŞIN/ΔΕΣΜΗ LASER ENHED ROTERET 180˚/LASEREINHEIT – 180 ˚ GEDREHT/LASER UNIT ROTATED 180˚/UNIDAD LÁSER GIRADA 180°/ APPAREIL LASER EN ROTATION 180˚/UNITÀ LASER RUOTATA DI 180°/LASERUNIT GEROTEERD 180˚/LASERENHET ROTERT 180˚/UNIDADE DE LASER EM ROTAÇÃO DE 180˚/LASERYKSIKKÖ 180 ° KÄÄNNETTYNÄ/LASERENHET ROTERAD 180˚/180° DÖNDÜRÜLMÜŞ...
 • Page 8 DANSK Rotationslaser DCE074R, DCE079R, DCE079G Definitioner: Symboler og udtryk i sikkerhedsadvarsler I denne brugervejledning anvendes følgende symboler og udtryk for at advare dig om farlige situationer og om risiko for personskade eller ejendomsskade. FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlige kvæstelser.
 • Page 9 DANSK • Brug ikke laseren i nærheden af børn, og lad ikke børn bruge laseren. Det kan medføre alvorlige øjenskader. • Fjern eller overdæk ikke advarselsmærkater. Fjernes mærkaterne, forøges risikoen for udsættelse for stråling. • Placer laseren sikkert på en vandret overflade. Hvis laseren falder ned, kan det medføre alvorlige kvæstelser og skader på laseren.
 • Page 10 Afmontering af batteripakken Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan 1. Tryk på udløserknappen på batteripakken og hold den rekvireres hos DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe, nede. DEWALT D-655-10 Idstein, Tyskland 65509 eller findes på 2. Skub batteripakken ud af sporet på laseren.
 • Page 11 • For at forlænge batterilevetiden pr. opladning skal du • For at tænde for DCE074R eller DCE079R/G laserenheden, slukke for laseren, når den ikke er i brug. skal du trykke én gang på afbryder knappen. • For at sikre nøjagtigheden af dit arbejde skal du ofte •...
 • Page 12 1. Indsæt den fuldt opladede 18V batteripakke som vist i figur Afstand Tilladelig fejl Tilladelig fejl 2. Tryk forsigtigt på afbryder knappen for at tænde laseren. mellem vægge DCE074R DCE079R/G 3 mm 1,5mm Strømindikator lysdioden vil lyse Selvnivellerings funktionen aktiveres automatisk, og laserenheden vil selvnivellere.
 • Page 13 Placer samlingen på stativet og skru Specifikationer gevindgrebet på stativets stik. BEMÆRK: Sørg for at stativet du arbejder med, har en DCE074R DCE079R DCE079G 5/8"–11 gevindskrue for sikker montering. Spænding 4. Tænd laseren og juster rotations hastigheden og styring Type efter ønske.
 • Page 14 DANSK Digital Laserdetektor (Fig. – Detektor betjening (Fig. 1. Opsæt og positioner den roterende laser som du vil bruge Visse lasersæt indeholder en D WALT digital laserdetektor. i henhold til producentens anvisninger. Tænd laseren og WALT Digital Laserdetektor hjælper dig lokalisere en sørg for, at laseren roterer og udsender en laserstråle.
 • Page 15 DANSK Der kommer ingen lyd fra detektorens højttaler. 4. Brug base nivelleringsgrebet til at opnå en tilnærmelsesvis nivelleret position fra væggen. • Kontrollér at detektoren er tændt. 5. Værktøjet kan justeres op og ned til den ønskede • Tryk på afbryder knappen. Det vil skifte fra højt, til lav til forskydningshøjde til arbejde.
 • Page 16 Nogle lasersæt inkluderer et lasermålkort, der hjælper med Højde af instrumentalarm at lokalisere og markere laserstrålen. Målkortet forbedrer DCE074R og DCE079R/G har indbygget alarmfunktion, synligheden af laserstrålen, når strålen krydser over kortet. der advarer operatøren, hvis enheden er forstyrret, efter at Kortet er markeret med standard og metriske skalaer.
 • Page 17 DEUTSCH Rotationslaser DCE074R, DCE079R, DCE079G Definitionen: Sicherheitswarnsymbole und -hinweise In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Warnsymbole und Wörter verwendet, um Sie auf gefährliche Situationen und das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden aufmerksam zu machen. GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
 • Page 18 DEUTSCH • Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht benutzt wird. Wenn der Laser eingeschaltet bleibt, steigt das Risiko, dass jemand in den Laserstrahl schaut. • Stellen Sie den Laser nicht in der Nähe von reflektierenden Flächen auf, die den Laserstrahl in die Augen einer Person umlenken können.
 • Page 19 EU-Richtlinien entspricht. Akku entfernen Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann bei DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe, DEWALT 1. Drücken und halten Sie den Freigabeknopf am Akku. D-655-10, 65509 Idstein, Deutschland, angefordert oder unter 2. Ziehen Sie den Akku aus der Führung am Laser.
 • Page 20 Strahl schrittweise zu drehen, wenn sich das Gerät im Scanmodus befindet. geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Werkzeug eine Gefahr darstellen. Die Tasten auf dem DCE074R-Bedienfeld, dem DCE079R/G- Bedienfeld und dem DCE079R/G-Fernbedienfeld funktionieren Betrieb alle gleich, sofern nicht anders angegeben.
 • Page 21 Abstand Zulässige Zulässige 2. Drücken Sie vorsichtig den Ein-/Ausschalter , um den zwischen Abweichung Abweichung Wänden DCE074R DCE079R/G Laser einzuschalten. Die Power-LED-Kontrollleuchte leuchtet auf 15 m 3 mm 1,5 mm Der Selbstnivellierungsmodus wird automatisch aktiviert 20 m 4 mm 2 mm und die Lasereinheit wird nivelliert sich selbst.
