Download  Print this page

Black & Decker PAD1200 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

www.blackanddecker.eu
PAD1200

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker PAD1200

  Summary of Contents for Black & Decker PAD1200

 • Page 1 PAD1200...
 • Page 2 English (Original instructions) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) Français (Traduction des instructions d'origine) Česky (Přeloženo z původního návodu) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Українська...
 • Page 4: Intended Use

  ENGLISH Intended use ♦ Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent. Your Black & Decker Dustbuster auto car vacuum ® ♦ Regularly check the power cord for damage. cleaner has been designed for light dry vacuum ♦...
 • Page 5: Cleaning And Maintenance

  ENGLISH Hints for optimum use ♦ When vacuuming stairs, always start at the bot- Connecting to a power source using the 12 Vdc tom and work your way up. accessory plug (fi g. C and D) Optimising the suction force Note: The tip of the plug is positive (+) and the side In order to keep the suction force optimised, the contact is negative (-).
 • Page 6: Ec Declaration Of Conformity

  Refi t the fi ne particulate fi lter (17) on to the ap- pliance. ♦ Refi t the pre-fi lter (16) as described above. PAD1200 - H1 Replacing the fi lters Black & Decker declares that these products con- The fi lters should be replaced every 6 to 9 months form to: 2006/95/EC, EN 60335, Level of sound and whenever worn or damaged.
 • Page 7 ENGLISH local Black & Decker offi ce at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our aftersales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com Please visit our website www.blackanddecker.co.uk to register your new Black &...
 • Page 8: Bestimmungsgemäße Verwendung

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung ♦ Kinder sollten keinen Zugang zu aufbewahrten Geräten haben. D e r Fahr zeugst aubs aug e r B lac k & D e c ke r Dustbuster wurde zum Saugen von leichtem, ® Inspektion und Reparaturen trockenem Schmutz entwickelt.
 • Page 9: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH Der Griff (2) kann vom Saugschlauch (4) entfernt ♦ Verstauen Sie den 12-VDC-Stecker für Ziga- werden, damit das Zubehör falls erforderlich un- rettenanzünder (12) im Aufbewahrungselement mittelbar am Saugstutzen (11) angebracht werden (13) an der unteren Seite des Geräts. kann.
 • Page 10 Ansprechpartner im Internet trocknen. zu fi nden unter: www.2helpU.com. ♦ Bringen Sie den Feinpartikelfi lter (17) wieder am Technische Daten Gerät an. PAD1200 ♦ Bringen Sie den Vorfi lter (16) an, wie oben Spannung VDC 12 beschrieben. Gewicht...
 • Page 11: Eu-Konformitätserklärung

  Vertragswerkstatt mit. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von Black & Decker sowie der zuständigen An- sprechpartner im Internet zu fi nden unter: PAD1200 - H1 www.2helpU.com. Black & Decker erklärt, dass diese Produkte den Bitte besuchen Sie untere Webseite folgenden Normen entsprechen: 2006/95/EG, www.blackanddecker.de, um Ihr neues...
 • Page 12: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS Utilisation et d’autres anomalies susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l’appareil. Votre aspirateur Dustbuster Black & Decker pour ® ♦ N’utilisez pas l’appareil si une pièce est endom- voiture est conçu pour les petits travaux ménagers. Il magée ou défectueuse. est alimenté...
 • Page 13: Nettoyage Et Entretien

  FRANÇAIS Pour réinstaller la poignée : Aspiration ♦ Retirez l’accessoire du tuyau. ♦ Quand l’aspirateur fonctionne, assurez-vous que ♦ Poussez le tuyau (4) dans la poignée (2). Tour- le tuyau n’est pas coincé ou vrillé. nez la bague de verrouillage (3) dans le sens ♦...
 • Page 14: Protection De L'environnement

  ♦ Réinstallez le préfi ltre (16), comme décrit ci- dessus. PAD1200 - H1 Remplacement des fi ltres Black & Decker déclare que ces produits sont Les fi ltres doivent être remplacés tous les 6 à 9 mois conformes à : 2006/95/CE, EN 60335, Niveau et chaque fois qu’ils sont usés ou endommagés.
 • Page 15 FRANÇAIS ♦ Le produit a été utilisé dans un but commercial, professionnel, ou a été loué. ♦ Le produit a été mal utilisé ou avec négligence. ♦ Le produit a subi des dommages à cause de corps étrangers, de substances ou d’accidents. ♦...
 • Page 16: Použití Výrobku

  ČEŠTINA Použití výrobku ♦ Je-li jakákoli část zařízení poškozena, nepou- žívejte jej. Váš vysavač do auta Black & Decker Dustbuster ® ♦ Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo je určen k nenáročnému suchému vysávání. vyměnit v autorizovaném servisu. Vysavač je připojen k zásuvce zapalovače a je ♦...
 • Page 17: Čištění A Údržba

  ČEŠTINA Chcete-li rukojeť znovu nasadit: Varování! Delší používání snižuje výkon akumulá- ♦ Odpojte příslušenství od hadice. toru. Během vysávání nespouštějte motor vozidla, ♦ Zasuňte hadici (4) do rukojeti (2). Otočte pojist- snížila by se tak životnost vysavače. ným kroužkem (3) ve směru pohybu hodinových Vysávání...
 • Page 18: Ochrana Životního Prostředí

  ♦ Podle výše uvedeného postupu uložte do vysa- vače i fi ltr (16). PAD1200 - H1 Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto Výměna fi ltrů produkty odpovídají směrnicím: 2006/95/EC, Výměna fi ltrů by měla být prováděna každých 6 až...
 • Page 19 ČEŠTINA výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek: ♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu. ♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba. ♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
 • Page 20: Rendeltetésszerű Használat

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat Használat után ♦ Csatlakoztassa le a készüléket az áramellátás- Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó por- ról, mielőtt kitisztítja. szívójához. Az autó porszívót könnyű száraz por- ♦ Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, szívásra terveztük. A készülék az autó elektromos gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
 • Page 21: A Készülék Használata

  MAGYAR 5. Szűrő tisztítókerék Megjegyzés: Néhány járműnél a tartozék csatlako- 6. Átlátszó portartály ajtó zó kimenet csak akkor üzemkész, ha az indítókulcs 7. Kioldófül a portartály ajtajához tartozék pozícióba van állítva. 8. 2 az 1-ben kombi kefe tartozék Figyelem! Ne használja a készüléket pozitív 9.
 • Page 22: Tisztítás És Karbantartás

  Távolítsa el a fi nomszűrőt (17) határozottan oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com. kihúzva a helyéről. Műszaki adatok ♦ Ütögesse meg a szűrőt határozottan a szűrőben PAD1200 maradt por eltávolításához. Feszültség Vdc 12 ♦ Ha szükséges mossa ki a szűrőt meleg, szap- Súly...
 • Page 23: Ce Megfelelőségi Nyilatkozat

  MAGYAR CE megfelelőségi nyilatkozat PAD1200-H1 A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készü- lékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/95/EC, EN 60335 Hangnyomásszint EN 60704-1 szerint mérve = 66 dB(A) Alulírott felelős a technikai adatállomány összeál- lításáért és a Black & Decker nevében elkészített nyilatkozatért.
 • Page 24: Zasady Bezpiecznej Pracy

  POLSKI Przeznaczenie ♦ Nie wolno używać uszkodzonego lub zepsutego urządzenia. Opisywany odkurzacz samochodowy Black & Decker ♦ Naprawę lub wymianę uszkodzonych elemen- Dustbuster jest przeznaczony do lekkich prac ® tów należy powierzyć autoryzowanemu serwi- związanych z odkurzaniem na sucho. Urządzenie sowi.
 • Page 25: Czyszczenie I Konserwacja

  POLSKI Aby z powrotem zamocować uchwyt, należy: ♦ Uchwyt (2) można w prosty sposób odłączyć od ♦ Odłączyć końcówkę ssącą od węża. urządzenia, co pozwala na zwiększenie zasięgu ♦ Wsunąć wąż ssący (4) w uchwyt (2). Zablokować pracy nawet do 1,5 m. poprzez obracanie pierścienia blokującego (3) ♦...
 • Page 26: Ochrona Środowiska

