Download  Print this page

Philips SCD469/05 User Manual

Philips analogue monitor scd469/05.
Hide thumbs

Advertisement

Baby Monitor
SCD 469

Advertisement

   Related Manuals for Philips SCD469/05

   Summary of Contents for Philips SCD469/05

 • Page 1 Baby Monitor SCD 469...
 • Page 3 16 17...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 DanSk 19 DEutSCh Ελληνικά 6 ESpañol 6 Suomi 76 FrançaiS 89 italiano 10 nEDErlanDS 117 norSk 11 portuguêS 1 SvEnSka 159 türkçE 17...
 • Page 6: English

  EngliSh introduction Philips is dedicated to producing caring, reliable products to give parents the reassurance they need. This baby monitor consists of a parent unit and a baby unit. It provides round-the-clock support by ensuring that you can always hear your baby clearly.
 • Page 7: Baby Unit

  Charger SYSTEM CHECK light Loudspeaker Sound level lights Antenna POWER light VOLUME control with off position CHANNEL selection slide 10 Socket for small plug 11 SYSTEM CHECK ALARM switch 12 Battery compartment 13 Battery compartment lid 14 Adapter with small plug important Read these instructions for use carefully before you use the appliance and save them for future reference.
 • Page 8: Battery Operation

  Battery operation The baby unit runs on four 1.5-volt R6 AA batteries (not included). We strongly advise you to use Philips LR6 PowerLife batteries. Make sure your hands and the unit are dry when you insert the batteries. Undo the screw of the battery compartment lid with a screwdriver and remove the lid.
 • Page 9 Press the TONE/PULSE selector to select tone dialling or pulse dialling. (Fig. 9) Note:Always select tone dialling unless your telephone works with pulse dialling or if your telephone company only supports pulse dialling. Tip:Most older dial telephones use pulse dialling, while most modern keypad telephones use tone dialling. programming for dial-up mode with Quick install When you switch on the baby unit, M1 starts to blink on the display.
 • Page 10: Operating Range

  When you phone the baby unit to listen to your baby, the baby unit asks you to enter the PIN code in the language you have selected. Press the PIN button on the keypad. PIN and ---- start to blink on the display. Use the numeric keypad to enter a 4-digit PIN code.
 • Page 11: Channel Selection

  Dry materials Wood, plaster, cardboard, glass (without metal, wires or lead) Brick, plywood Reinforced concrete Metal grilles or bars Metal or aluminium sheets For wet and moist materials, the range loss may be up to 100%. Features in regular baby monitor mode Channel selection Always make sure that the CHANNEL selection slides on both units are set to the same position.
 • Page 12 EngliSh nightlight Press the nightlight button Q to switch the nightlight on or off. (Fig. 6) When you run the baby unit on batteries, switch off the nightlight to save power. Dial-up mode In this mode, the baby unit calls a preprogrammed phone number if a sound is detected. You can also phone the phone number to which the baby unit is connected to check on your baby.
 • Page 13: Parent Unit

  Clearing telephone numbers from the memory When the memory is full or when a telephone number stored in the memory is no longer correct or required, follow the procedure below to clear telephone numbers from the memory of the baby unit.
 • Page 14 If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic appliances and Personal Care BV.
 • Page 15 Frequently asked questions Question Why does the baby monitor have a smaller operating range than the 200 meters/600 feet mentioned under ‘Operating range’? Why is the connection lost every now and then? What happens if there is a power supply failure? Why does the parent unit not work even though it is placed in the charger?
 • Page 16 Question Why do the power light and the SYSTEM CHECK light of the parent unit not go on when I turn the VOLUME control to switch on the parent unit? I try to use the parent unit on mains power, but the power light and SYSTEM CHECK light do not go on when I place the parent unit...
 • Page 17 Question Why does charging the battery pack of the parent unit take much longer than 14 hours? Why does the operating time of the rechargeable battery pack decrease after each new charging cycle? Why does the parent unit react too slowly to the baby’s sounds? Why does the parent unit react too quickly to ambient...
 • Page 18 Question Why does the baby unit not switch to dial-up mode? Why does the baby unit fail to dial a telephone number? Why does the baby unit not answer my call? Why does the baby unit not dial the correct number? Why does the baby unit not recognise the PIN code? Answer...
 • Page 19: Dansk

  Philips udvikler og fremstiller driftsikre og pålidelige produkter, som kan give forældrene al den tryghed, de har brug for. Denne babyalarm består af en hovedenhed og en babyenhed. Den kan hjælpe forældrene døgnet rundt, med sikkerhed for at man altid kan høre barnet højt og tydeligt.
 • Page 20 Højttaler Lamper, der angiver lydniveau Antenne Strømindikator LYDSTYRKE, med on/off-position KANAL-vælger 10 Lille strømstik 11 SYSTEMKONTROL ALARM-omskifter 12 Batterirum 13 Låg til batterirummet 14 Adapter med lille stik vigtigt Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
 • Page 21 Strøm fra batterier Babyenheden benytter fire 1,5 V batterier af typen R6 AA (følger ikke med). Vi anbefaler kraftigt Philips LR6 PowerLife batterier. Sørg for, at både enheden og dine hænder er tørre, når batteriet isættes. Fjern skruen fra batterirummets låg med en skruetrækker, og fjern så låget. (fig. 4) Sæt fire 1,5 V AA batterier i.
 • Page 22 DanSk TipsDe fleste ældre drejetelefoner benytter pulsopkald,   mens de fleste moderne telefoner med taster  anvender toneopkald. programmering til opkald med Quick install Når du tænder for babyenheden, begynder M1 at blinke på displayet. Dette indikerer, at babyenheden er i tilstanden Quick Install. Her kan du klargøre enheden til opkald uden nogen programmering.
 • Page 23 Når du ringer babyenheden op for at kunne lytte til dit barn, vil babyenheden bede dig indtaste PIN- koden. Det foregår på det valgte sprog. Tryk på PIN-knappen på tastaturet. Nu vil PIN og ---- begynde at blinke på displayet. Brug det numeriske tastatur til at indtaste en 4-cifret PIN-kode.
 • Page 24 Tørre materialer Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly) Mursten, krydsfiner Armeret beton Metalgitter eller -stænger Metal- eller aluminium-plader Våde og fugtige materialer kan give op til 100 % tab i rækkevidden. Funktioner i tilstanden almindelig babyalarm valg af kanal Kanalindstillingen skal være den samme på...
 • Page 25 nattelys Tryk på knappen for nattelys Q, så du enten slår nattelyset til eller fra. (fig. 26) Kører du babyenheden på batterier, bør du slå nattelyset fra, for at spare på strømmen. tilstanden opkald I denne tilstand ringer babyenheden op til et forprogrammeret telefonnummer, hvis den opfanger en lyd.
 • Page 26 DanSk Tryk på telefonens #-knap for at tale med barnet. Når der er gået 3 minutter, vil babyenheden afbryde forbindelsem. Tryk på *-knappen på telefonen eller læg på for at afbryde. Slet telefonnumre fra hukommelsen Når hukommelsen er fuld, eller når et telefonnummer i babyenhedens hukommelse skal slettes, foregår det på...
 • Page 27 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 28 ofte stillede spørgsmål Spørgsmål Hvorfor har babyalarmen en mindre rækkevidde end de 200 meter, der er omtalt under ‘Senderrækkevidde’? Hvorfor falder forbindelsen ud, fra tid til anden? Hvad sker der, hvis vi får en strømafbrydelse? Hvorfor virker hovedenheden ikke, selvom den er placeret i opladeren? Hvorfor får jeg ikke 12 timers drift på...
 • Page 29 Spørgsmål Hvorfor kommer der ikke lys i strømindikatoren og systemkontrollampen, når jeg drejer lydstyrkekontrollen for at tænde hovedenheden? Jeg har tilsluttet hovedenheden til lysnettet, men der kommer hverken lys i strømindikatoren eller i systemkontrollampen, når jeg placerer hovedenheden i opladeren. Hvorfor? Hvorfor bipper hovedenheden? Hvorfor blinker...
 • Page 30 Spørgsmål Hvorfor tager det meget længere tid end 14 timer at oplade hovedenhedens genopladelige element? Hvorfor blive brugstiden kortere for hver gang, det genopladelige element lades Hvordan kan det være, at hovedenheden reagerer så langsomt på lydene fra barnet? Hvorfor reagerer hovedenheden alt for hurtigt på...
 • Page 31 Spørgsmål Hvorfor skifter babyenheden ikke til tilstanden opkald? Hvorfor kan babyenheden ikke ringe op til et telefonnummer? Hvorfor svarer babyenheden ikke mine opkald? Hvorfor ringer babyenheden ikke op til det rigtige nummer? Hvorfor vil babyenheden ikke genkende PIN-koden? Svar Hvis displayet viser Ç, har du sikkert glemt at forbinde telefonkablet til dt rigtige telefonstik.
 • Page 32: Deutsch

