Download  Print this page

Philips SCD463/79 User Manual

Philips analogue monitor scd463/79.
Hide thumbs

Advertisement

Baby Monitor
SCD463

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips SCD463/79

   Summary of Contents for Philips SCD463/79

 • Page 1 Baby Monitor SCD463...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 Български 1 Čeština 18 eesti Hrvatski 9 Magyar 5 ҚазаҚша 0 Lietuviškai 6 Latviešu 5 PoLski 58 roMână 6 русский 70 sLovensky 76 sLovenšČina 8 srPski 87 українська 9...
 • Page 6: English

  EngliSh introduction Philips is dedicated to producing caring, reliable products to give parents the reassurance they need. With this baby monitor, you can hear your baby from wherever you are in and around your house. The sixteen different channel options guarantee minimal interference.
 • Page 7: Battery Operation

  Both the parent unit and the baby unit run on four 1.5-volt R6 AA batteries. We strongly advise you to use Philips LR6 PowerLife batteries. Replace the batteries when the power-on light blinks red when you operate the baby monitor on batteries.
 • Page 8: Operating Range

  When a connection has been established between the units, the connection light on the parent unit starts to burn green. Note:It takes about 30 seconds before a connection is established. Place the baby unit at least 1 metre/ feet away from your baby. (Fig. 1) Place the parent unit within the operating range of the baby unit.
 • Page 9 Store the appliance in a dry place between 10°C and 0°C. guarantee and service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 10 Frequently asked questions This chapter lists the questions most frequently asked about the Philips baby monitor. If you cannot find the answer to your question, please contact the Customer Care Centre in your country. Question Answer Why is the power-on...
 • Page 11 Question Answer Why do I get You may get interference when the parent unit is out of range of the interference on the baby unit. The parent unit may also be too close to a window and pick parent unit? up interfering signals through this window.
 • Page 12: Български

  Български увод Усилията на Philips са съсредоточени върху производството на грижовни и надеждни изделия, които създават увереност у младите майки и бащи. С този бебефон можете да чувате бебето от което и да е място около дома ви. Шестнадесетте различни канала гарантират минимум...
 • Page 13 прекъсване на ел. захранването. И двете устройства работят с по четири батерии R6 AA от 1,5 волта. Горещо ви препоръчваме да използвате батерии Philips LR6 PowerLife. Подменете батериите, когато светлинният индикатор за захранване замига в червено при работа на бебефона на батерии.
 • Page 14 Български Погрижете се устройството за бебето да е поне на 1 метър от родителското устройство. Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите устройството за бебето. (фиг. 10) Индикаторът за захранване светва в зелено. Завъртете регулатора за силата на звука, за да включите родителското устройство и да настроите...
 • Page 15 карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].
 • Page 16 или да го предадете в официален пункт за отпадъци. Често задавани въпроси В този раздел са изброени най-често задаваните въпроси относно бебефона Philips. Ако тук не можете да намерите отговора на вашия въпрос, обръщайте се към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна.
 • Page 17 Въпрос Отговор Защо родителското Настройте чувствителността на микрофона на устройството за устройство реагира бебето на по-висока степен и/или приближете устройството до бавно на звука от бебето. Съблюдавайте устройството за бебето да е поне на 1 бебето? метър от бебето. Защо родителското Настройте...
 • Page 18: Čeština