  ♦ Zamontować fi ltry postępując zgodnie z powyż- szą instrukcją. Firma Black & Decker oświadcza, że odkurzacz PAD1200 - H1 spełnia wymagania norm: 2006/95/ Ochrona środowiska EC, EN 60335, Poziom ciśnienia akustycznego Selektywna zbiórka odpadów. Opisywa- mierzony zgodnie z EN 60704-1: = 66 dB(A) nego produktu nie wolno utylizować...
 • Page 27 POLSKI Black & Decker b) termin usuni cia wady (punkt 6a) mo e by wyd u ony o czas niezb dny do importu WARUNKI GWARANCJI: niezb dnych cz ci zamiennych. Produkty marki Black & Decker reprezentuj Klient otrzyma nowy sprz t, je eli: bardzo wysok jako , dlatego oferujemy dla a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na...
 • Page 28: Použitie Výrobku

  SLOVENČINA Použitie výrobku sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku. Váš vysávač do auta Black & Decker Dustbuster ® ♦ Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená, je určený na ľahké suché vysávanie. Vysávač je nepoužívajte ho. pripojený...
 • Page 29: Čistenie A Údržba

  SLOVENČINA ♦ Pripojte požadované príslušenstvo priamo Varovanie! Dlhšie používanie znižuje výkon batérie. k manžete hadice (11). Počas vysávania nezapínajte motor vozidla, znížila by sa tak životnosť vysávača. Ak chcete rukoväť znovu nasadiť: ♦ Odpojte príslušenstvo od hadice. Vysávanie ♦ Zasuňte hadicu (4) do rukoväte (2). Otočte po- ♦...
 • Page 30: Ochrana Životného Prostredia

  Výmena fi ltrov by sa mala robiť každých 6 až 9 me- siacov alebo vždy, keď dôjde k ich poškodeniu. Vý- menné fi ltre si môžete zakúpiť u Vášho značkového PAD1200 - H1 predajcu Black & Decker (katalógové číslo PD10). Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto ♦...
 • Page 31 SLOVENČINA Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a v Európskej zóne voľného obchodu EFTA. Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu 24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či vý- robné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe o minimalizovanie Vašich starostí...
 • Page 32: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК Назначение частей. Убедитесь в отсутствии поломан- ных деталей, поврежденных включателей Ваш автомобильный пылесос Black & Decker и прочих дефектов, способных повлиять на Dustbuster предназначен для сухой уборки ® работу прибора. салона автомобиля. Питание прибора осущест- ♦ Никогда не используйте прибор с повреж- вляется...
 • Page 33: Чистка И Техническое Обслуживание

  РУССКИЙ ЯЗЫК ♦ Поверните зажимное кольцо (3) в направ- Желательно не использовать пылесос более 30 лении против часовой стрелки, освобождая минут, так как это может значительно разрядить зажимы. аккумулятор автомобиля. ♦ Выньте шланг (4) из ручки (2). Внимание! Продолжительное использование ♦...
 • Page 34: Защита Окружающей Среды

  Вы можете найти в интернете по а дресу: частиц (17) на место. www.2helpU.com. ♦ Установите на место префильтр (16), как было описано выше. Технические характеристики PAD1200 Замена фильтров Напряжение В пост. тока 12 Фильтры должны заменяться каждые 6-9 ме- Вес кг 1,6 сяцев, а...
 • Page 35: Декларация Соответствия Ес

  РУССКИЙ ЯЗЫК Декларация соответствия ЕС PAD1200 - H1 Black & Decker заявляет, что данный прибор разработан в полном соответствии со стан- дартами: 2006/95/EC, EN 60335 Уровень звукового давления в соответствии с EN 60704-1: = 66 дБ(А) Нижеподписавшееся лицо отвечает за соот- ветствие...
 • Page 36 7.5. Black & Decker, www.2helpU.com 8.1. 8.2. Сетификат Nº: RU C-DE.ME77.B01732 8.3. PAD1200 8.4. Действителем до: 13 ноября 2018 г. Выдан: ООО “Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции”. Адрес: 141400, РФ, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, тел: 8(495)7812587, e-mail: oc.elmash@gmail.com...
 • Page 37 УКРАЇНСЬКА Область застосування Перевірка та ремонт ♦ Перед використанням необхідно перевірити Ваш автомобільний пилосос виробництва пристрій на наявність пошкоджених або компанії Black & Decker Dustbuster розробле- ® дефектних деталей. Перевірте пристрій на ний для легкого сухого прибирання. Пристрій наявність пошкоджених деталей, пошкодже- живиться...
 • Page 38 УКРАЇНСЬКА ♦ Поверніть стопорне кільце (3) проти годин- Попередження! Більш тривале використання никової стрілки, щоб відпустити тримач. призведе до розрядження акумулятора. Не за- ♦ Від’єднайте шланг (4) від ручки (2). пускайте двигун автомобіля при використанні ♦ Встановіть насадку безпосередньо на ман- пилососа, тому...
 • Page 39 Заява про відповідність ЄС як описано вище. Заміна фільтрів Необхідно замінювати фільтри кожні 6 - 9 місяців PAD1200 - H1 або за наявності ознак зношеності або пошко- Компанія Black & Decker заявляє, що ці джень. Змінні фільтри можна придбати у дилера...
 • Page 40 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 41: Kullanım Amacı

  TÜRKÇE Kullanım amacı ♦ Hasarlı veya arızalı parçaların onarım ve değiş- tirme işlemlerini yetkili serviste yaptırın. Black & Decker Dustbuster şarjlı araç süpürgeniz ® ♦ Kablo görüp görmediğini düzenli aralıklarla hafi f ve kuru temizlikte kullanılmak üzere tasarlan- kontrol edin. mıştır.
 • Page 42: Temizlik Ve Bakım

  TÜRKÇE Kullanım Emiş gücünün en iyi duruma getirilmesi (Şe- kil G) 12 Vdc aksesuar fi şi kullanılarak bir güç kayna- Emiş gücünü en iyi durumda tutmak için, fi ltrelerin ğına bağlanması (Şekiller C ve D) kullanım sırasında düzenli aralıklarla temizlenmesi Not: Fişin ucu artı...
 • Page 43 ♦ İhtiyaç olursa, fi ltreyi ılık sabunlu su ile yıkayın. ♦ Filtrelerin kuruduğundan emin olun. PAD1200 - H1 ♦ İnce partikül fi ltresini (17) cihaza takın. Black & Decker, bu ürünün aşağıda belirtilen ♦ Ön fi ltreyi (16) yukarıda açıklandığı şekilde takın.
 • Page 44 TÜRKÇE Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır. Türkiye Distribütörü KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul Tel: (0212) 533 52 55 (Pbx) Faks: (0212) 533 10 05 E-posta: info@kalemakina.com zst00259777 - 27-01-2015...
 • Page 45 TÜRKÇE Şehir Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Bobinaj Kızılay Cad. 9 Sok. No: 9/D 0322 351 80 46 Afyon Emek Motor Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15 0272 212 11 14 Ağr Tamgüç Bobinaj Kağızman Cad. No: 42 0472 215 70 41 Amasya Akotek Ticaret...
 • Page 46 MAGYAR BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni. ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK Nem számít bele a jótállási id be a kijavítási id nek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black &...
 • Page 47 MAGYAR Keresked által a vásárlással egyidej leg kitöltend Keresked által kitöltend kicserélés esetén Keresked neve és címe: A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta........................A kicserélés id pontja: A fogyasztási cikk megnevezése: ..................................P.H. aláírás Típusa: ...................... A hibátlan terméket átvettem.
 • Page 48 MAGYAR Stanley Black & Decker Hungary Kft Tel. Fax. Iroda 1016 Bp. Mészáros u 58/b. 214-05-61 214-69-35 Központi Márkaszerviz Elérhet ség Tel/fax service@rotelkft.hu ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17. 403-22-60, 404-00-14, www.rotelkft.hu 403-65-33 Garancián túli javító ill. garanciális átvev helyek Város Szervizállomás Cím...
 • Page 49 ZÁRU NÍ LIST KARTA GWARANCYJNA JÓTÁLLÁSI JEGY ZÁRU NÝ LIST m síc miesi ce hónap mesiacov Razítko prodejny Výrobní kód Datum prodeje Podpis Pecsét helye Gyári szám A vásárlás napja Aláírás Stempel Numer seryjny Data sprzeda y Podpis Pe iatka predajne íslo série Dátum predaja Podpis...
 • Page 50 Adresy servisu Band Servis Black & Decker Központi Band Servis K Pasekám 4440 Garanciális-és Márkaszerviz Klášterského 2 CZ-76001 Zlín 1163 Budapest CZ-140 00 Praha 4 Tel.: 00420 577 008 550,1 (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 00420 244 403 247 Fax: 00420 577 008 559 Tel.: 403-2260 Fax: 00420 241 770 167 http://www.bandservis.cz...
 • Page 52 90622605-REV0 www.blackanddecker.eu 03/2015...