  DEutSCh Einführung Philips hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eltern von Babys und Kleinkindern zuverlässige Produkte zu bieten, die ihnen die beruhigende Gewissheit verschaffen, die sie brauchen. Dieses Babyphone besteht aus einer Eltern- und einer Babyeinheit. Dank der guten Übertragungsqualität können Sie Ihr Kind zu jeder Tages- und Nachtzeit immer klar und deutlich hören.
 • Page 33 Ladeanzeige Ladestation Systemcheck-Licht Lautsprecher Geräuschpegelanzeigen Antenne Betriebsanzeige Lautstärkeregler mit Aus-Position Kanalwahlschalter (CHANNEL) 10 Buchse für kleinen Stecker 11 Schalter für Systemcheck-Alarm 12 Batteriefach 13 Batteriefachabdeckung 14 Adapter mit kleinem Stecker Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
 • Page 34 Die Babyeinheit benötigt vier Batterien vom Typ 1,5 V R6 AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen den Einsatz von Philips LR6 PowerLife-Batterien. Ihre Hände und die Einheit müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube der Batteriefachabdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.
 • Page 35 Für den Wählmodus vorbereiten Babyeinheit Folgen Sie den vorangegangenen Anweisungen, um die Babyeinheit für den Netzbetrieb vorzubereiten. Stecken Sie einen Steckverbinder des mitgelieferten Telefonkabels in den dafür vorgesehenen Stecker und diesen in die Telefonbuchse in der Wand. Stecken Sie den anderen Steckverbinder des Telefonkabels in die Telefoneingangsbuchse der Babyeinheit.
 • Page 36 Drücken Sie die Taste M (Memory = Speicher) einmal oder mehrmals, um einen leeren Speicherplatz zu finden. (Abb. 12) Das Speichersymbol (M1 - M5) blinkt, wenn ein Speicherplatz frei ist. Geben Sie über das Ziffernfeld die gewünschte Telefonnummer ein. Diese kann bis zu 40 Stellen haben.
 • Page 37 Warten Sie 5 Sekunden lang oder drücken Sie mehrmals die OK-Taste, um den Quick Install- Modus zu überspringen. (Abb. 10) Wählen Sie über die Modus-Taste den normalen Babyphone-Modus Ä. (Abb. 15) Ziehen Sie die Antenne heraus und drehen Sie sie nach oben, um einen guten Empfang zu erhalten.
 • Page 38 Schieben Sie den Wahlschalter für Mikrorofonempfindlichkeit in die gewünschte Position. (Abb. 1) Zur Probe können Sie Ihre eigene Stimme verwenden. Stumme Babyüberwachung Drehen Sie den Lautstärkeregler an der Elterneinheit auf die niedrigste Lautstärke £. (Abb. ) Schalten Sie die Elterneinheit nicht vollständig aus, indem Sie den Lautstärkeregler in die Aus- Position drehen.
 • Page 39 Wenn Sie die Babyeinheit über die PRG-Taste programmiert haben, wählen Sie eine der gespeicherten Telefonnummern (M1 - M5). Schieben Sie den Wahlschalter für Mikrofonempfindlichkeit in die gewünschte Stellung. (Abb. 1) Anweisungen zur Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit an der Babyeinheit siehe Abschnitt “Mikrofonempfindlichkeit”.
 • Page 40 DEutSCh Hinweis:Wenn Sie alle Telefonnummern gleichzeitig löschen möchten, drücken Sie die Rückstelltaste. Dabei werden auch alle anderen Einstellungen gelöscht. Siehe Abschnitt “Die Babyeinheit zurückstellen”. Die reaktionszeit ändern Drücken Sie die Taste PRG, um in den Programmiermodus zu wechseln. Drücken Sie die Taste Ö. Ö...
 • Page 41 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website www.philips.com. Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV...
 • Page 42 Frage Weshalb kann ich die Elterneinheit bei voll aufgeladenem neuem Akku nicht 12 Stunden schnurlos verwenden? Weshalb läuft die Elterneinheit bei voller Akkuladung keine 12 Stunden? Weshalb leuchten die Betriebsanzeige und das Display der Babyeinheit nicht, wenn ich den Ein-/ Ausschalter drücke? Weshalb leuchtet das Symbol “Batterie leer”...
 • Page 43 Frage Ich versuche, die Elterneinheit im Netzbetrieb zu verwenden, doch die Betriebsanzeige und das Systemcheck-Licht leuchten nicht, wenn ich die Einheit in die Ladestation stelle. Woran liegt das? Warum ertönt an der Elterneinheit ein Tonsignal? Warum blinkt das rote Systemcheck-Licht an der Elterneinheit? Warum lädt sich der Akku der Elterneinheit nicht auf?
 • Page 44 Frage Weshalb verkürzt sich die Betriebszeit des wiederaufladbaren Akkus nach jedem neuen Ladezyklus? Warum reagiert die Elterneinheit zu langsam auf die Geräusche des Kindes? Warum reagiert die Elterneinheit zu schnell auf Umgebungsgeräusche? Warum höre ich an der Elterneinheit nichts? Warum ertönt aus der Elterneinheit ein quietschendes Geräusch? Weshalb ist die Elterneinheit...
 • Page 45 Frage Warum wählt die Babyeinheit keine Telefonnummer an? Warum reagiert die Babyeinheit nicht auf meinen Anruf? Warum wählt die Babyeinheit nicht die richtige Nummer? Weshalb erkennt die Babyeinheit den PIN-Code nicht? Antwort Sie haben den Wählmodus nicht aktiviert. Wählen Sie ihn über die Modus-Taste aus.
 • Page 46 Ελληνικά Εισαγωγή Η Philips είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία αξιόπιστων προϊόντων φροντίδας για να προσφέρει στους γονείς τη σιγουριά που χρειάζονται. Αυτό το βρεφικό μόνιτορ αποτελείται από μια μονάδα γονέα και μια μονάδα μωρού. Παρέχει διαρκή υποστήριξη εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε να ακούτε πάντα το μωρό σας καθαρά.
 • Page 47 19 Υποδοχή για μικρό βύσμα 20 Καπάκι θήκης μπαταριών 21 Μετασχηματιστής με μικρό βύσμα Δεν απεικονίζονται: καλώδιο τηλεφώνου και βύσμα B Μονάδα γονέα Λυχνία φόρτισης Φορτιστής Λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) Ηχείο Λυχνίες επιπέδου ήχου Κεραία Λυχνία ενεργοποίησης Διακόπτης ρύθμισης της έντασης ήχου με θέση απενεργοποίησης Διακόπτης...
 • Page 48 λειτουργία με μπαταρίες Η μονάδα μωρού λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες AA R6 1,5V (δεν συμπεριλαμβάνονται). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες LR6 PowerLife της Philips. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η μονάδα είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες. Ξεβιδώστε τη βίδα από το καπάκι της θήκης μπαταριών με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε...
 • Page 49 Η λυχνία φόρτισης ανάβει κόκκινη όσο η μονάδα γονέα βρίσκεται στο φορτιστή, ακόμα και όταν οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως. Σημείωση:Όταν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή,   η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία SYSTEM  CHECK (έλεγχος συστήματος) αναβοσβήνουν.   Όταν η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία SYSTEM  CHECK (έλεγχος συστήματος) δεν ανάβουν καθόλου,   οι μπαταρίες είναι άδειες. Σημείωση:Μπορείτε επίσης να αφήσετε τη μονάδα γονέα στο φορτιστή για λειτουργία με ρεύμα. Προετοιμασία για λειτουργία κλήσης Μονάδα μωρού Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να προετοιμάσετε τη μονάδα μωρού για λειτουργία...
 • Page 50 Σημείωση:Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία Γρήγορης  Εγκατάστασης,   πατήστε το κουμπί μηδενισμού για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Προγραμματισμός για λειτουργία κλήσης με το κουμπί PRG (πρόγραμμα) Πατήστε το κουμπί PRG (πρόγραμμα) στο πληκτρολόγιο για να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού. (Εικ. 11) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του πληκτρολογίου για να μεταβείτε σε ρυθμίσεις ή για να τις αλλάξετε.
 • Page 51 Χρήση της συσκευής Απλή λειτουργία παρακολούθησης μωρού Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού στο ίδιο δωμάτιο για να ελέγξετε τη σύνδεση. (Εικ. 13) Φροντίστε ώστε η μονάδα μωρού να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών από τη μονάδα γονέα. Πατήστε...
 • Page 52 Στεγνά υλικά Φύλλα μετάλλου ή αλουμινίου Για υγρά υλικά, η απώλεια εμβέλειας ενδέχεται να φτάνει το 100%. Χαρακτηριστικά στην απλή λειτουργία παρακολούθησης μωρού Επιλογή καναλιού Φροντίζετε πάντα ώστε οι διακόπτες επιλογής καναλιού (CHANNEL) να είναι ρυθμισμένοι στην ίδια θέση και στις δύο μονάδες. Μπορείτε να επιλέξετε τέσσερα διαφορετικά κανάλια. Εάν αντιμετωπίζετε...
 • Page 53 Σύρετε το καπάκι της θήκης μπαταριών ξανά στη μονάδα γονέα (1). Στη συνέχεια, γυρίστε την ασφάλεια κατά ένα τέταρτο με ένα κατσαβίδι για να σφίξετε το καπάκι (2). (Εικ. 25) Σημείωση:Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση,   μόνο η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος  συστήματος) αναβοσβήνει κόκκινη όταν διακοπεί η σύνδεση. νυχτερινό φως Πατήστε το κουμπί νυχτερινού φωτός Q για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το...
 • Page 54 Πατήστε το κουμπί * στο τηλέφωνο ή κλείστε το τηλέφωνο για να αποσυνδεθείτε. Εάν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει ξανά έναν ήχο, καλεί και πάλι τον προγραμματισμένο αριθμό τηλεφώνου. κλήση στο βρεφικό μόνιτορ για έλεγχο του μωρού σας Σημείωση:Για να καλέσετε τη μονάδα μωρού,   χρησιμοποιήστε τηλέφωνο τονικής κλήσης με  πληκτρολόγιο.
 • Page 55 Μηδενισμός της μονάδας μωρού Σημείωση:Εάν πατήσετε το κουμπί μηδενισμού,   θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις από τη μνήμη της  μονάδας μωρού. Πατήστε το κουμπί μηδενισμού για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η μονάδα μωρού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο (μπιπ) για επιβεβαίωση. Οταν ακούσετε ένα διπλό ήχο (μπιπ), τότε έχει γίνει επαναφορά της μονάδας μωρού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά...
 • Page 56 Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε...
 • Page 57 Ερώτηση Απάντηση Γιατί δεν μπορώ να Για να φτάσουν οι καινούργιες μπαταρίες στην μέγιστη απόδοσή χρησιμοποιήσω τους, πρέπει να τις φορτίσετε και να τις αποφορτίσετε τρεις φορές. αυτόνομα (χωρίς καλώδιο) για 12 ώρες τη μονάδα γονέα όταν οι μπαταρίες είναι καινούργιες...
 • Page 58 Ερώτηση Απάντηση Γιατί δεν ανάβουν η Η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Επαναφορτίσετε τις λυχνία ενεργοποίησης μπαταρίες. και η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) της μονάδας γονέα όταν γυρίζω το διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου για να ενεργοποιηθεί η μονάδα γονέα; Οι...
 • Page 59 Ερώτηση Απάντηση Το επίπεδο ισχύος των μπαταριών της μονάδας γονέα είναι χαμηλό. Επαναφορτίσετε τις μπαταρίες. Εάν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η μονάδα γονέα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα μωρού αν και βρίσκεται κοντά σε αυτήν. Πραγματοποιήστε μηδενισμό της μονάδας...
 • Page 60 Ερώτηση Απάντηση Η μονάδα μωρού δεν είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί POWER (ενεργοποίηση) στη μονάδα μωρού για να την ενεργοποιήσετε. Η ευαισθησία του μικροφώνου στη μονάδα μωρού έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου σε υψηλότερο επίπεδο. Η...
 • Page 61 Ερώτηση Απάντηση Δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο αριθμό τηλεφώνου στη μνήμη της μονάδας μωρού. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και αποθηκεύστε τον σε κάποια από τις θέσεις μνήμης. Δείτε την ενότητα “Προετοιμασία του βρεφικού μόνιτορ για λειτουργία κλήσης” στο κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”. Προτού φύγετε, σας...
 • Page 62: Español

