Download Print this page

Black & Decker BK20 Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
Black & Decker ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ ÌÂ:
EN 5022, EN 5024
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
EÁÁ˘ËÛË
∏ Black & Decker Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË. ∏ ·ÚÔ‡Û·
ÁÚ·Ù‹ ÂÁÁ‡ËÛË ·ÔÙÂÏ› ÚfiÛıÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Û·˜ Î·È ‰ÂÓ
˙ËÌÈÒÓÂÈ Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ
ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÙˆÓ ∫Ú·ÙÒÓ ªÂÏÒÓ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜
EÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ∑ÒÓ˘ EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Black & Decker
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈfiÙËÙ·˜
ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓÙfi˜
24 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, Ë Black & Decker
ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ,
ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ‡ÏÔÁË ÊıÔÚ¿
ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ˘˜
ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó:
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi,
N
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ›
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ
N
·Ú·ÌÂÏËı›
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ·fi ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·fi
N
Ô˘Û›Â˜ ‹ ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛ΢‹˜ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ
N
ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ ‹ ·fi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ
ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Black & Decker
°È· Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÂÁÁ‡ËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÙ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ‹ ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ. EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›·
Ù˘ Black & Decker ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ Black & Decker ηÈ
ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
BK20
Kevin Hewitt
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁ›·˜
United Kingdom
01-01-05
¶·Ú·Î·ÏÒ ÂÁÁڷʛ٠ÛÙÔ website Ì·˜,
www.blackanddecker.com, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ۯÂÙÈο ÌÂ
Ù· Ó¤· Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì·˜.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì¿Úη Black &
Decker Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.blackanddecker.com
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
17

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker BK20