Download Print this page

Www.aeg.com - AEG DB17 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

‫™ (حرارت امن) برخوردار است که حرارت بيش از حد را تشخيص داده و‬ThermoSafe ‫اتوی شما از صفحه فلزی‬
‫درجه سانتيگراد شود، رنگ آن‬
.‫قبل از استفاده از دستگاه برای اولين بار، دستورالعمل های زير را به دقت بخوانيد‬
،‫اين دستگاه برای کودکان 8 سال و بيشتر و اشخاصی که دارای توانمندی پايين جسمانی‬
‫حسی يا ذهنی هستند يا افراد بيتجربه و بی اطالع تنها تحت نظارت يا با گرفتن دستورات الزم‬
.‫مربوط به استفاده از دستگاه بصورت امن و نيز درک خطرات احتمالی قابل استفاده است‬
‫اتو و سيم آن را وقتی به برق وصل است يا در حال خنک شدن است از دسترس کودکان‬
‫اين محصول برای استفاده با آب شير مناسب است. توصيه ميشود از آب مقطر يا ترکيب‬
‫دستگاه بايد تنها به منبع برقی وصل شود که ولتاژ و فرکانس آن با مشخصات روی‬
‫اگر اتو افتاده نبايد از آن استفاده کنيد، مخصوص ا ً اگر عالئم مشهود خرابی روی اتو يا سيم‬
‫اگر دستگاه يا سيم برق خراب شده، بايد توسط سازنده، نمايندگی خدمات يا شخص‬
.‫متخصص مربوطه تعويض شود تا از خطر حوادث احتمالی پيشگيری شود‬
،‫اتو بايد روی سطحی ثابت قرار گيرد و استفاده شود. موقع قراردادن اتو روی استند‬
‫دستگاه بايد خاموش شود و دوشاخ برق هر بار بعد از استفاده و قبل از تميزکاری و انجام‬
‫اين دستگاه تنها برای استفاده خانگی طراحی شده است. سازنده بخاطر استفاده نامناسب يا‬
.‫ناصحيح از اين محصول توسط خريدار يا هر شخص ديگری هيچ مسؤوليتی نمی پذيرد‬
‫به هنگام سر و ته نگه داشتن اتوی بخار مراقب باشيد - ممکن است در مخزن آن آب گرم‬

www.aeg.com

‫رنگ آن از سياه به قرمز تبديل می شود. وقتی حرارت سطح زيرين اتو کمتر از‬
C° 40
.‫دوباره سياه می شود تا مشخص کند که اتو برای انبارشدن آماده است‬
.‫پاکسازی و تعمير نبايد بدون نظارت توسط کودکان انجام شود‬
.‫دستگاه بايد تنها به سوکت برق ارت دار وصل شود‬
.‫مطمئن شويد که سطحی که استند قرار دارد ثابت باشد‬
.‫وقتی متصل است به هرگز دستگاه را رها نکنيدکابل برق‬
.‫قبل از پرکردن مخزن آب دوشاخ بايد از پريز برق جدا شود‬
.‫کابل اصلی برق نبايد با قطعات داغ دستگاه تماس داشته باشد‬
.‫از حداکثر حجم پرکردن که روی دستگاه ها مشخص شده تجاوز نکنيد‬
)‫(*در برخی مدل ها موجود است‬
.‫کودکان نبايد با اين دستگاه بازی کنند‬
.‫کمتر از 8 سال دور نگهداری کنيد‬
.
‫سطوح در حين استفاده داغ می شوند‬
.‫%05 آب مقطر و %05 آب شير استفاده کنيد‬
.‫صفحه رتبه بندی سازگاری داشته باشد‬
.‫آن وجود دارد يا نشتی آب دارد‬
.‫شکاف پرکردن در حين استفاده نبايد باز شود‬
.‫تعميرات بايد از پريز جدا شود‬
.‫دستگاه را در آب يا ساير مايعات فرو نکنيد‬
™THERMOSAFE
!‫ جديد خود لذت ببريد‬AEG ‫از محصول‬
‫ايمنی دستگاه‬
11
.‫باشد‬
22

Advertisement

loading

  Related Content for AEG DB17 Series