  ESpañol introducción Philips se dedica a la fabricación de productos fiables para el cuidado del bebé, que proporcionen a los padres la tranquilidad que necesitan. Este vigilabebés consta de una unidad de padres y una unidad del bebé. Permite vigilar al bebé de manera continua y oirle con claridad.
 • Page 63 Cargador Piloto de comprobación del sistema (SYSTEM CHECK) Altavoz Pilotos de nivel de sonido Antena Piloto de encendido (POWER) Control de volumen (VOLUME) con posición de apagado Botón selector de canal (CHANNEL) 10 Toma para clavija pequeña 11 Interruptor de Alarma de Comprobación del Sistema 12 Compartimento de la batería 13 Tapa del compartimento de la batería 14 Adaptador con clavija pequeña...
 • Page 64: Unidad Del Beb

  Funcionamiento a pilas La unidad del bebé funciona con cuatro pilas R6 AA de 1,5 voltios (no incluidas). Recomendamos utilizar pilas Philips LR6 PowerLife. Cuando vaya a introducir las pilas, asegúrese de que sus manos y la unidad estén secas.
 • Page 65 preparación para el modo telefónico unidad del bebé Siga las instrucciones anteriores para preparar la unidad del bebé y que funcione conectada a la red. Introduzca un conector del cable de teléfono suministrado en la toma adecuada. Introduzca la clavija en la toma de teléfono de la pared. Introduzca el otro conector del cable de teléfono en la toma de entrada de teléfono de la unidad del bebé.
 • Page 66 El icono de memoria deja de parpadear. La pantalla muestra brevemente el número de teléfono (sólo 11 dígitos). Después el número desaparece de la pantalla, pero el icono de memoria se queda resaltado. El número se guarda en la memoria de la unidad del bebé. Repita los pasos anteriores para guardar más números de teléfono.
 • Page 67: Vigilancia Silenciosa Del Beb

  El piloto SYSTEM CHECK se enciende en verde cuando se ha establecido la conexión entre las dos unidades. Nota:El proceso de conexión dura unos 30 segundos. Coloque la unidad del bebé a menos de 1 metro de distancia del bebé. (fig. 17) Coloque la unidad de padres dentro del alcance de funcionamiento de la unidad del bebé.
 • Page 68: Luz Nocturna

  No apague la unidad de padres girando el control VOLUME a la posición de apagado. Los pilotos de nivel de sonido de la unidad de padres le avisan visualmente de cualquier sonido que haga el bebé. Cuanto más alto sea el sonido, más pilotos se encenderán. Cuando no se detecta ningún sonido, todos los pilotos de nivel de ruido están apagados.
 • Page 69 Consejo:Le aconsejamos que pruebe el modo telefónico antes de salir haciendo algún ruido cerca de la unidad del bebé. Por supuesto, esto es más fácil cuando ha programado su número de teléfono móvil. Contestar una llamada del vigilabebés Cuando la unidad del bebé recoge un sonido, llama al número de teléfono previamente programado cuando ha transcurrido el tiempo de reacción establecido.
 • Page 70 Utilice el teclado numérico para introducir un nuevo tiempo de reacción entre 10 y 360 segundos. Pulse el botón OK del teclado para confirmar los ajustes. reinicio de la unidad del bebé Nota:Si pulsa el botón RESET, se borrarán todos los ajustes almacenados en la memoria de la unidad del bebé.
 • Page 71 Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service...
 • Page 72 Pregunta ¿Por qué no se encienden el piloto de encendido y la pantalla de la unidad del bebé cuando pulso el botón POWER? ¿Por qué se enciende en la pantalla el símbolo de pila descargada? Y, ¿por qué parpadea el piloto de encendido? ¿Por qué...
 • Page 73 Pregunta ¿Por qué el piloto SYSTEM CHECK de la unidad de padres parpadea en rojo? ¿Por qué no se carga la batería de la unidad de padres? ¿Por qué la batería de la unidad de padres tarda más de 14 horas en cargarse? ¿Por qué...
 • Page 74 Pregunta ¿Por qué la unidad de padres produce un ruido muy agudo? ¿Por qué recibo interferencias en la unidad de padres? ¿Por qué la unidad de padres recoge señales de otro vigilabebés? ¿Por qué la unidad del bebé no cambia al modo telefónico? ¿Por qué...
 • Page 75 Pregunta ¿Por qué la unidad del bebé no contesta mi llamada? ¿Por qué la unidad del bebé no marca el número correcto? ¿Por qué la unidad del bebé no reconoce el código PIN? Respuesta Puede que haya olvidado seleccionar un número de teléfono. Pulse el botón M (memoria) para seleccionar la memoria adecuada (M1-M5).
 • Page 76: Suomi