 • Page 22 DEUTSCH Den Laser auf einer Bodenfläche Nivellierungskalibrierungsprüfung (Y-Achse) Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, aber verwenden (Abb. positionieren Sie die Lasereinheit so, dass die Y-Achse direkt Die Lasernivellierung kann für Nivellierungs- und auf die Wände gerichtet ist. Senklotanwendungen wie dem Ausrichten von Wänden direkt Senklotabweichungsprüfung (Abb.
 • Page 23 DEUTSCH Spezifikationen Grünstrahl- (DW0743G) Rotationslasern kompatibel. Er kann so eingestellt werden, dass die Position des Strahls DCE074R DCE079R DCE079G zu entweder den nächsten 3 mm oder dem nächsten 1 mm angezeigt wird. Der Detektor gibt sowohl optische Signale über Spannung...
 • Page 24 DEUTSCH Den Detektor bedienen (Abb. • Tauschen Sie den 9-Volt-Akku aus. Schalten Sie das Gerät ein. 1. Stellen Sie den verwendeten Rotationslaser gemäß den • Wenn sich der Detektor immer noch nicht einschalten lässt, Anweisungen des Herstellers auf und positionieren Sie bringen Sie ihn zu einer D WALT-Kundendienststelle.
 • Page 25 DEUTSCH Konstruktionsführungsstange (Abb. VORSICHT: Verwenden Sie zusätzlich zum Befestigungsklemmknopf für die Wandhalterung GEFAHR: NIEMALS versuchen, eine Messstange in immer einen Deckenhaken oder gleichwertiges einem Sturm oder in der Nähe von überhängenden Material, um den Laserpegel bei der Wandmontage Stromkabeln zu verwenden. Tod oder schwere zu sichern.
 • Page 26 Entsorgung an die lokalen Behörden. Fehlerbehebung Höhe der Instrumentenwarnung Der DCE074R und der DCE079R/G verfügen über eine integrierte Alarmfunktion, die den Bediener warnt, wenn das Gerät nach der Selbstnivellierung gestört ist. Die Lasereinheit hört auf zu rotieren, die LED-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld blinkt und der Signalton ertönt.
 • Page 27 ENGLISH Rotary Laser DCE074R, DCE079R, DCE079G Definitions: Safety Alert Symbols and Words This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage. DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
 • Page 28 ENGLISH WARNING: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. WARNING! DO NOT DISASSEMBLE THE ROTARY LASER. There are no user serviceable parts inside. Disassembling the rotary laser will void all warranties on the product. Do not modify the product in any way. Modifying the tool may result in hazardous laser radiation exposure.
 • Page 29 DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe, 1. Press and hold the release button on the battery pack. DEWALT D-655-10 Idstein, Germany 65509 or is available at 2. Slide the battery pack out of the track on the laser.
 • Page 30 Power Button The Power button is used to turn the laser unit on and off. • To power ON the DCE074R or DCE079R/G laser unit, press the Power button once. • To completely power OFF the DCE074R or DCE079R/G laser unit, press the power button for 3 sec.
 • Page 31 1. Insert the fully charged 18V battery pack as shown in Distance Allowable Error Allowable Error Figure Between Walls DCE074R DCE079R/G 2. Gently press the power button to power ON the laser. 1.5mm The power LED indicator light will illuminate Self-leveling mode is activated automatically and 2.5mm...
 • Page 32: Specifications

  3. Secure the laser to the tripod by attaching the tripod adapter as shown in Figure to the laser body. The DCE074R DCE079R DCE079G adapter may be assembled to the bottom for level mode or to the side for plumb mode. Place the assembly on the...
 • Page 33 ENGLISH Installing a Battery in the Detector (Fig. Detector Cleaning and Storage • Dirt and grease may be removed from the exterior of the The Digital Laser Detector is powered by a 9 volt battery. To detector using a cloth or soft, non-metallic brush. install the battery provided, lift up on the battery compartment cover .
 • Page 34 ENGLISH Mounting Bracket (Fig. Mounting on a Grade Rod (Fig. To secure your detector to a grade rod, first attach the detector Some laser kits include a Wall Mount. It can be used for to the clamp using the 1/4"-20 threaded knob on the back attaching the tool to track or ceiling angle and to aid in of the clamp.
 • Page 35: Protecting The Environment

  Troubleshooting Height of Instrument Alert The DCE074R and DCE079R/G have a built-in alarm feature that alerts the operator if the unit is disturbed after the unit has self-leveled. The laser unit will stop rotating, the control panel LED indicator light will flash, and the beeper will sound.
 • Page 36 ESPAÑOL Láser giratorio DCE074R, DCE079R, DCE079G Definiciones: símbolos y palabras de alertas de seguridad Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alertas de seguridad para avisarle sobre las situaciones peligrosas y los riesgos de que sufra lesiones personales o se produzcan daños materiales.
 • Page 37 ESPAÑOL • No coloque el láser cerca de una superficie reflectante que pueda reflejar el rayo láser hacia los ojos de alguna persona. Podrían producirse lesiones graves a la visión. • No opere el láser cerca de los niños ni deje que éstos operen con el láser. Podrá dar lugar a daños oculares graves. •...
 • Page 38 (Figura DCE074R, DCE079R, DCE079G ) esté orientado opuesto a usted y hacia la derecha. DEWALT declara por medio de la presente que el Láser 2. Pulse y mantenga presionado el botón de desbloqueo en el giratorio DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G cumple paquete de baterías.
 • Page 39 Estos botones también se pueden utilizar para girar Funcionamiento gradualmente el rayo cuando el dispositivo está en modo Detección. Los botones en el panel de control del DCE074R, el panel Consejos operativos de control del DCE079R/G y el teclado remoto DCE079R/G •...
 • Page 40 ESPAÑOL Encendido del dispositivo láser Botón del modo Pendiente (Fig. • Para activar el modo Pendiente, pulse el botón del modo Pendiente 1. Introduzca la batería de 18 V completamente cargada tal y como se muestra en la Figura • Para volver al modo de nivelación automática y volver a activar la nivelación automática completa, pulse de nuevo y 2.
