Download Print this page

Electrolux ESL 6260RA User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ESL 6260RA
................................................ .............................................
NL AFWASAUTOMAAT
EN DISHWASHER
FR LAVE-VAISSELLE
DE GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
16
30
45

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux ESL 6260RA

  Summary of Contents for Electrolux ESL 6260RA

 • Page 1 ..................... ESL 6260RA NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN DISHWASHER USER MANUAL FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TECHNISCHE INFORMATIE ..........15 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- Aansluiting op het ties voor installatie en gebruik van het ap- elektriciteitsnet paraat. De fabrikant is niet verantwoorde- lijk voor letsel en schade veroorzaakt door WAARSCHUWING! een foutieve installatie. Bewaar de instruc- Gevaar voor brand en elektrische ties van het apparaat voor toekomstig ge- schokken.
 • Page 4 • Doe messen en bestek met scherpe punten in het bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie. • Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht om te voor- komen dat er iemand over struikelt.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bovenste sproeiarm Glansmiddeldoseerbakje Onderste sproeiarm Afwasmiddeldoseerbakje Filters Bestekmand Typeplaatje Onderkorf Zoutreservoir Bovenkorf Waterhardheidsknop 3. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Program-toets Programma-indicatielampjes Delay-toets Indicatielampjes Indicatie- Beschrijving lampjes Indicatielampje einde programma.
 • Page 6: Programma's

  Indicatie- Beschrijving lampjes Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro- gramma in werking is. 4. PROGRAMMA’S Mate van Programma Duur Ener- Water Programma vervuiling fasen...
 • Page 7: Opties

  NEDERLANDS 5. OPTIES 5. Wacht tot het programmalampje 5.1 Geluidssignalen dooft. Het programma-indica- Het geluidsignaal klinkt als het apparaat tielampje blijft knipperen. een storing heeft en niet kan worden ge- activeerd. 6. Druk op Program. Het eindlampje Na het beëindigen van het programma gaat branden.
 • Page 8 Waterontharder Waterhardheid afstelling Duitse Franse mmol/l Clarke- Handma- Elek- graden graden graden tro- (°dH) (°fH) nisch 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45...
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 6.3 Het zoutreservoir vullen Draai de dop linksom om het zoutre- servoir te openen. Doe een liter water in het zoutreser- voir (alleen de eerste keer). Vul het zoutreservoir met regenereer- zout. Verwijder het zout rond de opening van het zoutreservoir. Draai de dop rechtsom om het zout- reservoir te sluiten.
 • Page 10 10 www.electrolux.com 5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type la- ding en de mate van vervuiling. 7.1 Vaatwasmiddel gebruiken Druk op de ontgrendelknop (B) om het deksel (C) te openen. Doe het vaatwasmiddel in het doseer- bakje (A) .
 • Page 11: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 2. Druk op Delay om de start van het Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aan- programma met drie uur uit te stellen. wezig is voordat u een nieuw pro- • Het indicatielampje Delay gaat bran- gramma start. den.
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  12 www.electrolux.com de instructies van de vaatwasmid- • Leg kleine voorwerpen in de bestek- delfabrikant. mand. • Leg lichte voorwerpen in de bovenste 8.3 De korven inruimen korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven. Zie de meegeleverde folder voor •...
 • Page 13: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 9.1 De filters reinigen Draai het filter (A) linksom en verwijder het. Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar. Verwijder het filter (B). Reinig de filters met water. Zet het filter (B) terug in de startposi- tie.
 • Page 14 14 www.electrolux.com Foutcode Probleem • Het eindlampje knippert 1 keer on- Het apparaat wordt niet met water ge- derbroken. vuld. • Geluidssignaal klinkt 1 keer. • Het eindlampje knippert 2 keer on- Het apparaat pompt geen water weg. derbroken. • Geluidssignaal klinkt 2 keer.
 • Page 15: Technische Informatie

  NEDERLANDS • De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan 10.1 De was- en de oorzaak zijn. droogresultaten zijn niet naar Het serviesgoed is nat tevredenheid • Het programma heeft geen droogfase Witte strepen of een blauwe waas op of een te lage droogtemperatuur. glazen en serviesgoed •...
 • Page 16 11. TECHNICAL INFORMATION ..........29 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 17: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Always use a correctly installed shock- pliance, carefully read the supplied in- proof socket. structions. The manufacturer is not re- • Do not use multi-plug adapters and ex- sponsible if an incorrect installation and tension cables.
 • Page 18 18 www.electrolux.com • Do not drink and play with the water in 1.3 Use the appliance. • This appliance is intended to be used in • Do not remove the dishes from the ap- household and similar applications such pliance until the programme is comple- ted.
 • Page 19: Product Description

  ENGLISH 2. PRODUCT DESCRIPTION Upper spray arm Rinse aid dispenser Lower spray arm Detergent dispenser Filters Cutlery basket Rating plate Lower basket Salt container Upper basket Water hardness dial 3. CONTROL PANEL On/off button Program button Programme indicators Delay button Indicators Indicators Description...
 • Page 20: Programmes

  20 www.electrolux.com Indicators Description Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates. Salt indicator. It is always off while the programme operates. 4. PROGRAMMES Degree of Programme Duration Energy Water Programme soil phases (min) (kWh) Type of load...
 • Page 21: Options

  ENGLISH 5. OPTIONS 5. Wait until the programme indicator 5.1 Acoustic signals goes off. The programme indi- The acoustic signals operate when the cator continues to flash. appliance has a malfunction and it is not possible to deactivate them. 6. Press Program. The end indicator There is also an acoustic signal that oper- comes on.
 • Page 22 22 www.electrolux.com Water softener Water hardness adjustment German French mmol/l Clarke Manual Elec- degrees degrees degrees tronic (°dH) (°fH) 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0...
 • Page 23: Daily Use

  ENGLISH 6.3 Filling the salt container Turn the cap counterclockwise and open the salt container. Put 1 litre of water in the salt contain- er (only for the first time). Fill the salt container with dishwasher salt. Remove the salt around the opening of the salt container.
 • Page 24 24 www.electrolux.com 7.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compartment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent on the inner part of the appli- ance door.
 • Page 25: Hints And Tips

  ENGLISH • When the countdown is completed, At the end of the programme the programme starts. When the programme is completed, the end indicator is on. Opening the door while the 1. Press the on/off button to deactivate appliance operates the appliance.
 • Page 26: Care And Cleaning

  26 www.electrolux.com • Do not put in the appliance items that 8.4 Before starting a can absorb water (sponges, household programme cloths). Make sure that: • Remove remaining food from the items. • The filters are clean and correctly instal- •...
 • Page 27: Troubleshooting

  ENGLISH To disassemble the filter (A), pull apart (A1) and (A2). Remove the filter (B). Wash the filters with water. Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly under the two guides (C). Assemble the filter (A) and put it into position in filter (B).
 • Page 28 28 www.electrolux.com Alarm code Problem • The end indicator flashes 3 times in- The anti-flood device is on. termittently. • Acoustic signal sounds 3 times inter- mittently. WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks. Problem Possible solution You cannot activate the appli- Make sure that the mains plug is connected ance.
 • Page 29: Technical Information

  ENGLISH • The quality of the detergent can be the • The rinse aid dispenser is empty. cause. • The quality of the rinse aid can be the cause. Dishes are wet • The programme is without a drying Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for phase or with a low temperature drying other possible causes.
 • Page 30 11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ........43 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 31: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, Branchement électrique lisez soigneusement les instructions four- AVERTISSEMENT nies. Le fabricant ne peut être tenu pour Risque d'incendie ou d'électrocu- responsable des dommages et blessures tion. liés à une mauvaise installation ou utilisa- tion.
 • Page 32 32 www.electrolux.com couverts avec les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale. • Ne laissez pas la porte de l'appareil ou- verte sans surveillance pour éviter tout risque de chute. • Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre appareil ;...
 • Page 33: Description De L'appareil

  FRANÇAIS 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Bras d'aspersion supérieur Distributeur de liquide de rinçage Bras d'aspersion inférieur Distributeur de produit de lavage Filtres Panier à couverts Plaque signalétique Panier inférieur Réservoir de sel régénérant Panier supérieur Sélecteur de dureté de l'eau 3.
 • Page 34: Programmes

  34 www.electrolux.com Voyants Description Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme. Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme. 4. PROGRAMMES Degré de sa- Phases du Durée...
 • Page 35: Options

  FRANÇAIS Informations pour les instituts de test Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électro- nique à l'adresse : info.test@dishwasher-production.com Notez le numéro du produit (PNC) situé sur la plaque signalétique. 5. OPTIONS 5.1 Signaux sonores •...
 • Page 36 36 www.electrolux.com 6.1 Réglage de l'adoucisseur d'eau Réglage de Dureté de l'eau l'adoucisseur d'eau Degrés Degrés mmol/l Degrés Manuel Élec- allemands français Clarke troni- (°dH) (°tH) 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0...
 • Page 37 FRANÇAIS 6. Appuyez sur la touche Program à 7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil et confirmer le plusieurs reprises pour modifier le ré- glage. Le niveau augmente à chaque réglage. fois que vous appuyez sur la touche Program.
 • Page 38: Utilisation Quotidienne

  38 www.electrolux.com 7. UTILISATION QUOTIDIENNE 1. Ouvrez le robinet d'eau. 3. Chargez les paniers. 2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt 4. Ajoutez du produit de lavage. pour allumer l'appareil. 5. Réglez et lancez le programme adapté • Si le voyant du réservoir de sel régé- au type de vaisselle et au degré...
 • Page 39 FRANÇAIS 7.3 Réglage et départ d'un Annulation du départ différé au programme cours du décompte Effectuez la fonction Reset. Fonction Reset Lorsque vous annulez le départ Certains réglages nécessitent que l'appa- différé, vous devez régler de nou- reil soit en mode Utilisateur. veau le programme.
 • Page 40: Conseils

  40 www.electrolux.com 8. CONSEILS • Utilisez uniquement cet appareil pour 8.1 Adoucisseur d'eau laver des articles qui peuvent passer au L'eau dure contient une grande quantité lave-vaisselle. de minéraux pouvant endommager l'ap- • Ne mettez pas dans le lave-vaisselle pareil et donner de mauvais résultats de des articles en bois, en corne, en alumi- lavage.
 • Page 41: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS • Le bouchon du réservoir de sel régéné- rant est vissé. 9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE AVERTISSEMENT Les filtres sales et les bras d'as- Avant toute opération d'entretien, persion obstrués diminuent les ré- éteignez l'appareil et débranchez sultats de lavage. la prise secteur.
 • Page 42: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  42 www.electrolux.com abrasifs, de tampons à récurer ni de sol- vants. 10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en Dans le cas de certaines anomalies, cours de programme. le voyant de fin clignote pour indiquer Veuillez vous reporter aux informations un code d'alarme.
 • Page 43: Caracteristiques Techniques

  FRANÇAIS Problème Solution possible Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié. L'appareil ne vidange pas l'eau. Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué. Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié. Le système de sécurité...
 • Page 44 44 www.electrolux.com Capacité Couverts Consommation électri- Mode « Veille » 0.99 W Mode « Arrêt » 0.10 W 1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce). 2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée...
 • Page 45 11. TECHNISCHE DATEN ........... . 58 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  46 www.electrolux.com SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Ge- Elektrischer Anschluss brauch des Geräts zuerst die Gebrauchs- WARNUNG! anleitung. Der Hersteller übernimmt keine Brand- und Stromschlaggefahr. Verantwortung für Verletzungen und Be- schädigungen durch unsachgemäße • Das Gerät muss geerdet sein.
 • Page 47 DEUTSCH • Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von der Tür keine Stolpergefahr aus- geht. • Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür. • Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich. Beachten Sie die Sicher- heitsanweisungen auf der Reinigungs- mittelverpackung.
 • Page 48: Gerätebeschreibung

  48 www.electrolux.com 2. GERÄTEBESCHREIBUNG Oberer Sprüharm Klarspülmittel-Dosierer Unterer Sprüharm Reinigungsmittelbehälter Filter Besteckkorb Typenschild Unterkorb Salzbehälter Oberkorb Wasserhärtestufen-Wähler 3. BEDIENFELD Taste „Ein/Aus“ Program-Taste Programmkontrolllampen Delay-Taste Kontrolllampen Kontroll- Beschreibung lampen Kontrolllampe „Programmende“.
 • Page 49: Programme

  DEUTSCH Kontroll- Beschreibung lampen Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Sie erlischt während des Pro- grammbetriebs. Kontrolllampe „Salz“. Sie erlischt während des Programmbetriebs. 4. PROGRAMME Verschmut- Programm- Dauer Ener- Wasser Programm zungsgrad phasen (Min.) Beladung (kWh) Normal ver- Vorspülen 130 - 140 1.0 - 14 - 16 schmutzt Hauptspülgang...
 • Page 50: Optionen

  50 www.electrolux.com Informationen für Prüfinstitute Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an: info.test@dishwasher-production.com Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden. 5. OPTIONEN 5.1 Signaltöne 5. Warten Sie, bis die Kontrolllampe erlischt. Die Programmkontroll- Der Summer gibt bei einer Störung Sig-...
 • Page 51 DEUTSCH 6.1 Einstellen des Wasserenthärters Wasserenthärter- Wasserhärte Einstellung Deutsche Französische mmol/l Clarke Manuell Elekt- Wasserhärte- Wasserhärte- Wasser- grade grade härtegra- nisch (°dH) (°fH) 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 37 - 42...
 • Page 52 52 www.electrolux.com • Z. B. 5 Blinkzeichen + Pause + 5 7. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um Blinkzeichen = Härtestufe 5. das Gerät auszuschalten und die Ein- stellung zu bestätigen. 6. Drücken Sie die Taste „Program“ wiederholt, um die Einstellung zu än- dern.
 • Page 53: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 7. TÄGLICHER GEBRAUCH 1. Drehen Sie den Wasserhahn auf. 3. Beladen Sie die Körbe. 2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um 4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein. das Gerät einzuschalten. 5. Stellen Sie je nach Beladung und Ver- • Füllen Sie den Salzbehälter auf, schmutzungsgrad das passende Pro- wenn die Kontrolllampe „Salz“...
 • Page 54 54 www.electrolux.com wieder schließen, läuft das Programm ab 7.3 Einstellen und Starten eines dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter. Programms Abbrechen einer eingestellten Reset-Funktion Zeitvorwahl während des Für einige Einstellungen muss sich das Countdowns Gerät im Benutzermodus befinden. Führen Sie die Reset-Funktion aus.
 • Page 55: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH 8. TIPPS UND HINWEISE • Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile 8.1 Der Wasserenthärter aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder Hartes Wasser enthält viele Mineralien, die Kupfer. das Gerät beschädigen können und zu • Spülen Sie in diesem Gerät keine Ge- schlechten Spülergebnissen führen.
 • Page 56: Reinigung Und Pflege

  56 www.electrolux.com 9. REINIGUNG UND PFLEGE WARNUNG! Verschmutzte Filter und verstopfte Schalten Sie vor Reinigungsarbei- Sprüharme beeinträchtigen das ten immer das Gerät aus und zie- Spülergebnis. hen Sie den Netzstecker aus der Prüfen Sie die Filter regelmäßig Steckdose. und reinigen Sie diese, falls nötig.
 • Page 57: Fehlersuche

  DEUTSCH 10. FEHLERSUCHE Das Gerät startet nicht oder bleibt wäh- Bei einigen Problemen blinkt die Kon- rend des Betriebs stehen. trolllampe „Programmende“ und zeigt Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den fol- so einen Alarmcode an. genden Hinweisen selbst beheben kön- nen, bevor Sie den Kundendienst rufen.
 • Page 58: Technische Daten

  58 www.electrolux.com Problem Mögliche Abhilfe Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch nicht eingeklemmt oder geknickt ist. Das Aqua-Control-System ist ein- Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden geschaltet. Sie sich an den Kundendienst. Schalten Sie das Gerät nach der Überprü- • Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
 • Page 59 DEUTSCH 12. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Geräte. Entsorgen Sie . Entsorgen Sie die Verpackung in den Geräte mit diesem Symbol nicht mit entsprechenden Recyclingbehältern. dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Recyceln Sie zum Umwelt- und Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Gesundheitsschutz elektrische und Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
 • Page 60 www.electrolux.com/shop...