  Suomi Johdanto Philips on sitoutunut valmistamaan tuotteita, joihin vanhemmat voivat luottaa. Itkuhälyttimessä on vanhemman yksikkö ja lapsen yksikkö. Itkuhälyttimen avulla lasta voi valvoa ympäri vuorokauden, sillä laitteen kautta lapsen äänet kuuluvat selkeästi. Kun yksiköt on liitetty oikein, käyttäjä tietää kuulevansa lapsen äänet sekä talon sisällä että...
 • Page 77: Lapsen Yksikk

  Äänenvoimakkuuden merkkivalot Antenni Virran merkkivalo Äänenvoimakkuuden säädin, virrankatkaisuasento Kanavan valintakytkin 10 Liitäntä pienelle liittimelle 11 Järjestelmätarkistuksen kytkin 12 Akkulokero 13 Akkulokeron kansi 14 Verkkolaite, pieni liitin tärkeää Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohje vastaisen varalle. Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä...
 • Page 78 Lapsen yksikköön tarvitaan neljä 1,5 voltin R6 AA -paristoa (ei toimiteta laitteen mukana). Suosittelemme Philips LR6 PowerLife -paristoja. Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun asetat paristot paikalleen. Irrota paristolokeron kannen ruuvi ruuvitaltalla ja poista kansi. (Kuva ) Aseta lokeroon neljä...
 • Page 79 puhelinyhteyden ohjelmointi pika-asennustoiminnolla Kun kytket lapsen yksikköön virran, M1 alkaa vilkkua näytössä osoituksena siitä, että laite on pika- asennustilassa. Tässä tilassa lapsen yksikkö voidaan määrittää puhelinyhteystilaan nopeasti ilman edeltävää ohjelmointia. Näppäile puhelinnumero ja vahvista OK-painikkeella. (Kuva 10) Huomautus:Voit näppäillä välin puhelinnumeroon painamalla Ö-painiketta. Näytössä väli näkyy P- kirjaimena.
 • Page 80 Näppäile 4 merkkiä sisältävä PIN-tunnus numeropainikkeilla. Vahvista asetus painikkeiden OK-painikkeella. Määritä viive Ö-painikkeella. Öja 10 alkavat vilkkua näytössä. Viive on aika, jonka jälkeen lapsen yksikkö soittaa valittuun puhelinnumeroon sen jälkeen, kun se on havainnut ääntelyä. Näppäile numeropainikkeilla aika, joka on 10 - 360 sekuntia. Oletusasetus on 10 sekuntia. Vahvista valinta OK-painikkeella.
 • Page 81 Huonekalut Metalliristikot tai -tangot Metalli- tai alumiinilevyt Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti. normaalin itkuhälytintilan toiminnot kanavanvalinta Muista aina varmistaa, että kummankin yksikön CHANNEL-kanavanvalintakytkimet ovat samassa asennossa. Valittavana on neljä kanavaa. Valitse toinen kanava, jos esimerkiksi muut itkuhälyttimet tai radiolaitteet aiheuttavat häiriötä.
 • Page 82 Suomi puhelinyhteystila Tässä tilassa lapsen yksikkö soittaa ohjelmoituun numeroon havaitessaan ääniä. Lapsen tilan voi myös tarkistaa soittamalla numeroon, johon lapsen yksikkö on liitetty. itkuhälyttimen määrittäminen puhelinyhteystilaan Kytke virta lapsen ja vanhemman yksiköihin. Tarkista, että toimitettu puhelinjohto on liitetty lapsen yksikön puhelinlinjan tuloliitäntään lapsen yksikköön on tallennettu ainakin yksi puhelinnumero.
 • Page 83 M1 vilkkuu näytössä ja näkyviin tulee vastaava puhelinnumero. Paina M-muistipainiketta, kunnes poistettava puhelinnumero tulee näyttöön. Paina 0-painiketta. Paina lyhyesti painikkeiden C-tyhjennyspainiketta. (Kuva 11) Muistikuvake (M1 - M5) alkaa vilkkua ja 0 katoaa näytöstä. Puhelinnumero on nyt poistettu ja muistipaikka on taas tyhjä. Poista lisää...
 • Page 84 Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.
 • Page 85 Kysymys Miksi vanhemman yksikköä voi käyttää alle 12 tuntia, vaikka akku on täyteen ladattu? Miksi virran merkkivalo ei syty ja lapsen yksikön näyttöön ei tule valoa, kun painan POWER-painiketta? Miksi tyhjän pariston kuva syttyy lapsen yksikön näytössä ja miksi virran merkkivalo vilkkuu? Miksi lapsen yksikön paristot tyhjenevät nopeasti?
 • Page 86 Kysymys Miksi vanhemman yksikön järjestelmätarkistuksen valo vilkkuu punaisena? Miksi vanhemman yksikön akku ei lataudu? Miksi vanhemman yksikön akun lataaminen kestää selkeästi kauemmin kuin 14 tuntia? Miksi akun käyttöaika lyhenee jokaisen latauksen jälkeen? Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian hitaasti lapsen ääniin? Miksi vanhemman yksikkö...
 • Page 87 Kysymys Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu kimeä ääni? Miksi vanhemman yksikössä on häiriöitä? Miksi vanhemman yksikkö poimii jonkin muun itkuhälyttimen signaalit? Miksi lapsen yksikkö ei siirtynyt puhelinyhteystilaan? Miksi lapsen yksikkö ei soittanut puhelinnumeroon? Miksi lapsen yksikkö ei vastaa soittoon? Miksi lapsen yksikkö ei soita oikeaan numeroon? Vastaus Vanhemman yksikkö...
 • Page 88 Kysymys Miksi lapsen yksikkö ei tunnista PIN-tunnusta? Vastaus Olet näppäillyt väärän PIN-tunnuksen. Soita uudelleen ja näppäile oikea tunnus. Et ole tallentanut PIN-tunnusta lapsen yksikön muistiin. Näppäile PIN-tunnus. Lisätietoja on kohdan Käyttöönotto kohdassa Puhelinyhteyden käyttöönotto. Käytössäsi on pulssivalintapuhelin. Soita lapsen yksikköön matkapuhelimella.
 • Page 89: Français