  Čeština Úvod Společnost Philips klade velký důraz na výrobu bezpečných a spolehlivých výrobků, díky nimž rodiče získají požadovanou jistotu. Prostřednictvím této elektronické chůvy uslyšíte dítě v jakémkoli místě v domě nebo jeho okolí. Dostupná možnost šestnácti různých kanálů zaručuje minimální rušení.
 • Page 19 Zajistíte tak automatickou zálohu v případě výpadku napájení. Jednotka pro rodiče i dětská jednotka se napájí čtyřmi 1,5V bateriemi typu R6 AA. Je velmi vhodné používat baterie Philips LR6 PowerLife. Pokud elektronickou chůvu napájíte bateriemi, musíte je vyměnit, jakmile začne červeně blikat kontrolka zapnutí...
 • Page 20 Otočením ovládání hlasitosti zapněte jednotku pro rodiče a nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. (Obr. 11) Kontrolka zapnutí přístroje začne svítit zeleně. Jakmile dojde ke spojení jednotek, začne kontrolka spojení na jednotce pro rodiče svítit zeleně. Poznámka:Vytvoření spojení trvá přibližně 30 sekund. Umístěte dětskou jednotku ve vzdálenosti alespoň...
 • Page 21 Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud ve vaší zemi není Středisko péče o zákazníky, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 22 Tato kapitola uvádí seznam nejčastějších dotazů týkajících se elektronické chůvy Philips. Pokud se vám nepodaří najít odpověď na svoji otázku, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi. Otázka Odpověď Proč kontrolka zapnutí Pravděpodobně není malá zástrčka zasunutá řádně do zásuvky na přístroje nesvítí?
 • Page 23 Otázka Odpověď Proč dochází k rušení K rušení může docházet, pokud je jednotka pro rodiče mimo dosah na jednotce pro dětské jednotky. Jednotka pro rodiče může být rovněž příliš blízko okna a rodiče? zachycovat rušivé signály přes okno. Odsuňte jednotku pro rodiče dále od okna.
 • Page 24 Philips on pühendunud vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks hoolivate ja töökindlate toodete valmistamisele. Selle beebijälgijaga kuulete te beebit ükskõik kus te oma majas või selle ümbruses ka ei viibiks. Valik kuueteistkümnest erinevast kanalist garanteerib minimaalse interferentsi. Philipsi „Baby-Care” sarjaga hoolitseme beebi eest üheskoos! Üldine kirjeldus (Jn 1)
 • Page 25 Mõlema seadme antennid on fikseeritud. Ärge tõmmake või püüdke neid eemaldada. ettevalmistus kasutamiseks Beebijälgijat võite kasutada nii patarei- kui ka võrgutoitel. Võrgutoitel kasutamine Sisestage väike pistik beebiseadmesse ja adapter seinakontakti. (Jn 2) Sisestage väike pistik keskseadmesse ja adapter seinakontakti. (Jn 3) Patareitoitel kasutamine Isegi siis, kui te ei kavatse seadet patareitoitel kasutada, soovitame mõlemasse seadmesse patareid sisestada.
 • Page 26 eesti Märkus:Ühenduse loomiseks kulub umbes umbes 30 s. Paigutage beebiseade beebist vähemalt ühe meetri kaugusele. (Jn 12) Paigutage keskseade beebiseadme tegevusraadiuse piirkonda. Veenduge, et see oleks vähemalt ühe m kaugusel beebiseadmest. Tegevusraadiuse kohta täiendava info saamiseks lugege allpoolt pt „Tegevusraadius”. (Jn 13) tegevusraadius Beebijälgija tegevusraadius on lahtisel maastikul kuni 200 m.
 • Page 27 Hoidke seadet kuivas kohas temperatuuril 10 °C kuni 0 °C. garantii ja hooldus Infopäringud ja küsimused võite esitada Philipsi veebisaidi www.philips.com kaudu või kohalikku Philipsi klienditeeninduskeskusesse pöördudes (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.
 • Page 28 Küsimus Vastus Miks „Toide sees” Teie seadmed töötavad patareitoitel ja patareid on tühjaks saanud. märgutuli vilgub Asendage patareid uutega. punaselt? Miks keskseade teeb Seadmed on teineteisele liiga lähedal. Liigutage keskseade beebiseadmest kiledat müra? vähemalt ühe m kaugusele. Kui see ei aita, siis on ilmselt helitugevuse tase liiga kõrge.
 • Page 29: Hrvatski 9

