Download  Print this page

LG -B200E Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.
Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne
číslo správne.
Uživatelská příručka
Návod na používanie
Quick start guide
LG-B200E
MFL69101801 (1.0)
Č E S K Y
SLOVENSKY
E N G L I S H
www.lg.com

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for LG LG-B200E

  Summary of Contents for LG LG-B200E

 • Page 1 Č E S K Y Všeobecné dotazy SLOVENSKY <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 E N G L I S H * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky Uživatelská příručka <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>...
 • Page 3 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. • Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
 • Page 4: Table Of Contents

  Obsah Návod pro bezpečné a efektivní použití....4 Přidání nového kontaktu........26 Informace o telefonu ..........16 Posílání zpráv ............27 Přehled telefonu ............16 Odeslání zprávy ............27 Zadávání textu ............27 Instalace karet SIM a dobíjení baterie ....19 Režim T9 ..............27 Instalace karet SIM ..........19 Režim Abc.............28 Zapínání...
 • Page 5 Používání kalkulačky ..........31 Nastavení budíku ..........31 Použití baterky ............31 Kalendář ..............32 Profily ..............33 Nastavení ..............34 Telefon ..............34 Hovor ..............34 Síť ................35 Zabezpečení ............36 Příslušenství ............37 Řešení problémů ...........38...
 • Page 6: Návod Pro Bezpečné A Efektivní Použití

  Návod pro bezpečné a efektivní použití Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení organizacemi na základě pravidelného a důkladného může být nebezpečné nebo nezákonné. vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti Vystavení energii rádiové všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Norma pro vystavení...
 • Page 7 výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se osoby neionizujícímu záření. nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE.
 • Page 8 Mohlo by dojít k zasažení elektrickým • Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí proudem nebo k vážnému poškození telefonu. společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, • Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu,...
 • Page 9 protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí Nedotýkejte se zbytečně antény. vzniku požáru. • Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, • K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo opravit.
 • Page 10 Návod pro bezpečné a efektivní použití • Tekutina v navlhlém telefonu změní barvu štítku • Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v atd. důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka. • Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 ºC a 40 ºC.
 • Page 11 Nemocnice • Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve vybavení. zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje • Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit něj žádné...
 • Page 12 Návod pro bezpečné a efektivní použití Zabraňte poškození sluchu Skleněné části Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Abyste zamezili možnému poškození Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému zvuk dlouhou dobu.
 • Page 13 Prostředí s nebezpečím výbuchu Děti • Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv. Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při • Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií. uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí. • Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní...
 • Page 14 Návod pro bezpečné a efektivní použití • Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. • V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly nebezpečí výbuchu. životnost baterie. • Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů...
 • Page 15 LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, že produkt LG-B200E odpovídá základním navštivte webový server http://opensource.lge.com. požadavkům a dalším relevantním ustanovením Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny směrnice 1999/5/EC.
 • Page 16 Ohledně shody tohoto produktu s požadavky jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít kontaktujte kancelář: ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem LG Electronics Inc. k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné EU Representative, Krijgsman 1, rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být 1186 DM Amstelveen, The Netherlands provedeny i na přání...
 • Page 17 Likvidace starých zařízení 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou. 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví. 3 Bližší...
 • Page 18: Informace O Telefonu

  Informace o telefonu Přehled telefonu Sluchátko Displej Tlačítko Odeslat Umožňuje vytáčet telefonní čísla a přijímat příchozí hovory. Kontextová tlačítka Každé z těchto tlačítek provádí funkci uvedenou textem na displeji přímo nad ním. Navigační tlačítka Poskytují rychlý přístup k funkcím telefonu. (nahoru): Dlouhý stisk tlačítka nahoru: Baterka. Krátký...
 • Page 19 Tlačítko Konec/Napájení • Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. • Při používání nabídky přejde zpět na domovskou obrazovku. • Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete telefon. Alfanumerická tlačítka Ve většině případů se alfanumerická tlačítka používají k zadávání čísel nebo znaků. POZNÁMKA: Při používání telefonu se rozsvěcí pouze alfanumerická tlačítka.
 • Page 20 Informace o telefonu Zadní kryt Baterka Konektor sluchátek Port pro nabíjení Sloty karet SIM Napájí pouze nabíječku. Baterie...
 • Page 21: Instalace Karet Sim A Dobíjení Baterie

  Instalace karet SIM a dobíjení baterie Instalace karet SIM Obrázky 1 Otevřete zadní kryt. Po přihlášení k mobilní síti obdržíte kartu SIM s načtenými podrobnými údaji týkajícími se přihlášení, jako jsou kód PIN, veškeré dostupné volitelné služby a mnoho dalších informací. Důležité! •...
 • Page 22 Instalace karet SIM a dobíjení baterie 2 Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými 3 Vložte baterii. kontakty směřuje dolů.
 • Page 23 Nabíjení telefonu 4 Zavřete zadní kryt. • Zasuňte jeden konec napájecího kabelu do telefonu a nabíječku zapojte do elektrické zásuvky. • Chcete-li maximalizovat životnost baterie, před prvním použitím se ujistěte, že je baterie zcela nabita.
 • Page 24: Zapínání A Vypínání Telefonu

  Instalace karet SIM a dobíjení baterie UPOZORNĚNÍ Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud používáte neschválené nabíječky a kabely, může dojít k pomalému nabíjení baterie nebo k zobrazení překryvného okna týkajícího se pomalého nabíjení. Nebo mohou neschválené nabíječky nebo kabely způsobit explozi baterie či poškození...
 • Page 25: Hovory

  Hovory Uskutečnění hovoru 2 Pomocí klávesnice zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete volat, a projděte nabídku kontaktů. 1 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Chcete-li smazat 3 Stisknutím klávesy zahájíte hovor. číslici, stiskněte klávesu Vymazat. 2 Stisknutím tlačítka zahájíte hovor. TIP! 3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko Kontakty můžete procházet pomocí...
 • Page 26: Používání Reproduktoru

  Hovory Používání reproduktoru Tato funkce je užitečná, pokud například zapomenete změnit profil na Tichý během schůzky. Během hovoru můžete stisknutím tlačítka RSK (H-Free) Příchozí hovor odmítnete stisknutím tlačítka nebo aktivovat reproduktor a přístroj pak používat v režimu výběrem možnosti Tichý a pak Odmítnout. hands-free.
 • Page 27 • Odchozí hovory – funkce umožňuje zobrazit posledních 40 odchozích hovorů (uskutečněných nebo neuskutečněných). • Přijaté – funkce umožňuje zobrazit posledních 40 příchozích hovorů. • Smazat záznamy hovorů – funkce umožňuje smazat jednotlivé záznamy hovorů. • Trvání hovoru – funkce umožňuje zobrazit trvání posledního hovoru a odchozích a příchozích hovorů.
 • Page 28: Kontakty

  Kontakty Hledání kontaktu 1 Na domovské obrazovce vyberte položku Kontakty. 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. 3 Kontakty můžete procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru/dolů. Přidání nového kontaktu 1 Na domovské obrazovce vyberte položku Kontakty. 2 Vyberte místo, kam se má kontakt uložit. 3 Poté...
 • Page 29: Posílání Zpráv

  Posílání zpráv Odeslání zprávy zadávání čísel 123. Ke změně režimu slouží tlačítko 1 Stiskněte možnost Menu, vyberte položku Zprávy a možnost Psát zprávu. POZNÁMKA: Některá pole umožňují pouze 2 Otevře se editor nové zprávy. jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo 3 Zadejte zprávu pomocí...
 • Page 30: Režim Abc

  Posílání zpráv Režim Abc Použití režimu T9 1 V režimu vložení prediktivního textu T9 začněte Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem zadávat slovo stisknutím tlačítek až tlačítek označených vyžadovaným písmenem jednou, Stiskněte jedno tlačítko pro každé písmeno. dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud není požadované písmeno zobrazeno.
 • Page 31: Změna Jazyka

  Změna jazyka K odeslání – toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány. Existují dva způsoby, jak lze z obrazovky pro psaní změnit Odeslané – textová zpráva je po odeslání uložena do jazyk, kterým budete psát. Můžete stisknout položku složky Odeslané. Volby, přejít k položce Jazyk písma a poté nastavit Nastavení...
 • Page 32: Fm Rádio

  FM rádio Poslech rádia Telefon je vybaven funkcí FM rádia, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách. 1 Stiskněte možnost Menu a vyberte položku FM rádio. POZNÁMKA: Chcete-li poslouchat rádio a zajistit 2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete trvalý...
 • Page 33: Organizér

  Organizér Používání kalkulačky Kalkulačka poskytuje základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Nastavení budíku Můžete nastavit až pět různých časů buzení. Použití baterky Baterku zapnete/vypnete přímo dlouhým stisknutím navigačního tlačítka nahoru na nečinné obrazovce.
 • Page 34: Kalendář

  Kalendář Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Na aktuálním datu se nachází čtvercový kurzor. Kurzor můžete přesunout na jiné datum pomocí navigačních tlačítek.
 • Page 35: Profily

  Profily Profil telefonu můžete upravit a přizpůsobit různým událostem nebo prostředím. • Obecný – hlasitost vyzvánění a tónu tlačítek je nastavena na normální hodnotu. • Tichý – vyzvánění je vypnuté a je aktivován Tichý režim. • Schůzka – vyzvánění je vypnuté a jsou aktivovány vibrace.
 • Page 36: Nastavení

  Nastavení Telefon přijaty automaticky. Režim SOS ukončíte na nečinné obrazovce stiskem tlačítka pro ukončení hovoru a Vychutnejte si svobodu, kterou máte při přizpůsobení výběrem možnosti Ano. činnosti telefonu vašemu vlastnímu stylu. • Displej – můžete upravit nastavení displeje telefonu. • Datum a čas – můžete nastavit funkce související •...
 • Page 37: Síť

  přesměrovávání hovorů. způsoby. • Blokování hovoru – zvolte heslo blokování všech Falešný hovor – tato užitečná funkce umožňuje odchozích hovorů, mezinárodních odchozích hovorů, zdvořile se vyhnout nepříjemné situaci. Můžete mezinárodních odchozích hovorů kromě domácí země, zavolat sami sobě tak, že nastavíte čas v nabídce všech příchozích hovorů...
 • Page 38: Zabezpečení

  Nastavení Zabezpečení telefonním čísle osoby používající tento telefon. • Automatický zámek klávesnice – umožňuje V této naidce můžete nastavit zabezpečení telefonu. automaticky uzamknout klávesnici na obrazovce • Zabezpečení SIM – aktivuje/deaktivuje požadavek pohotovostního režimu. kódu PIN karty SIM při zapnutí telefonu. • Zabezpečení telefonu – můžete měnit heslo nebo nastavit zámek telefonu na možnost vypnuto/zapnuto.
 • Page 39: Příslušenství

  Příslušenství K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci. Cestovní adaptér Baterie Uživatelská příručka...
 • Page 40: Řešení Problémů

  Řešení problémů V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami. Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení V telefonu není karta Chyba karty SIM, nebo je vložena Zkontrolujte, zda jste správně...
 • Page 41 Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Signál je slabý, nebo se Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte nacházíte mimo oblast mapu pokrytí síťového operátora. pokrytou sítí operátora. Žádné síťové připojení/ Ztráta Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. sítě...
 • Page 42 Řešení problémů Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné Kódy se potvrdit nový kód jeho V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele opakovaným zadáním. neshodují služeb. Zadané kódy se neshodují.
 • Page 43 Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Chyba vytáčení Nová síť není povolena. Byla vložena nová Volání není Zkontrolujte nová omezení. karta SIM. dostupné Byl dosažen limit Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí předplaceného volání. kódu PIN2. Klávesa Zap./Vyp. byla Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně...
 • Page 44 Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě. vysoká nebo nízká. Problém s kontakty Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu. Chyba nabíjení Žádné napětí Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky. Vadná nabíječka Vyměňte nabíječku. Špatná nabíječka Používejte pouze originální příslušenství LG.
 • Page 45 Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se Žádný zvuk Režim vibrací nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
 • Page 47 Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. • Autorské práva ©2014 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky...
 • Page 48 Obsah Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....4 Pridanie nového kontaktu ........27 Zoznámte sa so svojím telefónom .......17 Správy ..............28 Prehľad telefónu ...........17 Odoslanie správy ..........28 Zadávanie textu ............28 Inštalácia kariet SIM a nabíjanie batérie .....20 Režim T9 ..............28 Inštalácia kariet SIM..........20 Režim Abc.............29 Zapnutie a vypnutie telefónu .........23 Režim 123 ............29 Hovory ..............24...
 • Page 49 Používanie kalkulačky ..........32 Nastavenie budíka ..........32 Používanie baterky na svietenie ......32 Kalendár ..............33 Profily ..............34 Nastavenia ............35 Telefón ..............35 Hovor ..............35 Sieť ...............36 Bezpečnosť ............37 Príslušenstvo ............38 Riešenie problémov ..........39...
 • Page 50: Pokyny Na Bezpečné A Účinné Používanie

  Pokyny na bezpečné a účinné používanie Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné. dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie. Vystavenie účinkom Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá...
 • Page 51 dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť zariadenia. prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti.
 • Page 52 • Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete. spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že Starostlivosť o telefón a jeho spĺňajú...
 • Page 53 • Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými • Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom môže dôjsť k poškodeniu telefónu. alebo vážnemu poškodeniu telefónu. • Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti. • Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože •...
 • Page 54 Pokyny na bezpečné a účinné používanie • Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a Poraďte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky. sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako •...
 • Page 55 Bezpečnosť na ceste rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných a telefón nenosiť v náprsnom vrecku. telefónov v krajine, kde šoférujete. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového •...
 • Page 56 Pokyny na bezpečné a účinné používanie • Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať • Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca vedľa vás ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.
 • Page 57 V lietadle kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle. Výbušné prostredie • Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. vypnite. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo •...
 • Page 58 • V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí mohol znížiť jej výkon. nebezpečenstvo výbuchu. • Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky • Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s batérie.
 • Page 59 • Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku VYHLÁSENIE O ZHODE z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že spotrebe energie nabíjačkou. zariadenie LG-B200E spĺňa základné požiadavky • Skutočná životnosť batérie bude závisieť od a iné...
 • Page 60 Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@ lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné...
 • Page 61 „Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí...
 • Page 62 Likvidácia starého prístroja 1 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy. 2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné...
 • Page 63: Zoznámte Sa So Svojím Telefónom

  Zoznámte sa so svojím telefónom Prehľad telefónu Slúchadlo Obrazovka displeja Tlačidlo Odoslať Umožňuje vytáčať telefónne čísla a prijímať prichádzajúce hovory. Kontextové tlačidlá Týmito tlačidlami sa ovládajú funkcie vypísané na displeji priamo nad nimi. Navigačné tlačidlá Používajú sa na rýchly prístup k funkciám telefónu. (nahor): Dlhé...
 • Page 64 Zoznámte sa so svojím telefónom Tlačidlo Koniec/Zapnúť • Ukončuje alebo odmieta hovor. • Pri používaní ponuky prejde späť na základnú obrazovku. • Dlhým stlačením telefón zapnete/vypnete. Alfanumerické tlačidlá Numerické tlačidlá sa väčšinou používajú na zadávanie čísel alebo znakov. POZNÁMKA: Pri používaní telefónu svietia len alfanumerické tlačidlá.
 • Page 65 Zadný kryt Baterka na svietenie Konektor na slúchadlá Port na nabíjačku Zásuvky na Umožňuje výlučne napájanie nabíjačkou. karty SIM Batéria...
 • Page 66: Inštalácia Kariet Sim A Nabíjanie Batérie

  Inštalácia kariet SIM a nabíjanie batérie Inštalácia kariet SIM Ilustrácie 1 Otvorte zadný kryt. Keď sa stanete klientom určitej mobilnej siete, bude vám poskytnutá karta SIM, na ktorej budú nahraté vaše prihlasovacie údaje, ako je kód PIN, prípadné voliteľné služby a mnoho ďalších údajov. Dôležité! •...
 • Page 67 2 Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi 3 Vložte batériu. smerovala nadol.
 • Page 68 Inštalácia kariet SIM a nabíjanie batérie Nabíjanie telefónu 4 Zatvorte zadný kryt. • Jeden koniec kábla nabíjačky zapojte do telefónu a druhý koniec do elektrickej zásuvky. • Ak chcete dosiahnuť maximálnu životnosť batérie, pred prvým použitím skontrolujte, či je batéria úplne nabitá.
 • Page 69: Zapnutie A Vypnutie Telefónu

  VAROVANIE Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Používanie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže viesť k pomalému nabíjaniu batérie alebo k zobrazeniu hlásenia o pomalom nabíjaní. Používanie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže viesť k výbuchu batérie alebo poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.
 • Page 70: Hovory

  Hovory Uskutočnenie hovoru Uskutočnenie hovoru z kontaktov 1 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete 1 Na základnej obrazovke vyberte položku Kontakty. odstrániť číslicu, stlačte možnosť Vymazať. 2 Pomocou tlačidiel klávesnice zadajte prvé písmeno 2 Stlačením tlačidla uskutočníte hovor. kontaktu, ktorému chcete zavolať, a vyhľadajte ho medzi kontaktmi.
 • Page 71: Používanie Reproduktoru Telefónu

  Používanie reproduktoru telefónu Kým telefón vyzváňa, stlačením tlačidla Tichý stlmíte zvonenie. Počas hovoru môžete aktivovať reproduktor stlačením Toto riešenie oceníte napríklad v prípade, že ste si pred tlačidla RSK (H-Free) a telefón tak môžete používať aj stretnutím zabudli prepnúť profil na možnosť Tichý. v režime handsfree.
 • Page 72 Hovory podľa času. • Zmeškané hovory – táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 40 neprijatých hovorov. • Volané čísla – táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 40 odchádzajúcich hovorov (volané čísla alebo pokusy o hovory). • Prijaté hovory – táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 40 prichádzajúcich hovorov.
 • Page 73: Kontakty

  Kontakty Vyhľadávanie kontaktu 1 Na základnej obrazovke vyberte položku Kontakty. 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. 3 Stlačením navigačného tlačidla nahor/nadol prechádzajte kontaktmi. Pridanie nového kontaktu 1 Na základnej obrazovke vyberte položku Kontakty. 2 Vyberte úložný priestor, kam sa má kontakt uložiť. 3 Potom zadajte meno, číslo a ďalšie informácie o novom kontakte, vyberte položku Možnosti a potom možnosť...
 • Page 74: Správy

  Správy Odoslanie správy nasledujúce metódy zadávania textu: Režim T9, Režim Abc a Režim 123. 1 Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte položku Správy Režim zmeníte stlačením tlačidla a možnosť Napísať správu. 2 Otvorí sa editor novej správy. POZNÁMKA: V niektorých poliach je povolený len 3 Zadajte správu pomocou prediktívneho režimu jeden režim vkladania textu (napr.
 • Page 75: Režim Abc

  Režim Abc Používanie režimu T9 1 Keď sa nachádzate v režime zadávania prediktívneho Tento režim umožňuje zadávanie písmen stlačením textu T9, slovo začnite zadávať stlačením tlačidiel tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, až . Stlačte jedno tlačidlo pre každé tri alebo štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí. písmeno.
 • Page 76: Zmena Jazyka

  Správy Zmena jazyka Schránka odoslaných správ – ide o dočasný priečinok na ukladanie odosielaných správ. Na prepnutie jazyka písania na obrazovke na zadávanie Odoslané správy – Po odoslaní správy sa textová správa textu existujú dva spôsoby. Môžete stlačiť položku uloží do priečinka Odoslané. Možnosti, prejsť...
 • Page 77: Fm Rádio

  FM rádio Počúvanie rádia Telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek 1 Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte možnosť Rádio na cestách. 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať. POZNÁMKA: Zapojte slúchadlá do konektora na telefóne, aby ste mohli počúvať...
 • Page 78: Organizátor

  Organizátor Používanie kalkulačky Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie, odpočítanie, násobenie a delenie. Nastavenie budíka Môžete nastaviť až päť budíkov, ktoré sa spustia v stanovených časoch. Používanie baterky na svietenie Baterku môžete zapínať/vypínať priamo dlhým stlačením navigačného tlačidla nahor pri nečinnej obrazovke.
 • Page 79: Kalendár

  Kalendár Po vstupe do tejto ponuky sa zobrazí kalendár. Na aktuálnom dátume sa nachádza štvorcový kurzor. Kurzor môžete premiestniť na iný dátum pomocou navigačných tlačidiel.
 • Page 80: Profily

  Profily Môžete upraviť a prispôsobiť profil telefónu pre rôzne udalosti alebo prostredia. • Všeobecné – hlasitosť vyzváňania a hlasitosť tónu tlačidiel sú nastavené na normálnu úroveň. • Tichý – vyzváňanie je vypnuté a je aktivovaný tichý režim. • Stretnutie – vyzváňanie je vypnuté a je aktivované vibrovanie.
 • Page 81: Nastavenia

  Nastavenia Telefón aktivovaný, prichádzajúce hovory budú automaticky prijaté. Ak chcete skončiť režim SOS, pri nečinnej Vychutnajte si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu, aby obrazovke stlačte tlačidlo Koniec a vyberte možnosť fungoval presne podľa vášho štýlu. Áno. • Dátum a čas – môžete nastaviť funkcie týkajúce sa •...
 • Page 82: Sieť

  Nastavenia čakajúci hovor. Režim odpovedania – zmenou nastavení v telefóne môžete zmeniť spôsob, akým telefón prijíma hovory. • Presmerovanie hovoru – vyberte spôsoby Falošný hovor – praktická funkcia, vďaka ktorej sa presmerovania hovorov. môžete taktne vyhnúť nepríjemným situáciám. Môžete • Blokovanie hovorov – vyberte blokovacie heslo zavolať...
 • Page 83: Bezpečnosť

  Bezpečnosť ATMT bude obsahovať informácie o IMEI ukradnutého telefónu a telefónne číslo osoby, ktorá telefón používa. Táto ponuka vám umožňuje nastaviť zabezpečenie • Automatický zámok klávesnice telefónu – telefónu. automatické uzamknutie klávesnice pri obrazovke • Zabezpečenie karty SIM – povoľte/zakážte ochranu pohotovostného režimu. kódom PIN karty SIM, keď...
 • Page 84: Príslušenstvo

  Príslušenstvo K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si môžete vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb. Cestovný adaptér Batéria Návod na používanie...
 • Page 85: Riešenie Problémov

  Riešenie problémov Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami. Správa Možné príčiny Možné riešenia V telefóne nie je SIM Chyba karty karta alebo je nesprávne Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
 • Page 86 Riešenie problémov Správa Možné príčiny Možné riešenia Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho Kódy sa opätovným zadaním. Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb. nezhodujú Dva zadané kódy nesúhlasia.
 • Page 87 Správa Možné príčiny Možné riešenia Chyba vytáčania Nová sieť bez oprávnenia na prístup. Hovory nie sú k Vložená nová karta SIM. Skontrolujte nové obmedzenia. dispozícii Dosiahnutý predplatený Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit limit poplatkov. pomocou kódu PIN 2. Tlačidlo Zap./Vyp.
 • Page 88 Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote. vysoká alebo nízka. Problém s kontaktmi Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu. Chyba nabíjania Žiadne napätie Nabíjačku zapojte do inej zásuvky. Chybná nabíjačka Vymeňte nabíjačku. Nesprávna nabíjačka Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
 • Page 89 Správa Možné príčiny Možné riešenia Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, Žiaden zvuk Vibračný režim či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
 • Page 91 ENGLISH Quick start guide LG-B200E To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.
 • Page 92 Overview Soft keys: Each of these Earpiece keys performs the functions Display screen indicated by the text on End/Power key: the display immediately Torch • Ends or rejects a call. above them. • Returns to the home screen Earphone Jack Navigation keys: Use for quick when you use the menu.
 • Page 93 Setup Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery. Installing the SIM card and battery 1. Open back cover. 2. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. 3. Insert your battery. 4.
 • Page 94 • To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time. WARNING! Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging.
 • Page 95 Guidelines for safe and efficient use Please read these simple guidelines. Not following guidelines include a substantial safety margin these guidelines may be dangerous or illegal. designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health. Exposure to radio frequency energy The exposure standard for mobile devices employs THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL a unit of measurement known as the Specific...
 • Page 96 Guidelines for safe and efficient use general, the closer you are to a base station, the 1.5 cm away from your body. In order to transmit lower the power output of the device. data files or messages, this device requires a quality connection to the network.
 • Page 97 • Do not disassemble this unit. Take it to a required to by special regulations. For example, qualified service technician when repair work is do not use your phone in hospitals as it may required. affect sensitive medical equipment. • Repairs under warranty, at LG’s discretion, may...
 • Page 98 Guidelines for safe and efficient use • Do not handle the phone with wet hands while it • Do not keep the phone next to credit cards or is being charged. It may cause an electric shock transport tickets; it can affect the information on and can seriously damage your phone.
 • Page 99 Efficient phone operation of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when Electronics devices handling your phone during or immediately after All mobile phones may receive interference, which operation. could affect performance. • If your phone gets wet, immediately unplug it to •...
 • Page 100 Guidelines for safe and efficient use Pacemakers Road safety Pacemaker manufacturers recommend that a Check the laws and regulations on the use of minimum separation of 15 cm be maintained mobile phones in the area when you drive. between a mobile phone and a pacemaker to •...
 • Page 101 • If you are listening to music while out and about, • When using headphones, turn the volume down please ensure that the volume is at a reasonable if you cannot hear the people speaking near you, level so that you are aware of your surroundings. or if the person sitting next to you can hear what This is of particular importance when near roads.
 • Page 102 Guidelines for safe and efficient use Blasting area • Do not use it on the ground without permission from the crew. Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations Children or rules. Keep the phone in a safe place out of the reach of Potentially explosive atmospheres small children.
 • Page 103 • Do not leave the battery in hot or cold places, as compromise the battery’s performance. this may deteriorate battery performance. • Use only LG batteries and chargers. LG chargers • There is risk of explosion if the battery is are designed to maximise the battery life.
 • Page 104 Hereby, LG Electronics declares that this copyright notices are available for download. LG-B200E product is in compliance with the LG Electronics will also provide open source essential requirements and other relevant code to you on CD-ROM for a charge covering provisions of Directive 1999/5/EC.
 • Page 105 All information in this document is subject to change without notice. • Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty. • Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
 • Page 106 Disposal of your old appliance Disposal of waste batteries/accumulators 1 All electrical and electronic products should 1 This symbol may be combined with chemical be disposed of separately from the municipal symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or waste stream via designated collection lead (Pb) if the battery contains more than facilities appointed by the government or the 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or...