  Philips s’est engagé à fabriquer des produits pour bébé fiables dans le but de fournir aux parents toute l’assurance dont ils ont besoin. Ce babyphone est constitué d’une unité parents et d’une unité bébé. Il offre une assistance 24 heures sur 24 afin que vous puissiez toujours entendre clairement votre enfant.
 • Page 90 B Unité parents Voyant de charge Chargeur Voyant SYSTEM CHECK (contrôle du système) Haut-parleur Voyants de niveau sonore Antenne Voyant d’alimentation Molette de réglage du volume avec position d’arrêt Bouton coulissant CHANNEL (sélecteur de canal) 10 Prise pour petite fiche 11 Commutateur de l’alarme de contrôle du système 12 Compartiment à...
 • Page 91 Fonctionnement sur piles L’unité bébé fonctionne avec quatre piles AA R6 1,5 V (non fournies). Il est fortement recommandé d’utiliser des piles Philips LR6 PowerLife. Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant d’insérer les piles.
 • Page 92 avant utilisation en mode d’appel téléphonique unité bébé Suivez les instructions ci-dessus avant d’utiliser l’unité bébé sur secteur. Insérez un connecteur du câble téléphonique fourni dans la prise appropriée. Insérez la fiche dans la prise de téléphone murale. Insérez l’autre connecteur du câble téléphonique fourni dans la prise d’entrée de ligne téléphonique de l’unité...
 • Page 93 Appuyez sur le bouton M (mémoire) à une ou plusieurs reprises pour rechercher un emplacement mémoire vide. (fig. 12) L’icône de la mémoire (M1-M5) clignote lorsqu’un emplacement de mémoire est libre. À l’aide du pavé numérique, entrez le numéro de téléphone voulu. Ce numéro peut comporter 40 chiffres maximum.
 • Page 94 Déployez l’antenne et orientez-la vers le haut pour une réception correcte. Utilisez la molette de réglage du volume pour allumer l’unité parents. (fig. 16) Le voyant de contrôle du système s’allume en vert lorsque la connexion est établie entre les unités.
 • Page 95 Ne mettez pas l’unité parents hors tension en réglant la molette de réglage du volume sur la position d’arrêt. Les voyants de niveau sonore de l’unité parents vous avertissent visuellement dès que le bébé émet un son. Plus ce son est fort, plus le nombre de voyants allumés est important. Si aucun son n’est détecté, tous les voyants de niveau sonore sont éteints.
 • Page 96 Conseil :Nous vous conseillons de tester la fonction d’appel téléphonique avant de partir en émettant un son à proximité de l’unité bébé. Cela s’avère bien sûr utile lorsque vous avez programmé votre numéro de téléphone portable. réponse à un appel du babyphone Lorsque l’unité...
 • Page 97 Appuyez sur la touche Ö. Ö et 10 commencent à clignoter sur l’afficheur. Utilisez le pavé numérique pour entrer un nouveau délai de sensibilité compris entre 10 et 60 secondes. Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage. réinitialisation de l’unité bébé Remarque :Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, tous les réglages sont effacés de la mémoire de l’unité...
 • Page 98 S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ». Foire aux questions Question Pourquoi la portée du...
 • Page 99 Question Pourquoi l’unité parents a-t- elle une autonomie inférieure à 12 heures à charge pleine ? Pourquoi le voyant d’alimentation et l’afficheur de l’unité bébé ne s’allument-ils pas lorsque j’appuie sur le bouton marche/arrêt ? Pourquoi le symbole de pile vide est-il allumé...
 • Page 100 Question Pourquoi le voyant de contrôle du système de l’unité parents clignote-t-il en rouge ? Pourquoi la batterie de l’unité parents ne se recharge-t-elle pas ? Pourquoi le chargement de la batterie de l’unité parents dure-t-il plus de 14 heures ? Pourquoi l’autonomie de la batterie rechargeable diminue-t-elle après chaque...
 • Page 101 Question Pourquoi l’unité parents produit-elle un grincement/ bruit aigu ? Pourquoi y a-t-il des interférences sur l’unité parents ? Pourquoi l’unité parents capte-t-elle les signaux d’un autre babyphone ? Pourquoi l’unité bébé ne passe-telle pas en mode d’appel téléphonique ? Pourquoi l’unité...
 • Page 102 Question Pourquoi l’unité bébé ne répond-elle pas à mon appel ? Pourquoi l’unité bébé ne compose-t-elle pas le numéro correct ? Pourquoi l’unité bébé ne reconnaît-elle pas le code PIN ? Réponse Vous avez peut-être oublié de sélectionner un numéro de téléphone.
 • Page 103: Italiano

  Philips è impegnata nella realizzazione di prodotti affidabili dedicati ai bambini, in grado di offrire ai genitori la sicurezza di cui hanno bisogno. Questo baby monitor è composto da un’unità genitore e un’unità bambino e consente di sentire continuamente i rumori emessi dal vostro bambino.
 • Page 104 B Unità genitore Spia di ricarica Caricabatterie Spia SYSTEM CHECK Altoparlante Spie del livello audio Antenna Spia di alimentazione POWER Controllo VOLUME con posizione off Cursore di selezione CHANNEL 10 Presa per spinotto 11 Interruttore SYSTEM CHECK ALARM 12 Scomparto batteria 13 Coperchio scomparto batteria 14 Adattatore con spinotto importante...
 • Page 105 Funzionamento a batteria L’unità bambino funziona con quattro batterie AA R6 da 1,5 V (non incluse). Si consiglia vivamente di utilizzare batterie Philips LR6 PowerLife. Assicuratevi che le mani e l’unità siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie. Allentate le viti dello scomparto batteria con un cacciavite ed estraete il coperchio. (fig. 4) Inserite quattro batterie AA da 1,5 V.
 • Page 106 preparazione della modalità di chiamata unità bambino Seguite le istruzioni sopra riportate per preparare l’unità bambino al funzionamento a corrente. Inserite un connettore del cavo telefonico in dotazione nell’apposito spinotto. Inserite lo spinotto alla presa telefonica a muro. Inserite l’altro connettore del cavo telefonico alla presa di ingresso linea telefonica dell’unità bambino.
 • Page 107 Per trovare una posizione di memoria vuota, premete una o più volte il pulsante M (memoria). (fig. 12) Quando trovate una posizione di memoria vuota, l’icona della memoria (M1-M5) lampeggia. Utilizzate la tastiera numerica per immettere il numero di telefono desiderato, che può essere composto da un massimo di 40 cifre.
 • Page 108: Selezione Canale

  Per selezionare la modalità normale baby monitor, utilizzate il pulsante MODE.Ä (fig. 15) Estraete l’antenna e tiratela verso l’alto per ottimizzare la ricezione. Girate il controllo VOLUME dell’unità genitore per accendere l’unità. (fig. 16) Quando il collegamento tra le unità è stato stabilito, la spia SYSTEM CHECK diventa verde . Nota:Servono circa 30 secondi per stabilire una connessione.
 • Page 109 Non spegnete completamente l’unità genitore girando il controllo VOLUME in posizione off. Le spie del livello audio sull’unità genitore indicano visivamente i suoni emessi dal bambino; più alto è il suono, più spie si accendono. Quando non viene rilevato alcun suono, tutte le spie del livello audio sono spente. allarme SYStEm ChECk L’impostazione predefinita dell’allarme controllo del sistema è...
 • Page 110 Consiglio:Si consiglia di provare la funzione di chiamata prima di andarsene emettendo un suono in prossimità dell’unità bambino. Ovviamente tale controllo è più semplice quando avete programmato il numero del vostro cellulare. risposta a una chiamata del baby monitor Quando l’unità bambino rileva un suono, chiama il numero di telefono preimpostato dopo il tempo di sensibilità...
 • Page 111 Ö e 10 iniziano a lampeggiare sul display. Utilizzate la tastiera numerica per immettere un nuovo tempo di sensibilità compreso tra 10 e 60 secondi. Per confermare l’impostazione, premete il tasto OK. reimpostazione dell’unità bambino Nota:Se premete il pulsante RESET, tutte le impostazioni vengono cancellate dalla memoria dell’unità bambino.
 • Page 112 Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances &...
 • Page 113 Domanda Perché la spia di alimentazione e il display dell’unità bambino non si accendono premendo il pulsante POWER? Perché si accende il simbolo di batteria scarica sul display dell’unità bambino e perché la spia di alimentazione lampeggia? Perché le batterie dell’unità bambino si esauriscono così...
 • Page 114 Domanda Perché la spia rossa SYSTEM CHECK sull’unità genitore lampeggia? Perché le batterie dell’unità genitore non si caricano? Perché la ricarica delle batterie dell’unità genitore impiega molto più di 14 ore? Perché il tempo di funzionamento delle batterie ricaricabili diminuisce dopo ogni ciclo di ricarica? Perché...
 • Page 115 Domanda Perché l’unità genitore produce un rumore acuto? Perché l’unità genitore è soggetta a interferenze? Perché l’unità genitore riceve segnali da un altro baby monitor? Perché l’unità bambino non passa alla modalità di chiamata? Perché l’unità bambino non compone un numero di telefono? Risposta L’unità...
 • Page 116 Domanda Perché l’unità bambino non risponde alle chiamate? Perché l’unità bambino non compone il numero giusto? Perché l’unità bambino non riconosce il codice PIN? Risposta Forse avete dimenticato di selezionare un numero di telefono. Premete il pulsante M (memoria) per selezionare la giusta posizione di memoria (M1-M5).
 • Page 117: Nederlands