 • Page 41 El nivel del láser se puede colocar directamente en el suelo Distancia entre Error permitido Error permitido para aplicaciones de nivelación y plomería como, por ejemplo, paredes DCE074R DCE079R/G enmarcar paredes. 15 m 3 mm 1,5 mm 1. Coloque el láser en una superficie relativamente lisa y nivelada donde no cause molestias.
 • Page 42 Algunos equipos láser incluyen un detector láser digital de 3 mm por encima o por debajo del nivel. Presione el botón de DEWALT. El detector láser digital de DEWALT facilita del modo de precisión una vez para cambiar el modo de la localización de un rayo láser emitido por el láser en...
 • Page 43 ESPAÑOL Funcionamiento del detector (Fig. 9) El altavoz del detector no suena. • Compruebe que el detector esté encendido. 1. Configure y coloque el láser giratorio que va a utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Encienda el • Presione el botón de alimentación/volumen.
 • Page 44 ESPAÑOL Tarjeta do objetivo (Fig. 4. Utilizando la perilla de nivelación de la base aproxime una posición nivelada desde la pared. Algunos dispositivos láser incluyen una tarjeta de objetivo 5. El dispositivo láser se puede ajustar hacia arriba y hacia láser para ayudar a localizar y marcar el rayo láser.
 • Page 45 Altura de alerta del instrumento Los dispositivos DCE074R y DCE079R/G tienen una función de alarma incorporada que alerta al operario si la unidad se altera después de haber realizado el proceso de nivelación automática.
 • Page 46 FRANÇAIS Laser rotatif DCE074R, DCE079R, DCE079G Définitions : symboles et termes d’avertissement de sécurité Ce manuel d’instructions utilise les symboles et termes d’avertissement de sécurité suivants pour vous prévenir de situations dangereuses et d’un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.
 • Page 47 FRANÇAIS • Arrêter le laser lorsqu’il n’est pas utilisé. Laisser le laser en marche augmente le risque de regarder dans le faisceau laser. • Ne pas placer le laser à proximité d’une surface réfléchissante qui pourrait refléter le faisceau laser vers les yeux des personnes.
 • Page 48 2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dégagement DCE074R, DCE079R, DCE079G sur le bloc batterie. DEWALT déclare par la présente que le laser rotatif 3. Faites glisser complètement le bloc batterie dans le rail sur DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G est conforme à la le côté...
 • Page 49 FRANÇAIS • Utiliser uniquement les accessoires recommandés Les boutons du panneau de commande DCE074R, du par le fabricant pour votre modèle. Les accessoires qui panneau de commande DCE079R/G et du clavier à distance DCE079R/G fonctionnent tous de la même façon, sauf peuvent convenir à...
 • Page 50 Erreur admissible Erreur La DEL d’alimentation s’allume. entre les admissible DCE074R Le mode de mise à niveau automatique est activé murs DCE079R/G automatiquement et l’appareil laser se met à niveau. Une fois l’appareil laser à niveau, le faisceau tourne 15 m 3 mm 1.5 mm...
 • Page 51 FRANÇAIS Utilisation du laser au sol (Fig. Vérification de l’étalonnage du niveau (axe Y) Répétez la procédure ci-dessus, mais avec l’appareil laser Le niveau laser peut être positionné directement sur le sol pour positionné de manière à ce que l’axe Y soit dirigé directement les applications de mise à...
 • Page 52 Caractéristiques techniques Le détecteur de laser numérique D WALT peut être utilisé avec ou sans la pince du détecteur. Lorsqu’il est utilisé avec la pince, DCE074R DCE079R DCE079G le détecteur peut être positionné sur une tige graduée, un poteau de mise à niveau, un montant ou un pilier.
 • Page 53 FRANÇAIS 3. Réglez le volume comme vous le souhaitez, comme décrit Le détecteur ne réagit pas à un faisceau laser immobile. dans la section Commandes du détecteur. Le détecteur de laser numérique D WALT a été conçu pour 4. Positionnez le détecteur de manière à ce que la fenêtre du fonctionner uniquement avec des lasers rotatifs.
 • Page 54 FRANÇAIS Carte cible (Fig. REMARQUE : il peut être utile d’allumer l’appareil et de tourner la tête rotative de façon à ce qu’elle place un point Certains kits laser comprennent une carte cible de laser pour sur l’une des échelles laser. La carte cible D WALT est aider à...
 • Page 55 Consultez les autorités locales pour connaître Alerte de hauteur de l’instrument les mesures de mise au rebut des piles respectueuse de Les DCE074R et DCE079R/G disposent d’une fonction l’environnement. d’alarme intégrée qui avertit l’opérateur si l’unité est perturbée après la mise à niveau automatique. L’appareil laser s’arrête de tourner, la DEL du panneau de commande clignote et le signal sonore retentit.
 • Page 56 ITALIANO Laser rotante DCE074R, DCE079R, DCE079G Definizioni: termini e simboli relativi agli avvisi di sicurezza Il presente manuale di istruzioni utilizza i seguenti termini e simboli di sicurezza per avvertire l'utente in merito a situazioni pericolose e rischi di lesioni personali o danni alla proprietà.
 • Page 57 ITALIANO • Non posizionare il laser vicino a una superficie riflettente, la quale potrebbe riflettere il raggio laser verso gli occhi delle persone presenti. Rischio di gravi lesioni agli occhi. • Non far funzionare il laser in presenza di bambini, né permettere loro di utilizzare questo laser. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
 • Page 58 NOTA: Quando si ordinano batterie sostitutive, assicurarsi di Laser rotante DEWALT includere il numero di catalogo e la tensione. DCE074R, DCE079R, DCE079G Con il presente documento DEWALT dichiara che il laser Installazione della batteria D WALT da 18 volt rotante DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G è conforme 1.
 • Page 59 Quando non indicato diversamente, i pulsanti che si trovano nel pannello di controllo DCE074R, nel pannello di controllo Funzionamento DCE079R/G e nel tastierino remoto DCE079R/G funzionano allo stesso modo.
 • Page 60 ITALIANO Accensione del laser (Fig. Pulsante modalità di inclinazione 1. Inserire la batteria da 18 volt completamente carica, come • Per attivare la modalità di inclinazione, premere il pulsante mostrato in Figura modalità di inclinazione 2. Premere delicatamente il pulsante di accensione •...
 • Page 61 Errore sia dotato di una vite filettata da 5/8"-11 al fine di garantire pareti consentito consentito un montaggio sicuro. DCE074R DCE079R/G 4. Accendere il laser e regolare la velocità di rotazione e i 15 m 3 mm 1,5 mm controlli come desiderato.
 • Page 62 Specifiche Il Rilevatore Laser Digitale D WALT può essere utilizzato con o senza il morsetto del rilevatore. Quando è utilizzato con DCE074R DCE079R DCE079G il morsetto, il rilevatore può essere posizionato su un'asta graduata, un'asta di livellamento, perno o colonna.
 • Page 63 ITALIANO 4. Posizionare il rilevatore in modo tale che la finestra Il rilevatore non risponde a un raggio laser fisso. sia rivolta verso il raggio prodotto dal laser. Spostare Il rilevatore digitale laser D WALT è stato progettato per il rilevatore verso l'alto o verso il basso, entro l'area funzionare esclusivamente con laser rotanti.
 • Page 64 ITALIANO Scheda bersaglio (Fig. 6. Ruotare la manopola di regolazione situata a destra del supporto a parete per spostare la livella laser verso l'alto e Alcuni kit laser includono una scheda bersaglio laser per verso il basso, in modo da impostare l'altezza desiderata. facilitare l'individuazione e il contrassegno del raggio laser.
 • Page 65 Durante lo smaltimento delle batterie, tenere in considerazione la tutela dell’ambiente. Verificare i metodi sicuri ed ecologici per I modelli DCE074R e DCE079R/G sono dotati di una lo smaltimento delle batterie presso le autorità locali. funzionalità di allarme incorporato che avvisa l'operatore se l'unità...
 • Page 66 NEDERLANDS Roterende laser DCE074R, DCE079R, DCE079G Definities: Veiligheidssymbolen en -woorden Deze gebruikershandleiding gebruikt de volgende veiligheidssymbolen en -woorden om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties en risico op lichamelijk letsel of materiële schade. GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
 • Page 67 NEDERLANDS • Plaats de laser niet in de buurt van een reflecterend oppervlak dat de laserstraal in de ogen van iemand kan weerkaatsen. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel. • Gebruik de laser niet in de buurt van kinderen of laat kinderen de laser niet bedienen. Dit kan resulteren in ernstig oogletsel.
 • Page 68 DCE074R, DCE079R, DCE079G 2. Houd de vrijgaveknop ingedrukt op de accuset. DEWALT verklaart hierbij dat de roterende laser van DeWALT 3. Schuif de accu helemaal in de geleider aan de zijkant van DCE074R/DCE079R/DCE0709G voldoet aan de richtlijn de laser.
 • Page 69 Als u de levensduur van de accu wilt verlengen, schakelt u schakelen. de laser uit wanneer deze niet in gebruik is. • Als u de DCE074R- of DCE079R/G-lasereenheid wilt • Om de nauwkeurigheid van uw werk te garanderen, inschakelen, drukt u eenmaal op de aan-/uitknop.
 • Page 70 2. Druk voorzichtig op de aan-/uitknop om de laser AAN te Afstand tussen Toelaatbare Toelaatbare fout zetten. muren fout DCE074R DCE079R/G Het power-LED-indicatielampje zal oplichten 1,5mm De zelfnivelleringsmodus wordt automatisch geactiveerd en de laserunit stelt zichzelf waterpas. Zodra de lasereenheid waterpas is, zal de straal...
 • Page 71 ) en de MODUS-knop ( loodlijnmodus. Plaats het geheel op het statief en schroef Specificaties de draadknop op het statief in de binnendraad op de statiefadapter. DCE074R DCE079R DCE079G OPMERKING: Zorg ervoor dat het statief waarmee u werkt een 5/8"-11-schroefdraad heeft voor een veilige Spanning bevestiging.
 • Page 72 Beperk het risico op voor de nauwkeurigheidsmodus van 1 mm verschijnt, ofwel letsel tot een minimum, gebruik uitsluitend door DeWalt het pictogram voor de nauwkeurigheidsmodus van 3 mm aanbevolen accessoires met dit product. verschijnt. Wanneer het nauwkeurigheidsmoduspictogram...
 • Page 73 NEDERLANDS Detectorservice 2. Met de muurbevestigingsmeetschaal naar u toe gericht, draait u de klemvergrendelingsknop van de Met uitzondering van batterijen, bevinden zich geen door de muurbevestigingsklem los om de klembekken te gebruiker te repareren onderdelen in de digitale laserdetector. openen. Demonteer het apparaat niet.
 • Page 74 Deze brillen verbeteren de zichtbaarheid van de laserstraal Waarschuwing instrumenthoogte bij fel licht of over lange afstanden wanneer de laser wordt De DCE074R en DCE079R/G hebben een ingebouwde gebruikt voor binnentoepassingen. Deze bril is niet nodig om de alarmfunctie die de gebruiker waarschuwt als het apparaat laser te bedienen.
 • Page 75 NEDERLANDS De lasereenheid resetten voor continu gebruik Schakel het apparaat uit en weer in met behulp van de aan-/uit- knop op het bedieningspaneel van de lasereenheid. OPMERKING: Controleer de laserconfiguratie altijd nadat de Hoogte van instrumentwaarschuwing (Hi-modus) is geactiveerd. Service en reparaties OPMERKING: Het demonteren van het laserniveau doet alle garanties op het product vervallen.
 • Page 76 NORSK Roterende laser DCE074R, DCE079R, DCE079G Definisjoner: Sikkerhetsvarselsymboler og -ord Denne brukerhåndboken bruker følgende sikkerhetsvarselsymboler og -ord for å varsle deg om farlige situasjoner og risikoen for personskader eller materielle skader. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
 • Page 77 NORSK • Ikke plasser laseren nær en reflekterende flate som kan reflektere laserstrålen mot en persons øyne. Det kan resultere i alvorlig øyeskade. • Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller la barn bruke laseren. Det kan resultere i alvorlig øyeskade. •...
