Download Print this page

Black & Decker BK20 Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. A & µ)
∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÎÈÏ¿ (4),
¤ÙÚ˜ (5) ‹ Ï›‚Ú˜ (6).
°È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÙ ·fi ÙÔ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
N
ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË (2) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
∑‡ÁÈÛË (ÂÈÎ. C)
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ˙˘Á·ÚÈ¿˜ Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÁÈ· Ó·
N
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹. ∆Ô Ì‹Ó˘Ì· (7) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙËÓ ÔıfiÓË (1).
¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË (1) ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· (8).
N
∞Ó‚›Ù ÛÙË Û˘Û΢‹. ∆· „ËÊ›· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó·
N
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó.
∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
N
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË
ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜,
N
Ë ÔıfiÓË Û‚‹ÓÂÈ.
¢Â›ÎÙ˘ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ (ÂÈÎ. D)
∏ ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi
˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ (9) ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
ÈηÓfiÙËÙ·.
µÁ¿ÏÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· Ó·
N
·ÔʇÁÂÙ ÙË ‚Ï¿‚Ë.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ¶ÚÈÓ ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È Û‚ËṲ̂ÓË.
∫·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ì·Ï·Îfi
N
Û·Ô‡ÓÈ Î·È ¤Ó· ˘ÁÚfi ·Ó¿ÎÈ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
·ÔÍÂÛÙÈο ηı·ÚÈÛÙÈο ‹ ˘ÁÚ¿ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘
ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰È·Ï‡Ù˜.
∫·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È
N
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰È¿‚ÚˆÛË.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ªËÓ ‚˘ı›˙ÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì· Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹ Û ¿ÏÏÔ ˘ÁÚfi.
EÓ‰ÂÈÍË ¯·ÌËÏ‹˜ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. D)
∏ ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi
¯·ÌËÏ‹˜ Ì·Ù·Ú›·˜ (10) fiÙ·Ó Ë Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿‰ÂÈ·.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›·.
N
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
16
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Black & Decker
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ
·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Î·È Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ.
∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˙‹ÙËÛË
ÁÈ· Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔ˚fiÓ.
∏ Black & Decker ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηÈ
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÓ
ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛ›·, ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó
ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ Black & Decker
ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
Black & Decker Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›ÙÂ
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
ª·Ù·Ú›Â˜
√Ù·Ó ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó,
·ÔÚÚ›„Ù ÙȘ Ì ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
N
™˘Û΢¿ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ηٿÏÏËÏ·, ÒÛÙ ӷ
N
ÂÍ·Ï›„ÂÙ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‚Ú·¯˘Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ fiψÓ.
¶ËÁ·›ÓÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÛËÌ›Ô
N
·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
E‡ÚÔ˜ ˙‡ÁÈÛ˘
¢È·‚¿ıÌÈÛË
ª·Ù·Ú›Â˜
BK20
kg
2 - 150
kg
0,1
2x CR-2032

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker BK20