  Philips spant zich in om zorgzame, betrouwbare producten te maken die ouders de gerustheid geven die ze nodig hebben. Deze babyfoon bestaat uit een ouderunit en een babyunit en biedt 24- uurs ondersteuning door ervoor te zorgen dat u uw baby altijd duidelijk kunt horen.
 • Page 118 Oplader SYSTEM CHECK-lampje (voor systeemcontrole) Luidspreker Geluidsniveaulampjes Antenne Aan-lampje Volumeregelaar met uitknop CHANNEL-schuifknop (voor kanaalselectie) 10 Aansluitopening voor klein stekkertje 11 Aan/uitschakelaar systeemcontrolealarm 12 Batterijvak 13 Klep van batterijvak 14 Adapter met klein stekkertje Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
 • Page 119 De babyunit werkt op vier R6 1,5V AA-batterijen (niet bijgeleverd). We raden u sterk aan om Philips LR6 PowerLife-batterijen te gebruiken. Zorg ervoor dat uw handen en de babyunit droog zijn wanneer u de batterijen plaatst. Draai de schroef van de klep van het batterijvak met een schroevendraaier los en verwijder de klep.
 • Page 120 klaarmaken voor belmodus Babyunit Volg de bovenstaande instructies om de babyunit klaar te maken voor gebruik op netspanning. Steek een van de connectors van de bijgeleverde telefoonkabel in de juiste telefoonstekker. Steek de stekker in de telefooncontactdoos. Steek de andere connector van de telefoonkabel in de aansluitopening telefoonlijn-in van de babyunit.
 • Page 121 Druk eenmaal of meerdere keren op de M-knop (geheugen) om een lege locatie in het geheugen te zoeken. (fig. 12) Het geheugenicoon (M1-M5) knippert als een geheugenlocatie vrij is. Voer het gewenste telefoonnummer met het numerieke toetsenpaneel in. Het nummer mag uit maximaal 40 cijfers bestaan.
 • Page 122 Schuif de antenne uit en draai deze naar boven voor een goede ontvangst. Draai de volumeknop van de ouderunit naar een volumestand om de ouderunit in te schakelen. (fig. 16) Het SYSTEM CHECK-lampje begint groen te branden zodra er verbinding is tussen de twee units.
 • Page 123 Pas op dat u de ouderunit niet volledig uitschakelt door de volumeregelaar naar de uit-positie te draaien. De geluidsniveaulampjes op de ouderunit geven een visuele waarschuwing bij elk geluid dat de baby maakt. Hoe harder het geluid, hoe meer lampjes gaan branden. Als er geen geluid wordt waargenomen, zijn alle geluidsniveaulampjes uit.
 • Page 124 TipWe raden u aan om de belfunctie te testen voordat u vertrekt door een geluid nabij de babyunit te maken. Dit is natuurlijk het eenvoudigst wanneer u uw mobiele telefoonnummer hebt geprogrammeerd. Een oproep van de babyfoon beantwoorden Als de babyunit geluid waarneemt, belt deze na de vooraf ingestelde gevoeligheidstijd het voorgeprogrammeerde telefoonnummer.
 • Page 125 Druk op de Ö knop. Ö en 10 beginnen op het display te knipperen. Voer een nieuwe gevoeligheidstijd van 10 tot 60 in met het numerieke toetsenpaneel. Druk op OK om de instelling te bevestigen. De babyunit resetten Opmerking:Als u op RESET drukt, worden alle instellingen uit het geheugen van de babyunit gewist. Houd RESET gedurende 5 seconden ingedrukt.
 • Page 126 Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, gaat u naar uw Philips-dealer of neemt u contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 127 Vraag Waarom gaan het aan- lampje en het display van de babyunit niet aan als ik op POWER druk? Waarom is het ‘batterij leeg’- symbool verlicht op het display van de babyunit en waarom knippert het aan- lampje? Waarom raken de batterijen van de babyunit zo snel leeg? Waarom gaan het aan- lampje en het SYSTEM...
 • Page 128 Vraag Waarom knippert het SYSTEM CHECK-lampje op de babyunit rood? Waarom wordt het batterijpak van de ouderunit niet opgeladen? Waarom duurt het opladen van het batterijpak van de ouderunit veel langer dan 14 uur? Waarom gaat de gebruiksduur van het oplaadbare batterijpak steeds verder achteruit na iedere oplaadcyclus?
 • Page 129 Vraag Waarom maakt de ouderunit een snerpend/ hoog geluid? Waarom hoor ik storing op de ouderunit? Waarom vangt de ouderunit signalen op van een andere babyfoon? Waarom schakelt de babyunit niet over op de belmodus? Waarom belt de babyunit niet naar een telefoonnummer? Waarom wordt mijn oproep niet door de babyunit...
 • Page 130 Vraag Waarom belt de babyunit niet naar het goede nummer? Waarom herkent de babyunit de pincode niet? Antwoord U hebt niet het goede nummer ingevoerd of u hebt de verkeerde geheugenlocatie (M1-M5) gekozen. Uw telefoonnetwerk herkent de belpulsen niet. Zet de toon/ pulsknop op toonbellen of gebruik een mobiele telefoon.
 • Page 131: Norsk 11

  Philips er svært opptatt av å produsere pålitelige produkter som gir foreldrene den tryggheten de trenger. Denne babymonitoren består av en foreldreenhet og en babyenhet. Den fungerer 24 timer i døgnet, slik at du alltid kan høre babyen. Når enhetene er koblet riktig sammen, kan du være sikker på at du vil høre babyen hvor enn du befinner deg i huset eller hagen.
 • Page 132 Lader Systemkontrollampe Høyttaler Lydnivålys Antenne Av/på-lampe Volumkontroll med av-posisjon Glidebryter for kanalvalg 10 Uttak for liten kontakt 11 Bryter for systemkontrollalarm 12 Batterirom 13 Lokk på batterirom 14 Adapter med liten kontakt viktig Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse. Denne babymonitoren skal brukes som et hjelpemiddel.
 • Page 133 Koble den lille kontakten til uttaket på babyenheten, og koble adapteren til stikkontakten. (fig. 3) Drift med batteri Babyenheten drives på fire 1,5 V R6 AA-batterier (følger ikke med). Vi anbefaler at du brukes Philips LR6 PowerLife-batterier. Kontroller at hendene dine og enheten er tørre når du setter inn batteriene.
 • Page 134 Merk:Velg alltid toneanrop med mindre telefonen fungerer med pulsanrop, eller med mindre telefonleverandøren kun støtter pulsanrop. Tips:De fleste eldre telefoner bruker pulsanrop,   mens de fleste moderne telefonene bruker toneanrop. programmere oppringingsmodus med Quick install Når du slår på babyenheten, begynner M1 å blinke i displayet. Dette indikerer at babyenheten er i Quick Install-modusen.
 • Page 135 Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Når du ringer til babyenheten for å lytte til babyen, blir du bedt om å angi PIN-koden på språket som du har valgt. Trykk på PIN-knappen på tastaturet. PIN og ---- begynner å blinke i displayet. Bruk det numeriske tastaturet til å...
 • Page 136 Tørre materialer Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly) Murstein, kryssfinér Armert betong Metallrister eller stenger Metall- eller aluminiumsplater For våte eller fuktige materialer kan tap av rekkevidde være opptil 100 %. Funksjoner i vanlig babymonitormodus kanalvalg Kontroller at glidebryterne for kanalvalg på begge enhetene er satt i samme posisjon. Du kan velge mellom fire forskjellige kanaler.
 • Page 137 nattlys Trykk på nattlysknappen Q for å slå nattlyset av og på. (fig. 26) Når babyenheten går på batterier, kan du slå av nattlyset for å spare strøm. oppringingsmodus I denne modusen ringer babymonitoren et forhåndsprogrammert telefonnummer hvis det registreres lyd. Du kan også ringe til telefonnummeret som babyenheten er koblet til, for å lytte til babyen.
 • Page 138 Trykk på #-knappen på telefonen for å snakke til babyen. Babyenheten kobles fra etter 3 minutter. Trykk på *-knappen på telefonen eller legg på for å avbryte anropet. Slette telefonnumre fra minnet Når minnet er fullt, eller når et telefonnummer som er lagret i minnet, ikke er riktig eller nødvendig, følger du fremgangsmåten nedenfor for å...
 • Page 139 Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips- forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 140 Spørsmål Hva skjer hvis strømmen går? Hvorfor fungerer ikke foreldreenheten selv om den står i laderen? Hvorfor kan jeg ikke bruke foreldreenheten trådløst i 12 timer på en fulladet ny batteripakke? Hvorfor fungerer foreldreenheten i mindre enn 12 timer når den er fulladet? Hvorfor tennes ikke av/på- lampen og displayet på...
 • Page 141 Spørsmål Jeg prøver å bruke foreldreenheten med strøm, men av/på-lampen og systemkontrollampen tennes ikke når jeg setter foreldreenheten i laderen. Hvorfor? Hvorfor piper foreldreenheten? Hvorfor blinker systemkontrollampen på foreldreenheten rødt? Hvorfor lades ikke batteripakken i foreldreenheten? Hvorfor tar det mye lenger enn 14 timer å...
 • Page 142 Spørsmål Hvorfor reagerer foreldreenheten for sakte på lyder fra babyen? Hvorfor reagerer foreldreenheten for rask på lyder fra omgivelsene? Hvorfor hører jeg ikke noe fra foreldreenheten? Hvorfor kommer det en høy pipelyd fra foreldreenheten? Hvorfor er det forstyrrelser i foreldreenheten? Hvorfor plukker foreldreenheten opp signaler fra en annen babymonitor?
 • Page 143 Spørsmål Hvorfor svarer ikke babyenheten på anrop? Hvorfor ringer ikke babyenheten det riktige nummeret? Hvorfor gjenkjenner ikke babyenheten PIN-koden? Svar Følsomhetstiden er for lang. Angi en kortere følsomhetstid. Se Forberede babymonitoren for oppringingsmodus i avsnittet Før bruk. Vi anbefaler at du tester oppringingsmodusen før du går. Du har ikke lagret et telefonnummer i minnet på...
 • Page 144: Português