 • Page 78 2. Trykk og hold nede utløserknappen på batteripakken. DCE074R, DCE079R, DCE079G 3. Skyv batteripakken helt inn i sporet på siden av laseren. DEWALT erklærer herved at DEWALT Rotary Laser DCE074R/ 4. Slipp knappen på batteripakken. DCE079R/DCE0709G er i samsvar med direktivet 2014/53/EU og alle relevante EU-direktivskrav.
 • Page 79 For å slå på DCE074R- eller DCE079R/G-laserenheten trykk en gang på av/på-knappen. • For å slå AV DCE074R eller DCE079R/G-laserenheten helt trykk på strømknappen i 3 sekunder. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 79 5/17/2018 12:35:42 PM...
 • Page 80 Strømindikatorlampen lyser Selvutjevningsmodus aktiveres automatisk, og Avstand Tillatelig feil Tillatelig feil laserenheten vil selvnivellere. Når laserenheten er plan, mellom DCE074R DCE079R/G vil strålen rotere en gang ved 600 omdreininger i retning veggene med urviseren. 15 m 3 mm 1,5 mm Etter 10 sekunder aktiveres Høymodus (Anti-Drift)
 • Page 81 ) samtidig. Plasser monteringen på stativet og skru den gjengede Spesifikasjoner skruen på stativet i hunngjenge på stativadapteren. MERK: Pass på at stativet du arbeider med har en 5/8"-11 DCE074R DCE079R DCE079G gjenget skrue for å sikre sikker montering. Spenning...
 • Page 82 NORSK Digital laserdetektor (fig. MERK: Denne detektoren er designet for kun å brukes med roterende laser. Detektoren vil ikke fungere med et Noen lasersett inkluderer en D WALT digital laserdetektor. stasjonært stråle-lasernivå. WALT digital laserdetektor lar deg lokalisere en roterende 2.
 • Page 83 NORSK • Pass på at den roterende laseren er slått på og at den 5. Verktøyet kan justeres opp og ned til ønsket offsethøyde for sender ut en laserstråle. arbeid. For å endre høyden løsne låseknappen plassert på venstre side av veggfestet. Støtt monteringsbunnen når •...
 • Page 84 Noen lasersett inkluderer et par laserforbedringsbriller. Disse Høyde på instrumentvarsel brillene forbedrer synligheten til laserstrålen under sterke DCE074R og DCE079R/G har en innebygd alarmfunksjon lysforhold eller over lange avstander når laseren brukes til som varsler operatøren dersom enheten er forstyrret etter innvendige applikasjoner.
 • Page 85 PORTUGUÊS Laser rotativo DCE074R, DCE079R, DCE079G Definições: Símbolos e palavras de alerta de segurança Este manual de instruções usa os seguintes símbolos e palavras de alerta de segurança para alertar o utilizador relativamente a situações perigosas e ao seu risco de ferimentos pessoais ou danos materiais.
 • Page 86 PORTUGUÊS • Não posicione o laser perto de uma superfície com reflexo que possa refletir o raio laser na direção dos olhos de uma pessoa. Podem ocorrer lesões oculares graves. • Não utilize o laser perto de crianças nem permita que utilizem o laser. Podem ocorrer lesões oculares graves. •...
 • Page 87 2. Pressione e mantenha pressionado o botão de libertação DCE074R, DCE079R, DCE079G na bateria. A DEWALT declara que o laser rotativo DEWALT DCE074R/ 3. Deslize a bateria até à pista na parte lateral do laser. DCE079R/DCE0709G está em conformidade com a Diretiva 4.
 • Page 88 Acessórios que podem digitalização. ser adequados para uma ferramenta podem tornar-se Os botões no painel de controlo do DCE074R, no painel de perigosos quando usados com outra ferramenta. controlo do DCE079R/G e no teclado remoto do DCE079R/G funcionam todos da mesma forma, salvo indicação em...
 • Page 89 1. Insira a bateria de 18 V totalmente carregada, como Distância entre Erro admissível Erro admissível mostrado na Figura as paredes DCE074R DCE079R/G 2. Pressione levemente o botão de alimentação para ligar 15 m 3 mm 1,5 mm o laser.
 • Page 90 Especificações de nível ou na parte lateral para o modo de prumo. Coloque o conjunto no tripé e aparafuse o manípulo roscado no tripé DCE074R DCE079R DCE079G na rosca fêmea do adaptador do tripé.
 • Page 91 PORTUGUÊS Acessórios desaparece. O Detetor laser digital da D WALT também está equipado com uma função de desativação automática. Se o Os acessórios recomendados para uso com a sua ferramenta laser rotativo não atingir a janela de deteção do raio ou se não estão disponíveis para compra no centro de assistência local premir qualquer botão, o detetor desliga-se passados cerca de pertencente à...
 • Page 92 PORTUGUÊS Reparação do detetor 2. Com a escala de medição de montagem na parede virada para si, solte o botão de bloqueio do grampo de À exceção das baterias, o Detetor laser digital não tem montagem na parede para abrir as garras de fixação. quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
 • Page 93 Esses óculos melhoram a visibilidade do raio laser em condições de luz intensa ou a longas distâncias quando o Os modelos DCE074R e DCE079R/G possuem um recurso laser é usado para aplicações internas. Estes óculos não são de alarme integrado que alerta o operador se a unidade sofrer necessários para operar o laser.
 • Page 94 PORTUGUÊS Para redefinir a unidade de laser para uso contínuo Desligue a unidade e ligue-a novamente usando o botão de alimentação no painel de controlo da unidade de laser. NOTA: Verifique sempre novamente a configuração do laser após a ativação do Alerta de altura do instrumento (Modo Hi).
 • Page 95 SUOMI Pyörivä laser DCE074R, DCE079R, DCE079G Selitykset: Turvallisuusmerkinnät ja -sanat Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia turvallisuusmerkintöjä ja -sanoja kiinnittämään huomio vaaratilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai aineellisia vahinkoja. VAARA: Tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, se johtaa hengenvaaraan tai vakavaan henkilövahinkoon.
 • Page 96 SUOMI • Kytke laser pois päältä, kun sitä ei käytetä. Jos laser jätetään päälle, lasersäteeseen katsomisen vaara on suurempi. • Älä aseta laseria heijastavan pinnan lähelle, sillä se voi heijastaa lasersäteen henkilöiden silmiin. Se voi aiheuttaa vakavan silmävamman. • Älä käytä laseria lasten lähettyvillä tai älä anna lasten käyttää laseria. Se voi aiheuttaa vakavan silmävamman. •...
 • Page 97 2. Paina ja pidä alhaalla akun vapautuspainiketta. DCE074R, DCE079R, DCE079G 3. Liu'uta akku kokonaan laserin reunassa olevaan rataan. DEWALT vakuuttaa, että DEWALT-pyörivä laser DCE074R / 4. Vapauta akun painike. DCE079R / DCE0709G on direktiivin 2014/53/EU ja kaikkien sovellettavien EU-direktiivin vaatimusten mukainen.
 • Page 98 Virtapainiketta käytetään kytkemään laseryksikkö päälle ja pois Käyttövinkkejä päältä. • Jos haluat pidentää akun käyttöikää latauksen aikana, • Kytke DCE074R- tai DCE079R / G-laseryksikkö päälle sammuta laser, kun se ei ole käytössä. painamalla virtapainiketta kerran. • Varmistaaksesi työsi tarkkuuden tarkista laserin kalibrointi •...
 • Page 99 8. Vertaa kokonaisvirhettä seuraavassa taulukossa esitettyihin sallittuihin raja-arvoihin. 2. Paina virtapainiketta varovasti käynnistääksesi laserin. Seinien Sallittu virhe Sallittu virhe välimatka DCE074R DCE079R / G Virran LED-merkkivalo syttyy 15 m 3 mm 1,5 mm Itsetasaava tila aktivoituu automaattisesti ja 20 m...
 • Page 100 XY-akselin painiketta ( ) ja 4. Käynnistä laser ja säädä pyörimisnopeutta ja säätimiä TILA-painiketta ( ) samanaikaisesti. halutulla tavalla. Tekniset tiedot Laserin käyttäminen lattialla (Kuva DCE074R DCE079R DCE079G Laservaaka voidaan asettaa suoraan lattialle tasaus- ja Jännite 18 V 18 V 18 V luotaustarpeisiin, kuten seinien rankojen pystytykseen.
 • Page 101 SUOMI Digitaalinen lasertunnistin (Kuva Ilmaisimen toiminta (kuva 1. Aseta ja kohdista pyörivä laser, jota käytät, valmistajan Joissakin laserpakkauksissa on digitaalinen DEWALT- ohjeiden mukaan. Käynnistä laser ja varmista, että laser laserilmaisin. Digitaalinen DEWALT-laserilmaisin auttaa pyörii ja lähettää lasersädettä. HUOMAA: Tämä ilmaisin määrittämään lasersäteen sijainnin kirkkaassa valaistuksessa...
 • Page 102 SUOMI Ilmaisimen kaiuttimesta ei kuulu mitään. 4. Käytä pohjan tasausnuppia likimääräisesti tasaisesta asennosta seinältä katsottuna. • Varmista, että ilmaisin on käynnistetty. 5. Työkalua voidaan säätää ylös ja alas haluttuun • Paina virta-/äänenvoimakkuuspainiketta. Se vaihtuu poikkeutuskorkeuteen työskentelyä varten. Korkeuden voimakkaasta matalaan ja mykistykseen. muuttamiseksi löysää...
 • Page 103 Kohdekortti (kuva Joissakin laserpaketeissa on Laser-kohdekortti, joka auttaa Instrumentin hälytyskorkeus lasersäteen sijoittamisessa ja merkitsemisessä. Kohdekortti DCE074R:ssä ja DCE079R/G:ssä on sisäänrakennettu parantaa lasersäteen näkyvyyttä säteen osuessa korttiin. hälytysominaisuus, joka ilmoittaa käyttäjälle, jos laitteen Korttiin on merkitty brittiläinen ja metrinen mitta-asteikko. toiminta häiriintyy, kun laite on tasannut itsensä. Laseryksikkö...
 • Page 104 SVENSKA Rotationslaser DCE074R, DCE079R, DCE079G Definitioner: Varningssymboler och -ord I denna bruksanvisning används följande varningssymboler och -ord för att uppmärksamma dig på riskfyllda situationer och risken för personskador eller skador på egendom. FARA: Indikerar en omedelbar farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarliga skador.
 • Page 105 SVENSKA • Använd inte lasern i närheten av barn och låt inte barn använda lasern. Allvarliga ögonskador kan uppstå. • Ta inte bort eller förstör varningsetiketter. Borttagning av etiketter ökar risken för exponering av strålning. • Placera lasern stadigt på en plan yta. Skador på lasern eller allvarliga personskador kan uppstå om lasern faller. VARNING! Att använda kontroller eller inställningar, eller att genomföra procedurer som inte specificeras i denna bruksanvisning kan resultera i att man utsätts för farlig strålning.
 • Page 106 1. Tryck och håll ned utlösningsknappen på batteriet. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse 2. Skjut batteriet ur spåret på lasern. kan beställas hos DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT 3. Släpp knappen på batteriet. Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Tyskland 65509 eller finns 4.
 • Page 107 10 sekunder kommer lutningen att ändras 0.2º/s. Strömbrytare Strömknappen används för att slå på och stänga av lasern. • För att slå på DCE074R eller DCE079R/G-lasern, tryck en gång på strömbrytaren. • För att stänga av DCE074R eller DCE079R/G-lasern helt, tryck på...
 • Page 108 8. Jämför totalfel med tillåtna gränser, enligt följande tabell. Slå på lasern (fig. Avstånd Tillåtet fel Tillåtet fel 1. Sätt i det fullt laddade 18V-batteriet enligt bilden mellan väggar DCE074R DCE079R/G 2. Tryck försiktigt på strömbrytaren för att slå PÅ lasern. 15 m 3 mm 1,5 mm...
