Download Print this page

LG LPC53 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

LPC53_ENG-XO ARUSLLK_RUS
êìëëäàâ
Õ‡Á‡Œ ڥΥ
O'ZBEK
LPC53 (LPC53-X0)
ìäêÄ∫çëúäÄ
ë ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ ‡ - 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl Ô ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡ ‡ ÔÓÚ Â·ËÚÂβ.
The working life of this product is 7 years since the date of purchase
ENGLISH
ßÌÚ ÌÂÚ ‡‰ ÂÒ‡: http://ua.lge.com
ßÌÙÓ Ï‡ˆ¥È̇ ÒÎÛÊ·‡ LG: (380-44) 490-7777
ÅÂÁÍÓ¯Úӂ̇ ¥ÌÙÓ Ï‡ˆ¥È̇ Υ̥fl: 8-800-303-0000
àÌÚ ÌÂÚ ‡‰ ÂÒ; http://ua.lge.com
àÌÙÓ Ï‡ˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG; (380-44) 490-7777,
8-800-303-0000
Internet address ; http://ua.lge.com
Customer Information Center LG ; (380-44) 490-7777,
.
8-800-303-0000

Advertisement

loading

  Also See for LG LPC53

LG LPC53 Manual
LG LPC53 Manual 32 pages

  Related Manuals for LG LPC53

  Summary of Contents for LG LPC53

 • Page 1 ßÌÚ ÌÂÚ ‡‰ ÂÒ‡: http://ua.lge.com ßÌÙÓ Ï‡ˆ¥È̇ ÒÎÛÊ·‡ LG: (380-44) 490-7777 ÅÂÁÍÓ¯Úӂ̇ ¥ÌÙÓ Ï‡ˆ¥È̇ Υ̥fl: 8-800-303-0000 àÌÚ ÌÂÚ ‡‰ ÂÒ; http://ua.lge.com àÌÙÓ Ï‡ˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG; (380-44) 490-7777, 8-800-303-0000 Internet address ; http://ua.lge.com Customer Information Center LG ; (380-44) 490-7777, 8-800-303-0000...
 • Page 2 å ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË éÒÚÓ ÓÊÌÓ: ìÒÚ ÓÈÒÚ‚Ó Ì ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ‰‚ „‡Ú¸Òfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚ (‚ ÙÓ Ï ͇ÔÂθ éÒÚÓ ÓÊÌÓ ËÎË · ˚Á„, Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl Ú‡ÍÊ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ̇ ÛÒÚ ÓÈÒÚ‚Ó Ô Â‰ÏÂÚÓ‚, ̇ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ‚Ó‰ÓÈ, Ì‡Ô ËÏ , ‚‡Á. éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Û‰‡ ‡ ëӷ≇ÈÚÂ...
 • Page 3 êìëëäàâ ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË äÄëëÖíçéÉé åÄÉçàíéîéçÄ èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË ÔÓÏÓ˘¸˛ USB ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÂÂÌÓÒÌÓ„Ó ÔÎÂÂ‡ – èËÒÓ‰ËÌËÚ ͇·Âθ Í Á‡‰ÌÂÈ ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 8 ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 6 ˜‡ÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 8 ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ̇ۯÌËÍÓ‚ á‡ÔËÒ¸ ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 9 éÉãÄÇãÖçàÖ...
 • Page 4 àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ·‡Ú‡² ‚ ÔÛÎ¸Ú 1. ç‡ÊÏËÚ ̇ Á‡˘ÂÎÍË Ì‡ Í˚¯Í ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÍÓÈÚ ÂÂ. èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ + (ÔβÒ) Ë – (ÏËÌÛÒ) ̇ ·‡Ú‡ 2. ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯ÂÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ “C” (R14) (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË (‡ÁÏÂ...
 • Page 5 èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl ç‡ÒÚ ÓÈ͇ ͇˜ÂÒÚ‚‡ Á‚Û͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚· ‡Ú¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÓÚÓ· ‡ÊÂÌËfl Á‚Û͇. VSM (Virtual Sound Matrix) ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÒÓı ‡ÌËÚ ÂÊËÏ ÔÛÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËfl Ë Û‰Â Ê‡ÌËfl ̇ ÌÂÍÓÚÓ Ó ‚ ÂÏfl. Ç ÂÏÂÌÌÓ Ô ËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‚ÛÍ ÑÎfl...
 • Page 6 è ÓÒÎۯ˂‡ÌË ͇ÒÒÂÚ è ÓÒÎۯ˂‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ ç‡ ÔÎÂÂ Â ç‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ç‡ ˝ÚÓÏ ÔΠ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚ÂÒÚË ‡Û‰ËÓ CD Ë MP3/WMA CD. ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl 1. Ç˚·Â ËÚ ÙÛÌÍˆË˛ TAPE (͇ÒÒÂÚ‡) FUNCTION FUNCTION ç‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ç‡ ÔΠ ÛÔ...
 • Page 7 è ÓÒÎۯ˂‡ÌË ‡‰ËÓ ç‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ç‡ ÔΠ ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl 1. Ç˚· ‡Ú¸ FM ËÎË AM: FUNCTION FUNCTION 2. Ç˚· ‡Ú¸ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛: TUN.- / TUN.+ TUNING (-)/ TUNING (+) 3. «ëÓı ‡ÌËÚ¸» ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛: ç‡ ç‡ÊÏËÚÂ Ë ç‡ÊÏËÚÂ Ë ‰ËÒÔΠÓÚÓ· ‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓÏ , ÔÓ‰ Û‰Â...
 • Page 8 èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ USB ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÎÂÂ‡ ç‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ç‡ ÔÎÂÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùÚÓÚ ÔÎÂÂ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÛÁ˚ÍË Ò 1. èÓ‰Íβ˜ËÚ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÎÂÂ Í ÒËÒÚÂÏÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ USB ͇·ÂÎfl ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÎÂÂÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚. (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ì ‚ıÓ‰ËÚ). ç‡...
 • Page 9 á‡ÔËÒ¸ á‡ÔËÒ¸ ̇ USB ËÎË ä‡ÒÒÂÚÛ. çÂÒ‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ÍÓÔËÈ Ï‡ÚÂË·, èËÒÓ‰ËÌËÚ USB Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ËÎË ‚ÒÚ‡‚¸Ú ˜ËÒÚÛ˛ ͇ÒÒÂÚÛ ‚ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl, ‚Íβ˜‡fl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂ‰ Á‡ÔËÒ¸˛. ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ù‡ÈÎ˚, Á‡ÔËÒË ‡‰ËÓÔÂ‰‡˜ Ë Á‚Û͇ ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ̇Û¯ÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÒÍËı Ô‡‚ Ë ÔÓ‰Ô‡‰‡ÂÚ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ç‡...
 • Page 10 ÔΠ‡ÏË LG. ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‰Îfl Ò ‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl ·Û‰ËθÌË͇, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER. ä ÓÏ è Ë ‚˚·Ó  هÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Live ‚˚ Ì ÒÏÓÊÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÂÈ Ì‡ ÔΠ‡ı LG. ÚÓ„Ó, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ËÎË ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ·Û‰ËθÌËÍ, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ (î‡ÈÎÓ‚‡fl ÒËÒÚÂχ Mastered/Live: ëËÒÚÂχ ÙÓ Ï‡ÚË Ó‚‡ÌËfl ‰ËÒ͇ ‰Îfl Windows Vista) TIMER.
 • Page 11 èÓËÒÍ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË åÂ˚ ëËÏÔÚÓÏ è˘Ë̇ éÒÌÓ‚Ì˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË èÓÚ·ÎflÂÏÓe ÌaÔpflÊÂÌËe ëÏ. ˝ÚËÍÂÚÍÛ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÔË·Ó‡. èËÚ‡ÌË èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ëÏ. ˝ÚËÍÂÚÍÛ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÔË·Ó‡. òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl Ì ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í èÓ‰Íβ˜ËÚ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl Í çÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl. å‡ÒÒ‡ ÌÂÚÚÓ 2,61 Í„...
 • Page 12 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 2...
 • Page 13 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.24 11:29 AM Page 3...
 • Page 14 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 4 3 3 # #...
 • Page 15 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 5 (TUNER, USB, PORTABLE, CD, TAPE) .bb/BB> : B / [] : CD/USB -...
 • Page 16 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 6 FUNCTION FUNCTION PUSH/EJECT b / B B B / [] Z CD OPEN Z CD OPEN FUNCTION FUNCTION B B / [] B B / [] CD PAUSE .bb/BB> B B / [] b / B .bb/BB>...
 • Page 17 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 7 FUNCTION FUNCTION TUNING (-)/ TUN.- / TUN.+ TUNING (+) PROG PROG b / B PRESET/FOLDER PROG PROG...
 • Page 18 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.23 11:26 AM Page 8 FUNCTION INPUT B B / [] 1 1 /] ] POWER FUNCTION FUNCTION INPUT FUNCTION / INPUT...
 • Page 19 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.22 10:42 AM Page 9 FUNCTION FUNCTION /INPUT z z / / [] z z / / REC .bb/BB> .bb/BB> t z z / / [] t z z / / REC .bb/BB> .bb/BB> / / [] t z z t z z / / REC z z / / [] z z / / []...
 • Page 20 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 10 CLOCK .bb/BB> CD PAUSE/SET .bb/BB> CD PAUSE/SET FLAT ! POP ! ROCK ! CLASSIC .bb/BB> CD PAUSE/SET VSM (Virtual Sound Matrix) .bb/BB> .bb/BB> .bb/BB> “/ : * ? “ < >”...
 • Page 21 LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.24 5:0 PM Page 11 2.61 kg 391 x 162 x 280 mm 2.5 W X 2 Ch 3 Ohm X 2 AC Bias Magnet Erase...
 • Page 22 Ehtiyotkorlik choralari DIQQAT: Apparatga suv (tomchilayotgan yoki sachrayotgan) tegmasligi va apparat- DIQQAT ning ustiga vazalar kabi suyuqliklar bilan to`ldirilgan buyumlar qo`yilmasligi lozim. ELEKTR TOKI URISHI XAVFI Quvvat simi ga oid OGOHLANTIRISH OCHILMASIN Ko`pchilik uskunalarning alohida quvvat ta’minoti nuqtasiga o`rnatilishi tavsiya DIQQAT: ELEKTR TOKI URISHI XAVFINI KAMAYTIRISH UCHUN KORPUS (YOKI etiladi;...
 • Page 23 Sizning MP3/CD KASSETA LI MAGNITOFONINGIZ O'ZBEKCHA juda ko`p narsaga qodir USB orqali musiqa CD larni qo`yish tinglash Portativ pleyer vositasida musiqa tinglash – Kabelni 6-betga qarang 8-betga qarang jihoz orqa tomoniga ulaysiz 8-betga qarang Quloqchin uyasi Yozish 9-betga qarang Mundarija Quvvat manbasi Masofa pulti haqida CD larni tinglash...
 • Page 24 Quvvat manbai Batareyani o`rnatish Oldingi sahifada masofa pulti deyilgan (bir xil bo’lishi kerak) 1. Batareya bo`limi qopqog`ini bosing va oching. (AAA turidagi) Batareyaning + (musbat) va 2. Oltita “C” (R14) turidagi batareyani (alohida sotib olinadi) – (manfiy) tomonlari olisdan boshqarish pultida 3 3 va # # tomonlarini to`g`ri joylashtirib bo`limga soling.
 • Page 25 Masofa pulti haqida Ovoz sifatini sozlash Ovoz rejimi turlaridan birini tanlashingiz mumkin. VSM (Virtual Ovoz Matrisasi) Ishlatish va o’chirish tugmasi Quvvat tejovchi rejimga o`tish uchun ushbu tug- Ovozni vaqtinchalik o’chirish mani bosib turasiz. Ovoz chiqishi uchun tugmani yana bir marta MP3/WMA fayllari solingan jildlarni qidirish bosing.
 • Page 26 CD larni tinglash Kassetalarni eshitish PLEYERDA PULTDA Pleer audio CD va MP3/WMA CDni qaytadan o’qishi mumkin. 1. Kasseta (TAPE) vazifasini tanlang FUNCTION FUNCTION PLEYERDA PULTDA 2. Kasseta eshikchasini oching PUSH/EJECT 3. Kassetani soling 4. Kasseta eshikchasini bekiting 5. Kassetani eshitishni boshlang b / B B B / [] 6.
 • Page 27 Radio tinglash PLEYERDA PULTDA FUNCTION FUNCTION 1. FM yoki AM diapazonidan birini tanlang: 2. Radio stansiyasini tanlang: TUNING (-)/ TUN.- / TUN.+ TUNING (+) 3. Radio stansiyasini «saqlab tugmasini bosib tugmasini bosib qo’yish» uchun bosiladigan turasiz turasiz tugma: Oldindan belgilangan PROG PROG raqam displeyda ko’rsatiladi.
 • Page 28 USB ishlatib musiqa eshitish Olib yuriladigan pleeringizdagi musiqani eshitish PLEYERDA PULTDA Pleeni olib yuriladigan turli pleerlardagi musiqani eshitish uchun ishlatish 1. Olib yuriladigan pleerni USB mumkin. kabelini ishlatib tizimga ulang (jihoz bilan qo’shib berilmaydi): PLEYERDA PULTDA FUNCTION INPUT 2. USB funksiyasini tanlash: 1.
 • Page 29 Yozish ESLATMALAR: USB qurilmaga yoki kassetaga yozish - MP3 / WMA fayllarni yozish davomida har bir fayl yozilib borgan sari Yozish oldidan pleyerga USB qurilmani ulaysiz yoki bo`sh kassetani pley- displeyda yozish jarayoni progressi foizda “XX [ 100 ]”namoyish erga qo`yasiz. bo`lib boradi.
 • Page 30 Displeyda OFF TIME yozuvi ko’rinadi. Bu holat funktsiya to’xtaydigan vaqt treklarni sig`diradi. tanlanganligini bildiradi. Soat va daqiqani o’zgartirish uchun pleyerdagi • Siz qayta yozish disklarini formatlashda disklarni LG pleyerlariga mos .bb/BB> tugmasini bosing, saqlab qo’yish uchun CD PAUSE/SET tushishi uchun disk formatini [Mastered] ga sozladingiz.
 • Page 31 Nosozliklarni bartaraf etish Ehtiyotkorlik choralari Yechimi Alomati Sababi Umumiy Quvvat manbasi Moslamaning orqa paneliga qarang. QUVVAT Quvvat iste'moli Moslamaning orqa paneliga qarang. Sof og`irligi 2,61 kg Quvvat yo`q Quvvat simi ulanmagan. Quvvat simini ulang. Tashqi hajmi (E x B x Ch) 391 x 162 x 280 mm Batareya quvvati qolmayapti.
 • Page 32 á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË ìÇÄÉÄ: ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÚ‡ÔÎflÌÌfl ̇ ÔËÒÚ¥È Í‡ÔÂθ ‡·Ó ·ËÁ ¥‰ËÌË. ç‡ Ì¸Ó„Ó Ì ìÇÄÉÄ ÏÓÊ̇ ÒÚ‡‚ËÚË Ô‰ÏÂÚË, Á‡ÔÓ‚ÌÂÌ¥ ¥‰ËÌÓ˛, ̇ÔËÍ·‰, ‚‡ÁË. çÖÅÖáèÖäÄ ìêÄÜÖççü áÄëíÖêÖÜÖççü ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ¯ÌÛ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl. ÖãÖäíêàóçàå ëíêìåéå ťθ¯¥ÒÚ¸ ÂÎÂÍÚÓÔË·‰¥‚ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ô¥‰Íβ˜‡ÚË‰Ó ÓÍÂÏÓ„Ó ‰ÊÂ· ÊË‚ÎÂÌÌfl.ñ ‰ÊÂÂÎÓ ÊË‚ÎÂÌÌfl Á Ӊ̥π˛ ÓÁÂÚÍÓ˛, ˘Ó Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ìÇÄÉÄ: ôéÅ...
 • Page 33 LJ¯‡ MP3/CD-åÄÉçßíéãÄ Ï‡π ·‡„‡ÚÓ ¥ÁÌËı ÙÛÌ͈¥È ìäêÄ∫çëúäÄ Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË Á Ç¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÌÌfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ¥‚ ÏÛÁËÍË ˜ÂÂÁ USB ÔÂÂÌÓÒÌÓ„Ó ÔÎÂπ‡ – 襉Íβ˜¥Ú¸ ͇·Âθ ‰Ó „Ì¥Á‰‡ ̇ ÑË‚. ÒÚÓ. 6 ÑË‚. ÒÚÓ. 8 Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ χ„Ì¥ÚÓÎË. ÑË‚. ÒÚÓ. 8 ÉÌ¥Á‰Ó ‰Îfl Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚ á‡ÔËÒ...
 • Page 34 ÜË‚ÎÂÌÌfl ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ·‡Ú‡ÂÈÓÍ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl ‚ ÔÛÎ¸Ú 1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ‚¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈÓÍ. ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ÇÒÚ‡‚ÚÂ Û ·‡Ú‡ÂÈÌ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ¯¥ÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈÓÍ ÓÁÏ¥Û “ ë ” (R14) èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÔÓβÒË + (ÔβÒ) ¥ - (Ï¥ÌÛÒ) , ‰ÓÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ ÔÓÎflÌÓÒÚ¥ 3 3 ¥ # # . (ÌÂ...
 • Page 35 èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ç‡ÒÚÓÈ͇ ÂÊËÏÛ Á‚Û˜‡ÌÌfl åÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË Ó‰ÌÛ ¥Á Òڇ̉‡ÚÌËı ̇ÒÚÓÈÓÍ Á‚Û˜‡ÌÌfl. VSM ( ëËÒÚÂχ ‚¥ÚۇθÌÓ„Ó Á‚ÛÍÛ ÇÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl ÊË‚ÎÂÌÌfl ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ÛÚËÏÛÈÚ ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰Û ‚ ÂÊËÏ íËϘ‡ÒÓ‚Â ÔË„ÎÛ¯ÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl. ôÓ· ÔÓ‚ÂÌÛÚË Á‚ÛÍ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á. ÇË·¥...
 • Page 36 èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ͇ÒÂÚ èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ¥‚ çÄ èÖêÖÑçßâ çÄ èìãúíß ëËÒÚÂχ Ô¥‰ÚËÏÛπ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‡Û‰¥Ó ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ¥‚ ¥ ‰ËÒÍ¥‚ Á MP3/WMA-هȷÏË. ÑàëíÄçñßâçéÉé èÄçÖãß äÖêìÇÄççü çÄ èìãúíß çÄ èÖêÖÑçßâ 1. ÇË·Â¥Ú¸ ÙÛÌ͈¥˛ TAPE ÑàëíÄçñßâçéÉé FUNCTION FUNCTION èÄçÖãß äÖêìÇÄççü (äÄëÖíÄ) 2. Ç¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ Í‡ÒÂÚÌÓª ‰ÂÍË PUSH/EJECT 3.
 • Page 37 èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ‡‰¥Ó çÄ èìãúíß çÄ èÖêÖÑçßâ ÑàëíÄçñßâçéÉé èÄçÖãß äÖêìÇÄççü 1. ÇË·Â¥Ú¸ FM ‡·Ó AM: FUNCTION FUNCTION 2. á̇ȉ¥Ú¸ ‡‰¥ÓÒڇ̈¥˛: TUN.- / TUN.+ TUNING (-)/ TUNING (+) 3. èÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl ‡‰¥ÓÒڇ̈¥ª: ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ç‡ ‰ËÒÔΪ ·Û‰Â ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌËÈ ÛÚËÏÛÈÚ ÛÚËÏÛÈÚ ÌÓÏÂ ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl Òڇ̈¥ª. PROG PROG 4.
 • Page 38 èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË Á USB-ÔËÒÚÓ˛ èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË Á ÔÂÂÌÓÒÌÓ„Ó ÔÎÂπ‡ çÄ èÖêÖÑçßâ çÄ èìãúíß ÑàëíÄçñßâçéÉé èÄçÖãß äÖêìÇÄççü ч̇ ÒËÒÚÂχ Ô¥‰ÚËÏÛπ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÏÛÁËÍË Á ·‡„‡Ú¸Óı ÚËÔ¥‚ ÔÂÂÌÓÒÌËı 1. 襉Íβ˜¥Ú¸ ÔÂÂÌÓÒÌËÈ ÔÎÂπ ‰Ó ÔÎÂπ¥‚. ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ USB- çÄ èìãúíß çÄ èÖêÖÑçßâ ͇·Âβ (Ì ‚ıÓ‰ËÚ¸ Û ÍÓÏÔÎÂÍÚ): ÑàëíÄçñßâçéÉé...
 • Page 39 á‡ÔËÒ èêàåßíäÄ: á‡ÔËÒ Ì‡ USB ‡·Ó ̇ ͇ÒÂÚÛ. - 襉 ˜‡Ò Á‡ÔËÒÛ Ù‡ÈÎ¥‚ MP3 / WMA, ̇ ‰ËÒÔΪ ·Û‰Â ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÒfl èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÓÁÔÓ˜‡ÚË Á‡ÔËÒ, Ô¥‰Íβ˜¥Ú¸ ‰Ó χ„Ì¥ÚÓÎË USB-ÔËÒÚ¥È ÔÂ·¥„ ÔÓˆÂÒÛ Á‡ÔËÒÛ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı “XX [ 100 ]” ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌ¥ Á‡ÔËÒÛ ‡·Ó...
 • Page 40 • 襉ÚËÏÛπÚ¸Òfl ‰Ó 99 Ô‡ÔÓÍ, ÍÓÊ̇ Ô‡Ô͇ ÏÓÊ ϥÒÚËÚË ‰Ó 999 ÚÂÍ¥‚. ˜‡Ò, ÍÓÎË ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÔÓÚ¥·ÌÓ ÔËÔËÌËÚË. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ • ÑÎfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ÒÛÏ¥ÒÌÓÒÚ¥ Á ÔÓ„‡‚‡˜‡ÏË LG, ÙÓχÚÛÈÚ ‰ËÒÍË .bb/BB> ̇ ÔÂÂ‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ „Ó‰ËÌË ¥ ı‚ËÎËÌË, ·‡„‡ÚÓ‡ÁÓ‚Ó„Ó Á‡ÔËÒÛ Û Ù‡ÈÎÓ‚¥È ÒËÒÚÂÏ¥ [Mastered]. ÑËÒÍË, Á‡ÔË̥҇ Û...
 • Page 41 ìÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË çÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸ è˘Ë̇ ëÔÓÒ¥· ÛÒÛÌÂÌÌfl ᇄ‡Î¸Ì¥ ÜàÇãÖççü ÜË‚ÎÂÌÌfl ÑË‚. ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÔËÒÚÓ˛. òÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Û ÓÁÂÚÍÛ. 襉Íβ˜¥Ú¸ ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ‰Ó ÓÁÂÚÍË. ÜË‚ÎÂÌÌfl Ì ëÔÓÊË‚‡Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ÑË‚. ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÔËÒÚÓ˛. ‚ÏË͇πÚ¸Òfl. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥È Á‡fl‰ Û ·‡Ú‡ÂÈ͇ı. á‡Ï¥Ì¥Ú¸...
 • Page 42 Safety Precaution CAUTION: The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and CAUTION no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus. RISK OF ELECTRIC SHOCK CAUTION concerning the Power Cord DO NOT OPEN Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit;...
 • Page 43: Table Of Contents

  English There is so much your MP3/CD CASSETTE RECORDER can do Playing music Play CDs using USB Listening to music from your portable player - Connect the Go to page 6 Go to page 8 cable to the rear of the unit. Go to page 8 Headphone jack Recording...
 • Page 44: Power Source

  Power Source Battery Installation 1. Press and open the battery cover. Put the battery in the remote control 2. Put six “C” (R14) batteries (not included) into the compart- Make sure that the + (plus) and - (minus) on the ment making sure the 3 3 and # # are correctly positioned.
 • Page 45: About Remote Control

  About Remote control Sound quality adjustment You can choose sound impressions. VSM (Virtual Sound Matrix) Turn on or off To enter power save mode press and hold. Temporarily stop the sound Search for a folder of MP3/WMA files Press the button again to return to the sound. When a CD containing MP3/WMA files in several folders is being played, press PRESET/FOLDER to select the folder you want to play.
 • Page 46: Listening To Cds

  Listening to CDs Listening to cassette tapes ON PLAYER ON REMOTE Audio CD and MP3/WMA CD can be played back in this player. 1. Select the TAPE function FUNCTION FUNCTION ON PLAYER ON REMOTE 2. Open the tape door PUSH/EJECT 3.
 • Page 47: Listening To The Radio

  Listening to the radio ON PLAYER ON REMOTE FUNCTION FUNCTION 1. Select either FM or AM: TUNING (-)/ TUN.- / TUN.+ 2. Select the radio station: TUNING (+) 3. To save a radio station: Press and hold Press and hold A preset number will show in the PROG PROG...
 • Page 48: Listening To Music From Your Portable Player

  Playing music using USB Listening to music from your portable player ON PLAYER ON REMOTE The player can be used to play the music from many types of portable 1. Connect the portable player to player. the system using a USB cable (not supplied).
 • Page 49: Recording

  Recording Recording to USB or Cassette. The making of unauthorized copies of copy-protected material, Connect USB to or put the blank cassette tape into the player before record- including computer programs, files, broadcasts and sound ing. recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offense.
 • Page 50: Setting The Clock

  V / v on the player to change the volume and CD PAUSE/SET to save. When setting the option to Live File System, you cannot use it on LG Switch the system off. The clock icon shows that the alarm is set.
 • Page 51: Troubleshooting

  Troubleshooting Specifications Symptom Cause Correction General Power supply Refer to the back panel of the unit. POWER Power consumption Refer to the back panel of the unit. Net Weight 2.61 kg No power The power cord is not plugged in. Plug in the power cord.
 • Page 52 P/NO : MFL41698424...