  A Philips está empenhada em produzir produtos fiáveis, para o cuidado do bebé para proporcionar aos pais a tranquilidade de que necessitam. Este monitor de bebé é composto por uma unidade dos pais e por uma unidade do bebé. Proporciona suporte vinte e quatro horas por dia, garantindo que pode sempre ouvir claramente o seu bebé.
 • Page 145 Luz de carga Carregador Luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Altifalante Luzes do nível sonoro Antena Luz de LIGADO Controlo do VOLUME com posição de desligar Comutador para seleccionar o CANAL 10 Tomada para ficha pequena 11 Interruptor de ALARME DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA 12 Compartimento das pilhas 13 Tampa do compartimento da pilha 14 Adaptador com ficha pequena...
 • Page 146: Unidade Do Beb

  Funcionamento a pilhas A unidade do bebé funciona com quatro pilhas R6 AA de 1,5 volts (não incluídas). Aconselha-se vivamente que utilize pilhas LR6 PowerLife da Philips. Certifique-se de que as suas mãos e a unidade estão secas quando introduzir as pilhas.
 • Page 147 preparar para o modo de marcação telefónica unidade do bebé Siga as instruções indicadas para preparar a unidade do bebé para funcionar a corrente. Introduza um conector do cabo de telefone incluído na ficha adequada. Introduza a ficha na tomada eléctrica do telefone. Introduza o outro conector do cabo de telefone na tomada de entrada para a linha telefónica da unidade do bebé.
 • Page 148 Prima uma ou mais vezes o botão M (memória) para encontrar uma localização vazia na memória. (fig. 12) O ícone de memórias (M1-M5) fica intermitente quando uma localização na memória está livre. Utilize o teclado numérico para introduzir o número de telefone pretendido. O número pode consistir num máximo de 40 dígitos.
 • Page 149 Aguarde 5 segundos ou prima o botão OK algumas vezes para ignorar o modo de Instalação Rápida. (fig. 10) Utilize o botão MODE para seleccionar o modo normal do monitor de bebé Ä. (fig. 15) Puxe a antena e vire-a para cima para obter uma boa recepção. Rode o controlo do VOLUME da unidade dos pais para uma posição com volume para ligar a unidade dos pais.
 • Page 150 bebé e a unidade dos pais tiver sido estabelecida. Isto acontece quando a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA fica acesa a verde de forma contínua. Regule o comutador para a selecção da SENSIBILIDADE do microfone para definir a sensibilidade do microfone da unidade do bebé para o nível pretendido. (fig. 21) Pode utilizar a sua própria voz como referência.
 • Page 151 Nota:Se Ç aparecer no visor, não existe ligação à rede telefónica. Siga os passos indicados em ‘Preparar o monitor do bebé para o modo de marcação telefónica’ para estabelecer uma ligação com a rede telefónica. Prima o botão M (memória) para seleccionar o número de telefone. (fig. 12) Se utilizou a Instalação Rápida para introduzir um número de telefone na memória, prima M1.
 • Page 152 Prima ligeiramente o botão C (eliminar) no teclado. (fig. 11) O ícone de memória (M1-M5) fica intermitente e 0 desaparece do visor. O número de telefone foi eliminado e a localização na memória está novamente livre. Repita os passos acima descritos para eliminar outros números de telefone. Nota:Para eliminar todos os números de telefone de uma só...
 • Page 153 Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial).
 • Page 154 Pergunta Porque é que não posso utilizar a unidade dos pais sem fios durante 12 horas com uma pilha nova completamente carregada? Porque é que a unidade dos pais funciona durante menos de 12 horas completamente carregada? Porque é que a luz de unidade ligada não se acende quando primo o botão POWER?
 • Page 155 Pergunta Tento utilizar a unidade dos pais a partir da corrente, mas a luz de potência e a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA não se acendem quando coloco a unidade dos pais no carregador. Porquê? Porque é que a unidade dos pais emite um bip? Porque é...
 • Page 156 Pergunta Porque é que a unidade dos pais reage de forma lenta aos sons do bebé? Porque é que a unidade dos pais reage demasiado depressa a sons ambiente? Porque é que não é obtido nenhum som na unidade dos pais? Porque é...
 • Page 157 Pergunta Porque é que a unidade do bebé não marca um número de telefone? Porque é que a unidade do bebé não responde à minha chamada? Porque é que a unidade do bebé não marca o número correcto? Porque é que a unidade do bebé...
 • Page 158 portuguêS Pergunta Resposta O telefone está no modo de ligação por impulsos. Regule o telefone para marcação por tons. Siga as instruções no manual de utilizador do telefone.
 • Page 159: Svenska

  Philips strävar efter att utveckla ansvarsfulla, tillförlitliga produkter som ger föräldrar den trygghet de behöver. Den här babyvakten består av en föräldraenhet och en babyenhet. Med den kan du alltid höra ditt barn tydligt. När enheterna har anslutits på rätt sätt kan du känna dig säker på att du alltid hör ditt barn var du än befinner dig i hemmet eller trädgården.
 • Page 160 Lampa för systemkontroll Högtalare Ljudnivålampor Antenn Strömlampa Volymkontroll med avstängningsläge Kanalvalsomkopplare 10 Anslutning för liten kontakt 11 Omkopplare för systemkontrollarm 12 Batterifack 13 Lock till batterifack 14 Adapter med liten kontakt viktigt Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten och spara dem ifall du behöver dem igen. Babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel.
 • Page 161 Batteridrift Babyenheten drivs av fyra 1,5-volts R6 AA-batterier (medföljer inte). Vi rekommenderar att du använder Philips LR6 PowerLife-batterier. Se till att både dina händer och enheten är torra när du sätter i batterierna. Skruva bort skruven till batterifackets lock med en skruvmejsel och ta sedan bort locket.
 • Page 162 Obs!Välj alltid tonval såvida inte telefonen bara hanterar pulsval eller om ditt telebolag bara stödjer pulsval. Tips:De flesta äldre telefoner med nummerskiva använder pulsval medan de flesta moderna  knappsatstelefoner använder tonval. programmering för uppringningsläge med snabbinstallation När du slår på babyenheten börjar M1 blinka i teckenfönstret. Det visar att babyenheten är i snabbinstallationsläge.
 • Page 163 När du ringer upp telefonen för att lyssna på ditt barn uppmanas du ange PIN-koden på det språk som du valt. Tryck på PIN-knappen på knappsatsen. PIN och ---- börjar blinka i teckenfönstret. Ange en fyrsiffrig PIN-kod med hjälp av den numeriska knappsatsen. Bekräfta inställningen genom att trycka på...
 • Page 164 Torra material Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly) Tegel, plywood Armerad betong Metallgaller Metall- eller aluminiumplattor För våta och fuktiga material kan räckviddsförsämringen bli upp till 100 %. Funktioner i vanligt babyövervakningsläge kanalval Kontrollera alltid att kanalvalsomkopplaren på de båda enheterna är inställda på samma läge. Du kan välja mellan fyra olika kanaler.
 • Page 165 nattlampa Tryck på knappen för nattlampa Q om du vill slå på/stänga av nattlampan. (Bild 6) När du driver babyenheten med batterier kan du spara ström genom att stänga av nattlampan. uppringningsläge I det här läget ringer babyenheten upp ett förprogrammerat telefonnummer när ett ljud fångas upp. Du kan också...
 • Page 166 Tryck på #-knappen på telefonen om du vill prata med barnet. Efter tre minuter kopplas babyenheten ned. Tryck på *-knappen på telefonen eller lägg på för att koppla ned samtalet. rensa telefonnummer ur minnet När minnet är fullt eller när ett telefonnummer i minnet inte längre stämmer eller behövs kan du rensa dem ur babyenhetens minne på...
 • Page 167 återvinningsstation. garanti och service Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
 • Page 168 Fråga Vad händer vid strömavbrott? Varför fungerar inte föräldraenheten trots att den sitter i laddaren? Varför kan jag inte använda föräldraenheten sladdlöst i 12 timmar på ett fulladdat nytt batteripack? Varför fungerar föräldraenheten mindre än 12 timmar på en full laddning? Varför tänds inte strömlampan och teckenfönstret på...
 • Page 169 Fråga Varför piper föräldraenheten? Varför blinkar systemkontrollampan på föräldraenheten med rött sken? Varför laddas inte batteripacket i föräldraenheten? Varför tar laddningen av batteripacket i föräldraenheten mycket längre tid än 14 timmar? Varför minskar användningstiden för det laddningsbara batteripacket efter varje ny laddning? Varför reagerar föräldraenheten för långsamt på...
 • Page 170 Fråga Varför piper eller avger föräldraenheten ett högt ljud? Varför får jag störningar i föräldraenheten? Varför fångar föräldraenheten upp signaler från en annan babyvakt? Varför växlas inte babyenheten till uppringningsläge? Varför ringer inte babyenheten upp ett telefonnummer? Varför svarar inte babyenheten på...
 • Page 171 Fråga Varför känner inte babyenheten igen PIN-koden? Svar Telenätet hanterar inte pulssignaler. Ställ in ton-/pulsväljaren (TONE/PULSE) på tonval eller använd en mobiltelefon. Telenätet använder pulsval men ton-/pulsväljaren (TONE/ PULSE) är inställd på tonval. Ställ in ton-/pulsväljaren på pulsval eller lämna den i tonvalsläge och använd en mobiltelefon. Du har angett fel PIN-kod.
 • Page 172: Türkçe