  Tvrtka Philips predana je proizvodnji pouzdanih proizvoda za brigu o djeci kako bi roditeljima pružila potrebnu sigurnost. Uz ovaj monitor za bebe možete čuti svoju bebu gdje god se nalazili unutar ili oko kuće. Šesnaest različitih opcija za kanale jamči minimalne smetnje.
 • Page 30 Tako ćete osigurati automatsko rezervno napajanje u slučaju prekida mrežnog napajanja. Za napajanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu koristite četiri R6 baterije veličine AA od 1,5 V. Savjetujemo da koristite baterije Philips LR6 PowerLife. Zamijenite baterije kada indikator napajanja treperi crveno dok monitor za bebe radi s baterijama.
 • Page 31 Napomena:Potrebno je otprilike 30 sekundi prije uspostavljanja veze. Postavite jedinicu za bebe najmanje 1 metar/3 stope od bebe. (Sl. 12) Postavite roditeljsku jedinicu unutar radnog dometa jedinice za bebe. Provjerite je li najmanje 1 metar/3 stope udaljena od jedinice za bebe. Više informacija o radnom dometu potražite u odjeljku “Radni domet”...
 • Page 32 Ako vam je potrebna informacija ili imate problem s nekim od uređaja, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili kontaktirajte Philips centar za korisnike u svojoj državi (broj možete pronaći u jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 33 Često postavljana pitanja U ovom poglavlju se nalaze često postavljana pitanja o Philips monitoru za bebe. Ako odgovor na svoje pitanje ne možete pronaći u ovom poglavlju, obratite se Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi. Pitanje Odgovor Zašto indikator Možda mali utikač...
 • Page 34 Pitanje Odgovor Zašto se javljaju Smetnje se mogu javiti ako je roditeljska jedinica izvan dometa jedinice za smetnje na roditeljskoj bebe. Roditeljska jedinica se možda nalazi preblizu prozora i kroz njega jedinici? hvata signale koji uzrokuju smetnje. Roditeljsku jedinicu postavite dalje od prozora.
 • Page 35: Magyar 5

  Bevezetés A Philips olyan gondoskodó és megbízható termékek előállításán fáradozik, amelyek használatával a szülők nyugodtan pihenhetnek. Ezzel a babaőrzővel hallhatja gyermekét a ház minden pontjáról, sőt akár a házon kívülről is. A tizenhat különböző csatorna biztosítja a minimális interferenciát. Philips Baby Care: gondoskodjunk együtt gyermekéről! Általános leírás (ábra 1)
 • Page 36 Ha a babaőrzőt nem elemmel kívánja működtetni, akkor is tanácsos mindkét egységbe elemeket helyezni. Ez tartalék áramforrásként működik áramszünet esetén. A bébi- és a szülői egység egyaránt 1,5 V-os R6 AA elemekkel működik. Ajánljuk, hogy Philips LR6 PowerLife elemeket használjon.
 • Page 37 Amikor az egységek között a kapcsolat létrejön, a szülői egységen a kapcsolatot jelző fény zölden kezd világítani. Megjegyzés:Kb. 30 másodperc, amíg a kapcsolat létrejön. Helyezze a bébiegységet legalább 1 méteres távolságba a gyermekétől. (ábra 12) Helyezze a szülői egységet a bébiegység hatósugarán belülre. Győződjön meg róla, hogy az legalább 1 méterre van a bébiegységtől.
 • Page 38 A készüléket száraz helyen 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Jótállás és szerviz Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és...
 • Page 39 Kérdés Válasz Miért nem világít a Elképzelhető, hogy a kisméretű dugaszt nem megfelelően illesztette az működést jelző fény? egységen lévő aljzatba, vagy az adaptert nem (vagy nem megfelelően) csatlakoztatta a fali aljzatba. Elképzelhető, hogy elfelejtette bekapcsolni az egységeket. Az egységek bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot a bébiegységen, és a szülői egységen tekerje le a hangerővezérlőt.
 • Page 40 ҚазаҚша кіріспе Philips ата-аналарға өте қажет болатын қамқорлы әрі сенімді өнімдерді шығаруға бас салған. Осы нәресте бақылаушысымен сіз үйіңіздің ішінде немесе айналасында кез келген жерде жүріп, нәрестеңізді естисіз. Он алты түрлі канал мүмкіндігі ең төмен кедергі қаматамасыз етеді. Philips Нәресте Қамқоры: Қамқорлықты бірге қамтамасыз етейік.
 • Page 41 құрал автоматты түрде батареядан жұмыс жасап отырады. Нәресте және ата-аналар бөліктерінің екеуі де төрт 1.5-вольтті R6 AA батареяларымен жұмыс жасайды. Біз сіздерге Philips LR6 PowerLife батареяларын қолданыңыз деп кеңес береміз. Нәресте бақылаушысын батареядан жұмыс жасатып жатқанда, қуатқа қосылулы деген жарық...
 • Page 42 Батарея орнының қақпағын қайтадан батарея орнына сырғытып (1), астындағы бекіту түймесін төрттен бір айналымға (2) бұрап, қақпақты бекітіңіз. (Cурет 8) Құралды қолдану Екі бөлікті де бір бөлмеге орнатып, байланысты тексеріңіз. (Cурет 9) Нәресте бөлігі ата аналар бөлігінен ең кем дегенде 1 метр/3 фут қашықтықта болуы тиіс. Нәресте...
 • Page 43 Ата аналар бөлігі: Астындағы бекіту түймесін төрттен бір айналымға (1) бұрап, батарея орнының қақпағын төмен қарай сырғытып шығарып алыңыз (2). (Cурет 6) Нәресте бөлігі: Батарея орнының қақпағындағы бекіту түймесін тйынмен бұрап ашып, қақпақты алып тастаңыз. (Cурет 4) Егер ішінде батареялар бар болса, онда оларды батарея орнынан алып тастаңыз. Канал...
 • Page 44 Құралды құрғақ 10°C және 40°C аралығындағы температурада сақтаңыз. кепілдік және қызмет Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде бірде бір мәселе болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (оның нөмірін сіз дүние жүзі бойынша берілетін...
 • Page 45 Сұрақ Жауап Неліктен байланыс Оның қызыл болып жымыңдайтын себебі - байланыс жоқ. Ата аналар жарығы қызыл болып бөлігі нәресте бөлігінің байланыс аймағынан тыс жерде болуы жымыңдайды? мүмкін, немесе ол нәресте бөлігінен басқа каналға орнатылған болар. Ата аналар бөлігін тексеріп, екі бөліктің екеуі де бір каналға қойылғанын...
 • Page 46: Lietuviškai 6