 • Page 109 ) samtidigt. 1. Placera lasern på en relativt jämn och nivellerad yta där Specifikationer den inte störs. 2. Placera lasern för en nivellering eller lodläge, så som visas. DCE074R DCE079R DCE079G 3. Sätt på lasern och justera rotationshastigheten och reglera Spänning efter önskemål.
 • Page 110 En del lasersatser innehåller en digital laserdetektor från enligt tillverkarens anvisningar. Sätt på lasern och se till DEWALT. Den digitala laserdetektorn från DEWALT är till hjälp att lasern roterar och avger en laserstråle. OBSERVERA! för att lokalisera en laserstråle som avges av lasern i ställen Denna detektor är konstruerad för att endast användas med...
 • Page 111 SVENSKA Inget ljud kommer ur detektorns högtalare. 4. Använda basnivåreglaget ungefär en nivelleringsposition från väggen. • Säkerställ att detektorn är på. 5. Verktyget kan justeras upp och ner till önskad höjd för • Tryck på strömbrytaren/volymknappen. Det kommer att arbete. För att ändra höjden, lossa låsningsknappen växla från högt, till lågt, till ljudlöst.
 • Page 112 WALT- logotypen vara vänt mot dig. Varning Instrumenthöjning Laserförstärkningsglasögon (Fig. DCE074R och DCE079R/G har en inbyggd larmfunktion som varnar operatören om enheten störs efter att den Några lasersatser innehåller ett par laserförstärkningsglasögon. självnivellerats. Laserenheten slutar rotera, lampan på Dessa glasögon förbättrar laserstrålens synlighet under starka kontrollpanelens LED blinkar och ljudsignalen hörs.
 • Page 113 SVENSKA Batterier När du kasserar batterier ska du tänka på att skydda miljön. Rådfråga dina lokala myndigheter angående ett miljövänligt sätt kassera batterierna. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 113 5/17/2018 12:35:48 PM...
 • Page 114 TÜRKÇE Döner Lazer DCE074R, DCE079R, DCE079G Tanımlar: Güvenlik Uyarı Sembolleri Ve Sözcükleri Bu kullanım kılavuzu, sizi tehlikeli durumlara ve kişisel yaralanma veya maddi hasar riskine karşı uyarmak için aşağıdaki güvenlik uyarı sembollerini ve sözcüklerini kullanır. TEHLIKE: Engellenmemesi hâlinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tehdit oluşturabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.
 • Page 115 TÜRKÇE • Lazeri, lazer ışınını herhangi birinin gözüne yansıtabilecek yüzeylerin yakınına yerleştirmeyin. Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir. • Lazeri çocukların yanında kullanmayın ve çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin. Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir. • Uyarı etiketleri çıkartmayın veya tahrif etmeyin. Etiketlerin kaldırılması ışınıma maruz kalma riskini arttırır. •...
 • Page 116 DEWALT Döner Lazer tarafa doğru bakacak şekilde yerleştirin. DCE074R, DCE079R, DCE079G 2. Aküdeki serbest bırakma düğmesini basılı tutun. DEWALT, işbu belgeyle DEWALT Döner Lazer DCE074R/ 3. Aküyü, lazerin kenarındaki palete doğru kaydırın. DCE079R/DCE0709G'nin 2014/53 EU Direktifine ve 4. Aküdeki düğmeyi serbest bırakın.
 • Page 117 0,2º hareket eder. Güç Düğmesi Güç düğmesi, lazer ünitesini açmak ve kapatmak için kullanılır. • DCE074R veya DCE079R/G lazer ünitesini açmak için Güç düğmesine bir kez basın. • DCE074R veya DCE079R/G lazer ünitesini tamamen kapatmak için güç düğmesine 3 saniye basın.
 • Page 118 ‘de gösterildiği takın. sınırlarla karşılaştırın. 2. Güç düğmesine yavaşça basarak lazeri AÇIK konuma Duvarlar İzin Verilen İzin Verilen Hata getirin. Arasındaki Hata DCE074R DCE079R/G Güç LED gösterge ışığı yanacaktır Mesafe Kendi kendine terazileme modu otomatik olarak 15 m 3 mm 1,5 mm etkinleştirilir ve lazer ünitesi kendi kendine terazileme...
 • Page 119 ) aynı anda basın. vidalayın. NOT: Kullandığınız tripodun, güvenli bir montaj sağlamak Teknik Özellikler için 5/8"-11 dişli vidaya sahip olduğundan emin olun. 4. Lazeri açın ve dönüş hızını ve kontrollerini istediğiniz gibi DCE074R DCE079R DCE079G ayarlayın. Voltaj 18 V 18 V 18 V Lazeri Zeminde Kullanma (Şek.
 • Page 120 TÜRKÇE Dijital Lazer Dedektörü (Şek. 2. Dedektörü güç/ses seviyesi düğmesine basarak açın. 3. Ses seviyesini, Dedektör Kontrolleri’nde açıklandığı gibi Bazı lazer kitleri bir D WALT Dijital Lazer Dedektörü içerir. istediğiniz şekilde ayarlayın. WALT Dijital Lazer Dedektörü, döner lazer tarafından yayılan 4.
 • Page 121 TÜRKÇE Dedektör, sabit bir lazer ışınına tepki vermez. 7. Lazeri istediğiniz yüksekliğe yerleştirdikten sonra, kilitleme düğmesini sıkarak bu konumu koruyun. WALT Dijital Lazer Dedektörü, yalnızca döner lazerlerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Mira Takma (Şek. Dedektörden ses çıkıyor ancak LCD ekran penceresi Dedektörünüzü...
 • Page 122 Sorun Giderme Alet Yüksekliği Uyarısı DCE074R ve DCE079R/G, ünite kendi kendini teraziledikten sonra kesintiyle karşılaşırsa operatörü uyaran dahili bir alarm özelliğine sahiptir. Lazer ünitesi dönmeyi durduracak, kontrol paneli LED gösterge ışığı yanıp sönecek ve uyarı sesi duyulacaktır.