  Giriş Philips ebeveynlere ihtiyaçları olan güveni sağlayacak şefkatli, güvenilir ürünler üretmektedir. Bu bebek monitörü ana ünite ile bebek ünitesinden oluşmaktadır. Ünite, bebeğinizi her zaman ne bir biçimde duyabilmenizi mümkün kılarak günün 24 saati destek sağlamaktadır. Üniteler uygun şekilde bağlandığında, evinizin içinde ya da etrafında veya bahçenizde nerede olursanız olun bebeğinizi duyabileceğinize emin olabilirsiniz.
 • Page 173 SİSTEM KONTROL ışığı Hoparlör Ses seviye ışıkları Anten GÜÇ ışığı SES SEVİYESİ kontrolü, kapalı konumda KANAL seçim düğmesi 10 Küçük fiş için soket 11 SİSTEM KONTROL ALARMI anahtarı 12 Pil bölmesi 13 Pil bölmesi kapağı 14 Küçük fişli adaptör Önemli Lütfen cihazı...
 • Page 174 Küçük fişi bebek ünitesinin soketine takın ve adaptörü herhangi bir prize takın. (Şek. 3) Pille kullanım Bebek ünitesi dört adet 1,5-volt R6 AA pil ile çalışır (cihazla birlikte verilmemektedir). Philips LR6 PowerLife pillerini kullanmanızı şiddetle öneririz. Pilleri takarken ellerinizin ve ünitenin kuru olduğundan emin olun.
 • Page 175 Telefon kablosu üzerindeki diğer konnektörü bebek ünitesindeki telefon giriş soketine takın. (Şek. 8) Bebek ünitesi çevirmeli modda iken telefonunuzun çalışmasını isterseniz, telefon kablosunu bebek ünitesindeki telefon çıkış soketine takın. TON/DARBE seçme düğmesine basarak tonlu ya da darbeli arama seçimini yapın. (Şek. 9) Not:Telefonunuzun darbeli arama ile çalışması ya da telefon şirketinizin yalnızca darbeli aramayı ...
 • Page 176 Not:Telefon numarasına boşluk girmek çin Ö düğmesine basın.   Boşluk ekranda P şeklinde  görüntülenecektir. Ekranda kullanılacak dili seçin. OK düğmesine ve bebek ünitesinin kullanmasını istediğiniz dilin nuarasına basın. Not:Kullanılabilecek diller İngilizce (1),   Fransızca (2),   Almanca (3),   İspanyolca (3) ve Flamanca’ d ır (5).   Varsayılan dil İngilizce’ d ir. Seçiminizi onaylamak için OK düğmesine basın. Bebeğinizi dinlemek için bebek ünitesini aradığınızda bebek ünitesi, seçmiş olduğunuz dilde PIN kodunu girmenizi isteyecektir.
 • Page 177 Çalışma menzili Bebek monitörünün çalışma menzili açık havada 200 metre/600 feet’tir. Çevreye ve diğer engelleyici faktörlere bağlı olarak bu menzil daha kısa olabilir. iç mekanlarda çalışma menzili 50 metre/150 feet’e kadardır. Kuru malzemeler Ahşap, plaster, karton, cam (metal, kablo ya da kurşun içermeyen) Tuğla, kontrplak Güçlendirilmiş...
 • Page 178 türkçE Bölmenin içindeki SİSTEM KONTROL alarm anahtarını ‘açık’ olarak ayarlayın>. (Şek. 24) Pil bölmesi kapağını ana üniteye geri takın (1). Kilitleme kadranını tornavida ile çeyrek tur döndürerek kapağı bağlayın (2). (Şek. 25) Not:varsayılan ayar olarak bağlantı kaybedildiğinde yalnızca SİSTEM KONTROL lambası kırmızı renkte  yanıp söner. Gece ışığı Gece lambasını açmak ya da kapatmak için gece lambası düğmesine Q basın. (Şek. 26) Bebek ünitesini pille çalıştırırken gece lambasını...
 • Page 179 Bebek ünitesinin bağlı olduğu telefon hattının numarasını çevirin. 3 kez çaldıktan sonra bebek ünitesi devreye girer ve PIN kodunu girmenizi ister. Telefon üzerindeki sayısal tuşları kullanarak PIN kodunu girin. Artık bebeğinizi dinleyebilirsiniz. Not:PIN kodunu üç kez hatalı girmeniz durumunda bebek ünitesinin bağlantısı kesilir. Bebeğinizle konuşmak için telefonunuzun üzerindeki # tuşuna basın. 3 dakika sonra bebek ünitesinin bağlantısı...
 • Page 180 Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.
 • Page 181 Sıkça sorulan sorular Soru Bebek monitörünün çalışma menzili niçin ‘Çalışma menzili’ bölümünde belirtilen 200 metre/600 feet’ten daha kısa? Bağlantı niçin sık sık kaybediliyor? Güç kaynağı arızası durumunda ne olacaktır? Ana ünite şarj cihazına takılmış olmasına rağmen niçin çalışmıyor? Tam olarak şar edilmiş yeni pillerle ana üniteyi niçin 12 saat kablosuz olarak kullanamıyorum?
 • Page 182 Soru Ana üniteyi açmak amacıyla SES SEVİYESİ kontrolünü açtığımda ana ünite üzerindeki güç ışığı ve SİSTEM KONTROL ışığı niçin yanmıyor? Ana üniteyi elektrikle kullanmaya çalışıyorum, ancak ana üniteyi şarj cihazına yerleştirdiğimde güç ışığı ve SİSTEM KONTROL lambası yanmıyor. Niçin? Ana ünite niçin bip sesi çıkarıyor? Ana ünite üzerindeki SİSTEM KONTROL...
 • Page 183 Soru Her yeni şarj işleminden sonra şarj edilebilir pillerin çalışma süresi niçin azalıyor? Ana ünite bebeğin çıkardığı seslere niçin geç tepki veriyor? Ana ünite ortamdaki seslere niçin çok hızlı tepki veriyor? Ana üniteden niçin hiç ses gelmiyor? Ana ünite niçin çok tiz bir ses çıkarıyor/üretiyor? Ana ünitede niçin parazit var?
 • Page 184 Soru Bebek ünitesi niçin aramamı yanıtlamıyor? Bebek ünitesi niçin doğru numarayı çevirmiyor? Bebek ünitesi PIN kodunu niçin tanımıyor? Cevap Telefon kablosunu, bebek ünitesinin telefon hattı giriş soketine uygun şekilde takmamış olabilirsiniz. Bebek ünitesinin telefon hattına uygun şekilde bağlanmış olması durumunda ekranda Ågörüntülenecektir Hassaslık süresi çok uzun.
 • Page 186 > 1 meter / 3 feet > 1 meter / 3 feet...
 • Page 188 .00.659.1...

This manual is also suitable for:

Scd469/00Scd469/84Scd 469

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: