Download  Print this page

Advertisement

Cooking
User Manual
EN
Handleiding
NL
Manual i Përdorimit
AL
Инструкции за Употреба
BG
UA
Посібник користувача
Upute za Uporabu
HR
CZ
Návod k Obsluze
Hob
KH-6V08FT00-EU
Home Appliances
For Life

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sharp KH-6V08FT00-EU

   Summary of Contents for Sharp KH-6V08FT00-EU

 • Page 1 Home Appliances Cooking User Manual Handleiding Manual i Përdorimit Инструкции за Употреба Посібник користувача Upute za Uporabu Návod k Obsluze KH-6V08FT00-EU For Life...
 • Page 2: Table Of Contents

  CONTENTS: DESCRIPTION OF THE HOB SAFETY WARNINGS INSTALLATON Locating Your Built-in Hob Electrical Connection of Your Hob USAGE Turn the Control Off and On Selecting the Heater Turning on the Dual and Triple Zones Setting the Cooking Level With and Without Heat Boost Turning Off Individual Heaters Timer Function Key Lock...
 • Page 3: Description Of The Hob

  DESCRIPTION OF THE HOB Dear Customer It is important that you read this manual for best performance and to extend the life of your appliance. We recommended you keep this manual for future reference. Your new hob is guaranteed and will give lasting service. This guarantee is only ap- plicable if the appliance has been installed and is operated in accordance with the operating and installation instructions detailed in this manual.
 • Page 4: Safety Warnings

  SAFETY WARNINGS Cleaning user maintenance must not READ THESE INSTRUCTIONS CARE- FULLY AND COMPLETELY BEFORE be done by children USING YOUR APPLIANCE, without supervision. KEEP IT IN A CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE. • WARNING: The ap- pliance and its acces- THIS MANUAL HAS BEEN PREPARED sible parts become FOR MORE THAN ONE MODEL.
 • Page 5: The Appliance

  rooms.
 • Page 6 qualified persons in order to pre- with its cover in order to extinguish vent any hazards. the resulting flame and turn the cooker off. Installation Warnings • Always position pans over the • Do not operate the appliance be- centre of the cooking zone, and fore it is fully installed.
 • Page 7: Locating Your Built-in Hob

  INSTALLATION The electrical connection of this hob should be carried out by an authorised service personal or a qualified electri- cian according to the instructions in this guide and in compliance with the cur- rent regulations. • Before connecting your appliance to the mains at home, make sure to check the conformity of voltage set- tings, which are specified on the infor-...
 • Page 8: Electrical Connection Of Your Hob

  Electrical connection of your hob • All repairs must be carried out by au- thorised service personnel or a quali- • Before proceeding with the electrical fied electrician. connection, verify that the current car- rying capacity of the system and the • Unplug your appliance before each socket are adequate for the maximum maintenance.
 • Page 9: Usage

  USAGE The appliance is operated by touching buttons and the functions are confirmed by displays and acoustic signals. Cooking zone Heater Dual-Zone Triple-Zone Timer Decimal Active/deacti- indicators Display Indicator Indicator Display Point Timer Function vated Heater Heat setting/ Key Lock Dual-Zone On/Off Active/deacti- Heat Setting/ Timer Decrease Selection Indicator Lock vated Timer Timer Increase Stand-By-Mode S-Mode...
 • Page 10: Selecting The Heater

  Turn the Appliance off and on The heat setting can always be changed by pressing between If the appliance is in standby mode, level 1-9. it is put in operating mode by holding the On/Off button down for at least 1 second.
 • Page 11: Turning Off Individual Heaters

  Turning Off Individual Heaters The heater can also be turned off by A selective heater can be turned off 3 reducing the operated heat setting to different ways: ´0`. • Simultaneous operation of When the heater display indicates ´0`, buttons the associated decimal point for the heater will also turn off.
 • Page 12: Timer Function

  Timer Function The minute minder is selected when all cooking zone indicators are statically The timer provides following features: on or off (no cooking zone indicator is The control can run max. 4 heater as- flashing). signed timers and the 1minute minder (which is assigned to no heater) simul- taneously.
 • Page 13: Key Lock

  Touching sets the timer val- · Decrement by touching until ´00` ue for the heater. appears on the Timer Display. · Touch simultaneously for 0.5 sec until ´00` is shows on the timer The timer running for the first set heater display. timer is indicated by the lit cooking zone indicator.
 • Page 14: Touch Control Safety Functions

  dication that the key lock functionality has been activated. Only the switch off by operation of is possible. But if you switched off the appliance, you can not restart it again without first unlocking it. The key lock indicator will go out after pressing for 2 sec. . Now the hob control is unlocked and can be operated The safety turn-off causes the hob con- in normal order.
 • Page 15: Operating Time Limitations

  Residual Heat Functions is indicated in the heater 4 heater dis- play with the letter ´t` for all the time un- After all cooking processes there is til the temperature decreases. some heat stored in the vitroceramic glass called residual heat. The con- trol can calculate roughly how hot the glass is in the worst case.
 • Page 16: Cleaning And Care

  CLEANING AND CARE window scraper. Then wipe the hob with a suitable cleaning detergent liquid and a clean damp cloth. Wipe the appliance Cookware with rough finishes should down using a clean dry cloth. not be used since these can scratch the glass ceramic surface.
 • Page 17 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Rather,it must be turned in to the applicable collection point for recycling electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of cor- rectly, you will help prevent potential negative consequences for the environ- ment and human health, which could...
 • Page 18 INHOUD BESCHRIJVING VAN DE KOOKPLAAT VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN INSTALLATIE Het plaatsen van uw inbouw-kookplaat Elektrische aansluiting van uw kookplaat GEBRUIK In- en uitschakelen van de bediening Pit selecteren Aanzetten van twee- en drievoudige zones Kookstand met en zonder warmteboost instellen Uitschakelen van individuele verwarmers Timer-functie Toetsvergrendeling TOUCH-BEDIENINGSPANEEL...
 • Page 19 BESCHRIJVING VAN DE KOOKPLAAT Beste klant, Het is belangrijk dat u deze handleiding leest voor de beste prestaties en om de levensduur van uw toestel te verlengen. Wij raden u aan om deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik. Uw nieuwe kookplaat heeft een garantie, die u een langdurende service zal geven. Deze garantie is alleen van toepassing als het apparaat wordt geïnstalleerd en ge- bruikt in overeenstemming met de bedienings- en installatie-instructies beschreven in deze handleiding.
 • Page 20 VEILIGHEIDSWAARSCHU- nier en op de hoogte WINGEN zijn van het gevaar tij- LEES DEZE INSTRUCTIES AAN- dens het gebruik. Kin- DACHTIG VOLLEDIG DOOR deren mogen niet met VOORDAT U UW NIEUWE APPARAAT het apparaat spelen. IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE OP EEN HANDIGE PLAATS OM Reiniging en onder- HEM OPNIEUW TE KUNNEN RAAD-...
 • Page 21 maar schakel het ap- • Gebruik geen agres- paraat uit en bedek sieve schuurmiddelen het vuur bijvoorbeeld of scherpe metalen met een deksel of een schrapers om het glas branddeken. van de ovendeur en andere oppervlaktes te • WAARSCHUWING: reinigen omdat ze het Brandgevaar: geen oppervlak kunnen be-...
 • Page 22 delijk gebruik binnenshuis en mag mosferische effecten. Stel het ap- niet worden gebruikt voor andere paraat niet bloot aan effecten zo- doeleinden of in een andere toe- als zon, regen, sneeuw enz. passing, zoals niet-huishoudelijk • De omringende materialen van het gebruik of in een commerciële om- apparaat (kast) dienen een tempera- geving of als verwarming.
 • Page 23 de hoofdschakelaars uit te zetten. aangegeven. De afstand tussen de achterkant van de kookplaat en een • Verwijder niet de bedieningstoet- aangrenzende muur is afhankelijk van sen voor het reinigen van het be- de wandoppervlak. Gebruik s.v.p. geen dieningspaneel. gemakkelijk ontvlambare materialen •...
 • Page 24 Elektrische aansluiting van uw er geïsoleerde kabels worden ge- kookplaat bruikt. Een verkeerde aansluiting kan uw apparaat beschadigen. De garan- • Controleer, voordat u doorgaat met tie biedt geen dekking voor dergelijke de elektrische aansluiting, of de hui- schades. dige capaciteit van het systeem en het stopcontact voldoende is voor het •...
 • Page 25 GEBRUIK Het apparaat wordt bediend door het aanraken van toetsen en de functies worden bevestigd door displays en akoestische signalen. Tweevou- Kookzone- dige zone- indicatoren Drievoudige Decimale Pit-display Timer- Actieve/ indicator timer-functie zone-indicator punt display Inactieve pit Vergren- Vergrendeling Tweevoudige Kookstand/ Kookstand/ Actieve/Inac-...
 • Page 26 In- en uitschakelen van het apparaat verder wordt gebruikt, gaat de pit terug in de S-modus. Als het apparaat in de standby-modus staat, wordt het weer in de bedrijfsmo- De kookstand kan altijd worden ge- dus gezet door minstens 1 seconde wijzigd door te drukken op lang op de aan/uit-toets te drukken.
 • Page 27 De pit kan ook worden uitgeschakeld veerd door opnieuw op te drukken door de functionerende kookstand naar als de kookstand is ingesteld op 9. In '0' te verlagen. de pit-display knippert dan 'A/9'. Als de pit-display een '0' aangeeft, zal een bijbehorende decimale punt van Uitschakelen van individuele de pit ook worden uitgeschakeld.
 • Page 28 Timer-functie display geeft aan dat nu ge- De timer biedt de volgende functies: bruikt kunnen worden voor het instellen van de timer-waarde. Maximaal kunnen er tegelijkertijd de ti- mers van 4 pitten en 1 kookwekker (niet toegewezen aan een bepaalde pit) wor- De kookwekker wordt geselecteerd als den ingesteld.
 • Page 29 wordt de volgende actieve pit met de klok mee toegewezen aan de timer. Het Om een timer in de functioneringsmodus voorstel van de toewijzing wordt aange- te wissen, dient u eerst de timer te se- geven door het knipperen van de kook- lecteren door op de actief/inactief timer- zone-indicator.
 • Page 30 delingsindicator knipperen en wordt de pit vergrendeld. De pit kan alleen worden vergrendeld in de functioneringsmodus (B-modus). Als het apparaat is vergrendeld, werkt alleen en zijn alle andere toetsen De veiligheidsuitschakeling zorgt er- geblokkeerd. Als er een toets wordt be- voor dat de kookplaatbediening in de diend in de geblokkeerde modus, zal er S-modus wordt gezet.
 • Page 31 Restwarmtefuncties peratuur constant gecontroleerd en schakelt automatisch uit in het geval Na ieder kookproces is er warmte op- van oververhitting. Dit wordt in de 4 pit- geslagen in het vitrokeramische glas, displays aangegeven met de letter 't' de zogenaamde restwarmte. De be- totdat de temperatuur afneemt.
 • Page 32: Reiniging En Onderhoud