 • Page 123 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιστροφικό Λέιζερ DCE074R, DCE079R, DCE079G Ορισμοί: Σύμβολα και Φράσεις προειδοποίησης ασφαλείας Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρησιμοποιεί τα παρακάτω σύμβολα και φράσεις για να σας προειδοποιεί σχετικά με καταστάσεις που ενέχουν κίνδυνο σωματικού τραυματισμού ή υλικών ζημιών. ΚΊΝΔΥΝΟΣ: Υποδηλώνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα επιφέρει θάνατο ή...
 • Page 124 ΕΛΛΗΝΙΚΑ • Μην τοποθετείτε τη μονάδα λέιζερ σε θέση όπου θα μπορούσε να κάνει κάποιον να κοιτάξει ηθελημένα ή αθέλητα απευθείας μέσα στη δέσμη λέιζερ. Μπορεί να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών. • Απενεργοποιείτε τη μονάδα λέιζερ όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν αφήσετε τη μονάδα λέιζερ ενεργοποιημένη, αυξάνεται ο κίνδυνος...
 • Page 125 ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικές μπαταρίες, να DCE074R, DCE079R, DCE079G βεβαιώνεστε ότι έχετε συμπεριλάβει τον αριθμό καταλόγου και Διά του παρόντος η DEWALT δηλώνει ότι το Περιστροφικό την τάση. Λέιζερ DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/EΕ και με τις απαιτήσεις...
 • Page 126 Λειτουργία περιστρέψετε τη δέσμη ανά βήματα όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Σάρωσης. Συμβουλές λειτουργίας Τα κουμπιά στον πίνακα χειρισμού του μοντέλου DCE074R, του μοντέλου DCE079R/G και το τηλεχειριστήριο του μοντέλου • Για να παρατείνετε την αυτονομία της μπαταρίας, DCE079R/G λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, εκτός εάν...
 • Page 127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χρήση της λειτουργίας Σάρωσης Κουμπιά βέλους (Εικ. • Για να μπείτε στη λειτουργία Σάρωσης, πατήστε και Τα κουμπιά βέλους ( και ) χρησιμοποιούνται σε ελευθερώστε το κουμπί λειτουργίας σάρωσης . Για διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία της να...
 • Page 128 Επιτρεπόμενο αλφαδιού είτε στο πλάι για τη λειτουργία κατακόρυφου μεταξύ τοίχων σφάλμα σφάλμα νήματος. Τοποθετήστε το συγκρότημα στο τρίποδο και DCE074R DCE079R/G βιδώστε τη χειρόβιδα στο θηλυκό σπείρωμα που υπάρχει στον προσαρμογέα τρίποδου. 1,5mm ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Βεβαιωθείτε ότι το τρίποδο που...
 • Page 129 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χρήση της μονάδας λέιζερ σε δάπεδο Τεχνικά χαρακτηριστικά (Εικ. DCE074R DCE079R DCE079G Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα λέιζερ απευθείας στο Τάση δάπεδο για εφαρμογές οριζόντιας ή κατακόρυφης χάραξης, Τύπος π.χ. την τοποθέτηση στρωτήρων. Ισχύς λέιζερ < 1mW < 1mW <...
 • Page 130 Ανιχνευτή Λέιζερ της D WALT. Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ακρίβειας 1 mm ο ανιχνευτής Λέιζερ της DEWALT βοηθά στον εντοπισμό της δέσμης δίνει ένδειξη «Σε ευθεία» μόνο εάν η δέσμη του λέιζερ λέιζερ που εκπέμπεται από τη μονάδα περιστροφικού λέιζερ...
 • Page 131 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Άντιμετώπιση προβλημάτων του Άνιχνευτή βάση στήριξης. Στρέψτε τη χειρόβιδα στερέωσης για να ασφαλίσετε τη μονάδα λέιζερ. Ο ανιχνευτής δεν ενεργοποιείται. 2. Με την κλίμακα μέτρησης της επιτοίχιας βάσης • Πιέστε και ελευθερώστε το κουμπί ενεργοποίησης/έντασης στραμμένη προς εσάς, ξεσφίξτε τη χειρόβιδα του ήχου.
 • Page 132 ορατότητα προς τη δέσμη λέιζερ υπό συνθήκες έντονου φωτός Προειδοποίηση Ύψους Οργάνου ή σε μεγάλες αποστάσεις όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς Τα μοντέλα DCE074R και DCE079R/G διαθέτουν χώρους. Τα γυαλιά δεν είναι απαραίτητα για τη χρήση της ενσωματωμένη λειτουργία προειδοποίησης που προειδοποιεί...
 • Page 133 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Άπενεργοποίηση της μονάδας λέιζερ Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα λέιζερ κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης επί 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία LED ενεργοποίησης θα σβήσει. Επαναφορά της μονάδας λέιζερ για συνεχή χρήση Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα λέιζερ, χρησιμοποιώντας...
 • Page 134 Batterier og ladere/Akkus und Ladegeräte/Batteries and Chargers/Baterías y cargadores/Batteries et chargeurs/ Batterie e alimentatori/Accu’s en laders/Batterier og ladere/ Baterias e carregadores/Akut ja laturit/Batteri och laddare/ Aküler ve Şarj Cihazları/Μπαταρίες και φορτιστές Opladere/Ladetid (minutter)/Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)/ Chargers/Charge Times (Minutes)/Cargadores/Tiempo de carga (Minutos)/Chargeurs/Temps de charge (Minutes)/ Batterier/Akkus/Batteries/Baterías/Batteries/ Caricabatterie/tempo di ricarica (minuti)/Laders/laadtijden Batterie/Batterijen/Batterier/Baterias/Paristot/...
 • Page 135 © 2018 D Walt Industrial Tool Co., DEWALT Europe, DEWALT D-65510 Idstein, Germany 65509 Made in China N602824 May 2018 DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 135 5/17/2018 12:35:52 PM...

This manual is also suitable for:

Dce079rDce079gDce074nrDce074d1r

Table of Contents