Download Print this page

Husqvarna ECA850 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
BS
Korisnički priručnik
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ES-MX Manual del usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
FR-CA Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
PT-BR Manual do operador
RO
Instrucţiuni de utilizare
RU
Руководство по эксплуатации
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
SR
Priručnik za rukovaoca
SV
Bruksanvisning
TR
Kullanım kılavuzu
UK
Посібник користувача
ZH
操作手册
ECA850, ESA850
6-12
13-20
21-27
28-35
36-43
44-51
52-59
60-67
68-75
76-82
83-89
90-97
98-105
106-112
113-120
121-128
129-135
136-143
144-151
152-158
159-166
167-174
175-182
183-190
191-199
200-207
208-214
215-221
222-228
229-235
236-243
244-250
UEDA

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna ECA850

  Related Manuals for Husqvarna ECA850

  Summary of Contents for Husqvarna ECA850

 • Page 1 ECA850, ESA850 Operator's manual 6-12 Ръководство за експлоатация 13-20 Korisnički priručnik 21-27 Návod k použití 28-35 Brugsanvisning 36-43 Bedienungsanweisung 44-51 Οδηγίες χρήσης 52-59 Manual de usuario 60-67 ES-MX Manual del usuario 68-75 Kasutusjuhend 76-82 Käyttöohje 83-89 Manuel d'utilisation 90-97 FR-CA Manuel d’utilisation 98-105 Priručnik za korištenje...
 • Page 2 ECA 850 ESA 850...
 • Page 6: Table Of Contents

  Contents Introduction..............6 Maintenance..............10 Safety................7 Technical data.............. 10 Assembly................ 9 Contents of the EC declaration of conformity....12 Introduction Product description Intended use We have a policy of continuous product development WARNING: Use this attachment only with and therefore reserve the right to modify the design and products that it is intended for.
 • Page 7: Safety

  Safety Safety definitions • Make sure you can move and stand safely. Check the area around you for possible obstacles (roots, Warnings, cautions and notes are used to point out rocks, branches, ditches, etc.) in case you must specially important parts of the operator's manual. move suddenly.
 • Page 8 • If any object is hit or if vibrations occur stop the Safety devices on the attachment product immediately. If you have a gasoline operated product, remove the spark plug cap from the spark plug. If you have a battery operated product, remove WARNING: Read the warning instructions the battery.
 • Page 9: Assembly

  1. Install the front guard on the front of the cutting a) For model ECA850: (Fig. 30) attachment guard. (Fig. 27) b) For model ESA850: (Fig. 31) 2. Attach the bolt and tighten it.
 • Page 10: Maintenance

  ¾ with grease. Fill if necessary using special Below you will find some general maintenance grease. instructions. If you need further information please a) For model ECA850: (Fig. 34) contact your service workshop. b) For model ESA850: (Fig. 35) To perform daily maintenance To lubricate the flexible drive shaft •...
 • Page 11 3 dB (A) and has been measured with the original attachment that gives the highest level. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 2 m/s2. For com- parison of vibrations levels, battery and combustion products use vibration calculator. https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration-calculator/.
 • Page 12: Contents Of The Ec Declaration Of Conformity

  The supplied product conforms to the example that underwent examination. conformity On behalf of Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, SWEDEN, 2019-05-29 declare under our sole responsibility that the represented product: Description...
 • Page 13: Въведение

  Содержание Въведение..............13 Поддръжка..............17 Безопасност..............14 Технически данни............18 Монтаж.................17 Съдържание на ЕО декларацията за съответствие............... 20 Въведение Описание на продукта Предназначение Ние имаме политика на непрекъснато развитие на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте тази своите продукти и затова запазваме правото си да приставка само с продукти, за които е променяме...
 • Page 14: Безопасност

  (Фиг. 13) Продуктът е в съответствие с (Фиг. 14) Операторът трябва да внимава да не се приложимите директиви на ЕО. приближават хора или животни в радиус от 15 m. Когато няколко оператора Забележка: Останалите символи/лепенки със работят в един и същ обект, трябва да се символи...
 • Page 15 • Преди преместване двигателят/моторът трябва сериозността на травмата при злополука. да е изключен. Помолете своя дистрибутор за помощ при избора на подходяща екипировка. • Не оставяйте продукта без надзор, докато Прочетете внимателно ръководството за двигателят/моторът работи. оператора и се уверете, че разбирате •...
 • Page 16 В този раздел се описват функциите за безопасност • Уверете се, че предпазителят на режещото на приставката, нейното предназначение и как оборудване и предпазният щит не са повредени. трябва да се извършват проверки и техническо Подменете предпазителя на режещото обслужване, за да се гарантира правилната работа. оборудване...
 • Page 17: Монтаж

  навън. 1. Монтирайте предпазния щит на предната част на предпазителя на режещото оборудване. (Фиг. 27) a) За модел ECA850: (Фиг. 30) b) За модел ESA850: (Фиг. 31) 2. Прикрепете болта и го затегнете. 2. Заключете въртенето на ножа, като поставите...
 • Page 18: Технически Данни

  ¾ от нивото й. При необходимост долейте 7. Закрепете ъгловата зъбна предавка върху кухата специална грес. задвижваща ос и затегнете 2-та винта. a) За модел ECA850: (Фиг. 34) b) За модел ESA850: (Фиг. 35) За смазване на гъвкавата задвижваща ос...
 • Page 19 Отчетените данни за равнището на вибрации имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 2 m/s2. За сравняване на нивата на вибрациите, акумулаторната батерия и продуктите с вътрешно горене използвайте калкулатора за вибрации. https://www.husqvarna. com/uk/services-solu- tions/vibration-calculator/. Отчетените данни за нивото на звуковата мощност за машината имат типична статистическа...
 • Page 20: Съдържание На Ео Декларацията За Съответствие

  Съдържание на ЕО декларацията за Бензин Акумулатор съответствие Гарантирано ниво на звукова Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, мощност, dB (A) декларираме на своя собствена отговорност, че представеният продукт: Доставеният продукт съответства на образеца, който Описание Приставка за обрязване...
 • Page 21 Sadržaj Uvod................21 Održavanje..............25 Sigurnost...............22 Tehnički podaci.............25 Sastavljanje..............24 Sadržaj deklaracije EZ o usklađenosti......27 Uvod Opis proizvoda Namjena Naša politika je da stalno razvijamo vlastite proizvode i UPOZORENJE: Ovaj dodatak koristite samo zbog toga zadržavamo pravo da mijenjamo dizajn i s proizvodima za koje je namijenjen.
 • Page 22 Sigurnost Definicija sigurnosti (korijenje, kamenje, grane, jarkovi itd.) u slučaju da se iznenada morate kretati. Budite veoma pažljivi Poruke upozorenja, opreza i napomene se koriste za kada radite na nagnutom terenu. isticanje naročito važnih dijelova u priručniku za (Sl. 15) rukovaoce.
 • Page 23 • Ponekad se trava ili kamenje mogu zaglaviti u U ovom odjeljku opisuju se sigurnosne funkcije dodatka, štitniku reznog dodatka ili reznom dodatku. Prije njihova svrha te način na koji treba vršiti provjeru i čišćenja uvijek zaustavite motor. održavanje kako bi se osigurao ispravan rad proizvoda. Pregled reznog Pogledajte uputstva pod naslovom Lična zaštitna oprema...
 • Page 24 Da biste je uklonili, okrećite sigurnosnu maticu u smjeru okretanja reznog dodatka. (Sl. 25) Sastavljanje Da montirate prednji štitnik, jedinice za a) Za model ECA850: (Sl. 30) b) Za model ESA850: (Sl. 31) napajanje baterijom 2. Zaključajte rotaciju noža umetanjem igle za 1.
 • Page 25 Održavanje Uvod a) Za model ECA850: (Sl. 34) b) Za model ESA850: (Sl. 35) Ispod možete pronaći opća uputstva za održavanje. Podmazivanje fleksibilne pogonske Ukoliko vam je potrebno više informacija, kontaktirajte ovlašteni servis. osovine Obavljanje dnevnog održavanja Samo za model ECA850.
 • Page 26 ECA850 ESA850 Nivoi jačine zvuka Nivo pritiska zvuka na uhu rukovodioca, izmjeren prema standardu ISO 11789 Opremljen odobrenom dodatnom opremom (originalna), dB (A) Vibracije Nivoi vibracije na ručkama, mjereni prema ISO 22867 Opremljen odobrenom dodatnom opremom (originalna), prednja/ 6,7/12 6,7/12 stražnja, m/s²...
 • Page 27 Sadržaj deklaracije EZ o usklađenosti Sadržaj deklaracije EZ o usklađenosti U ime Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA, izjavljujemo pod punom odgovornošću da predstavljeni proizvod: Opis Dodatak za porubljivač travnjaka...
 • Page 28 Obsah Úvod................28 Údržba................32 Bezpečnost..............29 Technické údaje............32 Montáž................31 Obsah prohlášení o shodě ES........35 Úvod Popis výrobku Doporučené použití Řídíme se strategií neustálého vývoje výrobku, a proto VÝSTRAHA: Tento nástavec používejte si vyhrazujeme právo měnit konstrukci a vzhled výrobků pouze s výrobky, pro které...
 • Page 29 Bezpečnost Definice týkající se bezpečnosti • Ujistěte se, že se můžete volně pohybovat a bezpečně stát. Zkontrolujte, zda ve vašem Varování, upozornění a poznámky slouží jako bezprostředním okolí nejsou nějaké překážky upozornění na specifické důležité části návodu (kořeny, kameny, větve, jámy, příkopy apod.), pro k používání.
 • Page 30 • Pokud dojde k zasažení jakéhokoli předmětu nebo • Vždy mějte po ruce soupravu pro poskytování první se objeví vibrace, okamžitě výrobek zastavte. pomoci. Používáte-li výrobek poháněný benzínem, odpojte (Obr. 21) koncovku kabelu zapalovací svíčky od zapalovací svíčky. Pokud máte výrobek poháněný baterií, Bezpečnostní...
 • Page 31 Zkontrolujte, zda hrana hnacího kotouče, která nástavce. (Obr. 27) zapadá do otvoru v noži, směřuje ven. 2. Namontujte šroub a dotáhněte jej. a) Pro model ECA850: (Obr. 30) Montáž úhlové převodovky b) Pro model ESA850: (Obr. 31) 2. Zajistěte otáčení nože zasunutím pojistného čepu 1.
 • Page 32 Nastavení hloubky řezu sekacího a) Pro model ECA850: (Obr. 32) b) Pro model ESA850: (Obr. 33) nástavce 2. Nastavte požadovanou hloubku řezu. Hloubku řezu sekacího nástavce je potřeba nastavit 3. Utáhněte křídlovou matici. před zahájením práce. 1. Povolte křídlovou matici.
 • Page 33 ECA850 ESA850 Emise hluku Hladina akustického výkonu, změřená podle normy ISO 22868, dB Hladiny hluku Hladina akustického tlaku v úrovni uší obsluhy, změřená podle normy ISO 11789 Vybaven schváleným příslušenstvím (originální), dB (A) Vibrace Hladiny vibrací v rukojetích, změřené podle normy ISO 22867 Vybaveno schváleným příslušenstvím (originální), přední/zadní, m/s²...
 • Page 34 ECA850 ESA850 Vybaveno schváleným příslušenstvím (originální), levá/pravá, m/s² 5,5/2,2 1,3/1,4 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 35 Obsah prohlášení o shodě ES Obsah prohlášení o shodě ES Dodaný produkt je shodný se vzorkem, který prošel zkouškou. My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Jménem společnosti Huskvarna AB, SE 561 82 ŠVÉDSKO, zcela zodpovědně prohlašujeme, že Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 příslušný...
 • Page 36 Indhold Indledning..............36 Vedligeholdelse............40 Sikkerhed..............37 Tekniske data............... 40 Montering..............39 Indhold i EF-overensstemmelseserklæring....43 Indledning Produktbeskrivelse Anvendelsesformål Vi forsøger hele tiden at videreudvikle vores produkter ADVARSEL: Brug kun skæreudstyret med og forbeholder os derfor ret til ændringer af bl.a. form og de produkter, som det er beregnet til.
 • Page 37 Sikkerhed Sikkerhedsdefinitioner • Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kontroller området omkring dig for eventuelle forhindringer ved Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at en uventet retræte (rødder, sten, grene, huller, pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen. grøfter osv.).
 • Page 38 Kontrollér, at produktet ikke er beskadiget. Reparer Sikkerhedsanordninger på skæreudstyret. eventuelle skader. • Nogle gange kommer græs eller sten i klemme i skæreudstyrsskærmen og i skæreudstyret. Stop altid ADVARSEL: Læs advarselsinstruktionerne, motoren, før du rengør den. inden du bruger skæreudstyret. Personligt beskyttelsesudstyr I dette afsnit forklares mere om skæreudstyrets sikkerhedsfunktioner og formål, samt hvordan kontrol og...
 • Page 39 Sørg for, at kanten af medbringerhjulet, som passer i skæretilbehøret. (Fig. 27) hullet på klingen, vender udad. 2. Monter bolten, og tilspænd den. a) For model ECA850: (Fig. 30) Sådan samles vinkelgearet b) For model ESA850: (Fig. 31) 2. Lås klingerotationen ved at indsætte låsepinden (E) i 1.
 • Page 40 Sådan justeres skæreudstyrets a) For model ECA850: (Fig. 32) b) For model ESA850: (Fig. 33) skæredybde. 2. Indstil den ønskede skæredybde. Skæreudstyrets skæredybde skal justeres, før arbejdet 3. Spænd vingemøtrikken. påbegyndes. 1. Løsn vingemøtrikken. Vedligeholdelse Indledning • Før produktet anvendes, skal det kontrolleres, at gearkassen er fyldt ¾...
 • Page 41 ECA850 ESA850 Hastighed, klinge, o/min. 7140 7140 Støjemissioner Lydeffektniveau, målt i henhold til ISO 22868, dB (A) Lydniveauer Lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til ISO 11789 Udstyret med godkendt tilbehør (original), dB (A) Vibrationer Vibrationsniveauer i håndtag målt i henhold til ISO 22867 Udstyret med godkendt tilbehør (original), for/bag m/s²...
 • Page 42 ECA850 ESA850 Udstyret med godkendt tilbehør (originalt), venstre/højre m/s² 5,5/2,2 1,3/1,4 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 43 Indhold i EF-overensstemmelseserklæring Indhold i EF- På vegne af Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, erklærer under eget ansvar, at det repræsenterede produkt: Beskrivelse Kantskærertilbehør Per Gustafsson Mærke Husqvarna...
 • Page 44: Einleitung

  Inhalt Einleitung..............44 Wartung................ 48 Sicherheit..............45 Technische Angaben............ 49 Montage................48 Inhalt der EG-Konformitätserklärung......51 Einleitung Produktbeschreibung Verwendungszweck Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer WARNUNG: Verwenden Sie dieses Geräte und behalten uns daher das Recht auf Anbaugerät nur mit den Geräten, für die es Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z.
 • Page 45: Sicherheit

  Zertifizierungsanforderungen, die in bestimmten (Abb. 13) Dieses Gerät entspricht den geltenden CE- Ländern gelten. Richtlinien. Hinweis: Sonstige Symbole/Aufkleber am Anbaugerät beziehen sich auf spezielle Sicherheit Sicherheitsdefinitionen • Lassen Sie niemals jemand anderen das Gerät benutzen, ohne sich zu vergewissern, dass die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise Person den Inhalt der Betriebsanleitung verstanden werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der...
 • Page 46 • Sorgen Sie dafür, dass Hände und Füße nicht an die WARNUNG: Eine längerfristige Schneidausrüstung kommen, wenn der Motor läuft. Beschallung mit Lärm kann zu • Wenn Sie den Motor abgestellt haben, halten Sie bleibenden Gehörschäden führen. Hände und Füße von der Schneidausrüstung fern, Tragen Sie daher stets einen bis diese völlig zum Stillstand gekommen ist.
 • Page 47 So überprüfen Sie die Kontermutter WARNUNG: Service und Reparatur des Geräts erfordern eine Spezialausbildung. ACHTUNG: Die Nylonsicherung der Mutter Dies gilt besonders für die darf nicht so abgenutzt sein, dass sie sich Sicherheitsausrüstung des Geräts. Wenn Ihr von Hand schrauben lässt. Die Sicherung Gerät den unten aufgeführten sollte einen Widerstand von mindestens Kontrollanforderungen nicht entspricht,...
 • Page 48: Montage

  Mitnehmerrads, die in die Öffnung der Klinge passt, nach außen zeigt. für akkubetriebene Antriebsaggregate a) Für Modell ECA850: (Abb. 30) 1. Montieren Sie den vorderen Schutz vorne am Schutz b) Für Modell ESA850: (Abb. 31) für die Schneidausrüstung. (Abb. 27) 2.
 • Page 49: Technische Angaben

  Winkelgetriebe zu 3/4 mit Fett gefüllt ist. Füllen Sie bei Bedarf Spezialfett nach. 4. Schmieren Sie die gesamte Länge der flexiblen a) Für Modell ECA850: (Abb. 34) Antriebswelle. b) Für Modell ESA850: (Abb. 35) 5. Setzen Sie die flexible Antriebswelle wieder in die Hohlwelle ein.
 • Page 50 (Standardabweichung) von 3 dB (A) und wurde mit dem Original-Anbaugerät, das den höchsten Pegel ergibt, geprüft. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabwei- chung) von 2 m/s2. Verwenden Sie zum Vergleich von Vibrationspegeln, Akku- und Verbrennungsgeräten den Vibrationsrechner: https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 51: Inhalt Der Eg-Konformitätserklärung

  Inhalt der EG-Konformitätserklärung Inhalt der EG-Konformitätserklärung Wir, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SCHWEDEN, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das beschriebene Gerät: Beschreibung Kantenschneiderzusatz Per Gustafsson Marke Husqvarna Verantwortlich für die technische Dokumentation Plattform/Typ/Modell Plattform UEDA, Modell ECA850, ESA850. Charge Seriennummer ab 2018.
 • Page 52 Περιεχόμενα Εισαγωγή..............52 Συντήρηση..............56 Ασφάλεια...............53 Τεχνικά στοιχεία............57 Συναρμολόγηση............56 Περιεχόμενα της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ....59 Εισαγωγή Περιγραφή προϊόντος Προβλεπόμενη χρήση Εφαρμόζουμε μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το παρελκόμενο προϊόντων και, συνεπώς, διατηρούμε το δικαίωμα να πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα προβούμε...
 • Page 53 (Εικ. 13) Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Περιεχόμενα Άλλα σύμβολα/σήματα που υπάρχουν στο οδηγίες ΕΚ. παρελκόμενο αφορούν ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης για συγκεκριμένες αγορές. Ασφάλεια Ορισμοί για την ασφάλεια • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν. Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του •...
 • Page 54 προστατευτικά ακοής. Αφαιρείτε πάντα τα (Εικ. 17) προστατευτικά ακοής μόλις σβήσει ο κινητήρας/το • Φοράτε προστατευτικά ακοής που παρέχουν επαρκή μοτέρ. μείωση θορύβου. • Εάν το παρελκόμενο κοπής είναι συνδεδεμένο σε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιδείξτε προσοχή μονάδα ισχύος με μπαταρία, πρέπει να τοποθετηθεί στην...
 • Page 55 Αν η συντήρηση δεν εκτελείται σωστά και αν το σέρβις Έλεγχος της λεπίδας ή/και οι επισκευές δεν εκτελούνται με επαγγελματικό Η λεπίδα είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για να τρόπο, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής του αντέχει τα φορτία που προκύπτουν κατά την κοπή παρελκόμενου...
 • Page 56 μετάδοσης κίνησης, το οποίο προσαρμόζεται στην μπαταρία οπή της λεπίδας, είναι στραμμένο προς τα έξω. a) Για το μοντέλο ECA850: (Εικ. 30) 1. Τοποθετήστε το μπροστινό προστατευτικό στο b) Για το μοντέλο ESA850: (Εικ. 31) μπροστινό μέρος του προφυλακτήρα του...
 • Page 57 Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε με ειδικό κίνησης μέσα στον κοίλο άξονα. Περιστρέψτε τον γράσο. εύκαμπτο άξονα μετάδοσης κίνησης καθώς τον a) Για το μοντέλο ECA850: (Εικ. 34) τοποθετείτε, ώστε να συμπλεχθεί σωστά στο κωνικό b) Για το μοντέλο ESA850: (Εικ. 35) γρανάζι.
 • Page 58 ECA850 ESA850 Κραδασμοί Επίπεδα κραδασμών στις λαβές, μετρημένα κατά ISO 22867 Εξοπλισμένο με εγκεκριμένο (γνήσιο) εξάρτημα, εμπρός/πίσω, m/s² 6,7/12 6,7/12 Τεχνικά στοιχεία για τα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία ECA850 ESA850 Βάρος Βάρος, κιλά Διαστάσεις Μήκος λεπίδας, mm Κεντρική οπή, λεπίδα, mm...
 • Page 59 Περιεχόμενα της Δήλωσης Βενζίνη Μπαταρία Συμμόρφωσης ΕΚ Εγγυημένη στάθμη ηχητικής Εμείς, η Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Σουηδία, ισχύος, dB(A) δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το απεικονιζόμενο προϊόν: Το παρεχόμενο προϊόν συμμορφώνεται με το δείγμα που Περιγραφή Παρελκόμενο κόφτη...
 • Page 60: Introducción

  Contenido Introducción..............60 Mantenimiento.............. 64 Seguridad..............61 Datos técnicos.............. 65 Montaje................. 63 Contenido de la declaración de conformidad CE..67 Introducción Descripción del producto Uso previsto Trabajamos constantemente para perfeccionar nuestros ADVERTENCIA: Este equipo solo debe productos y nos reservamos, por lo tanto, el derecho a utilizarse con los productos para los que se introducir modificaciones en la construcción y el diseño ha diseñado.
 • Page 61: Seguridad

  Nota: Los demás símbolos o etiquetas que aparecen en el equipo corresponden a requisitos de homologación específicos en determinados mercados. Seguridad Definiciones de seguridad • Mantenga alejadas a las personas no autorizadas. Los niños, animales, curiosos y ayudantes deben Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para mantenerse fuera de la zona de seguridad de 15 destacar información especialmente importante del metros (50 pies) durante el uso.
 • Page 62 • Al apagar el motor, mantenga las manos y los pies • Se debe utilizar siempre protección ocular alejados del equipo de corte hasta que el motor se homologada. Si se utiliza visor, deben utilizarse detenga por completo. también gafas protectoras homologadas. Por gafas protectoras homologadas se entienden las que •...
 • Page 63: Montaje

  producto no pasa alguno de los controles gastado que esta se pueda apretar con los indicados a continuación, acuda a su taller dedos. El forro debe ofrecer una resistencia de servicio. La compra de alguno de de al menos 1,5 Nm/13 pulg-lb. La nuestros productos le garantiza que puede contratuerca debe sustituirse después de recibir un mantenimiento y servicio...
 • Page 64: Mantenimiento

  (B) con firmeza, 6-8 Nm/53-70 pulg-lb. exterior presione contra la cuchilla. a) Para el modelo ECA850: (Fig. 28) 5. Coloque la contratuerca/perno para montaje de la cuchilla (D). La contratuerca/perno para montaje de b) Para el modelo ESA850: (Fig.
 • Page 65: Datos Técnicos

  Los datos referidos del nivel de vibración presentan una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 2 m/s2. Para comparar los niveles de vibraciones en los productos con batería y en los productos de combus- tión, utilice la calculadora de vibraciones: https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calcula- tor/.
 • Page 66 Los datos referidos del nivel de vibración presentan una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 2 m/s2. Para comparar los niveles de vibraciones en los productos con batería y en los productos de combus- tión, utilice la calculadora de vibraciones: https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calcula- tor/.
 • Page 67: Contenido De La Declaración De Conformidad Ce

  IEC 62841-1:2014, EN 11789:1999, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 TÜV Rheinland N.A. ha efectuado un examen de tipo voluntario para Husqvarna AB, y ha expedido el Certificado de conformidad AK72140365. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo V, los...
 • Page 68 Contenido de la declaración de conformidad de CE..75 Introducción Descripción de la máquina Uso específico Husqvarna AB tiene una política de desarrollo continuo ADVERTENCIA: Utilice este accesorio solo de productos y, por lo tanto, se reserva el derecho de con productos para los que se diseñó.
 • Page 69: Seguridad

  Seguridad Definiciones de seguridad mantenerse fuera de la zona de seguridad de 15 metros (50 pies) durante el trabajo. Detenga el Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para producto de inmediato si alguien se acerca. señalar las piezas particularmente importantes del •...
 • Page 70 • Reduzca siempre la velocidad del motor a régimen (Fig. 19) de ralentí después de cada operación de trabajo. • Use botas antideslizantes y resistentes. Los períodos prolongados con una aceleración/ (Fig. 20) velocidad máxima sin ninguna carga en el motor (es •...
 • Page 71: Montaje

  1. Instale la protección delantera en la parte frontal de con firmeza entre 6-8 Nm/53-70 pulg-lb. la protección del equipo de corte. (Fig. 27) a) Para el modelo ECA850: (Fig. 28) 2. Coloque y apriete el perno. b) Para el modelo ESA850: (Fig. 29)
 • Page 72: Mantenimiento

  Para ajustar la profundidad de corte del afuera. equipo de corte a) Para el modelo ECA850: (Fig. 30) Antes de comenzar a trabajar, se debe ajustar la b) Para el modelo ESA850: (Fig. 31) profundidad de corte del equipo de corte.
 • Page 73: Datos Técnicos

  Los datos informados en cuanto al nivel de vibración tienen una dispersión estadística típica (desviación es- tándar) de 2 m/s². Para comparar los niveles de vibraciones de los productos que funcionan con batería y por combustión, utilice la calculadora de vibraciones. Consulte https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/ vibration-calculator/.
 • Page 74 Los datos informados en cuanto al nivel de vibración tienen una dispersión estadística típica (desviación es- tándar) de 2 m/s². Para comparar los niveles de vibraciones de los productos que funcionan con batería y por combustión, utilice la calculadora de vibraciones. Consulte https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/ vibration-calculator/.
 • Page 75: Contenido De La Declaración De Conformidad De Ce

  Gasolina Batería conformidad de CE Nivel de poten- cia acústica ga- En nombre de Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, rantizado, dB (A) SUECIA, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto representado: El producto proporcionado cumple con el ejemplo Descripción...
 • Page 76 Sisukord Sissejuhatus..............76 Hooldamine..............80 Ohutus................77 Tehnilised andmed............80 Kokkupanek..............79 EL-i vastavusdeklaratsiooni sisu........82 Sissejuhatus Toote kirjeldus Kasutusotstarve Tegeleme pidevalt oma toodete edasiarendamisega HOIATUS: Kasutage seda lisatarvikut ainult ning seetõttu jätame endale õiguse muuta toodete toodetega, mille jaoks see on ette nähtud. disaini ja välimust ilma sellest ette teatamata.
 • Page 77 Ohutus Ohutuse määratlused (Joon. 15) • Uurige tööala. Kõrvaldage kõik lahtised esemed, Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse nagu kivid, klaasikillud, naelad, traat, nöör ja muu tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis. taoline, mis võivad õhku paiskuda või terade või terakaitse vahele kinni jääda. HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste •...
 • Page 78 Isikukaitsevahendid viia kontrolle ja hooldust, et tagada toote nõuetekohane töö. Peatükist Lõikeosa ülevaade lk 76 näete, kus need osad teie lisatarvikul paiknevad. HOIATUS: Tootega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku Kui lisatarvikut ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ning kaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista seda ei paranda asjatundja, võib lüheneda seadme õnnetusi, kuid vähendab vigastuse astet.
 • Page 79 Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas keeratakse lukustusmutrit lõikeosa pöörlemissuunas. (Joon. 25) Kokkupanek Eesmise kaitse paigaldamine akutoitel a) Mudel ECA850: (Joon. 30) b) Mudel ESA850: (Joon. 31) seadmele 2. Lukustage lõiketera pöörlemine, sisestades veoketta 1. Paigaldage eesmine kaitse lõikeosa kaitse ette.
 • Page 80 Enne toote kasutamist veenduge, et nurkreduktor on ¾ ulatuses määrdeainega täidetud. Lisage vajadusel Allpool on toodud üldised hoolduseeskirjad. Täpsema vastavat määret. teabe saamiseks pöörduge hooldustöökotta. a) Mudel ECA850: (Joon. 34) Igapäevane hooldus b) Mudel ESA850: (Joon. 35) Painduva veovõlli määrimine •...
 • Page 81 ECA850 ESA850 Originaalse heakskiidetud lisatarvikuga dB (A) Vibratsioonitasemed Käepidemete vibratsioonitase, mõõdetud standardi ANSI B175:22867 kohaselt Originaalse eesmise/tagumise heakskiidetud lisatarvikuga, m/s² 6,7/12 6,7/12 Tehnilised andmed akutoitega toodete kohta ECA850 ESA850 Mass Kaal, kg Mõõtmed Lõiketera pikkus Keskava, lõiketera, mm 25,4 25,4 Kiirus Kiirus, lõiketera, p/min...
 • Page 82 EL-i vastavusdeklaratsiooni sisu EL-i vastavusdeklaratsiooni sisu Nimel Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ROOTSI, deklareerime ainuvastutusel, et kirjeldatud toode: Kirjeldus Ääretrimmerikomplekt Kaubamärk Husqvarna Platvorm/tüüp/mudel Platvorm UEDA, mudelid Per Gustafsson ECA850, ESA850.
 • Page 83 Sisältö Johdanto............... 83 Huolto................87 Turvallisuus..............84 Tekniset tiedot.............. 87 Asentaminen..............86 EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus......89 Johdanto Tuotekuvaus Käyttötarkoitus Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi VAROITUS: Käytä tätä lisälaitetta vain itsellämme oikeuden muuttaa tuotteiden muotoa ja laitteissa, joihin se on tarkoitettu. Katso ulkonäköä ilman ennakkoilmoitusta. laitteesi käyttöohjekirjan lisävarusteita käsittelevä...
 • Page 84 Turvallisuus Turvallisuusmääritelmät varovainen työskennellessäsi viettävässä maastossa. Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun (Kuva 15) jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa. • Tarkista työalue. Poista kaikki irralliset esineet, kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut ja VAROITUS: Tätä käytetään, jos vastaavat, jotka voivat sinkoutua liikkeelle tai käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä...
 • Page 85 • Ruoho ja kivet voivat toisinaan jäädä jumiin Lisälaitteen turvalaitteet terälaitteen suojukseen ja terälaitteeseen. Sammuta moottori aina ennen sen puhdistamista. VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet Henkilökohtainen suojavarustus ennen lisälaitteen käyttämistä. VAROITUS: Laitetta käytettäessä on aina Tässä osassa kerrotaan lisälaitteen käytettävä hyväksyttyjä henkilökohtaisia turvaominaisuuksista ja niiden toiminnasta sekä...
 • Page 86 • Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Asentaminen Akkukäyttöisten käyttöaggregaattien a) Malli ECA850: (Kuva 30) b) Malli ESA850: (Kuva 31) etusuojuksen asentaminen 2. Lukitsen terän pyöriminen asettamalla lukkotappi (E) 1. Asenna etusuojus terälaitteen suojuksen etuosaan.
 • Page 87 Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että ¾ kulmavaihteesta on täytetty rasvalla. Lisää Alla on annettu joitakin yleisiä hoito-ohjeita. Jos tarvitset tarvittaessa erikoisrasvaa. lisäohjeita, ota yhteys huoltoliikkeeseen. a) Malli ECA850: (Kuva 34) Päivittäiset huoltotoimenpiteet b) Malli ESA850: (Kuva 35) Joustavan vetoakselin voitelu •...
 • Page 88 1,3/1,4 m/s² Ilmoitetuilla tiedoilla tärinätasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 2 m/s2. Käytä akku- ja polttomoottorikäyttöisten laitteiden tärinätasojen vertailussa tärinälaskuria. https://www.husqvarna. com/uk/ services-solutions/vibration-calculator/. Ilmoitetuilla tiedoilla koneen äänitehotasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 3 dB(A). Ilmoitetuilla tiedoilla koneen äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 3 dB(A).
 • Page 89 EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, RUOTSI, vakuuttaa täten, että oheinen laite: Kuvaus Reunaleikkurilisälaite Per Gustafsson Tuotemerkki Husqvarna Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja Alusta / Tyyppi / Malli Alusta UEDA, edustaa mallia ECA850, ESA850. Erä Sarjanumero alkaen 2018.
 • Page 90: Introduction

  Sommaire Introduction..............90 Entretien............... 94 Sécurité.................91 Caractéristiques techniques......... 95 Montage................93 Contenu de la déclaration de conformité CE....97 Introduction Description du produit Utilisation prévue Nous travaillons continuellement au développement de AVERTISSEMENT: Utilisez l'accessoire nos produits et nous réservons le droit d'en modifier, exclusivement avec des produits prévus à...
 • Page 91: Sécurité

  Remarque: Les autres symboles/autocollants présents sur l'accessoire concernent des exigences de certification spécifiques à certains marchés. Sécurité Définitions de sécurité personnes ont bien compris le contenu du manuel de l'opérateur. Des avertissements, des recommandations et des • maintenez à distance toutes personnes étrangères remarques sont utilisés pour souligner des parties au travail.
 • Page 92 • Veillez à ce que ni vos mains ni vos pieds ne soient toujours des protecteurs d'oreille en contact avec l'équipement de coupe quand le homologués. moteur est allumé. • Après l'arrêt du moteur, maintenez vos mains et vos (Fig. 18) pieds à...
 • Page 93: Montage

  Contrôle du contre-écrou AVERTISSEMENT: L’entretien et la réparation du produit exigent une formation REMARQUE: L'usure du revêtement en spéciale. Cela concerne particulièrement nylon à l'intérieur du contre-écrou ne doit l’équipement de sécurité du produit. Si les pas être telle que le contre-écrou peut se contrôles suivants ne donnent pas un visser à...
 • Page 94: Entretien

  être montée de façon à ce que son bord fixation (B), 6-8 Nm/53-70 po-lb. extérieur soit appuyé contre la lame. a) Pour le modèle ECA850 : (Fig. 28) 5. Montez le contre-écrou/boulon de fixation de lame (D). Le contre-écrou/boulon de fixation de lame est b) Pour le modèle ESA850 : (Fig.
 • Page 95: Caractéristiques Techniques

  Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 2 m/s2. Pour comparer les niveaux de vibrations, la batterie et les produits de combustion uti- lisent le calculateur de vibrations. https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 96 Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 2 m/s2. Pour comparer les niveaux de vibrations, la batterie et les produits de combustion uti- lisent le calculateur de vibrations. https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 97: Contenu De La Déclaration De Conformité Ce

  : IEC 62841-1:2014, EN 11789:1999, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 TÜV Rheinland N.A. a procédé à un examen volontaire pour Husqvarna AB et lui a attribué le certificat de conformité AK72140365. Conformément à l'annexe V, les valeurs sonores déclarées sont les suivantes :...
 • Page 98: Introduction

  Table des matières Introduction..............98 Entretien..............102 Sécurité.................99 Données techniques........... 103 Montage..............101 Contenu de la déclaration de conformité CE....105 Introduction Description du produit Utilisation prévue Nous avons une politique de développement continu et AVERTISSEMENT : N’utiliser cet outil nous réservons donc le droit de modifier la conception et qu’avec des produits destinés à...
 • Page 99: Sécurité

  Remarque : Les autres symboles et autocollants apposés sur l’outil se rapportent aux exigences en matière de certification pour certains marchés. Sécurité Définitions relatives à la sécurité • Ne jamais laisser des gens utiliser le produit sans d’abord s’assurer qu’ils ont compris le contenu du Les avertissements, recommandations et remarques manuel de l’opérateur.
 • Page 100 • Lorsque le moteur tourne, garder les mains et les • Portez toujours des lunettes de protection pieds à l’écart de l’équipement de coupe. homologuées. Si vous utilisez une visière, porter également des lunettes de protection approuvées. • Lorsque le moteur est coupé, garder les mains et les Les lunettes de protection homologuées doivent être pieds à...
 • Page 101: Montage

  résultat positif, on doit communiquer avec si usé qu’il soit possible de le tourner à la un atelier spécialisé. L’achat de l’un de nos main. Le revêtement doit offrir une produits offre à l’acheteur la garantie d’un résistance d’au moins 1,5 Nm / 13 po-lb. Le service et de réparations qualifiés.
 • Page 102: Entretien

  (B) au couple de 6 à 8 N.m (53 à 70 po-lb). 5. Monter le contre-écrou / le boulon de fixation de la a) Pour le modèle ECA850 : (Fig. 28) lame (D). Le contre-écrou / le boulon de fixation de la lame présente un filetage à...
 • Page 103: Données Techniques

  Les données signalées pour le niveau de vibration présentent une dispersion statistique type (écart standard) de 2 m/s². Pour comparer les niveaux de vibrations, la batterie et les produits à combustion, utiliser le calcula- teur de vibrations : https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 104 Les données signalées pour le niveau de vibration présentent une dispersion statistique type (écart standard) de 2 m/s². Pour comparer les niveaux de vibrations, la batterie et les produits à combustion, utiliser le calcula- teur de vibrations : https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 105: Contenu De La Déclaration De Conformité Ce

  à batterie : IEC 62841-1:2014, EN 11789:1999, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 TÜV Rheinland N.A. aA effectué un examen volontaire au nom de Husqvarna AB, en fournissant un certificat de conformité AK72140365. Conformément à l'annexe V, les valeurs sonores déclarées sont :...
 • Page 106 Sadržaj Uvod................106 Održavanje..............110 Sigurnost..............107 Tehnički podaci............110 Sastavljanje..............109 Sadržaj deklaracije o usklađenosti EZ-a.....112 Uvod Opis proizvoda Namjena Naša politika obuhvaća neprekidan razvoj proizvoda i UPOZORENJE: Ovaj pribor upotrebljavajte stoga zadržavamo pravo na preinake dizajna i izgleda samo s proizvodima za koje je predviđen. proizvoda bez prethodne obavijesti.
 • Page 107 Sigurnost Sigurnosne definicije (korijenja, kamenja, grana, rupa itd.). Budite izuzetno oprezni pri radu na kosini. Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se (Sl. 15) posebno važni dijelovi uputa za rukovanje. • Pregledajte radno područje. Uklonite sve slobodne predmete poput kamenja, razbijenog stakla, čavala, UPOZORENJE: Upotrebljava se kada čelične žice, konopca, i sl.
 • Page 108 se vaš uređaj napaja baterijom, izvadite je. Provjerite Sigurnosni uređaji na priboru je li proizvod oštećen. Popravite sva oštećenja. • Ponekad se trava ili kamenje mogu zaglaviti u štitniku reznog pribora i reznom priboru. Prije UPOZORENJE: Prije upotrebe pribora čišćenja proizvoda uvijek zaustavite motor/ pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.
 • Page 109 Rub pogonske podloške, koji pristaje na otvor noža, jedinice mora biti usmjeren prema van. 1. Ugradite prednji štitnik na prednji dio štitnika reznog a) Za model ECA850: (Sl. 30) pribora. (Sl. 27) b) Za model ESA850: (Sl. 31) 2. Postavite vijak i zategnite ga.
 • Page 110 2. Postavite željenu dubinu rezanja. 3. Zategnite krilastu maticu. Održavanje Uvod a) Za model ECA850: (Sl. 34) b) Za model ESA850: (Sl. 35) U nastavku su općenite upute za održavanje. Za Podmazivanje fleksibilne pogonske dodatne informacije obratite se servisnoj radionici.
 • Page 111 Podaci o razini vibracije pokazuju tipičnu statističku disperziju (standardna devijacija) od 2 m/s2. Za uspored- bu razina vibracije baterijskih proizvoda i proizvoda s unutarnjim sagorijevanjem primijenite kalkulator za vi- bracije. https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. Navedeni podaci za razinu jačine zvuka za stroj uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstu- panje) od 3 dB (A) Navedeni podaci za razinu tlaka zvuka za stroj uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje)
 • Page 112 Na baterijske proizvode primjenjuju se sljedeći standardi: IEC 62841-1:2014, EN 11789:1999, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 TÜV Rheinland N.A. provela je dobrovoljno ispitivanje na zahtjev tvrtke Husqvarna AB i izdala certifikaciju za usklađenost AK72140365. U skladu s aneksom V, objavljene vrijednosti zvuka su: Benzin...
 • Page 113 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető..............113 Karbantartás............... 117 Biztonság..............114 Műszaki adatok............117 Összeszerelés............116 Az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalma....120 Bevezető Termékleírás Rendeltetésszerű használat Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért fenntartjuk FIGYELMEZTETÉS: Ezt a tartozékot csak a jogot a termékek kialakításának és megjelenésének az ahhoz szánt termékekkel szabad előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
 • Page 114 Biztonság Biztonsági meghatározások • Tartsa az illetéktelen személyeket biztonságos távolságban. A gyermekek, állatok, nézelődők és A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a segítők a munka közben maradjanak a 15 méteres használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a (50 láb) biztonsági zónán kívül. Ha valaki a közelébe figyelmet.
 • Page 115 • Mindegyik munkaművelet után állítsa a gépet (ábra 20) üresjáratra. A motor komoly károsodásához • Mindig erős anyagból készült hosszúnadrágot, vezethet, ha túl hosszú ideig működik terhelés nélkül kesztyűt és hosszú ujjú felsőrészt viseljen. A forgó (azaz miközben használja a terméket, a részekbe kerülő...
 • Page 116 2. Rögzítse a szöghajtás dobozát a tengelycsőhöz, a) Az ECA850 modell esetében: (ábra 30) ügyelve a pozicionáló lyukakra. b) Az ESA850 modell esetében: (ábra 31) 3. Rögzítse a csavart (A), majd rögzítse erősen a csőszorító...
 • Page 117 3. Szerelje fel a kést (B) a hajtótárcsára. 1. Lazítsa meg a szárnyas anyát. 4. Szerelje fel a támkarimát (C). A támkarimát úgy kell a) Az ECA850 modell esetében: (ábra 32) felszerelni, hogy a külső éle a pengéhez nyomódjon. b) Az ESA850 modell esetében: (ábra 33) 5.
 • Page 118 A rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok az 2 m/s2 tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendel- keznek. A rezgésszintek, valamint az akkumulátorral, illetve az üzemanyaggal működő termékek összehason- lításához használja a rezgésterhelési kalkulátort. https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration- calculator/. A gép hangteljesítményszintjére vonatkozó jelentési adatok a 3 dB (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.
 • Page 119 5,5/2,2 1,3/1,4 A rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok az 2 m/s2 tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendel- keznek. A rezgésszintek, valamint az akkumulátorral, illetve az üzemanyaggal működő termékek összehason- lításához használja a rezgésterhelési kalkulátort. https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration- calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 120 Az EK-megfelelőségi nyilatkozat A szállított termék megfelel a vizsgálaton átesett példadarabnak. tartalma A következő nevében: Huskvarna AB, SE 561 82 A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 SVÉDORSZÁG a saját felelősségére kijelenti, hogy a jelzett termék: Leírás Szegélynyíró...
 • Page 121: Introduzione

  Sommario Introduzione..............121 Manutenzione............. 125 Sicurezza..............122 Dati tecnici..............126 Montaggio..............124 Contenuto della dichiarazione di conformità CE..128 Introduzione Descrizione del prodotto Uso previsto Procediamo costantemente allo sviluppo dei nostri AVVERTENZA: Utilizzare questo accessorio prodotti e ci riserviamo quindi il diritto di apportare, solo con i prodotti a cui è...
 • Page 122: Sicurezza

  Sicurezza Definizioni di sicurezza • Accertarsi di poter camminare e lavorare in sicurezza. Qualora ci si debba spostare I simboli di avvertenza e cautela e le note vengono repentinamente, controllare che non vi siano ostacoli utilizzati per evidenziare le parti importanti del manuale quali radici, pietre, rami, fossati ecc.
 • Page 123 utilizza il prodotto) possono causare gravi danni al • Indossare sempre pantaloni lunghi e pesanti, stivali, motore/motorino. guanti e una maglia a maniche lunghe. Per ridurre il rischio di lesioni dovute ad oggetti scagliati dalle • Prestare la massima attenzione nel tirare verso di sé parti rotanti, raccogliere i capelli sopra le spalle e il tagliabordi durante il lavoro.
 • Page 124: Montaggio

  3. Serrare la vite (A), quindi il bullone di fissaggio (B) con decisione, 6-8 Nm / 53-70 in-lb. gruppo di potenza batteria a) Per il modello ECA850: (Fig. 28) 1. Montare la protezione anteriore sulla parte anteriore b) Per il modello ESA850: (Fig. 29) della protezione del gruppo di taglio.
 • Page 125: Manutenzione

  6. Rimuovere la spina di bloccaggio. l'esterno. Regolazione della profondità di taglio a) Per il modello ECA850: (Fig. 30) b) Per il modello ESA850: (Fig. 31) del gruppo di taglio 2. Bloccare la rotazione della lama, inserendo la spina La profondità...
 • Page 126: Dati Tecnici

  I dati riportati per il livello di vibrazione hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 2 m/s2. Per il confronto dei livelli di vibrazioni, della batteria e dei prodotti a combustione, utilizzare il calcolatore delle vibrazioni. Fare riferimento al sito Web https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 127 I dati riportati per il livello di vibrazione hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 2 m/s2. Per il confronto dei livelli di vibrazioni, della batteria e dei prodotti a combustione, utilizzare il calcolatore delle vibrazioni. Fare riferimento al sito Web https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 128: Contenuto Della Dichiarazione Di Conformità Ce

  Il prodotto fornito è conforme al campione sottoposto a omologazione. conformità CE Per conto di Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVEZIA, dichiara SWEDEN, 2019-05-29 sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto indicato:...
 • Page 129 TURINYS Įvadas................. 129 Techninė priežiūra............133 Sauga................. 130 Techniniai duomenys..........133 Surinkimas..............132 EB atitikties deklaracijos turinys......... 135 Įvadas Gaminio aprašas Naudojimas Mes nuolat siekiame tobulinti savo gaminius, pasilikdami PERSPĖJIMAS: Šį priedą naudokite tik su sau teisę keisti jų formą ir išvaizdą be išankstinio jam skirtais gaminiais.
 • Page 130 Sauga Saugos ženklų reikšmės pavyzdžiui, išsikišusių medžių šaknų, akmenų, šakų, griovių ir pan., jei kartais reikėtų greitai pasitraukti. Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti Labai atsargiai dirbkite ant stačių šlaitų. dėmesį į ypač svarbias naudotojo instrukcijos dalis. (Pav. 15) •...
 • Page 131 akumuliatoriumi varomą gaminį, išimkite Priedo apsauginės priemonės akumuliatorių. Patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Suremontuokite pažeidimus. PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, • Kartais pjovimo įtaiso apsaugoje arba pjovimo įtaise perskaitykite toliau esančius įspėjamuosius gali įstrigti žolė arba akmenys. Prieš valydami nurodymus. pjovimo įtaisą visuomet išjunkite variklį. Šiame skyriuje pasakojama apie priedo saugos Asmeninės apsauginės priemonės priemones, jų...
 • Page 132 Įsitikinkite, kad varančiojo disko briauna, kuri akumuliatoriaus maitinimo blokai įsistato į peilio angą, yra nukreipta į išorę. 1. Sumontuokite priekinę apsaugą pjovimo įtaiso a) Modeliui ECA850: (Pav. 30) apsaugos priekyje. (Pav. 27) b) Modeliui ESA850: (Pav. 31) 2. Įkiškite varžtą ir priveržkite.
 • Page 133 ¾ pripildyta tepalo. Jei trūksta, papildykite Toliau pateikiamos bendros priežiūros instrukcijos. Jei specialiu tepalu. reikia daugiau informacijos, prašome kreiptis į techninio a) Modeliui ECA850: (Pav. 34) aptarnavimo dirbtuves. b) Modeliui ESA850: (Pav. 35) Atlikite kasdienę priežiūrą Lankstaus varančiojo veleno sutepimas •...
 • Page 134 ECA850 ESA850 Garso slėgio naudotojo ausiai lygis, matuojamas pagal ISO 11789, dB Su patvirtintu priedu (originaliu), dB (A) Vibracija Vibracijos lygiai ties rankenomis, išmatuoti pagal ISO 22867 Su patvirtintu naudoti priedu (originaliu), priekyje / gale, m/s² 6,7 / 12 6,7 / 12 Akumuliatoriumi varomų...
 • Page 135 EB atitikties deklaracijos turinys EB atitikties deklaracijos turinys Mes, „Husqvarna AB“, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDIJA, savo atsakomybe pareiškiame, kad pateiktas gaminys: Aprašas Kraštų pjovimo priedas Per Gustafsson Gamintojas Husqvarna Atsakingas už techninę dokumentaciją Platforma / tipas / modelis Platforma UEDA, atitin- kanti modelius ECA850, ESA850.
 • Page 136 Saturs Ievads................. 136 Apkope................140 Drošība............... 137 Tehniskie dati..............140 Montāža..............139 EK atbilstības deklarācijas saturs....... 143 Ievads Izstrādājuma apraksts Paredzētā lietošana Mēs pastāvīgi strādājam, lai pilnveidotu savus BRĪDINĀJUMS: Lietojiet šo ierīci tikai ar tai izstrādājumus, un tāpēc paturam tiesības izdarīt paredzētajiem izstrādājumiem. Skatiet izmaiņas, piemēram, izstrādājumu formai un izskatam izstrādājuma lietotāja rokasgrāmatas sadaļu bez iepriekšēja paziņojuma.
 • Page 137 Drošība Drošības definīcijas attālumā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet izstrādājumu. Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek • Pārliecinieties, vai varat droši staigāt un stāvēt. izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja Pārbaudiet, vai tuvumā nav kādu šķēršļu, kas var rokasgrāmatas daļas. traucēt pēkšņu nepieciešamību pārvietoties (saknes, akmeņi, zari, bedres utt.).
 • Page 138 • Strādājot ar griešanas ierīci, esiet īpaši piesardzīgs, priekšmetiem, kuri tiek ierauti rotējošajās daļās, velkot to uz savu pusi. nevalkājiet vaļīgu apģērbu, šalles, rotaslietas utt. Sasieniet matus, lai tie atrastos virs pleciem. • Ja izstrādājums saskaras ar svešķermeni vai rodas spēcīgas vibrācijas, nekavējoties izslēdziet •...
 • Page 139 IEVĒROJIET: Pretuzgrieznim ir kreisās puses vītne. Ja piegriezīsit pretuzgriezni pārāk spēcīgi, var tikt bojātas vītnes. Montāža Priekšējā aizsarga, akumulatora a) Modelim ECA850. (Att. 28) b) Modelim ESA850. (Att. 29) barošanas bloku uzstādīšana Griešanas ierīces montāža 1. Uzstādiet priekšējo aizsargu griešanas ierīces aizsarga priekšpusē.
 • Page 140 5. Uzstādiet pretuzgriezni/asmens montāžas skrūvi (D). 1. Atlaidiet spārniņu uzgriežņus. Pretuzgrieznim/asmens montāžas skrūvei ir kreisās a) Modelim ECA850. (Att. 32) puses vītne. Pievelciet pretuzgriezni/asmens b) Modelim ESA850. (Att. 33) montāžas skrūvi līdz griezes momentam 15– 20 Nm/12–15 pēdas uz mārciņu.
 • Page 141 ECA850 ESA850 Asmens garums, mm. Centrālā atvere, asmens, mm 25,4 25,4 Ātrums Ātrums, asmens, apgr./min 7140 7140 Trokšņa emisija Skaņas līmenis, mērīts saskaņā ar ISO 22868, dB (A) Skaņas līmeņi Skaņas spiediena līmenis pie lietotāja auss, mērīts saskaņā ar standartu ISO 11789 Aprīkots ar apstiprinātu piederumu (oriģināls), dB (A)
 • Page 142 ECA850 ESA850 Vibrācija Rokturu vibrācijas līmenis, mērīts atbilstoši standartam EN 62841-1 Aprīkots ar apstiprinātu piederumu (oriģināls), pa kreisi/pa labi, m/s² 5,5/2,2 1,3/1,4 Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 2 m/s2 statistiskā izkliede (standarta novirze). Vibrācijas līme- ņu, akumulatora un sadegšanas produktu salīdzinājumam izmantojiet vibrācijas kalkulatoru. https://www.husq- varna.
 • Page 143 EK atbilstības deklarācijas saturs EK atbilstības deklarācijas saturs Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZVIEDRIJĀ, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis izstrādājums: Apraksts Griešanas aprīkojums Pērs Gustafsons (Per Gustafsson) Zīmols Husqvarna Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju Platforma/tips/modelis Platforma UEDA, kas pār- stāv modeļus ECA850,...
 • Page 144 Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming..151 Inleiding Productbeschrijving Gebruik Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder WAARSCHUWING: Gebruik dit opzetstuk ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan alleen met producten waarvoor het is ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf bedoeld.
 • Page 145 Veiligheid Veiligheidsdefinities Schakel het product onmiddellijk uit indien iemand dichterbij komt. Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en • Zorg ervoor dat u veilig kunt gaan en staan. opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op Controleer of er eventuele hindernissen zijn als u belangrijke delen van de gebruikershandleiding. onverwacht snel moet kunnen wegkomen (wortels, stenen, takken, kuilen, greppels enz.).
 • Page 146 • Let vooral op wanneer u de kantensnijder tijdens de letsel te voorkomen als gevolg van voorwerpen die werkzaamheden naar u toe trekt. in de draaiende delen terechtkomen, dient u geen wijde kleding, sjaals, sieraden etc. te dragen. Zet uw •...
 • Page 147 (Fig. 27) klembout (B) stevig vast, 6-8 Nm/53-70 in-lb. 2. Bevestig de bout en draai deze vast. a) Voor model ECA850: (Fig. 28) b) Voor model ESA850: (Fig. 29) De hoekoverbrenging monteren 1. Plaats de aandrijfas in de behuizing van de hoekoverbrenging.
 • Page 148 De snijdiepte van de snijuitrusting moet vóór aanvang van het blad past, naar buiten is gericht. van de werkzaamheden worden afgesteld. a) Voor model ECA850: (Fig. 30) 1. Draai de vleugelmoer los. b) Voor model ESA850: (Fig. 31) a) Voor model ECA850: (Fig. 32) 2.
 • Page 149 Technische gegevens Technische gegevens voor producten die op benzine werken ECA850 ESA850 Gewicht Gewicht, kg Afmetingen Bladlengte, mm Middelste gat, blad, mm 25,4 25,4 Snelheid Toerental, blad, tpm 7140 7140 Geluidsemissies Geluidsvermogensniveau volgens ISO 22868, gemeten, dB(A) Geluidsniveau Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, gemeten volgens ISO 11789...
 • Page 150 ECA850 ESA850 Geluidsemissies Geluidsvermogensniveau, gemeten, dB(A) Geluidsniveau Equivalent geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, gemeten volgens ISO 26868 Uitgerust met goedgekeurde accessoire (origineel), dB(A) Trillingen Trillingsniveaus in de handgrepen, gemeten volgens EN 62841-1 Uitgerust met goedgekeurde accessoire (origineel), links/rechts, m/s² 5,5/2,2...
 • Page 151 Inhoud van de EG-verklaring van Het geleverde product is conform het geteste exemplaar. overeenstemming Namens Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Wij, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZWEDEN, SWEDEN, 2019-05-29 verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het gerepresenteerde product: Beschrijving...
 • Page 152 INNHOLD Innledning..............152 Vedlikehold..............156 Sikkerhet..............153 Tekniske data............. 156 Montering..............155 Innholdet i EF-samsvarserklæringen......158 Innledning Produktbeskrivelse Bruksområder Vi arbeider løpende med å videreutvikle produktene ADVARSEL: Bruk dette tilbehøret kun med våre og forbeholder oss derfor retten til endringer produkter som det er beregnet for. Se vedrørende bl.a.
 • Page 153 Sikkerhet Sikkerhetsdefinisjoner steiner, greiner, groper, forhøyninger osv.). Vær meget forsiktig ved arbeid i skrånende terreng. Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å (Fig. 15) understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen. • Undersøk arbeidsområdet. Fjern alle løse gjenstander, for eksempel steiner, glasskår, spiker, ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for ståltråd, snorer osv., som kan bli slynget av sted personskade eller død for føreren eller...
 • Page 154 Personlig verneutstyr overskriften Oversikt over skjæreutstyr på side 152 for å se hvor disse delene er plassert på ditt tilbehør. ADVARSEL: Du må alltid bruke godkjent Levetiden til tilbehøret kan forkortes, og risikoen for personlig verneutstyr når du bruker ulykker kan øke, hvis vedlikeholdet av tilbehøret ikke produktet.
 • Page 155 • Hold produktet utilgjengelig for barn. Montering Slik monteres frontdekselet, a) For modell ECA850: (Fig. 30) b) For modell ESA850: (Fig. 31) batterienheter 2. Lås knivretningen ved å sette låsepinnen (E) inn i 1. Monter frontdekselet på forsiden av beskyttelsen for hullet på...
 • Page 156 Vedlikehold Innledning a) For modell ECA850: (Fig. 34) b) For modell ESA850: (Fig. 35) Nedenfor følger noen generelle Slik smører du den fleksible vedlikeholdsinstruksjoner. Kontakt serviceverkstedet dersom du trenger ytterligere opplysninger. drivakselen Slik utfører du daglig vedlikehold Kun for modell ECA850.
 • Page 157 ECA850 ESA850 Lydnivåer Lydtrykknivå ved brukerens øre, målt i henhold til ISO 11789 Utstyrt med godkjent tilbehør (originalt), db (A) Vibrasjoner Vibrasjonsnivåer i håndtak, målt i henhold til ISO 22867 Utstyrt med godkjent tilbehør (originalt), foran/bak, m/s² 6,7/12 6,7/12 Tekniske data for batteridrevne produkter...
 • Page 158 Innholdet i EF-samsvarserklæringen Innholdet i EF-samsvarserklæringen Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, erklærer under eneansvar at dette produktet: Beskrivelse Kantskjærertilbehør Per Gustafsson Merke Husqvarna Ansvarlig for teknisk dokumentasjon Plattform/type/modell Plattform UEDA, som rep- resenterer modellen ECA850, ESA850 Parti...
 • Page 159 SPIS TREŚCI Wstęp................159 Przegląd..............163 Bezpieczeństwo............160 Dane techniczne............164 Montaż................ 163 Treść deklaracji zgodności z normami WE....166 Wstęp Opis produktu Przeznaczenie Nieustannie modernizujemy swoje wyroby, w związku z OSTRZEŻENIE: Niniejszego osprzętu czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian można używać jedynie w połączeniu z dotyczących m.in.
 • Page 160 wymogów, związanych z certyfikatami w (Rys. 13) Produkt jest zgodny z odpowiednimi poszczególnych krajach. dyrektywami Komisji Europejskiej. Uwaga: Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na osprzęcie tnącym dotyczą specjalnych Bezpieczeństwo Definicje dotyczące bezpieczeństwa • Nie pozwalać używać urządzenia dzieciom. • Produkt mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które Ostrzeżenia, uwagi i informacje są...
 • Page 161 • Nie zbliżać rąk i nóg do osprzętu tnącego, gdy silnik OSTRZEŻENIE: Długotrwałe jest włączony. przebywanie w hałasie może • Po wyłączeniu silnika trzymać ręce i nogi z dala od doprowadzić do trwałej utraty słuchu. osprzętu tnącego, dopóki noże całkowicie się nie Dlatego należy zawsze używać...
 • Page 162 zgodnie z opisem w niniejszym rozdziale. Kontrola przeciwnakrętki Jeżeli osprzęt nie spełnia któregokolwiek z UWAGA: Nylonowy pierścień wewnątrz warunków kontrolnych, skontaktować się z przeciwnakrętki nie powinien być starty do przedstawicielem serwisu w celu dokonania tego stopnia, aby można było przykręcić naprawy.
 • Page 163 Montaż osłony przedniej i jednostek zabierakowej, która wchodzi w otwór w ostrzu, jest skierowana na zewnątrz. zasilania akumulatorowego a) Model ECA850: (Rys. 30) 1. Zamontować przednią osłonę w przedniej części b) Model ESA850: (Rys. 31) osprzętu tnącego. (Rys. 27) 2. Zablokować obroty ostrza, wkładając kołek blokujący 2.
 • Page 164 4. Nasmarować giętki wałek napędowy na całej długości. napędowego 5. Założyć z powrotem giętki wałek napędowy na wał Dotyczy tylko modelu ECA850. drążony. Obrócić giętki wałek napędowy podczas jego zakładania, aby prawidłowo wszedł w 1. Poluzować 2 śruby na przekładni zębatej stożkowej.
 • Page 165 (odchylenie standardowe) w wysokości 3 dB(A) i zostały zmierzone z oryginalnym osprzętem, który daje najwyższy poziom. Odnotowane dane dla poziomu wibracji mają typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 2 m/s². Do porównywania poziomu drgań urządzeń akumulatorowych i spalinowych należy użyć kalkulatora drgań: https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 166 Treść deklaracji zgodności z normami Dostarczony produkt jest zgodny ze specyfikacją prototypu poddanego kontroli. W imieniu Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Firma Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 SZWECJA, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że przedstawiony produkt: Opis Końcówka do przycinania...
 • Page 167 ÍNDICE Introdução..............167 Manutenção..............171 Segurança..............168 Especificações técnicas..........172 Montagem..............170 Conteúdo da declaração de conformidade CE...174 Introdução Descrição do produto Finalidade Seguimos uma política de desenvolvimento contínuo ATENÇÃO: Utilize este acessório apenas dos nossos produtos e, por conseguinte, reservamo-nos com produtos aos quais se destina. o direito de modificar o design e o aspeto dos mesmos, Consulte o capítulo do acessório no manual sem aviso prévio.
 • Page 168 Segurança Definições de segurança • Mantenha afastadas as pessoas não autorizadas. As crianças, animais, observadores e ajudantes Os avisos, as precauções e as notas são utilizados para devem ficar fora do perímetro de segurança de 15 m indicar partes especialmente importantes do manual do (50 pés) enquanto trabalha.
 • Page 169 a resistência que o acessório de corte exerce sobre facto de os objectos ficarem presos nas peças o motor quando utiliza o produto) podem provocar rotativas, não use roupa larga, lenços, jóias, etc. danos graves no motor. Prenda o cabelo acima dos ombros. •...
 • Page 170 6-8 Nm/53-70 pol.-lb. 1. Instale a proteção dianteira na parte dianteira da a) Para o modelo ECA850: (Fig. 28) proteção do acessório de corte. (Fig. 27) b) Para o modelo ESA850: (Fig. 29) 2.
 • Page 171 Ajustar a profundidade de corte do no orifício da lâmina, está voltada para fora. acessório de corte a) Para o modelo ECA850: (Fig. 30) b) Para o modelo ESA850: (Fig. 31) A profundidade de corte do acessório de corte tem de 2.
 • Page 172 Os dados comunicados relativamente ao nível de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio pa- drão) de 2 m/s2. Para poder comparar os níveis de vibração de produtos a bateria e de combustão, utilize a calculadora de vibrações. https://www.husqvarna.com/pt/servicos-solucoes/calculadora-vibracoes/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 173 Os dados comunicados relativamente ao nível de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio pa- drão) de 2 m/s2. Para poder comparar os níveis de vibração de produtos a bateria e de combustão, utilize a calculadora de vibrações. https://www.husqvarna.com/pt/servicos-solucoes/calculadora-vibracoes/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 174 IEC 62841-1:2014, EN 11789:1999, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 A TÜV Rheinland N.A. executou um controlo voluntário em nome da Husqvarna AB, de modo a fornecer o Certificado de conformidade AK72140365. De acordo com o Anexo V, os valores de som declarados são:...
 • Page 175 Conteúdo Introdução..............175 Manutenção..............179 Segurança..............176 Dados técnicos............179 Montagem..............178 Conteúdo da declaração de conformidade da CE..182 Introdução Descrição do produto Uso previsto Temos uma política de melhoria contínua de seus AVISO: Use este acessório somente com produtos e, portanto, reservamos o direito de modificar produtos para os quais ele se destina.
 • Page 176 Segurança Definições de segurança • Mantenha pessoas não autorizadas distantes. Crianças, animais, pessoas que estejam observando Avisos, cuidados e observações são utilizadas para e ajudantes devem permanecer fora da zona de chamar a atenção para partes especialmente segurança de 15 metros (50 pés). Pare o produto importantes do manual do operador.
 • Page 177 • Sempre reduza a velocidade do motor para marcha (Fig. 20) lenta após cada operação de trabalho. Períodos • Sempre use calças compridas e pesadas, botas, longos em aceleração/velocidade total sem qualquer luvas e uma camisa de manga longa. Para reduzir o carga no motor (ou seja, sem a resistência que o risco de ferimentos associados a objetos puxados acessório para corte exerce no motor quando você...
 • Page 178 6 a 8 Nm / 53 a 70 pol-lb. 1. Instale a proteção dianteira na parte dianteira da a) Para o modelo ECA850: (Fig. 28) proteção do acessório para corte. (Fig. 27) b) Para o modelo ESA850: (Fig. 29) 2.
 • Page 179 A borda do disco de acionamento, que se encaixa no orifício da lâmina, deve estar voltada para fora. 6. Retire o pino de travamento. a) Para o modelo ECA850: (Fig. 30) Ajustar a profundidade de corte do b) Para o modelo ESA850: (Fig. 31) acessório para corte...
 • Page 180 ECA850 ESA850 Peso, kg Dimensões Comprimento de corte, mm Orifício central, lâmina, mm 25,4 25,4 Velocidade Velocidade, disco, rpm 7140 7140 Emissões de ruído Nível de potência sonora de acordo com a ISO 22868, medido, dB(A) Níveis sonoros Nível de pressão sonora no ouvido do operador, medido de acordo com a ISO 11789 Equipado com acessório aprovado (original), dB (A)
 • Page 181 ECA850 ESA850 Nível de pressão sonora equivalente no ouvido do operador, medida de acordo com a ISO 26868 Equipado com acessório aprovado (original), dB (A) Vibrações Níveis de vibração nas alças, medidos conforme a norma EN 62841-1 Equipado com acessório aprovado (original), esquerdo/direito, m/s²...
 • Page 182 O produto fornecido está em conformidade com o exemplo que foi submetido a uma análise. conformidade da CE Em nome de Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Nós, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUÉCIA, SWEDEN, 2019-05-29 declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto representado: Descrição...
 • Page 183 CUPRINS Introducere..............183 Întreținerea..............187 Siguranţă..............184 Date tehnice..............188 Asamblarea..............186 Conținutul declarației de conformitate CE....190 Introducere Descrierea produsului Domeniul de utilizare Avem o politică de îmbunătățire continuă a produselor și, AVERTISMENT: Utilizați acest accesoriu prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica proiectul numai cu produse compatibile.
 • Page 184 Siguranţă Definiții privind siguranța m (50 ft) în timp ce lucrați. Opriți imediat produsul dacă se apropie cineva. Avertizările, atenționările și notele sunt utilizate pentru a • Asigurați-vă că vă puteți deplasa și sta în picioare în desemna părți foarte importante din manualul siguranță.
 • Page 185 atunci când utilizați produsul) pot duce la vătămări corporale din cauza prinderii obiectelor în deteriorarea gravă a motorului. piesele rotative. Nu purtați haine largi, eșarfe, bijuterii etc. Părul lung trebuie prins deasupra nivelului • Aveți grijă în special când trageți accesoriul de umerilor.
 • Page 186 3. Strângeți șurubul (A), apoi strângeți ferm bolțul de prindere (B), 6-8 Nm/53-70 lb. unitățile de alimentare ale bateriei a) Pentru modelul ECA850: (Fig. 28) 1. Instalați apărătoarea frontală pe partea frontală a b) Pentru modelul ESA850: (Fig. 29) apărătorii dispozitivului de tăiere. (Fig. 27) Pentru a asambla accesoriul de tăiere...
 • Page 187 Pentru a regla adâncimea de tăiere a se potrivește în orificiul discului, este orientată spre exterior. accesoriului de tăiere a) Pentru modelul ECA850: (Fig. 30) Adâncimea de tăiere a accesoriului de tăiere trebuie b) Pentru modelul ESA850: (Fig. 31) reglată înainte de începerea lucrului.
 • Page 188 Date tehnice Date tehnice pentru produse care funcționează pe benzină ECA850 ESA850 Greutate Greutate, kg Dimensiuni Lungime disc, mm Orificiu central, disc, mm 25,4 25,4 Viteză Turație, disc, rpm 7140 7140 Emisii de zgomot Nivel de putere a zgomotului conform ISO 22868, măsurat, dB (A) Niveluri de zgomot Nivel de presiune a zgomotului pentru urechile operatorului, măsurat conform ISO 11789...
 • Page 189 ECA850 ESA850 Emisii de zgomot Nivel de putere a zgomotului, măsurat, dB (A) Niveluri de zgomot Nivel de presiune a zgomotului echivalent pentru urechile operatorului, măsurat conform ISO 26868 Dotat cu accesoriu aprobat (original), dB (A) Vibrații Niveluri de vibrație la mânere, măsurate conform EN 62841-1 Dotat cu accesoriu omologat (original), stânga/dreapta, m/s²...
 • Page 190 Conținutul declarației de conformitate Produsul furnizat se conformează exemplului supus examinării de tip CE. În numele Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Noi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUEDIA, SWEDEN, 2019-05-29 declarăm pe propria răspundere că produsul reprezentat: Descriere Accesoriul de bordurare Marcă...
 • Page 191: Введение

  Содержание Введение..............191 Техническое обслуживание........196 Безопасность.............192 Технические данные..........196 Сборка................195 Содержание декларации о соответствии ЕС..199 Введение Описание изделия Назначение Мы постоянно работаем над усовершенствованием и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте развитием своей продукции и поэтому оставляем за данное оборудование только с собой право на внесение изменений в конструкцию и изделиями, для...
 • Page 192: Безопасность

  (Pис. 13) Изделие соответствует действующим (Pис. 14) Оператор обязан следить за тем, чтобы в директивам EC. радиусе 15 м не находились люди или животные. При работе нескольких Примечание: Другие символы/наклейки на человек на одном участке необходимо оборудовании нанесены согласно специальным обеспечить...
 • Page 193 могут попасть в глаза и привести к слепоте или к • Иногда трава или камни могут застревать в серьезным травмам. режущем оборудовании или его щитке. В обязательном порядке останавливайте • Не используйте изделие в плохую погоду, (электро-)двигатель перед очисткой. например при сильном дожде, ветре, морозе, густом...
 • Page 194 свободную одежду, шарфы, украшения и т.д. Проверка щитка режущего оборудования Зафиксируйте волосы, чтобы они находились ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается выше уровня плеч. использовать режущее оборудование без • В случае работы в условиях, при которых рекомендуемой защиты режущего возможно появление пыли, используйте оборудования. Установка неправильного респиратор.
 • Page 195: Сборка

  Установка переднего кожуха вставляется в отверстие в ноже, направлен наружу. аккумуляторного блока a) Для модели ECA850: (Pис. 30) 1. Установите передний кожух на переднюю часть b) Для модели ESA850: (Pис. 31) щитка режущего оборудования. (Pис. 27) 2. Заблокируйте вращение ножа, вставив...
 • Page 196: Техническое Обслуживание

  дополнительной информации обратитесь в Заполните ее в случае необходимости, используя сервисную мастерскую. специальную смазку. Выполнение ежедневного a) Для модели ECA850: (Pис. 34) обслуживания b) Для модели ESA850: (Pис. 35) Смазка гибкого ведущего вала • Убедитесь, что нож не вращается при отпускании...
 • Page 197 Указанные данные об уровне вибрации имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 2 м/с2. Для сравнения уровней вибрации изделий с аккумулятором и ДВС используйте калькулятор вибрации: https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. Указанные данные об уровне мощности звука для изделия имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 3 дБ(A) Указанные...
 • Page 198 ECA850 ESA850 С соответствующим оборудованием (оригинальным), слева/ 5,5/2,2 1,3/1,4 справа, м/с² 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 199: Содержание Декларации О Соответствии Ес

  Содержание декларации о соответствии ЕС Содержание декларации о Бензин Аккумулятор соответствии ЕС Измеренный уровень Компания Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, мощности ШВЕЦИЯ, под свою исключительную звука, дБ(A) ответственность заявляет, что представленное изделие: Гарантированн ый уровень Описание Насадка-кромкорез мощности звука, дБ(A) Марка...
 • Page 200 Obsah Úvod................200 Údržba................ 204 Bezpečnosť..............201 Technické údaje............204 Montáž................ 203 Obsah vyhlásenia o zhode ES........207 Úvod Popis výrobku Plánované použitie Neustále ďalej vyvíjame svoje výrobky, a preto si VÝSTRAHA: Tento nadstavec používajte len vyhradzujeme právo upravovať dizajn a vzhľad výrobkov v spojení...
 • Page 201 Bezpečnosť Bezpečnostné definície • Skontrolujte, či sa môžete pohybovať a stáť bezpečne. Skontrolujte, či okolo vás nie sú prekážky Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na (korene, skaly, vetvy, jamy a podobne) pre prípad, zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu na že by ste sa museli náhle pohnúť. Dávajte veľký obsluhu.
 • Page 202 zariadenie, odstráňte zo sviečky kryt zapaľovacej Bezpečnostné zariadenia na nadstavci sviečky. Ak máte akumulátorové zariadenie, vyberte akumulátor. Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Akékoľvek poškodenie opravte. VÝSTRAHA: Skôr než budete nadstavec • Niekedy sa do krytu rezacieho nadstavca a do používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.
 • Page 203 (Obr. 27) zapadá do otvoru v noži, otočená smerom von. 2. Upevnite skrutku a utiahnite ju. a) Pre model ECA850: (Obr. 30) Zostavenie kužeľového prevodu b) Pre model ESA850: (Obr. 31) 2. Zablokujte otáčanie noža vložením poistného kolíka 1.
 • Page 204 Nastavenie hĺbky kosenia rezacieho a) Pre model ECA850: (Obr. 32) b) Pre model ESA850: (Obr. 33) nadstavca 2. Nastavte požadovanú hĺbku kosenia. Hĺbka kosenia rezacieho nadstavca sa musí nastaviť 3. Utiahnite krídlovú maticu. pred začiatkom práce. 1. Uvoľnite krídlovú maticu.
 • Page 205 Uvádzané údaje pre hladinu vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 2 m/s². Ak chcete porovnať úrovne vibrácií pre výrobky s akumulátorom a so spaľovacím motorom, použite kalkulátor vibrácií. Viac informácii nájdete na webovej lokalite https://www.husqvarna.com/uk/services-solutions/vibration-calcu- lator/. Uvádzané údaje pre hladinu akustického výkonu pre zariadenie majú typický štatistický rozptyl (štandardnú...
 • Page 206 ECA850 ESA850 Vybavený schváleným príslušenstvom (originál), vľavo/vpravo m/s² 5,5/2,2 1,3/1,4 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 207 Obsah vyhlásenia o zhode ES Obsah vyhlásenia o zhode ES Dodávaný produkt sa zhoduje so vzorkou, ktorá prešla skúškou. V mene spoločnosti Husqvarna AB, SE 561 82 V mene Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Huskvarna, ŠVÉDSKO, vyhlasujeme s plnou SWEDEN, 2019-05-29 zodpovednosťou, že reprezentovaný...
 • Page 208 VSEBINA Uvod................208 Vzdrževanje..............212 Varnost............... 209 Tehnični podatki............212 Montaža..............211 Vsebina izjave ES o skladnosti........214 Uvod Opis izdelka Namen uporabe Nenehno razvijamo in izpopolnjujemo svoje izdelke in si OPOZORILO: Priključek uporabljajte le z zato pridržujemo pravico do sprememb njihove oblike in izdelki, za katere je namenjen.
 • Page 209 Varnost Varnostne definicije • Prepričajte se, da se lahko varno gibljete in stojite. Če se morate nepričakovano premakniti, preverite Opozorila, previdnostni ukrepi in opombe se uporabljajo okolico za morebitne ovire (korenine, kamenje, veje, za izpostavljanje zlasti pomembnih delov navodil za jarke, itd.).
 • Page 210 Prepričajte se, da izdelek ni poškodovan. Popravite Varnostne naprave na priključku poškodbe. • Včasih se lahko trava ali kamenje zataknejo med OPOZORILO: Pred uporabo priključka ščitnik rezalnega priključka in rezalni priključek. Pred preberite navodila v povezavi z opozorili v čiščenjem vedno ustavite motor. nadaljevanju.
 • Page 211 (Sl. 27) mora biti obrnjen navzven. 2. Namestite vijak in ga privijte. a) Model ECA850: (Sl. 30) Sestavljanje kotnega prenosa b) Model ESA850: (Sl. 31) 2. Onemogočite vrtenje rezila tako, da vstavite blokirni 1.
 • Page 212 1. Sprostite krilno matico. 2. Nastavite želeno globino rezanja. a) Model ECA850: (Sl. 32) 3. Zategnite krilno matico. b) Model ESA850: (Sl. 33) Vzdrževanje Uvod • Pred uporabo izdelka se prepričajte, da je kotni prenos do ¾ napolnjen z mastjo. Specialno mazivo V nadaljevanju je zapisanih nekaj splošnih navodil za...
 • Page 213 Sporočeni podatki za nivo vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) v vrednosti 2 m/s2. Za primerjavo ravni tresljajev pri izdelkih, ki delujejo na baterije in različna goriva, uporabite računalnik za izra- čun tresljajev. https://www.husqvarna. com/uk/services-solutions/vibration-calculator/. Podatki za raven zvočnega moči za napravo imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) v vrednos- ti 3 dB (A).
 • Page 214 Za baterijske izdelke veljajo naslednji standardi: IEC 62841-1:2014, EN 11789:1999, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 TÜV Rheinland N.A. je v imenu družbe Husqvarna AB opravil prostovoljen tipski pregled in sestavil certifikat o skladnosti AK72140365. V skladu s prilogo V so deklarirane ravni zvoka:...
 • Page 215 Sadržaj Uvod................215 Održavanje..............219 Bezbednost..............216 Tehnički podaci............219 Sklapanje..............218 Sadržaj EZ deklaracije o usaglašenosti......221 Uvod Opis proizvoda Namena Naša politika je neprekidan razvoj proizvoda i zato UPOZORENJE: Koristite ovaj priključak zadržavamo pravo da modifikujemo dizajn i izgled samo uz proizvode za koje je namenjen. proizvoda, bez prethodnog obaveštenja.
 • Page 216 Bezbednost Bezbednosne definicije itd.) na koje biste naišli ako morate da napravite iznenadan pokret. Obratite posebnu pažnju pri radu Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da na nagnutom terenu. ukažu na naročito važne delove korisničkog uputstva. (Sl. 15) • Pregledajte radno područje.
 • Page 217 baterije, uklonite bateriju. Proverite da proizvod nije Bezbednosni uređaji na priključku oštećen. Popravite eventualna oštećenja. • Ponekad se trava ili kamenje mogu zaglaviti oko štitnika priključka za košenje i priključka za košenje. UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća Uvek zaustavite motor pre čišćenja proizvoda. uputstva koja slede pre korišćenja priključka.
 • Page 218 (Sl. 27) okrenuta ka napolje. 2. Postavite zavrtanj i zategnite ga. a) Za model ECA850: (Sl. 30) Da biste sklopili menjač ugla b) Za model ESA850: (Sl. 31) 2. Blokirajte okretanje noža umetanjem trna za 1.
 • Page 219 1. Olabavite leptir navrtku. 2. Podesite željenu dubinu košenja. a) Za model ECA850: (Sl. 32) 3. Pritegnite leptir navrtku. b) Za model ESA850: (Sl. 33) Održavanje Uvod • Pre upotrebe proizvoda proverite da li je menjač ugla napunjen mazivom do ¾. Dopunite specijalnom Ispod su navedena opšta uputstva za održavanje.
 • Page 220 ECA850 ESA850 Nivo zvučne snage prema standardu ISO 22868, mereno, dB (A) Nivoi zvuka Nivo zvučnog pritiska na uho rukovaoca, mereno prema standardu ISO 11789 Opremljeno odobrenim dodatnim priborom (originalno), dB (A) Vibracije Nivo vibracije na ručkama, mereno prema standardu ISO 22867...
 • Page 221 Sadržaj EZ deklaracije o usaglašenosti Sadržaj EZ deklaracije o usaglašenosti Isporučeni proizvod odgovara primerku koji je bio podvrgnut pregledu. Mi, kompanija Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, U ime Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, ŠVEDSKA, izjavljujemo pod sopstvenom odgovornošću 2019-05-29...
 • Page 222 Innehåll Introduktion..............222 Underhåll..............226 Säkerhet..............223 Tekniska data............. 226 Montering..............225 Innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse..228 Introduktion Produktbeskrivning Avsedd användning Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra VARNING: Använd endast det här tillbehöret produkter och förbehåller oss därför rätten till ändringar med de produkter det är avsett för.
 • Page 223 Säkerhet Säkerhetsdefinitioner stenar, grenar, gropar, diken, osv.). Iaktta stor försiktighet vid arbete i sluttande terräng. Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar (Fig. 15) används för att betona speciellt viktiga delar i • Undersök arbetsområdet. Avlägsna alla lösa bruksanvisningen. föremål, som stenar, krossat glas, spikar, ståltråd, snören med mera, som kan slungas iväg eller sno in VARNING: Används om det finns risk för sig i kniven eller knivskyddet.
 • Page 224 • Gräs och stenar kan fastna i knivskyddet och I det här avsnittet beskrivs säkerhetsutrustningen för skärutrustningen. Stäng alltid av motorn före tillbehöret, vilken funktion det har samt hur du utför rengöring. kontroll och underhåll för att säkerställa att det fungerar. Översikt över Se anvisningarna under rubriken Personlig skyddsutrustning...
 • Page 225 Håll produkten utom räckhåll för barn Vid demontering lossar du låsmuttern i samma Montering Montera frontskyddet, batteridrivna a) För modell ECA850: (Fig. 30) b) För modell ESA850: (Fig. 31) kraftaggregat 2. Lås knivrotationen genom att föra in låstappen (E) i 1.
 • Page 226 är fylld till tre fjärdedelar med fett. Fyll Nedan följer några allmänna underhållsinstruktioner. på med specialfett om det behövs. Kontakta en serviceverkstad om du behöver ytterligare a) För modell ECA850: (Fig. 34) information. b) För modell ESA850: (Fig. 35) Underhåll varje dag Smörja den flexibla drivaxeln...
 • Page 227 ECA850 ESA850 Utrustad med godkänt tillbehör (original), dB(A) Vibrationer Vibrationsnivåer i handtag, uppmätt enligt ISO 22867 Utrustad med godkänt tillbehör (original), fram/bak, m/s² 6,7/12 6,7/12 Tekniska data för batteridrivna produkter ECA850 ESA850 Vikt Vikt, kg Dimensioner Knivlängd, mm Centrumhål, kniv, mm...
 • Page 228 Innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse Innehållet i EG-försäkran om På uppdrag av Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 överensstämmelse Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, SVERIGE, försäkrar härmed på eget ansvar att den företrädda produkten: Beskrivning Kantskärartillsats Varumärke Husqvarna...
 • Page 229 İçindekiler Giriş................229 Bakım................233 Güvenlik..............230 Teknik veriler.............. 233 Montaj................. 232 AB uyumluluk bildiriminin içeriği......... 235 Giriş Ürün açıklaması Kullanım amacı Sahip olduğumuz sürekli ürün geliştirme politikamız UYARI: Bu ataşmanı yalnızca tasarlandığı nedeniyle önceden bildirimde bulunmaksızın ürünlerin ürünlerle kullanın. Ürününüzün kullanım tasarımı...
 • Page 230 Güvenlik Güvenlik tanımları etmeniz gerekebileceğini göz önünde bulundurarak çevrenizdeki olası engelleri (kökler, taşlar, dallar, Kullanım kılavuzundaki önemli kısımları vurgulamak için hendekler vs.) kontrol edin. Eğimli yüzeyde uyarılar ve notlar kullanılmıştır. çalışırken çok dikkatli olun. (Şek. 15) UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı •...
 • Page 231 hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarları tamir Ataşman üzerindeki güvenlik araçları edin. • Bazen ot veya taşlar kesme donanımı siperliğine ve kesme donanımına sıkışabilir. Temizlemeden önce UYARI: Ataşmanı kullanmadan önce motoru mutlaka durdurun. aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun. Kişisel koruyucu ekipman Bu bölümde ataşmanın güvenlik özellikleri, amacı...
 • Page 232 Çalıştırma diskinin bıçağın deliğine uyan kenarının için dışa dönük olduğundan emin olun. 1. Ön siperliği, kesme donanımı siperliğinin önüne a) ECA850 modeli için: (Şek. 30) takın. (Şek. 27) b) ESA850 modeli için: (Şek. 31) 2. Cıvatayı takıp sıkın. 2. Kilit pimini (E) çalıştırma diski üzerindeki deliğe yerleştirerek bıçak dönüşünü...
 • Page 233 Gerekirse özel yağ Aşağıda bazı genel bakım talimatlarını bulabilirsiniz. ile doldurun. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen servisle a) ECA850 modeli için: (Şek. 34) irtibata geçin. b) ESA850 modeli için: (Şek. 35) Günlük bakım yapma Esnek hareket milini yağlama...
 • Page 234 ECA850 ESA850 Ses seviyeleri ISO 11789 uyarınca ölçülen, operatörün kulağında oluşan ses basıncı seviyesi Onaylı aksesuarla (orijinal) donatılmış, dB (A) Titreşimler ISO 22867 uyarınca ölçülen tutma yerlerindeki titreşim seviyeleri Onaylı aksesuarla (orijinal) donatılmış, ön/arka, m/sn² 6,7/12 6,7/12 Aküyle çalışan ürünler için teknik veriler...
 • Page 235 AB uyumluluk bildiriminin içeriği AB uyumluluk bildiriminin içeriği Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, 2019-05-29 adına Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, İSVEÇ olarak, sunulan ürünün tek sorumlusu olma vasfıyla aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız: Açıklama Kenar düzeltici ataşmanı Marka Husqvarna Per Gustafsson Platform / Tür / Model...
 • Page 236 Зміст Вступ................236 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ......240 Безпека..............237 Технічні характеристики........... 241 Збирання..............240 Зміст декларації відповідності ЄС......243 Вступ Опис виробу Призначення Наша компанія дотримується політики, що ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте цю передбачає постійне вдосконалення продукції, тому насадку лише з виробами, для яких вона ми...
 • Page 237 (Мал. 13) Виріб відповідає належним вимогам Зверніть увагу: Інші позначення на насадці директив ЄС. стосуються спеціальних сертифікатів для певних країн чи регіонів. Безпека Визначення щодо правил безпеки • Особам, які не усвідомили зміст посібника користувача, заборонено користуватися виробом. Попередження, застереження та примітки служать •...
 • Page 238 • Після вимкнення двигуна тримайте руки й ноги ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Надто довга подалі від різальної насадки, доки вона не робота при сильному шумі може зупиниться повністю. спричинити погіршення слуху. Отже, • Завжди тримайте різальну насадку близько до завжди користуйтеся відповідними землі. захисними...
 • Page 239 указівками, наведеними в цьому розділі. Перевірка стопорної гайки Якщо насадка не відповідає хоча б одній УВАГА: Нейлонова вставка всередині із вимог перевірки, зверніться до центру гайки не повинна бути настільки обслуговування для ремонту. зношеною, щоб її можна було повернути рукою. Опір, що створює нейлонова ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для...
 • Page 240 Переконайтеся, що виступ приводного диска, що пристроях з акумуляторним вставляється в отвір леза, направлено назовні. живленням a) Для моделі ECA850: (Мал. 30) b) Для моделі ESA850: (Мал. 31) 1. Установіть передній щиток на передню частину кожуха різальної насадки. (Мал. 27) 2.
 • Page 241 Заявлені дані про рівень вібрації мають стандартну статистичну розбіжність (стандартне відхилення) у 2 м/с². Для порівняння рівнів вібрації пристроїв, що працюють на бензині, і рівнів вібрації пристроїв з акумуляторним живленням слід користуватися калькулятором вібрації: https://www.husqvarna. com/uk/ services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 242 Заявлені дані про рівень вібрації мають стандартну статистичну розбіжність (стандартне відхилення) у 2 м/с². Для порівняння рівнів вібрації пристроїв, що працюють на бензині, і рівнів вібрації пристроїв з акумуляторним живленням слід користуватися калькулятором вібрації: https://www.husqvarna. com/uk/ services-solutions/vibration-calculator/. 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 243 Зміст декларації відповідності ЄС Зміст декларації відповідності ЄС Бензин Акумулятор Ми, Husqvarna AB, SE 561 82 м. Гускварна, Швеція, Гарантований заявляємо під свою виключну відповідальність, що рівень звукової представлений виріб: потужності, дБ(A) Опис Насадка-кромкоріз Бренд Husqvarna Виріб, що постачається, відповідає зразкам, які...
 • Page 244 内容 简介................244 维护................247 安全性................. 244 技术参数..............247 安装................246 欧盟一致性声明内容........... 250 简介 产品说明 预期用途 连续开发产品是我们的政策,因此我们保留修改产品设计 和外观的权利,恕不事先通知。 警告: 本产品仅用于与预期的产品配套使 用。请参阅产品说明书中的附件章节。 注意: 本手册涵盖了汽油驱动型和电池驱动型动力装 置。 本产品仅用于草坪修边。 切割刀片概述 (图 1) 1. 刀片 (图 6) 务必戴上检验合格的保护手套。 2. 斜齿轮润滑脂加注口盖 (图 7) 穿上坚固的防滑靴。 3. 斜齿轮 (图 8) 旋转刀片。确保四肢远离机器。箭头指示了 4.
 • Page 245 • 如果是将切割刀片安装到电池驱动型产品上,则必须 小心: 当不遵守手册中的说明可能会对产品 安装前防护罩。请参阅 安装电池驱动型产品的前防护 和/或附件、其他材料或附近区域造成损坏 罩在第 246 页上 。 时,会使用此标志。 • 在引擎/马达运转期间,确保手脚不要靠近切割刀片。 • 关闭引擎/马达后,在切割刀片完全停止之前,手脚切 注意: 用于提供特定状况下所需的更多信息。 勿靠近切割刀片。 • 务必保持切割刀片贴近地面。 一般安全须知 • 务必在全开油门/全速状态下修边。 • 每趟操作之后请务必将引擎/马达速度降至怠速。如果 引擎/马达在全开油门/全速的情况下长时间空载运行 警告: 请在使用本产品前阅读下面的安全须 (即在使用本产品时,引擎/马达未承受到切割刀片施 知。 加的阻力),会严重损坏引擎/马达。 • 作业期间将修边机朝向自己拉动时必须格外小心。 • 请认真阅读操作手册,确保在充分理解各项说明之后 • 如果碰撞到任何物体或者发生振动,请立即关闭本产 再使用本产品。 品。如为汽油驱动型产品,请取下火花塞上的火花塞 •...
 • Page 246 检查锯片 所设计和制造的锯片可以承受草坪修边产生的负载。 安装 安装电池驱动型产品的前防护罩 2. 对准定位孔,将斜齿轮箱安装到驱动轴管上。 3. 拧紧螺丝 (A),然后以 6-8 Nm/53-70 in-lb 的扭矩紧固 1. 将前防护罩安装在切割刀片防护罩的前部。 (图 27) 夹紧螺栓 (B)。 2. 装上螺栓并拧紧。 a) 适用于型号 ECA850: (图 28) 安装斜齿轮 b) 适用于型号 ESA850: (图 29) 1. 将驱动轴插入斜齿轮箱。转动切割刀片,使驱动轴与 斜齿轮啮合。 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 247 调整切割锯片的切割深度 害。 开始作业前,必须先调整切割锯片的切割深度。 1. 将驱动盘 (A) 安装在输出轴上。确保装入刀片孔中的 驱动盘边缘朝外。 1. 拧松蝶形螺母。 a) 适用于型号 ECA850: (图 30) a) 适用于型号 ECA850: (图 32) b) 适用于型号 ESA850: (图 31) b) 适用于型号 ESA850: (图 33) 2. 将锁定销 (E) 插入驱动盘上的孔中,以锁止刀片。 2. 设置所需的切割深度。 3. 将刀片 (B) 安装在驱动盘上。...
 • Page 248 ECA850 ESA850 刀片中心孔 (mm) 25.4 25.4 速度 刀片转速 (rpm) 7140 7140 噪音排放 声功率级,根据 ISO 22868 测量得出 (dB(A)) 声压级 操作员耳旁的声压级,根据 ISO 11789 测量得出 配有经认可的附件(原装),单位为 dB(A) 振动 手柄振动水平,根据 ISO 22867 测量得出 配有经认可的附件(原装),前/后,m/s² 6.7/12 6.7/12 电池供电产品的技术数据 ECA850 ESA850 重量 重量 (kg) 尺寸 刀片长度(mm)...
 • Page 249 ECA850 ESA850 配有经认可的附件(原装),左/右,m/s² 5.5/2.2 1.3/1.4 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 250 2014/30/EU “关于电磁兼容性” 2011/65/EU “关于限制使用某些有害物 质” 适用的协调标准和/或技术规格如下所示:EN ISO 12100:2010, ISO 11789:1999, ISO 14982:2009 电池型产品适用标准如下:IEC 62841-1:2014, EN 11789:1999, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 TÜV Rheinland N.A. 已代表 Husqvarna AB 进行了自愿 性检验,并提供了合格证书 AK72140365。 按照附录 V 的要求,所声明的噪声值为: 汽油 蓄电池 声功率级测量 值,dB(A) 声功率级保证 值,dB(A) 所供应的产品与接受检验的样机一致。 代表 Huskvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,...
 • Page 251 1153 - 001 - 22.08.2019...
 • Page 252 Original instructions Originalios instrukcijos Оригинални инструкции Lietošanas pamācība Originalna uputstva Originele instructies Původní pokyny Originale instruksjoner Originale instruktioner Oryginalne instrukcje Originalanweisungen Instruções originais Αρχικές οδηγίες Instruções originais Instrucciones originales Instrucţiuni iniţiale Instrucciones originales Оригинальные инструкции Originaaljuhend Pôvodné pokyny Alkuperäiset ohjeet Izvirna navodila Instructions d’origine...

This manual is also suitable for:

Esa850