  REINIGING EN ONDERHOUD koelen om brandwonden te voorkomen. Verwijder alle etensresten en vet met een raamschraper. Veeg daarna de Kookgerei met ruwe bodems mag niet kookplaat met een geschikt afwasmid- worden gebruikt, omdat dit krassen op del en een schone vochtige doek af. de keramische plaat kan veroorzaken.
 • Page 33 Dit symbool op het product of de ver- pakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoude- lijk afval. In plaats daarvan dient het te worden ingeleverd bij het van toepas- sing zijnde inzamelpunt voor de recy- cling van elektrische en elektronische apparatuur.
 • Page 34 PËRMBAJTJA: PËRSHKRIMI I PLLAKËS UDHËZIME MBI SIGURINË INSTALIMI Pozicionimi i pllakës me integrim Lidhja elektrike e pllakës tuaj PËRDORIMI Aktivizimi dhe çaktivizimi i kontrollit Zgjidh vatrën Aktivizo në zonat me përdorim të dyfishtë dhe trefishtë Vendos gradimin e gatimit me dhe pa rritje të ngrohjes Çaktivizo vatrat e veçuara Funksioni i kohëmatësit Bllokimi i çelësit...
 • Page 35 PËRSHKRIMI I PLLAKËS I dashur klient Është e rëndësishme që të lexoni këtë udhëzues për performancë më të mirë dhe për të shtuar jetëgjatësinë e pajisjes tuaj. Ne ju rekomandojmë ta ruani këtë udhëzues për referencë në të ardhmen. Pllaka Juaj e re është e garantuar dhe ne do t'ju japim shërbime të qëndrueshme. Kjo garanci është...
 • Page 36 UDHËZIME MBI SIGURINË me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk LEXONI ME KUJDES DHE TË GJITHA KËTO UDHËZIME PARA PËRDORIMIT duhet të bëhet nga TË PAJISJES SUAJ, DHE RUAJINI fëmijët pa mbikëqyrje. ATO NË NJË VEND TË SIGURTË SI REFERENCË KUR T'JU NEVOJITEN. •...
 • Page 37 • KUJDES: Rreziku sipërfaqen, cila zjarrit: mos ruani artikuj mund të rezultojë në mbi sipërfaqet e gatimit. krisjen e xhamit apo dëmtimin e sipërfaqes. • KUJDES: Nëse sipërfaqja është • Mos përdorni pastrues plasaritur, fikeni me avull për pastrimin pajisjen për të...
 • Page 38 garantuar sigurinë tuaj. Duke • Gjatë përdorimit qenë se xhami mund të thyhet, • Mos vendosni materiale të ju duhet të jeni të kujdesshëm ndezshme ose të djegshme, në gjatë pastrimi për të shmangur ose në afërsi të pajisjes kur ajo gërvishtjet.
 • Page 39 DHE SIGURINË E PAJISJES TUAJ NE JU REKOMANDOJMË QË GJITHMONË TË PËRDORNI PJESËORIGJINALE NË RAST NEVOJE TË KONTAKTONI VETËM AGJENTIN E AUTORIZUAR TË SHËRBIMIT. INSTALIMI Muret fqinje A (mm) B (mm) Lidhja elektrike e kësaj pllake duhet të djegshme të kryhet nga një personel i autorizuar jo të...
 • Page 40 Lidhja elektrike e pllakës tuaj mbulojë dëmet e tilla. • Para se të procedoni me lidhjen • Të gjitha riparimet duhet të kryhen nga elektrike, verifikoni nëse kapaciteti një personel i autorizuar i shërbimit aktual i sistemit dhe kutia janë ose nga një...
 • Page 41 PËRDORIMI Pajisja vepron me butona me prekje dhe funksionet konfirmohen nga treguesit dhe sinjalet akustike. Treguesit Treguesi Treguesi Treguesi Treguesi Vatra aktive/ Treguesi e zonës së i zonës duale i zonës së i kohëmatësit i vatrës joaktive dhjetor gatimit Funksioni trefishtë...
 • Page 42 Ndezja dhe fikja e pajisjes Gradimi i ngrohjes mund të ndryshohet gjithmonë duke shtypur Nëse pajisja është në modalitetin midis nivelit 1-9. Stand By, vendoset në Modalitetin e funksionimit duke shtypur butonin Ndezur/Fikur të paktën për 1 Çdo veprim me buton apo çdo sekondë.
 • Page 43 pulson. Vatra gjithashtu mund të fiket duke reduktuar gradimin e vatrës deri në '0`. Kur treguesi i vatrës tregon '0`, një Fikni vatrat individuale tregues dhjetor i asociuar i vatrës Një vatër selektive mund të fiket në gjithashtu do të fiket. 3 mënyra të...
 • Page 44 Funksioni i kohëmatësit e aktivizuar ose jo, ora me zile mund të funksionojë me prekje . Shfaqja Kohëmatësi ofron funksionet e ´00` tregon që kohëmatësi është aktiv e mëposhtme: dhe pika në të djathtë tregon që Komanda mund të drejtojë maks. janë...
 • Page 45 Duke prekur përsëri pas aktivizimit të përdorimin sipas modalitetit S . Një orë kohëmatësit të vatrës së parë, kontrolli me zile nuk do të fshihet, do të vazhdojë rekomandon që vatra tjetër aktive të të veprojë derisa të mbarojë koha. caktohet me kohëmatësin në...
 • Page 46 shtypur të paktën 2 sek. Ky veprim do të bëhet i ditur me një zhurmë. Pas veprimit të suksesshëm të më shumë se 2 sekonda,treguesi i bllokimit të çelësit ndriçon dhe vatra është bllokuar. Vatra mund të bllokohet vetëm në modalitetin operativ (Modaliteti B).
 • Page 47 Funksionet e nxehtësisë së mbinxehjes. Ajo është treguar në vatrën mbetur 4 tek ekrani i vatrës me gërmën 't` për të gjithë kohën derisa të ulet temperatura. Pas të gjitha proceseve të gatimit disi nxehtësi ruhet në pllakën qeramike të integruar e quajtur ngrohje e mbetur.
 • Page 48 PASTRIMI DHE Hiq të gjitha mbetjet e ushqimit dhe yndyrës me një gërryes xhami. Pastaj fshi MIRËMBAJTJA pllakën me një larëse të përshtatshëm të lëngshme dhe me një leckë të pastër Enët e gatimit me funde të ashpra të lagur. Fshi pajisjen duke përdorur një nuk duhet të...
 • Page 49 Simboli mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk mund të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj ai do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të...
 • Page 50 СЪДЪРЖАНИЕ: ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОНТАЖ Разполагане на плота за вграждане Електрическо свързване на плота за вграждане УПОТРЕБА Включване и изключване на управлението Избор на нагревател Включване на двойни и тройни зони за готвене Задаване на топлинна стойност за готвене с или без топлинно усилване Изключване...
 • Page 51 ОПИСАНИЕ Уважаеми потребители, за постигане на оптимални резултати при ползването на уреда и удължен екс- плоатационен период, е важно да прочетете този наръчник. Препоръчваме Ви да запазите наръчника за бъдещи справки. Дълготрайността на Вашия нов уред е гарантирана. Тази гаранция е валидна единствено...
 • Page 52 никнат. Децата не ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ трябва да си играят ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ПРО- с уреда. Почистване- ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУК- то и поддръжката не ЦИИ ДОКРАЙ. ПАЗЕТЕ ГИ НА УДОБНО бива да се осъщест- МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. вяват...
 • Page 53 те огъня, например и другите повърхно- с капак или противо- сти не използвайте пожарно одеяло. абразивни препара- ти или остри метал- • ВНИМАНИЕ: Опас- ни стъргалки, тъй ност от пожар: не като покритията мо- оставяйте предмети гат да се надраскат върху...
 • Page 54 • Всички възможни мерки за га- • По време на употреба рантиране на Вашата безопас- • Не поставяйте леснозапалими ност са предприети. При почист- или експлозивни материали в бли- ване се опитвайте да избегнете зост до уреда, докато е включен. надраскване, тъй...
 • Page 55 ПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА, ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИНАГИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И В СЛУ- ЧАЙ НА НУЖДА ДА СЕ СВЪРЗ- ВАТЕ ЕДИНСТВЕНО С НАШИ УПЪЛНОМОЩЕНИ СЕРВИЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. МОНТАЖ Електрическото свързване на този Съседни A (мм) B (мм) плот трябва да бъде изпълнено от стени...
 • Page 56 Електрическо свързване на уреда. плота за вграждане • Уверете се, че по време на монта- • Преди да свържете уреда към елек- жа се използват изолирани провод- трическата мрежа, проверете дали ници. Неправилно свързване може допустимото токово натоварване на да повреди уреда. Гаранцията не системата...
 • Page 57 УПОТРЕБА Този уред се управлява чрез докосване на бутони, а успешното задаване на функции се потвърждава върху дисплея или чрез звукови сигнали. Зонови индика- Дисплей на тори за функ- Двузонов Тризонов Дисплей Десети- Активиране / нагревател ция таймер индикатор индикатор на...
 • Page 58 Включване и изключване на вателят се връща в Режим-S. уреда Настройката за топлина може винаги Можете да преминете от Режим на да бъде променяна между 1-9 с на- готовност в Режим на работа, като тискане на бутоните или натиснете бутон Вкл./Изкл. за...
 • Page 59 Ако желаете да използвате топлин- Нагревателят може да бъде изклю- ното усилване отново, винаги мо- чен и чрез намаляване на работната жете да го активирате чрез задей- топлина до ´0`. стване на при температурна Ако дисплеят на нагревателя показ- настройка 9. Върху дисплея започ- ва...
 • Page 60 Функция таймер рът е активен, а точката отдясно на дисплея на таймера показва, че и Таймерът разполага със следните са добавени за задаване на стой- характеристики: ност за таймера. Може да управлява едновременно и индивидуално до 4 нагревателя и 1 минутно напомняне (което не се Минутното...
 • Page 61 посока на часовниковата стрелка. ране / деактивиране на таймер, дока- Действието се визуализира чрез пре- то бъде показан. Стойността може да мигване на съответния зонов индика- бъде изтрита по два начина: тор. · Стъпково намаляване чрез докос- Стойността на таймера за нагревате- ване...
 • Page 62 мигва, след което уредът е заключен. Плотът може да бъде заключен един- ствено в Режим на работа (Режим-B). Когато уредът е заключен, единстве- но бутон остава функционален. При опит за натискане на някой от другите бутони прозвучава звуков сигнал и индикаторът за заключва- Изключването...
 • Page 63 Остатъчна топлина ´t`, докато температурата не спадне. След готвене в стъклокерамичния плот се запазва известно количество остатъчна топлина. Уредът може да калкулира грубо нагорещяването на стъклото. Ако отчетената темпера- тура е по-висока от + 60 °C, това ще бъде показано върху дисплея на съ- ответния...
 • Page 64 ПОЧИСТВАНЕ Оставете уреда да изстине, за да из- бегнете изгаряния. И ПОДДРЪЖКА Изчистете замърсяванията от храна и мазнина със стъргалка за прозор- Използването на съдове с груба по- ци. След това почистете плота, из- върхност на дъното е нежелател- ползвайки подходящ препарат и чис- но, тъй...
 • Page 65 Символът върху продукта или него- вата опаковка означава, че той не трябва да бъде третиран като битов отпадък. Вместо това, трябва да бъде занесен в някой от центровете за ре- циклиране на електронна техника. Чрез пра- вилното извеждане от експлоатация на...
 • Page 66 SADRŽAJ: OPIS PLOČE ZA KUHANJE SIGURNOSNA UPOZORENJA UGRADNJA Postavljanje ugradbene ploče za kuhanje Električno spajanje ploče za kuhanje UPORABA Uključite i isključite upravljački gumb Odaberite grijač Uključite dvostruke i trostruke zone Podesite razinu kuhanja s i bez pojačanja grijanja Isključite pojedinačne grijače Funkcija mjerača vremena Zaključavanje tipki SIGURNOSNE FUNKCIJE DODIRNIH UPRAVLJAČKIH TIPKI...
 • Page 67 OPIS PLOČE ZA KUHANJE Poštovani korisniče, Pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste omogućili što bolje performanse proi- zvoda i produžili njegov radni vijek. Preporučamo vam da zadržite ovaj priručnik za buduću upotrebu. Nova ploča za kuhanje je pod jamstvom i omogućit će vam dugotrajnu uporabu. Jamstvo se primjenjuje samo na naprave koje su ugrađene i kojima se rukuje u skladu s uputama za rad i ugradnju opisanima u ovom priručniku.
 • Page 68 SIGURNOSNA UPOZORENJA risničko održavanje ne smiju obavljati djeca PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELI SA- DRŽAJ OVIH UPUTA PRIJE UPORA- bez nadzora. BE OVE NAPRAVE I DRŽITE IH NA • UPOZORENJE: LAHKO DOSTUPNOM MJESTU KAKO BISTE IH MOGLI KORISTITI KADA prava i pristupačni dije- BUDE POTREBNO.
 • Page 69 • UPOZORENJE: Ako oštećenja. se na površini nala- • Za čišćenje naprave zi napuklina, napravu nemojte koristiti čista- isključite kako biste če na paru. izbjegli mogućnost • Naprava je proizvedena u skladu električnog udara. sa svim važećim lokalnim i među- narodnim standardima i propisima.
 • Page 70 đač, servisni tehničar ili kvalificira- gasite vodom. Stavite poklopac na osoba ga moraju zamijeniti kako na lonac za umak ili tavu kako bi bi se spriječile opasne situacije. se nastali požar ugasio i isključite ploču za kuhanje. Upozorenja tijekom ugradnje •...
 • Page 71 UGRADNJA Električno spajanje ploče za kuhanje smije obaviti samo ovlašteno servisno osoblje ili kvalificirani električari u skladu s uputama u ovom priručniku i u skladu s trenutno važećim propisima. • Prije spajanja naprave na mrežu kod kuće provjerite usklađenost s vrijedno- stima napona koje su navedene u od- govarajućem odjeljku ovog priručnika.
 • Page 72 Električno spajanje ploče za spajanje može dovesti do oštećenja kuhanje naprave. Jamstvo ne pokriva takvu vrstu oštećenja. • Prije spajanja na mrežu napajanja provjerite ako su električni kapacitet • Samo ovlašteno servisno osoblje ili sustava i utičnica u skladu s maksi- kvalificirani električari smiju obavljati malnim nazivnim vrijednostima ploče popravke.
 • Page 73 UPORABA Proizvodom se upravlja uz pomoć dodirnih tipki, a funkcije se potvrđuju na zaslo- nu i akustičnim signalom. Pokazivači Prikaz zone kuhanja Pokazivač Pokazivač Prikaz Decimal- Grijač aktiviran/ grijača Funkcija mjerača dvostruke trostruke mjerača na točka deaktiviran vremena zone zone vremena Povećanje Snižavanje po-...
 • Page 74 Uključite i isključite napravu Postavka grijanja se uvijek može pro- mijeniti pritiskom na od 1-9. Ako je proizvod u načinu rada stanje pripravnosti, prebaci se u operativni način rada tako da pritišćete gumb Svaka radnja na gumbu ili svaka uključeno/isključeno barem 1 se- promjena na prikazu demonstrirana je kundu.
 • Page 75 Grijač se može isključiti snižavanjem postavke grijanja na "0". Isključite pojedinačne grijače Kad je na prikazu grijača prikazano "0", Pojedinačni grijač može se isključiti na decimalna točka odgovarajućeg grijača 3 različita načina: također će se isključiti. • Istovremenim pritiskom gumba Isključenjem aktiviranog grijača na pri- •...
 • Page 76 Funkcija mjerača vremena ran, a točka na desnoj strani prikaza mjerača vremena naznačava da su Mjerač vremena omogućuje sljedeće sada povezani za podešavanje vri- značajke: jednosti mjerača vremena. Upravljačka ploča može istovremeno pokrenuti mjerač vremena za maksi- malno 4 grijača s 1-minutnim podsjetni- Minutni podsjetnik bira se samo kad su kom (koji se ne može dodijeliti određe- pokazivači zone kuhanja uključeni ili is-...
 • Page 77 rača vremena sljedećeg aktiviranog gri- javanje ne završi. jača u smjeru kazaljke na satu. Prijed- log za dodjelu naznačen je treperenjem Za brisanje mjerača vremena u opera- pokazivača zone kuhanja. tivnom načinu rada najprije je potrebno odabrati mjerač vremena uključivanjem/ Pritiskom na moguće je podešava- isključivanjem gumba za aktivaciju/de-...
 • Page 78 peri pokazivač zaključavanja tipki i gri- jač se zaključa. Grijač se može zaključati samo u ope- rativnom načinu rada (Način rada B). Ako je grijač zaključan, može se koristiti samo tipka , sve ostale tipke su blo- kirane. Ako se dodirne bilo koja druga Sigurnosno isključivanje naprave uzro- tipka u blokiranom načinu rada, oglasi kuje prebacivanje upravljačke ploče...
 • Page 79 Funkcije preostale topline se u slučaju previsoke temperature. Is- ključenje je naznačeno na prikazu 4 gri- Nakon svih radnji kuhanja u vitrokera- jača sa slovom "t" cijelo to vrijeme sve mičkom staklu skladišti se određena dok temperatura ne padne. količina topline koju zovemo preostala toplina.
 • Page 80 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE terdžentom i očistite vlažnom krpom. Očistite napravu do kraja uz pomoć či- ste suhe krpe. Posuđe s grubim dnom ne smije se ko- ristiti na ovoj ploči za kuhanje budući da Ako su se na površini ploče za kuha- može ogrepsti staklo-keramičku površi- nje nehotice rastopili aluminijska folija nu.
 • Page 81 Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava proizvod ne smijete baciti za- jedno s kućnim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elek- troničke opreme. Osiguravanjem ispravnog odlaganja ovog proizvoda, spriječit ćete potencijalne negativne učinke na okoliš...
 • Page 82 OBSAH: POPIS DESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ INSTALACE Umístění vaší vestavěné desky Elektrické zapojení desky POUŽITÍ Zapnutí a vypnutí ovládání Výběr topného prvku Zapnutí dvojitých a trojitých zón Nastavení úrovně vaření s a bez posílení ohřevu Vypnutí jednotlivých plotýnek Funkce časovače Zámek tlačítek FUNKCE ZABEZPEČNÍ...
 • Page 83 POPIS DESKY Vážený zákazníku, Je důležité, abyste si tento návod přečetli a využili tak jeho nejlepší výkonnosti a delší životnosti. Doporučujeme, abyste si tento návod uchovali k budoucímu použití. Na vaši novou desku se vztahuje záruka. Tato záruka platí pouze v případě, že spotřebič...
 • Page 84 spělé osoby. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE PEČLI- • VAROVÁNÍ: Spotře- VĚ JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE SPOTŘE- bič a dostupné části BIČ POUŽÍVAT A UCHOVEJTE JE NA se při používání za- PRAKTICKÉM MÍSTĚ, KDE JE V PŘÍ- PADĚ POTŘEBY NALEZNETE. hřívají.
 • Page 85 abyste tak předešli rodními směrnicemi a nařízeními. možnosti úrazu elek- • Údržbu a opravy musí provádět pouze autorizovaní servisní tech- trickým proudem. nici. Instalace a opravy prováděné • V případě varných de- neautorizovanými techniky vás mohou ohrozit. Jakákoli úprava sek s krytem je třeba nebo změna specifikací...
 • Page 86 bude zcela nainstalovaný. možné hrnce převrhnout. • Spotřebič musí nainstalovat • Nebudete-li spotřebič delší dobu a uvést do provozu autorizovaný používat, odpojte ho. Hlavní spí- technik. Výrobce nezodpovídá za nač vypněte. Když spotřebič ne- jakékoli škody, které mohou být používáte, vypněte i přívod plynu. způsoby vadným umístěním a in- •...
 • Page 87 INSTALACE Elektrické zapojení této desky musí provést zaměstnanci autorizovaného servisu nebo kvalifikovaný elektrikář, v souladu s pokyny v tomto průvodci a v souladu s platnými směrnicemi. • Než spotřebič zapojíte do sítě, zkontro- lujte, zda máte odpovídající napětí, je- hož hodnoty jsou uvedeny na informač- Sousední...
 • Page 88 Elektrické zapojení desky • Před každou údržbou spotřebič od- pojte. Chcete-li provést opakované • Než budete s elektrickým zapojením zapojení, postupujte podle nákresu pokračovat, zkontrolujte, zda přípust- zapojení. né zatížení systému a zásuvky odpo- vídá maximálním hodnotám na varné desce. •...
 • Page 89 POUŽITÍ Spotřebič se ovládá dotykovými tlačítky a funkce jsou potvrzovány na displeji a akustickými signály. Kontrolky varné Ukazatel zóny / Funkce duální Displej Displej Ukazatel Desetin- Aktivovat/ časovače plotýnky časovače trojité zóny ná čárka Deaktivovat Kont- Nastavení Aktivovat/ rolka Nastavení tepla/Pro- Deaktivovat zámku...
 • Page 90 Zapnout a vypnout spotřebič Nastavení tepla lze vždy změnit stisk- nutím nebo , v rozmezí 1-9. Je-li spotřebič v pohotovostním režimu, po stisknutí tlačítka Zap./Vyp. nimálně po dobu 1 sekundy přejde do Po každém stisknutí tlačítka nebo po provozního režimu. Ozve se zvukový každé...
 • Page 91 Vypnutí jednotlivých varných ploch Varnou plochu lze rovněž vypnout Varnou plochu lze vypnout třemi různý- snížením nastavení na "0". mi způsoby: Když se na displeji zobrazí "0", vypne • Současné stisknutí tlačítek se i související desetinná čárka. • Snížení nastavení tepla na "0", po- mocí...
 • Page 92 Funkce časovače Časovač má následující funkce: Minutka se vybere jsou-li všechny kont- rolky varné zóny zapnuté nebo vypnuté Ovládání dokáže současně spustit ma- (žádná z kontrolek varné zóny nebliká). ximálně 4 časovače a 1 minutku (která není přiřazena žádné varné ploše). Hodnotu časovače lze nastavit pomocí...
 • Page 93 0,5 sekundy dokud se na displeji časo- vače nezobrazí "00". Spuštěný časovač první varné plochy se označí statickým rozsvícením kont- rolky varné zóny. Poté, co časovač varné plochy dosáhne "00", přiřazená úroveň se nastaví na "0". Opakované stisknutí přiřadí časovač Konec časovače varné...
 • Page 94 zapnout aniž byste spotřebič odemkli. Po stisknutí po dobu 2 sekund kont- rolka Zámek tlačítek zmizí. Nyní je ovlá- dání varné desky odemknuto a může normálně fungovat. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE Bezpečnostní vypnutí způsobí, že se DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ovládání varné plochy přepne do režimu S.
 • Page 95 Funkce zbytkového tepla Po ukončení vaření je sklokeramická deska i nadále teplá, jde o tzv. zbytkové teplo. Ovládání dokáže zhruba vypočí- tat, jak je sklo horké. Je-li vypočítaná teplota vyšší než 60 ° C, potom se to vyznačí na odpovídajícím displeji, poté, co se ovládání...
 • Page 96 ČIŠTĚNÍ A PÉČE Pokud se na povrch desky omylem při- chytí hliníková nebo plastová fólie, je Nesmí být používáno nádobí s drsným třeba, abyste je z horké varné plochy dnem, neboť by mohlo poškrábat skloke- okamžitě odstranili pomocí škrabky. Tak ramický...
 • Page 97 Symbol na výrobku nebo na doprovod- ných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbliž- šího sběrného střediska k recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní...
 • Page 98 Visit our website: www.sharphomeappliances.com Or contact us: Service & Support...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: