Download Print this page

Silvercrest Z31370A Operation And Safety Notes

Wireless doorbell
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wireless Doorbell
Operation and Safety Notes
DzWonek Do DrzWi
steroWany raDioWo
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
brezžični zvonec
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
bezDrátový zvonek
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
zvonček na Dvere
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Funktürklingel
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Z31370A
Z31370B

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest Z31370A

 • Page 1 DzWonek Do DrzWi steroWany raDioWo Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa brezžični zvonec Navodila za upravljanje in varnostna opozorila bezDrátový zvonek Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny zvonček na Dvere Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Funktürklingel Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31370A Z31370B...
 • Page 2 Operation and Safety Notes Page Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 20 Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 46 Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 58 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 3 You need Potrzebujecie ø 6 mm Potrebujete Potřebujete Budete potrebovať Sie benötigen: Z31370A Z31370B...
 • Page 7: Table Of Contents

  Table of Contents Introduction Intended use ................... Page Technical data ..................Page Included items ..................Page Parts and features .................. Page Safety ....................Page 10 General safety information ..............Page 11 Safety instructions for batteries ............Page 12 Assembly .................... Page 13 Preparing for use Inserting / replacing the batteries ............
 • Page 8: Intended Use

  Introduction Wireless Doorbell Introduction Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation. Intended use This product is intended for the wireless transmission of the doorbell chime.
 • Page 9: Included Items

  Introduction Included items 1 Transmitter 1 Receiver 2 Batteries 1.5 V , type AA (receiver) 1 Batteries 3 V , type CR2032 (transmitter) 4 Screws (for transmitter and for mounting the receiver on a wall) 3 Dowels 5 Exchangeable name plates (for the doorbell) 1 Doorbell cover 1 Operating instructions Parts and features...
 • Page 10: Safety

  Introduction / Safety Transmitter (Figs. C / D): Signal indicator Name plate Chime button Battery compartment Holder (for wall mounting) Mounting (Figs. E / F): Screw Dowel Screw (for transmitter) Safety Read all safety information and instructions. Failure to comply with the safety information and instructions may cause fire and / or serious injury.
 • Page 11: General Safety Information

  Safety General safety information Children often underestimate risks. Always keep children away from the product. This is not a toy. Children or persons who lack the knowledge or experience to use the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be allowed to use the device without supervision or instruction by a person responsible for their safety.
 • Page 12: Safety Instructions For Batteries

  Safety Safety instructions for batteries DANGER TO LIFE! Batteries can be swallowed, which can prove fatal. Consult a doctor immediately if anyone swallows a battery. EXPLOSION HAZARD! Never recharge nonrecharge- able batteries, short-circuit and / or open batteries. This can cause them to overheat, burn or burst.
 • Page 13: Assembly

  Safety / Assembly / Preparing for use Avoid contact with skin, eyes and mucous membrane. In the event of contact with battery acid, rinse the affected area with plenty of water and / or consult a doctor. Never use rechargeable batteries. The supply terminals are not to be short-circuited.
 • Page 14 Preparing for use CAUTION! Use the above-indicated battery types only. Failure to observe this advice may result in damage to the product. Receiver: Remove the battery compartment cover from the back of the device. Remove the used batteries, if present. Insert 2 batteries (1.5 V , type AA).
 • Page 15: Operation

  Operation Operation Synchronising transmitter / receiver Synchronise the transmitter and receiver as follows: As soon as the batteries are installed, the receiver enters synchronis- ing mode. You can also manually enter synchronising mode by holding the synchronising button for approx. 3 seconds. The signal indicator on the receiver will light on.
 • Page 16: Setting The Volume

  Operation Using the signal type selector button , select whether the signal is to be indicated optically or acoustically or both optically and acoustically. Setting the volume Press the volume button until the desired volume is reached. There are a total of 4 possible volume settings: very loud, loud, medium, soft.
 • Page 17: Cleaning And Maintenance

  Operation / Cleaning and maintenance / Disposal 2 minutes. Then proceed again as described in the section “Synchronising the transmitter / receiver”. Electrostatic discharges may lead to malfunctions. If such malfunctions do occur, remove the battery for a short time and then replace it again. Then proceed again as described in the section “Synchronising the transmitter / receiver”.
 • Page 18 Disposal To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC.
 • Page 19: Information

  We, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, hereby declare under our sole responsibility that the product: Wireless Doorbell, Model No.: Z31370A / Z31370B, Version: 01 / 2013, to which this declaration refers, complies with the standards / normative documents of 1999 / 5 / EC.
 • Page 20: Strona

  Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ........Strona 21 Parametry techniczne ................. Strona 21 Zakres dostawy ................... Strona 22 Przegląd części ................... Strona 22 Bezpieczeństwo ................ Strona 23 Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa ......Strona 24 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii ......Strona 24 Montaż...
 • Page 21: Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Wstęp Dzwonek do drzwi sterowany radiowo Wstęp Prosimy o dobre przechowywanie instrukcji. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, należy przeka- zać jej również wszystkie dokumenty. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem To urządzenie przeznaczone jest do bezprzewodowego przekazywania sygnału dzwonka. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komer- cyjnego.
 • Page 22: Zakres Dostawy

  Wstęp Zakres dostawy 1 nadajnik 1 odbiornik 2 baterie 1,5 V , typ AA (odbiornik) 1 bateria 3 V , typ CR2032 (nadajnik) 4 śruby (dla nadajnika i montażu naściennego odbiornika) 3 kołki 5 wymiennych wizytówek (dzwonek) 1 osłona tabliczki dzwonka 1 instrukcja obsługi Przegląd części Odbiornik (rys.
 • Page 23: Bezpieczeństwo

  Wstęp / Bezpieczeństwo Nadajnik (rys. C / D): Wskaźnik sygnału Wizytówka Przycisk dzwonka Przegródka na baterie Mocowanie (do montażu naściennego) Montaż (rys. E / F): Śruba Kołek Śruba (nadajnik) Bezpieczeństwo OSTRZEżENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazόwki bezpieczeństwa oraz instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazόwek bezpieczeństwa oraz instrukcji może wywołać...
 • Page 24: Wskazówki Ogólne Dotyczące Bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa Dzieci ignorują często to zagro- OSTRZEżENIE! żenie. Nigdy nie dopuszczać dzieci do urządzenia. To nie jest zabawka. D zieciom lub osobom, którym brak wiedzy lub doświadczenia w obchodzeniu się z urządzeniem oraz osobom, które są ograniczone pod względem ich fizycznych, sensorycznych lub duchownych zdol- ności, nie wolno obsługiwać...
 • Page 25 Bezpieczeństwo NIEBEZPICZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie łado- wać baterii, nie zwierać i / lub nie otwierać ich. Grozi przegrzaniem, pożarem lub wybuchem. Nie wrzucać baterii do ognia lub wody. Baterie mogą wybuchnąć. Zużyte baterie wyjąć jak najszybciej z urządzenia. Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu! Zawsze wymieniać...
 • Page 26: Uruchomienie

  Bezpieczeństwo / Montaż / Uruchomienie należy wyjąć. Podczas zakładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów. Montaż Uwaga: Podczas montażu dzwonka drzwiowego jest potrzebny śrubokręt i wiertarka. Uwaga: Do montażu używać wyłącznie śrub i kołków dostarczonych w komplecie. Przymocowywanie odbiornika (patrz rys. E) Przymocowywanie nadajnika (patrzy rys.
 • Page 27: Synchronizacja Nadajnika / Odbiornika

  Uruchomienie Włożyć 2 baterie (1,5 V typu AA). Uwaga: Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów. Prawidłowe ułożenie jest wskazane w przegródce na baterie Zamknąć przegródkę na baterie Nadajnik: Zdjąć mocowanie znajdujące się na tylnej ściance nadajnika. W razie potrzeby wyjąć zużyte baterie. Włożyć...
 • Page 28: Ustawianie Rodzaju Sygnału

  Obsługa WSKAZÓWKA: Tryb synchronizacji trwa maks. 2 minuty. Jeśli nie uda się zsynchronizować nadajnika i odbiornika, ponownie wybierz tryb synchronizacji. Ustawianie rodzaju sygnału Odbiornik może wskazywać sygnał odebrany z drzwi w sposób optyczny, akustyczny lub przy użyciu obu sposobów. Przy użyciu przycisku wyboru rodzaju sygnału wybrać, czy sygnał...
 • Page 29: Usuwanie Błędów

  Obsługa / Czyszczenie oraz pielęgnacja Ponownie wcisnąć przycisk wyboru dzwonka , aby przejść do kolejnego sygnału. Powtarzać te czynności aż do wybrania pożądanego rodzaju dzwonka. Ostatni wybrany sygnał zostanie automatycznie zapisany. Usuwanie błędów Pod wpływem wyjątkowych warunków atmosferycznych (np. przy powstaniu silnego pola elektromagnetycznego) możliwe jest, że urzą- dzenie przestanie funkcjonować...
 • Page 30 Usuwanie Usuwanie Q Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych środowisku, które można usuwać w miejscowych punktach przetwarzania materiałów wtórnych. Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym. Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpo- wiednio do tego przeznaczonych miejscach.
 • Page 31: Usuwanie Informacje

  My OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, niniejszym oświadczamy, ponosząc za to pełną odpowiedzialność, że produkt: Stacja meteo, nr modelu: Z31370A / Z31370B, wersja: 01 / 2013, do ktόrego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z normami / dokumentami normatywnymi dyrektywy 1999 / 5 / WE.
 • Page 32: Stran

  Kazalo Uvod Ustrezna uporaba ..................Stran 33 Tehnični podatki ..................Stran 33 Obseg dobave ..................Stran 34 Preglednica delov ..................Stran 34 Varnost ....................Stran 35 Splošna varnostna opozorila..............Stran 36 Varnostna opozorila o baterijah ............Stran 36 Montaža ....................Stran 38 Začetek uporabe Vstavljanje / menjavanje baterij ............Stran 38 Uporaba Sinhroniziranje oddajnika / sprejemnika ..........Stran 39 Nastavljanje vrste signala ..............Stran 40...
 • Page 33: Ustrezna Uporaba

  Uvod Brezžični zvonec Uvod Navodila dobro shranite. Pri prodaji izdelka drugi osebi predajte tudi vse pisne podlage. Ustrezna uporaba Izdelek je namenjen brezžičnemu prenosu signala zvonca. Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi. Tehnični podatki Doseg: 100 m (odprto območje) Oddajna frekvenca: 433 MHz Tipi baterij: Sprejemnik: 2 x 1,5 V...
 • Page 34: Obseg Dobave

  Uvod Obseg dobave 1 oddajnik 1 sprejemnik 2 bateriji 1,5 V , tip AA (sprejemnik) 1 baterija 3 V , tip CR2032 (oddajnik) 4 vijaki (za oddajnik in za stensko montažo sprejemnika) 3 zidni vložki 5 zamenljivih ploščic za ime (za zvonec na vratih) 1 pokrov ploščice zvonca 1 navodilo za uporabo Preglednica delov...
 • Page 35: Varnost

  Uvod / Varnost Oddajnik (sl. C / D): prikaz signala ploščica za ime tipka zvonca predalček za baterijo držalo (za stensko montažo) Montaža (slika E / F): vijak zidni vložek vijak (za oddajnik) Varnost OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči požar in / ali hude poškodbe.
 • Page 36: Splošna Varnostna Opozorila

  Varnost Splošna varnostna opozorila OPOZORILO! Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otroke vedno držite stran od izdelka. Izdelek ni igrača. Otroci ali osebe, ki jih primanjkuje znanja ali izkušenj v ravnanju z napravo, ali ki so omejeni v telesnih, senzoričnih ali duševnih zmo- gljivostih, naprave ne smejo uporabljati brez nadzora oziroma samo pod vodstvom druge osebe, odgovorne za njihovo varnost.
 • Page 37 Varnost pregrevanje, nevarnost požara ali razpočenje. Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo. Baterije lahko eksplodirajo. Iztrošene baterije nemudoma odstranite iz naprave. Obstaja pove- čana nevarnost iztekanja! Vedno zamenjajte vse baterije istočasno in v napravo vstavite samo baterije istega tipa. Ne uporabljajte različnih tipov baterij ali rabljenih in novih baterij hkrati.
 • Page 38: Montaža

  Montaža / Začetek uporabe Montaža Opozorilo: Za montažo zvonca na vratih potrebujete izvijač in vrtalni stroj. Opozorilo: Za montažo uporabljajte samo zraven dobavljene vijake in zidne vložke. Montaža sprejemnika (glejte sl. E) Montaža oddajnika (glejte sl. F) Začetek uporabe Vstavljanje / menjavanje baterij Pred začetkom uporabe v napravo vstavite baterije za oskrbo z energijo.
 • Page 39: Uporaba

  Začetek uporabe / Uporaba Oddajnik: Odstranite držalo na hrbtni strani oddajnika. Eventualno iztrošene baterije vzemite ven. Vstavite eno baterijo (3 V , tipa CR 2032). Stran, označena z znakom „+“ mora biti obrnjena navzgor. Držalo oddajnika zopet pritrdite na hrbtno stran naprave. Uporaba Sinhroniziranje oddajnika / sprejemnika Oddajnik in sprejemnik sinhronizirajte kot sledi:...
 • Page 40: Nastavljanje Vrste Signala

  Uporaba Nastavljanje vrste signala Sprejemnik lahko sprejeti signal vrat prikaže bodisi optično ali akustično, bodisi optično in tudi akustično. S pomočjo tipke za izbiro vrste signala izberite, ali naj bo signal prikazan bodisi optično ali akustično, bodisi optično in tudi akustično.
 • Page 41: Odpravljanje Napak

  Uporaba / Čiščenje in nega / Odstranitev Odpravljanje napak Pod vplivom izrednih vremenskih razmer (npr. pri močnem elektroma- gnetnem polju) naprava morda več ne deluje brezhibno. V tem primeru iz obeh naprav odstranite baterije za pribl. 2 minuti. Nadaljujte kot je opisano pod „Sinhroniziranje oddajnika / sprejemnika”.
 • Page 42: Odstranitev Informacije

  Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene baterije oddajte na komu- nalnem zbirnem mestu. Informacije Q Izjava o skladnosti Q Mi, podjetje OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, z vso odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek: Brezžični zvonec, model št. Z31370A / Z31370B, verzija: 01 / 2013,...
 • Page 43 Informacije na katerega se ta izjava nanaša, v skladu s standardi / normativnimi dokumenti direktive 1999 / 5 / EC. Celotno izjavo o skladnosti najdete na strani: www.owim.com SI 43...
 • Page 44: Garancijski List

  Garancijski list OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraβe 1 D-74167 Neckarsulm Deutschland Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Owim GmbH & Co. KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brez- hibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Page 45 Garancijski list 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere.
 • Page 46: Strana

  Seznam obsahu Úvod Použití k určenému účelu ..............Strana 47 Technické údaje .................. Strana 47 Rozsah dodávky ................. Strana 48 Přehled dílů ..................Strana 48 Bezpečnost ..................Strana 49 Všeobecné bezpečnostní pokyny ............. Strana 50 Bezpečnostní pokyny k bateriím ............Strana 50 Montáž...
 • Page 47: Použití K Určenému Účelu

  Úvod Bezdrátový zvonek Úvod Uschovejte si dobře tento návod. Při předání výrobku třetí osobě předávejte současně i všechny tyto podklady. Použití k určenému účelu Tento výrobek je určen pro bezdrátový přenos signálu tzn zvonění domovního zvonku. Tento výrobek není určen pro samostatné podnikání. Technické...
 • Page 48: Rozsah Dodávky

  Úvod Rozsah dodávky 1 vysílač 1 přijímač 2 baterie 1,5 V , typ AA (přijímač) 1 baterie 3 V , typ CR2032 (vysílač) 4 šrouby (pro vysílač a k montáži přijímače na stěnu) 3 hmoždíky 5 vyměnitelné jmenovky (pro zvonek u dveří) 1 kryt štítku zvonku 1 návod k obsluze Přehled dílů...
 • Page 49: Bezpečnost

  Úvod / Bezpečnost Vysílač (obr. C / D): Zobrazení signálu Jmenovka Tlačítko zvonku Schránka na baterie Úchyt (pro montáž na stěnu) Montáž (obr. E / F): Šroub Hmoždík Šroub (pro vysílač) Bezpečnost VýSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání...
 • Page 50: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Děti podceňují často nebezpečí. VýSTRAHA! Držte děti neustále v dostatečné vzdálenosti od výrobku. Výrobek není žádná hračka. Děti a osoby, které nemají dostatečnou znalost a zkušenost se zacházením se zařízením, nebo jejichž tělesné, senzorické nebo duševní schopnosti jsou omezeny, nesmějí zařízení používat bez dohledu nebo návodu osoby zodpovědné...
 • Page 51 Bezpečnost Nikdy neodhazujte baterie do ohně nebo do vody. Baterie mohou explodovat. Opotřebované baterie odstraňte okamžitě ze zařízení. Existuje nebezpečí vytečení! Vyměňte vždy současně všechny baterie a použijte jen baterie stejného typu. Nepoužívejte spolu různé typy baterií nebo opotřebované a nové baterie.
 • Page 52: Montáž

  Montáž / Uvedení do provozu Montáž Upozornění: Pro montáž zvonku u dveří potřebujete šroubovák a vrtačku. Upozornění: Pro montáž použije jen dodané šrouby a hmoždíky. Umístění přijímače (viz obr. E) Umístění vysílače (viz obr. F) Uvedení do provozu Vložení / výměna baterií Vložte před uvedením zařízení...
 • Page 53: Obsluha

  Uvedení do provozu / Obsluha Odstraňte případně opotřebované baterie. Vložte baterii (3 V , typ CR 2032). Strana označená „+“ se musí táhnout nahoru. Úchyt vysílače znovu upevněte na zadní straně zařízení. Obsluha Synchronizace vysílače / přijímače Synchronizujte vysílač a přijímač následujícím způsobem: Jakmile jsou vložené...
 • Page 54: Nastavení Druhu Signálu

  Obsluha Nastavení druhu signálu Přijímač může přijatý signál dveří zobrazit buď opticky nebo akusticky nebo jak opticky, tak i akusticky. Zvolte pomocí tlačítka volby druhu signálu , má-li se signál zobra- zit opticky nebo akusticky nebo jak opticky, tak i akusticky. Nastavení...
 • Page 55: Odstranění Závad

  Obsluha / Čistění a ošetřování / Likvidace do odpadu Odstranění závad Vlivem neobvyklých okolních podmínek (např. vlivem silného elektro- magnetického pole) se může stát, že dochází u výrobku k poruchám. V tomto případě vyndejte z obou přístrojů baterie na dobu cca 2 minut. Poté...
 • Page 56: Prohlášení O Shodě

  Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie u komunální sběrny. Informace Prohlášení o shodě Q My, společnost OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, prohlašujeme s výhradní odpovědností, že výrobek: Bezdrátový zvonek, číslo modelu: Z31370A / Z31370B,...
 • Page 57 Informace verze: 01 / 2013, ke kterému se toto prohlášení vztahuje, odpovídá normám / normativním dokumentům směrnice 1999 / 5 / EC. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na: www.owim.com CZ 57...
 • Page 58: Strana

  Obsah Úvod Štandardné použitie ................Strana 59 Technické údaje .................. Strana 59 Rozsah dodávky ................. Strana 60 Prehľad dielov ..................Strana 60 Bezpečnosť ..................Strana 61 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ........... Strana 62 Bezpečnostné pokyny k batériám ............. Strana 62 Montáž ....................
 • Page 59: Štandardné Použitie

  Úvod Zvonček na dvere Úvod Tento návod si dobre uschovajte. Ak produkt odovzdáte tretej osobe, spolu s produktom jej odovzdajte tiež všetky podklady. Štandardné použitie Tento produkt je určený na bezdrôtový prenos signálu zvončeka na dvere. Tento produkt nie je určený pre priemyselné použitie. Technické...
 • Page 60: Rozsah Dodávky

  Úvod Rozsah dodávky 1 vysielač 1 prijímač 2 batérie 1,5 V , typ AA (prijímač) 1 batéria 3 V , typ CR2032 (vysielač) 4 skrutky (pre vysielač a nástennú montáž prijímača) 3 hmoždinky 5 vymeniteľných štítkov s menami (pre dverové zvončeky) 1 kryt na zvonček s menovkou 1 návod na obsluhu Prehľad dielov...
 • Page 61: Bezpečnosť

  Úvod / Bezpečnosť Vysielač (obr. C / D): indikátor signálu štítok s menom tlačidlo zvončeka priečinok na batérie držiak (pre nástennú montáž) Montáž (obr. E / F) skrutka hmoždinka skrutka (pre vysielač) Bezpečnosť VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.
 • Page 62: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  Bezpečnosť V šeobecné bezpečnostné upozornenia VAROVANIE! Deti nebezpečenstvá často podce- ňujú. Deťom nedovoľte, aby sa k produktu približovali. Výrobok nie je hračka. D eti alebo osoby, ktoré majú nedostatočné vedomosti alebo skúse- nosti pri zaobchádzaním s prístrojom, prípadne majú obmedzené telesné, senzorické...
 • Page 63 Bezpečnosť NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Nikdy nedobíjajte batérie, ktoré sa nedajú dobíjať, neskratujte ich ani neo- tvárajte. Dôsledkom môže byť prehriatie, nebezpečenstvo požiaru alebo explózia. Batérie nikdy neodhadzujte do ohňa alebo do vody. Batérie môžu explodovať. Vybité batérie ihneď vyberte z prístroja. Hrozí zvýšené nebezpečen- stvo vytečenia! Všetky batérie vymieňajte súčasne a vkladajte len batérie rovnakého typu.
 • Page 64: Montáž

  Bezpečnosť / Montáž / Uvedenie do prevádzky Batérie, ktoré sa dlhší čas nepoužívali, vyberte z prístroja. Pri vkladaní dodržte správnu polaritu! Montáž Upozornenie: Na montáž dverového zvončeka potrebujete skrutkovač a vŕtačku. Upozornenie: Pri montáži používajte iba dodané skrutky a hmoždinky. Upevnenie prijímača (pozri obr.
 • Page 65: Obsluha

  Uvedenie do prevádzky / Obsluha Upozornenie: Dodržte pritom správnu polaritu. Tá je znázornená v priečinku na batérie Zatvorte priečinok na batérie Vysielač: Odstráňte držiak na zadnej strane vysielača. Vyberte príp. vybité batérie. Vložte jednu batériu (3 V , typ CR 2032). Strana označená „+“ musí...
 • Page 66: Nastavenie Druhu Signálu

  Obsluha Upozornenie: Synchronizačný modus trvá max. 2 minúty. Ak nemô- žete zosynchronizovať Váš vysielač a prijímač, zvoľte nanovo synchroni- začný modus. Nastavenie druhu signálu Prijímač môže prijímaný signál dverí zobraziť buď opticky alebo akusticky, alebo súčasne opticky aj akusticky. Pomocou výberového tlačidla druhu signálu vyberte, či sa má...
 • Page 67: Odstraňovanie Chýb

  Obsluha / Čistenie a údržba Stlačte výberové tlačidlo tónu zvončeka . Zaznie prvý signálny tón. Stlačte znova výberové tlačidlo tónu zvončeka pre prechod k ďalšiemu signálnemu tónu. Zopakujte tento postup, kým nevyberiete želaný signálny tón. Naposledy zvolený signálny tón sa automaticky uloží. Odstraňovanie chýb Bezchybné...
 • Page 68: Likvidácia

  Likvidácia Likvidácia Q Obal pozostáva z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré môžete vhadzovať do recyklačných kontajnerov. Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného produktu získate na Vašej správe obce alebo mesta. Keď produkt doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho nelikvidujte spolu s domácim odpadom, ale zabezpečte, aby bol produkt zlikvidovaný...
 • Page 69: Informácie

  My, spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že výrobok: Zvonček na dvere, číslo modelu: Z31370A / Z31370B, verzia: 01 / 2013, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá normám / normatívnym dokumentom smernice 1999 / 5 / ES.
 • Page 70: Seite

  Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ............Seite 71 Technische Daten ................... Seite 71 Lieferumfang ................... Seite 72 Teileübersicht ..................Seite 72 Sicherheit .................... Seite 73 Allgemeine Sicherheitshinweise ............Seite 74 Sicherheitshinweise zu Batterien ............Seite 75 Montage ....................Seite 76 Inbetriebnahme Batterien einlegen / wechseln ...............
 • Page 71: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Einleitung Funktürklingel Einleitung Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist zur drahtlosen Übertragung des Türklingelsignals bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Technische Daten Reichweite: 100 m (offener Bereich)
 • Page 72: Lieferumfang

  Einleitung Lieferumfang 1 Sender 1 Empfänger 2 Batterien 1,5 V , Typ AA (Empfänger) 1 Batterie 3 V , Typ CR2032 (Sender) 4 Schrauben (für Sender und zur Wandmontage des Empfängers) 3 Dübel 5 austauschbare Namensschilder (für die Türklingel) 1 Klingelschildabdeckung 1 Bedienungsanleitung Teileübersicht Empfänger (Abb.
 • Page 73: Sicherheit

  Einleitung / Sicherheit Sender (Abb. C / D): Signalanzeige Namensschild Klingeltaste Batteriefach Halterung (für Wandmontage) Montage (Abb. E / F): Schraube Dübel Schraube (für den Sender) Sicherheit Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Page 74: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Sicherheit Allgemeine Sicherheitshinweise Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicher- heit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 • Page 75: Sicherheitshinweise Zu Batterien

  Sicherheit Sicherheitshinweise zu Batterien LEBENSGEFAHR! Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn eine Batterie verschluckt wurde. EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und / oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
 • Page 76: Montage

  Sicherheit / Montage des Auslaufens. Falls die Batterien in Ihrem Gerät ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden am Gerät vorzu- beugen! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und / oder suchen Sie einen Arzt auf! Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.
 • Page 77: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Inbetriebnahme Batterien einlegen / wechseln Legen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes Batterien zur Energieversorgung ein. VORSICHT! Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts. Empfänger: Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite. Entfernen Sie ggf. verbrauchte Batterien. Legen Sie 2 Batterien (1,5 V , Typ AA) ein.
 • Page 78: Bedienung

  Bedienung Bedienung Sender / Empfänger synchronisieren Synchronisieren Sie Sender und Empfänger wie folgt: Sobald die Batterien eingelegt sind, gelangt der Empfänger in den Synchronisationsmodus. Sie können auch manuell in den Synchronisationsmodus gelangen, indem Sie die Synchronisationstaste für ca. 3 Sekunden halten. Die Signalanzeige am Empfänger leuchtet auf.
 • Page 79: Lautstärke Einstellen

  Bedienung Wählen Sie mithilfe der Signalart-Auswahltaste aus, ob das Signal optisch oder akustisch oder sowohl optisch als auch aku- stisch angezeigt werden soll. Lautstärke einstellen Drücken Sie die Lautstärketaste , bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Es gibt insgesamt 4 mögliche Lautstärkeeinstellungen: sehr laut, laut, mittel, leise.
 • Page 80: Fehler Beseitigen

  Bedienung / Reinigung und Pflege / Entsorgung Fehler beseitigen Nach Einfluss von außergewöhnlichen Umweltbedingungen (z.B. einem starken elektromagnetischen Feld) funktioniert das Produkt möglicherwei- se nicht mehr einwandfrei. Entnehmen Sie in diesem Fall beiden Geräten die Batterien für ca. 2 Minuten. Verfahren Sie anschließend wie unter „Sender / Empfänger synchronisieren“...
 • Page 81 Entsorgung Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
 • Page 82: Information

  Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: Funktürklingel, Modell-Nr.: Z31370A / Z31370B, Version: 01 / 2013, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Normen / normativen Dokumenten der 1999 / 5 / EC übereinstimmt.
 • Page 83 IAN 85046 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Model no.: Z31370A / Z31370B Version: 01 / 2013 © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2012...

This manual is also suitable for:

Z31370b