  Lietuviškai Įžanga „Philips“ siekia tiekti patikimus gaminius, teikiančius tėvams tokią ramybę, kokios jiems reikia. Su šiuo kūdikio stebėjimo siųstuvu savo kūdikį galite girdėti iš bet kurios savo namų vietos. Šešiolika skirtingų kanalo pasirinkčių garantuoja minimalius trikdžius. „Philips“ kūdikio priežiūra – rūpinkimės kartu! Bendrasis aprašas (Pav.
 • Page 47 Ir „tėvų įrenginys“, ir „kūdikio įrenginys“ veikia su keturiais 1,5 volto R6 AA maitinimo elementais. Primygtinai rekomenduojame naudoti „Philips LR6 PowerLife“ elementus. Maitinimo elementus keiskite, kai juos naudojant įjungimo lemputė žybsi raudonai. Prieš dėdami elementus įsitikinkite, kad jūsų rankos ir įrenginiai yra sausi.
 • Page 48 Pasukite garsumo reguliatorių „tėvų įrenginiui“ įjungti ir reikiamam garsumo lygiui nustatyti. (Pav. 11) Įjungimo lemputė pradeda šviesti žaliai. Atsiradus ryšiui tarp įrenginių, ant „tėvų įrenginio“ esanti ryšio lemputė pradeda šviesti žaliai. Pastaba:Ryšys atsiranda maždaug po 30 sekundžių. „Kūdikio įrenginį“ padėkite bent 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo savo kūdikio. (Pav. 12) „Tėvų...
 • Page 49 Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į...
 • Page 50 Dažnai užduodami klausimai Šiame skyriuje pateikti dažniausiai apie „Philips“ kūdikio stebėjimo siųstuvą užduodami klausimai. Jei nerasite atsakymų į jums kilusius klausimus, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Klausimas Atsakymas Kodėl įjungimo Galbūt į įrenginio lizdą netinkamai įkištas mažas kišukas arba į sieninį el.
 • Page 51 Klausimas Atsakymas Kodėl „tėvų įrenginys“ Trikdžius galite patirti, kai „tėvų įrenginys“ yra ne „kūdikio įrenginio“ patiria trikdžius? veikimo srityje. Be to, „tėvų įrenginys“ gali būti per arti lango, pro kurį gali patekti trukdantys signalai. „Tėvų įrenginį“ patraukite nuo lango. Trikdžiai taip pat patiriami, jei tarp „tėvų...
 • Page 52: Latviešu

  Latviešu ievads Philips ir pievērsies uzticamu kopšanas izstrādājumu ražošanai, lai sniegtu vecākiem tik nepieciešamo atbalstu. Izmantojot šo mazuļa uzraugu, varat dzirdēt savu mazuli no visām vietām savā mājā un ap to. Sešpadsmit dažādu kanālu iespējas nodrošina minimālus traucējumus. Philips mazuļu kopšana: rūpējoties kopā...
 • Page 53 Gan vecāku ierīce, gan arī mazuļa ierīce darbojas ar četrām 1,5 voltu R6 AA baterijām. Mēs jums iesakām izmantot Philips LR6 PowerLife baterijas. Ja izmantojat mazuļa uzraugu ar baterijām, nomainiet baterijas, kad barošanas gaismiņa sāk mirgot sarkanā...
 • Page 54 Pagrieziet skaļuma regulatoru, lai ieslēgtu vecāku ierīci un iestatītu skaļumu līdz jums vēlamajam līmenim. (Zīm. 11) Barošanas gaismiņa iedegas zaļā krāsā. Izveidojot savienojumu starp ierīcēm, savienojuma gaismiņa uz vecāku ierīces iedegas zaļā krāsā. Piezīme:Savienojuma izveidošana varētu aizņemt apmēram 30 sekundes. Novietojiet mazuļa ierīci vismaz 1 metru/3 pēdas no sava mazuļa.
 • Page 55 Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.
 • Page 56 Šajā nodaļā ir iekļauti visbiežāk uzdotie jautājumi par ierīci. Ja nevarat atrast atbildi uz savu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru. Jautājums Atbilde Kāpēc barošanas Iespējams, mazā kontaktdakša nav atbilstoši ievietota ierīces kontaktligzdā gaismiņa nav vai, iespējams, adapteris nav atbilstoši ievietots sienas kontaktligzdā.
 • Page 57 Jautājums Atbilde Kāpēc vecāku ierīcē ir Iespējams, traucējumi ir tad, ja vecāku ierīce ir ārpus mazuļa ierīces dzirdami traucējumi? darbības diapazona. Vecāku ierīce var arī būt pārāk tuvu logam un uztvert traucējošus signālus caur šo logu. Pabīdiet vecāku ierīci tālāk no loga. Traucējumi arī...
 • Page 58: Polski

  PoLski Wprowadzenie Podstawowym celem firmy Philips jest produkcja niezawodnych urządzeń ułatwiających życie rodzicom, które zagwarantują im pewność. Dzięki elektronicznej niani usłyszysz swoje dziecko w całym domu i ogrodzie, i to bardzo wyraźnie, gdyż szesnaście różnych kanałów gwarantuje minimalny poziom zakłóceń.
 • Page 59 Zagwarantuje to nieprzerwane działanie tych urządzeń w przypadku awarii sieci elektrycznej. Odbiornik i nadajnik działa na cztery baterie AA 1,5 V. Zdecydowanie zalecamy używanie baterii LR6 PowerLife firmy Philips. Wymień baterie, jeśli podczas korzystania z niani zasilanej bateriami wskaźnik zasilania miga na czerwono.
 • Page 60 PoLski Naciśnij wyłącznik, aby włączyć nadajnik. (rys. 10) Wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono. Przekręć regulator głośności, aby włączyć odbiornik, i ustaw głośność na preferowany poziom. (rys. 11) Wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono. Nawiązanie połączenia między urządzeniami sygnalizowane jest przez zielony wskaźnik połączenia na odbiorniku.
 • Page 61 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 62 Często zadawane pytania W tym rozdziale znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat tego urządzenia. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Pytanie Odpowiedź Dlaczego wskaźnik Być może mała wtyczka nie została właściwie włożona do gniazda zasilania nie świeci? urządzenia lub zasilacz nie został...
 • Page 63 Pytanie Odpowiedź Dlaczego w Zakłócenia mogą wystąpić, gdy odbiornik znajduje się poza zasięgiem odbiorniku pojawiają nadajnika. Odbiornik może także znajdować się zbyt blisko okna i się zakłócenia? odbierać dobiegające przez nie zakłócające sygnały. Przesuń odbiornik dalej od okna. Zakłócenia pojawiają się również wtedy, gdy odbiornik jest oddzielony od nadajnika zbyt wieloma ścianami czy sufitami.
 • Page 64: Română

