Download Print this page

Makita DX08 Instruction Manual

Dust collection system
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Dust Collection System
FR
Système D'aspiration Des Poussières
DE
Staubabsaugung
IT
Sistema di raccolta polveri
NL
Stofopvangsysteem
ES
Sistema de Recolección de Polvo
PT
SISTEMA DE COLETA DE PÓ
DA
Støvopsamlingssystem
EL
Σύστημα συλλογής σκόνης
TR
Toz Toplama Sistemi
SV
Dammuppsamlingssystem
NO
Støvoppsamlingssystem
FI
Pölynkeräysjärjestelmä
LV
Putekļu savākšanas sistēma
LT
Dulkių surinkimo sistema
ET
Tolmukogumissüsteem
PL
System Zbierania Pyłu
HU
Porgyűjtő rendszer
SK
Systém odsávania prachu
CS
Systém k odsávání prachu
SL
Sistem za zbiranje prahu
SQ
Sistemi i pluhur-mbledhëses
BG
Прахоуловителна система
HR
Sustav za skupljanje prašine
MK
Систем за собирање прашина
SR
Систем за прикупљање прашине
RO
Sistem de aspirare a prafului
UK
Пиловловлювальна система
RU
Система Пылеулавливания
ZHCN 集尘系统
ZHTW 集塵裝置系統
KO
집진기
ID
Sistem Pengumpul Debu
VI
Hệ Thống Hút Bụi
TH
ระบบดู ด ฝุ ่ น
FA
AR
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Gebrauchsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugervejledning
Εγχειρίδιο οδηγιών
Kullanım Kılavuzu
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Lietošanas rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Návod na obsluhu
Návod k použití
Navodila za uporabo
Manual Udhëzimi
Упътване за работа
Upute za korištenje
Упатство за работа
Упутство за употребу
Manual de instrucţiuni
Інструкція з експлуатації
Инструкция по эксплуатации
使用说明书
使用說明書
사용 설명서
Buku Petunjuk
Hướng dẫn sử dụng
คู ่ ม ื อ ใช ้ ง าน
‫سیستم گردگیر‬
‫نظام تجمیع الغبار‬
DX08
DX09
‫دفترچه راهنما‬
‫دلیل التعلیمات‬

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DX08

  Summary of Contents for Makita DX08

 • Page 1 DX08 DX09 Dust Collection System Instruction Manual Système D’aspiration Des Poussières Manuel d’instructions Staubabsaugung Gebrauchsanleitung Sistema di raccolta polveri Istruzioni per l’uso Stofopvangsysteem Gebruiksaanwijzing Sistema de Recolección de Polvo Manual de instrucciones SISTEMA DE COLETA DE PÓ Manual de instruções Støvopsamlingssystem...
 • Page 4 ENGLISH (Original instructions) Be sure to read the instruction manual of the power tool before using the dust collection system with the power tool. CAUTION: • Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.
 • Page 5 BEMERKUNG: • Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der Staubabsaugung, dass die Befestigungspunkte und das Elektrowerkzeug selbst, insbesondere die elektrische Schnittstelle am Elektrowerkzeug, frei von Staub und Fremdkörpern sind. Stellen Sie außerdem nach der Montage der Staubabsaugung sicher, dass sie einwandfrei montiert ist.
 • Page 6 ESPAÑOL (Instrucciones originales) Asegúrese de leer el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica antes de utilizar el sistema de recolección de polvo con la herramienta eléctrica. PRECAUCIÓN: • Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería retirado antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.
 • Page 7 BEMÆRKNING: • Før støvopsamlingssystemet monteres, skal du sikre dig, at monteringspunkterne og selve maskinen, især det elektriske stik på maskinen, er fri for støv og fremmedlegemer. Efter monteringen af støvopsamlingssystemet skal du også sikre dig, at det er monteret forsvarligt. •...
 • Page 8 SVENSKA (Ursprunglig bruksanvisning) Läs noggrant igenom bruksanvisningen till verktyget innan du börjar använda dammuppsamlingssystemet tillsammans med verktyget. VAR FÖRSIKTIG! • Kontrollera alltid att verktyget är avstängt och batterikassetten avtagen innan du utför någon form av arbete på verktyget. Annars finns det risk för allvarliga personskador om verktyget skulle råka starta av misstag. •...
 • Page 9: Lietuvių Kalba

  LATVIEŠU (Tulkojums no oriģinālvalodas) Pirms putekļu savākšanas sistēmas lietošanas savienojumā ar elektroinstrumentu vispirms jāizlasa elektroinstrumenta lietošanas rokasgrāmata. UZMANĪBU! • Pirms darba veikšanas ar instrumentu vienmēr pārliecinieties, vai tas ir izslēgts un vai akumulators ir izņemts. Pretējā gadījumā instruments var nejauši sākt darboties un izraisīt smagus ievainojumus. •...
 • Page 10 POLSKI (Oryginalna instrukcja) Przed przystąpieniem do użytkowania systemu zbierania pyłu razem z elektronarzędziem należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi danego elektronarzędzia. OSTROŻNIE: • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą narzędzia należy koniecznie upewnić się, że narzędzie jest wyłączone, a akumulator został odłączony. Zignorowanie tego zalecenia grozi poważnymi obrażeniami ciała w razie przypadkowego uruchomienia.
 • Page 11 UPOZORNENIE: • Pred inštaláciou systému odsávania prachu sa uistite, že sa na pripojovacích bodoch a samotnom elektrickom náradí, obzvlášť na elektrickom rozhraní náradia, nenachádza žiadny prach ani cudzia látka. Po inštalácii systému odsávania prachu sa tiež uistite, že je systém bezpečne nainštalovaný. •...
 • Page 12 NJOFTIM: • Para se të montoni sistemin e pluhur-mbledhëses, sigurohuni që kunjat montuese dhe vetë vegla elektrike, veçanërisht ndërfaqja elektrike në veglën elektrike, të mos jetë me pluhur dhe mbetje të jashtme. Pas montimit të sistemit të pluhur-mbledhëses, sigurohuni gjithashtu që është montuar në mënyrë të sigurt. •...
 • Page 13 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) Осигурете се дека сте го прочитале упатството за работа со електричниот алат пред да го употребувате системот за собирање прашина со електричниот алат. ВНИМАНИЕ: • Секогаш осигурувајте се дека алатот е исклучен и батеријата извадена пред да вршите каква било работа...
 • Page 14 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) Citiţi manualul de instrucţiuni al uneltei electrice înainte de a utiliza sistemul de aspirare a prafului cu unealta electrică. ATENŢIE: • Înainte de a efectua lucrări asupra uneltei, verificaţi dacă aceasta este oprită şi acumulatorul scos. În caz contrar, unealta poate porni accidental şi poate cauza vătămări corporale grave.
 • Page 15 ПРИМЕЧАНИЕ: • Перед установкой системы пылеулавливания убедитесь, что места прикрепления и сам электрический инструмент, особенно электрическая контактная поверхность на электрическом инструменте, свободны от пыли и посторонних материалов. После установки системы пылеулавливания также убедитесь, что она надежно прикреплена. • Не прикасайтесь к фильтру при его очистке. •...
 • Page 16: Bahasa Indonesia

  BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli) Pastikan untuk membaca buku petunjuk peralatan listrik sebelum menggunakan sistem pengumpul debu dengan peralatan listrik. PERHATIAN: • Selalu pastikan alat dimatikan dan kartrij baterai dikeluarkan sebelum menangani alat ini. Tidak mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius akibat alat hidup tanpa disengaja. •...
 • Page 17 ‫فارسﯽ‬ (‫)راهنمای اﺻلﯽ‬ .‫ﻟطﻔ ﺎ ً ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ﮔردﮔﯾر ﺑﺎ اﺑزار ﭘرﻗدرت، دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی اﺑزار ﭘرﻗدرت را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد‬ :‫اﺣتیاط‬ ‫ﭘیش از انجام هرگونه ﮐار بر روی ابزار، باید همیﺷه ابزار را ﺧاموش ﮐرده و ﮐارتریﺞ باتری آنرا ﺧارج ساﺧته باﺷید. ﻋدم رﻋﺎﯾت اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑروز‬ •...
 • Page 20 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com 885632-913 DX08-1...

This manual is also suitable for:

Dx09