Download  Print this page

Sharp KH-6V08BS00-EU User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Home Appliances
Cooking
Hob
KH-6V08BS00-EU
For Life

Advertisement

Chapters

loading

  Related Manuals for Sharp KH-6V08BS00-EU

  Summary of Contents for Sharp KH-6V08BS00-EU

 • Page 1 Home Appliances Cooking KH-6V08BS00-EU For Life...
 • Page 2: Table Of Contents

  CONTENTS: DESCRIPTION OF THE HOB SAFETY WARNINGS INSTALLATON Locating Your Built-in Hob Electrical Connection of Your Hob Turn On and Turn Off the Control Select Heater Turn on dual- and triple zones Set Cooking Level With and Without Heat Boost Turn Off Individual Heaters Timer Function Key Lock...
 • Page 3: Description Of The Hob

  DESCRIPTION OF THE HOB Dear Customer, It is important for you to read this manual for best performance and to extend the life of your appliance. We recommended you keep this manual for future reference. Your new hob is under warranty and will provide lasting service. This warranty is only applicable if the appliance has been installed and operated in accor- dance with the operating and installation instructions detailed in this manual.
 • Page 4: Safety Warnings

  SAFETY WARNINGS maintenance shall not be done by children READ THESE INSTRUCTIONS CA- REFULLY AND COMPLETELY BEFO- without supervision. RE USING YOUR APPLIANCE, AND • WARNING: The app- KEEP THEM IN A CONVENIENT PLA- CE FOR REFERENCE WHEN NECES- liance and its acces- SARY.
 • Page 5 heating.
 • Page 6 must be replaced by the manufac- reme heating. Never pour water turer, its service agent or similarly on to flames that are caused by qualified persons in order to pre- oil. Cover the saucepan or frying vent a hazard. pan with its cover to choke the fla- me that has arisen in this case and Installation Warnings turn the cooker off.
 • Page 7: Locating Your Built-In Hob

  AGENTS SHOULD SUCH NEED ARISE. INSTALLATION The electrical connection of this hob should be carried out by an authorized service technician or a qualified electri- cian, according to the instructions in this guide and in compliance with the cur- rent regulations. •...
 • Page 8: Electrical Connection Of Your Hob

  Electrical connection for your liance. The warranty will not cover such damages. • . Before proceeding with the electri- • All repairs must be carried out by an cal connection, verify that the current authorized service technician or a carrying capacity of the system and qualified electrician.
 • Page 9: Use

  The appliance is operated by pressing buttons and the functions are confirmed by displays and sound signals. 1 2 3 10 11 1- Heater Display 7- Stop/Go 2- Active/Inactive Heater 8- Dual/Triple Zone Selection 3- Active/ Inactive Tımer 9- Heat Setting/Timer Sliding 4- Timer Display 10- Key Lock indicator 5- Cooking Zone Indicators Timer Function...
 • Page 10: Select Heater

  Turn On and Turn Off the The slider button must be pressed within 3 Appliance seconds, otherwise the heater selection is erased and heat setting dot will disappear If the appliance is in Stand-By-Mode, it (Decimal Point). If there is no further is put in Operating-Mode by pressing the operation within 10 seconds, the heater On/Off button...
 • Page 11: Set Cooking Level With And Without Heat Boost

  The heat boost can be turned off by sliding is pressed, the buzzer signal sounds your finger across the panel until heat and the Dual Zone Indicator is statically setting ´0` appears. on. If is pressed once again, another signal is heard and the triple heater is Turn Off Individual Heaters switched on.
 • Page 12 After reaching the ´00` of the timer, the Pressing for the second time, the buzzer indicates that time has run out. control proposes the assignment to one of the activated heaters by flashing the To stop the buzzer you have to confirm Cooking Zone Indicator.
 • Page 13: Key Lock

  Key Lock The assignment of that timer is displayed always by a flashing Cooking Zone Key lock functionality is for blocking and Indicator. The number of timers running setting the appliance into safe mode can be identified by the number of Cooking during operation.
 • Page 14: Touch Control Safety Functions

  Child Lock unlocking, the ´L` symbol in the displays will be erased immediately. The purpose of the child lock functionality is to lock the appliance in a complicated multi-step process. Child locking and unlocking is only available in S-Mode. First has to be pressed until the buzzer Stop &...
 • Page 15: Over Temperature Switch Off

  The safety turn off results in the hob It is indicated in heater 4 heater display control being turned off to S-Mode. An with the letter ´t`, for all the time until the ´F` will flash in all heater displays. temperature decreases.
 • Page 16: Residual Heat Functions

  CLEANING AND CARE Residual Heat Functions A f t e r a l l c o o k i n g p r o c e s s e s a r e Cookware with rough bottoms should completed, there is some heat stored not be used since these can scratch the in the vitroceramic glass referred to as glass ceramic surface.
 • Page 17 dow scraper. Then wipe the hob with a per. This will avoid any possible dama- suitable washing up liquid and a clean ge to the surface. This also applies to damp cloth. Rub the appliance using a sugar or food containing sugar which clean dry cloth.
 • Page 18 PËRMBAJTJA: PËRSHKRIMI I PLLAKËS UDHËZIME MBI SIGURINË INSTALIMI Pozicionimi i pllakës me integrim Lidhja elektrike e pllakës tuaj PËRDORIMI Aktivizimi dhe çaktivizimi i kontrollit Zgjidh vatrën Aktivizo në zonat me përdorim të dyfishtë dhe trefishtë Vendos gradimin e gatimit me dhe pa rritje të ngrohjes Çaktivizo vatrat e veçuara Funksioni i kohëmatësit Bllokimi i çelësit...
 • Page 19 PËRSHKRIMI I PLLAKËS I dashur klient Është e rëndësishme që të lexoni këtë udhëzues për performancë më të mirë dhe për të shtuar jetëgjatësinë e pajisjes tuaj. Ne ju rekomandojmë ta ruani këtë udhëzues për referencë në të ardhmen. Pllaka Juaj e re është e garantuar dhe ne do t'ju japim shërbime të qëndrueshme. Kjo garanci është...
 • Page 20 PARALAJMËRIMET me pajisjen. Pastrimi E SIGURISË dhe mirëmbajtja nuk LEXONI ME KUJDES DHE PLOTËSISHT duhet të bëhet nga KËTO UDHËZIME PARA PËRDORIMIT fëmijët pa mbikëqyrje. TË PAJISJES TUAJ DHE RUAJENI ATË NË NJË VEND TË PËRSHTATSHËM • KUJDES: Pajisja dhe pjesët PËR REFERENCË...
 • Page 21 tur, fikeni pajisjen për të es me avull për past- shmangur mundësinë rimin e pajisjes. e goditjes elektrike. • Pajisja juaj është prodhuar në përputhje me të gjitha standar- • Për vatrat e inkorporu- det e aplikueshme dhe rregulloret ara në një kapak, çdo vendore dhe ndërkombëtare.
 • Page 22 mit. Nëse kablloja furnizues është e ekstreme. Asnjëherë mos derdh ujë mbi të flakët që janë shkaktuar nga dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet prodhuesi, agjenti vaji. Mbuloni tiganin ose fritezën i shërbimit apo nga persona të kua- me kapakun e vet në mënyrë që të lifikuar në...
 • Page 23 INSTALIMI Lidhja elektrike e kësaj pllake duhet të kryhet nga një personel i autorizuar i shërbimit ose nga një elektricisti të kualifikuar, sipas udhëzimeve në këtë udhëzues dhe, në përputhje me rregul- loret aktuale. • Para se të lidhni pajisjen tuaj me fur- Muret fqinje A (mm) B (mm)
 • Page 24 Lidhja elektrike e pllakës tuaj • Të gjitha riparimet duhet të kryhen nga një personel i autorizuar i shërbimit • . Para se të procedoni me lidhjen ose nga një elektricist i kualifikuar. elektrike, verifikoni nëse kapaciteti aktual i sistemit dhe kutia janë adeku- •...
 • Page 25 PËRDORIMI Pajisja vepron me butona me prekje dhe funksionet konfirmohen nga treguesit dhe sinjalet akustike. 1 2 3 10 11 Treguesi i vatrës 7- Stop/Go Vatra aktive/joaktive 8- Selektimi i zonave të dyfishta/të trefishta Kohëmatës aktiv/joaktiv Gradimi i vatrës /Rritja e kohës Treguesi i kohëmatësit Treguesi i bllokimit të...
 • Page 26 Ndezja dhe fikja e pajisjes dhe pika e gradimit të ngrohjes do të zhduket (treguesi dhjetor). Nëse nuk ka Nëse pajisja është në modalitetin Stand veprime të tjera brenda 10 sek., soba do By, vendoset në Modalitetin e funksionimit të kalojë sërish në modalitetin S. duke shtypur butonin Ndezur/Fikur Gradimi i ngrohjes mund të...
 • Page 27 Çaktivizo vatrat e veçuara tjetër sinjal akustik dhe vatra trefishe është ndezur. Treguesi i zonës së trefishtë do Një vatër selektive mund të fiket në të jetë i ndriçuar dhe zona e trefishtë do 3 mënyra të ndryshme: të furnizohet me energji. •...
 • Page 28 Për të ndaluar zhurmën, ju duhet ta Duke prekur për herë të dytë, komanda konfirmoni 'mbarimin` duke prekur propozon lidhjen me një nga vatrat çdonjërin nga butonat. aktive duke pulsuar treguesin e zonës së gatimit. Tani kohëmatësit sinjalizohen Kohëmatësi i vatrës me kohëmatësit e lidhur.
 • Page 29 Bllokimi i çelësit Caktimi i këtij kohëmatësi shfaqet gjithmonë me një ndezje të treguesit të Funksionaliteti i bllokimit të çelësit është zonës së gatimit. Se sa kohëmatës po për bllokimin dhe e vendos pajisjen në veprojnë, ju mund ta identifikoni nga numri një...
 • Page 30 Stop & Go (Vazhdo) të komplikuar disa hapësh. Bllokuesi për fëmijët dhe zhbllokimi është Funksioni Stop & Go përdoret për ndalimin në dispozicion vetëm në Modalitetin- S. e funksionimit të vatravegjatë gatimit. Së pari duhet të shtypet deri sa të Ndërkohë...
 • Page 31 Në qoftë ngrohje e mbetur është Pasi temperatura bie, treguesi i 't` do të e pranishme, ajo do të shfaqet në të fshihet dhe njësia e kontrollit të pllakës gjitha ekranet e vatrave të tjera. bie përsëri në modalitetin S. Kjo do të thotë...
 • Page 32 PASTRIMI DHE pasi vatra apo kontrolli janë fikur. Ekran i MIRËMBAJTJA nxehtësisë së mbetur tregon për aq kohë sa temperatura e llogaritur e vatrës është > + 60 ° C. Enët e gatimit me funde të ashpra nuk duhet të përdoren pasi ato mund të Shfaqja e nxehtësisë...
 • Page 33 të ftohet. Hiq të gjitha mbetjet e ushqimit dhe yndyrës me një gërryes xhami. Pas- taj fshi pllakën me një larëse të përshtatshëm të lëngshme dhe me një leckë të pastër të lagur. Fshi pajisjen duke përdorur një leckë të pastër të thatë.
 • Page 34 СЪДЪРЖАНИЕ: ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОНТАЖ Разполагане на плота за вграждане Електрическо свързване на плота за вграждане УПОТРЕБА Включване и изключване на управлението Избор на нагревател Включване на двойни и тройни зони за готвене Задаване на топлинна стойност за готвене с или без топлинно усилване Изключване...
 • Page 35 ОПИСАНИЕ Уважаеми потребители, за постигане на оптимални резултати при ползването на уреда и удължен експлоатационен период, е важно да прочетете този наръчник. Препоръчваме Ви да запазите наръчника за бъдещи справки. Дълготрайността на Вашия нов уред е гарантирана. Тази гаранция е валидна единствено ако уредът е монтиран и експлоатиран в съответствие с...
 • Page 36 трябва да си играят ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ с уреда. Почистването ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, и поддръжката не бива да ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ се осъществяват от деца ИНСТРУКЦИИ ДОКРАЙ. ПАЗЕТЕ ГИ без родителски надзор. НА УДОБНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. • ВНИМАНИЕ: По време на ползване...
 • Page 37 предмети върху плота. с помощта на пара. • ВНИМАНИЕ: В случай • Вашият уред е произведен в съответствие с всички приложими че покритието се спука, местни и международни стандарти изключете уреда, за да и разпоредби. избегнете опасността • Действията по поддръжка...
 • Page 38 монтажа захранващият кабел не течни мазнини. При нагряване е приклещен. В случай че захранващият с много високи температури кабел бъде повреден, той трябва е възможно да възникне пламък. да бъде заменен от производителя, Никога не се опитвайте да гасите негов сервиз или от лице с подобна възпламенена...
 • Page 39 ВИНАГИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И В СЛУЧАЙ НА НУЖДА ДА СЕ СВЪРЗВАТЕ ЕДИНСТВЕНО С НАШИ УПЪЛНОМОЩЕНИ СЕРВИЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. МОНТАЖ Електрическото свързване на този плот трябва да бъде изпълнено от упълномощен сервизен служител Съседни A (мм) B (мм) или квалифициран електротехник, стени...
 • Page 40 Електрическо свързване на • Уверете се, че по време на монтажа се използват изолирани проводници. плота за вграждане Неправилно свързване може да • Преди да свържете уреда повреди уреда. Гаранцията не към електрическата мрежа, покрива повреди от този вид. проверете дали...
 • Page 41 УПОТРЕБА Този уред се управлява чрез докосване на бутони, а успешното задаване на функции се потвърждава върху дисплея или чрез звукови сигнали. 1 2 3 10 11 1- Дисплей на нагревател 7- Спри/продължи 2- Активиране / деактивиране на нагревател 8- Избор на двойна / тройна зона 3- Активиране...
 • Page 42 Ако в рамките на 10 секунди не Включване и изключване на уреда бъде предприето никакво действие, нагревателят се връща в Режим-S. Можете да преминете от Режим на готовност в Режим на работа, като Настройката за топлина може винаги натиснете бутон Вкл./Изкл. за...
 • Page 43 сигнал, след което се включва тройният Топлинното усилване може да бъде нагревател. Индикаторът за тройна изключено чрез плъзгане до достигане зона за готвене светва, обозначавайки на температурна настройка ´0`. нейното включване. И з кл ю ч ва н е н а от д е л н и те нагреватели...
 • Page 44 индикатори не премигва, всички са За да прекратите аудио сигнала включени или изключени). е необходимо да натиснете някой от бутоните. След второто док осване на Т а й м е р з а о т д е л н и т е управлението...
 • Page 45 температурата и др. не е възможно. Чрез превключване на , можете да Единственото действие, което може да показвате стойностите на таймера на бъде предприето е изключване на уреда. нагревателя и минутното напомняне. Добавянето винаги се изобразява чрез Функцията за заключване на бутоните премигване...
 • Page 46 Спри и продължи и дясната част на плъзгащия се бутон да бъдат натиснати едновременно за Функция Спри и продължи служи за около 0.5 секунди (но не повече от поставяне на нагревателите в пауза 1 секунда). След това уредът може да по...
 • Page 47 Наличието на остатъчна топлина ще След като температурата спадне, се визуализира върху всички други символите ´t` изчезват и уредът се дисплеи на нагреватели. връща в Режим-S. Това означава, че плотът може да бъде активиран отново Управлението на плота преминава чрез докосване на в...
 • Page 48 ПОЧИСТВАНЕ остатъчна топлина. Уредът може да И ПОДДРЪЖКА калкулира грубо нагорещяването на стъклото. Ако отчетената температура е по-висока от + 60 °C, това ще бъде Използването на съдове с груба показано върху дисплея на съответния повърхност на дъното е нежелателно, нагревател, след...
 • Page 49 на съответния нагревател премигва ´H`. Оставете уреда да изстине, за да избегнете изгаряния. Изчистете замърсяванията от храна и мазнина със стъргалка за прозорци. След това почистете плота, използвайки подходящ препарат и чиста влажна кърпа. Избършете с чиста суха кърпа. Ако върху плота има разтопено алуминиево...
 • Page 50 OBSAH: POPIS DESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ INSTALACE Umístění vaší vestavěné desky Elektrické zapojení desky POUŽITÍ Zapnutí a vypnutí ovládání Výběr topného prvku Zapnutí dvojitých a trojitých zón Nastavení úrovně vaření s a bez posílení ohřevu Vypnutí jednotlivých plotýnek Funkce časovače Zámek tlačítek FUNKCE ZABEZPEČNÍ...
 • Page 51 POPIS DESKY Vážený zákazníku, Je důležité, abyste si tento návod přečetli a využili tak jeho nejlepší výkonnosti a delší životnosti. Doporučujeme, abyste si tento návod ucho- vali k budoucímu použití. Na vaši novou desku se vztahuje záruka. Tato záruka platí pouze v případě, že spotřebič byl nainstalován a provozován v souladu s pokyny k provozu a instalaci, které...
 • Page 52 bez dohledu dospělé BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ osoby. TYTO POKYNY PŘEČTĚTE • VAROVÁNÍ: Spotřebič PEČLIVĚ JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE a dostupné části se při SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT A UCHOVEJTE JE NA PRAKTICKÉM MÍSTĚ, KDE JE používání zahřívají. V PŘÍPADĚ POTŘEBY NALEZNETE. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných TENTO NÁVOD...
 • Page 53 vypněte spotřebič, • Váš spotřebič vyrobený v souladu se všemi platnými abyste tak předešli mezinárodními směrnicemi možnosti úrazu a nařízeními. elektrickým proudem. • Údržbu a opravy musí provádět pouze autorizovaní servisní tech- • V případě varných de- nici. Instalace a opravy prováděné sek s krytem je třeba neautorizovanými techniky vás mohou ohrozit.
 • Page 54 aby se tak předešlo nebezpečí. a vypněte plotýnku. • Hrnce vždy umístěte doprostřed Upozornění k instalaci varné zóny a rukojeti otočte do • Spotřebič nespouštějte dokud ne- bezpečné pozice, aby nebylo bude zcela nainstalovaný. možné hrnce převrhnout. • Spotřebič musí nainstalovat •...
 • Page 55 INSTALACE Elektrické zapojení této desky musí provést zaměstnanci autorizovaného servisu nebo kvalifikovaný elektrikář, v souladu s pokyny v tomto průvodci a v souladu s platnými směrnicemi. • Než spotřebič zapojíte do sítě, zkont- rolujte, zda máte odpovídající napětí, jehož hodnoty jsou uvedeny na Sousední...
 • Page 56 Elektrické zapojení desky • Před každou údržbou spotřebič odpojte. Chcete-li provést opakované • Než budete s elektrickým zapojením zapojení, postupujte podle nákresu pokračovat, zkontrolujte, zapojení. přípustné zatížení systému a zásuvky odpovídá maximálním hodnotám na varné desce. • Elektrická instalace a napájecí ko- nektor musí...
 • Page 57 POUŽITÍ Spotřebič se ovládá dotykovými tlačítky a funkce jsou potvrzovány na displeji a akustickými signály. 1 2 3 10 11 1 - Displej plotýnky 7 - Zastavit/Spustit 2 - Aktivovat/Deaktivovat plotýnku 8 - Výběr duální/trojité zóny 3 - Aktivovat/Deaktivovat časovač 9 - Nastavení...
 • Page 58 Zapnout a vypnout spotřebič Tlačítko musí být stisknuto do 3 sekund, v opačném případě se výběr vymaže Je-li spotřebič v pohotovostním režimu, po a desetinná čárka se nezobrazí). Pokud stisknutí tlačítka Zap./Vyp. minimálně do 10 sekund nedojde k žádné jiné po dobu 1 sekundy přejde do provozního operaci, varná...
 • Page 59 Vypnutí jednotlivých plotýnek Dojde-li k opakovanému stisknutí ozve se další akustický signál a zapne Varnou plochu lze vypnout třemi různými se trojitá plotýnka. Rozsvítí se kontrolka způsoby: trojité zóny a trojitá zóna se začne napájet. • Současný provoz pravé a levé části Po opakovaném stisknutím se trojitá...
 • Page 60 varné zóny. Nyní se označí propojení Časovače varné plochy lze nastavit pouze časovače. pro aktivované varné plochy (úroveň varné plochy musí být nastavena v rozmezí 1-9). Když znovu stisknete , navrhne se se přiřazení časovače další aktivní varné První stisknutí aktivuje minutku.
 • Page 61 Ukazatel varné zóny. Pokud nebliká potvrdí zvukovým signálem. Po úspěšném žádná kontrolka varné zóny, čas minutky dokončení se kontrolka zámku tlačítek se zobrazí na dvoumístném displeji rozbliká a varná plocha se zamkne. časovače. Varnou plochu lze zamknout pouze Všechny časovače lze vymazat vypnutím v provozním režim (režim B).
 • Page 62 Stop & Go Jako potvrzení se na všech 4 plotýnkách zobrazí "L". Funkce Stop & Go (Zastavit a jít) se používá k pozastavení provozu plotýnek během vaření. Zatímco jsou plotýnky spuštěné, při stisknutí tlačítka Stop & se všechny plotýnky vypnou. Po stisknutí...
 • Page 63 V případě zbytkového tepla se tato Poté, co teplota klesne, "t" zmizí informace zobrazí i na ostatních a ovládání přejde zpět do režimu S. To displejích. znamená, že uživatel může spotřebič znovu zapnout, stisknutím Ovládání potom přejde do režimu S. Omezení...
 • Page 64 ČIŠTĚNÍ A PÉČE hodnotu, během bezpečnostního vypnutí a zobrazení chybového kódu. Nesmí být používáno nádobí s drsným Po opakovaném zapojení do sítě po dnem, neboť by mohlo poškrábat přerušení napájení se rozbliká kontrolka sklokeramický povrch. Dno nádobí zbytkového tepla, pokud bylo na příslušné musí...
 • Page 65 Pokud se na povrch desky omylem přichytí hliníková nebo plastová fólie, je třeba, abyste je z horké varné plochy okamžitě odstranili pomocí škrabky. Tak předejdete možnému poškození povr- chu. To se rovněž týká cukru nebo pot- ravin obsahujících cukr, který se může rozlít na plotýnku.
 • Page 66 INHALT BESCHREIBUNG DER KOCHFLÄCHE SICHERHEITSHINWEISE INSTALLATON Positionierung Ihrer Einbaukochfläche Elektroanschluss Ihrer Kochfläche VERWENDUNG Die Steuerung ein- und ausschalten Kochzone auswählen Doppel- und Dreifachzonen einschalten Einstellung der Hitze ohne und mit Hitze-Boost Einzelne Kochzonen ausschalten Zeitschaltuhr Schloss TOUCH-BEDIENUNG SICHERHEITSFUNKTIONEN Sensor Sicherheitsabschaltung Überhitzungsabschaltung Betriebszeitbeschränkungen Resthitzefunktionen...
 • Page 67: Beschreibung Der Kochfläche

  BESCHREIBUNG DER KOCHFLÄCHE Sehr verehrte/r Kunde/in, Es ist wichtig, dass Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durchlesen, um die beste Leistungen und eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes zu erreichen. Wir empfeh- len Ihnen, dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen aufzuheben. Ihre neue Kochfläche ist mit einer Garantie ausgestattet und wird lange funktionieren. Diese Garantie gilt jedoch nur, wenn das Gerät gemäß...
 • Page 68: Sicherheitshinweise

  SICHERHEITSHINWEISE sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht ausge- LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG führt werden. VOR DER VERWENDUNG IHRES • ACHTUNG! Während GERÄTS DURCH UND BEWAHREN des Betriebs wird das SIE SIE FÜR SPÄTER AN EINEM LE- ICHT ERREICHBAREN ORT AUF.
 • Page 69 aus, um einen Stromsc- • Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisierten Servi- hlag zu vermeiden. cetechnikern durchgeführt werden. • Bei Kochflächen, die mit Wartungs- und Installationsarbe- iten, die nicht von autorisierten einer Abdeckung aus- Technikern durchgeführt wurden, gestattet sind, sollten können Sie in Gefahr bringen.
 • Page 70 Einbauhinweise die Pfanne mit einem Deckel ab, um etwaige Flammen in diesem • Benutzen Sie den Backofen erst, wenn Fall zu ersticken und schalten den er vollständig angeschlossen ist. Backofen aus. • Das Gerät muss von einem auto- • Stellen Töpfe und Pfannen immer risierten Techniker angeschlossen auf die Mitte der Kochzone und dre- und in Betrieb genommen werden.
 • Page 71 INSTALLATION Der elektrische Anschluss dieser Kochfläche darf nur von einem auto- risierten Servicetechniker oder einem Elektriker gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften vorgenom- men werden. • Bevor Sie Ihr Gerät an die Stromver- sorgung anschließen, müssen Sie überprüfen, ob die Anschlusswerte Benachbarte mit den Werten übereinstimmen, die...
 • Page 72: Elektroanschluss Ihrer Kochfläche

  Elektroanschluss Ihrer Kochfläche Garantie enthalten. • Alle Reparaturen müssen • Bevor Sie mit dem elektrischen Ansc- autorisierten Kundendienstpersonal oder hluss beginnen, müssen Sie überp- einem Elektriker ausgeführt werden. rüfen, ob die Strombelastbarkeit der • Trennen Sie Ihr Gerät vor jeder Stromversorgung und die Steckdose Wartung von der Stromversorgung.
 • Page 73: Verwendung

  VERWENDUNG Dieses Haushaltsgerät wird über Berührungsflächen bedient und die Ausführung der Funktionen wird durch Anzeigen und akustische Signale bestätigt. 1 2 3 10 11 1- Heizanzeige 7- Stop/Go 2- Heizer einschalten/ausschalten 8- Doppel-/Dreifachzonenauswahl 3- Timer einschalten/ausschalten 9- Hitzeeinstellung/Zeitschaltuhr-Einstellung 4- Timer-Anzeige 10- Tastensperre-Anzeige 5- Kochzonenanzeiger Zeitschaltuhrfunktion 11- Tastensperre...
 • Page 74 Das Gerät ein- und ausschalten die Heizzoneneinstellung gelöscht und der Hitzeeinstellpunkt (Dezimalzeichen) Wenn sich das Gerät im Standby-Modus verschwindet. Wenn innerhalb von 10 Sek. befindet, können Sie es durch drücken keine weitere Aktion ausgeführt wird, fällt des Ein/Aus Knopfs für mindestens die Heizzone in den S-Modus zurück.
 • Page 75: Einzelne Kochzonen Ausschalten

  Eine ausgewählte Heizzone kann auf drei nochmal gedrückt, ertönt ein weiterer Arten ausgeschaltet werden: Signalton und die Dreifach-Zone wird eingeschaltet. Der Indikator für die • Gleichzeitiges Drücken des linken und Dreifach-Zone wechselt auf ein und die r e c h t e n Te i l s d e s S l i d e r s...
 • Page 76 Heizzonen Zeitschaltuhr Kochzonenanzeige vor. Jetzt wird die Zeitschaltuhrverbindung angezeigt. Die Heizzonen Zeitschaltuhr kann nur für Durch eine weitere Berührung von eingeschaltete Heizzonen (die Hitzestufe wird die nächste Zeitschaltuhr im muss zwischen 1-9 eingestellt sein) Uhrzeigersinn für die Zuordnung zur gestellt werden. nächsten eingeschalteten Heizzone Mit der ersten Berührung von wird die...
 • Page 77 Sie an der Anzahl der ständig leuchtenden in einen sicheren Modus schalten. Kochzonenanzeigen erkennen. Beispielsweise sind die Erhöhung der Hitzestufe und andere Einstellungen Wenn Sie hin- und her schalten, durch Berührung nicht mehr möglich. Man können Sie sich die Zeitschaltuhrwerte kann das Gerät dann nur ausschalten.
 • Page 78: Touchbedienung Sicherheitsfunktionen

  Stop & Go Zuerst muss bis zum Ertönen des Signaltons gedrückt werden, danach Die Stop & Go Funktion wird für das die rechte und linke Seite des Slider- Pausieren von Kochzonen während Buttons für mindestens 0,5, höchstens dem Kochen verwendet. Während die aber 1 Sekunde gleichzeitig.
 • Page 79 Wenn Resthitze vorhanden ist, wird dies Nachdem die Temperatur gesunken ist, in allen anderen Heizzonenanzeigen erlischt das 't' in den Anzeigen und die angezeigt. Kochfläche schaltet in den S-Modus. Dies bedeutet, dass der Benutzer das Die Kochflächensteuerung schaltet in Gerät durch Berührung von wieder den S-Modus.
 • Page 80: Reinigung Und Pflege

  REINIGUNG UND PFLEGE schlimmsten Fall sein kann. Wenn die berechnete Temperatur höher als + 60 ° C ist, dann wird dies, nachdem die Heizzone Da Kochgeschirr mit rauen Böden die oder die Kochfläche ausgeschaltet wurde, Glaskeramikoberfläche zerkratzen in der entsprechenden Heizzonenanzeige können, sollten diese nicht verwendet werden.
 • Page 81 gen zu vermeiden. Entfernen Sie übergelaufene Speisen und Fett mit einem Fensterschaber. Dann wischen Sie die Kochfläche mit einem geeigneten Spülmittel ab und reinigen mit einem feuchten Tuch nach. Dann reiben Sie die Oberfläche mit ei- nem sauberen trockenen Tuch trocken. Wenn Aluminiumfolie oder...
 • Page 82 INDHOLD: BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN SIKKERHEDSADVARSLER INSTALLATON Find din indbygningskogeplade Elektrisk tilslutning af kogepladen BRUG Tænd og sluk kontrolpanelet Vælg varmelegeme Tænd for dobbelt- og tredobbeltzonerne Indstil varmetrinnet med og uden varmebooster Sluk de enkelte kogeplader Timer-funktion Tastaturlås SIKKERHEDSFUNKTIONER FOR BERØRINGSKONTROL Sikkerhedsføler afbryder Overophedningskontakt slået fra Begrænsninger af driftstid...
 • Page 83 BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN Kære kunde Det er vigtigt, at du læser denne vejledning for at opnå den bedste ydelse og for at forlænge kogepladens levetid. Vi anbefaler, at du beholder denne vejledning til fremtidig brug. Din nye kogeplade er garanteret og vil give lang holdbarhed. Denne garan- ti er kun gældende, hvis kogepladen er blevet installeret og betjent i ove- rensstemmelse med installationsinstruktioner beskrevet i denne vejledning.
 • Page 84 SIKKERHEDSADVARSLER ikke udføres af børn uden opsyn. LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHY- GGELIGT OG FULDSTÆNDIGT FØR • ADVARSEL: Appara- ANVENDELSE AF APPARATET OG tet og dets tilgængelige LÆG DEM DEREFTER PÅ ET PRAK- TISK STED SOM REFERENCE, HVIS dele bliver varme un- DET BLIVER NØDVENDIGT.
 • Page 85 en for elektrisk stød. • Vedligeholdelse og reparationsar- bejde skal udføres af autoriserede • Ved kogeplader med serviceteknikere. Installation og re- dæksel skal al spild parationer, der bliver udført af ikke- autoriserede teknikere, kan bringe fjernes, inden dækslet dig i fare. Det er farligt at ændre el- tages af.
 • Page 86 • Apparatet skal installeres af en position, hvor de ikke kan blive autoriseret tekniker og gjort klart skubbet til eller fanget. til brug. Producenten er ikke ans- • Hvis du ikke skal bruge apparatet varlig for nogen skade, der kunne i længere tid, skal du fjerne stikket være forårsaget af en forkert pla- fra stikkontakten.
 • Page 87 INSTALLATION Den elektriske tilslutning af denne ko- geplade skal foretages af en autoriseret servicetekniker eller en autoriseret elekt- riker i henhold til instruktionerne i denne vejledning og i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. • Inden du tilslutter apparatet til lysnettet Skabssider ved siden af A (mm)
 • Page 88 Elektrisk tilslutning af autoriseret servicetekniker eller en kogepladen kvalificeret elektriker. • Før du går i gang med den elektris- • Tag apparatets stik ud af stikkontakten ke tilslutning, skal du kontrollere, før evt. vedligeholdelse. Diagrammet at strømstyrken for kogepladen og skal følges nøje ved tilslutning igen.
 • Page 89 BRUG Kogepladen betjenes ved at berøre knapperne og funktionerne bekræftes af disp- lays og akustiske signaler. 1 2 3 10 11 1- Varmelegemedisplay 7- Stop/Fortsæt 2- Aktivt/inaktivt varmelegeme 8- Dobbelt/tredobbeltzonevalg 3- Aktiv/inaktiv timer 9- Varmetrin/timer-skyder 4- Timer-display 10- Indikator for tastaturlås 5- Kogezoneindikatorernes timer-funktion 11- Tastaturlås 6- Komma...
 • Page 90 Tænd og sluk for apparatet Skyderen skal berøres inden for 3 sekunder, ellers vil varmetrinnet slukkes Hvis kogepladen er i stand-by-tilstand, og indstillingskommaet vil forsvinde. Hvis bliver den sat i driftstilstand ved at der ikke foretages nogen handlinger inden trykke på tænd/sluk-knappen i mindst for 10 sekunder, vil kogepladen vende 1 sekund.
 • Page 91 Varme-boostet kan slås fra ved at skubbe Hvis der trykkes på vil der lyde et skyderen hen til at ’0’ vises. summersignal og dobbeltzoneindikatoren lyser konstant. Hvis der trykkes på Sluk de enkelte kogeplader igen, lyder et andet akustisk signal, og det tredobbelte varmelegeme tændes.
 • Page 92 Ved tryk på for anden gang vil For at slukke for summeren skal du kontrolprogrammet foreslå tildeling til ét bekræfte udløbet af tid ved at trykke på af de tændte varmelegemer ved at lade en tilfældig knap. kogezoneindikatoren blinke. Nu vises Varmelegemetimer timeren til det tilknyttede varmelegeme.
 • Page 93 timere, der er aktive kan ses ved antallet under drift. Ændringer ved knaptryk, som af kogezoneindikatorer, der er fast tændt. f. eks. Hæve et varmetrin og andet er ikke muligt. Det er kun muligt at slukke Ved skiftende tryk på kan du vise for apparatet.
 • Page 94 Stop og fortsæt Først skal trykkes ned, indtil summeren lyder. Derefter skal både den højre og Stop og fortsæt-funktionen bruges til at venstre skyderknap trykkes samtidigt sætte varmelegemer på pause under ned i mindst et halvt sekund, dog maks. madlavningen. Hvide varmelegemer 1 sekund.
 • Page 95 Hvis der forefindes restvarme, vil dette N å r t e m p e r a t u r e n e r f a l d e t vises i alle andre varmelegemedisplays. tilstrækkeligt, bliver ’t’-erne slukket og kogepladekontrolenheden vender tilbage Kogepladens kontrolpanel vil blive sat til S-tilstand.
 • Page 96 RENGØRING OG PLEJE så længe den beregnede temperatur er > + 60 ° C. Gryder og pander med ujævn bund Visning af resterende varme har lavest bør ikke anvendes, da de kan ridse prioritet og overskrives af enhver anden den glaskeramiske overflade. Bunden displayværdi, under sikkerhedsmæssige på...
 • Page 97 med et egnet opvaskemiddel og en ren, fugtig klud. Tør kogepladen med en ren, tør klud. Hvis alufolie eller plastikemner ved et uheld smelter på kogepladens overfla- de, skal det umiddelbart fjernes fra det varme dyrkningsareal med en skraber. Dette vil sikre, at overfladen ikke beska- diges.
 • Page 98 ÍNDICE: DESCRIPCIÓN DE LA PLACA ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD INSTALACIÓN Localización de la placa integrada Conexión eléctrica de la placa Encendido y apagado del control Selección del fogón Encendido de las zonas dobles y triples Ajuste del nivel de cocción con y sin aceleración de calor Apagado de los fogones individuales Función de temporizador Bloqueo de teclas...
 • Page 99 DESCRIPCIÓN DE LA PLACA Estimado cliente: Es importante que lea este manual para sacar el mejor rendimiento de su electrodoméstico y alargar su vida útil. Le recomendamos que guarde este manual para poder consultarlo en el futuro. Su nueva placa está garantizada y tendrá una larga vida útil. Esta garantía únicamente es aplicable si el electrodoméstico se ha instalado y utilizado de con- formidad con las instrucciones de uso e instalación que se incluyen en este manual.
 • Page 100 ADVERTENCIAS DE nimiento por parte del SEGURIDAD usuario no deben ser lle- vados a cabo por niños LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATEN- TAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES sin supervisión. DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO. • ADVERTENCIA: GUÁRDELAS EN UN LUGAR ADE- CUADO PARA CONSULTARLAS EN electrodoméstico y sus CASO NECESARIO.
 • Page 101 objetos encima de las a vapor para limpiar el superficies de cocción. electrodoméstico. • ADVERTENCIA: Si la • El electrodoméstico se ha fabrica- do de conformidad con todos los superficie está agrieta- estándares y normas locales e in- da, desconecte el dis- ternacionales aplicables.
 • Page 102 ser cambiado por el fabricante, su har agua a las llamas provocadas agente del servicio técnico u otras por aceites. Cubra la sartén o la personas con cualificaciones simi- freidora con su tapa para ahogar lares para evitar peligros. la llama que se haya producido en ese caso y apague la placa.
 • Page 103 INSTALACIÓN La conexión eléctrica de esta placa debe ser llevada a cabo por personal de servicio autorizado o por un elect- ricista cualificado, de conformidad con las instrucciones de esta guía y con la normativa vigente. • Antes de conectar el electrodoméstico a la red eléctrica de la vivienda, asegúrese de comprobar la confor- midad de los valores de tensión, que...
 • Page 104 Conexión eléctrica de la placa ser llevadas a cabo por personal de servicio autorizado o por un • . Antes de llevar a cabo la conexión electricista cualificado. eléctrica, compruebe que la capaci- • Desenchufe electrodoméstico dad de carga de corriente del siste- antes de realizar cualquier tarea ma y la toma sean adecuadas para la mantenimiento.
 • Page 105 El electrodoméstico funciona tocando unos botones y las funciones se confirman mediante señales visuales y acústicas. 1 2 3 10 11 1 - Indicador de fogón 7 - Parada/encendido 2 - Fogón activo/desactivado 8 - Selección de zona doble/triple 3 - Temporizador activo/desactivado 9 - Ajuste de calor/Deslizamiento del temporizador 4 - Indicador del temporizador...
 • Page 106 Debe pulsar el botón deslizante antes Encendido y apagado del de que transcurran 3 segundos; de electrodoméstico lo contrario, la selección de fogón se eliminará y desaparecerá el punto de Si el electrodoméstico está en modo de ajuste de calor (punto decimal). Si no se espera, pasará...
 • Page 107 Un fogón determinado se puede apagar , se escucha otra señal acústica y se de tres formas distintas: enciende el fogón triple. El indicador de zona triple se encenderá y la zona triple • Tocando al mismo tiempo las partes recibirá...
 • Page 108 de la zona de cocción. A continuación, Los temporizadores de los fogones se se señalizará el temporizador asignado. pueden configurar únicamente para los fogones activados (el nivel del fogón debe Al tocar de nuevo, se propondrá la encontrarse entre 1 y 9). asignación del siguiente temporizador, en el sentido de las agujas del reloj, Al tocar...
 • Page 109 de indicadores de zona de cocción que No podrá realizar modificaciones táctiles tienen una luz fija. como, por ejemplo, el aumento del nivel de calor y otros ajustes. Solo podrá Tocando puede visualizar los valores apagar el electrodoméstico. de los temporizadores del fogón y el minutero.
 • Page 110 En primer lugar debe pulsar hasta que se escuche la señal acústica. Luego hay Parada y encendido que pulsar las partes derecha e izquierda La función Parada y encendido se utiliza del botón deslizante al mismo tiempo para pausar el funcionamiento de los durante al menos medio segundo, pero fogones durante la cocción.
 • Page 111 Si hay calor residual, se indicará en el Una vez disminuye la temperatura, resto de indicadores de fogones. desaparecerá la señal “t” y el control de la placa volverá al modo S. Esto significa A continuación, el control de la placa que el usuario puede volver a activar el pasará...
 • Page 112 LIMPIEZA apareciendo mientras la temperatura calculada del fogón sea igual o superior Y MANTENIMIENTO a 60 °C. El indicador de calor residual tiene la No se deben utilizar recipientes para co- prioridad más baja y se sobrescribe con cinar con la base rugosa, ya que pueden cualquier otro valor visualizado durante rayar la superficie de vitrocerámica.
 • Page 113 dor del fogón. Para evitar quemaduras, deje que el electrodoméstico se enfríe. Retire todos los restos de alimentos y de grasa con un rascador de venta- nas. A continuación, limpie la placa con jabón líquido adecuado y un trapo limpio humedecido.
 • Page 114 Conteúdos DESCRIÇÃO DA PLACA AVISOS DE SEGURANÇA INSTALAÇÃO Colocação da placa para encastrar Ligação elétrica da placa UTILIZAÇÃO Ligue e desligue o controle Selecionar superfície de cozedura Ligar zonas duplas e triplas Definir nível de cozedura com e sem impulso de calor Desligar superfícies de cozedura individuais Função de temporizador Bloqueio de teclas...
 • Page 115 DESCRIÇÃO DA PLACA Caro Cliente, É importante que leia este manual para um melhor desempenho e para prolongar a vida do seu eletrodoméstico. Recomendamos que guarde este manual para con- sulta futura. A sua nova placa tem garantia e providenciar-lhe-á um serviço duradouro. Esta garantia só...
 • Page 116 AVISOS DE SEGURANÇA feitas por crianças sem supervisão. LEIA ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADO E NO TOTAL ANTES DE • AVISO: O eletrodoméstico USAR O SEU ELETRODOMÉSTICO, e as peças acessíveis E MANTENHA-AS NUM LOCAL CON- tornam-se quentes duran- VENIENTE PARA CONSULTAR QU- ANDO NECESSÁRIO.
 • Page 117 • Para placas que possu- nas por técnicos de serviço autori- zados. Os trabalhos de instalação em uma tampa, quais- e manutenção levados a cabo por quer derrames devem técnicos não autorizados podem ser removidos desta an- colocá-lo em perigo. É perigoso tes de a abrir.
 • Page 118 Aviso de instalação as chamas provocadas pelo óleo. Cubra a panela ou frigideira com • Não coloque o eletrodoméstico a tampa de modo a abafar as cha- em funcionamento antes de estar mas que se formaram neste caso totalmente instalado. e desligue o fogão.
 • Page 119 INSTALAÇÃO A ligação elétrica desta placa deve ser feita apenas por pessoal autorizado da assistência técnica, ou por um elet- ricista qualificado, de acordo com as instruções deste guia e em conformida- de com os atuais regulamentos. • Antes de ligar o seu eletrodoméstico à...
 • Page 120 Ligação elétrica da placa • Todas as reparações devem ser feitas apenas por pessoal autorizado • Antes de proceder à ligação elétrica, ve- da assistência técnica ou por um rifique que a atual capacidade de carga eletricista qualificado. do sistema e a tomada são adequadas •...
 • Page 121 UTILIZAÇÃO O eletrodoméstico funciona quando se tocam nos botões e as funções são confir- madas nos mostradores e através de sinais sonoros. 1 2 3 10 11 1- Mostrador da superfície de cozedura 7- Parar/continuar 2- Ativar/desativar superfície de cozedura 8- Seleção da zona dupla/tripla 3- Temporizador ativado/desativado 9- Definição de calor/...
 • Page 122 Ligue e desligue o eletrodoméstico Os botões têm de ser carregados durante 3 seg., caso contrário a seleção de calor Se o eletrodoméstico está em modo é apagada e o ponto de definição de calor de espera, é colocado em modo de desaparecerá...
 • Page 123 de cozedura tripla ligar-se-á. O indicador Uma superfície de cozedura selecionada de zona tripla ficará iluminado e a zona pode ser desligada de 3 modos distintos: tripla receberá energia. • Carregar em simultâneo na parte Depois de tocar em mais uma vez, direita e esquerda do botão de deslizar a zona tripla da superfície de cozedura d e s l i g a r - s e - á...
 • Page 124 Volte a carregar em , o temporizador nível de calor tem de estar definido entre seguinte na direção dos ponteiros do 1-9). relógio é sugerido como atribuído Ao primeiro toque de , o alarme de à superfície de cozedura seguinte ativa. minuto é...
 • Page 125 minuto. A atribuição é sempre indicada não serão possíveis. Apenas será possível pelo indicador de zona de cozedura que desligar o eletrodoméstico. estará a piscar. A função de bloqueio está ativa se o botão Indicador de zona de cozedura Se não de bloqueio de teclas for carregado pelo houver nenhum indicador de zona de...
 • Page 126 Parar e continuar Depois disso, o eletrodoméstico pode ser bloqueado no lado direito do botão A função de parar e continuar é usada de deslizar. Todas as quatro superfícies para interromper o funcionamento de cozedura apresentarão a indicação das superfícies de cozedura durante ´L` como confirmação.
 • Page 127 Se houver calor residual, isso será Depois da temperatura cair, os 't' nos indicado em todos os outros mostradores mostradores serão apagados e a unidade da superfície de cozedura. de controle da placa voltará a entrar em Modo S: Isto significa que o utilizador O controle da placa entrará...
 • Page 128 LIMPEZA E CUIDADOS calor residual. O controle pode calcular a p r o x i m a d a m e n t e q u ã o q u e n t e o vidro está na pior das hipóteses. Se Não devem ser usadas panelas com a temperatura calculada for superior a + bases ásperas, pois podem riscar...
 • Page 129 De modo a evitar queimaduras, deixe o eletrodoméstico arrefecer. Retire todos os salpicos de alimentos e gordura com um raspador de janela. Em seguida, limpe a placa com um líquido de lavagem adequado e um pano limpo húmido. Esfregue o eletrodoméstico com um pano limpo seco.
 • Page 130 Visit our website: www.sharphomeappliances.com Or contact us: Service & Support...