  Philips se dedică fabricării de produse fiabile de îngrijire pentru a oferi părinţilor siguranţa de care au nevoie. Cu acest monitor pentru copii, vă puteţi auzi copilul oriunde v-aţi afla în casă sau în jurul acesteia. Cele şaisprezece opţiuni diferite pentru canal garantează interferenţe minime.
 • Page 65 Atât unitatea parentală, cât şi cea a copilului funcţionează cu patru baterii R6 AA de 1,5 V. Vă recomandăm să utilizaţi baterii Philips LR6 PowerLife. Înlocuiţi bateriile când ledul pentru alimentare sclipeşte roşu în timp ce monitorul pentru copii este utilizat cu baterii.
 • Page 66 Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a activa unitatea copilului. (fig. 10) Indicatorul de pornire se aprinde verde. Răsuciţi butonul de volum pentru a porni unitatea parentală şi pentru a seta volumul la nivelul dorit. (fig. 11) Indicatorul de pornire se aprinde verde. După...
 • Page 67 Depozitaţi aparatul într-un loc uscat, între 10°C şi 40°C. garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională).
 • Page 68 Bateriile conţin substanţe care pot polua mediul. Nu aruncaţi bateriile uzate împreună cu gunoiul menajer, ci predaţi-le la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Scoateţi întotdeauna bateriile înainte de a casa aparatul sau înainte de a-l preda la un punct de colectate.
 • Page 69 Întrebare Răspuns De ce se Unitatea parentală se află probabil prea aproape de limita razei de pierde conexiunea din acţiune. Puneţi unitatea parentală mai aproape de unitatea copilului astfel când în când? încât să beneficieze de o recepţie mai bună. Reţineţi că durează aproximativ 30 de secunde înainte de restabilirea conexiunii, atunci când deplasaţi una sau ambele unităţi.
 • Page 70: русский

  русский Введение Philips создает изделия для ухода за детьми, надежность и качество которых внушают доверие родителям. Эта радионяня позволяет услышать вашего малыша в любом месте вашего дома и вне его. Наличие шестнадцати каналов связи гарантирует минимальные помехи. Philips Baby Care: заботимся вместе.
 • Page 71 батарейки в оба блока. Это гарантирует автоматическое возобновление питания в случае сбоя электросети. И родительский и детский блоки работают от четырех 1,5-вольтных батареек R6 типа AA. Мы настоятельно рекомендуем использовать батареи Philips LR6 PowerLife. Если при питании от батареек индикатор питания начинает мигать красным светом, замените батарейки.
 • Page 72 Установите крышку на отсек батареек (1) и поверните фиксатор, расположенный внизу, на четверть оборота, чтобы закрепить крышку(2). (Рис. 8) использование прибора Установите оба блока в одной комнате, чтобы проверить соединение. (Рис. 9) Детский блок необходимо установить на расстоянии не менее 1 метра/3 футов от родительского...
 • Page 73 Родительский блок: поверните фиксатор, расположенный внизу, на четверть оборота (1) и снимите крышку отсека батареек, сдвинув ее вниз (2). (Рис. 6) Детский блок: поверните монетой фиксатор крышки и снимите крышку отсека. (Рис. 4) При наличии батареек извлеките их из отсека. С...
 • Page 74 окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации, батарейки необходимо извлечь. Часто задаваемые вопросы и ответы на них Данная глава содержит наиболее часто задаваемые вопросы и ответы о радионяне Philips. Если ответ на ваш вопрос отсутствует, обратитесь в центр поддержки покупателей вашей страны.
 • Page 75 Вопрос Почему родительский блок издает звуковой сигнал? Почему родительский блок передает крик ребёнка с задержкой? Почему родительский блок слишком быстро реагирует на посторонние звуки? Почему соединение время от времени пропадает? Почему родительский блок передает помехи? Почему родительский блок принимает сигнал от...
 • Page 76: Slovensky

  časti domu, alebo v jeho okolí, sa nachádzate. Šestnásť rôznych voliteľných kanálov garantuje minimálne rušenie signálu. Výrobky značky Philips z radu Starostlivosť o dieťa: staráme sa spoločne o Vaše dieťa opis zariadenia (obr. 1) a Detská jednotka Mikrofón...
 • Page 77 Zaručíte tak automatické zálohovanie v prípade výpadku prúdu. Rodičovská a detská jednotka sú napájané štyrmi 1,5-voltovými batériami R6 AA. Odporúčame vám používať batérie Philips LR6 PowerLife. Ak počas činnosti zariadenia na monitorovanie dieťaťa, ktoré je napájané z batérií, začne blikať červené kontrolné svetlo napájania, vymeňte batérie.
 • Page 78 Stlačte vypínač, aby ste zapli detskú jednotku. (Obr. 10) Kontrolné svetlo napájania začne svietiť nazeleno. Otočte ovládačom hlasitosti, aby ste zapli rodičovskú jednotku a nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň. (Obr. 11) Kontrolné svetlo napájania začne svietiť nazeleno. Po vytvorení spojenia medzi jednotkami začne na rodičovskej jednotke svietiť nazeleno kontrolné...
 • Page 79 Philips - www.philips.com alebo sa obrátili na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná...
 • Page 80 Často kladené otázky Táto kapitola obsahuje najčastejšie kladené otázky o zariadení na monitorovanie dieťaťa značky Philips. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka vo Vašej krajine. Otázka Odpoveď Prečo nie je kontrolné Možno ste malú koncovku do konektora zariadenia nezasunuli správne, svetlo napájania...
 • Page 81 Otázka Odpoveď Prečo je rodičovská Ak sa rodičovská jednotka nachádza mimo dosahu detskej jednotky jednotka rušená? môžete zaznamenať rušenie. Rodičovská jednotka môže byť príliš blízko pri okne a zachytávať rušivé signály cez okno. Rodičovskú jednotku premiestnite ďalej od okna. Rušenie spôsobuje tiež väčšie množstvo prekážok (stien, stropov) medzi rodičovskou a detskou jednotkou.
 • Page 82: SlovenšČina

  Philips proizvaja zanesljive izdelke, ki staršem nudijo potrebno zagotovilo. S pomočjo tega otroškega monitorja lahko otroka slišite od kjerkoli v vaši hiši ali okoli nje. Možnost izbire šestnajstih različnih kanalov zagotavlja minimalne motnje pri delovanju. Philipsova otroška nega, naša skupna skrb! Splošni opis (Sl.
 • Page 83 To zagotavlja napajanje tudi v primeru izpada električne napetosti. Starševska in otroška enota potrebujeta za delovanje štiri 1,5-voltne baterije R6 AA. Priporočamo uporabo baterij Philips LR6 PowerLife. Ko otroški monitor deluje na baterije, le-te zamenjajte, ko lučka vklopa utripa rdeče.
 • Page 84 Opomba:Vzpostavitev povezave traja približno 30 sekund. Otroško enoto postavite vsaj 1 meter stran od otroka. (Sl. 12) Starševsko enoto postavite v doseg delovanja otroške enote. Poskrbite, da bo vsaj 1 meter stran od otroške enote. Za dodatne informacije o dosegu delovanja si oglejte poglavje ‘Doseg delovanja’...
 • Page 85 Aparat shranjujte v suhem prostoru med 10 °C in 40 °C. garancija in servis Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu).
 • Page 86 Vprašanje Odgovor Zakaj lučka vklopa Enota deluje na baterije in le-te so prazne. Zamenjajte jih. utripa rdeče? Zakaj starševska enota Enoti sta preblizu skupaj. Starševsko enoto premaknite vsaj 1 meter stran oddaja predirljiv hrup? od otroške enote. Če to ne pomaga, je glasnost previsoka. Regulator glasnosti obrnite na nižjo glasnost.
 • Page 87: Srpski

  Cilj kompanije Philips je proizvodnja pouzdanih aparata koji roditeljima mogu da pruže potrebnu sigurnost. Pomoću ovog baby monitora možete da čujete svoju bebu u svakom delu kuće. Šesnaest različitih kanala garantuju minimalnu količinu smetnji. Philips oprema za bebe: zajednička briga za bebe.
 • Page 88 Ovo garantuje automatsku zaštitu u slučaju nestanka struje. I jedinica za bebu i roditeljska jedinica rade na po četiri R6 AA baterije od 1,5 V. Savetujemo da koristite Philips LR6 PowerLife baterije. Zamenite baterije kada indikator napajanja počne da trepće crveno kada se baby monitor napaja sa baterija.
 • Page 89 Okrenite kontrolu jačine zvuka da biste uključili roditeljsku jedinicu i postavite jačinu zvuka na željeni nivo. (Sl. 11) Indikator napajanja počinje da svetli zeleno. Kada se veza uspostavi između jedinica, indikator veze na roditeljskoj jedinici počinje da svetli zeleno. Napomena:Potrebno je oko 30 sekundi da se uspostavi veza. Stavite jedinicu za bebu najmanje 1 metar / 3 stope daleko od bebe.
 • Page 90 Aparat odlažite na suvom mestu na temperaturi između 10°C i 40°C. garancija i servis Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu).
 • Page 91 U ovom poglavlju su navedena najčešća pitanja o aparatu. Ako ne možete da pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji. Pitanje Odgovor Zašto indikator Možda mali utikač nije pravilno stavljen u priključak na jedinici, ili možda napajanja ne svetli? adapter nije pravilno uključen u zidnu utičnicu.
 • Page 92 Pitanje Odgovor Zašto ima smetnji na Smetnje mogu da se pojave na roditeljskoj jedinici ako je van radnog roditeljskoj jedinici? dometa jedinice za bebu. Roditeljska jedinica može takođe biti suviše blizu prozora i može da hvata smetnje kroz prozor. Udaljite roditeljsku jedinicu od prozora.
 • Page 93: українська

  Вступ Компанія Philips впродовж багатьох років виробляє якісні товари для догляду за дитиною, які справді необхідні батькам. За допомогою цієї системи контролю за дитиною Ви зможете чути свого малюка з будь-якого місця в будинку чи біля нього. Вибір з-поміж шістнадцяти різних...
 • Page 94 вставити батареї в обидва блоки. Це гарантуватиме роботу пристрою у випадку збою в електропостачанні. Як батьківський блок, так і дитячий, живляться від чотирьох батарей R6 AA 1,5 В. Наполегливо радимо використовувати батареї Philips LR6 PowerLife. Заміняйте батареї тоді, коли під час використання системи контролю з батареями індикатор увімкнення блимає червоним кольором.
 • Page 95 Дитячий блок повинен бути принаймні на відстані 1 метр (3 фути) від батьківського. Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути дитячий блок. (Мал. 10) Індикатор увімкнення засвічується зеленим кольором. Поверніть регулятор гучності, щоб увімкнути батьківський блок і налаштувати необхідний рівень гучності. (Мал. 11) Індикатор...
 • Page 96 гарантія та обслуговування Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного...
 • Page 97 офіційний пункт прийому завжди виймайте батареї. запитання, що часто задаються У цьому розділі знаходиться список частих запитань про систему контролю Philips за дитиною. Якщо Ви не можете знайти відповіді на своє запитання, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
 • Page 98 Запитання Відповідь Чому батьківський Налаштуйте чутливість мікрофона на дитячому блоці на нижчий блок надто швидко рівень та/або перекладіть дитячий блок ближче до дитини. реагує на інші звуки? Чому час від часу Можливо, батьківський блок знаходиться близько від межі робочого зв’язок втрачається? діапазону.
 • Page 102 .00.61.1...

This manual is also suitable for:

Scd463/05Scd463/10Scd463/84Scd463/00Scd463

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: